ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081301จิตวิทยาการกีฬา640429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ05 ส.ค. 6508.15-09.45A402สอบนอกตาราง
014072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข640427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง05 ส.ค. 6508.15-09.45STA205จงรัก ดวงทองมานิตย์ พ่วงบางโพ
014511205ขนมอบเชิงพาณิชย์630420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล05 ส.ค. 6508.15-09.45คหกรรม1ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้
014081101วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเบื้องต้น650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวรวุฒิ ธุวะคำ05 ส.ค. 6508.15-09.45A401วรวุฒิ ธุวะคำปริญญา ไกรวุฒินันท์
014072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย630427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์05 ส.ค. 6508.15-09.45STA204ศรัณยู เรือนจันทร์พิชิต พวงภาคีศิริ
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์05 ส.ค. 6508.15-09.45ENV101สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ราตรี คำโมง
024123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้630429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล05 ส.ค. 6508.15-09.45STA107อนุชา เรืองศิริวัฒนกุลกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
014123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล05 ส.ค. 6508.15-09.45STA107
014022502ชีวเคมีเบื้องต้น640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอัมพวัน วิริยะรัตนกุล05 ส.ค. 6508.15-09.45STA207อัมพวัน วิริยะรัตนกุลกนกวรรณ กันยะมี
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์05 ส.ค. 6508.15-09.45STA109สอบนอกตาราง
014073522สุขภาพผู้สูงอายุ620427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์05 ส.ค. 6510.00-11.30STA108กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น
014031201ชีววิทยาด้านพืช650451101เกษตรศาสตร์จิราภรณ์ นิคมทัศน์05 ส.ค. 6510.00-11.30นนทรีย์จิราภรณ์ นิคมทัศน์พีระพล ขุนอาสา
014092701โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์และสถิติ640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ดิเรก บัวหลวง05 ส.ค. 6510.00-11.30STA206กชกร ลาภมากกนกวรรณ มารักษ์
014094411ตัวแปรเชิงซ้อน620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ธัชชัย อยู่ยิ่ง05 ส.ค. 6510.00-11.30STA107ธัชชัย อยู่ยิ่งสิริวดี พรหมน้อย
014022404เคมีเชิงฟิสิกส์ 1630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ05 ส.ค. 6510.00-11.30STA204พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะชาติทนง โพธิ์ดง
014022503ชีวเคมี 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพรทิพพา พิญญาพงษ์05 ส.ค. 6510.00-11.30STC201พรทิพพา พิญญาพงษ์สุนีย์ กันแจ่ม
024022503ชีวเคมี 1640425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์05 ส.ค. 6510.00-11.30STC201
014023501ชีวเคมี 2630425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์05 ส.ค. 6510.00-11.30STA205ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
014082602บาสเกตบอล 2630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ05 ส.ค. 6510.00-11.30A401สอบนอกตาราง
014511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก640120601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ05 ส.ค. 6510.00-11.30คหกรรม2สุทธิพันธุ์ แดงใจนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
024511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก640420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ05 ส.ค. 6510.00-11.30คหกรรม2
024123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น05 ส.ค. 6510.00-11.30STA108สุรพล ชุ่มกลิ่นกฤษณะ คำฟอง
014083801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาศาสตร์การกีฬา620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย05 ส.ค. 6510.00-11.30A402สอบนอกตาราง
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล05 ส.ค. 6510.00-11.30STA107โสภณ วิริยะรัตนกุลอัมพวัน วิริยะรัตนกุล
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช620425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์05 ส.ค. 6512.30-14.00STA107จิราภรณ์ นิคมทัศน์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
014513211การประกอบอาหารผสมผสานวัฒนธรรม630420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง05 ส.ค. 6512.30-14.00คหกรรม1ชื่นกมล ปัญญายงรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้
014022405ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ05 ส.ค. 6512.30-14.00STA204พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะอิสระ อินจันทร์
024022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1640425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์05 ส.ค. 6512.30-14.00STC201พรทิพพา พิญญาพงษ์ธนากร ธนวัฒน์
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพรทิพพา พิญญาพงษ์05 ส.ค. 6512.30-14.00STC201
014023502ปฏิบัติการชีวเคมี 2630425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์05 ส.ค. 6512.30-14.00STA205จิราพร เกตุวราภรณ์กิตติ์ คุณกิตติ
014081603วอลเลย์บอล620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย05 ส.ค. 6512.30-14.00A401สอบนอกตาราง
014012106อิเล็กทรอนิกส์630316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)วิศิษฎ์ มหานิล05 ส.ค. 6512.30-14.00STA206สอบนอกตาราง
054092501เรขาคณิตเบื้องต้น650310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์05 ส.ค. 6512.30-14.00STA208สอบนอกตาราง
034092501เรขาคณิตเบื้องต้น630310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์05 ส.ค. 6512.30-14.00STA207สอบนอกตาราง
044092501เรขาคณิตเบื้องต้น650310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์05 ส.ค. 6512.30-14.00STA207
024092501เรขาคณิตเบื้องต้น630310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์05 ส.ค. 6512.30-14.00STA109สอบนอกตาราง
014092501เรขาคณิตเบื้องต้น630310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์05 ส.ค. 6512.30-14.00STA108สอบนอกตาราง
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีม640120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา08 ส.ค. 6508.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาฐิติพร เทียรฆนิธิกูล
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง08 ส.ค. 6508.15-09.45ENV101จันทร์เพ็ญ ชุมแสงกฤษณะ คำฟอง
014032202พฤกษศาสตร์630425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์08 ส.ค. 6508.15-09.45STA204จิราภรณ์ นิคมทัศน์พิศิษฐ์ นาคใจ
014122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ640429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล08 ส.ค. 6508.15-09.45STA207ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุลสิริวดี พรหมน้อย
014083101สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช08 ส.ค. 6508.15-09.45A401สอบนอกตาราง
024021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ650427902สาธารณสุขศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ08 ส.ค. 6508.15-09.45STB104ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบจำรูญ จันทร์กุญชร
014083308การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์08 ส.ค. 6508.15-09.45A402ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
014113106สถิติเพื่อการวิจัย620420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ08 ส.ค. 6508.15-09.45คหกรรม2สอบนอกตาราง
014074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข620427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์08 ส.ค. 6508.15-09.45STA109ศรัณยู เรือนจันทร์พัทธชัย ปิ่นนาค
014123106ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ08 ส.ค. 6508.15-09.45STA206พรเทพ จันทร์เพ็งจงรัก ดวงทอง
014513303การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม620420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ08 ส.ค. 6508.15-09.45คหกรรม2สุทธิพันธุ์ แดงใจสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
014121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล08 ส.ค. 6508.15-09.45STA208อนุชา เรืองศิริวัฒนกุลเผด็จการ กันแจ่ม
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ650427901สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล08 ส.ค. 6508.15-09.45STB103อัมพวัน วิริยะรัตนกุลศศิธร สุขจิตต์
014091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปนราวดี นวลสอาด08 ส.ค. 6508.15-09.45STA107สอบนอกตาราง
014013102กลศาสตร์ควอนตัม630316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)สิงหเดช แตงจวง08 ส.ค. 6508.15-09.45STA205สิงหเดช แตงจวงวรวุฒิ ธุวะคำ
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างกนกวรรณ มารักษ์08 ส.ค. 6510.00-11.30STA107กนกวรรณ มารักษ์เผด็จการ กันแจ่ม
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะกนกวรรณ มารักษ์08 ส.ค. 6510.00-11.30STA107
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น650429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์08 ส.ค. 6510.00-11.30STC401พีระพล ขุนอาสาสุนีย์ กันแจ่ม
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์กนกวรรณ มารักษ์08 ส.ค. 6510.00-11.30STC401
014073104เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง08 ส.ค. 6510.00-11.30STA206ณิชารีย์ ใจคำวังชาติทนง โพธิ์ดง
014023711เคมีอาหาร650120601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล08 ส.ค. 6510.00-11.30STA205ธนิต เมธีนุกูลนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
024023711เคมีอาหาร650420601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล08 ส.ค. 6510.00-11.30STA205
084011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์08 ส.ค. 6510.00-11.30STC402ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์พิชิต พวงภาคีศิริ
074011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์08 ส.ค. 6510.00-11.30STC402
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์08 ส.ค. 6510.00-11.30STA208จุฬาลักษณ์ มหาวันธนากร ธนวัฒน์
014022201เคมีอนินทรีย์ 1630425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน08 ส.ค. 6510.00-11.30STA204พันธุ์ทิพย์ ถือเงินกิตติ์ คุณกิตติ
014513102อาหารและโภชนาการครอบครัว630420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้08 ส.ค. 6510.00-11.30คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล08 ส.ค. 6510.00-11.30STC401วิศิษฎ์ มหานิลคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น
064011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล08 ส.ค. 6510.00-11.30STC401
014027101เคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร650455801เทคโนโลยีการอาหารวีรศักดิ์ จอมกิติชัย08 ส.ค. 6510.00-11.30วทอ208วีรศักดิ์ จอมกิติชัยมานิตย์ พ่วงบางโพ
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิงหเดช แตงจวง08 ส.ค. 6510.00-11.30STA108สิงหเดช แตงจวงกนกวรรณ กันยะมี
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิงหเดช แตงจวง08 ส.ค. 6510.00-11.30STA108
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กนกวรรณ มารักษ์08 ส.ค. 6512.30-14.00STC401กนกวรรณ มารักษ์โสภณ วิริยะรัตนกุล
024011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กนกวรรณ มารักษ์08 ส.ค. 6512.30-14.00STC401
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะกนกวรรณ มารักษ์08 ส.ค. 6512.30-14.00STC401
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์กนกวรรณ มารักษ์08 ส.ค. 6512.30-14.00STC401
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างกนกวรรณ มารักษ์08 ส.ค. 6512.30-14.00STC401
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น650429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์08 ส.ค. 6512.30-14.00STC401
014073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2630427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์08 ส.ค. 6512.30-14.00STA206จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์วรินสินี จันทะคุณ
014513305การจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับการเดินทางและธุรกิจการท่องเที่ยว640120601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง08 ส.ค. 6512.30-14.00คหกรรม1ชื่นกมล ปัญญายงเสรี แสงอุทัย
014023712ปฏิบัติการเคมีอาหาร650120601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล08 ส.ค. 6512.30-14.00STA205ธนิต เมธีนุกูลจุฬาลักษณ์ มหาวัน
024023712ปฏิบัติการเคมีอาหาร650420601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล08 ส.ค. 6512.30-14.00STA205
014094504ทฤษฎีกราฟ620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)นภาภรณ์ จันทร์สี08 ส.ค. 6512.30-14.00STA107วิไลวรรณ รัตนกูลพรทิพพา พิญญาพงษ์
014022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1630425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน08 ส.ค. 6512.30-14.00STA204พันธุ์ทิพย์ ถือเงินอิสระ อินจันทร์
014084902การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์08 ส.ค. 6512.30-14.00A402ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ
014081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์08 ส.ค. 6512.30-14.00A401ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชชุมพล แพร่น่าน
014074914โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 2620427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์08 ส.ค. 6512.30-14.00STA208สอบนอกตาราง
014034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา620425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย08 ส.ค. 6512.30-14.00STA108สุทธิดา วิทนาลัยนราวดี นวลสอาด
074011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเอมอร วันเอก08 ส.ค. 6512.30-14.00STC402เอมอร วันเอกกชกร ลาภมาก
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างเอมอร วันเอก08 ส.ค. 6512.30-14.00STC402
084011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานเอมอร วันเอก08 ส.ค. 6512.30-14.00STC402
064011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก08 ส.ค. 6512.30-14.00STC402
014121305หลักการเขียนโปรแกรม650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์09 ส.ค. 6508.15-09.45STA107กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์นภาภรณ์ จันทร์สี
014512201อาหารไทย640420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา09 ส.ค. 6508.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาวิศิษฎ์ มหานิล
014123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน09 ส.ค. 6508.15-09.45STA205ชุมพล แพร่น่านจุฬาลักษณ์ มหาวัน
014112204ความน่าจะเป็นและสถิติ 1640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ดิเรก บัวหลวง09 ส.ค. 6508.15-09.45STA206ดิเรก บัวหลวงสุนีย์ กันแจ่ม
014074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข620427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม09 ส.ค. 6508.15-09.45STA109เผด็จการ กันแจ่มกฤษณะ คำฟอง
034121305หลักการเขียนโปรแกรม650429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ09 ส.ค. 6508.15-09.45STA108มานิตย์ พ่วงบางโพณิชารีย์ ใจคำวัง
014022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง09 ส.ค. 6508.15-09.45ENV101วชิราภรณ์ เขียวมั่งชาติทนง โพธิ์ดง
014081401พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเสรี แสงอุทัย09 ส.ค. 6508.15-09.45A401สอบนอกตาราง
014022505ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอัมพวัน วิริยะรัตนกุล09 ส.ค. 6508.15-09.45STA207อัมพวัน วิริยะรัตนกุลโสภณ วิริยะรัตนกุล
014022501ชีวเคมีพื้นฐาน640451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์09 ส.ค. 6510.00-11.30STA207จิราพร เกตุวราภรณ์กนกวรรณ กันยะมี
