ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุงเมื่อ 2 มกราคม 2566 เวลา 14.39 น.)

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14061702การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 2630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -6 ม.ค. 6608.15-09.45ENV101ชาติทนงสิงหเดช
14073336อนามัยสิ่งแวดล้อม630427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STA204ศรัณยูพรทิพพา
14134901การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STA308กนกวรรณ กพัชรี
14124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STA309พิชิตจักรกฤษณ์
24124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย650429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STA309
14022710ความปลอดภัยทางเคมี650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)ธนิต เมธีนุกูล, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STC201ธนิตยุทธชัย
14032103โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน630425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STC202กิตติ มนารีวรรณ
64093201ทฤษฎีเซต620310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA204นภาภรณ์จิราภรณ์ น
44093201ทฤษฎีเซต650310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA205สะอาดสมคิด
34093201ทฤษฎีเซต640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์สะอาด อยู่เย็น, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA206ดิเรกพรเทพ
24093201ทฤษฎีเซต650310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA206
14093201ทฤษฎีเซต620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA207อิสระวรินสินี
54093201ทฤษฎีเซต620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA208ธัชชัยชุมพล
14021116เคมีสำหรับวิศวกร650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STC201วชิราภรณ์ชนิดา
24021116เคมีสำหรับวิศวกร650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STC201
34021116เคมีสำหรับวิศวกร650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STC201
14023202เคมีอนินทรีย์ 2630425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STC302พันธุ์ทิพย์คเชนทร์
14511205ขนมอบเชิงพาณิชย์640120601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -6 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ฐิติพรจุฬาลักษณ์
14082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -6 ม.ค. 6612.30-14.00A401ภาคภูมิราตรี
14123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STA309กนกวรรณ กพัชรี
24123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STA309
14021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STC201วชิราภรณ์กนกวรรณ ม
24021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STC201
34021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STC201
14023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2630425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STC302พันธุ์ทิพย์ธันยบูรณ์
14062408พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลศุข, -6 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม7-8พุทธดีเอมอร
14082301เวชศาสตร์การกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, -9 ม.ค. 6608.15-09.45A401ณัฏฐากชกร
14083118การนวดทางการกีฬา640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, -9 ม.ค. 6608.15-09.45A402ภาคภูมิวันวิสาข์
14073415วิทยาการระบาด640427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STA107พงษ์ศักดิ์กิตติ ม
14123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STA308จุฬาลักษณ์จิราภรณ์ น
34123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STA308
24123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STA309ชนิดาพัทธชัย
14032401พันธุศาสตร์640425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STC301สุทธิดาพีระพล
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A206วิไลวรรณณิชารีย์
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A305ยุทธชัยกิตติวรรณ
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A306นราวดีศศิธร
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A307วรินสินีเผด็จการ
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A904ธัชชัยสมคิด
14073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, -9 ม.ค. 6610.00-11.30STA204ธนากรพิศิษฐ์
14124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, -9 ม.ค. 6610.00-11.30STA309กฤษณ์วิศิษฎ์
14022503ชีวเคมี 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, พรทิพพา พิญญาพงษ์9 ม.ค. 6610.00-11.30STC202พรทิพพาพัทธชัย
14033605เทคโนโลยีชีวภาพ630315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)สิริวดี พรหมน้อย, -9 ม.ค. 6610.00-11.30STC301สิริวดีวีรศักดิ์ จ
14023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล9 ม.ค. 6610.00-11.30STC302พงศ์เทพสุภาพร
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A206คเชนทร์สุนีย์
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A305ชาณิภาวีระศักดิ์ ก
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A306สุรพลรสสุคนธ์
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A307โสภณสุทธิพันธุ์
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A904มานิตย์นภาภรณ์
14032403พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล630425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, -9 ม.ค. 6612.30-14.00STC201สุทธิดาพรเทพ
14022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, -9 ม.ค. 6612.30-14.00STC202จิราพร เกตุจิราภรณ์ น
14023402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล9 ม.ค. 6612.30-14.00STC302อัมพวันจันทร์เพ็ญ
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00A305วรวุฒิพงษ์ศักดิ์
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00A306ฐิติพรจงรัก
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00A307ชื่นกมลเผด็จการ
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00A904กิตติ์ คนารีวรรณ
