ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034111101หลักสถิติ610434951การจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03 พ.ค. 6210.30-12.30GAB205ผศ.ยุทธชัยผศ.ดร.สุภาพร
024111101หลักสถิติ600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03 พ.ค. 6210.30-12.30GAB205
014111101หลักสถิติ610434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,03 พ.ค. 6210.30-12.30GAB206อ.วิไลวรรณรศ.ดร.อิสระ
014512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,03 พ.ค. 6210.30-12.30คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์อ.วรินสินี
024011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,07 พ.ค. 6208.15-10.15GAB207ผศ.ธันยบูรณ์อ.มานิตย์
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,07 พ.ค. 6208.15-10.15GAB207
014022503ชีวเคมี 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,07 พ.ค. 6208.15-10.15936อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.ณิชารีย์
014063417หลักการจัดการลุ่มน้ำ590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,07 พ.ค. 6208.15-10.15GAB204อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.กนกวรรณ ก
014512102โภชนศาสตร์ชุมชน590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,07 พ.ค. 6208.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชนิดา
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ600315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,07 พ.ค. 6208.15-10.15GAB305อ.นารีวรรณอ.ดิเรก
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,07 พ.ค. 6208.15-10.15GAB307อ.กฤษณ์ผศ.ยุทธชัย
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,07 พ.ค. 6208.15-10.15GAB306อ.ดร.วรวุฒิรศ.ดร.อิสระ
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ590420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,07 พ.ค. 6208.15-10.15GAB209อ.วรินสินีอ.ดร.ธนากร
024093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ600420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,07 พ.ค. 6208.15-10.15GAB209
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อม590427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,07 พ.ค. 6208.15-10.15GAB303ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.โสภณ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม590427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,07 พ.ค. 6208.15-10.15GAB304อ.ศศิธรอ.ดร.กิตติวรรณ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,07 พ.ค. 6210.30-12.00GAB209อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว590310802พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,07 พ.ค. 6210.30-12.00GAB305อ.พิชชาภาอ.ดร.สุนีย์
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว590310801พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,07 พ.ค. 6210.30-12.00GAB306อ.ดร.วรวุฒิอ.เผด็จการ
014512204อาหารนานาชาติ600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,07 พ.ค. 6210.30-12.30คหกรรม2อ.กานต์ธิดาผศ.ดร.เสรี
024072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1600427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,07 พ.ค. 6210.30-12.30GAB303รศ.ดร.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1600427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,07 พ.ค. 6210.30-12.30GAB304อ.จงรักอ.ดร.กฤษณะ
014023706เคมีอุตสาหกรรม590425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,07 พ.ค. 6210.30-12.30936อ.ดร.ธนิตรศ.ดร.สิงหเดช
014121205อัลกอริทึม600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,07 พ.ค. 6210.30-12.30GAB307อ.ดร.พีระพลอ.กฤษณ์
017072501พลังงานและการแปลงรูปพลังงาน590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพุทธดี อุบลสุข, ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ,07 พ.ค. 6210.30-12.301021อ.พุทธดีผศ.ดร.รัชนี
024123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,07 พ.ค. 6213.30-15.00GAB305อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ศศิธร
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,07 พ.ค. 6213.30-15.00GAB305
014023727ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม590425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,07 พ.ค. 6213.30-15.00936อ.ดร.ธนิตรศ.ดร.สิงหเดช
014063802การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,07 พ.ค. 6213.30-15.00GAB209อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.ธนากร
014063801การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,07 พ.ค. 6213.30-15.00GAB207สอบนอกตาราง
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต590315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30945อ.ดร.กชกรผศ.ดร.เสรี
034034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30945
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต590315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30845อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.นารีวรรณ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์600427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30GAB304อ.จงรักอ.จำรูญ
024071501อนามัยการเจริญพันธุ์600427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30GAB303รศ.ดร.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014513301การจัดบริการอาหารในสถาบัน590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30GAB307อ.ดร.นภาภรณ์อ.พรเทพ
014121403การปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30844อ.พิชิตผศ.ดร.ณิชารีย์
014032601จุลชีววิทยา610420601อาหารและโภชนาการวันวิสาข์ พิระภาค, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30944อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.ราตรี
024032401พันธุศาสตร์600451101เกษตรศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30942อ.ดร.วารุณีอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
014032401พันธุศาสตร์600425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30943อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.ภาคภูมิ