014513901สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ620420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง09 ส.ค. 6510.00-11.30คหกรรม2ชื่นกมล ปัญญายงสิงหเดช แตงจวง
014091403แคลคูลัส 1650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์นราวดี นวลสอาด09 ส.ค. 6510.00-11.30STA107สอบนอกตาราง
014062901สัมมนาสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์09 ส.ค. 6510.00-11.30ENV101ปริญญา ไกรวุฒินันท์จำรูญ จันทร์กุญชร
014027102ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร650455801เทคโนโลยีการอาหารวีรศักดิ์ จอมกิติชัย09 ส.ค. 6510.00-11.30วทอ208วีรศักดิ์ จอมกิติชัยพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน
014083309กีฬาสำหรับบุคคลพิเศษ620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์09 ส.ค. 6510.00-11.30A402สอบนอกตาราง
044091403แคลคูลัส 1650428701วิทยาการข้อมูลสะอาด อยู่เย็น09 ส.ค. 6510.00-11.30STA108สะอาด อยู่เย็นสิริวดี พรหมน้อย
034091403แคลคูลัส 1650425301ชีววิทยาสะอาด อยู่เย็น09 ส.ค. 6510.00-11.30STA108
024091403แคลคูลัส 1650425201เคมีสะอาด อยู่เย็น09 ส.ค. 6510.00-11.30STA108
014071104กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา650427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์09 ส.ค. 6510.00-11.30STB103ธนากร ธนวัฒน์กิตติ์ คุณกิตติ
024071104กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา650427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์09 ส.ค. 6510.00-11.30STB104จงรัก ดวงทองนราวดี นวลสอาด
014081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย09 ส.ค. 6510.00-11.30A403สอบนอกตาราง
014124707เว็บเทคโนโลยี640429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน09 ส.ค. 6512.30-14.00STA206สอบนอกตาราง
014094903สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ไชยยา แซ่ยับ09 ส.ค. 6512.30-14.00STA107สอบนอกตาราง
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช09 ส.ค. 6512.30-14.00A401ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชศรัณยู เรือนจันทร์
014084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์09 ส.ค. 6512.30-14.00A402เสรี แสงอุทัยกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
014034801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางชีววิทยา620425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค09 ส.ค. 6512.30-14.00STA108วันวิสาข์ พิระภาคชุมพล แพร่น่าน
014032102สรีรวิทยาทั่วไป640425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย09 ส.ค. 6512.30-14.00STA204วารุณี จอมกิติชัยเอมอร วันเอก
014032401พันธุศาสตร์640451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย09 ส.ค. 6512.30-14.00STA207สุทธิดา วิทนาลัยกนกวรรณ มารักษ์
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลศุข09 ส.ค. 6514.15-15.45GE1036พุทธดี อุบลศุขคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-โสภณ วิริยะรัตนกุล09 ส.ค. 6514.15-15.45GE1039โสภณ วิริยะรัตนกุลชาณิภา ซ่อนกลิ่น
014513208การประกอบอาหารเอเชีย630420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง10 ส.ค. 6508.15-09.45คหกรรม1ชื่นกมล ปัญญายงสิงหเดช แตงจวง
014123308การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย630429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ10 ส.ค. 6508.15-09.45STA108พิชิต พวงภาคีศิริสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
014083119การฝึกด้วยน้ำหนัก630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์10 ส.ค. 6508.15-09.45A402ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์มานิตย์ พ่วงบางโพ
014124203ปัญญาประดิษฐ์630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง10 ส.ค. 6508.15-09.45STA204ราตรี คำโมงพัทธชัย ปิ่นนาค
014022624การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ630425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง10 ส.ค. 6508.15-09.45STA107วีรศักดิ์ จอมกิติชัยนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
014034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา620425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย10 ส.ค. 6508.15-09.45STA109สอบนอกตาราง
014514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ620420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ10 ส.ค. 6508.15-09.45คหกรรม2สุทธิพันธุ์ แดงใจศศิธร สุขจิตต์
024512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม640420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา10 ส.ค. 6510.00-11.30คหกรรม2กานต์ธิดา ไชยมาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม640120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา10 ส.ค. 6510.00-11.30คหกรรม2
014083418มวยไทยประกอบดนตรี620429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ10 ส.ค. 6510.00-11.30A401สอบนอกตาราง
014081602บาสเกตบอล 1640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ10 ส.ค. 6510.00-11.30A402สอบนอกตาราง
014033107วิวัฒนาการ630425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค10 ส.ค. 6510.00-11.30STA107วันวิสาข์ พิระภาคนภาภรณ์ จันทร์สี
