อาจารย์กิตติ์ คุณกิตติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากรในโครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
S__27459730.jpg
23/12/2557 14:19:56
Size (KB)  :  226 KB
S__27459731.jpg
23/12/2557 14:20:01
Size (KB)  :  177 KB
S__27459732.jpg
23/12/2557 14:20:22
Size (KB)  :  199 KB
S__27459733.jpg
23/12/2557 14:20:37
Size (KB)  :  228 KB
Pages:     1