ข่าวอบรม/สัมมนา

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการอาหาร-ขนม จำนวน 5 รุ่น ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นส่งใบสมัครภายในวันที่ 4 มีนาคม 2558 นี้เท่านั้น

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหาร-ขนม แปรรูปจากวัตถุดิบในท้องถิ่น

ลำดับ รุ่นที่  1  วันอาทิตย์ที่  8  มีนาคม  2558
การทำไอศกรีมมะม่วง  และบัตเตอร์แอนด์ชูวี่
รุ่นที่  2  วันเสาร์ที่  14  มีนาคม  2558
การทำพายสับปะรด  และคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์
รุ่นที่  3  วันอาทิตย์ที่ 15  มีนาคม  2558
การทำหมี่กรอบธัญพืช  และกะหรี่พัฟ
รุ่นที่  4  วันเสาร์ที่  21  มีนาคม  2558
การทำบราวนี่ช็อกโกแลต  และบานานาเครปเค้กกล้วย
รุ่นที่  5  วันอาทิตย์ที่  22  มีนาคม  2558
การทำอัฟไซด์ดาวน์เค้กฯ และคัสตาร์ดชิฟฟ่อนเค้ก
1 นางจินตนา  วิริยะเศรษฐ์สกุล นายนภดล  ศรีทองอ่อน นางสาวสิริวดี  พรหมน้อย นางจินตนา  วิริยะเศรษฐ์สกุล นางสุกัญญา  ขันติ
2 นายฐิรวิทย์  ทรัพย์สังข์ นางทัชดาว  มีเติม นางสาวกชกร  ลาภมาก นางไข่มุก  หมื่นโฮ้ง นางสาวปัทมา  วอนกล่ำ
3 นางสาวกนกวรรณ  กันยะมี นางจิรพรรณ  ทองมาก นางสาวพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน นายนภดล  ศรีทองอ่อน นายฐิรวิทย์  พร้อมสังข์
4 นางสาวทัศนีย์  คำผิว นางสาวสำรวย  คล้ายชม นางรัตนาวดี  นาคมูล นางทัชดาว  มีเติม นางสาววัชนี  ดำทรง
5 นางชนิดา  เรืองศิริรัตนกุล นางสาวฐิติมา  หิรัญรักษ์ นางจินตนา  ธีระภู่สงวน นางสุกัญญา  ขัตติ นางนารีวรรณ  พวงภาคีศิริ
6 นายภัทรพล  แก้วดวง นางสาวพนมพร  ศิริภาพร นางขนิษฐา  พรมแก้ว นางนิภา  สนสะอาดจิต นายพันธุ์วุฒิ  ประทาน
7 นางรัตนาวดี  นาคมูล นางสาววัชนี  ลำทรง นางรำไพร  ตรงนิติธรรม นางจิรพรรณ  ทองมาก นายภัทรพล  แก้วดวง
8 นางสาวฐณมน  คุ้มอักษร นางสาวสิริวดี  พรหมน้อย นางสาวพรทวี  ชมชัย นางสาวสำรวย  คล้ายชม นางงามศิริ  ดาอ่ำ
9 นางสาวฐิติมา  จตุรภัทรชัย นางสาวกชกร  ลาภมาก นางสาวณฐมน  คุ้มอักษร นางสาวเอมมิกา  คำมงคล นางนิภา  สนสะอาดจิต
10 นางภัชรินทร์  พุ่มอรัญ นางสาวพันธุ์ทิพย์  ถือเงิน นางสาวปาณิสรา  คุ้มอักษร นางสาวเกศวารี  แก้วจู นางสาวไพริน  เปรมสุไข
11 นางขนิษฐา  พรมแก้ว นางพรทิพพา  พิญญาพงษ์ นางอำนวย  ยิ้มเพชร นางหทัยรัตน์  สมุทรหล้า นางจินตนา  ธีระภู่สงวน
12 นางนริศรา  นาดี นางสาวเอมิกา  คำมงคล นางสาวกนกวรรณ  ใจแน่น นางสาวฐิติพร  หิรัญรักษ์ นางฐิติมา  จตุรภัทรชัย
13 นางสาวนิลินี เมืองจันทร์ นางสาวเกศวารี  แก้วจู นางสาวสุธิตา  สาโถน นางสาวนนทิยา  คำผิว นายสมพงษ์  นาคพรม
14 นายศรัณย์  เชื้อโฮม นางหทัยรัตน์  สมุทรหล้า นางสาวสาวิตรี  คำสอน นางสาวทัศนีย์  คำผิว นางภัชรินทร์  พุ่มอรัญ
15 นางสาวอรชา  ภู่กัน นางงามศิริ  ดาอ่ำ นางวิภาวรรณ  ไสคำ นางชนิดา  เรืองศิริรัตนกุล นางสาวปิยธิดา  ถมยา
16 นางสาวกฤตพร  แปงสอน นางสาวพนารัตน์  สุวรรณรัตน์ นางอุ่นเรือน  เส็งประสาร นางนารีวรรณ  พวงภาคีศิริ นางสาวภัทรา  คำเพ็ง
17 นางสาวอินทนิล  ทองน่วม นางธัญธิตา  อุประ นางสาวจินตนา  แซ่หว้า นายพันธุ์วุฒิ  ประทาน นางนริศรา  นาดี
18 นางสาวสุธิตา  สาโถน นางสาวไพริน  เปรมสุโข นางสาวปริญญารัตน์  แซ่ท่อ นางธัญธิดา  อุประ นางสาวนลินี  เมืองจันทร์
19 นางสาวอัจฉรา  ประเสริฐสูง นายสมพงษ์  นาคพรม รตอ.หญิง ฉัตรอมร  ทองดี นางสาวจิรวรรณ  คำชม นายศรัณย์  เชื้อโฮม
20 นางสาวศศิวรรณ  คำด้วง นางสาวภัสสร  สังข์ทอง นางคณพร  ชวลิตชีวิน นางสาวขนิษฐา  ตุ้ยแก้ว นางสาวอรชา  ภู่กัน

>> คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร doc หรือ pdf <<

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร doc หรือ pdf