ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุงเมื่อ 2 มกราคม 2566 เวลา 14.39 น.)

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

กลับหน้าหลัก