ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุงเมื่อ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.10 น.)

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14081301จิตวิทยาการกีฬา640429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ18 ต.ค. 6508.15-09.45A402กิตติ์ คุณกิตติสิงหเดช แตงจวง
14022502ชีวเคมีเบื้องต้น640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอัมพวัน วิริยะรัตนกุล18 ต.ค. 6508.15-09.45STA207อัมพวัน วิริยะรัตนกุลพีระพล ขุนอาสา
14513303การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม620420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ18 ต.ค. 6508.15-10.15คหกรรม2สุทธิพันธุ์ แดงใจมานิตย์ พ่วงบางโพ
14042101ดาราศาสตร์และอวกาศ630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์18 ต.ค. 6508.15-10.15STA109ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์วันวิสาข์ พิระภาค
14511205ขนมอบเชิงพาณิชย์630420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล18 ต.ค. 6508.15-10.15คหกรรม1ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
14123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล18 ต.ค. 6508.15-10.15STA107อนุชา เรืองศิริวัฒนกุลกชกร ลาภมาก
24123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้630429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล18 ต.ค. 6508.15-10.15STA107
14072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย630427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์18 ต.ค. 6508.15-10.15STA204ศรัณยู เรือนจันทร์โสภณ วิริยะรัตนกุล
14072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข640427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง18 ต.ค. 6508.15-10.15STA205จงรัก ดวงทองจำรูญ จันทร์กุญชร
14061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์18 ต.ค. 6508.15-10.15ENV101สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์จุฬาลักษณ์ มหาวัน
14081101วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเบื้องต้น650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวรวุฒิ ธุวะคำ18 ต.ค. 6508.15-10.15A401วรวุฒิ ธุวะคำศศิธร สุขจิตต์
14083801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาศาสตร์การกีฬา620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย18 ต.ค. 6510.30-12.00A402เสรี แสงอุทัยฐิติพร เทียรฆนิธิกูล
14082602บาสเกตบอล 2630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ18 ต.ค. 6510.30-12.00A401วรวุฒิ ธุวะคำศศิธร สุขจิตต์
14094411ตัวแปรเชิงซ้อน620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ธัชชัย อยู่ยิ่ง18 ต.ค. 6510.30-12.30STA109ธัชชัย อยู่ยิ่งกนกวรรณ กันยะมี
14073522สุขภาพผู้สูงอายุ620427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์18 ต.ค. 6510.30-12.30STA207กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น
14022404เคมีเชิงฟิสิกส์ 1630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ18 ต.ค. 6510.30-12.30STA204พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะชาณิภา ซ่อนกลิ่น
14023501ชีวเคมี 2630425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์18 ต.ค. 6510.30-12.30STA205พรทิพพา พิญญาพงษ์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
14022503ชีวเคมี 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพรทิพพา พิญญาพงษ์18 ต.ค. 6510.30-12.30STC201ธนิต เมธีนุกูลชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
24022503ชีวเคมี 1640425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์18 ต.ค. 6510.30-12.30STC201
14511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก640120601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ18 ต.ค. 6510.30-12.30คหกรรม2สุทธิพันธุ์ แดงใจกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
24511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก640420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ18 ต.ค. 6510.30-12.30คหกรรม2
14092701โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์และสถิติ640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ดิเรก บัวหลวง18 ต.ค. 6510.30-12.30STA206ดิเรก บัวหลวงพรเทพ จันทร์เพ็ง
14123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล18 ต.ค. 6510.30-12.30STA107โสภณ วิริยะรัตนกุลชุมพล แพร่น่าน
24123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น18 ต.ค. 6510.30-12.30STA108สุรพล ชุ่มกลิ่นวิไลวรรณ รัตนกูล
14031201ชีววิทยาด้านพืช650451101เกษตรศาสตร์จิราภรณ์ นิคมทัศน์18 ต.ค. 6510.30-12.30นนทรีย์จิราภรณ์ นิคมทัศน์ชาติทนง โพธิ์ดง
14081603วอลเลย์บอล620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย18 ต.ค. 6513.30-15.00A401เสรี แสงอุทัยไชยยา แซ่ยับ
14022405ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ18 ต.ค. 6513.30-15.00STA204พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะปริญญา ไกรวุฒินันท์
14023502ปฏิบัติการชีวเคมี 2630425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์18 ต.ค. 6513.30-15.00STA205พรทิพพา พิญญาพงษ์จงรัก ดวงทอง
14022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพรทิพพา พิญญาพงษ์18 ต.ค. 6513.30-15.00STC201วีรศักดิ์ จอมกิติชัยเผด็จการ กันแจ่ม
24022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1640425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์18 ต.ค. 6513.30-15.00STC201
14171402ทักษะและการจัดการเรียนรู้ว่ายน้ำ640310801พลศึกษาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์18 ต.ค. 6513.30-15.00ED305วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้
24171402ทักษะและการจัดการเรียนรู้ว่ายน้ำ640310802พลศึกษาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์18 ต.ค. 6513.30-15.00ED306มานิตย์ พ่วงบางโพยุทธชัย มิ่งขวัญ
14034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช620425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์18 ต.ค. 6513.30-15.30STA107จิราภรณ์ นิคมทัศน์สุนีย์ กันแจ่ม
