ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุงเมื่อ 7 มีนาคม 2566 เวลา 21.45 น.)

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14032103โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน--กิตติ เมืองตุ้ม, -15 มี.ค. 6608.15-10.15STC202กิตติ มนารีวรรณ
14061702การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 2--ชาติทนง โพธิ์ดง, -15 มี.ค. 6608.15-09.45ENV101ชาติทนงสิงหเดช
14073336อนามัยสิ่งแวดล้อม--ศรัณยู เรือนจันทร์, -15 มี.ค. 6608.15-10.15STA204ศรัณยูณิชารีย์
14124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย--พิชิต พวงภาคีศิริ, -15 มี.ค. 6608.15-10.15STA309สอบนอกตาราง
24124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย--พิชิต พวงภาคีศิริ, -15 มี.ค. 6608.15-10.15STA309
14134901การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ--กนกวรรณ กันยะมี, -15 มี.ค. 6608.15-10.15STA308สอบนอกตาราง
14022710ความปลอดภัยทางเคมี--ธนิต เมธีนุกูล, -15 มี.ค. 6608.15-10.15STC201ธนิตพรทิพพา
14023202เคมีอนินทรีย์ 2--พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -15 มี.ค. 6610.30-12.30STC302สอบนอกตาราง
14021116เคมีสำหรับวิศวกร--วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -15 มี.ค. 6610.30-12.30STC201วชิราภรณ์อัมพวัน
24021116เคมีสำหรับวิศวกร--วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -15 มี.ค. 6610.30-12.30STC201
34021116เคมีสำหรับวิศวกร--วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -15 มี.ค. 6610.30-12.30STC201
24093201ทฤษฎีเซต--สะอาด อยู่เย็น, -15 มี.ค. 6610.30-12.30STA206ดิเรกพัชรี
34093201ทฤษฎีเซต--สะอาด อยู่เย็น, -15 มี.ค. 6610.30-12.30STA206
14093201ทฤษฎีเซต--อิสระ อินจันทร์, -15 มี.ค. 6610.30-12.30STA207อิสระวรินสินี
64093201ทฤษฎีเซต--นภาภรณ์ จันทร์สี, -15 มี.ค. 6610.30-12.30STA204นภาภรณ์จิราภรณ์ น
44093201ทฤษฎีเซต--สะอาด อยู่เย็น, -15 มี.ค. 6610.30-12.30STA205สะอาดวิไลวรรณ
54093201ทฤษฎีเซต--อิสระ อินจันทร์, -15 มี.ค. 6610.30-12.30STA208ธัชชัยจักรกฤษณ์
14511205ขนมอบเชิงพาณิชย์--ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -15 มี.ค. 6610.30-12.30คหกรรม1ฐิติพรเผด็จการ
11093302การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง--มานิตย์ พ่วงบางโพ, ชุมพล แพร่น่าน15 มี.ค. 6610.30-12.30ED305มานิตย์ชุมพล
31093302การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง--มานิตย์ พ่วงบางโพ, ชุมพล แพร่น่าน15 มี.ค. 6610.30-12.30ED305
14021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร--วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -15 มี.ค. 6613.30-15.00STC201วชิราภรณ์วารุณี
24021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร--วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -15 มี.ค. 6613.30-15.00STC201
34021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร--วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -15 มี.ค. 6613.30-15.00STC201
14023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2--พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -15 มี.ค. 6613.30-15.00STC302สอบนอกตาราง
14082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย--ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -15 มี.ค. 6613.30-15.30A401สอบนอกตาราง
14123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ--กนกวรรณ กันยะมี, -15 มี.ค. 6613.30-15.30STA309สอบนอกตาราง
24123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ--กนกวรรณ กันยะมี, -15 มี.ค. 6613.30-15.30STA309
14062408พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์--พุทธดี อุบลศุข, -15 มี.ค. 6615.45-17.45หอประชุม7-8พุทธดีวรินสินี
14083118การนวดทางการกีฬา--ธนากร ธนวัฒน์, -16 มี.ค. 6608.15-09.45A402กิตติ์ ควันวิสาข์
14123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ--จุฬาลักษณ์ มหาวัน, -16 มี.ค. 6608.15-09.45STA308สอบนอกตาราง
34123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ--จุฬาลักษณ์ มหาวัน, -16 มี.ค. 6608.15-09.45STA308
24123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ--ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, -16 มี.ค. 6608.15-09.45STA309ชนิดานารีวรรณ
14032401พันธุศาสตร์--สุทธิดา วิทนาลัย, -16 มี.ค. 6608.15-10.15STC301สุทธิดาพีระพล
14073415วิทยาการระบาด--พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, -16 มี.ค. 6608.15-10.15STA107พงษ์ศักดิ์กิตติ ม
14082301เวชศาสตร์การกีฬา--ธนากร ธนวัฒน์, -16 มี.ค. 6608.15-10.15A401ณัฏฐากชกร
0001110การคิดและการตัดสินใจ--16 มี.ค. 6608.15-10.15A206สมคิดยุทธชัย
