ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ปรับปรุงเมื่อ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.30 น.)

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
11023220การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)อัมพวัน วิริยะรัตนกุล, -25 ก.ค. 6608.15-09.45A401อัมพวันสิงหเดช
11092501การวิเคราะห์และออกแบบระบบ650313901คอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, -25 ก.ค. 6608.15-09.45ED406จุฬาลักษณ์วิศิษฎ์
14062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, -25 ก.ค. 6608.15-09.45ENV101จันทร์เพ็ญกนกวรรณ ม
14123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, -25 ก.ค. 6608.15-09.45STA107กฤษณ์ธันยบูรณ์
24123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้660123801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, -25 ก.ค. 6608.15-09.45STA108อนุชาวีรศักดิ์ จ
34123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, -25 ก.ค. 6608.15-09.45STA108
14032501ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ630425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, สุทธิดา วิทนาลัย25 ก.ค. 6608.15-09.45STA109กิตติ มวีระศักดิ์ ก
14073522สุขภาพผู้สูงอายุ630427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, -25 ก.ค. 6608.15-09.45STA204สอบนอกตาราง
14022203เคมีอนินทรีย์650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -25 ก.ค. 6608.15-09.45STC201พันธุ์ทิพย์กิตติวรรณ
14032105ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กชกร ลาภมาก, พัทธชัย ปิ่นนาค25 ก.ค. 6608.15-09.45STC301กชกรธนากร
14031304สัตววิทยา650425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, -25 ก.ค. 6608.15-09.45STC302สิริวดีศศิธร
14513102อาหารและโภชนาการครอบครัว640420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -25 ก.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1รสสุคนธ์สะอาด
14083101สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -25 ก.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14062103วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกายภาพ650429401สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -25 ก.ค. 6610.00-11.30ENV101ชาติทนงพรทิพพา
14072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย640427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, -25 ก.ค. 6610.00-11.30STA107ศรัณยูสิริวดี
14113106สถิติเพื่อการวิจัย630420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, -25 ก.ค. 6610.00-11.30STA109ยุทธชัยธันยบูรณ์
14062410กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, -25 ก.ค. 6610.00-11.30STA204กฤษณะเผด็จการ
14072501การบริบาลปฐมภูมิ650427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, -25 ก.ค. 6610.00-11.30STB103พงษ์ศักดิ์พุทธดี
24072501การบริบาลปฐมภูมิ650427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, -25 ก.ค. 6610.00-11.30STB104สุนีย์ปริญญา
14023501ชีวเคมี 2640425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, -25 ก.ค. 6610.00-11.30STC301สอบนอกตาราง
14513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร650120601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -25 ก.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1รสสุคนธ์จิราพร ก
311210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660449001นิติศาสตร์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30A304นารีวรรณพัชรี
191210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660427902สาธารณสุขศาสตร์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30A305พิชิตวิไลวรรณ
291210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660446101รัฐประศาสนศาสตร์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30A306จำรูญธัชชัย
301210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660446102รัฐประศาสนศาสตร์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30A306
281210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660445711การออกแบบนิเทศศิลป์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30A307พรเทพวรินสินี
341210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30A307
391210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660467101วิศวกรรมโลจิสติกส์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30A307
321210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660451101เกษตรศาสตร์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30GE1021ชนิดากานต์ธิดา
331210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660455801เทคโนโลยีการอาหารกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30GE1021
361210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30GE1021
371210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660465621เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30GE1021
381210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660466511เทคโนโลยีอุตสาหการกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30GE1021
411210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30GE1021
421210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30GE1021
181210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660427901สาธารณสุขศาสตร์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30GE10310ราตรีสุทธิพันธุ์
121210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660499201พยาบาลศาสตร์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม1-2โสภณชื่นกมล
21210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม3กนกวรรณ กณัฏฐา