14092501เรขาคณิตเบื้องต้น630310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์18 ต.ค. 6513.30-15.30STA108อิสระ อินจันทร์พิศิษฐ์ นาคใจ
24092501เรขาคณิตเบื้องต้น630310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์18 ต.ค. 6513.30-15.30STA109นภาภรณ์ จันทร์สีณิชารีย์ ใจคำวัง
34092501เรขาคณิตเบื้องต้น630310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์18 ต.ค. 6513.30-15.30STA207ดิเรก บัวหลวงสิริวดี พรหมน้อย
44092501เรขาคณิตเบื้องต้น650310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์,18 ต.ค. 6513.30-15.30STA207
54092501เรขาคณิตเบื้องต้น650310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์18 ต.ค. 6513.30-15.30STA208สะอาด อยู่เย็นราตรี คำโมง
14012106อิเล็กทรอนิกส์630316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)วิศิษฎ์ มหานิล18 ต.ค. 6513.30-15.30STA206วิศิษฎ์ มหานิลกฤษณะ คำฟอง
14513211การประกอบอาหารผสมผสานวัฒนธรรม630420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง18 ต.ค. 6513.30-15.30คหกรรม1ชื่นกมล ปัญญายงกนกวรรณ มารักษ์
14083308การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์19 ต.ค. 6508.15-09.45A402ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล
14021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ650427901สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล19 ต.ค. 6508.15-09.45STB103อัมพวัน วิริยะรัตนกุลราตรี คำโมง
24021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ650427902สาธารณสุขศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ19 ต.ค. 6508.15-09.45STB104ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบจุฬาลักษณ์ มหาวัน
14113106สถิติเพื่อการวิจัย620420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ19 ต.ค. 6508.15-10.15คหกรรม2รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้มานิตย์ พ่วงบางโพ
14074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข620427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์19 ต.ค. 6508.15-10.15STA109ศรัณยู เรือนจันทร์กนกวรรณ กันยะมี
14091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปนราวดี นวลสอาด19 ต.ค. 6508.15-10.15STA107นราวดี นวลสอาดจำรูญ จันทร์กุญชร
14013102กลศาสตร์ควอนตัม630316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)สิงหเดช แตงจวง19 ต.ค. 6508.15-10.15STA205สิงหเดช แตงจวงพิศิษฐ์ นาคใจ
14032202พฤกษศาสตร์630425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์19 ต.ค. 6508.15-10.15STA204จิราภรณ์ นิคมทัศน์พีระพล ขุนอาสา
14062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง19 ต.ค. 6508.15-10.15ENV101จันทร์เพ็ญ ชุมแสงพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
14083101สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช19 ต.ค. 6508.15-10.15A401ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชธนากร ธนวัฒน์
14123106ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ19 ต.ค. 6508.15-10.15STA206สมคิด ทุ่นใจชุมพล แพร่น่าน
12504902สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์630446101รัฐประศาสนศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ19 ต.ค. 6508.15-10.151141ยุทธชัย มิ่งขวัญกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
14513205เครื่องดื่มและไอศกรีม640120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา19 ต.ค. 6508.15-10.15คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
14122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ640429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล19 ต.ค. 6508.15-10.15STA207ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุลจงรัก ดวงทอง
14121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล19 ต.ค. 6508.15-10.15STA208อนุชา เรืองศิริวัฒนกุลกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
14513102อาหารและโภชนาการครอบครัว630420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้19 ต.ค. 6510.30-12.30คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
14113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์19 ต.ค. 6510.30-12.30STA208พัชรี มณีรัตน์ชาติทนง โพธิ์ดง
14022201เคมีอนินทรีย์ 1630425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน19 ต.ค. 6510.30-12.30STA204พันธุ์ทิพย์ ถือเงินปริญญา ไกรวุฒินันท์
14073104เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง19 ต.ค. 6510.30-12.30STA206ณิชารีย์ ใจคำวังกฤษณะ คำฟอง
14023711เคมีอาหาร650120601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล19 ต.ค. 6510.30-12.30STA205ธนิต เมธีนุกูลธัชชัย อยู่ยิ่ง
24023711เคมีอาหาร650420601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล19 ต.ค. 6510.30-12.30STA205
14011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างกนกวรรณ มารักษ์19 ต.ค. 6510.30-12.30STA107กนกวรรณ มารักษ์วรินสินี จันทะคุณ
34011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะกนกวรรณ มารักษ์19 ต.ค. 6510.30-12.30STA107
24011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิงหเดช แตงจวง19 ต.ค. 6510.30-12.30STA108สิงหเดช แตงจวงพรเทพ จันทร์เพ็ง
54011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิงหเดช แตงจวง19 ต.ค. 6510.30-12.30STA108
14011101ฟิสิกส์เบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์กนกวรรณ มารักษ์19 ต.ค. 6510.30-12.30STC401เอมอร วันเอกคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น
24011101ฟิสิกส์เบื้องต้น650429401สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์19 ต.ค. 6510.30-12.30STC401
14027101เคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร650455801เทคโนโลยีการอาหารวีรศักดิ์ จอมกิติชัย19 ต.ค. 6510.30-12.30วทอ208วีรศักดิ์ จอมกิติชัยสุรพล ชุ่มกลิ่น
44011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล19 ต.ค. 6510.30-12.30STA109วิศิษฎ์ มหานิลชาณิภา ซ่อนกลิ่น