0001110การคิดและการตัดสินใจ--16 มี.ค. 6608.15-10.15A305นภาภรณ์ดิเรก
0001110การคิดและการตัดสินใจ--16 มี.ค. 6608.15-10.15A306นราวดีศศิธร
14022503ชีวเคมี 1--จิราพร เกตุวราภรณ์, พรทิพพา พิญญาพงษ์16 มี.ค. 6610.30-12.30STC202จิราพร เกตุจุฬาลักษณ์
14023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2--พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล16 มี.ค. 6610.30-12.30STC302พงศ์เทพสุภาพร
14073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข--ธนากร ธนวัฒน์, -16 มี.ค. 6610.30-12.30STA204ธนากรพิศิษฐ์
14124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์--กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, -16 มี.ค. 6610.30-12.30STA309กฤษณ์วิศิษฎ์
14033605เทคโนโลยีชีวภาพ--สิริวดี พรหมน้อย, -16 มี.ค. 6610.30-12.30STC301สิริวดีวีรศักดิ์ จ
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ--16 มี.ค. 6610.30-12.30A204คเชนทร์สุนีย์
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ--16 มี.ค. 6610.30-12.30A206ชาณิภาฐิติพร
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ--16 มี.ค. 6610.30-12.30A207สุรพลศรัณยู
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ--16 มี.ค. 6610.30-12.30A208โสภณสุทธิพันธุ์
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ--16 มี.ค. 6610.30-12.30A305มานิตย์นภาภรณ์
14022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1--จิราพร เกตุวราภรณ์, -16 มี.ค. 6613.30-15.00STC202จิราพร เกตุจิราภรณ์ น
14023402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2--พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล16 มี.ค. 6613.30-15.00STC302วิไลวรรณจันทร์เพ็ญ
14032403พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล--สุทธิดา วิทนาลัย, -16 มี.ค. 6613.30-15.30STC201สุทธิดาพรเทพ
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร--16 มี.ค. 6613.30-15.30A305ฐิติพรจงรัก
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร--16 มี.ค. 6613.30-15.30A306ชื่นกมลเผด็จการ
14513201อาหารเพื่อสุขภาพ--รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -16 มี.ค. 6615.45-17.45A401รสสุคนธ์ปริญญา
24513201อาหารเพื่อสุขภาพ--รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -16 มี.ค. 6615.45-17.45A401
14072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2--ณิชารีย์ ใจคำวัง, -17 มี.ค. 6608.15-09.45STA107ณิชารีย์วิไลวรรณ
14081507เทนนิส--ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -17 มี.ค. 6608.15-09.45A401ณัฏฐาวีระศักดิ์ ก
14023901ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี--ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -17 มี.ค. 6608.15-10.15STC301ณัฐกฤตาชาณิภา
14072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข--จงรัก ดวงทอง, -17 มี.ค. 6608.15-10.15STA204จงรักปริญญา
24072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข--จงรัก ดวงทอง, -17 มี.ค. 6608.15-10.15STA205ศรัณยูชาติทนง
14124103ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ--จำรูญ จันทร์กุญชร, -17 มี.ค. 6608.15-10.15STA206จำรูญกฤษณะ
14124303การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่--ชุมพล แพร่น่าน, -17 มี.ค. 6608.15-10.15STA309ชุมพลมานิตย์
24124303การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่--ชุมพล แพร่น่าน, -17 มี.ค. 6608.15-10.15STA309
14513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร--รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -17 มี.ค. 6608.15-10.15คหกรรม1รสสุคนธ์พิศิษฐ์
24513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร--รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -17 มี.ค. 6608.15-10.15คหกรรม1
14031107ชีววิทยาพื้นฐาน--พัทธชัย ปิ่นนาค, -17 มี.ค. 6608.15-10.15STC401สอบนอกตาราง
14003101การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สากล--พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, เอมอร วันเอก17 มี.ค. 6608.15-10.15STA308พงศ์เทพพุทธดี
0001106ความเป็นพลเมืองไทย--17 มี.ค. 6608.15-10.15A305พงษ์ศักดิ์วรวุฒิ
0001106ความเป็นพลเมืองไทย--17 มี.ค. 6608.15-10.15A306ธนากรกิตติวรรณ
14022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น--พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -17 มี.ค. 6610.30-12.00STC202พงศ์เทพจุฬาลักษณ์
14033107วิวัฒนาการ--วันวิสาข์ พิระภาค, -17 มี.ค. 6610.30-12.30STC301วันวิสาข์มานิตย์
14033703พันธุวิศวกรรม--สิริวดี พรหมน้อย, -17 มี.ค. 6610.30-12.30STC201สิริวดีราตรี
14063210มลพิษทางดินและการจัดการ--จันทร์เพ็ญ ชุมแสง, -17 มี.ค. 6610.30-12.30ENV101จันทร์เพ็ญวรินสินี
