หน้าหลัก

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
   การประกอบอาชีพ
   อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์   Bachelor  of  Science  Program  in Applied Chemistry           

 

ชื่อปริญญา

     ชื่อเต็ม
       วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) Bachelor  of  Science ( Applied Chemistry)

     ชื่อย่อ  
       วท.บ.  (เคมีประยุกต์) B.S.  (Applied Chemistry)

 

ปรัชญาของหลักสูตร         

      ผลิตบัณฑิตทางเคมีประยุกต์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  นำภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับวิชาชีพ  ให้มีคุณลักษณะดังนี้

1.   มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเคมีประยุกต์  สามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปในสาขาวิชาเคมีประยุกต์หรือที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่งใช้ความรู้ทางเคมีประยุกต์ และยังสามารถนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

2.  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถนำความรู้ทางเคมีประยุกต์ไปปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม

3.   เป็นผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีเจตคติต่อวิชาชีพและสังคม และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

4.   มีความรู้ในเนื้อหาทางเคมีประยุกต์รวมทั้งทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร และการสืบค้นสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิจัยและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง
  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312