ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034616จุลินทรีย์อุตสาหกรรม600425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,30 ต.ค. 6308.15-10.15GAB204อ.ดร.กิตติ อ.มานิตย์
014023708เคมีสภาวะแวดล้อม600315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ต.ค. 6308.15-10.15GAB107อ.ดร.ธนิตผศ.จุฬาลักษณ์
024023708เคมีสภาวะแวดล้อม600315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ต.ค. 6308.15-10.15GAB107
034053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, กนกวรรณ มารักษ์,30 ต.ค. 6308.15-10.15GAB206ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.สิริวดี
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก610316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, กนกวรรณ มารักษ์,30 ต.ค. 6308.15-10.15GAB206
024053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, กนกวรรณ มารักษ์,30 ต.ค. 6308.15-10.15GAB207อ.ดร.เอมอรผศ.ดร.จิราภรณ์ น
014013102กลศาสตร์ควอนตัม 1600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,30 ต.ค. 6308.15-10.15GAB108รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.พีระพล
024013102กลศาสตร์ควอนตัม 1600316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,30 ต.ค. 6308.15-10.15GAB108
014511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก620420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,30 ต.ค. 6308.15-10.15คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.วรวุฒิ
014083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,30 ต.ค. 6310.30-12.00A311สอบนอกตาราง
014062410กฎหมายสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,30 ต.ค. 6310.30-12.30ENV101อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.ฉลวย
014092201ระบบจำนวน600310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,30 ต.ค. 6310.30-12.30GAB107สอบนอกตาราง
014094411ตัวแปรเชิงซ้อน600420401คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, ,30 ต.ค. 6310.30-12.30GAB204อ.ดร.ธัชชัยอ.สุรพล
024092201ระบบจำนวน600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,30 ต.ค. 6310.30-12.30GAB108อ.ดร.นภาภรณ์อ.กฤษณ์
014113106สถิติเพื่อการวิจัย600420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,30 ต.ค. 6310.30-12.30GAB205ผศ.ยุทธชัยอ.พัชรี
014023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม600315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ต.ค. 6313.30-15.00GAB107อ.ดร.ธนิตอ.พัชรี
024023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม600315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ต.ค. 6313.30-15.00GAB107
024073522สุขภาพผู้สูงอายุ600427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,30 ต.ค. 6313.30-15.30GAB205อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.สิริวดี
014073522สุขภาพผู้สูงอายุ600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,30 ต.ค. 6313.30-15.30GAB204ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.วารุณี
024033106นิเวศวิทยา600315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,30 ต.ค. 6313.30-15.30GAB108อ.พัทธชัยผศ.ยุทธชัย
014033106นิเวศวิทยา600315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,30 ต.ค. 6313.30-15.30GAB108
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลศุข, ,30 ต.ค. 6315.45-17.45A403อ.พุทธดีอ.ดร.เอมอร
014513207อาหารจานด่วน590000001-รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,30 ต.ค. 6315.45-17.45A404อ.รสสุคนธ์อ.วิไลวรรณ
014094504ทฤษฎีกราฟ600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,02 พ.ย. 6308.15-10.15GAB108อ.ดร.นภาภรณ์อ.พิชิต
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น610310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,02 พ.ย. 6308.15-10.15GAB207อ.ดร.ดิเรกอ.นารีวรรณ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น610310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,02 พ.ย. 6308.15-10.15GAB207
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,02 พ.ย. 6308.15-10.15GAB205อ.วรินสินีอ.จำรูญ
014034618จุลชีววิทยาอาหาร600425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,02 พ.ย. 6308.15-10.15GAB204อ.ดร.สุทธิดาอ.ชนิดา
014083308การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,02 พ.ย. 6310.30-12.00844ผศ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.กิตติวรรณ
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,02 พ.ย. 6310.30-12.30ENV101อ.ดร.ชาติทนงอ.พัชรี
024074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,02 พ.ย. 6310.30-12.30GAB204อ.ดร.ธนากรผศ.ดร.ราตรี
014074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,02 พ.ย. 6310.30-12.30GAB205ผศ.ดร.ศรัณยูอ.พรเทพ
014021102เคมีพื้นฐานฉลวย เสาวคนธ์, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง,02 พ.ย. 6313.30-15.30GAB205อ.ดร.ฉลวยอ.มานิตย์
014513303การควบคุมด้านอาหารและเครื่องดื่ม600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,02 พ.ย. 6313.30-15.30GAB204อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
014513901สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,03 พ.ย. 6308.15-09.45GAB204ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.ธนิต
034083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย610310802พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,03 พ.ย. 6308.15-09.45A202อ.ดร.กิตติ์ คอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
024083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย610310801พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,03 พ.ย. 6308.15-09.45A202
014083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,03 พ.ย. 6308.15-09.45844ผศ.ดร.ภาคภูมิผศ.ดร.จิราภรณ์ น
014063417หลักการจัดการลุ่มน้ำ600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,03 พ.ย. 6308.15-10.15ENV101อ.ดร.ชาติทนงผศ.ดร.พงศ์เทพ
014082301เวชศาสตร์การกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, ,03 พ.ย. 6308.15-10.15A311อ.ดร.ธนากรอ.ดร.อัมพวัน
014072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย610427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,03 พ.ย. 6308.15-10.15GAB206ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014031111ชีววิทยาสำหรับครู 1630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,03 พ.ย. 6308.15-10.15GAB205อ.พัทธชัยอ.ดร.วชิราภรณ์
014031113หลักชีววิทยา630315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)กชกร ลาภมาก, ,03 พ.ย. 6310.30-12.30GAB206ผศ.ดร.กชกรผศ.ดร.พรทิพพา
014094903สัมมนาคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, ,03 พ.ย. 6310.30-12.00GAB108อ.นราวดีอ.ดร.วารุณี
014034801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,03 พ.ย. 6310.30-12.00GAB204อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,03 พ.ย. 6310.30-12.30GAB107ผศ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.จิราพร ก
014512401การออกแบบและตกแต่งอาหาร610420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,03 พ.ย. 6310.30-12.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,03 พ.ย. 6310.30-12.30GAB205อ.วิไลวรรณอ.ดร.ฉลวย
024034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา600315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,03 พ.ย. 6310.30-12.30GAB207อ.ดร.สุทธิดาอ.พัชรี
014034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา600315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,03 พ.ย. 6310.30-12.30GAB207
024031107ชีววิทยาพื้นฐาน630316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)สิริวดี พรหมน้อย, ,03 พ.ย. 6313.30-15.30GAB206อ.ดร.สุทธิดาผศ.ดร.ณิชารีย์
014014903สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์600316202ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,03 พ.ย. 6313.30-15.00GAB107ผศ.ธันยบูรณ์รศ.ดร.จักรกฤษณ์
024014903สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์600316201ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,03 พ.ย. 6313.30-15.00GAB107
014062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,03 พ.ย. 6313.30-15.30ENV101ผศ.ปริญญาอ.ดร.ดิเรก
024074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,03 พ.ย. 6313.30-15.30GAB205อ.เผด็จการรศ.ดร.อิสระ
014074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,03 พ.ย. 6313.30-15.30GAB204อ.ดร.สุนีย์อ.พัชรี
014122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศราตรี คำโมง, ,03 พ.ย. 6313.30-15.30GAB108ผศ.ดร.ราตรีผศ.ยุทธชัย
014083418มวยไทยประกอบดนตรี600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,04 พ.ย. 6308.15-09.45844อ.ดร.ณัฎฐาผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014073104เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,04 พ.ย. 6308.15-10.15GAB206ผศ.ดร.ณิชารีย์ผศ.ดร.ณัฐกฤตา
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ610313901คอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,04 พ.ย. 6308.15-10.15A310อ.นารีวรรณผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,04 พ.ย. 6308.15-10.15A310
014124707เว็บเทคโนโลยี620429701เทคโนโลยีสารสนเทศพีระพล ขุนอาสา, ,04 พ.ย. 6308.15-10.15GAB207ผศ.ดร.พีระพลอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
014063606เทคโนโลยีสะอาด600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลศุข, ,04 พ.ย. 6308.15-10.15ENV101อ.พุทธดีอ.ดร.ธนิต
014034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา600425301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,04 พ.ย. 6308.15-10.15GAB108ผศ.ดร.รัชนีอ.พัทธชัย
014032102สรีรวิทยาทั่วไป610315302ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,04 พ.ย. 6308.15-10.15GAB205อ.ดร.วารุณีอ.ดร.อัมพวัน
024032102สรีรวิทยาทั่วไป610315301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,04 พ.ย. 6308.15-10.15GAB205
014514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04 พ.ย. 6308.15-10.15GAB107อ.กานต์ธิดาอ.ดร.ชาติทนง
014072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1620427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,04 พ.ย. 6310.30-12.00GAB207ผศ.ดร.ณิชารีย์รศ.ดร.สิงหเดช
024074801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,04 พ.ย. 6310.30-12.00GAB204สอบนอกตาราง
014062113ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,04 พ.ย. 6310.30-12.00ENV101ผศ.ปริญญาผศ.ดร.พรทิพพา
014082601ฟุตบอล 2610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,04 พ.ย. 6310.30-12.00A311อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.รสสุคนธ์
014074801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,04 พ.ย. 6310.30-12.00GAB205สอบนอกตาราง
014012103กลศาสตร์ 1610316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,04 พ.ย. 6310.30-12.30GAB108อ.กนกวรรณ มอ.จำรูญ
014033902ชีวสถิติ620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)กิตติ เมืองตุ้ม, ,04 พ.ย. 6310.30-12.30GAB206อ.ดร.กิตติ อ.พิชิต
014123203คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,04 พ.ย. 6310.30-12.30GAB107ผศ.ดร.ราตรีผศ.ดร.กชกร
014512202การถนอมอาหาร620420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04 พ.ย. 6310.30-12.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.กิตติวรรณ
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติดิเรก บัวหลวง, ,04 พ.ย. 6313.30-15.30GAB204อ.ดร.ดิเรกอ.ดร.โสภณ
024112201ความน่าจะเป็นและสถิติดิเรก บัวหลวง, ,04 พ.ย. 6313.30-15.30GAB205ผศ.ยุทธชัยอ.วิศิษฎ์
034112201ความน่าจะเป็นและสถิติ620310403คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, พัชรี มณีรัตน์,04 พ.ย. 6313.30-15.30GAB207สอบนอกตาราง
014081301จิตวิทยาการกีฬา620429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,04 พ.ย. 6313.30-15.00A201อ.ดร.กิตติ์ คผศ.ดร.สุภาพร
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น620425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,04 พ.ย. 6313.30-15.00GAB206อ.ดร.วันวิสาข์อ.มานิตย์
024034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา600315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,04 พ.ย. 6313.30-15.30GAB107อ.ดร.กิตติ ผศ.จุฬาลักษณ์
014034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา600315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,04 พ.ย. 6313.30-15.30GAB107
014513102อาหารและโภชนาการครอบครัว610420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,04 พ.ย. 6313.30-15.30คหกรรม1อ.รสสุคนธ์ผศ.ไชยยา
024032401พันธุศาสตร์610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ พิระภาค, ,04 พ.ย. 6313.30-15.30GAB108อ.ดร.สุทธิดาอ.ชนิดา
014032401พันธุศาสตร์610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,04 พ.ย. 6313.30-15.30GAB108
024074912การสัมมนาสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,05 พ.ย. 6308.15-09.45GAB205อ.จงรักอ.ดร.กนกวรรณ ก
014074912การสัมมนาสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,05 พ.ย. 6308.15-09.45GAB204อ.ศศิธรผศ.ดร.พีระพล
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกนกวรรณ มารักษ์, ,05 พ.ย. 6308.15-10.15STC401อ.กนกวรรณ มอ.สุรพล
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น620451101เกษตรศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,05 พ.ย. 6308.15-10.15STC401
014512204อาหารนานาชาติ620420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,05 พ.ย. 6308.15-10.15คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,05 พ.ย. 6308.15-10.15ENV101ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.อนุชา
014123308การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย610429701เทคโนโลยีสารสนเทศชุมพล แพร่น่าน, ,05 พ.ย. 6308.15-10.15GAB108อ.ชุมพลรศ.ดร.จักรกฤษณ์
014093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3610310401คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, วรินสินี จันทะคุณ,05 พ.ย. 6308.15-10.15GAB206อ.ดร.ธัชชัยอ.ดร.โสภณ
024013303ไฟฟ้าและพลังงาน610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,05 พ.ย. 6308.15-10.15GAB207สอบนอกตาราง
014013303ไฟฟ้าและพลังงาน610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,05 พ.ย. 6308.15-10.15GAB207
024012102อุณหพลศาสตร์610316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,05 พ.ย. 6308.15-10.15STC202สอบนอกตาราง
014091608คณิตศาสตร์สำหรับเกษตรศาสตร์630451101เกษตรศาสตร์นราวดี นวลสอาด, ,05 พ.ย. 6308.15-10.15GAB303อ.นราวดีอ.ดร.เอมอร
014081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,05 พ.ย. 6308.15-10.15A201สอบนอกตาราง
024093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3610310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05 พ.ย. 6308.15-10.15GAB206รศ.ดร.อิสระอ.พิศิษฐ์
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1630310402คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, ,05 พ.ย. 6310.30-12.30GAB205อ.นราวดีอ.วิศิษฎ์
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1630310401คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, ,05 พ.ย. 6310.30-12.30GAB204อ.พิศิษฐ์อ.ดร.วรวุฒิ
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,05 พ.ย. 6310.30-12.30GAB108อ.กฤษณ์อ.กนกวรรณ ม
014064501การจัดการสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,05 พ.ย. 6310.30-12.30ENV101อ.ดร.กฤษณะผศ.ธันยบูรณ์
014083419ดาบไทยรูปแบบพระยาพิชัย600429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,05 พ.ย. 6310.30-12.30A401สอบนอกตาราง
014083101สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, ,05 พ.ย. 6310.30-12.30A311สอบนอกตาราง
014022201เคมีอนินทรีย์ 1610315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,05 พ.ย. 6310.30-12.30GAB207สอบนอกตาราง
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์620429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,05 พ.ย. 6310.30-12.30GAB107อ.พิชิตผศ.ดร.กชกร
024021116เคมีสำหรับวิศวกร610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6310.30-12.30STC201อ.ดร.วชิราภรณ์ผศ.ดร.สิริวดี
014021116เคมีสำหรับวิศวกร620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6310.30-12.30STC201
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1630310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05 พ.ย. 6310.30-12.30GAB206รศ.ดร.อิสระอ.ดร.วันวิสาข์
014002102วิทยาศาสตร์ชีวภาพ620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวารุณี จอมกิติชัย, ,05 พ.ย. 6313.30-15.30GAB304อ.ดร.วารุณีอ.ดร.ธนิต
024002102วิทยาศาสตร์ชีวภาพ620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,05 พ.ย. 6313.30-15.30GAB205ผศ.ดร.สิริวดีอ.ดร.จิราพร ก
014032601จุลชีววิทยา620315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,05 พ.ย. 6313.30-15.30STC201ผศ.ดร.กชกรอ.วิไลวรรณ
014082501กรีฑา 2620429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,05 พ.ย. 6313.30-15.00A201อ.ดร.กิตติ์ คอ.สุทธิพันธุ์
014022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1610315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,05 พ.ย. 6313.30-15.00GAB207อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สุทธิดา
014034907สัมมนาทางชีววิทยา600425301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,05 พ.ย. 6313.30-15.00GAB108สอบนอกตาราง
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6313.30-15.00STC301อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.กิตติ
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6313.30-15.00STC301
024032202พฤกษศาสตร์610315302ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,05 พ.ย. 6313.30-15.30GAB206ผศ.ดร.จิราภรณ์ นอ.พัทธชัย
014032202พฤกษศาสตร์610315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,05 พ.ย. 6313.30-15.30GAB206
014513203เค้กและการแต่งหน้า610420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,05 พ.ย. 6313.30-15.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
014073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,05 พ.ย. 6313.30-15.30GAB209อ.เผด็จการอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,05 พ.ย. 6313.30-15.30GAB303อ.วรินสินีผศ.ดร.พงศ์เทพ
024032601จุลชีววิทยา620451101เกษตรศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,05 พ.ย. 6313.30-15.30STC202อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.อัมพวัน
014092403แคลคูลัส 2620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)สะอาด อยู่เย็น, ,05 พ.ย. 6313.30-15.30GAB204อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.สุภาพร
014124303การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,05 พ.ย. 6313.30-15.30GAB107อ.อนุชาผศ.ปริญญา
014022502ชีวเคมีเบื้องต้น620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล,06 พ.ย. 6308.15-09.45GAB206ผศ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.สิริวดี
014131101หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,06 พ.ย. 6308.15-10.15GAB303อ.จำรูญอ.ดร.กฤษณะ
014022501ชีวเคมีพื้นฐาน610315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,06 พ.ย. 6308.15-10.15STC301อ.ดร.จิราพร กอ.เผด็จการ
024022501ชีวเคมีพื้นฐาน620451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, ,06 พ.ย. 6308.15-10.15STC301
034022501ชีวเคมีพื้นฐาน610315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,06 พ.ย. 6308.15-10.15STC302ผศ.ดร.พงศ์เทพอ.จงรัก
014031101ชีววิทยา 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,06 พ.ย. 6308.15-10.15GAB209ผศ.ดร.จิราภรณ์ นอ.ดร.ธนากร
014513208การประกอบอาหารเอชีย610420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,06 พ.ย. 6308.15-10.15คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.เสรี
014073301หลักการควบคุมโรค610427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,06 พ.ย. 6308.15-10.15GAB108ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ไชยยา
014092601พีชคณิตเชิงเส้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)สะอาด อยู่เย็น, ,06 พ.ย. 6308.15-10.15GAB204อ.ดร.สะอาดอ.นารีวรรณ
014121701ดิจิทัลเบื้องต้น620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,06 พ.ย. 6308.15-10.15GAB205อ.สุรพลอ.ดร.ฉลวย
014083106การจัดการแข่งขันกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,06 พ.ย. 6310.30-12.00A311อ.ดร.กิตติ์ คอ.สุทธิพันธุ์
014074914โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 2600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,06 พ.ย. 6310.30-12.00GAB205สอบนอกตาราง
014081602บาสเกตบอล 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,06 พ.ย. 6310.30-12.00A201อ.ดร.วรวุฒิอ.ศศิธร
024074914โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 2600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,06 พ.ย. 6310.30-12.00GAB204สอบนอกตาราง
014124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,06 พ.ย. 6310.30-12.30GAB107อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.นภาภรณ์
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,06 พ.ย. 6310.30-12.30GAB108อ.ชนิดาอ.ดร.ดิเรก
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600476401ภาษาจีนธุรกิจไชยยา แซ่ยับ, ไม่ระบุ,06 พ.ย. 6310.30-12.30A401สอบนอกตาราง
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610165511เทคโนโลยีไฟฟ้าไชยยา แซ่ยับ, ไม่ระบุ,06 พ.ย. 6310.30-12.30A401
014513206ขนมไทย620420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,06 พ.ย. 6310.30-12.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
024022503ชีวเคมี 1610315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,06 พ.ย. 6310.30-12.30STC201ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.จักรกฤษณ์
014022503ชีวเคมี 1620425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,06 พ.ย. 6310.30-12.30STC201
014072210สุขภาพจิตชุมชน630427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,06 พ.ย. 6310.30-12.30GAB209อ.ดร.สุนีย์รศ.ดร.สิงหเดช
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,06 พ.ย. 6310.30-12.30ENV101ผศ.ดร.สุภาพรผศ.ดร.รัชนี
024084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา610310802พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,06 พ.ย. 6313.30-15.00GAB204อ.ดร.ณัฎฐาอ.พิชิต
014084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา610310801พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,06 พ.ย. 6313.30-15.00GAB204
024022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1610315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,06 พ.ย. 6313.30-15.00STC201ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.จักรกฤษณ์
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1620425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,06 พ.ย. 6313.30-15.00STC201
014081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,06 พ.ย. 6313.30-15.00A402ผศ.ดร.ภาคภูมิอ.รสสุคนธ์
014084902การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,06 พ.ย. 6313.30-15.00A401อ.ดร.วีระศักดิ์ กผศ.ชื่นกมล
014031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข620427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,06 พ.ย. 6313.30-15.30GAB205อ.ดร.กิตติ อ.พรเทพ
014124612การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,06 พ.ย. 6313.30-15.30GAB107ผศ.ดร.พีระพลผศ.ดร.ณิชารีย์
014064902โครงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลศุข, ,06 พ.ย. 6313.30-15.30ENV101อ.พุทธดีผศ.ดร.ราตรี
014091201หลักการทางคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,06 พ.ย. 6313.30-15.30GAB207รศ.ดร.อิสระ อ.ดร.กนกวรรณ ก
024091201หลักการทางคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, สุภาวิณี สัตยาภรณ์,06 พ.ย. 6313.30-15.30GAB209อ.ดร.ธัชชัยอ.ดร.โสภณ
034091201หลักการทางคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,06 พ.ย. 6313.30-15.30GAB206อ.วรินสินีอ.วิศิษฎ์
014032105ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพกชกร ลาภมาก, พัทธชัย ปิ่นนาค,10 พ.ย. 6308.15-10.15GAB204ผศ.ดร.กชกร อ.กนกวรรณ ม
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต600315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,10 พ.ย. 6308.15-10.15GAB303อ.พัทธชัยผศ.ปริญญา
