หน้าหลัก

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
   การประกอบอาชีพ
   แผนการเรียน
   อาจารย์ประจำหลักสูตร
   เว็บไซต์สาขาวิชา

แผนการเรียน

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

………..

วิชาศึกษาทั่วไป 

9  หน่วยกิต
  วิชาแกน
8  หน่วยกิต
4091112
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
4(4–0)

4021103

เคมีเบื้องต้น

3(3–0)

4021104

ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น

1(0-2)

  วิชาเฉพาะด้าน
3  หน่วยกิต
4121305
หลักการเขียนโปรแกรม

3(2-2)

รวม

20  หน่วยกิต

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

………..

วิชาศึกษาทั่วไป 

9  หน่วยกิต
  วิชาแกน
2  หน่วยกิต
4000113
ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2(2-0)
  วิชาเฉพาะด้าน
9  หน่วยกิต

4021105

จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพคอมพิวเตอร์

3(3–0)

4121204

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

3(2–2)

4121306

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2–2)

รวม

20  หน่วยกิต

 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

…………

วิชาศึกษาทั่วไป 

6 หน่วยกิต
  วิชาแกน
4 หน่วยกิต

4011101

ฟิสิกส์เบื้องต้น

3(3–0)

4011102

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น

1(0–2)

  วิชาเฉพาะด้าน
9 หน่วยกิต

4122205

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

3(2-2)

4122207

ดีสครีตและโครงสร้าง

3(2–2)

4123708

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(2–2)

…………

รายวิชาเลือกเสรี 

2  หน่วยกิต

รวม

21  หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

………..

วิชาศึกษาทั่วไป 

6  หน่วยกิต

  วิชาแกน
4  หน่วยกิต

4031109

ชีววิทยาเบื้องต้น

3(3-0)

4031110

ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น

1(0–2)

 

วิชาเฉพาะด้าน

9  หน่วยกิต

4122208
ทฤษฎีคำนวณ
3(2-2)
4122206
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2)
4123404
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2)

………..

รายวิชาเลือกเสรี 

2  หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

                                                           

ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  1  

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3 หน่วยกิต
3563115
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3(3-0)

  วิขาเฉพาะด้าน
12 หน่วยกิต
4123710
สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2)

4123506

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(2–2)

4123709

การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้

3(2–2)

4124606

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ

3(2-2)

………..

รายวิชาเลือกเสรี 

2  หน่วยกิต

รวม

17 หน่วยกิต

ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

  วิชาเฉพาะด้าน
15 หน่วยกิต
4123307
การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ

3(2–2)

4123904
ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2–2)

4123905
การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1(0-2)

4124303
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

3(2-2)

4124703
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2)

4124909
การศึกษาเอกเทศทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

2(90)

รวม

15  หน่วยกิต


ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  1  

รหัสวิชา

 

ชื่อรายวิชา

 

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

  วิชาเฉพาะด้าน
10 หน่วยกิต
1554603

ภาษาอังกฤษสำหรับสารสนเทศ 

3(3–0)

4124202

การประมวลผลภาพ

3(2–2)

4124910

การศึกษาเอกเทศทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

4(180)

รวม

10 หน่วยกิต

ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย–ปฏิบัติ)

4124802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

5(450)

รวม

5  หน่วยกิต**หมายเหตุ : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจจัดเรียนในภาคฤดูร้อนของปีที่ 3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312