ภาพกิจกรรม
ลำดับ ภาพ หัวข้อ วันเวลาที่โพส
1 กตัญญุตาคารวะ สานสายใยสัมพันธ์ 2566 20 ก.ย. 66
2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 20 ก.ย. 66
3 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ 15 ก.ย. 66
4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิชัย เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 ก.ย. 66
5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 13 ก.ย. 66
6 ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 11 ก.ย. 66
7 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ด 9 ก.ย. 66
8 กีฬาล้านนาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 6 ก.ย. 66
9 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ e-Document 5 ก.ย. 66
10 การอบรมพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (โรงเรียนสหคริสเตียนและนักศึกษา) 30 ส.ค. 66
11 เปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนสหคริสเตียน 30 ส.ค. 66
12 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 หลักสูตรสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหลักสูตรฟิสิกส์ และเคมี ออกจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 24 ส.ค. 66
13 ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ รร.เมืองเชลียง จ.สุโขทัย 24 ส.ค. 66
14 พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" การประกวดและแข่งขัน พิธีบอบเกียรติบัตรรางวัล และบรรยากาศกิจกรรมวันที่ 18 สิงหาคม 2566 21 ส.ค. 66
15 การประกวดและแข่งขัน การอบรมเชิงปฏิบัติการ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล และบรรยากาศกิจกรรมวันที่ 17 สิงหาคม 2566 21 ส.ค. 66
16 พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค การเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ การประกวดและแข่งขัน และภาพบรรยากาศประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2566 21 ส.ค. 66
17 ประชุมจัดทำแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 10 ส.ค. 66
18 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๗ ปี วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 10 ส.ค. 66
19 คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-เหลือง 2566 10 ส.ค. 66
20 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563-2564 10 ส.ค. 66
21 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 10 ส.ค. 66
22 จิบกาแฟเสวนา 5 "การติดตามความก้าวหน้าฯ สนุนการทำพัฒนาผลงานวิชาการ" 19 ก.ค. 66
23 สักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2566 15 ก.ค. 66
24 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การจัดทำแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน ปีงบประมาณ 2566 12 ก.ค. 66
25 โครงการ "การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับโรงเรียนลับแลพิทยาคม และโรงเรียนน้ำริดวิทยา 11 ก.ค. 66
26 เข้ารับฟังข้อเสนอแนะการจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (AUCC) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6 ก.ค. 66
27 โครงการสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2566 9 ก.ค. 66
28 โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2566 8 ก.ค. 66
29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 7 ก.ค. 66
30 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 2 ก.ค. 66
31 ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 23 มิ.ย. 66
32 ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 8 มิ.ย. 66
33 การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 28 พ.ค. 66
34 ร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานการดำเนินงาน ตรวจประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) 28 พ.ค. 66
35 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 28 พ.ค. 66
36 แนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาของคณะ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 28 พ.ค. 66
37 โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกที่มีผลกระทบสูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 14 พ.ค. 66
38 จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 4 หัวข้อ "การเขียน กพอ.03 เพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ 2 พ.ค. 66
39 อบรมเพิ่มสมรรถนะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน 21-23 เมษายน 2566 24 เม.ย. 66
40 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนารีรัตน์ สุกใส ได้รับการเลือกตั้งเป็น"ประธานสโมสรคนใหม่" ด้วยคะแนนมากที่สุด 36.6% 24 เม.ย. 66
41 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2566 30 มี.ค. 66
42 จิบกาแฟเสาวนางานวิจัย ครั้งที่ 2 30 มี.ค. 66
43 ค่ายปรับสภาพนักเรียน วิทย์ คณิต IT โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 มี.ค. 66
44 สโมสรนักศึกษานักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบัณฑิต ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏ 30 มี.ค. 66
45 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพและเหมาะสมร่วมกับเอกชน 30 มี.ค. 66
46 ศึกษาดูงาน บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งฯ จำกัด 4 มี.ค. 66
47 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 4 มี.ค. 66
48 อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดี นำทีมบุคลากรร่วมงาน “เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 13” ณ โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 28 ก.พ 66
49 กิจกรรม "สานฝันวัยใสสู่โลกอาชีพในอนาคต" ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 24 ก.พ 66
50 MOU หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู กับคณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร. 24 ก.พ 66
51 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “สุขภาพดี เทคโนโลยีปลอดภัย” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานราก พื้นที่ตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 ก.พ 66
52 กีฬานักศึกษา "หางนกยูงเกมส์ 2023". 24 ก.พ 66
53 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 โควต้า. 24 ก.พ 66
54 จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 1. 24 ก.พ 66
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.