คณะกรรมการบริหารโครงการ
ประชุมวิชาการการแข่งขันทักษะการนำเสนอหัวข้อสัมมนาและประกวดผลงานค้นคว้าด้านคณิตศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม ปานตา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรรมการ

คณะกรรมการบรรณาธิการและเครือข่ายความร่วมมือประจำโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเย็น ทองคำ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม ปานตา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพันธ์ จอดนอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย กล้าณรงค์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ วงศ์พินิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ชัญญา ทิศกลาง
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชสกลนคร
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธัชชัย อยู่ยิ่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการ