ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

กลับหน้าหลัก