14082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม--เสรี แสงอุทัย, -17 มี.ค. 6610.30-12.30A401สอบนอกตาราง
14123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ--นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -17 มี.ค. 6610.30-12.30STA308นารีวรรณจักรกฤษณ์
14513208อาหารเอเชีย--ชื่นกมล ปัญญายง, -17 มี.ค. 6610.30-12.30คหกรรม1ชื่นกมลสิงหเดช
11094102การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี--อัมพวัน วิริยะรัตนกุล, -17 มี.ค. 6610.30-12.30STB103อัมพวันจงรัก
24094303ทฤษฎีสมการ--อิสระ อินจันทร์, -17 มี.ค. 6610.30-12.30STA204อิสระกฤษณ์
14094303ทฤษฎีสมการ--อิสระ อินจันทร์, -17 มี.ค. 6610.30-12.30STA204
34094303ทฤษฎีสมการ--อิสระ อินจันทร์, -17 มี.ค. 6610.30-12.30STA205สมคิดอนุชา
34094505ทอพอโลยีเบื้องต้น--ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -17 มี.ค. 6610.30-12.30STA208ธัชชัยพิชิต
24094505ทอพอโลยีเบื้องต้น--สะอาด อยู่เย็น, -17 มี.ค. 6610.30-12.30STA207พรเทพพีระพล
14094505ทอพอโลยีเบื้องต้น--สะอาด อยู่เย็น, -17 มี.ค. 6610.30-12.30STA206สะอาดโสภณ
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ--17 มี.ค. 6610.30-12.30A305ณัฏฐาฐิติพร
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ--17 มี.ค. 6610.30-12.30A306กิตติวรรณสุทธิพันธุ์
14022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น--พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -17 มี.ค. 6613.30-15.00STC202ชนิดายุทธชัย
14084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา--ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -17 มี.ค. 6613.30-15.00A402สอบนอกตาราง
14063605พลังงานทดแทน--พุทธดี อุบลศุข, -17 มี.ค. 6613.30-15.30ENV101พุทธดีพรทิพพา
14073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข--เผด็จการ กันแจ่ม, สุนีย์ กันแจ่ม17 มี.ค. 6613.30-15.30STA204เผด็จการกชกร
14034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา--กิตติ เมืองตุ้ม, -17 มี.ค. 6613.30-15.30STC301กิตติ มจงรัก
14032202พฤกษศาสตร์--จิราภรณ์ นิคมทัศน์, -17 มี.ค. 6613.30-15.30STC302จิราภรณ์ นอิสระ
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น--17 มี.ค. 6613.30-15.30A208ณัฏฐาสุนีย์
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น--17 มี.ค. 6613.30-15.30A305นราวดีกนกวรรณ ก
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น--17 มี.ค. 6613.30-15.30A306ศศิธรวีระศักดิ์ ก
151014901คุรุนิพนธ์--เอมอร วันเอก, บรรจง เชื้อเมืองพาน17 มี.ค. 6615.45-17.15A306เอมอรรสสุคนธ์
161014901คุรุนิพนธ์--เอมอร วันเอก, บรรจง เชื้อเมืองพาน17 มี.ค. 6615.45-17.15A306
14083106การจัดการแข่งขันกีฬา--กิตติ์ คุณกิตติ, -20 มี.ค. 6608.15-09.45A401กิตติ์ คโสภณ
14024705นาโนเทคโนโลยีทางเคมี--ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -20 มี.ค. 6608.15-10.15STC301ณัฐกฤตาพิศิษฐ์
14034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต--กชกร ลาภมาก, -20 มี.ค. 6608.15-10.15STC201กชกรวรวุฒิ
14074337การบริหารงานสาธารณสุข--ณิชารีย์ ใจคำวัง, -20 มี.ค. 6608.15-10.15STA204ณิชารีย์ดิเรก
14121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ--พรเทพ จันทร์เพ็ง, -20 มี.ค. 6608.15-10.15STA307พรเทพธนิต
14123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้--อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, -20 มี.ค. 6608.15-10.15STA308อนุชาอัมพวัน
14511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร--ชื่นกมล ปัญญายง, -20 มี.ค. 6608.15-10.15คหกรรม1ชื่นกมลราตรี
14032104ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล--จิราภรณ์ นิคมทัศน์, -20 มี.ค. 6608.15-10.15STC302สุทธิดามานิตย์
14021304ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์--จิราพร เกตุวราภรณ์, -20 มี.ค. 6610.30-12.00STC302จิราพร เกตุชุมพล
14134801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ--นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -20 มี.ค. 6610.30-12.00STA308สอบนอกตาราง
14021111หลักเคมี 2--วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -20 มี.ค. 6610.30-12.30STC201วีรศักดิ์ จกนกวรรณ ก
24021111หลักเคมี 2--วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -20 มี.ค. 6610.30-12.30STC201
14031302ชีววิทยาด้านสัตว์และสัตว์น้ำ--สิริวดี พรหมน้อย, -20 มี.ค. 6610.30-12.30STA307สิริวดีชนิดา
14082531หลักการฝึกและการเป็นผู้ตัดสินว่ายน้ำ--วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -20 มี.ค. 6610.30-12.30A401วีระศักดิ์ กอิสระ
14111301โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล--พัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ20 มี.ค. 6610.30-12.30STA309พัชรีพิศิษฐ์