51210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล640440201ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม3
111210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660476401ภาษาจีนธุรกิจกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม3
131210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660167701วิศวกรรมการจัดการพลังงานกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม3
31210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล640434711นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม4มานิตย์นภาภรณ์
41210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล640434721นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการตลาด)กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม4
71210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล650439801การบัญชีกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม4
81210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล650440101ภาษาไทย(ภาษาไทย)กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม5คเชนทร์กิตติ์ ค
91210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล650440211ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม5
101210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม5
61210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล640440211ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม6ชาณิภาวรวุฒิ
141210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660420601อาหารและโภชนาการกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม6
151210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม6
171210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660425301ชีววิทยากนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม6
201210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660428701วิทยาการข้อมูลกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม7สุรพลจักรกฤษณ์
221210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม7
241210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม7
251210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660441701ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม8สมคิดภาคภูมิ
261210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660444201การพัฒนาชุมชนกนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม8
271210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660445701ทัศนศิลป์กนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม8
351210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล660465511เทคโนโลยีไฟฟ้ากนกวรรณ กันยะมี, มานิตย์ พ่วงบางโพ25 ก.ค. 6610.00-11.30หอประชุม8
14081603วอลเลย์บอล630429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, -25 ก.ค. 6612.30-14.00A401สอบนอกตาราง
14023801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเคมี630425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -25 ก.ค. 6612.30-14.00STA109วีรศักดิ์ จวารุณี
14123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ640429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ชุมพล แพร่น่าน25 ก.ค. 6612.30-14.00STA204พีระพลพัทธชัย
14002101วิทยาศาสตร์กายภาพ650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ25 ก.ค. 6612.30-14.00STA205เอมอรธนิต
14092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ดิเรก บัวหลวง, -25 ก.ค. 6612.30-14.00STA206นราวดีณัฐกฤตา
14023502ปฏิบัติการชีวเคมี 2640425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, -25 ก.ค. 6612.30-14.00STC301สอบนอกตาราง
14511204ขนมอบขั้นพื้นฐาน650420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -25 ก.ค. 6612.30-14.00คหกรรม1ฐิติพรพงศ์เทพ
14081501กรีฑา660429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายกิตติ์ คุณกิตติ, -26 ก.ค. 6608.15-09.45A405สอบนอกตาราง
14091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์660123801วิทยาการคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ26 ก.ค. 6608.15-09.45STA107พิศิษฐ์กิตติวรรณ
44091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์660423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ26 ก.ค. 6608.15-09.45STA107
24091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์660429701เทคโนโลยีสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, -26 ก.ค. 6608.15-09.45STA108วิไลวรรณกนกวรรณ ม
34091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์660129701เทคโนโลยีสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, -26 ก.ค. 6608.15-09.45STA108
14073104เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข640427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, -26 ก.ค. 6608.15-09.45STA109เผด็จการกฤษณะ
14033704ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม630425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, -26 ก.ค. 6608.15-09.45STA204สิริวดีวรินสินี
14063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -26 ก.ค. 6608.15-09.45STA205ชาติทนงนราวดี
14123308การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย640429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, -26 ก.ค. 6608.15-09.45STA206พิชิตจิราภรณ์ น
14011110ฟิสิกส์สำหรับครู 1660310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, -26 ก.ค. 6608.15-09.45STA207เอมอรพีระพล
14091106แคลคูลัสเบื้องต้น650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -26 ก.ค. 6608.15-09.45STA305ยุทธชัยอนุชา
14091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1660310402คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, -26 ก.ค. 6608.15-09.45STB103สอบนอกตาราง