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต600315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,10 พ.ย. 6308.15-10.15GAB303
014513210อาหารท้องถิ่น610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,10 พ.ย. 6308.15-10.15คหกรรม1อ.กานต์ธิดาผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข620427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,10 พ.ย. 6308.15-10.15GAB207อ.จงรักอ.ดร.ชาติทนง
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, ,10 พ.ย. 6308.15-10.15A311อ.ดร.ณัฎฐาอ.รสสุคนธ์
014092701โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์และสถิติ620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ดิเรก บัวหลวง, ,10 พ.ย. 6308.15-10.15GAB206อ.ดร.ดิเรกอ.พุทธดี
054021109หลักเคมี 1630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,10 พ.ย. 6308.15-10.15STB103อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.กฤษณะ
044021109หลักเคมี 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,10 พ.ย. 6308.15-10.15STB103
014021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ630427901สาธารณสุขศาสตร์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ไม่ระบุ,10 พ.ย. 6308.15-10.15GAB209อ.ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
034021109หลักเคมี 1630425301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล,10 พ.ย. 6308.15-10.15GAB107อ.ดร.อัมพวันอ.ศศิธร
024021109หลักเคมี 1630425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล,10 พ.ย. 6308.15-10.15GAB107
014021109หลักเคมี 1630420601อาหารและโภชนาการวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล,10 พ.ย. 6308.15-10.15GAB107
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์610310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,10 พ.ย. 6308.15-10.15GAB108อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.ศรัณยู
024094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์610310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,10 พ.ย. 6308.15-10.15GAB108
014063213มลพิษทางอากาศและเสียง610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,10 พ.ย. 6308.15-10.15ENV101ผศ.ดร.สุภาพรอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
034091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์630315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,10 พ.ย. 6310.30-12.30STB103ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.ธนากร
044091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์630316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,10 พ.ย. 6310.30-12.30STB103
024091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,10 พ.ย. 6310.30-12.30STB103
014091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธัชชัย อยู่ยิ่ง, ,10 พ.ย. 6310.30-12.30GAB107อ.ดร.ธัชชัยอ.ดร.สุนีย์
014022505ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล,10 พ.ย. 6310.30-12.00GAB207ผศ.ดร.ณัฐกฤตาอ.เผด็จการ
014023301เคมีอินทรีย์ 2610315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,10 พ.ย. 6310.30-12.30GAB204อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.กิตติวรรณ
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,10 พ.ย. 6310.30-12.30GAB108ผศ.ดร.จิราภรณ์ นอ.พิศิษฐ์
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,10 พ.ย. 6310.30-12.30GAB108
014122206ระบบจัดการฐานข้อมูล620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,10 พ.ย. 6310.30-12.30GAB206อ.ชนิดาอ.นราวดี
014024901ปัญหาพิเศษทางเคมี600315202เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย,10 พ.ย. 6310.30-12.30GAB209ผศ.ดร.พงศ์เทพรศ.ดร.อิสระ
024024901ปัญหาพิเศษทางเคมี600315201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย,10 พ.ย. 6310.30-12.30GAB209
024121305หลักการเขียนโปรแกรม630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,10 พ.ย. 6310.30-12.30GAB310อ.พรเทพอ.ดร.นภาภรณ์
014084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,10 พ.ย. 6310.30-12.30844ผศ.ดร.ภาคภูมิผศ.ดร.ราตรี
014121305หลักการเขียนโปรแกรม630429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,10 พ.ย. 6310.30-12.30GAB309อ.มานิตย์รศ.ดร.จักรกฤษณ์
014124609ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,10 พ.ย. 6310.30-12.30GAB205อ.อนุชาผศ.ดร.ณิชารีย์
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2610315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,10 พ.ย. 6313.30-15.00GAB204อ.ดร.จิราพร กรศ.ดร.สิงหเดช
014512201อาหารไทย620420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาผศ.ไชยยา
024094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น600310402คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30GAB303อ.ดร.ธัชชัยอ.นารีวรรณ
014094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น600310401คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30GAB304อ.วรินสินีอ.พิชิต