14513211การประกอบอาหารผสมผสานวัฒนธรรม--ไม่ระบุ, -20 มี.ค. 6610.30-12.30คหกรรม1ฐิติพรพิชิต
14021102เคมีพื้นฐาน--พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -20 มี.ค. 6610.30-12.30STC401พันธุ์ทิพย์นารีวรรณ
14034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช--จิราภรณ์ นิคมทัศน์, -20 มี.ค. 6610.30-12.30STC301จิราภรณ์ นสุรพล
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ--20 มี.ค. 6610.30-12.30A204จุฬาลักษณ์ราตรี
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ--20 มี.ค. 6610.30-12.30A205กฤษณ์วชิราภรณ์
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ--20 มี.ค. 6610.30-12.30A305คเชนทร์ชาณิภา
14021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2--วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -20 มี.ค. 6613.30-15.00STC201วีรศักดิ์ จสุภาพร
24021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2--วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -20 มี.ค. 6613.30-15.00STC201
14063412การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม--ชาติทนง โพธิ์ดง, -20 มี.ค. 6613.30-15.30ENV101ชาติทนงจักรกฤษณ์
14072516ศาสตร์สุขภาพทางเลือก--สุนีย์ กันแจ่ม, -20 มี.ค. 6613.30-15.30STA205สุนีย์วิศิษฎ์
24072516ศาสตร์สุขภาพทางเลือก--สุนีย์ กันแจ่ม, -20 มี.ค. 6613.30-15.30STA204เผด็จการกนกวรรณ ก
14091201หลักการคณิตศาสตร์--ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -20 มี.ค. 6613.30-15.30STA308ธัชชัยกชกร
14124708เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต--จำรูญ จันทร์กุญชร, -20 มี.ค. 6613.30-15.30STA309จำรูญกิตติ ม
14513205เครื่องดื่มและไอศกรีม--กานต์ธิดา ไชยมา, -20 มี.ค. 6613.30-15.30คหกรรม1กานต์ธิดาจงรัก
14022406เคมีเชิงฟิสิกส์--พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -20 มี.ค. 6613.30-15.30STC202พงศ์เทพจันทร์เพ็ญ
14033706วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิ่น--วารุณี จอมกิติชัย, -20 มี.ค. 6613.30-15.30STA106วารุณีณิชารีย์
14032106นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์--วันวิสาข์ พิระภาค, -20 มี.ค. 6613.30-15.30STC301วันวิสาข์พงษ์ศักดิ์
0001107ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ--20 มี.ค. 6613.30-15.30หอประชุม1พีระพลณัฏฐา
0001107ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ--20 มี.ค. 6613.30-15.30หอประชุม2อิสระรสสุคนธ์
14064901การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1--ปริญญา ไกรวุฒินันท์, -20 มี.ค. 6615.45-17.15STC202ปริญญาธัชชัย
24064901การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1--กฤษณะ คำฟอง, -20 มี.ค. 6615.45-17.15ENV101พุทธดีกิตติวรรณ
14081601ฟุตบอล 1--วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -20 มี.ค. 6615.45-17.15A401วีระศักดิ์ กกนกวรรณ ม
14034609จุลชีววิทยาทางอาหาร--สุทธิดา วิทนาลัย, -20 มี.ค. 6615.45-17.45คหกรรม2สุทธิดาพรทิพพา
14063304สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน--กฤษณะ คำฟอง, -20 มี.ค. 6615.45-17.45หอประชุม3-4กฤษณะยุทธชัย
14093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ--วรินสินี จันทะคุณ, -20 มี.ค. 6615.45-17.45STA307วรินสินีอิสระ
14121206ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์--จุฬาลักษณ์ มหาวัน, -20 มี.ค. 6615.45-17.45STA309จุฬาลักษณ์กิตติ์ ค
14123601โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานในสำนักงาน--คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น, -20 มี.ค. 6615.45-17.45A307คเชนทร์นภาภรณ์
14123643การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก--อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, -20 มี.ค. 6615.45-17.45A305อนุชาวชิราภรณ์
14124609ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์--สมคิด ทุ่นใจ, -20 มี.ค. 6615.45-17.45STA308สมคิดพัทธชัย
14511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และการแกะสลัก--สุทธิพันธุ์ แดงใจ, -20 มี.ค. 6615.45-17.45A205สุทธิพันธุ์พิชิต
14512401การออกแบบและตกแต่งอาหาร--ชื่นกมล ปัญญายง, -20 มี.ค. 6615.45-17.45คหกรรม1ชื่นกมลสิงหเดช
24512401ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร--ไม่ระบุ, -20 มี.ค. 6615.45-17.45A402รสสุคนธ์ศรัณยู
24003901สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ศึกษา--เอมอร วันเอก, บรรจง เชื้อเมืองพาน20 มี.ค. 6615.45-17.45STA205เอมอรวรวุฒิ
14074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1--ศศิธร สุขจิตต์, -21 มี.ค. 6608.15-09.45STA204ศศิธรคเชนทร์
