กลับหน้าหลัก

         

 

 

 

รูปแบบการจัดทำผลงานวิชาการ
             ด้วยปัจจุบันมีคณาจารย์จำนวนมากที่สนใจและกำลังจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผลงานวิชาการในระดับต่างๆ ประการหนึ่งที่มักเป็นปัญหา ในการจัดทำผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียบเรียงตำรา คือรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อเป็นการแก้ปัญหา              
             ดังกล่าวในเบื้องต้น ผศ.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ ได้จัดทำไฟล์ตัวอย่าง รูปแบบการจัดท ำผลงานวิชาการขึ้นเพื่อเป็น ประโยชน์แก่คณาจารย์ ที่กำลังจัดทำ หรือสนใจที่จะทำ ได้ใช้เป็นแม่แบบ ในการจัดทำผลงาน วิชาการ อนึ่งไฟล์ตัวอย่าง รูปแบบการจัดทำผลงาน ทางวิชาการนี้ เป็นการรวบรวมไฟล์องค์ประกอบทั้งหมด ในการจัดทำตำรา รูปแบบหนึ่ง ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการ พิจารณาผลงานวิชาการ ในการเสนอขอตำแหน่ง วิชาการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว หากท่านที่ต้องการจัดทำในรูปแบบอื่นๆ ก็ไม่ควรใช้เป็น แม่แบบเพราะ อาจทำให้เกิดความสับนได้               
             อย่างไรก็ตามหากท่านที่นำ ไปใช้แล้วพบเห็นข้อผิดพลาด ประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำผลงานทางวิชาการ มีดังนี้

>>
ปกนอก
>>
ปกใน
>>
คำนำ
>>
สารบัญ
>>
สารบัญภาพ
>>
สารบัญตาราง
>>
บทที่ 1
>>
บทที่ 2
>>
บทที่ 3
>>
บทที่ 4
>>
บทที่ 5
>>
บทที่ 6
>>
บทที่ 7
>>
บทที่ 8
>>
บทที่ 9
>>
บทที่ 10
>>
ใบแทรกบรรณานุกรม
>>
บรรณานุกรม

Website Template by Interspire