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00GE1020ณัฏฐาศรัณยู
14511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และการแกะสลัก590000001-สุทธิพันธุ์ แดงใจ, -9 ม.ค. 6614.15-15.45A305สุทธิพันธุ์ชุมพล
14513201อาหารเพื่อสุขภาพ640420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -9 ม.ค. 6614.15-15.45A401รสสุคนธ์ปริญญา
24513201อาหารเพื่อสุขภาพ590000001-รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -9 ม.ค. 6614.15-15.45A401
14081507เทนนิส650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -10 ม.ค. 6608.15-09.45A401สอบนอกตาราง
14072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2640427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA107ณิชารีย์จิราพร เกตุ
14072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA204จงรักปริญญา
24072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA205ศรัณยูชาติทนง
14124103ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA206จำรูญกฤษณะ
14003101การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สากล630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, เอมอร วันเอก10 ม.ค. 6608.15-09.45STA308พงศ์เทพพุทธดี
14124303การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA309ชุมพลจันทร์เพ็ญ
24124303การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA309
14023901ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี630425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STC301ณัฐกฤตาชาณิภา
14031107ชีววิทยาพื้นฐาน650316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)พัทธชัย ปิ่นนาค, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STC401พัทธชัยสุรพล
14513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร630420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -10 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1รสสุคนธ์พิศิษฐ์
24513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร640120601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -10 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1
14082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, -10 ม.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14063210มลพิษทางดินและการจัดการ630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, -10 ม.ค. 6610.00-11.30ENV101สอบนอกตาราง
14094303ทฤษฎีสมการ640310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA204อิสระกฤษณ์
24094303ทฤษฎีสมการ640310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA204
34094303ทฤษฎีสมการ640310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA205วิไลวรรณอนุชา
14094505ทอพอโลยีเบื้องต้น630310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA206สะอาดโสภณ
24094505ทอพอโลยีเบื้องต้น630310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA207พัชรีพีระพล
34094505ทอพอโลยีเบื้องต้น630310403คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA208ธัชชัยพิชิต
14123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA308พรเทพจักรกฤษณ์
14033703พันธุวิศวกรรม630425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STC201สิริวดีราตรี
14022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STC202พงศ์เทพนราวดี
14033107วิวัฒนาการ640425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STC301วันวิสาข์มานิตย์
14513208อาหารเอเชีย650120601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, -10 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ชื่นกมลสิงหเดช
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ10 ม.ค. 6610.00-11.30หอประชุม1พงษ์ศักดิ์วรวุฒิ
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ10 ม.ค. 6610.00-11.30หอประชุม2ธนากรวีระศักดิ์ ก
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ10 ม.ค. 6610.00-11.30หอประชุม3ณัฏฐาฐิติพร
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ10 ม.ค. 6610.00-11.30หอประชุม4กิตติวรรณสุทธิพันธุ์
14084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -10 ม.ค. 6612.30-14.00A402ภาคภูมิรสสุคนธ์
14063605พลังงานทดแทน630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลศุข, -10 ม.ค. 6612.30-14.00ENV101พุทธดีพรทิพพา
14073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุนีย์ กันแจ่ม10 ม.ค. 6612.30-14.00STA204เผด็จการกชกร
14022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -10 ม.ค. 6612.30-14.00STC202อัมพวันยุทธชัย
14034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา630315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กิตติ เมืองตุ้ม, -10 ม.ค. 6612.30-14.00STC301กิตติ มจงรัก
14032202พฤกษศาสตร์650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์, -10 ม.ค. 6612.30-14.00STC302จิราภรณ์ นพันธุ์ทิพย์
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10 ม.ค. 6612.30-14.00หอประชุม1นภาภรณ์ศศิธร
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10 ม.ค. 6612.30-14.00หอประชุม2ดิเรกศรัณยู
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10 ม.ค. 6612.30-14.00หอประชุม3จุฬาลักษณ์สุนีย์
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10 ม.ค. 6612.30-14.00หอประชุม4ชนิดากิตติ์ ค
14083106การจัดการแข่งขันกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, -11 ม.ค. 6608.15-09.45A401สอบนอกตาราง
14074337การบริหารงานสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STA204ณิชารีย์นราวดี
14121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STA307พรเทพธนิต
14123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้640429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STA308อนุชาอัมพวัน
14034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต630425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STC201กชกรวชิราภรณ์
14024705นาโนเทคโนโลยีทางเคมี630425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STC301ณัฐกฤตาพีระพล
14032104ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STC302สุทธิดามานิตย์