64011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล19 ต.ค. 6510.30-12.30STA109
74011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์19 ต.ค. 6510.30-12.30STC402ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์กชกร ลาภมาก
84011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์19 ต.ค. 6510.30-12.30STC402
14074914โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 2620427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์19 ต.ค. 6513.30-15.00STA208ศศิธร สุขจิตต์พรทิพพา พิญญาพงษ์
14084902การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์19 ต.ค. 6513.30-15.00A402ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ธนากร ธนวัฒน์
14173206ทักษะและการจัดการเรียนรู้บาสเกตบอล630310801พลศึกษาวรวุฒิ ธุวะคำ19 ต.ค. 6513.30-15.00ED307วรวุฒิ ธุวะคำกานต์ธิดา ไชยมา
14022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1630425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน19 ต.ค. 6513.30-15.00STA204พันธุ์ทิพย์ ถือเงินไชยยา แซ่ยับ
14023712ปฏิบัติการเคมีอาหาร650120601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล19 ต.ค. 6513.30-15.00STA205ธนิต เมธีนุกูลพิศิษฐ์ นาคใจ
24023712ปฏิบัติการเคมีอาหาร650420601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล19 ต.ค. 6513.30-15.00STA205
14011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างกนกวรรณ มารักษ์19 ต.ค. 6513.30-15.00STA109กนกวรรณ มารักษ์พัชรี มณีรัตน์
24011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กนกวรรณ มารักษ์19 ต.ค. 6513.30-15.00STA109
34011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะกนกวรรณ มารักษ์19 ต.ค. 6513.30-15.00STA109
54011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กนกวรรณ มารักษ์19 ต.ค. 6513.30-15.00STA109
14011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์กนกวรรณ มารักษ์19 ต.ค. 6513.30-15.00STA207วิศิษฎ์ มหานิลชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
24011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น650429401สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์19 ต.ค. 6513.30-15.00STA207
14081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์19 ต.ค. 6513.30-15.00A401มานิตย์ พ่วงบางโพสุทธิพันธุ์ แดงใจ
44011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างเอมอร วันเอก19 ต.ค. 6513.30-15.00STC402เอมอร วันเอกนราวดี นวลสอาด
64011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก19 ต.ค. 6513.30-15.00STC402
74011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเอมอร วันเอก19 ต.ค. 6513.30-15.00STC402
84011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานเอมอร วันเอก19 ต.ค. 6513.30-15.00STC402
14094504ทฤษฎีกราฟ620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)นภาภรณ์ จันทร์สี19 ต.ค. 6513.30-15.30STA107นภาภรณ์ จันทร์สีสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
14034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา620425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย19 ต.ค. 6513.30-15.30STA108สุทธิดา วิทนาลัยจำรูญ จันทร์กุญชร
14073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2630427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์19 ต.ค. 6513.30-15.30STA206จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์กนกวรรณ กันยะมี
14513305การจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับการเดินทางฯ640120601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง19 ต.ค. 6513.30-15.30คหกรรม1ชื่นกมล ปัญญายงยุทธชัย มิ่งขวัญ
14022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง20 ต.ค. 6508.15-09.45ENV101วชิราภรณ์ เขียวมั่งกฤษณะ คำฟอง
14022505ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอัมพวัน วิริยะรัตนกุล20 ต.ค. 6508.15-09.45STA207อัมพวัน วิริยะรัตนกุลกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
14081401พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเสรี แสงอุทัย20 ต.ค. 6508.15-09.45A401เสรี แสงอุทัยรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้
14074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข620427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม20 ต.ค. 6508.15-10.15STA109เผด็จการ กันแจ่มสิงหเดช แตงจวง
14512201อาหารไทย640420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา20 ต.ค. 6508.15-10.15คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาไชยยา แซ่ยับ
14112204ความน่าจะเป็นและสถิติ 1640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ดิเรก บัวหลวง20 ต.ค. 6508.15-10.15STA206ดิเรก บัวหลวงศรัณยู เรือนจันทร์
14123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน20 ต.ค. 6508.15-10.15STA205ชุมพล แพร่น่านพรทิพพา พิญญาพงษ์
14121305หลักการเขียนโปรแกรม650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์20 ต.ค. 6508.15-10.15STA107กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์สุนีย์ กันแจ่ม
34121305หลักการเขียนโปรแกรม650429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ20 ต.ค. 6508.15-10.15STA108มานิตย์ พ่วงบางโพจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
14083309กีฬาสำหรับบุคคลพิเศษ620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์20 ต.ค. 6510.30-12.00A402วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล
14062901สัมมนาสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์20 ต.ค. 6510.30-12.00ENV101ปริญญา ไกรวุฒินันท์ชาติทนง โพธิ์ดง
14027102ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร650455801เทคโนโลยีการอาหารวีรศักดิ์ จอมกิติชัย20 ต.ค. 6510.30-12.00วทอ208วีรศักดิ์ จอมกิติชัยพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
