หน้าหลัก

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
   การประกอบอาชีพ
   แผนการเรียน
   อาจารย์ประจำหลักสูตร
   เว็บไซต์สาขาวิชา

จำนวนหน่วยกิต

       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               ไม่น้อยกว่า                                           129  หน่วยกิต          

 

โครงสร้างหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  30  หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า

  12  หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

   3   หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

   3   หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า

   3   หน่วยกิต

ให้เลือกวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากกลุ่มวิชาต่างๆ ให้ครบ      30   หน่วยกิต

                ทั้งนี้ต้องมีรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า                  12   หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

  95   หน่วยกิต

1) วิชาแกน

  18   หน่วยกิต

2) วิชาเฉพาะด้าน

  67   หน่วยกิต

3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

  3   หน่วยกิต

4)วิชาชีพ

  7   หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

  6   หน่วยกิต


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312