ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์610427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB307อ.ดร.สุนีย์ผศ.ดร.สุภาพร
014021301เคมีอินทรีย์620425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308สอบนอกตาราง
014111101หลักสถิติ610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมดิเรก บัวหลวง, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310อ.ดร.ดิเรกอ.สุรพล
024111101หลักสถิติ620434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ดิเรก บัวหลวง, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310
034111101หลักสถิติ620434951การจัดการธุรกิจบริการดิเรก บัวหลวง, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310
014121205อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB304ผศ.ดร.พีระพลอ.วรินสินี
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45A208อ.ดร.ภาคภูมิอ.วิไลวรรณ
024084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45A208
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ600420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45คหกรรม1อ.รสสุคนธ์อ.ดร.วีระศักดิ์ ก
014032608สรีวิทยาของจุลินทรีย์600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45STC301อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ธันยบูรณ์
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อม600427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306ผศ.ดร.ศรัณยูผศ.ดร.กชกร
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม600427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB305อ.เผด็จการผศ.ดร.จิราภรณ์ น
024123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้610429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309สอบนอกตาราง
014123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309
024012101ทัศนศาสตร์600316202ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ฉลวย
014012101ทัศนศาสตร์600316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ600315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30STC202อ.ดร.วารุณีรศ.ดร.สิงหเดช
034033605เทคโนโลยีชีวภาพ600315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30STC202
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.จุฬาลักษณ์รศ.ดร.อิสระ
014063412การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30ENV101อ.ดร.ชาติทนงอ.มานิตย์
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร620420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.ณิชารีย์
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2620427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB306อ.ดร.กิตติวรรณอ.พัทธชัย
024093301พีชคณิตนามธรรม 1600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB305อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.จิราภรณ์ น
014093301พีชคณิตนามธรรม 1600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB304อ.นราวดีผศ.ดร.ณัฐกฤตา
024023202เคมีอนินทรีย์ 2600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307สอบนอกตาราง
014023202เคมีอนินทรีย์ 2600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.พรเทพอ.ดร.วชิราภรณ์
014081601ฟุตบอล 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30A311สอบนอกตาราง
044033605เทคโนโลยีชีวภาพ600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30STB103อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.โสภณ
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30STB103
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว600310802พลศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00A311อ.กิตติ์ คอ.ดร.กฤษณะ
014033902ชีวสถิติ600425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00STC301อ.ดร.กิตติ อ.ดร.อัมพวัน
014072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1610427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB307สอบนอกตาราง
014021304ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์620425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308สอบนอกตาราง
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม610429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB304อ.ชนิดาผศ.ปริญญา
014511205ขนมอบเชิงพาณิชย์600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306อ.ดร.สุนีย์อ.ดร.วารุณี
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB305อ.เผด็จการผศ.ดร.จิราภรณ์ น
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว600310801พลศึกษาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00A310อ.ดร.วรวุฒิอ.กานต์ธิดา
034061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310ผศ.ดร.สุภาพรรศ.ดร.สิงหเดช
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309อ.พุทธดีผศ.ดร.พรทิพพา
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00942ผศ.ดร.เสรีอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610445711การออกแบบนิเทศศิลป์จิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A301อ.ฐิติพรผศ.ดร.รัชนี
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610314001การศึกษาปฐมวัยจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A201ผศ.ดร.พงศ์เทพผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610444201การพัฒนาชุมชนจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A201
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610314002การศึกษาปฐมวัยจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A301อ.ฐิติพรผศ.ดร.รัชนี
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A202อ.ดร.ธนิตอ.รสสุคนธ์
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610445701ศิลปกรรมธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A202
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์ธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A202
024012103กลศาสตร์ 1600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309ผศ.ธันยบูรณ์รศ.ดร.อิสระ
024094504ทฤษฎีกราฟ600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB304อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
014094504ทฤษฎีกราฟ600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB303อ.ดร.ดิเรกผศ.ดร.ราตรี
014063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45ENV101ผศ.ปริญญาอ.วรินสินี
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.พีระพล
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307
024033107วิวัฒนาการ600315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45STB103อ.ดร.วันวิสาข์อ.สุรพล
014033107วิวัฒนาการ600315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45STB103
024012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1600316202ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.สุภาพร
014012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1600316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A206อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.สุทธิพันธุ์
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610449001นิติศาสตร์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A206
014071305โภชนาการสาธารณสุข620427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB306อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.กชกร
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ600313901คอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB209อ.ดร.โสภณอ.วิไลวรรณ
014093404การวิเคราะห์เมททริกซ์600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB305อ.ดร.สะอาดอ.ดร.วชิราภรณ์
014012103กลศาสตร์ 1600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310อ.กนกวรรณ มอ.จุฬาลักษณ์