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬา620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30A201อ.ดร.วรวุฒิอ.จำรูญ
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น630425201เคมีวารุณี จอมกิติชัย, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30GAB107อ.ดร.วารุณีอ.สุรพล
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น630420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30GAB107
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น630425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30GAB107
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น610316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30GAB108อ.วิศิษฎ์อ.กฤษณ์
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30GAB205อ.ศศิธรผศ.ดร.พีระพล
014031304สัตววิทยา620425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30GAB206ผศ.ดร.สิริวดีอ.ดร.กนกวรรณ ก
014124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30GAB309อ.ดร.โสภณอ.กนกวรรณ ม
024124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30GAB309
014021118เคมีสำหรับครู 1630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,10 พ.ย. 6313.30-15.30GAB207ผศ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.จุฬาลักษณ์
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,11 พ.ย. 6308.15-09.45A311อ.ดร.วรวุฒิอ.พิศิษฐ์
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์,11 พ.ย. 6308.15-10.15GAB108รศ.ดร.จักรกฤษณ์อ.ชุมพล
014513211การประกอบอาหารผสมผสานวัฒนธรรม610420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,11 พ.ย. 6308.15-10.15คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.ภาคภูมิ
014082201สรีรวิทยาการออกกำลังกาย620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, ,11 พ.ย. 6308.15-10.15A201อ.ดร.ณัฎฐาอ.ฐิติพร
014081101วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,11 พ.ย. 6308.15-10.15A401อ.ดร.กิตติ์ คอ.สุทธิพันธุ์
024091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม630166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,11 พ.ย. 6308.15-10.15STB103อ.วรินสินีผศ.ดร.สุภาพร
044091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม630467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,11 พ.ย. 6308.15-10.15STB103
034091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม630466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,11 พ.ย. 6308.15-10.15STB103
014091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม630162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,11 พ.ย. 6308.15-10.15STB103
014091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์630429701เทคโนโลยีสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, ,11 พ.ย. 6308.15-10.15GAB207อ.วิไลวรรณอ.ดร.ชาติทนง
014112204ความน่าจะเป็นและสถิติ 1620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)วิไลวรรณ รัตนกูล, พัชรี มณีรัตน์,11 พ.ย. 6308.15-10.15GAB107สอบนอกตาราง
014071306การสาธารณสุขเบื้องต้น630427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,11 พ.ย. 6308.15-10.15GAB206อ.ศศิธรอ.พุทธดี
034094201ทฤษฎีจำนวน620310403คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,11 พ.ย. 6310.30-12.30GAB206สอบนอกตาราง
024094201ทฤษฎีจำนวน620310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,11 พ.ย. 6310.30-12.30GAB205สอบนอกตาราง
014094201ทฤษฎีจำนวน620310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,11 พ.ย. 6310.30-12.30GAB204สอบนอกตาราง
014021101เคมีทั่วไป 1630451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,11 พ.ย. 6310.30-12.30GAB207อ.ดร.ธนิตอ.จงรัก
044091403แคลคูลัส 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนราวดี นวลสอาด, ,11 พ.ย. 6310.30-12.30GAB107อ.นราวดีอ.ดร.กฤษณะ
034091403แคลคูลัส 1630425301ชีววิทยานราวดี นวลสอาด, ,11 พ.ย. 6310.30-12.30GAB107
024091403แคลคูลัส 1630425201เคมีนราวดี นวลสอาด, ,11 พ.ย. 6310.30-12.30GAB107
014072516สุขภาพทางเลือก620427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,11 พ.ย. 6310.30-12.30GAB108อ.ดร.สุนีย์อ.ดร.วชิราภรณ์
024013405ฟิสิกส์คำนวณ600316202ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,11 พ.ย. 6313.30-15.30GAB108สอบนอกตาราง
014013405ฟิสิกส์คำนวณ600316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,11 พ.ย. 6313.30-15.30GAB108
014064201จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,11 พ.ย. 6313.30-15.30ENV101ผศ.ปริญญาอ.ดร.อัมพวัน
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น630420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,11 พ.ย. 6313.30-15.30คหกรรม1อ.รสสุคนธ์ผศ.ดร.รัชนี