14124805การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์--นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -21 มี.ค. 6608.15-09.45STA309สอบนอกตาราง
14034619เทคโนโลยีการหมัก--กิตติ เมืองตุ้ม, -21 มี.ค. 6608.15-10.15STC201กิตติ มปริญญา
14061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม--สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -21 มี.ค. 6608.15-10.15ENV101สุภาพรอนุชา
14091608คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิจัยพื้นฐานทางการเกษตร--ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -21 มี.ค. 6608.15-10.15STA306ยุทธชัยวิไลวรรณ
14121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม--กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, -21 มี.ค. 6608.15-10.15STA307กฤษณ์พงศ์เทพ
14123642เทคโนโลยีสื่อประสม--ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, -21 มี.ค. 6608.15-10.15STA308ชนิดาพันธุ์ทิพย์
14511202หลักการประกอบอาหาร--กานต์ธิดา ไชยมา, -21 มี.ค. 6608.15-10.15คหกรรม1กานต์ธิดาชุมพล
24511202หลักการประกอบอาหาร--กานต์ธิดา ไชยมา, -21 มี.ค. 6608.15-10.15คหกรรม1
14013115ดาราศาสตร์--กนกวรรณ มารักษ์, วลิดา อุ่นเรือน21 มี.ค. 6608.15-10.15STA107กนกวรรณ มพงษ์ศักดิ์
24013115ดาราศาสตร์--กนกวรรณ มารักษ์, วลิดา อุ่นเรือน21 มี.ค. 6608.15-10.15STA107
14024506เคมีวิเคราะห์--วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -21 มี.ค. 6608.15-10.15STC202วชิราภรณ์สิริวดี
14032107สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต--สุทธิดา วิทนาลัย, วารุณี จอมกิติชัย21 มี.ค. 6608.15-10.15STC301สุทธิดาจำรูญ
14024911สัมมนาเคมี 2--อัมพวัน วิริยะรัตนกุล, -21 มี.ค. 6610.30-12.00STC301อัมพวันสุนีย์
14083202กีฬาเพื่อสุขภาพ--วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -21 มี.ค. 6610.30-12.00A401วีระศักดิ์ กพีระพล
14011101ฟิสิกส์เบื้องต้น--กนกวรรณ มารักษ์, -21 มี.ค. 6610.30-12.30STC302ธันยบูรณ์วารุณี
24011101ฟิสิกส์เบื้องต้น--กนกวรรณ มารักษ์, -21 มี.ค. 6610.30-12.30STC201กนกวรรณ มพงษ์ศักดิ์
14033108ชีววิทยาของเซลล์--พัทธชัย ปิ่นนาค, -21 มี.ค. 6610.30-12.30STA306พัทธชัยพันธุ์ทิพย์
14063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย--สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -21 มี.ค. 6610.30-12.30ENV101สุภาพรจำรูญ
14071501อนามัยการเจริญพันธุ์--จงรัก ดวงทอง, -21 มี.ค. 6610.30-12.30STA107จงรักพิชิต
14093406แคลคูลัส 3--ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -21 มี.ค. 6610.30-12.30STA307ธัชชัยอนุชา
14123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์--โสภณ วิริยะรัตนกุล, -21 มี.ค. 6610.30-12.30STA308โสภณกฤษณะ
24123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์--ชาณิภา ซ่อนกลิ่น, -21 มี.ค. 6610.30-12.30STA309ชาณิภาพุทธดี
14513303การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม--ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -21 มี.ค. 6610.30-12.30คหกรรม1ฐิติพรสุทธิพันธุ์
24513303การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม--ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -21 มี.ค. 6610.30-12.30คหกรรม1
11023901โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์--เอมอร วันเอก, -21 มี.ค. 6610.30-12.30STB103เอมอรคเชนทร์
0001105สุนทรียศาสตร์--21 มี.ค. 6610.30-12.30A305พรเทพวีรศักดิ์ จ
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล--21 มี.ค. 6613.30-15.30GE1023สมคิดนราวดี
14011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น--กนกวรรณ มารักษ์, -21 มี.ค. 6613.30-15.00STC201กนกวรรณ มศรัณยู
24011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น--กนกวรรณ มารักษ์, -21 มี.ค. 6613.30-15.00STC302วิศิษฎ์เผด็จการ
14061701การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 1--ชาติทนง โพธิ์ดง, -21 มี.ค. 6613.30-15.00STA307ชาติทนงสะอาด
14081603วอลเลย์บอล--กิตติ์ คุณกิตติ, -21 มี.ค. 6613.30-15.00A401กิตติ์ คภาคภูมิ
14121308การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล--พิศิษฐ์ นาคใจ, -21 มี.ค. 6613.30-15.30STA308พิศิษฐ์พัชรี
14512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ--สุทธิพันธุ์ แดงใจ, -21 มี.ค. 6613.30-15.30คหกรรม1สุทธิพันธุ์กิตติวรรณ
14034621จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม--กชกร ลาภมาก, วันวิสาข์ พิระภาค21 มี.ค. 6613.30-15.30STC301วันวิสาข์ธนากร
14021702เคมีสำหรับการเกษตร--จิราพร เกตุวราภรณ์, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STA307จิราพร เกตุศรัณยู
14024702เอนไซม์เทคโนโลยี--พรทิพพา พิญญาพงษ์, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STC301พรทิพพาปริญญา