014063213มลพิษทางอากาศและเสียง630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง10 ส.ค. 6512.30-14.00ENV101ชาติทนง โพธิ์ดงดิเรก บัวหลวง
014073301หลักการควบคุมโรค630427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย10 ส.ค. 6512.30-14.00STA107สอบนอกตาราง
034031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม15 ส.ค. 6508.15-09.45STA108สิริวดี พรหมน้อยพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
024031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม15 ส.ค. 6508.15-09.45STB103สุนีย์ กันแจ่มจิราพร เกตุวราภรณ์
014031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข640427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม15 ส.ค. 6508.15-09.45STA107กิตติ เมืองตุ้มเผด็จการ กันแจ่ม
024033902ชีวสถิติ640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)กิตติ เมืองตุ้ม15 ส.ค. 6508.15-09.45STA107
014033902ชีวสถิติ630315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)กิตติ เมืองตุ้ม15 ส.ค. 6508.15-09.45STA107
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์640429701เทคโนโลยีสารสนเทศคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น15 ส.ค. 6508.15-09.45STA208สอบนอกตาราง
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร15 ส.ค. 6508.15-09.45STA306จำรูญ จันทร์กุญชรพรทิพพา พิญญาพงษ์
014021101เคมีทั่วไป 1650451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล15 ส.ค. 6508.15-09.45STA305ธนิต เมธีนุกูลจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
014091106แคลคูลัสเบื้องต้น650429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวรินสินี จันทะคุณ15 ส.ค. 6508.15-09.45ENV101สอบนอกตาราง
014031601จุลชีววิทยาทั่วไป650455801เทคโนโลยีการอาหารวันวิสาข์ พิระภาค15 ส.ค. 6508.15-09.45วทอ208วันวิสาข์ พิระภาคกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์15 ส.ค. 6508.15-09.45STA205ศศิธร สุขจิตต์พิศิษฐ์ นาคใจ
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ630425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย15 ส.ค. 6508.15-09.45STA204สอบนอกตาราง
014032105ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ640315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กชกร ลาภมาก15 ส.ค. 6508.15-09.45STA206กชกร ลาภมากณิชารีย์ ใจคำวัง
014022307เคมีอินทรีย์ 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ15 ส.ค. 6510.00-11.30STA204ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบธนากร ธนวัฒน์
024022307เคมีอินทรีย์ 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ15 ส.ค. 6510.00-11.30STA204
034091201หลักการคณิตศาสตร์650428701วิทยาการข้อมูลธัชชัย อยู่ยิ่ง15 ส.ค. 6510.00-11.30STB101ยุทธชัย มิ่งขวัญชุมพล แพร่น่าน
024021116เคมีสำหรับวิศวกร650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ15 ส.ค. 6510.00-11.30STC201พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะราตรี คำโมง
014021116เคมีสำหรับวิศวกร630466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ15 ส.ค. 6510.00-11.30STC201
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศพรเทพ จันทร์เพ็ง15 ส.ค. 6510.00-11.30STA205พรเทพ จันทร์เพ็งพัทธชัย ปิ่นนาค
034021116เคมีสำหรับวิศวกร650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวชิราภรณ์ เขียวมั่ง15 ส.ค. 6510.00-11.30STC202วชิราภรณ์ เขียวมั่งชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ15 ส.ค. 6510.00-11.30A402วรวุฒิ ธุวะคำคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม640166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ15 ส.ค. 6510.00-11.30STA107สอบนอกตาราง
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม640162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ15 ส.ค. 6510.00-11.30STA107
044092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม640467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวรินสินี จันทะคุณ15 ส.ค. 6510.00-11.30STA107
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม640462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ15 ส.ค. 6510.00-11.30STA107
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้น640425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค15 ส.ค. 6510.00-11.30STA207วันวิสาข์ พิระภาคชาณิภา ซ่อนกลิ่น
014034907สัมมนาทางชีววิทยา620425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย15 ส.ค. 6510.00-11.30STA305วารุณี จอมกิติชัยกฤษณะ คำฟอง
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2640467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล15 ส.ค. 6510.00-11.30STA307วิศิษฎ์ มหานิลพีระพล ขุนอาสา
014083419ดาบไทยรูปแบบพระยาพิชัย620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย15 ส.ค. 6510.00-11.30A401สอบนอกตาราง
024091201หลักการทางคณิตศาสตร์650310402คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง15 ส.ค. 6510.00-11.30STA109ธัชชัย อยู่ยิ่งอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014091201หลักการทางคณิตศาสตร์650310401คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง15 ส.ค. 6510.00-11.30STA109
014002101วิทยาศาสตร์กายภาพ640310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์15 ส.ค. 6510.00-11.30STA306ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์สุรพล ชุ่มกลิ่น