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น620425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308อ.กนกวรรณ มอ.ดร.กนกวรรณ ก
014121305หลักการเขียนโปรแกรม620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB303อ.ชนิดาผศ.ยุทธชัย
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี590315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB305สอบนอกตาราง
014021302เคมีอินทรีย์เบื้องต้น620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45STC202ผศ.ดร.ณัฐกฤตาอ.กฤษณ์
014072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2610427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB304ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.พิชิต
024024707พลังงานทดแทนทางเคมี590315202เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306ผศ.ดร.พงศ์เทพอ.นารีวรรณ
014022503ชีวเคมี 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB307สอบนอกตาราง
034121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310อ.พรเทพอ.ดร.สุทธิดา
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309อ.มานิตย์อ.ดร.เอมอร
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร620420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45คหกรรม1อ.รสสุคนธ์อ.ชุมพล
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา600315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,27 ม.ค. 6308.15-09.451023ผศ.ดร.รัชนีอ.จำรูญ
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา600315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,27 ม.ค. 6308.15-09.451023
014082602บาสเกตบอล 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45844อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.ชาติทนง
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต600425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC301ผศ.ดร.กชกรอ.ดร.ฉลวย
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีม600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.จำรูญ
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610441801การท่องเที่ยวและการโรงแรมกิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A205อ.กิตติ์ คผศ.ดร.ราตรี
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A205
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310303สังคมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A204อ.ดร.ภาคภูมิอ.สุรพล
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610443521ดนตรีสากลกิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A204
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310302สังคมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A204
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310301สังคมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A205อ.กิตติ์ คผศ.ดร.ราตรี
014092201ระบบจำนวน600420401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB306อ.ดร.สะอาดอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC401อ.วิศิษฎ์อ.นราวดี
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC401
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC401
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610443511ดนตรีไทยวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A202อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.สุทธิพันธุ์
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A202
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610166511เทคโนโลยีอุตสาหการวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A202
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A202
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์สิงหเดช แตงจวง, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC402รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานสิงหเดช แตงจวง, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC402
034032401พันธุศาสตร์610315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.ดร.สุทธิดารศ.ดร.อิสระ
024032401พันธุศาสตร์610315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309อ.ดร.วารุณีอ.พุทธดี
014032401พันธุศาสตร์610451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309
014122206ระบบการจัดการฐานข้อมูล620313901คอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB304อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
034092201ระบบจำนวน620310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307อ.ดร.ดิเรกอ.ดร.ธนิต
024092201ระบบจำนวน620310403คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307
044092201ระบบจำนวน620310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.โสภณ
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1620316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB305ผศ.ธันยบูรณ์อ.อนุชา
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น620425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308อ.กนกวรรณ มอ.พัทธชัย
014511202หลักการประกอบอาหาร620420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00คหกรรม1อ.กานต์ธิดาผศ.ดร.เสรี
014072327การส่งเสริมสุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB304อ.ดร.กิตติวรรณอ.ชนิดา
014021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00STC202สอบนอกตาราง
014083118การนวดทางการกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00844อ.ดร.ธนากรผศ.ชื่นกมล
014063425เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00ENV101ผศ.ปริญญาผศ.ดร.ศรัณยู
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB307สอบนอกตาราง
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น620429701เทคโนโลยีสารสนเทศยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB303ผศ.ยุทธชัยอ.นารีวรรณ
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306รศ.ดร.อิสระอ.พรเทพ
014092403แคลคูลัส 2620425301ชีววิทยาวรินสินี จันทะคุณ, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB305อ.วรินสินีอ.พิชิต
024023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี590315202เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309อ.ดร.อัมพวันอ.ดร.กนกวรรณ ก
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี590315201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309
014091201หลักการคณิตศาสตร์620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)อิสระ อินจันทร์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310สอบนอกตาราง
014011306ฟิสิกส์ 2620316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB305อ.ดร.ชัยณรงค์อ.จงรัก
014034117นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์600425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC301ผศ.ดร.กชกรอ.กฤษณ์
014094201ทฤษฎีจำนวน590310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.วันวิสาข์
024094201ทฤษฎีจำนวน590310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ไม่ระบุ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309
014073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307อ.เผด็จการอ.พัทธชัย
014123107การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310ผศ.ดร.พีระพลอ.วิไลวรรณ
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร600420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45คหกรรม1อ.รสสุคนธ์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB306อ.ดร.สุนีย์อ.ศศิธร
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308สอบนอกตาราง
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC401อ.ดร.เอมอรอ.ดร.วชิราภรณ์
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC401
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างเอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC401
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานเอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC402ผศ.ธันยบูรณ์อ.วรินสินี
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC402
014032104ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล620315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45STC301สอบนอกตาราง
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB307อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.จิราพร ก
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308รศ.ดร.จักรกฤษณ์อ.ชุมพล
024013106กลศาสตร์ 2600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310สอบนอกตาราง
014013106กลศาสตร์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310
014513305การจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับการเดินทางและธุรกิจการท่องเที่ยว600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.ฉลวย
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิเรก บัวหลวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45นิเทศอ.ดร.ดิเรกอ.จำรูญ
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434921การตลาดดิเรก บัวหลวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45นิเทศ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45นิเทศ
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310102ภาษาไทยดิเรก บัวหลวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45นิเทศ
014033109อนุกรมวิธาน600315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306อ.พัทธชัยอ.ดร.กนกวรรณ ก
024033109อนุกรมวิธาน600315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306
014083119การฝึกด้วยน้ำหนัก600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ฐิติพร
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610446102รัฐประศาสนศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A205ผศ.ยุทธชัยอ.สุทธิพันธุ์
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610446101รัฐประศาสนศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A204อ.นราวดีอ.จงรัก
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A204
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A205ผศ.ยุทธชัยอ.สุทธิพันธุ์
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310103ภาษาไทยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A204อ.นราวดีอ.จงรัก
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310302สังคมศึกษายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A205ผศ.ยุทธชัยอ.สุทธิพันธุ์
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม620429701เทคโนโลยีสารสนเทศราตรี คำโมง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB305ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.ธนากร
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610476401ภาษาจีนธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A405อ.วิไลวรรณอ.ดร.วรวุฒิ
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610439801การบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A305อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.เสรี
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A207อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.วีระศักดิ์ ก
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310402คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A206อ.ดร.สะอาดอ.ดร.กฤษณะ
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610420601อาหารและโภชนาการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A207อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.วีระศักดิ์ ก
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A802ผศ.ไชยยาอ.กานต์ธิดา
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310303สังคมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A206อ.ดร.สะอาดอ.ดร.กฤษณะ
264000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310301สังคมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A405อ.วิไลวรรณอ.ดร.วรวุฒิ
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610318001ภาษาจีนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.4510310อ.วรินสินีอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610312802การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A207อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.วีระศักดิ์ ก
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610312803การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A802ผศ.ไชยยาอ.กานต์ธิดา
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310101ภาษาไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.4510310อ.วรินสินีอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610312801การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A802ผศ.ไชยยาอ.กานต์ธิดา
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2610316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45STC402รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.พงศ์เทพ
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB304อ.ดร.โสภณอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ620427901สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล, จิราพร เกตุวราภรณ์,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309อ.ดร.อัมพวันอ.ดร.ชาติทนง
014034118อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์600425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30STC301ผศ.ดร.กชกรอ.พุทธดี
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB305อ.ดร.กนกวรรณ กผศ.ดร.ศรัณยู
014081501กรีฑา 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30844อ.กิตติ์ คอ.จำรูญ
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน610315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.ชาติทนง
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา600313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB304อ.ชุมพลอ.มานิตย์
014022307เคมีอินทรีย์ 1610315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB306ผศ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ปริญญา
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน620451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.ดร.ธนิตอ.ดร.สุทธิดา
014023501ชีวเคมี 2600315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.จักรกฤษณ์
024023501ชีวเคมี 2600315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307
014082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30A310อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ชื่นกมล
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน610315302ชีววิทยาวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พิชิต
014032202พฤกษศาสตร์620315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00STC301สอบนอกตาราง
014021102เคมีพื้นฐาน620316201ฟิสิกส์พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.กิตติ
014122202โครงสร้างข้อมูล600315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310อ.กฤษณ์อ.ดร.ธนิต
024122202โครงสร้างข้อมูล620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ620427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB307ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กิตติวรรณ
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB304อ.นารีวรรณผศ.ดร.สิริวดี
014121403การปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์620429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB305อ.พิชิตอ.ดร.ธนากร
014063605พลังงานทดแทน600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00ENV101อ.พุทธดีอ.ศศิธร
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น610316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00STC402อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.กชกร