14511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร650420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, -11 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1ชื่นกมลอิสระ
14082531หลักการฝึกและการเป็นผู้ตัดสินว่ายน้ำ650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -11 ม.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14031302ชีววิทยาด้านสัตว์และสัตว์น้ำ650451101เกษตรศาสตร์สิริวดี พรหมน้อย, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STA307สิริวดีชนิดา
14134801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STA308นารีวรรณนภาภรณ์
14111301โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล650428701วิทยาการข้อมูลพัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ11 ม.ค. 6610.00-11.30STA309พัชรีพิศิษฐ์
14021111หลักเคมี 2650425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC201วีรศักดิ์ จกนกวรรณ ก
24021111หลักเคมี 2650429401สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC201
14034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช620315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC301วันวิสาข์สุรพล
14021304ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์650425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC302จิราพร เกตุชุมพล
14021102เคมีพื้นฐาน650316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC401พันธุ์ทิพย์สะอาด
14513211การประกอบอาหารผสมผสานวัฒนธรรม640120601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, -11 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ฐิติพรพิชิต
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ11 ม.ค. 6610.00-11.30GE1024จุฬาลักษณ์ราตรี
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ11 ม.ค. 6610.00-11.30GE1028กฤษณ์วิไลวรรณ
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ11 ม.ค. 6610.00-11.30GE1029คเชนทร์ดิเรก
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ11 ม.ค. 6610.00-11.30GE1031ชาณิภายุทธชัย
14063412การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -11 ม.ค. 6612.30-14.00ENV101ชาติทนงจักรกฤษณ์
24072516ศาสตร์สุขภาพทางเลือก650427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STA204สุนีย์วิศิษฎ์
14072516ศาสตร์สุขภาพทางเลือก650427902สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STA205เผด็จการกนกวรรณ ม
14091201หลักการคณิตศาสตร์650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STA308ธัชชัยกชกร
14124708เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STA309จำรูญกิตติ ม
14021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2650429401สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STC201วีรศักดิ์ จสุภาพร
24021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2650425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STC201
14022406เคมีเชิงฟิสิกส์640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STC202พงศ์เทพจันทร์เพ็ญ
14032106นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)วันวิสาข์ พิระภาค, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STC301วารุณีพงษ์ศักดิ์
14513205เครื่องดื่มและไอศกรีม630420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -11 ม.ค. 6612.30-14.00คหกรรม1กานต์ธิดาจงรัก
14123643การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก590000001-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A305อนุชาวชิราภรณ์
14124304เกมและการจำลอง590000001-โสภณ วิริยะรัตนกุล, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A306โสภณอัมพวัน
14123601โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานในสำนักงาน590000001-คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A307คเชนทร์ธนากร
14081601ฟุตบอล 1640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A401สอบนอกตาราง
24512401ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร650120601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A402รสสุคนธ์ศรัณยู
24064901การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, -11 ม.ค. 6614.15-15.45ENV101พุทธดีกิตติวรรณ
24003901สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ศึกษา620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, บรรจง เชื้อเมืองพาน11 ม.ค. 6614.15-15.45STA205เอมอรวรวุฒิ
14093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วรินสินี จันทะคุณ, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STA307วรินสินีกนกวรรณ ก
14124609ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์630429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STA308สมคิดวีระศักดิ์ ก
14121206ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STA309จุฬาลักษณ์กิตติ์ ค
14064901การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STC202ปริญญาณัฏฐา
14033706วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิ่น620315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)วารุณี จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STC301วารุณีฐิติพร
14512401การออกแบบและตกแต่งอาหาร630420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, -11 ม.ค. 6614.15-15.45คหกรรม1ชื่นกมลสิงหเดช
14034609จุลชีววิทยาทางอาหาร650420601อาหารและโภชนาการสุทธิดา วิทนาลัย, -11 ม.ค. 6614.15-15.45คหกรรม2สุทธิดาพรทิพพา
14063304สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน590000001-กฤษณะ คำฟอง, -11 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม3-4กฤษณะนราวดี
14061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม650429401สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -12 ม.ค. 6608.15-09.45ENV101สุภาพรอนุชา
14013115ดาราศาสตร์640316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)กนกวรรณ มารักษ์, วลิดา อุ่นเรือน12 ม.ค. 6608.15-09.45STA107กนกวรรณ มสุรพล
24013115ดาราศาสตร์620316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)กนกวรรณ มารักษ์, วลิดา อุ่นเรือน12 ม.ค. 6608.15-09.45STA107
14074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1630427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA204ศศิธรคเชนทร์