034032401พันธุศาสตร์600315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30943
044032401พันธุศาสตร์600315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30943
014094410การวิเคราะห์เชิงซ้อน590420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,07 พ.ค. 6213.30-15.30GAB306รศ.ดร.อิสระอ.ดร.กิตติวรรณ
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610315201เคมีวารุณี จอมกิติชัย, ,07 พ.ค. 6215.45-17.15942สอบนอกตาราง
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,07 พ.ค. 6215.45-17.15943สอบนอกตาราง
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,07 พ.ค. 6215.45-17.15942สอบนอกตาราง
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี590315201เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,10 พ.ค. 6208.15-09.45GAB204อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.ชาติทนง
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี590315202เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,10 พ.ค. 6208.15-09.45GAB204
014081601ฟุตบอล 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,10 พ.ค. 6208.15-09.45844อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ดร.กชกร
044033605เทคโนโลยีชีวภาพ590315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15942อ.ดร.กิตติอ.ดร.ณัฐกฤตา
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ590315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15942
024072327การส่งเสริมสุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15GAB205สอบนอกตาราง
014072327การส่งเสริมสุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15GAB206สอบนอกตาราง
014122208ทฤษฎีการคำนวณ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15GAB305อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.กฤษณะ
014513206ขนมไทย600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15คหกรรม2อ.ฐิติพรอ.ดร.วชิราภรณ์
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15GAB209อ.ดิเรกอ.พุทธดี
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15GAB303อ.ศศิธรอ.ดร.อัมพวัน
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15GAB304อ.ปริญญาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15941อ.ดร.สิริวดีอ.ดร.กนกวรรณ ก
034033605เทคโนโลยีชีวภาพ590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15941
014033501เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา590425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15936อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.สุรพล
014063421การจัดการขยะและของเสียอันตราย590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,10 พ.ค. 6208.15-10.15GAB207ผศ.ดร.สุภาพรอ.ดร.พีระพล
014012101ทัศนศาสตร์590316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,10 พ.ค. 6210.30-12.30GAB304อ.กนกวรรณ มอ.ดร.เอมอร
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี590425201เคมีฉลวย เสาวคนธ์, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย,10 พ.ค. 6210.30-12.30GAB204อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.มานิตย์
014512401การออกแบบและตกแต่งอาหาร590420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,10 พ.ค. 6210.30-12.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ชนิดา
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา590313902คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,10 พ.ค. 6210.30-12.30GAB207อ.ชุมพลผศ.ดร.พรทิพพา
024124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา590313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,10 พ.ค. 6210.30-12.30GAB207
014092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,10 พ.ค. 6210.30-12.30GAB303อ.วรินสินีอ.ดร.โสภณ
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,10 พ.ค. 6210.30-12.30A310อ.อนุชาอ.พรเทพ
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น610315302ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, ,10 พ.ค. 6213.30-15.00942อ.ดร.ธนิตอ.กานต์ธิดา
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น610315301ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, ,10 พ.ค. 6213.30-15.00942
024072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,10 พ.ค. 6213.30-15.00GAB207อ.ดร.ชาติทนงรศ.ดร.อิสระ
014072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,10 พ.ค. 6213.30-15.00GAB209อ.ดร.กฤษณะอ.มานิตย์
014082501กรีฑา 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,10 พ.ค. 6213.30-15.00844อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ฐิติพร
014061701การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,10 พ.ค. 6213.30-15.00GAB306อ.ปริญญาอ.ดร.พีระพล
014063901สัมมนาสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,10 พ.ค. 6213.30-15.00GAB108อ.พุทธดีอ.ดร.เอมอร
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา590315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,10 พ.ค. 6213.30-15.00943ผศ.ดร.รัชนีผศ.ยุทธชัย
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา590315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,10 พ.ค. 6213.30-15.00943
014081602บาสเกตบอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,10 พ.ค. 6213.30-15.00A401อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.กนกวรรณ ก
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร610420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,10 พ.ค. 6213.30-15.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.สุรพล
024074337การบริหารงานสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ไม่ระบุ,10 พ.ค. 6213.30-15.30GAB303อ.ดร.สุนีย์อ.ดร.วีรศักดิ์ จ
024094504ทฤษฎีกราฟ590310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,10 พ.ค. 6213.30-15.30GAB205อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.พงศ์เทพ
034094504ทฤษฎีกราฟ590310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,10 พ.ค. 6213.30-15.30GAB204อ.ดิเรกอ.ดร.อัมพวัน