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00844สอบนอกตาราง
024013310เทคโนโลยีพลังงาน600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ราตรี
014013310เทคโนโลยีพลังงาน600316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309
014513801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ไชยยา
014031112ชีววิทยาสำหรับครู 2620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309อ.พัทธชัยผศ.ดร.ศรัณยู
024031112ชีววิทยาสำหรับครู 2620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308อ.ดร.สุทธิดาอ.จงรัก
030001208ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์620434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์กฤษณะ คำฟอง, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง28 ม.ค. 6314.15-15.45A302ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.วิไลวรรณ
040001208ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์620439801การบัญชีกฤษณะ คำฟอง, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง28 ม.ค. 6314.15-15.45A301อ.ดร.กฤษณะอ.สุรพล
020001208ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์620434711นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)กฤษณะ คำฟอง, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง28 ม.ค. 6314.15-15.45A302ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.วิไลวรรณ
010001208ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์620425301ชีววิทยากฤษณะ คำฟอง, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง28 ม.ค. 6314.15-15.45A301อ.ดร.กฤษณะอ.สุรพล
014512204อาหารนานาชาติ610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45คหกรรม1อ.กานต์ธิดาผศ.ดร.เสรี
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1610315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB306สอบนอกตาราง
014074337การบริหารงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB305ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.อนุชา
024074337การบริหารงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB304ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.วชิราภรณ์
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45844อ.กิตติ์ คอ.ดร.ฉลวย
014093901โครงงานคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310สอบนอกตาราง
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน620451101เกษตรศาสตร์วารุณี จอมกิติชัย, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB303อ.ดร.วารุณีอ.มานิตย์
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี600315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307อ.ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.พีระพล
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี600315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307
054092601พีชคณิตเชิงเส้น620310403คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310ผศ.ดร.พีระพลอ.กฤษณ์
044092601พีชคณิตเชิงเส้น620310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309อ.อนุชาอ.ศศิธร
034092601พีชคณิตเชิงเส้น620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308อ.ดร.ดิเรกอ.สุรพล
014123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB305อ.ชุมพลรศ.ดร.จักรกฤษณ์
014091106แคลคูลัสเบื้องต้น610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปนราวดี นวลสอาด, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB303อ.นราวดีอ.ดร.เอมอร
024091106แคลคูลัสเบื้องต้น610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวรินสินี จันทะคุณ, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB304ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.วันวิสาข์
024092601พีชคณิตเชิงเส้น610310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB307อ.ดร.สะอาดอ.ดร.สุทธิดา
014092601พีชคณิตเชิงเส้น610310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306ผศ.ไชยยาอ.ดร.ธนิต
014013115ดาราศาสตร์ 1590316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กฤษณะ
024034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา590315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307สอบนอกตาราง
014034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา590315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307
024024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี590315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308สอบนอกตาราง
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB306สอบนอกตาราง
014022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2610315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30A310สอบนอกตาราง
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30942อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.พงศ์เทพ
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)วารุณี จอมกิติชัย, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30STB103อ.ดร.วารุณีผศ.ดร.ณัฐกฤตา
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30STB103
014024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี590315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309สอบนอกตาราง
014512205อาหารว่าง610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.จิราพร ก
014094505ทอพอโลยีเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB305สอบนอกตาราง
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2620310401คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309อ.ดร.โสภณผศ.ยุทธชัย
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2620310403คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310อ.กฤษณ์ผศ.ดร.ณัฐกฤตา
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2620310402คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308อ.ดร.ดิเรกผศ.ดร.กชกร
014073415วิทยาการระบาด610427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB304ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์รศ.ดร.จักรกฤษณ์
014063802การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00ENV101สอบนอกตาราง
014081507เทนนิส620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00844อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB305สอบนอกตาราง
024093201ทฤษฎีเซต610310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB307อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.ชาติทนง
014093201ทฤษฎีเซต610310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, นราวดี นวลสอาด,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306อ.นราวดีอ.ดร.กิตติ
060001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620445701ศิลปกรรมนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A203อ.พรเทพอ.ดร.อัมพวัน
020001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620429501วิทยาศาสตร์การกีฬานารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A203
030001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620439801การบัญชีนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A201ผศ.ดร.ราตรีอ.เผด็จการ
110001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A201
080001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A201
100001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A307อ.มานิตย์อ.ดร.สุนีย์
050001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620440211ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A306อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.จิราพร ก
040001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620440201ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A306