24091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1660310401คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, -26 ก.ค. 6608.15-09.45STB103
14022518ชีวเคมี650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)จิราพร เกตุวราภรณ์, -26 ก.ค. 6608.15-09.45STC201จิราพร กกฤษณ์
14021103เคมีเบื้องต้น660422611คณิตศาสตร์ประยุกต์จิราพร เกตุวราภรณ์, -26 ก.ค. 6608.15-09.45STC202วีรศักดิ์ จจุฬาลักษณ์
24511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และการแกะสลัก650420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -26 ก.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1สุทธิพันธุ์ชุมพล
14062901สัมมนาสิ่งแวดล้อม640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, -26 ก.ค. 6610.00-11.30ENV101สอบนอกตาราง
14092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างนราวดี นวลสอาด, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STA107สอบนอกตาราง
24092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างนราวดี นวลสอาด, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STA107
34092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนราวดี นวลสอาด, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STA107
44092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STA107
14093301พีชคณิตนามธรรม640310403คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STA108สอบนอกตาราง
34093301พีชคณิตนามธรรม640310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STA108
24093301พีชคณิตนามธรรม640310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STA109นภาภรณ์สิงหเดช
44093301พีชคณิตนามธรรม640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์นภาภรณ์ จันทร์สี, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STA109
14024910โครงการวิจัยทางเคมี630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STA204พงศ์เทพสะอาด
14074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STA205สอบนอกตาราง
14092403แคลคูลัส 2650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วรินสินี จันทะคุณ, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STA206สอบนอกตาราง
14073415วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STB103สอบนอกตาราง
24073415วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STB104สอบนอกตาราง
14021601เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STC201วชิราภรณ์อิสระ
14032404พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)สุทธิดา วิทนาลัย, -26 ก.ค. 6610.00-11.30STC301สุทธิดาพรทิพพา
14513206ขนมไทย640420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -26 ก.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ฐิติพรชุมพล
14511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น660420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -26 ก.ค. 6610.00-11.30คหกรรม2รสสุคนธ์วรวุฒิ
14083308การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -26 ก.ค. 6612.30-14.00A304ภาคภูมิจันทร์เพ็ญ
14083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -26 ก.ค. 6612.30-14.00A401ณัฏฐาชื่นกมล
14031107ชีววิทยาพื้นฐาน660316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)วารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย26 ก.ค. 6612.30-14.00A404วารุณีนารีวรรณ
14062209เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม650429401สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -26 ก.ค. 6612.30-14.00ENV101สุภาพรจำรูญ
14113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ26 ก.ค. 6612.30-14.00STA107พิศิษฐ์ปริญญา
14032202พฤกษศาสตร์640425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, -26 ก.ค. 6612.30-14.00STA108จิราภรณ์ นพรเทพ
14513801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางอาหารและโภชนาการ630420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -26 ก.ค. 6612.30-14.00STA204สุทธิพันธุ์สมคิด
14052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ640310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, เอมอร วันเอก26 ก.ค. 6612.30-14.00STA205ธันยบูรณ์ราตรี
14002102วิทยาศาสตร์ชีวภาพ650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกชกร ลาภมาก, -26 ก.ค. 6612.30-14.00STA206กชกรสุทธิดา
14111401การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์660428701วิทยาการข้อมูลพัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ26 ก.ค. 6612.30-14.00STA207พัชรีมานิตย์
14071104กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา660427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, -26 ก.ค. 6612.30-14.00STB103ธนากรจุฬาลักษณ์
24071104กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา660427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, -26 ก.ค. 6612.30-14.00STB104ศศิธรชนิดา
14021602ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -26 ก.ค. 6612.30-14.00STC201วชิราภรณ์อิสระ
14021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น660422611คณิตศาสตร์ประยุกต์จิราพร เกตุวราภรณ์, -26 ก.ค. 6612.30-14.00STC202จิราพร กกฤษณ์
14032602จุลชีววิทยาเบื้องต้น650425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, -26 ก.ค. 6612.30-14.00STC302วันวิสาข์คเชนทร์
14513213บาร์และเครื่องดื่ม650120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -26 ก.ค. 6612.30-14.00คหกรรม1กานต์ธิดาสุรพล
14083119การฝึกด้วยน้ำหนัก640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -27 ก.ค. 6608.15-09.45A303ภาคภูมิกิตติ ม