014094504ทฤษฎีกราฟ590420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,10 พ.ค. 6213.30-15.30GAB204
014074337การบริหารงานสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ไม่ระบุ,10 พ.ค. 6213.30-15.30GAB304อ.เผด็จการอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,10 พ.ค. 6215.45-17.15A403อ.พัทธชัยอ.อนุชา
024031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,10 พ.ค. 6215.45-17.15A402อ.ดร.วารุณีอ.วิไลวรรณ
014081507เทนนิส610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,13 พ.ค. 6208.15-09.45844อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB307อ.กนกวรรณ มอ.ดร.พงศ์เทพ
024122202โครงสร้างข้อมูล610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB303อ.กฤษณ์อ.ดร.ธนิต
014122202โครงสร้างข้อมูล590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB303
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์590313902คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB304อ.จำรูญอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์590313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB304
024093201ทฤษฎีเซต600310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15942ผศ.ไชยยาอ.ปริญญา
014093201ทฤษฎีเซต600310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15943รศ.ดร.อิสระอ.ดร.อัมพวัน
034093201ทฤษฎีเซต600420401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15943
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB204ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.สุภาพร
064011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB204
074011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB204
014023202เคมีอนินทรีย์ 2590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB207สอบนอกตาราง
034023202เคมีอนินทรีย์ 2590315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB207
024023202เคมีอนินทรีย์ 2590315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB209สอบนอกตาราง
017073901สถิติและการวิจัยสำหรับวิศวกรรม590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพุทธดี อุบลสุข, พงษ์ธร วิจิตรกุล,13 พ.ค. 6208.15-10.151021อ.พุทธดีอ.ดร.สุทธิดา
024033107วิวัฒนาการ590315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15944อ.ดร.วันวิสาข์อ.ฐิติพร
014033107วิวัฒนาการ590315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15944
014032102สรีรวิทยาทั่วไป600425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15936อ.ดร.วารุณีอ.กานต์ธิดา
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB205อ.วิศิษฎ์อ.ดร.พงษ์ศักดิ์
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB205
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB206รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ศรัณยู
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB206
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,13 พ.ค. 6208.15-10.15GAB308อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.กิตติวรรณ
014081603วอลเลย์บอล 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,13 พ.ค. 6210.30-12.00844อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ชื่นกมล
014124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30GAB306สอบนอกตาราง
984124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์590000003-กนกวรรณ กันยะมี, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30สอบนอกตาราง
014063603ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30GAB209อ.ดร.กฤษณะผศ.ดร.ณิชารีย์
014033902ชีวสถิติ590425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30936อ.ดร.กิตติอ.พิชิต
024091106แคลคูลัสเบื้องต้น600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปไชยยา แซ่ยับ, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30GAB206อ.ดร.สะอาดอ.พรเทพ
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน600315301ชีววิทยาณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30GAB204อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.นารีวรรณ
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310103ภาษาไทยดิเรก บัวหลวง, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A202อ.ดิเรกผศ.ดร.รัชนี
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600466511เทคโนโลยีอุตสาหการดิเรก บัวหลวง, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A202
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิเรก บัวหลวง, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A202
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30GAB304อ.ดร.ธนากรอ.ดร.ฉลวย
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30GAB303ผศ.ดร.ศรัณยูอ.จำรูญ
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30GAB305ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ราตรี
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ไม่ระบุ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A402อ.พิชชาภาอ.ดร.โสภณ
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศพีระพล ขุนอาสา, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A311อ.ดร.พีระพลอ.จุฬาลักษณ์
264000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434701นิเทศศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A802ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.กชกร
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600440201ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A204รศ.ดร.อิสระอ.ดร.วันวิสาข์
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600440202ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A802ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.กชกร
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310302สังคมศึกษายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A204รศ.ดร.อิสระอ.ดร.วันวิสาข์
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600318101ภาษาเกาหลียุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A204
