คุณปภาดา ชมภูนิตย์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์, อาจารย์ ดร.ศรัณยู เรือนจันทร์ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา และ อาจารย์ ดร.ประภาพร มโนรัตน์ เป็นประธาน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นได้ด้วยดี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

Thumbnail Image Table
IMG_4407.JPG
20/5/2557 13:20:28
Size (KB)  :  751 KB
IMG_4408.JPG
20/5/2557 13:20:36
Size (KB)  :  848 KB
IMG_4410.JPG
20/5/2557 13:21:02
Size (KB)  :  784 KB
IMG_4413.JPG
20/5/2557 13:21:30
Size (KB)  :  779 KB
IMG_4417.JPG
20/5/2557 13:40:28
Size (KB)  :  842 KB
IMG_4418.JPG
20/5/2557 13:40:38
Size (KB)  :  687 KB
IMG_4422.JPG
20/5/2557 15:00:54
Size (KB)  :  795 KB
IMG_4424.JPG
20/5/2557 15:01:16
Size (KB)  :  936 KB
IMG_4425.JPG
20/5/2557 15:46:28
Size (KB)  :  739 KB
Pages:     1