14083309กีฬาสำหรับบุคคลพิเศษ630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -27 ก.ค. 6608.15-09.45A401วีระศักดิ์ กวชิราภรณ์
14063606เทคโนโลยีสะอาด650429401สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลศุข, -27 ก.ค. 6608.15-09.45ENV101พุทธดีจิราพร ก
14091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม660467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ27 ก.ค. 6608.15-09.45STA107พิศิษฐ์กฤษณะ
24091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม660162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ27 ก.ค. 6608.15-09.45STA107
44091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม660467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ27 ก.ค. 6608.15-09.45STA107
34091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม660466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ27 ก.ค. 6608.15-09.45STA108นราวดีธนากร
54091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม660462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ27 ก.ค. 6608.15-09.45STA108
14094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์อิสระ อินจันทร์, -27 ก.ค. 6608.15-09.45STA204อิสระพงษ์ศักดิ์
34094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์640310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -27 ก.ค. 6608.15-09.45STA204
24094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์640310403คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -27 ก.ค. 6608.15-09.45STA205สอบนอกตาราง
44094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์640310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -27 ก.ค. 6608.15-09.45STA205
14091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์640310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, -27 ก.ค. 6608.15-09.45STA207ยุทธชัยสุนีย์
14132604การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล650429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, -27 ก.ค. 6608.15-09.45STA208จุฬาลักษณ์ศรัณยู
14033605เทคโนโลยีชีวภาพ640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)สิริวดี พรหมน้อย, -27 ก.ค. 6608.15-09.45STA305สิริวดีณิชารีย์
24033605เทคโนโลยีชีวภาพ640425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, -27 ก.ค. 6608.15-09.45STA305
24071306การสาธารณสุขเบื้องต้น660427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -27 ก.ค. 6608.15-09.45STB103ศศิธรมานิตย์
14071306การสาธารณสุขเบื้องต้น660427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -27 ก.ค. 6608.15-09.45STB104จงรักชนิดา
14022711เทคโนโลยีปิโตรเคมี650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -27 ก.ค. 6608.15-09.45STC201ณัฐกฤตาสุทธิดา
14512201อาหารไทย650420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -27 ก.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดาคเชนทร์
14082530หลักการฝึกและการเป็นผู้ตัดสินกรีฑา650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายกิตติ์ คุณกิตติ, -27 ก.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14081505ว่ายน้ำ660429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -27 ก.ค. 6610.00-11.30A405วีระศักดิ์ กสุรพล
14063213มลพิษทางอากาศและเสียง640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -27 ก.ค. 6610.00-11.30ENV101สุภาพรกฤษณ์
14092601พีชคณิตเชิงเส้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STA107ธัชชัยอนุชา
34092601พีชคณิตเชิงเส้น650310401คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STA107
24092601พีชคณิตเชิงเส้น650310402คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STA108นราวดีสิงหเดช
14513901สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ630420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STA109ชื่นกมลพรทิพพา
14121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์660123801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น, คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น27 ก.ค. 6610.00-11.30STA204ชาณิภาสะอาด
24121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น, คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น27 ก.ค. 6610.00-11.30STA204
54121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์660423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น, คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น27 ก.ค. 6610.00-11.30STA204
34121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์660429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STA205นารีวรรณพัทธชัย
44121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์660129701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STA205
14063603ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STA206ชาติทนงจำรูญ
14121205อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STA207พีระพลนภาภรณ์
14021118เคมีสำหรับครู 1660310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราพร เกตุวราภรณ์, พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน27 ก.ค. 6610.00-11.30STA208พันธุ์ทิพย์ปริญญา
14091201หลักการคณิตศาสตร์660428701วิทยาการข้อมูลอิสระ อินจันทร์, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STB103อิสระกิตติ์ ค
24091201หลักการทางคณิตศาสตร์660310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STB103
34091201หลักการทางคณิตศาสตร์660310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STB103
14027101เคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร660455801เทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STC201พงศ์เทพสมคิด