014022203เคมีอนินทรีย์640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน15 ส.ค. 6510.00-11.30STA206พันธุ์ทิพย์ ถือเงินกิตติ์ คุณกิตติ
014011110ฟิสิกส์สำหรับครู 1650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก15 ส.ค. 6510.00-11.30STA208สอบนอกตาราง
014513210อาหารท้องถิ่น630420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา15 ส.ค. 6512.30-14.00คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
014081501กรีฑา650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายกิตติ์ คุณกิตติ15 ส.ค. 6512.30-14.00A403สอบนอกตาราง
014083408แอโรบิคแดนซ์630429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ15 ส.ค. 6512.30-14.00A402สอบนอกตาราง
014074912การสัมมนาสาธารณสุข620427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง15 ส.ค. 6512.30-14.00STA305จงรัก ดวงทองธนิต เมธีนุกูล
024022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ15 ส.ค. 6512.30-14.00STA204ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบศศิธร สุขจิตต์
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ15 ส.ค. 6512.30-14.00STA204
014131101หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ650429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ15 ส.ค. 6512.30-14.00STA208นารีวรรณ พวงภาคีศิริจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ15 ส.ค. 6512.30-14.00STC201พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะพิชิต พวงภาคีศิริ
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ15 ส.ค. 6512.30-14.00STC201
014023710เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ15 ส.ค. 6512.30-14.00STA109ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชวรินสินี จันทะคุณ
014091611วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น650428701วิทยาการข้อมูลพิศิษฐ์ นาคใจ15 ส.ค. 6512.30-14.00STB101พิศิษฐ์ นาคใจศรัณยู เรือนจันทร์
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวชิราภรณ์ เขียวมั่ง15 ส.ค. 6512.30-14.00STC202วชิราภรณ์ เขียวมั่งสุรพล ชุ่มกลิ่น
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2640467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล15 ส.ค. 6512.30-14.00STA307วิศิษฎ์ มหานิลชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
014072516สุขภาพทางเลือก640427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม15 ส.ค. 6512.30-14.00STA207สอบนอกตาราง
014022518ชีวเคมี640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)จิราพร เกตุวราภรณ์15 ส.ค. 6512.30-14.00STA206จิราพร เกตุวราภรณ์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014012104ฟิสิกส์ยุคใหม่640316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์15 ส.ค. 6512.30-14.00STA205ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น
034093610วิยุตคณิต630310403คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล15 ส.ค. 6512.30-14.00STA108วิไลวรรณ รัตนกูลจุฬาลักษณ์ มหาวัน
024093610วิยุตคณิต630310402คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล15 ส.ค. 6512.30-14.00STA108
014093610วิยุตคณิต630310401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล15 ส.ค. 6512.30-14.00STA107ธัชชัย อยู่ยิ่งปริญญา ไกรวุฒินันท์
014002102วิทยาศาสตร์ชีวภาพ640310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย15 ส.ค. 6512.30-14.00STA306สอบนอกตาราง
014091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างไชยยา แซ่ยับ16 ส.ค. 6508.15-09.45STA204สอบนอกตาราง
014082201สรีรวิทยาการออกกำลังกาย640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช16 ส.ค. 6508.15-09.45A402สอบนอกตาราง
014072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1640427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง16 ส.ค. 6508.15-09.45STA208ณิชารีย์ ใจคำวังวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
074091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพัชรี มณีรัตน์16 ส.ค. 6508.15-09.45STA206อิสระ อินจันทร์กนกวรรณ กันยะมี
044091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์16 ส.ค. 6508.15-09.45STA206
054091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์ยุทธชัย มิ่งขวัญ16 ส.ค. 6508.15-09.45STA207สอบนอกตาราง
064091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยุทธชัย มิ่งขวัญ16 ส.ค. 6508.15-09.45STA207
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น650120601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้16 ส.ค. 6508.15-09.45คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้เสรี แสงอุทัย
024511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น650420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้16 ส.ค. 6508.15-09.45คหกรรม1
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ16 ส.ค. 6508.15-09.45A403สอบนอกตาราง
034091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ16 ส.ค. 6508.15-09.45STA205สอบนอกตาราง
014031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป650455801เทคโนโลยีการอาหารวันวิสาข์ พิระภาค16 ส.ค. 6508.15-09.45วทอ208สอบนอกตาราง
