กลับหน้าหลัก

         

 

 

 

- เทคนิคการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้
[Download]

- ตัวอย่างคำกิริยาสำหรับการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้
[Download]

- ตัวอย่างเค้าโครงเอกสารประกอบการสอน/คำสอน
[Download]

- ตัวอย่างการจัดทำตำรา (ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ )

>>
ปกนอก
>>
ปกใน
>>
คำนำ
>>
สารบัญ
>>
สารบัญภาพ
>>
สารบัญตาราง
>>
บทที่ 1
>>
บทที่ 2
>>
บทที่ 3
>>
บทที่ 4
>>
บทที่ 5
>>
บทที่ 6
>>
บทที่ 7
>>
บทที่ 8
>>
บทที่ 9
>>
บทที่ 10
>>
ใบแทรกบรรณานุกรม
>>
บรรณานุกรม

Website Template by Interspire