14031109ชีววิทยาเบื้องต้น--วารุณี จอมกิติชัย, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STA109วารุณีกฤษณ์
24031109ชีววิทยาเบื้องต้น--วารุณี จอมกิติชัย, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STA109
34031109ชีววิทยาเบื้องต้น--วารุณี จอมกิติชัย, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STA109
14033902ชีวสถิติ--กิตติ เมืองตุ้ม, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STC201กิตติ มศศิธร
14073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข--จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STA204จักรกฤษณ์สิริวดี
14094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข--วรินสินี จันทะคุณ, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STA308วรินสินีธนิต
14123203คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล--ราตรี คำโมง, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STA309ราตรีณัฐกฤตา
14124304เกมและการจำลอง--โสภณ วิริยะรัตนกุล, -21 มี.ค. 6615.45-17.45A306โสภณอัมพวัน
14512204อาหารนานาชาติ--กานต์ธิดา ไชยมา, -21 มี.ค. 6615.45-17.45คหกรรม1กานต์ธิดาจันทร์เพ็ญ
14513210อาหารท้องถิ่น--กานต์ธิดา ไชยมา, -21 มี.ค. 6615.45-17.45คหกรรม2ชื่นกมลพงศ์เทพ
14013310เทคโนโลยีพลังงาน--สิงหเดช แตงจวง, วลิดา อุ่นเรือน21 มี.ค. 6615.45-17.45STC401สิงหเดชชนิดา
34094201ทฤษฎีจำนวน--นภาภรณ์ จันทร์สี, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STA108ดิเรกนารีวรรณ
24094201ทฤษฎีจำนวน--นภาภรณ์ จันทร์สี, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STA108
14094201ทฤษฎีจำนวน--นภาภรณ์ จันทร์สี, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STA107นภาภรณ์จุฬาลักษณ์
51094101วิทยาการคำนวณ--ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -21 มี.ค. 6615.45-17.45STB101ธันยบูรณ์พิศิษฐ์
0001103การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร--21 มี.ค. 6615.45-17.45GE1020สุรพลกนกวรรณ ก
14011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ--ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -22 มี.ค. 6608.15-09.45STA206ธันยบูรณ์วรวุฒิ
24011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ--ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -22 มี.ค. 6608.15-09.45STA205เอมอรกิตติ์ ค
14082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย--ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -22 มี.ค. 6608.15-09.45A401ภาคภูมิธนากร
14063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์--สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -22 มี.ค. 6608.15-10.15STA307สุภาพรอัมพวัน
14064201จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม--ปริญญา ไกรวุฒินันท์, -22 มี.ค. 6608.15-10.15ENV101ปริญญากนกวรรณ ก
14072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1--จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, -22 มี.ค. 6608.15-10.15STA109จักรกฤษณ์จิราภรณ์ น
14092403แคลคูลัส 2--อิสระ อินจันทร์, -22 มี.ค. 6608.15-10.15STA309อิสระพัชรี
24092403แคลคูลัส 2--อิสระ อินจันทร์, -22 มี.ค. 6608.15-10.15STA309
34092403แคลคูลัส 2--อิสระ อินจันทร์, -22 มี.ค. 6608.15-10.15STA309
14122202โครงสร้างข้อมูล--ชาณิภา ซ่อนกลิ่น, -22 มี.ค. 6608.15-10.15STA308ชาณิภากฤษณะ
14514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ--ไม่ระบุ, -22 มี.ค. 6608.15-10.15คหกรรม1กานต์ธิดาจันทร์เพ็ญ
11023902เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์--กชกร ลาภมาก, -22 มี.ค. 6608.15-10.15STB102กชกรพรทิพพา
14031112ชีววิทยาสำหรับครู 2--พัทธชัย ปิ่นนาค, -22 มี.ค. 6608.15-10.15STA204พัทธชัยณัฐกฤตา
14021705เคมีในชีวิตประจำวัน--ธนิต เมธีนุกูล, -22 มี.ค. 6608.15-10.15STA107จิราพร เกตุสุนีย์
24021705เคมีในชีวิตประจำวัน--ธนิต เมธีนุกูล, -22 มี.ค. 6608.15-10.15STA108วีรศักดิ์ จพันธุ์ทิพย์
14034801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางชีววิทยา--วันวิสาข์ พิระภาค, -22 มี.ค. 6610.30-12.00STC201วันวิสาข์ณิชารีย์
14084901การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1--ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -22 มี.ค. 6610.30-12.00A401สอบนอกตาราง
14011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--กนกวรรณ มารักษ์, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STA204กนกวรรณ มจำรูญ
24011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--สิงหเดช แตงจวง, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STA205สิงหเดชสมคิด