14032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น650425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, -27 ก.ค. 6610.00-11.30STC302วันวิสาข์พรเทพ
14012104ฟิสิกส์ยุคใหม่650316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, วลิดา อุ่นเรือน27 ก.ค. 6610.00-11.30STC401ธันยบูรณ์พิชิต
14513208การประกอบอาหารเอเชีย640420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, -27 ก.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ฐิติพรชุมพล
14033905ทักษะพื้นฐานงานวิจัยทางชีววิทยา640425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, -27 ก.ค. 6612.30-14.00STA107สุทธิดาราตรี
14073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2640427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, -27 ก.ค. 6612.30-14.00STA108จักรกฤษณ์จิราภรณ์ น
14034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา630425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, -27 ก.ค. 6612.30-14.00STA109สอบนอกตาราง
14123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ640429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -27 ก.ค. 6612.30-14.00STA204นารีวรรณวารุณี
14042101ดาราศาสตร์และอวกาศ640310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, วิศิษฎ์ มหานิล27 ก.ค. 6612.30-14.00STA205วิศิษฎ์พัทธชัย
14074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, -27 ก.ค. 6612.30-14.00STA206เผด็จการกฤษณะ
14122202โครงสร้างข้อมูล650428701วิทยาการข้อมูลพิศิษฐ์ นาคใจ, -27 ก.ค. 6612.30-14.00STA207พิศิษฐ์วีรศักดิ์ จ
14032601จุลชีววิทยา650451101เกษตรศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, -27 ก.ค. 6612.30-14.00STA305วันวิสาข์อัมพวัน
24032601จุลชีววิทยา650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กชกร ลาภมาก, -27 ก.ค. 6612.30-14.00STA306กชกรวชิราภรณ์
14513214ขนมหวานยุโรปและไอศกรีม650120601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -27 ก.ค. 6612.30-14.00คหกรรม1รสสุคนธ์จันทร์เพ็ญ
14063425เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, -3 ส.ค. 6608.15-09.45ENV101ปริญญาจงรัก
14034907สัมมนาทางชีววิทยา630425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, -3 ส.ค. 6608.15-09.45STA107วารุณีกิตติวรรณ
14074801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, -3 ส.ค. 6608.15-09.45STA108ธนากรพรทิพพา
14073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ640427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, -3 ส.ค. 6608.15-09.45STA109เผด็จการกิตติ์ ค
14123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ640429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, -3 ส.ค. 6608.15-09.45STA204กนกวรรณ กนราวดี
14072210สุขภาพจิตชุมชน660427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, -3 ส.ค. 6608.15-09.45STB103สุนีย์อนุชา
24072210สุขภาพจิตชุมชน660427902สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, -3 ส.ค. 6608.15-09.45STB104ศรัณยูพุทธดี
14083418มวยไทยประกอบดนตรี630429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, -3 ส.ค. 6610.00-11.30A303สอบนอกตาราง
14083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, -3 ส.ค. 6610.00-11.30A304วรวุฒิฐิติพร
12504902สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์640446101รัฐประศาสนศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -3 ส.ค. 6610.00-11.30A306ยุทธชัยพงษ์ศักดิ์
22504902สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์640446102รัฐประศาสนศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, -3 ส.ค. 6610.00-11.30A306วิไลวรรณกชกร
14081601ฟุตบอล650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -3 ส.ค. 6610.00-11.30A401วีระศักดิ์ กพันธุ์ทิพย์
14514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ630420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -3 ส.ค. 6610.00-11.30STA107สุทธิพันธุ์จงรัก
14093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วิไลวรรณ รัตนกูล, -3 ส.ค. 6610.00-11.30STA108วรินสินีสิริวดี
14011101ฟิสิกส์เบื้องต้น660422611คณิตศาสตร์ประยุกต์กนกวรรณ มารักษ์, -3 ส.ค. 6610.00-11.30STC401กนกวรรณ มจิราภรณ์ น
14123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, -3 ส.ค. 6612.30-14.00STA107จำรูญสุทธิดา
14063802การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -3 ส.ค. 6612.30-14.00STA108สุภาพรพัทธชัย
24011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น660422611คณิตศาสตร์ประยุกต์กนกวรรณ มารักษ์, -3 ส.ค. 6612.30-14.00STC401กนกวรรณ มธนิต
14513210อาหารท้องถิ่น640420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -3 ส.ค. 6612.30-14.00คหกรรม1กานต์ธิดา
14083419ดาบไทยรูปแบบพระยาพิชัย630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, -4 ส.ค. 6608.15-09.45A303สอบนอกตาราง
14023901ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -4 ส.ค. 6608.15-09.45STA107วีรศักดิ์ จนภาภรณ์
14033902ชีวสถิติ640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)กิตติ เมืองตุ้ม, -4 ส.ค. 6608.15-09.45STA108กิตติ มดิเรก
14094201ทฤษฎีจำนวน640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์นราวดี นวลสอาด, -4 ส.ค. 6608.15-09.45STA109สอบนอกตาราง
14124203ปัญญาประดิษฐ์640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, -4 ส.ค. 6608.15-09.45STA204ราตรีศรัณยู
14123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, -4 ส.ค. 6608.15-09.45STA205ชุมพลอิสระ
14022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1650425301ชีววิทยา-, -4 ส.ค. 6608.15-09.45STC302พรทิพพาจักรกฤษณ์