14091608คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิจัยพื้นฐานทางการเกษตร650451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA306ยุทธชัยวีรศักดิ์ จ
14121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม650429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA307กฤษณ์พงศ์เทพ
14123642เทคโนโลยีสื่อประสม640429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA308ชนิดาพันธุ์ทิพย์
14124805การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA309นารีวรรณจันทร์เพ็ญ
14034619เทคโนโลยีการหมัก630425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STC201กิตติ มปริญญา
14024506เคมีวิเคราะห์640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STC202วชิราภรณ์สิริวดี
14032107สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)สุทธิดา วิทนาลัย, วารุณี จอมกิติชัย12 ม.ค. 6608.15-09.45STC301สุทธิดาจำรูญ
14511202หลักการประกอบอาหาร650120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -12 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดาชุมพล
24511202หลักการประกอบอาหาร650420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -12 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1
14083202กีฬาเพื่อสุขภาพ630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -12 ม.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -12 ม.ค. 6610.00-11.30ENV101สุภาพรจำรูญ
14071501อนามัยการเจริญพันธุ์640427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA107จงรักพิชิต
14033108ชีววิทยาของเซลล์640425301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA306พัทธชัยวิไลวรรณ
14093406แคลคูลัส 3640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA307ธัชชัยอิสระ
14123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA308โสภณกฤษณะ
24123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA309ชาณิภาพุทธดี
24011101ฟิสิกส์เบื้องต้น650425201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STC201กนกวรรณ มพงษ์ศักดิ์
14024911สัมมนาเคมี 2630425201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STC301อัมพวันสุนีย์
14011101ฟิสิกส์เบื้องต้น650425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STC302ธันยบูรณ์วารุณี
14513303การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม630420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -12 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ฐิติพรวีระศักดิ์ ก
24513303การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม640120601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -12 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1
0001105สุนทรียศาสตร์12 ม.ค. 6610.00-11.30A305พีระพลณัฏฐา
0001105สุนทรียศาสตร์12 ม.ค. 6610.00-11.30A306อนุชารสสุคนธ์
0001105สุนทรียศาสตร์12 ม.ค. 6610.00-11.30A307มานิตย์กิตติ์ ค
14081603วอลเลย์บอล640429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, -12 ม.ค. 6612.30-14.00A401สอบนอกตาราง
14061701การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -12 ม.ค. 6612.30-14.00STA307ชาติทนงสะอาด
14121308การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล650428701วิทยาการข้อมูลพิศิษฐ์ นาคใจ, -12 ม.ค. 6612.30-14.00STA308พิศิษฐ์พัชรี
14011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น650425201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, -12 ม.ค. 6612.30-14.00STC201วิศิษฎ์เผด็จการ
14034621จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม620315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กชกร ลาภมาก, วันวิสาข์ พิระภาค12 ม.ค. 6612.30-14.00STC301วันวิสาข์ธนากร
24011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น650425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, -12 ม.ค. 6612.30-14.00STC302เอมอรศรัณยู
14512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ640420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -12 ม.ค. 6612.30-14.00คหกรรม1สุทธิพันธุ์กิตติวรรณ
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล12 ม.ค. 6612.30-14.00GE1023นารีวรรณณิชารีย์
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล12 ม.ค. 6612.30-14.00GE1024สมคิดนราวดี
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล12 ม.ค. 6612.30-14.00GE1028สุรพลกนกวรรณ ก
14094201ทฤษฎีจำนวน640310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA107นภาภรณ์จุฬาลักษณ์
24094201ทฤษฎีจำนวน640310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA108ดิเรกคเชนทร์
34094201ทฤษฎีจำนวน640310403คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA108
14031109ชีววิทยาเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วารุณี จอมกิติชัย, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA109วารุณีกฤษณ์
24031109ชีววิทยาเบื้องต้น650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวารุณี จอมกิติชัย, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA109
34031109ชีววิทยาเบื้องต้น650429401สิ่งแวดล้อมวารุณี จอมกิติชัย, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA109
14073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA204จักรกฤษณ์สิริวดี
14021702เคมีสำหรับการเกษตร650451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA307จิราพร เกตุวีระศักดิ์ ก
14094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA308วรินสินีธนิต
14123203คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA309ราตรีณัฐกฤตา
14033902ชีวสถิติ630425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STC201กิตติ มศศิธร
14024702เอนไซม์เทคโนโลยี630425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STC301พรทิพพาปริญญา
14013310เทคโนโลยีพลังงาน620316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)สิงหเดช แตงจวง, วลิดา อุ่นเรือน12 ม.ค. 6614.15-15.45STC401สิงหเดชชนิดา
14512204อาหารนานาชาติ640420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -12 ม.ค. 6614.15-15.45คหกรรม1กานต์ธิดาจันทร์เพ็ญ