34011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--สิงหเดช แตงจวง, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STA205
44011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--วิศิษฎ์ มหานิล, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STA206วิศิษฎ์พรเทพ
74011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--วิศิษฎ์ มหานิล, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STA206
54011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--สิงหเดช แตงจวง, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STA207ธันยบูรณ์ราตรี
64011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--สิงหเดช แตงจวง, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STA207
14062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม--ชาติทนง โพธิ์ดง, -22 มี.ค. 6610.30-12.30ENV101ชาติทนงธนิต
24092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น--ดิเรก บัวหลวง, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STA107ดิเรกจุฬาลักษณ์
14092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น--ดิเรก บัวหลวง, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STA107
44092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น--ดิเรก บัวหลวง, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STA109พัทธชัยศศิธร
34092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น--ดิเรก บัวหลวง, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STA108นราวดีพรทิพพา
14123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ--มานิตย์ พ่วงบางโพ, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STA308มานิตย์กชกร
14512205อาหารว่าง--สุทธิพันธุ์ แดงใจ, -22 มี.ค. 6610.30-12.30คหกรรม2สุทธิพันธุ์โสภณ
24512205อาหารว่าง--สุทธิพันธุ์ แดงใจ, -22 มี.ค. 6610.30-12.30คหกรรม2
14011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1--วิศิษฎ์ มหานิล, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STC401เอมอรอนุชา
14031304สัตววิทยา--สิริวดี พรหมน้อย, -22 มี.ค. 6610.30-12.30STC302สิริวดีพีระพล
14011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--วิศิษฎ์ มหานิล, -22 มี.ค. 6613.30-15.00STA107วิศิษฎ์สุนีย์
64011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--วิศิษฎ์ มหานิล, -22 มี.ค. 6613.30-15.00STA107
44011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--วิศิษฎ์ มหานิล, -22 มี.ค. 6613.30-15.00STA107
24011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--เอมอร วันเอก, -22 มี.ค. 6613.30-15.00STA108กนกวรรณ มพัทธชัย
54011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--เอมอร วันเอก, -22 มี.ค. 6613.30-15.00STA108
34011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -22 มี.ค. 6613.30-15.00STA109ธันยบูรณ์จิราภรณ์ น
74011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2--ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -22 มี.ค. 6613.30-15.00STA109
14081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2--ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -22 มี.ค. 6613.30-15.00A401ณัฏฐาชื่นกมล
14034907สัมมนาทางชีววิทยา--วารุณี จอมกิติชัย, -22 มี.ค. 6613.30-15.00STC301วารุณีธนิต
34112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น--พัชรี มณีรัตน์, -22 มี.ค. 6613.30-15.30STA305ธัชชัยสะอาด
74112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น--พัชรี มณีรัตน์, -22 มี.ค. 6613.30-15.30STA305
14132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต--พิชิต พวงภาคีศิริ, -22 มี.ค. 6613.30-15.30STA308สอบนอกตาราง
64112201ความน่าจะเป็นและสถิติ--พัชรี มณีรัตน์, -22 มี.ค. 6613.30-15.30STA205พัชรีกนกวรรณ ก
44112201ความน่าจะเป็นและสถิติ--วิไลวรรณ รัตนกูล, -22 มี.ค. 6613.30-15.30STA207วิไลวรรณกฤษณะ
54112201ความน่าจะเป็นและสถิติ--วิไลวรรณ รัตนกูล, -22 มี.ค. 6613.30-15.30STA208ยุทธชัยชนิดา
24112201ความน่าจะเป็นและสถิติ--พัชรี มณีรัตน์, -22 มี.ค. 6613.30-15.30STA206พิศิษฐ์พันธุ์ทิพย์
14112201ความน่าจะเป็นและสถิติ--ดิเรก บัวหลวง, -22 มี.ค. 6613.30-15.30STA204ดิเรกกิตติ์ ค
14031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น--วารุณี จอมกิติชัย, -22 มี.ค. 6615.45-17.15STA109วารุณีพงษ์ศักดิ์
24031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น--วารุณี จอมกิติชัย, -22 มี.ค. 6615.45-17.15STA109
34031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น--วารุณี จอมกิติชัย, -22 มี.ค. 6615.45-17.15STA109
14082601ฟุตบอล 2--วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -22 มี.ค. 6615.45-17.15A401วีระศักดิ์ กภาคภูมิ