010001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620420601อาหารและโภชนาการมานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A307อ.ชนิดาอ.ดร.ธนากร
070001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620445711การออกแบบนิเทศศิลป์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A307
090001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A307
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต610429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB304อ.ดร.กนกวรรณ กผศ.ไชยยา
014082501กรีฑา 2610429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45A310อ.กิตติ์ คอ.จำรูญ
014083408แอโรบิคแดนซ์600429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45942อ.ดร.วรวุฒิอ.พิชิต
014014903สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, คชรัตน์ ภูฆัง,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310สอบนอกตาราง
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา590315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308ผศ.ดร.รัชนีผศ.ดร.พีระพล
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา590315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45STB103สอบนอกตาราง
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)วารุณี จอมกิติชัย, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45STB103
014094801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB305สอบนอกตาราง
014074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1600427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307อ.ศศิธรอ.สุรพล
024074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB306ผศ.ดร.ศรัณยูอ.อนุชา
014512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.วิศิษฎ์
014031304สัตววิทยา620315301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45STB104ผศ.ดร.สิริวดีอ.นารีวรรณ
014124708เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308อ.อนุชารศ.ดร.จักรกฤษณ์
014513206ขนมไทย610420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.จงรัก
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309อ.ดร.สะอาดอ.ศศิธร
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์นราวดี นวลสอาด, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309
014091609คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45STB103อ.ดร.ฉลวยอ.จุฬาลักษณ์
044092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310สอบนอกตาราง
024011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.กนกวรรณ มอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309อ.วิศิษฎ์อ.ดร.อัมพวัน
024021116เคมีสำหรับวิศวกร620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ฉลวย เสาวคนธ์,30 ม.ค. 6310.00-11.30STC201ผศ.ดร.พงศ์เทพอ.ชนิดา
014021116เคมีสำหรับวิศวกร610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ฉลวย เสาวคนธ์,30 ม.ค. 6310.00-11.30STC201
014064901การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308สอบนอกตาราง
014062901สัมมนาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30ENV101สอบนอกตาราง
014032601จุลชีววิทยา620420601อาหารและโภชนาการวันวิสาข์ พิระภาค, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30STC301อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.กิตติ
014083801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30942สอบนอกตาราง
014011309ฟิสิกส์พื้นฐาน620315301ชีววิทยาธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,30 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310อ.กนกวรรณ มอ.ดร.จิราพร ก
090001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620440201ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ชื่นกมล ปัญญายง30 ม.ค. 6312.30-14.00A206อ.ดร.ภาคภูมิอ.จงรัก
060001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620434921การตลาดภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ชื่นกมล ปัญญายง30 ม.ค. 6312.30-14.00A206
030001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ศศิธร
100001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620440211ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204
080001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620440101ภาษาไทย(ภาษาไทย)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204
010001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620134921การตลาดภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204
070001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204
150001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)วรวุฒิ ธุวะคำ, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, กานต์ธิดา ไชยมา30 ม.ค. 6312.30-14.00IC304อ.ดร.วรวุฒิอ.พัทธชัย
140001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620466511เทคโนโลยีอุตสาหการวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207อ.รสสุคนธ์อ.ดร.ธนิต
160001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620476401ภาษาจีนธุรกิจวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207
130001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620444201การพัฒนาชุมชนวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207
120001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620443511ดนตรีไทยวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207
110001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620441801การท่องเที่ยววีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207
050001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620425301ชีววิทยาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, สุนีย์ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ30 ม.ค. 6312.30-14.00A205อ.ดร.สุนีย์อ.กิตติ์ ค
040001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, สุนีย์ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ30 ม.ค. 6312.30-14.00A205
020001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620134941คอมพิวเตอร์ธุรกิจวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, สุนีย์ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ30 ม.ค. 6312.30-14.00A205
014031601จุลชีววิทยาทั่วไป620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,30 ม.ค. 6312.30-14.00STB103ผศ.ดร.กชกรอ.พุทธดี
014124805การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,30 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308สอบนอกตาราง
014022626เคมีวิเคราะห์ 2610315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,30 ม.ค. 6312.30-14.00A310อ.ดร.วชิราภรณ์อ.เผด็จการ
024021119เคมีสำหรับครู 2620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.นารีวรรณ
014021119เคมีสำหรับครู 2620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310อ.ดร.จิราพร กผศ.ดร.พงศ์เทพ
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-กฤษณะ คำฟอง, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45A404อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.ธนากร
014061701การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308อ.ดร.ชาติทนงผศ.ดร.ศรัณยู
014061702การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45ENV101ผศ.ปริญญาอ.ดร.กิตติวรรณ
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45STC201สอบนอกตาราง
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45STC201
014084901การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45942อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ฐิติพร
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45A301สอบนอกตาราง
014031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,30 ม.ค. 6316.00-17.30STB103สอบนอกตาราง

กลับหน้าหลัก