14513210อาหารท้องถิ่น640120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -12 ม.ค. 6614.15-15.45คหกรรม2ชื่นกมลพงศ์เทพ
0001103การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร12 ม.ค. 6614.15-15.45GE1020วรวุฒิมานิตย์
0001103การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร12 ม.ค. 6614.15-15.45GE1023ภาคภูมิจงรัก
0001103การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร12 ม.ค. 6614.15-15.45GE1024ธัชชัยพงษ์ศักดิ์
14082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45A401ภาคภูมิธนากร
14064201จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45ENV101ปริญญากชกร
14021705เคมีในชีวิตประจำวัน620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธนิต เมธีนุกูล, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA107ธนิตสุนีย์
24021705เคมีในชีวิตประจำวัน620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธนิต เมธีนุกูล, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA108วีรศักดิ์ จวีระศักดิ์ ก
14072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1640427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA109จักรกฤษณ์จิราภรณ์ น
14031112ชีววิทยาสำหรับครู 2650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA204พัทธชัยณัฐกฤตา
24011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ650427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA205ธันยบูรณ์วรวุฒิ
14011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ650427902สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA206เอมอรกิตติ์ ค
14063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA307สุภาพรอัมพวัน
14122202โครงสร้างข้อมูล650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA308ชาณิภากฤษณะ
14092403แคลคูลัส 2650425301ชีววิทยาอิสระ อินจันทร์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA309อิสระพันธุ์ทิพย์
24092403แคลคูลัส 2650428701วิทยาการข้อมูลอิสระ อินจันทร์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA309
34092403แคลคูลัส 2650425201เคมีอิสระ อินจันทร์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA309
14514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ640120601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, -13 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดาจันทร์เพ็ญ
14084901การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -13 ม.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม650429401สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30ENV101ชาติทนงจิราพร เกตุ
24092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA107ดิเรกเผด็จการ
14092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น630310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA107
34092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น630310402คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA108นราวดีพรทิพพา
44092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น630310403คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA109วรินสินีศศิธร
14011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างกนกวรรณ มารักษ์, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA204กนกวรรณ มจำรูญ
24011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสิงหเดช แตงจวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA205สิงหเดชสมคิด
34011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิงหเดช แตงจวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA205
44011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA206วิศิษฎ์พรเทพ
74011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA206
54011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสิงหเดช แตงจวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA207ธันยบูรณ์ราตรี
64011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA207
14123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA308มานิตย์กชกร
14034801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางชีววิทยา630425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STC201วันวิสาข์ณิชารีย์
14031304สัตววิทยา650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)สิริวดี พรหมน้อย, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STC302สิริวดีพีระพล
14011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1650316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)วิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STC401เอมอรอนุชา
14512205อาหารว่าง640420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -13 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม2สุทธิพันธุ์โสภณ
24512205อาหารว่าง650120601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -13 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม2
14081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -13 ม.ค. 6612.30-14.00A401ณัฏฐาชื่นกมล
14011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA107วิศิษฎ์สุนีย์
44011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA107
64011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA107
24011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA108กนกวรรณ มพัทธชัย
54011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA108
34011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA109ธันยบูรณ์จิราภรณ์ น
74011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA109
14112201ความน่าจะเป็นและสถิติ630310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA204ดิเรกกิตติ์ ค
64112201ความน่าจะเป็นและสถิติ630310403คณิตศาสตร์พัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA205พัชรีกนกวรรณ ก
24112201ความน่าจะเป็นและสถิติ630310402คณิตศาสตร์พัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA206พิศิษฐ์โสภณ
44112201ความน่าจะเป็นและสถิติ650310401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA207วิไลวรรณกฤษณะ