14083204โภชนศาสตร์การกีฬา640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, -4 ส.ค. 6610.00-11.30A303วรวุฒิณิชารีย์
14082108การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการจัดการกีฬา650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวรวุฒิ ธุวะคำ, -4 ส.ค. 6610.00-11.30A401ณัฏฐามานิตย์
14081401พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ660429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเสรี แสงอุทัย, -4 ส.ค. 6610.00-11.30A405สอบนอกตาราง
14011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660467101วิศวกรรมโลจิสติกส์กนกวรรณ มารักษ์, -4 ส.ค. 6610.00-11.30STA107กนกวรรณ มจุฬาลักษณ์
74011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660167701วิศวกรรมการจัดการพลังงานกนกวรรณ มารักษ์, -4 ส.ค. 6610.00-11.30STA107
24011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานสิงหเดช แตงจวง, -4 ส.ค. 6610.00-11.30STA108สิงหเดชชนิดา
34011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิงหเดช แตงจวง, -4 ส.ค. 6610.00-11.30STA108
44011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, -4 ส.ค. 6610.00-11.30STA109วิศิษฎ์กนกวรรณ ก
54011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, -4 ส.ค. 6610.00-11.30STA109
64011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, -4 ส.ค. 6610.00-11.30STA109
14074912การสัมมนาสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, -4 ส.ค. 6610.00-11.30STA204จงรักชาณิภา
14123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์660123801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, -4 ส.ค. 6610.00-11.30STA205โสภณสะอาด
24071501อนามัยการเจริญพันธุ์ในงานสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, -4 ส.ค. 6610.00-11.30STB103กิตติวรรณสุรพล
14071501อนามัยการเจริญพันธุ์ในงานสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, -4 ส.ค. 6610.00-11.30STB104พงษ์ศักดิ์กฤษณ์
14023711เคมีอาหาร660420601อาหารและโภชนาการณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -4 ส.ค. 6610.00-11.30STC201ณัฐกฤตาคเชนทร์
14011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, -4 ส.ค. 6612.30-14.00STA107วิศิษฎ์พีระพล
24011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, -4 ส.ค. 6612.30-14.00STA107
34011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660467101วิศวกรรมโลจิสติกส์กนกวรรณ มารักษ์, -4 ส.ค. 6612.30-14.00STA108กนกวรรณ มพิศิษฐ์
74011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660167701วิศวกรรมการจัดการพลังงานกนกวรรณ มารักษ์, -4 ส.ค. 6612.30-14.00STA108
44011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, -4 ส.ค. 6612.30-14.00STA109เอมอรพัชรี
54011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, -4 ส.ค. 6612.30-14.00STA109
64011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1660166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, -4 ส.ค. 6612.30-14.00STA109
14064501การจัดการสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, -4 ส.ค. 6612.30-14.00STA204กฤษณะดิเรก
14073301หลักการควบคุมโรค640427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, -4 ส.ค. 6612.30-14.00STA205สอบนอกตาราง
14023712ปฏิบัติการเคมีอาหาร660420601อาหารและโภชนาการณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -4 ส.ค. 6612.30-14.00STC201ณัฐกฤตาธัชชัย
14513211การประกอบอาหารผสมผสานวัฒนธรรม640420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, -4 ส.ค. 6612.30-14.00คหกรรม1ชื่นกมลวรินสินี
14121403การปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์660129701เทคโนโลยีสารสนเทศคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น, -7 ส.ค. 6608.15-09.45STA107คเชนทร์วิศิษฎ์
24121403การปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์650429701เทคโนโลยีสารสนเทศคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น, -7 ส.ค. 6608.15-09.45STA107
14064902การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 2630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลศุข, -7 ส.ค. 6608.15-09.45STA108พุทธดีพันธุ์ทิพย์
14124609ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์640429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, -7 ส.ค. 6608.15-09.45STA204สมคิดธันยบูรณ์
14021101เคมีทั่วไป 1660451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, -7 ส.ค. 6608.15-09.45STC202ธนิตเอมอร
14512202การถนอมและแปรรูปอาหาร650420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -7 ส.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1ชื่นกมลกชกร
401108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660155801เทคโนโลยีการอาหารเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A204พงษ์ศักดิ์ธัชชัย
441108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660166511เทคโนโลยีอุตสาหการเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A204
451108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660433601เศรษฐกิจดิจิทัลเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A204
461108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660434921การตลาดดิจิทัลเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A204
491108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660423801วิทยาการคอมพิวเตอร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A204
421108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660165511เทคโนโลยีไฟฟ้าเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A205สุนีย์ยุทธชัย
501108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660441801การท่องเที่ยวและการโรงแรมเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A205
