ภาพกิจกรรม
ลำดับ ภาพ หัวข้อ วันเวลาที่โพส
1 การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 28 พ.ค. 66
2 ร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานการดำเนินงาน ตรวจประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) 28 พ.ค. 66
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 28 พ.ค. 66
4 แนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาของคณะ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 28 พ.ค. 66
5 โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกที่มีผลกระทบสูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 14 พ.ค. 66
6 จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 4 หัวข้อ "การเขียน กพอ.03 เพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ 2 พ.ค. 66
7 อบรมเพิ่มสมรรถนะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน 21-23 เมษายน 2566 24 เม.ย. 66
8 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนารีรัตน์ สุกใส ได้รับการเลือกตั้งเป็น"ประธานสโมสรคนใหม่" ด้วยคะแนนมากที่สุด 36.6% 24 เม.ย. 66
9 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2566 30 มี.ค. 66
10 จิบกาแฟเสาวนางานวิจัย ครั้งที่ 2 30 มี.ค. 66
11 ค่ายปรับสภาพนักเรียน วิทย์ คณิต IT โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 มี.ค. 66
12 สโมสรนักศึกษานักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบัณฑิต ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏ 30 มี.ค. 66
13 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพและเหมาะสมร่วมกับเอกชน 30 มี.ค. 66
14 ศึกษาดูงาน บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งฯ จำกัด 4 มี.ค. 66
15 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 4 มี.ค. 66
16 อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดี นำทีมบุคลากรร่วมงาน “เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 13” ณ โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 28 ก.พ 66
17 กิจกรรม "สานฝันวัยใสสู่โลกอาชีพในอนาคต" ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 24 ก.พ 66
18 MOU หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู กับคณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร. 24 ก.พ 66
19 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “สุขภาพดี เทคโนโลยีปลอดภัย” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานราก พื้นที่ตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 ก.พ 66
20 กีฬานักศึกษา "หางนกยูงเกมส์ 2023". 24 ก.พ 66
21 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 โควต้า. 24 ก.พ 66
22 จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 1. 24 ก.พ 66
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.