14513901สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ620420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง20 ต.ค. 6510.30-12.30คหกรรม2ชื่นกมล ปัญญายงวรินสินี จันทะคุณ
14081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย20 ต.ค. 6510.30-12.30A403เสรี แสงอุทัยณิชารีย์ ใจคำวัง
14022501ชีวเคมีพื้นฐาน640451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์20 ต.ค. 6510.30-12.30STA207จิราพร เกตุวราภรณ์โสภณ วิริยะรัตนกุล
14091403แคลคูลัส 1650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์นราวดี นวลสอาด20 ต.ค. 6510.30-12.30STA107นราวดี นวลสอาดราตรี คำโมง
24091403แคลคูลัส 1650425201เคมีสะอาด อยู่เย็น20 ต.ค. 6510.30-12.30STA108สะอาด อยู่เย็นกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
34091403แคลคูลัส 1650425301ชีววิทยาสะอาด อยู่เย็น20 ต.ค. 6510.30-12.30STA108
14072210สุขภาพจิตชุมชน650427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม20 ต.ค. 6510.30-12.30STB103สุนีย์ กันแจ่มสุรพล ชุ่มกลิ่น
24072210สุขภาพจิตชุมชน650427902สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม20 ต.ค. 6510.30-12.30STB104เผด็จการ กันแจ่มชาณิภา ซ่อนกลิ่น
44091403แคลคูลัส 1650428701วิทยาการข้อมูลสะอาด อยู่เย็น20 ต.ค. 6510.30-12.30STA108วิไลวรรณ รัตนกูลคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น
14094903สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ไชยยา แซ่ยับ20 ต.ค. 6513.30-15.00STA107ไชยยา แซ่ยับจำรูญ จันทร์กุญชร
14034801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางชีววิทยา620425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค20 ต.ค. 6513.30-15.00STA108วันวิสาข์ พิระภาคกนกวรรณ กันยะมี
14084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์20 ต.ค. 6513.30-15.30A402ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้
14083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช20 ต.ค. 6513.30-15.30A401ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชกานต์ธิดา ไชยมา
14032102สรีรวิทยาทั่วไป640425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย20 ต.ค. 6513.30-15.30STA204วารุณี จอมกิติชัยจงรัก ดวงทอง
14124707เว็บเทคโนโลยี640429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน20 ต.ค. 6513.30-15.30STA206จุฬาลักษณ์ มหาวันจิราพร เกตุวราภรณ์
14032401พันธุศาสตร์640451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย20 ต.ค. 6513.30-15.30STA207สุทธิดา วิทนาลัยกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
14062408พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลศุข20 ต.ค. 6515.45-17.45GE1036พุทธดี อุบลศุขมานิตย์ พ่วงบางโพ
14124304เกมและการจำลอง590000001-โสภณ วิริยะรัตนกุล20 ต.ค. 6515.45-17.45GE1039โสภณ วิริยะรัตนกุลยุทธชัย มิ่งขวัญ
14083119การฝึกด้วยน้ำหนัก630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์21 ต.ค. 6508.15-09.45A402ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ธนากร ธนวัฒน์
14514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ620420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ21 ต.ค. 6508.15-10.15คหกรรม2สุทธิพันธุ์ แดงใจณิชารีย์ ใจคำวัง
14034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา620425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย21 ต.ค. 6508.15-10.15STA109สุทธิดา วิทนาลัยศรัณยู เรือนจันทร์
14513208การประกอบอาหารเอเชีย630420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง21 ต.ค. 6508.15-10.15คหกรรม1ชื่นกมล ปัญญายงกิตติ์ คุณกิตติ
14124203ปัญญาประดิษฐ์630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง21 ต.ค. 6508.15-10.15STA204ราตรี คำโมงสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
14022624การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ630425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง21 ต.ค. 6508.15-10.15STA107วชิราภรณ์ เขียวมั่งพัทธชัย ปิ่นนาค
14123308การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย630429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ21 ต.ค. 6508.15-10.15STA108พรเทพ จันทร์เพ็งธัชชัย อยู่ยิ่ง
14083418มวยไทยประกอบดนตรี620429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ21 ต.ค. 6510.30-12.00A401กิตติ์ คุณกิตติคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น
14081602บาสเกตบอล 1640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ21 ต.ค. 6510.30-12.00A402วรวุฒิ ธุวะคำศศิธร สุขจิตต์
14033107วิวัฒนาการ630425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค21 ต.ค. 6510.30-12.30STA107วันวิสาข์ พิระภาควิไลวรรณ รัตนกูล
14512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม640120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา21 ต.ค. 6510.30-12.30คหกรรม2กานต์ธิดา ไชยมาชาณิภา ซ่อนกลิ่น
24512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม640420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา21 ต.ค. 6510.30-12.30คหกรรม2
14073301หลักการควบคุมโรค630427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย21 ต.ค. 6513.30-15.30STA107พงษ์ศักดิ์ อ้นมอยอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
14063213มลพิษทางอากาศและเสียง630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง21 ต.ค. 6513.30-15.30ENV101ชาติทนง โพธิ์ดงปริญญา ไกรวุฒินันท์
24031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม26 ต.ค. 6508.15-09.45STB103กิตติ เมืองตุ้มนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
34031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม26 ต.ค. 6508.15-09.45STA108พัทธชัย ปิ่นนาคพิชิต พวงภาคีศิริ
14033902ชีวสถิติ630315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กิตติ เมืองตุ้ม26 ต.ค. 6508.15-10.15STA107จิราภรณ์ นิคมทัศน์สิงหเดช แตงจวง
24033902ชีวสถิติ640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์กิตติ เมืองตุ้ม26 ต.ค. 6508.15-10.15STA107