014022711เทคโนโลยีปิโตรเคมี640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ16 ส.ค. 6508.15-09.45STA109สอบนอกตาราง
014052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์16 ส.ค. 6508.15-09.45STA107สอบนอกตาราง
014021102เคมีพื้นฐาน650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน16 ส.ค. 6508.15-09.45STA306สอบนอกตาราง
014021103เคมีเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์จิราพร เกตุวราภรณ์16 ส.ค. 6510.00-11.30STA306สอบนอกตาราง
024513203เค้กและการแต่งหน้า640120601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล16 ส.ค. 6510.00-11.30คหกรรม2ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลวิไลวรรณ รัตนกูล
014513203เค้กและการแต่งหน้า630420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล16 ส.ค. 6510.00-11.30คหกรรม2
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี630425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ16 ส.ค. 6510.00-11.30STA206สอบนอกตาราง
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด16 ส.ค. 6510.00-11.30STA107สอบนอกตาราง
044021109หลักเคมี 1650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ16 ส.ค. 6510.00-11.30STC202สอบนอกตาราง
014022622เคมีวิเคราะห์ 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง16 ส.ค. 6510.00-11.30ENV101สอบนอกตาราง
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น640425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค16 ส.ค. 6510.00-11.30STA208สอบนอกตาราง
014033905ทักษะพื้นฐานงานวิจัยทางชีววิทยา630425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย16 ส.ค. 6510.00-11.30STA307สุทธิดา วิทนาลัยจำรูญ จันทร์กุญชร
014021109หลักเคมี 1650425201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล16 ส.ค. 6510.00-11.30STC201สอบนอกตาราง
034021109หลักเคมี 1650429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอัมพวัน วิริยะรัตนกุล16 ส.ค. 6510.00-11.30STC201
024021109หลักเคมี 1650425301ชีววิทยาอัมพวัน วิริยะรัตนกุล16 ส.ค. 6510.00-11.30STC201
014091404วิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวิทยาการข้อมูล650428701วิทยาการข้อมูลเอมอร วันเอก16 ส.ค. 6510.00-11.30STB101สอบนอกตาราง
014092601พีชคณิตเชิงเส้น640310401คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง16 ส.ค. 6510.00-11.30STA204สอบนอกตาราง
014021120หลักเคมี650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน16 ส.ค. 6510.00-11.30STA305สอบนอกตาราง
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1650310402คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ16 ส.ค. 6510.00-11.30STA109สอบนอกตาราง
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1650310401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ16 ส.ค. 6510.00-11.30STA108สอบนอกตาราง
044092601พีชคณิตเชิงเส้น640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)สะอาด อยู่เย็น16 ส.ค. 6510.00-11.30STA205สะอาด อยู่เย็นเอมอร วันเอก
034092601พีชคณิตเชิงเส้น640310403คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น16 ส.ค. 6510.00-11.30STA205
024092601พีชคณิตเชิงเส้น640310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น16 ส.ค. 6510.00-11.30STA205
054121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์650429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี16 ส.ค. 6512.30-14.00STA206สอบนอกตาราง
034121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี16 ส.ค. 6512.30-14.00STA206
024121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์630429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร16 ส.ค. 6512.30-14.00STA205สอบนอกตาราง
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ16 ส.ค. 6512.30-14.00STA205
014063425เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์16 ส.ค. 6512.30-14.00ENV101ปริญญา ไกรวุฒินันท์ธัชชัย อยู่ยิ่ง
014073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ630427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม16 ส.ค. 6512.30-14.00STA306สอบนอกตาราง
024091603คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์16 ส.ค. 6512.30-14.00STA107สอบนอกตาราง
014091603คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์16 ส.ค. 6512.30-14.00STA107
014121205อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา16 ส.ค. 6512.30-14.00STA208พีระพล ขุนอาสาวรินสินี จันทะคุณ
014512202การถนอมอาหาร640420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ16 ส.ค. 6512.30-14.00คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจยุทธชัย มิ่งขวัญ
034021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1650429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอัมพวัน วิริยะรัตนกุล16 ส.ค. 6512.30-14.00STC201สอบนอกตาราง
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1650425301ชีววิทยาอัมพวัน วิริยะรัตนกุล16 ส.ค. 6512.30-14.00STC201
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1650425201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล16 ส.ค. 6512.30-14.00STC201
014021118เคมีสำหรับครู 1650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย16 ส.ค. 6512.30-14.00STA305สอบนอกตาราง
