ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรือง ลำดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2555
 ดาวน์โหลดแบบเสนอ มคอ. 3
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ. 3 - มคอ.7 (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2555)
เอกสารทั้งหมด >>News Online Designed by สาขาคอมพิวเตอร์ [E-mail:chanida@uru.ac.th]
Copyright®2010 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.
พัฒนาระบบโดย ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312