14123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร26 ต.ค. 6508.15-10.15STA306จำรูญ จันทร์กุญชรพรทิพพา พิญญาพงษ์
14033605เทคโนโลยีชีวภาพ630425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย26 ต.ค. 6508.15-10.15STA204สิริวดี พรหมน้อยจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
14073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์26 ต.ค. 6508.15-10.15STA205ศศิธร สุขจิตต์สะอาด อยู่เย็น
14032105ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)กชกร ลาภมาก26 ต.ค. 6508.15-10.15STA206กชกร ลาภมากดิเรก บัวหลวง
14031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข640427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม26 ต.ค. 6508.15-10.15STA109วารุณี จอมกิติชัยนภาภรณ์ จันทร์สี
14082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬา640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ26 ต.ค. 6508.15-10.15A402วรวุฒิ ธุวะคำกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
14132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์640429701เทคโนโลยีสารสนเทศคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น26 ต.ค. 6508.15-10.15STA208คเชนทร์ ซ่อนกลิ่นธนากร ธนวัฒน์
14091106แคลคูลัสเบื้องต้น650429401สิ่งแวดล้อมวรินสินี จันทะคุณ26 ต.ค. 6508.15-10.15ENV101สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์กฤษณะ คำฟอง
14021101เคมีทั่วไป 1650451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล26 ต.ค. 6508.15-10.15STA305ธนิต เมธีนุกูลเผด็จการ กันแจ่ม
14031601จุลชีววิทยาทั่วไป650455801เทคโนโลยีการอาหารวันวิสาข์ พิระภาค26 ต.ค. 6508.15-10.15วทอ208วันวิสาข์ พิระภาคพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
14034907สัมมนาทางชีววิทยา620425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย26 ต.ค. 6510.30-12.00STA305วารุณี จอมกิติชัยสุรพล ชุ่มกลิ่น
14083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ26 ต.ค. 6510.30-12.00A402วรวุฒิ ธุวะคำกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
14083419ดาบไทยรูปแบบพระยาพิชัย620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย26 ต.ค. 6510.30-12.30A401เสรี แสงอุทัยณิชารีย์ ใจคำวัง
14022307เคมีอินทรีย์ 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ26 ต.ค. 6510.30-12.30STA204ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
24022307เคมีอินทรีย์ 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ26 ต.ค. 6510.30-12.30STA204
14123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศพรเทพ จันทร์เพ็ง26 ต.ค. 6510.30-12.30STA205พรเทพ จันทร์เพ็งศรัณยู เรือนจันทร์
14021116เคมีสำหรับวิศวกร630466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ26 ต.ค. 6510.30-12.30STC201พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
24021116เคมีสำหรับวิศวกร650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ26 ต.ค. 6510.30-12.30STC201
14092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม640162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ26 ต.ค. 6510.30-12.30STA107วรินสินี จันทะคุณพีระพล ขุนอาสา
24092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม640166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ26 ต.ค. 6510.30-12.30STA107
34092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม640462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ26 ต.ค. 6510.30-12.30STA107
44092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม640467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวรินสินี จันทะคุณ26 ต.ค. 6510.30-12.30STA107
14002101วิทยาศาสตร์กายภาพ640310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์26 ต.ค. 6510.30-12.30STA306ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์พัชรี มณีรัตน์
14022203เคมีอนินทรีย์640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน26 ต.ค. 6510.30-12.30STA206พันธุ์ทิพย์ ถือเงินกนกวรรณ กันยะมี
14032602จุลชีววิทยาเบื้องต้น640425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค26 ต.ค. 6510.30-12.30STA207พัทธชัย ปิ่นนาคโสภณ วิริยะรัตนกุล
14011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2640467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล26 ต.ค. 6510.30-12.30STA307วิศิษฎ์ มหานิลวีรศักดิ์ จอมกิติชัย
14091201หลักการทางคณิตศาสตร์650310401คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง26 ต.ค. 6510.30-12.30STA109ธัชชัย อยู่ยิ่งราตรี คำโมง
24091201หลักการทางคณิตศาสตร์650310402คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง26 ต.ค. 6510.30-12.30STA109
14011110ฟิสิกส์สำหรับครู 1650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก26 ต.ค. 6510.30-12.30STA208เอมอร วันเอกนราวดี นวลสอาด
34091201หลักการคณิตศาสตร์650428701วิทยาการข้อมูลธัชชัย อยู่ยิ่ง26 ต.ค. 6510.30-12.30STB101อิสระ อินจันทร์กนกวรรณ มารักษ์
34021116เคมีสำหรับวิศวกร650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวชิราภรณ์ เขียวมั่ง26 ต.ค. 6510.30-12.30STC202วชิราภรณ์ เขียวมั่งสุทธิดา วิทนาลัย
14074912การสัมมนาสาธารณสุข620427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง26 ต.ค. 6513.30-15.00STA305จงรัก ดวงทองพิชิต พวงภาคีศิริ
14022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ26 ต.ค. 6513.30-15.00STA204ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบจุฬาลักษณ์ มหาวัน
24022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ26 ต.ค. 6513.30-15.00STA204
14083408แอโรบิคแดนซ์630429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ26 ต.ค. 6513.30-15.00A402กิตติ์ คุณกิตติสุทธิพันธุ์ แดงใจ
14021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ26 ต.ค. 6513.30-15.00STC201พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะปริญญา ไกรวุฒินันท์
2ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ26 ต.ค. 6513.30-15.00STC201