54112201ความน่าจะเป็นและสถิติ650310402คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA208ยุทธชัยชนิดา
34112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์พัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA305นภาภรณ์กฤษณ์
74112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น650429701เทคโนโลยีสารสนเทศพัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA305
14132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต640429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA308พิชิตสุทธิดา
14034907สัมมนาทางชีววิทยา620315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)วารุณี จอมกิติชัย, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STC301วารุณีธนิต
14082601ฟุตบอล 2630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -13 ม.ค. 6614.15-15.45A401สอบนอกตาราง
14031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วารุณี จอมกิติชัย, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA109วารุณีพงษ์ศักดิ์
24031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650429401สิ่งแวดล้อมวารุณี จอมกิติชัย, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA109
34031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวารุณี จอมกิติชัย, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA109
24071305โภชนาการสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA204เผด็จการสุรพล
14071305โภชนาการสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA205ธนากรพุทธดี
14111201ความน่าจะเป็นเบื้องต้น650428701วิทยาการข้อมูลพัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA308ธัชชัยสะอาด
14082602บาสเกตบอล 2640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, -16 ม.ค. 6608.15-09.45A401วรวุฒิจักรกฤษณ์
24092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2650310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA108อิสระนราวดี
14092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2650310402คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA109สอบนอกตาราง
14071103พยาธิวิทยาสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA204ธนากรเอมอร
24071103พยาธิวิทยาสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA205ศศิธรวีรศักดิ์ จ
14092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด, วรินสินี จันทะคุณ16 ม.ค. 6608.15-09.45STA305สอบนอกตาราง
44092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนราวดี นวลสอาด, วรินสินี จันทะคุณ16 ม.ค. 6608.15-09.45STA305
24092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA306วรินสินีสุภาพร
34092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA306
14121307การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์สุรพล ชุ่มกลิ่น, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA307สอบนอกตาราง
14124612การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA308พรเทพชาติทนง
14021901พื้นฐานวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์650425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STC201ณัฐกฤตากฤษณะ
14512206อาหารยุโรป650120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -16 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดาชุมพล
14081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเสรี แสงอุทัย, -16 ม.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14072327การส่งเสริมสุขภาพ640427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA107กิตติวรรณสิงหเดช
14011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA204วิศิษฎ์สุรพล
14091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA305สอบนอกตาราง
14111101หลักสถิติ640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิไลวรรณ รัตนกูล, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA306วิไลวรรณนารีวรรณ
14093604กำหนดการเชิงเส้น640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA307ยุทธชัยจำรูญ
14121701ดิจิทัลเบื้องต้น650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิศิษฐ์ นาคใจ, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA308พิศิษฐ์วันวิสาข์
14511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร650420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -16 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1รสสุคนธ์สะอาด
14021119เคมีสำหรับครู 2650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราพร เกตุวราภรณ์, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STA204จิราพร เกตุธันยบูรณ์
14132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์650429701เทคโนโลยีสารสนเทศคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STA307คเชนทร์ชาณิภา
14093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย650428701วิทยาการข้อมูลวิไลวรรณ รัตนกูล, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STA308วิไลวรรณสมคิด
14021301เคมีอินทรีย์650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STC201ณัฐกฤตาพิชิต
24021301เคมีอินทรีย์650425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STC202วชิราภรณ์ราตรี
14092603เครื่องมือพื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น590000001-พีระพล ขุนอาสา, -16 ม.ค. 6614.15-15.45A401พีระพลณิชารีย์
14023708เคมีสภาวะแวดล้อม590000001-ธนิต เมธีนุกูล, -16 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม1-2ธนิตกานต์ธิดา
14073522การจัดการสังคมสูงวัย590000001-กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, -16 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม3-4กิตติวรรณณัฏฐา
14083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ590000001-วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -16 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม5-6สอบนอกตาราง
14083409การจัดการนันทนาการเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว590000001-ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, 16 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม7-8ภาคภูมิสุทธิพันธุ์

กลับหน้าหลัก