14071305โภชนาการสาธารณสุข--ศศิธร สุขจิตต์, -22 มี.ค. 6615.45-17.45STA205เผด็จการสุรพล
24071305โภชนาการสาธารณสุข--ศศิธร สุขจิตต์, -22 มี.ค. 6615.45-17.45STA204ธนากรพุทธดี
14111201ความน่าจะเป็นเบื้องต้น--พัชรี มณีรัตน์, -22 มี.ค. 6615.45-17.45STA308พัชรีพิศิษฐ์
14021901พื้นฐานวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์--ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -23 มี.ค. 6608.15-09.45STC201ณัฐกฤตากฤษณะ
14082602บาสเกตบอล 2--วรวุฒิ ธุวะคำ, -23 มี.ค. 6608.15-09.45A401วรวุฒิภาคภูมิ
14071103พยาธิวิทยาสาธารณสุข--ธนากร ธนวัฒน์, -23 มี.ค. 6608.15-10.15STA204ธนากรเอมอร
24071103พยาธิวิทยาสาธารณสุข--ธนากร ธนวัฒน์, -23 มี.ค. 6608.15-10.15STA205ศศิธรวีรศักดิ์ จ
14092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม--นราวดี นวลสอาด, วรินสินี จันทะคุณ23 มี.ค. 6608.15-10.15STA305นภาภรณ์กฤษณ์
44092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม--นราวดี นวลสอาด, วรินสินี จันทะคุณ23 มี.ค. 6608.15-10.15STA305
24092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม--วรินสินี จันทะคุณ, -23 มี.ค. 6608.15-10.15STA306วรินสินีสุภาพร
34092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม--วรินสินี จันทะคุณ, -23 มี.ค. 6608.15-10.15STA306
14121307การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน--สุรพล ชุ่มกลิ่น, -23 มี.ค. 6608.15-10.15STA307สุรพลจันทร์เพ็ญ
14124612การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย--พรเทพ จันทร์เพ็ง, -23 มี.ค. 6608.15-10.15STA308พรเทพชาติทนง
14512206อาหารยุโรป--กานต์ธิดา ไชยมา, -23 มี.ค. 6608.15-10.15คหกรรม1กานต์ธิดาชุมพล
14092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2--นราวดี นวลสอาด, -23 มี.ค. 6608.15-10.15STA109นราวดีพันธุ์ทิพย์
24092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2--อิสระ อินจันทร์, -23 มี.ค. 6608.15-10.15STA108อิสระพัชรี
14072327การส่งเสริมสุขภาพ--กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, -23 มี.ค. 6610.30-12.30STA107กิตติวรรณสิงหเดช
14081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น--เสรี แสงอุทัย, -23 มี.ค. 6610.30-12.30A401ภาคภูมิวรวุฒิ
14091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม--นราวดี นวลสอาด, -23 มี.ค. 6610.30-12.30STA305นราวดีสมคิด
994091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม--วรินสินี จันทะคุณ, -23 มี.ค. 6610.30-12.30วรินสินี
14093604กำหนดการเชิงเส้น--ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -23 มี.ค. 6610.30-12.30STA307ยุทธชัยจำรูญ
14111101หลักสถิติ--วิไลวรรณ รัตนกูล, -23 มี.ค. 6610.30-12.30STA306วิไลวรรณนารีวรรณ
14121701ดิจิทัลเบื้องต้น--พิศิษฐ์ นาคใจ, -23 มี.ค. 6610.30-12.30STA308พิศิษฐ์วันวิสาข์
14511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร--รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -23 มี.ค. 6610.30-12.30คหกรรม1รสสุคนธ์สะอาด
14011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2--วิศิษฎ์ มหานิล, -23 มี.ค. 6610.30-12.30STA204วิศิษฎ์สุรพล
24021301เคมีอินทรีย์--จิราพร เกตุวราภรณ์, -23 มี.ค. 6613.30-15.30STC202วชิราภรณ์ราตรี
14093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย--วิไลวรรณ รัตนกูล, -23 มี.ค. 6613.30-15.30STA308วิไลวรรณ
994093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย--วิไลวรรณ รัตนกูล, -23 มี.ค. 6613.30-15.30วิไลวรรณ
14132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์--คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น, -23 มี.ค. 6613.30-15.30STA307คเชนทร์ชาณิภา
14021301เคมีอินทรีย์--ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -23 มี.ค. 6613.30-15.30STC201ณัฐกฤตาพิชิต
14021119เคมีสำหรับครู 2--จิราพร เกตุวราภรณ์, -23 มี.ค. 6613.30-15.30STA204จิราพร เกตุธันยบูรณ์
14083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ--วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -23 มี.ค. 6615.45-17.15หอประชุม5-6วีระศักดิ์ กพัทธชัย
14023708เคมีสภาวะแวดล้อม--ธนิต เมธีนุกูล, -23 มี.ค. 6615.45-17.45หอประชุม1-2ธนิตกานต์ธิดา
14073522การจัดการสังคมสูงวัย--กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, -23 มี.ค. 6615.45-17.45หอประชุม3-4กิตติวรรณณัฏฐา
14083409การจัดการนันทนาการเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว--ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์23 มี.ค. 6615.45-17.45หอประชุม7-8ภาคภูมิสุทธิดา
14092603เครื่องมือพื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น--พีระพล ขุนอาสา, -23 มี.ค. 6615.45-17.45A401พีระพลณิชารีย์

กลับหน้าหลัก