หน้าหลัก

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
   การประกอบอาชีพ
   แผนการเรียน
   อาจารย์ประจำหลักสูตร
   เว็บไซต์สาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

       สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์        

 

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา

    ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312