14011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2640467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล26 ต.ค. 6513.30-15.00STA307วิศิษฎ์ มหานิลอัมพวัน วิริยะรัตนกุล
14081501กรีฑา650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายกิตติ์ คุณกิตติ26 ต.ค. 6513.30-15.00A403ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชชื่นกมล ปัญญายง
34021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวชิราภรณ์ เขียวมั่ง26 ต.ค. 6513.30-15.00STC202วชิราภรณ์ เขียวมั่งชาติทนง โพธิ์ดง
14093610วิยุตคณิต630310401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล26 ต.ค. 6513.30-15.30STA107วิไลวรรณ รัตนกูลเผด็จการ กันแจ่ม
24093610วิยุตคณิต630310402คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล26 ต.ค. 6513.30-15.30STA108นภาภรณ์ จันทร์สีชุมพล แพร่น่าน
34093610วิยุตคณิต630310403คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล26 ต.ค. 6513.30-15.30STA108
14513210อาหารท้องถิ่น630420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา26 ต.ค. 6513.30-15.30คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์
14023710เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ26 ต.ค. 6513.30-15.30STA109พรทิพพา พิญญาพงษ์คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น
14002102วิทยาศาสตร์ชีวภาพ640310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย26 ต.ค. 6513.30-15.30STA306สิริวดี พรหมน้อยจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
14022518ชีวเคมี640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)จิราพร เกตุวราภรณ์26 ต.ค. 6513.30-15.30STA206จิราพร เกตุวราภรณ์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น
14012104ฟิสิกส์ยุคใหม่640316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์26 ต.ค. 6513.30-15.30STA205ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์กชกร ลาภมาก
14072516สุขภาพทางเลือก640427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม26 ต.ค. 6513.30-15.30STA207สุนีย์ กันแจ่มจิราภรณ์ นิคมทัศน์
14091611วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น650428701วิทยาการข้อมูลพิศิษฐ์ นาคใจ26 ต.ค. 6513.30-15.30STB101พิศิษฐ์ นาคใจธนิต เมธีนุกูล
14131101หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ650429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ26 ต.ค. 6513.30-15.30STA208นารีวรรณ พวงภาคีศิริธนากร ธนวัฒน์
14083204โภชนศาสตร์การกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ27 ต.ค. 6508.15-09.45A403วรวุฒิ ธุวะคำกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
14172201สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา640310801พลศึกษาวรวุฒิ ธุวะคำ27 ต.ค. 6508.15-09.45ED305กิตติ์ คุณกิตติชื่นกมล ปัญญายง
24172201สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา640310802พลศึกษาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช27 ต.ค. 6508.15-09.45ED306ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชจิราภรณ์ นิคมทัศน์
14072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1640427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง27 ต.ค. 6508.15-09.45STA208ณิชารีย์ ใจคำวังนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
14031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป650455801เทคโนโลยีการอาหารวันวิสาข์ พิระภาค27 ต.ค. 6508.15-09.45วทอ208วันวิสาข์ พิระภาคชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
14052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์27 ต.ค. 6508.15-10.15STA107ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์พรเทพ จันทร์เพ็ง
14022711เทคโนโลยีปิโตรเคมี640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ27 ต.ค. 6508.15-10.15STA109ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบจุฬาลักษณ์ มหาวัน
14082201สรีรวิทยาการออกกำลังกาย640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช27 ต.ค. 6508.15-10.15A402ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์สุรพล ชุ่มกลิ่น
14511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น650120601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้27 ต.ค. 6508.15-10.15คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
24511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น650420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้27 ต.ค. 6508.15-10.15คหกรรม1
14091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างไชยยา แซ่ยับ27 ต.ค. 6508.15-10.15STA204ไชยยา แซ่ยับราตรี คำโมง
14021102เคมีพื้นฐาน650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน27 ต.ค. 6508.15-10.15STA306พันธุ์ทิพย์ ถือเงินอิสระ อินจันทร์
44091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์27 ต.ค. 6508.15-10.15STA206พัชรี มณีรัตน์กนกวรรณ มารักษ์
74091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพัชรี มณีรัตน์27 ต.ค. 6508.15-10.15STA206
54091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์ยุทธชัย มิ่งขวัญ27 ต.ค. 6508.15-10.15STA207ยุทธชัย มิ่งขวัญพิชิต พวงภาคีศิริ
64091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยุทธชัย มิ่งขวัญ27 ต.ค. 6508.15-10.15STA207
34091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ27 ต.ค. 6508.15-10.15STA205วรินสินี จันทะคุณพีระพล ขุนอาสา
14032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น640425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค27 ต.ค. 6510.30-12.00STA208พัทธชัย ปิ่นนาควิไลวรรณ รัตนกูล
14513203เค้กและการแต่งหน้า630420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล27 ต.ค. 6510.30-12.30คหกรรม2ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลสิงหเดช แตงจวง
24513203เค้กและการแต่งหน้า640120601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล27 ต.ค. 6510.30-12.30คหกรรม2
