หน้าหลัก

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
   การประกอบอาชีพ
   แผนการเรียน 
   อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Bachelor  of  Science  Program  in Environmental  Science           

 

ชื่อปริญญา

     ชื่อเต็ม
       วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) Bachelor  of  Science ( Environmental  Science)

     ชื่อย่อ  
       วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) B.S.  (Environmental  Science)

 

ปรัชญาของหลักสูตร         

      บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิจัยและการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และสามารถประกอบวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได

2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรในท้องถิ่นและประเทศได้

3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถดำรงชีวิต
ได้อย่างมีคุณค่า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312