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310301สังคมศึกษายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A802ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.กชกร
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434951การจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A201อ.วรินสินีอ.ดร.สิริวดี
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A301ผศ.ไชยยาอ.ปริญญา
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310101ภาษาไทยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A201อ.วรินสินีอ.ดร.สิริวดี
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน610451101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30GAB205อ.ดร.วชิราภรณ์ผศ.ดร.สุภาพร
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน600315302ชีววิทยาวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30GAB205
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310801พลศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A205อ.วิไลวรรณอ.ดร.สุทธิดา
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600315201เคมีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A401อ.มานิตย์อ.ดร.วารุณี
294000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600313901คอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A206อ.ชนิดาอ.พัทธชัย
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600465511เทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A310อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600446102รัฐประศาสนศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A205อ.วิไลวรรณอ.ดร.สุทธิดา
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600446101รัฐประศาสนศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A304อ.สุรพลอ.พุทธดี
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310102ภาษาไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30นิเทศอ.อนุชาอ.ฐิติพร
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600315202เคมีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A205อ.วิไลวรรณอ.ดร.สุทธิดา
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600318002ภาษาจีนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30นิเทศอ.อนุชาอ.ฐิติพร
014091106แคลคูลัสเบื้องต้น600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30GAB207อ.ดร.นภาภรณ์อ.ศศิธร
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A310อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
284000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310802พลศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A304อ.สุรพลอ.พุทธดี
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600318001ภาษาจีนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30นิเทศอ.อนุชาอ.ฐิติพร
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600451101เกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30A206อ.ชนิดาอ.พัทธชัย
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30นิเทศอ.อนุชาอ.ฐิติพร
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,13 พ.ค. 6210.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.วรวุฒิ
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,13 พ.ค. 6213.30-15.00GAB307อ.กนกวรรณ มอ.ดร.กิตติวรรณ
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1600315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,13 พ.ค. 6213.30-15.00A302อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.สุทธิพันธุ์
024022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1600315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,13 พ.ค. 6213.30-15.00A302
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,13 พ.ค. 6213.30-15.00GAB205อ.วิศิษฎ์อ.ดร.พงษ์ศักดิ์
074011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,13 พ.ค. 6213.30-15.00GAB206อ.ดร.เอมอรอ.ดร.สุนีย์
064011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,13 พ.ค. 6213.30-15.00GAB204รศ.ดร.สิงหเดชอ.จงรัก
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,13 พ.ค. 6213.30-15.00GAB205อ.วิศิษฎ์อ.ดร.พงษ์ศักดิ์
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,13 พ.ค. 6213.30-15.00GAB204รศ.ดร.สิงหเดชอ.จงรัก
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,13 พ.ค. 6213.30-15.00GAB206อ.ดร.เอมอรอ.ดร.สุนีย์
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิศิษฎ์ มหานิล, ,13 พ.ค. 6213.30-15.00GAB206
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร610420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,13 พ.ค. 6213.30-15.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.กิตติ
014023501ชีวเคมี 2590425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,13 พ.ค. 6213.30-15.30GAB207ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.จักรกฤษณ์
034023501ชีวเคมี 2590315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,13 พ.ค. 6213.30-15.30GAB207
024023501ชีวเคมี 2590315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,13 พ.ค. 6213.30-15.30GAB209อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.นารีวรรณ
074121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพรเทพ จันทร์เพ็ง, ,13 พ.ค. 6213.30-15.30GAB304อ.พรเทพผศ.ดร.ณิชารีย์
054121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590313902คอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,13 พ.ค. 6213.30-15.30GAB304
044121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590313901คอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,13 พ.ค. 6213.30-15.30GAB303ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.ฉลวย
064121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,13 พ.ค. 6213.30-15.30GAB303
014033109อนุกรมวิธาน590315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,13 พ.ค. 6213.30-15.30944อ.พัทธชัยอ.พิชิต
