ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
224000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการบริหารธุรกิจ (การตลาด)พิชชาภา คนธสิงห์13/05/6013.30-15.30A201อ.พิชชาภาอ.ดร.ทัศนา
234000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการบัญชีพิชชาภา คนธสิงห์13/05/6013.30-15.30A201

กลับหน้าหลัก