ดาวน์โหลดเอกสาร
       แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       ดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบการทำวิจัยในชั้นเรียน โดย ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา
เอกสารทั้งหมด >>
Copyright®2010 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.
พัฒนาระบบโดย ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312