ด้วยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร วทม. และ ปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว , ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ , รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

Thumbnail Image Table
1_resize.JPG
20/5/2557 10:18:29
Size (KB)  :  138 KB
IMG_4392_resize.JPG
20/5/2557 10:18:30
Size (KB)  :  145 KB
IMG_4395_resize.JPG
20/5/2557 10:18:30
Size (KB)  :  137 KB
IMG_4402_resize.JPG
20/5/2557 10:18:30
Size (KB)  :  123 KB
IMG_4406_resize.JPG
20/5/2557 10:18:31
Size (KB)  :  152 KB
2_resize.JPG
20/5/2557 10:18:32
Size (KB)  :  169 KB
DSCN0450_resize.JPG
20/5/2557 10:18:33
Size (KB)  :  165 KB
DSCN0493_resize.JPG
20/5/2557 10:18:34
Size (KB)  :  167 KB
DSCN0505_resize.JPG
20/5/2557 10:18:35
Size (KB)  :  162 KB
DSCN0495_resize_exposure.JPG
20/5/2557 10:19:11
Size (KB)  :  133 KB
Pages:     1