024033109อนุกรมวิธาน590315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,13 พ.ค. 6213.30-15.30944
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2610316201ฟิสิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,13 พ.ค. 6213.30-15.30GAB306อ.ดร.สะอาดอ.ดร.ธนากร
024031304สัตววิทยา610315302ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,13 พ.ค. 6213.30-15.3010310อ.ดร.สิริวดีอ.กานต์ธิดา
014031304สัตววิทยา610315301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,13 พ.ค. 6213.30-15.3010310
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,13 พ.ค. 6215.45-17.45844อ.ชนิดาอ.วิไลวรรณ
014124611การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์590000001-มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,13 พ.ค. 6215.45-17.45845อ.มานิตย์อ.ชุมพล
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,14 พ.ค. 6208.15-09.45A301อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,14 พ.ค. 6208.15-09.45A301
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,14 พ.ค. 6208.15-09.45936อ.ดร.อัมพวันอ.นารีวรรณ
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,14 พ.ค. 6208.15-09.45A301อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
024021103เคมีเบื้องต้น610315302ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, จิราพร เกตุวราภรณ์,14 พ.ค. 6208.15-10.15GAB209อ.ดร.ฉลวยผศ.ดร.ราตรี
014021103เคมีเบื้องต้น610315301ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, จิราพร เกตุวราภรณ์,14 พ.ค. 6208.15-10.15GAB209
024073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,14 พ.ค. 6208.15-10.15GAB303อ.เผด็จการรศ.ดร.สิงหเดช
014093406แคลคูลัส 3600420401คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,14 พ.ค. 6208.15-10.15GAB306ผศ.ยุทธชัยผศ.ดร.ณิชารีย์
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,14 พ.ค. 6208.15-10.15GAB205อ.ดร.วารุณีรศ.ดร.จักรกฤษณ์
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น610315201เคมีวารุณี จอมกิติชัย, ,14 พ.ค. 6208.15-10.15GAB205
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,14 พ.ค. 6208.15-10.15GAB206อ.พัทธชัยอ.จำรูญ
014124609ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,14 พ.ค. 6208.15-10.15A304อ.พิชิตอ.ดร.กชกร
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน610451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,14 พ.ค. 6208.15-10.15GAB204อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.ธนิต
014512205อาหารว่าง600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,14 พ.ค. 6208.15-10.15คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.วันวิสาข์
014073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,14 พ.ค. 6208.15-10.15GAB304อ.ดร.สุนีย์อ.ดร.วีรศักดิ์ จ
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,14 พ.ค. 6208.15-10.15844อ.สุรพลอ.ชุมพล
014123639คอมพิวเตอร์กราฟิก590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,14 พ.ค. 6208.15-10.15A312อ.อนุชาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,14 พ.ค. 6210.30-12.00GAB303อ.กนกวรรณ มอ.ดร.วชิราภรณ์
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,14 พ.ค. 6210.30-12.00GAB304อ.วิศิษฎ์อ.ดร.กฤษณะ
014023502ปฏิบัติการชีวเคมี 2590425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,14 พ.ค. 6210.30-12.00936สอบนอกตาราง
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,14 พ.ค. 6210.30-12.30A301ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.มานิตย์
034061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,14 พ.ค. 6210.30-12.30GAB207อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.ฉลวย
024022307เคมีอินทรีย์ 1600315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,14 พ.ค. 6210.30-12.30GAB204อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.จำรูญ
014022307เคมีอินทรีย์ 1600315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,14 พ.ค. 6210.30-12.30GAB204
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น610429701เทคโนโลยีสารสนเทศดิเรก บัวหลวง, ,14 พ.ค. 6210.30-12.30GAB307อ.ดิเรกผศ.ดร.ณิชารีย์
014063902สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,14 พ.ค. 6210.30-12.30GAB306อ.ปริญญารศ.ดร.จักรกฤษณ์
024031102ชีววิทยา 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,14 พ.ค. 6210.30-12.30GAB205อ.พัทธชัยผศ.ดร.ราตรี
014031102ชีววิทยา 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค, ,14 พ.ค. 6210.30-12.30GAB205
034031102ชีววิทยา 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,14 พ.ค. 6210.30-12.30GAB206อ.ดร.วารุณีผศ.ไชยยา
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ไม่ระบุ,14 พ.ค. 6210.30-12.30A302อ.พิชชาภาอ.จุฬาลักษณ์
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์,14 พ.ค. 6210.30-12.30844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ชนิดา
024093301พีชคณิตนามธรรม 1590310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,14 พ.ค. 6210.30-12.30GAB305อ.ดร.สะอาดอ.ดร.สุนีย์
014093301พีชคณิตนามธรรม 1590310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,14 พ.ค. 6210.30-12.30GAB305
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,14 พ.ค. 6210.30-12.30GAB209ผศ.ดร.สุภาพรอ.จงรัก
024013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,14 พ.ค. 6213.30-15.00GAB206อ.ดร.เอมอรอ.เผด็จการ
014013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์610316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,14 พ.ค. 6213.30-15.00GAB206
014083418มวยไทยประกอบดนตรี590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,14 พ.ค. 6213.30-15.00A302อ.พิชชาภาอ.ศศิธร
014064901การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,14 พ.ค. 6213.30-15.00GAB307ผศ.ดร.สุภาพรอ.ดร.พีระพล
014012103กลศาสตร์ 1590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30GAB209อ.กนกวรรณ มอ.กฤษณ์
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30GAB306อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.นภาภรณ์