71108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640310901อุตสาหกรรมศิลป์สุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45A305จงรักวรินสินี
81108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640313901คอมพิวเตอร์สุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45A305
141108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)สุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45A305
161108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640318201นาฏศิลป์สุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45A305
531108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660440101ภาษาไทย(ภาษาไทย)เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A802เผด็จการนารีวรรณ
551108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660443521ดนตรีเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A802
561108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660465511เทคโนโลยีไฟฟ้าเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A802
581108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A802
591108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A802
601108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A802
611108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660167701วิศวกรรมการจัดการพลังงานเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45A802
31108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640310102ภาษาไทยสุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1021พีระพลจำรูญ
41108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640310401คณิตศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1021
261108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ650427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1023ธนากรพรเทพ
521108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660439801การบัญชีเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1024ศรัณยูพิชิต
51108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640310402คณิตศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1028กิตติวรรณราตรี
61108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640310403คณิตศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1028
121108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)สุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1028
91108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640314001การศึกษาปฐมวัยสุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1029รสสุคนธ์มานิตย์
101108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640314002การศึกษาปฐมวัยสุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1031สุทธิพันธุ์ชนิดา
111108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640314003การศึกษาปฐมวัยสุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1031
471108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660434931การจัดการธุรกิจสมัยใหม่เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45GE10310จักรกฤษณ์กนกวรรณ ก
481108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45GE10310
511108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660434951การจัดการธุรกิจบริการเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45GE10310
131108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)สุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1032ฐิติพรชาณิภา
151108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640318101ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)สุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1032
21108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640310101ภาษาไทยสุนีย์ กันแจ่ม, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1034ณิชารีย์สุรพล
371108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660139801การบัญชีเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1036กิตติ์ คกฤษณ์
381108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660139802การบัญชีเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45GE1038วีระศักดิ์ กวิไลวรรณ
571108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660499201พยาบาลศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม1-2ภาคภูมิสะอาด
181108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640449001นิติศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม3วรวุฒิอิสระ
191108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม3
241108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ650120601อาหารและโภชนาการเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม3
291108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ650440111ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม4กานต์ธิดาพุทธดี
301108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ650440201ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม4
311108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ650441701ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม4
351108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660134931การจัดการธุรกิจสมัยใหม่เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม4
271108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ650427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม5ณัฏฐาชาติทนง
331108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660123801วิทยาการคอมพิวเตอร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม5