14024707พลังงานทดแทนทางเคมี630425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ27 ต.ค. 6510.30-12.30STA206ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบพิศิษฐ์ นาคใจ
14033905ทักษะพื้นฐานงานวิจัยทางชีววิทยา630425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย27 ต.ค. 6510.30-12.30STA207สุทธิดา วิทนาลัยวิศิษฎ์ มหานิล
14092601พีชคณิตเชิงเส้น640310401คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง27 ต.ค. 6510.30-12.30STA204ธัชชัย อยู่ยิ่งชุมพล แพร่น่าน
24092601พีชคณิตเชิงเส้น640310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น27 ต.ค. 6510.30-12.30STA205สะอาด อยู่เย็นศรัณยู เรือนจันทร์
34092601พีชคณิตเชิงเส้น640310403คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น27 ต.ค. 6510.30-12.30STA205
44092601พีชคณิตเชิงเส้น640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์สะอาด อยู่เย็น27 ต.ค. 6510.30-12.30STA205
14091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด27 ต.ค. 6510.30-12.30STA107นราวดี นวลสอาดโสภณ วิริยะรัตนกุล
14022622เคมีวิเคราะห์ 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง27 ต.ค. 6510.30-12.30ENV101วชิราภรณ์ เขียวมั่งชาติทนง โพธิ์ดง
24091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1650310401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ27 ต.ค. 6510.30-12.30STA108วรินสินี จันทะคุณจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
34091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1650310402คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ27 ต.ค. 6510.30-12.30STA109ดิเรก บัวหลวงสิริวดี พรหมน้อย
14021120หลักเคมี650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน27 ต.ค. 6510.30-12.30STA305พันธุ์ทิพย์ ถือเงินนภาภรณ์ จันทร์สี
14021103เคมีเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์จิราพร เกตุวราภรณ์27 ต.ค. 6510.30-12.30STA306จิราพร เกตุวราภรณ์ธนิต เมธีนุกูล
14021109หลักเคมี 1650425201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล27 ต.ค. 6510.30-12.30STC201อัมพวัน วิริยะรัตนกุลวารุณี จอมกิติชัย
24021109หลักเคมี 1650425301ชีววิทยาอัมพวัน วิริยะรัตนกุล27 ต.ค. 6510.30-12.30STC201
34021109หลักเคมี 1650429401สิ่งแวดล้อมอัมพวัน วิริยะรัตนกุล27 ต.ค. 6510.30-12.30STC201
14091404วิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวิทยาการข้อมูล650428701วิทยาการข้อมูลเอมอร วันเอก27 ต.ค. 6510.30-12.30STB101เอมอร วันเอกวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
44021109หลักเคมี 1650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ27 ต.ค. 6510.30-12.30STC202พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะกฤษณะ คำฟอง
14021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1650425201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล27 ต.ค. 6513.30-15.00STC201อัมพวัน วิริยะรัตนกุลอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
24021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1650425301ชีววิทยาอัมพวัน วิริยะรัตนกุล27 ต.ค. 6513.30-15.00STC201
34021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1650429401สิ่งแวดล้อมอัมพวัน วิริยะรัตนกุล27 ต.ค. 6513.30-15.00STC201
14094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์630310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น27 ต.ค. 6513.30-15.30STA108สะอาด อยู่เย็นพิชิต พวงภาคีศิริ
24094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์630310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น27 ต.ค. 6513.30-15.30STA109ธัชชัย อยู่ยิ่งกนกวรรณ มารักษ์
34094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์630310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์27 ต.ค. 6513.30-15.30STA204อิสระ อินจันทร์จิราพร เกตุวราภรณ์
14121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ27 ต.ค. 6513.30-15.30STA307นารีวรรณ พวงภาคีศิริสิริวดี พรหมน้อย
14073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ630427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม27 ต.ค. 6513.30-15.30STA306เผด็จการ กันแจ่มวชิราภรณ์ เขียวมั่ง
14063425เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์27 ต.ค. 6513.30-15.30ENV101ปริญญา ไกรวุฒินันท์สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
24121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์630429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร27 ต.ค. 6513.30-15.30STA205จำรูญ จันทร์กุญชรพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
14032404พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)สุทธิดา วิทนาลัย27 ต.ค. 6513.30-15.30STA207สุทธิดา วิทนาลัยพรเทพ จันทร์เพ็ง
14512202การถนอมอาหาร640420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ27 ต.ค. 6513.30-15.30คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช
14121205อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา27 ต.ค. 6513.30-15.30STA208พีระพล ขุนอาสาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
14091603คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์27 ต.ค. 6513.30-15.30STA107พัชรี มณีรัตน์จุฬาลักษณ์ มหาวัน
24091603คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์27 ต.ค. 6513.30-15.30STA107
14021118เคมีสำหรับครู 1650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย27 ต.ค. 6513.30-15.30STA305วีรศักดิ์ จอมกิติชัยสุรพล ชุ่มกลิ่น
34121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี27 ต.ค. 6513.30-15.30STA206กนกวรรณ กันยะมีมานิตย์ พ่วงบางโพ
54121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์650429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี27 ต.ค. 6513.30-15.30STA206
14071104กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา650427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์27 ต.ค. 6513.30-15.30STB103ธนากร ธนวัฒน์กานต์ธิดา ไชยมา