014092501เรขาคณิตเบื้องต้น610310401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30GAB304ผศ.ไชยยาอ.ดร.สิริวดี
014033903ชีวสารสนเทศ590425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30A312อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014124707เว็บเทคโนโลยี590429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30A303อ.ชนิดาผศ.ดร.เสรี
024012103กลศาสตร์ 1590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30GAB303ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ยุทธชัย
024022626เคมีวิเคราะห์ 2600315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30GAB204อ.ดร.วชิราภรณ์ผศ.ดร.ศรัณยู
014022626เคมีวิเคราะห์ 2600315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30GAB204
014033106นิเวศวิทยา600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30936อ.ดร.วันวิสาข์อ.จุฬาลักษณ์
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น600316202ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30GAB207อ.วิศิษฎ์อ.จงรัก
024012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น600316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30GAB207
014021111หลักเคมี 2610315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน,14 พ.ค. 6213.30-15.30GAB205สอบนอกตาราง
024021111หลักเคมี 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน,14 พ.ค. 6213.30-15.30GAB205
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30844อ.ดร.โสภณอ.ดร.กิตติ
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน ไมตรัตน์, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30A403อ.ดร.อัมพวันผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024092501เรขาคณิตเบื้องต้น610310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,14 พ.ค. 6213.30-15.30GAB305อ.วิไลวรรณอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,14 พ.ค. 6215.45-17.15A310สอบนอกตาราง
034023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2590315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,14 พ.ค. 6215.45-17.15A310
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2590315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,14 พ.ค. 6215.45-17.15A311สอบนอกตาราง
014513901สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,15 พ.ค. 6208.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.รัชนี
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,15 พ.ค. 6208.15-09.45845อ.พิชชาภาอ.นารีวรรณ
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,15 พ.ค. 6208.15-09.45A303อ.ดร.วรวุฒิอ.จำรูญ
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม610429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15GAB305อ.กฤษณ์อ.ชุมพล
014033108ชีววิทยาของเซลล์600425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15936อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.จุฬาลักษณ์
014013106กลศาสตร์ 2590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15GAB209อ.ดร.เอมอรอ.สุรพล
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610440201พิชชาภา คนธสิงห์, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15A311อ.สุทธิพันธุ์อ.อนุชา
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์พิชชาภา คนธสิงห์, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15A311
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600166511เทคโนโลยีอุตสาหการพิชชาภา คนธสิงห์, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15A311
014123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15GAB304อ.พิชิตอ.พรเทพ
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15นิเทศอ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ดร.โสภณ
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600440201ภาษาอังกฤษวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15A301อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600440202ภาษาอังกฤษวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15นิเทศอ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ดร.โสภณ
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610439801การบัญชีวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15A802ผศ.ดร.เสรีอ.พุทธดี
024092601พีชคณิตเชิงเส้น600310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15GAB207อ.ดร.สะอาดอ.เผด็จการ
014092601พีชคณิตเชิงเส้น600310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15GAB206ผศ.ไชยยาอ.ปริญญา
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สะอาด อยู่เย็น, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15GAB204อ.วรินสินีอ.ดร.ชาติทนง
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1610310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15GAB204
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1610310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,15 พ.ค. 6208.15-10.15GAB205อ.วิไลวรรณอ.ดร.กิตติวรรณ
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2610427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,15 พ.ค. 6210.30-12.00GAB305อ.ดร.ธนากรอ.สุรพล
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,15 พ.ค. 6210.30-12.00936อ.ดร.ฉลวยอ.อนุชา
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,15 พ.ค. 6210.30-12.00A310อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.กชกร
014511202หลักการประกอบอาหาร610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,15 พ.ค. 6210.30-12.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.พีระพล
014011305ฟิสิกส์ 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,15 พ.ค. 6210.30-12.30GAB204ผศ.ธันยบูรณ์อ.กฤษณ์
014011306ฟิสิกส์ 2610316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,15 พ.ค. 6210.30-12.30GAB206อ.วิศิษฎ์ผศ.ไชยยา
014093604กำหนดการเชิงเส้น600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,15 พ.ค. 6210.30-12.30942อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.วชิราภรณ์
