ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุงเมื่อ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.10 น.)

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

กลับหน้าหลัก