024094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์630310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น16 ส.ค. 6512.30-14.00STA109สะอาด อยู่เย็นกชกร ลาภมาก
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์630310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น16 ส.ค. 6512.30-14.00STA108ดิเรก บัวหลวงวารุณี จอมกิติชัย
014032404พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ640315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)สุทธิดา วิทนาลัย16 ส.ค. 6512.30-14.00STA307พัทธชัย ปิ่นนาคนภาภรณ์ จันทร์สี
034094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์630310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์16 ส.ค. 6512.30-14.00STA204สอบนอกตาราง
024032601จุลชีววิทยา640451101เกษตรศาสตร์กชกร ลาภมาก17 ส.ค. 6508.15-09.45STC301สอบนอกตาราง
024061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม650429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง17 ส.ค. 6508.15-09.45ENV101สอบนอกตาราง
014061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง17 ส.ค. 6508.15-09.45ENV101
024122206ระบบจัดการฐานข้อมูล640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น17 ส.ค. 6508.15-09.45STA205สอบนอกตาราง
014511204ขนมอบ640420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล17 ส.ค. 6508.15-09.45คหกรรม1ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลนราวดี นวลสอาด
014024909สัมมนาเคมี 1630425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย17 ส.ค. 6508.15-09.45STA109สอบนอกตาราง
014083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์17 ส.ค. 6508.15-09.45A401สอบนอกตาราง
014092403แคลคูลัส 2640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)อิสระ อินจันทร์17 ส.ค. 6508.15-09.45STA206สอบนอกตาราง
014032601จุลชีววิทยา640315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กชกร ลาภมาก17 ส.ค. 6508.15-09.45STC301สอบนอกตาราง
014122206ระบบการจัดการฐานข้อมูล640315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล17 ส.ค. 6508.15-09.45STA204สอบนอกตาราง
034092201ระบบจำนวน640310403คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ17 ส.ค. 6508.15-09.45STA307สอบนอกตาราง
024092201ระบบจำนวน640310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ17 ส.ค. 6508.15-09.45STA307
014092201ระบบจำนวน640310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี17 ส.ค. 6508.15-09.45STA306สอบนอกตาราง
014031111ชีววิทยาสำหรับครู 1650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค17 ส.ค. 6508.15-09.45STA207สอบนอกตาราง
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)สิริวดี พรหมน้อย17 ส.ค. 6508.15-09.45STA208สอบนอกตาราง
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์จิราพร เกตุวราภรณ์17 ส.ค. 6510.00-11.30STA305สอบนอกตาราง
014111401การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์650428701วิทยาการข้อมูลพัชรี มณีรัตน์17 ส.ค. 6510.00-11.30STB101พิศิษฐ์ นาคใจสะอาด อยู่เย็น
014033106นิเวศวิทยา640425301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค17 ส.ค. 6510.00-11.30STA206สอบนอกตาราง
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น650120601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย17 ส.ค. 6510.00-11.30STC301สอบนอกตาราง
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น650420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย17 ส.ค. 6510.00-11.30STC301
044031109ชีววิทยาเบื้องต้น650425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย17 ส.ค. 6510.00-11.30STC301
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น650425201เคมีวารุณี จอมกิติชัย17 ส.ค. 6510.00-11.30STC301
034091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์650429701เทคโนโลยีสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล17 ส.ค. 6510.00-11.30STA107สอบนอกตาราง
014091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล17 ส.ค. 6510.00-11.30STA107
014082505ว่ายน้ำ 2640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์17 ส.ค. 6510.00-11.30A402สอบนอกตาราง
014081505ว่ายน้ำ650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์17 ส.ค. 6510.00-11.30A401สอบนอกตาราง
014071306การสาธารณสุขเบื้องต้น650427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์17 ส.ค. 6510.00-11.30STB103สอบนอกตาราง
024071306การสาธารณสุขเบื้องต้น650427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์17 ส.ค. 6510.00-11.30STB104สอบนอกตาราง
014031113หลักชีววิทยา650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กชกร ลาภมาก17 ส.ค. 6510.00-11.30STA208สอบนอกตาราง
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650120601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย17 ส.ค. 6512.30-14.00STC301สอบนอกตาราง
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย17 ส.ค. 6512.30-14.00STC301
044031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย17 ส.ค. 6512.30-14.00STC301
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650425201เคมีวารุณี จอมกิติชัย17 ส.ค. 6512.30-14.00STC301

กลับหน้าหลัก