014021116เคมีสำหรับวิศวกร610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,15 พ.ค. 6210.30-12.30GAB207อ.ดร.พงศ์เทพอ.ชุมพล
034021116เคมีสำหรับวิศวกร610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,15 พ.ค. 6210.30-12.30GAB207
024021116เคมีสำหรับวิศวกร600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,15 พ.ค. 6210.30-12.30GAB207
024073415วิทยาการระบาด600427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,15 พ.ค. 6210.30-12.30GAB306อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.พิชิต
014073415วิทยาการระบาด600427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,15 พ.ค. 6210.30-12.30GAB209รศ.ดร.จักรกฤษณ์อ.ดร.สะอาด
014124203ปัญญาประดิษฐ์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,15 พ.ค. 6210.30-12.30A312ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.สิริวดี
024011305ฟิสิกส์ 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,15 พ.ค. 6210.30-12.30GAB205รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ศรัณยู
014093901โครงงานคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,15 พ.ค. 6210.30-12.30GAB304สอบนอกตาราง
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ไม่ระบุ,15 พ.ค. 6213.30-15.00936สอบนอกตาราง
014081301จิตวิทยาการกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,15 พ.ค. 6213.30-15.00845อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.สุทธิดา
014082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,15 พ.ค. 6213.30-15.00844อ.พิชชาภาอ.จุฬาลักษณ์
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ไม่ระบุ,15 พ.ค. 6213.30-15.00A303อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.โสภณ
014022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2600315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,15 พ.ค. 6213.30-15.00A302อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พัทธชัย
024022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2600315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,15 พ.ค. 6213.30-15.00A302
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2610316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,15 พ.ค. 6213.30-15.00GAB206อ.วิศิษฎ์อ.ดร.ธนากร
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,15 พ.ค. 6213.30-15.00GAB205อ.ดร.เอมอรผศ.ดร.ศรัณยู
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,15 พ.ค. 6213.30-15.00GAB204ผศ.ธันยบูรณ์อ.ดร.กิตติวรรณ
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีม590420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,15 พ.ค. 6213.30-15.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.ธนิต
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,15 พ.ค. 6213.30-15.30GAB303สอบนอกตาราง
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,15 พ.ค. 6213.30-15.30GAB304สอบนอกตาราง
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,15 พ.ค. 6213.30-15.30A310อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.อัมพวัน
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,15 พ.ค. 6213.30-15.30GAB207อ.วรินสินีอ.เผด็จการ
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,15 พ.ค. 6213.30-15.30GAB207
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,15 พ.ค. 6213.30-15.30GAB207
014012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1590316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,15 พ.ค. 6213.30-15.30GAB209อ.กนกวรรณ มอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014071305โภชนาการสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,15 พ.ค. 6213.30-15.30GAB305อ.ศศิธรอ.ดร.กฤษณะ
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,15 พ.ค. 6215.45-17.45A305อ.จงรักอ.ดร.สุทธิดา
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600420401คณิตศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,15 พ.ค. 6215.45-17.45A305
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600310103ภาษาไทยจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,15 พ.ค. 6215.45-17.45A301อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ฐิติพร
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,15 พ.ค. 6215.45-17.45A305อ.จงรักอ.ดร.สุทธิดา
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์จิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,15 พ.ค. 6215.45-17.45A305
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600310101ภาษาไทยธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,15 พ.ค. 6215.45-17.45A201อ.ดร.สุนีย์อ.ดิเรก
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610311101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,15 พ.ค. 6215.45-17.45A904อ.ดร.ธนิตอ.ดร.กชกร
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600425301ชีววิทยาธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,15 พ.ค. 6215.45-17.45A201อ.ดร.สุนีย์อ.ดิเรก
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600440101ภาษาไทยธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,15 พ.ค. 6215.45-17.45A302ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.ณัฐกฤตา
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600449001นิติศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,15 พ.ค. 6215.45-17.45A304อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.วีรศักดิ์ จ
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,15 พ.ค. 6215.45-17.45A904อ.ดร.ธนิตอ.ดร.กชกร
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600448401การจัดการวัฒนธรรมธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,15 พ.ค. 6215.45-17.45A201อ.ดร.สุนีย์อ.ดิเรก
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600310102ภาษาไทยธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,15 พ.ค. 6215.45-17.45A904อ.ดร.ธนิตอ.ดร.กชกร

กลับหน้าหลัก