หน้าหลัก

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
   การประกอบอาชีพ
   แผนการเรียน
   อาจารย์ประจำหลักสูตร
   เว็บไซต์สาขาวิชา

ระบบการศึกษา

       ใช้ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  และ 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนมหาวิทยาลัยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

การคิดหน่วยกิต

       รายวิชาทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อการศึกษาภาคปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
        

 

ระยะเวลาการศึกษา   

         ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  ไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  16 ภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

การลงทะเบียนเรียน

      ให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312