คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2557 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร จำนวน 6 คน และขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับโล่รางวัล "ดุษฎีบัณฑิตที่สร้างเกียรติประวัติให้กับมหาวิทยาลัย" ได้แก่ น.ส.จิตตะวัน จิตระกูล ได้รับโล่รางวัล 1.ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2555 2. ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย "Good oral Presentation (Pharmaceutical Practices) ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน "The 4th Northeast Pharmacy Research Conference 2012 : Pharmacy Profession in Harmony" และนายอิสรภาพ มาเรือน ได้รับรางวัล ด้านบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ จากการนำเสนอผลงานบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2556 พรมแดนใหม่ของการบริหารหารพัฒนา โดยได้รับบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Thumbnail Image Table
img_9262_595_resize.jpg
30/10/2557 9:45:01
Size (KB)  :  141 KB
img_9277_595_resize.jpg
30/10/2557 9:45:01
Size (KB)  :  167 KB
IMG_9279_resize.JPG
30/10/2557 9:45:02
Size (KB)  :  223 KB
IMG_9280_resize.JPG
30/10/2557 9:45:02
Size (KB)  :  259 KB
IMG_0153_resize.JPG
30/10/2557 9:45:03
Size (KB)  :  204 KB
IMG_0180_resize.JPG
30/10/2557 9:45:04
Size (KB)  :  237 KB
IMG_0209_resize.JPG
30/10/2557 9:45:05
Size (KB)  :  161 KB
IMG_0211_resize.JPG
30/10/2557 9:45:06
Size (KB)  :  218 KB
IMG_0216_resize.JPG
30/10/2557 9:45:06
Size (KB)  :  249 KB
IMG_0220_resize.JPG
30/10/2557 9:45:07
Size (KB)  :  191 KB
IMG_0221_resize.JPG
30/10/2557 9:45:08
Size (KB)  :  240 KB
IMG_0224_resize.JPG
30/10/2557 9:45:09
Size (KB)  :  246 KB
IMG_0226_resize.JPG
30/10/2557 9:45:10
Size (KB)  :  212 KB
IMG_0228_resize.JPG
30/10/2557 9:45:10
Size (KB)  :  241 KB
IMG_0230_resize.JPG
30/10/2557 9:45:11
Size (KB)  :  193 KB
IMG_0232_resize.JPG
30/10/2557 9:45:12
Size (KB)  :  235 KB
IMG_0240_resize.JPG
30/10/2557 9:45:13
Size (KB)  :  190 KB
IMG_0242_resize.JPG
30/10/2557 9:45:14
Size (KB)  :  202 KB
Pages:     1 2