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้น620425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,11 พ.ย. 6313.30-15.30GAB107อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.ราตรี
014121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,11 พ.ย. 6313.30-15.30GAB206อ.อนุชาผศ.ดร.ณิชารีย์
014002101วิทยาศาสตร์กายภาพ620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,11 พ.ย. 6313.30-15.30GAB205อ.ดร.เอมอรอ.มานิตย์
024002101วิทยาศาสตร์กายภาพ620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,11 พ.ย. 6313.30-15.30GAB204ผศ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.จุฬาลักษณ์
011091602ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม630315401เทคโนโลยีการศึกษากฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,02 พ.ย. 6310.30-12.30ED306อ.กฤษณ์
014021102เคมีพื้นฐาน630315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)ฉลวย เสาวคนธ์, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง,02 พ.ย. 6313.30-15.30GAB205อ.ดร.ฉลวย
014173207ทักษะและการจัดการเรียนรู้เซปัคตะกร้อ620310802พลศึกษาเสรี แสงอุทัย, ,03 พ.ย. 6308.15-09.45941ผศ.ดร.เสรี
024173207ทักษะและการจัดการเรียนรู้เซปัคตะกร้อ620310801พลศึกษาเสรี แสงอุทัย, ,03 พ.ย. 6308.15-09.45941
011103303การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา600312801การประถมศึกษาสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04 พ.ย. 6308.15-10.15945อ.สุทธิพันธุ์
011024641วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้เคมี 1600315201เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,04 พ.ย. 6310.30-12.30ED407อ.ดร.ฉลวย
021024641วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้เคมี 1600315202เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,04 พ.ย. 6310.30-12.30ED407
011024619ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,06 พ.ย. 6310.30-12.00941อ.ดร.เอมอร
021024619ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,06 พ.ย. 6310.30-12.00941
011034701การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ไม่ระบุ,06 พ.ย. 6310.30-12.30ED307อ.ดร.พันธุ์ทิพย์
021034701การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ไม่ระบุ,06 พ.ย. 6310.30-12.30ED307
0001110การคิดและการตัดสินใจGEการศึกษาทั่วไป02 พ.ย. 6315.45-17.45A206อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.ดิเรก
0001110การคิดและการตัดสินใจGEการศึกษาทั่วไป02 พ.ย. 6315.45-17.45A207อ.พัชรีอ.พิศิษฐ์
0001110การคิดและการตัดสินใจGEการศึกษาทั่วไป02 พ.ย. 6315.45-17.45A208ผศ.ยุทธชัยอ.นราวดี
0001110การคิดและการตัดสินใจGEการศึกษาทั่วไป02 พ.ย. 6315.45-17.45A301รศ.ดร.อิสระอ.วรินสินี
0001110การคิดและการตัดสินใจGEการศึกษาทั่วไป02 พ.ย. 6315.45-17.45A302อ.วิไลวรรณอ.ดร.ธัชชัย
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัลGEการศึกษาทั่วไป03 พ.ย. 6313.30-15.3010310อ.จำรูญอ.ดร.กนกวรรณ ก
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัลGEการศึกษาทั่วไป03 พ.ย. 6313.30-15.30A201อ.พิชิตผศ.ไชยยา
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัลGEการศึกษาทั่วไป03 พ.ย. 6313.30-15.30A204อ.พรเทพอ.ดร.สะอาด
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัลGEการศึกษาทั่วไป03 พ.ย. 6313.30-15.30A205อ.ชุมพลอ.มานิตย์
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัลGEการศึกษาทั่วไป03 พ.ย. 6313.30-15.30A206อ.ชนิดาอ.อนุชา
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัลGEการศึกษาทั่วไป03 พ.ย. 6313.30-15.30A207อ.กฤษณ์อ.ดร.โสภณ
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัลGEการศึกษาทั่วไป03 พ.ย. 6313.30-15.30A208ผศ.ดร.พีระพลอ.พิศิษฐ์
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัลGEการศึกษาทั่วไป03 พ.ย. 6313.30-15.30A802อ.สุรพลรศ.ดร.สิงหเดช
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะGEการศึกษาทั่วไป04 พ.ย. 6313.30-15.3010310ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.กานต์ธิดา
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะGEการศึกษาทั่วไป04 พ.ย. 6313.30-15.30A204อ.จงรักผศ.ชื่นกมล
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะGEการศึกษาทั่วไป04 พ.ย. 6313.30-15.30A301อ.เผด็จการอ.ดร.กฤษณะ
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะGEการศึกษาทั่วไป04 พ.ย. 6313.30-15.30A302อ.ศศิธรอ.ดร.วรวุฒิ
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะGEการศึกษาทั่วไป04 พ.ย. 6313.30-15.30A802ผศ.ดร.ศรัณยูอ.พุทธดี
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะGEการศึกษาทั่วไป04 พ.ย. 6313.30-15.30FMS103อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.เสรี
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะGEการศึกษาทั่วไป04 พ.ย. 6313.30-15.30FMS104อ.ฐิติพรอ.ดร.ณัฎฐา
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะGEการศึกษาทั่วไป04 พ.ย. 6313.30-15.30FMS105ผศ.ดร.ภาคภูมิอ.สุทธิพันธุ์

กลับหน้าหลัก