24071104กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา650427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์27 ต.ค. 6513.30-15.30STB104สุนีย์ กันแจ่มชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
14024909สัมมนาเคมี 1630425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย28 ต.ค. 6508.15-09.45STA109วีรศักดิ์ จอมกิติชัยธัชชัย อยู่ยิ่ง
14083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์28 ต.ค. 6508.15-09.45A401วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์สุรพล ชุ่มกลิ่น
14173207ทักษะและการจัดการเรียนรู้เซปัคตะกร้อ640310801พลศึกษาเสรี แสงอุทัย28 ต.ค. 6508.15-09.45ED305เสรี แสงอุทัยนราวดี นวลสอาด
24173207ทักษะและการจัดการเรียนรู้เซปัคตะกร้อ640310802พลศึกษาเสรี แสงอุทัย28 ต.ค. 6508.15-09.45ED306กิตติ์ คุณกิตติสะอาด อยู่เย็น
24061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม650429401สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง28 ต.ค. 6508.15-09.45ENV101กฤษณะ คำฟองณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ
14061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง28 ต.ค. 6508.15-10.15ENV101กฤษณะ คำฟองณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ
14092201ระบบจำนวน640310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี28 ต.ค. 6508.15-10.15STA306นภาภรณ์ จันทร์สีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์
24092201ระบบจำนวน640310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ28 ต.ค. 6508.15-10.15STA307ไชยยา แซ่ยับเอมอร วันเอก
34092201ระบบจำนวน640310403คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ28 ต.ค. 6508.15-10.15STA307
14122206ระบบการจัดการฐานข้อมูล640315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล28 ต.ค. 6508.15-10.15STA204ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุลดิเรก บัวหลวง
14511204ขนมอบ640420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล28 ต.ค. 6508.15-10.15คหกรรม1ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลยุทธชัย มิ่งขวัญ
14092403แคลคูลัส 2640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์อิสระ อินจันทร์28 ต.ค. 6508.15-10.15STA206อิสระ อินจันทร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ
24122206ระบบจัดการฐานข้อมูล640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น28 ต.ค. 6508.15-10.15STA205ชาณิภา ซ่อนกลิ่นวรินสินี จันทะคุณ
14032601จุลชีววิทยา640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)กชกร ลาภมาก28 ต.ค. 6508.15-10.15STC301กชกร ลาภมากพิชิต พวงภาคีศิริ
24032601จุลชีววิทยา640451101เกษตรศาสตร์กชกร ลาภมาก28 ต.ค. 6508.15-10.15STC301
14031111ชีววิทยาสำหรับครู 1650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค28 ต.ค. 6508.15-10.15STA207พัทธชัย ปิ่นนาคชุมพล แพร่น่าน
14031107ชีววิทยาพื้นฐาน650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)สิริวดี พรหมน้อย28 ต.ค. 6508.15-10.15STA208สิริวดี พรหมน้อยอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
14082505ว่ายน้ำ 2640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์28 ต.ค. 6510.30-12.00A402วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์สุนีย์ กันแจ่ม
14021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์จิราพร เกตุวราภรณ์28 ต.ค. 6510.30-12.00STA305จิราพร เกตุวราภรณ์เอมอร วันเอก
14081505ว่ายน้ำ650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์28 ต.ค. 6510.30-12.00A401ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
14033106นิเวศวิทยา640425301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค28 ต.ค. 6510.30-12.30STA206พัทธชัย ปิ่นนาคพีระพล ขุนอาสา
14031113หลักชีววิทยา650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กชกร ลาภมาก28 ต.ค. 6510.30-12.30STA208กชกร ลาภมากพิศิษฐ์ นาคใจ
14031109ชีววิทยาเบื้องต้น650120601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย28 ต.ค. 6510.30-12.30STC301วารุณี จอมกิติชัยพิชิต พวงภาคีศิริ
24031109ชีววิทยาเบื้องต้น650420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย28 ต.ค. 6510.30-12.30STC301
34031109ชีววิทยาเบื้องต้น650425201เคมีวารุณี จอมกิติชัย28 ต.ค. 6510.30-12.30STC301
44031109ชีววิทยาเบื้องต้น650425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย28 ต.ค. 6510.30-12.30STC301
14091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล28 ต.ค. 6510.30-12.30STA107วิไลวรรณ รัตนกูลวันวิสาข์ พิระภาค
34091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์650429701เทคโนโลยีสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล28 ต.ค. 6510.30-12.30STA107
14071306การสาธารณสุขเบื้องต้น650427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์28 ต.ค. 6510.30-12.30STB103ศศิธร สุขจิตต์อิสระ อินจันทร์
24071306การสาธารณสุขเบื้องต้น650427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์28 ต.ค. 6510.30-12.30STB104จงรัก ดวงทองพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน
14111401การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติฯ650428701วิทยาการข้อมูลพัชรี มณีรัตน์28 ต.ค. 6510.30-12.30STB101พัชรี มณีรัตน์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ
14031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650120601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย28 ต.ค. 6513.30-15.00STC301วารุณี จอมกิติชัยนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
24031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย28 ต.ค. 6513.30-15.00STC301
34031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650425201เคมีวารุณี จอมกิติชัย28 ต.ค. 6513.30-15.00STC301
44031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย28 ต.ค. 6513.30-15.00STC301

กลับหน้าหลัก