คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312

1. สำนักงานคณบดี                            
     - สำนักงานคณะ                                   
     - คณบดี    
            - หัวหน้าสำนักงานคณบดี     
            - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
            - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
            - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
            - งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/งานการเงิน   
            - งานพัสดุ            
            - โทรสาร               
2. หลักสูตรเคมี                                    
3. หลักสูตรฟิสิกส์                              
4. หลักสูตรชีววิทยาและหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ   
5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม              
6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์          
7. หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา      
8. หลักสูตรอาหารและโภชนาการ          
9. หลักสูตรคณิตศาสตร์                            
10. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์          
11. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ     
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1300
1301
1302
1331
1332
1333
1334
1314
1312
1308
1304
1306
1322
1305,1328
1311,1316
1319-1321     
1307
1303,1310  
1325,1326
   
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312 Design by : ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All  rights  reserved.