หน้าหลัก

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
   การประกอบอาชีพ
   แผนการเรียน 
   อาจารย์ประจำหลักสูตร
   เว็บไซต์สาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Bachelor  of Science  Program  in Computer Science            

 

ชื่อปริญญา

     ชื่อเต็ม
       วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) Bachelor  of  Science ( Computer Science)

     ชื่อย่อ  
       วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) B.S.  (Computer Science)

 

ปรัชญาของหลักสูตร         

     รู้จักคิด วิจัย ใฝ่หาความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    1.  สามารถประกอบอาชีพทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบเครือข่าย และอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
    2.  มีความรู้และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับการศึกษาในระดับต่อไป
    3.  สามารถวิจัยสร้างสรรค์งานด้านคอมพิวเตอร์ และแสวงหาองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312