341108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660134921การตลาดดิจิทัลเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม6จุฬาลักษณ์ปริญญา
361108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660134951การจัดการธุรกิจบริการเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม6
411108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม6
431108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660165621เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม6
211108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม7อนุชาสุภาพร
221108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640465621เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม7
231108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ660166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม7
281108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม7
321108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ650465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม7
11108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ630476401ภาษาจีนธุรกิจเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม8โสภณพัทธชัย
171108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม8
201108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ640451101เกษตรศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม8
251108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ7 ส.ค. 6608.15-09.45หอประชุม8
14083801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาศาสตร์การกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, -7 ส.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14031109ชีววิทยาเบื้องต้น660420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, -7 ส.ค. 6610.00-11.30STA107วารุณีสิงหเดช
34031109ชีววิทยาเบื้องต้น660425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, -7 ส.ค. 6610.00-11.30STA107
14094401สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วรินสินี จันทะคุณ, -7 ส.ค. 6610.00-11.30STA108สอบนอกตาราง
14112303สถิติเชิงวิเคราะห์650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ดิเรก บัวหลวง, -7 ส.ค. 6610.00-11.30STA204นภาภรณ์พัชรี
14073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข640427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -7 ส.ค. 6610.00-11.30STA205ศศิธรธันยบูรณ์
14022503ชีวเคมี 1650425301ชีววิทยา-, -7 ส.ค. 6610.00-11.30STC302วีรศักดิ์ จกิตติ ม
14081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1660429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -7 ส.ค. 6612.30-14.00A405ภาคภูมิสิริวดี
14031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น660425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, -7 ส.ค. 6612.30-14.00STA107วารุณีสุภาพร
24031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น660420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, -7 ส.ค. 6612.30-14.00STA107
14074914โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 2630427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -7 ส.ค. 6612.30-14.00STA108ศศิธรจันทร์เพ็ญ
14091611วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น660428701วิทยาการข้อมูลพิศิษฐ์ นาคใจ, -7 ส.ค. 6612.30-14.00STA206พิศิษฐ์จิราภรณ์ น
14112302ทฤษฎีความน่าจะเป็น650428701วิทยาการข้อมูลวิไลวรรณ รัตนกูล, -7 ส.ค. 6612.30-14.00STA207วิไลวรรณ
14084902การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A303ภาคภูมิชุมพล
11110การคิดและการตัดสินใจ660310402คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A305ยุทธชัยกนกวรรณ ก
101110การคิดและการตัดสินใจ640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A305
41110การคิดและการตัดสินใจ640310901อุตสาหกรรมศิลป์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A306อิสระรสสุคนธ์
111110การคิดและการตัดสินใจ640316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A306
161110การคิดและการตัดสินใจ650444201การพัฒนาชุมชนยุทธชัย มิ่งขวัญ, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A306
171110การคิดและการตัดสินใจ660310401คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A306
21110การคิดและการตัดสินใจ640310801พลศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A405วิไลวรรณเผด็จการ
51110การคิดและการตัดสินใจ640311101เกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A405
141110การคิดและการตัดสินใจ640319601จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A405
81110การคิดและการตัดสินใจ640314003การศึกษาปฐมวัยดิเรก บัวหลวง, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A802นราวดีสุนีย์
121110การคิดและการตัดสินใจ640318101ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A802
131110การคิดและการตัดสินใจ640318201นาฏศิลป์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -8 ส.ค. 6608.15-09.45A802
61110การคิดและการตัดสินใจ640314001การศึกษาปฐมวัยดิเรก บัวหลวง, -8 ส.ค. 6608.15-09.45GE10310วรินสินีสุทธิพันธุ์
71110การคิดและการตัดสินใจ640314002การศึกษาปฐมวัยดิเรก บัวหลวง, -8 ส.ค. 6608.15-09.45GE10310
91110การคิดและการตัดสินใจ640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -8 ส.ค. 6608.15-09.45GE10310
31110การคิดและการตัดสินใจ640310802พลศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, -8 ส.ค. 6608.15-09.45GE1036ธัชชัยกิตติ์ ค
151110การคิดและการตัดสินใจ650313901คอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, -8 ส.ค. 6608.15-09.45GE1036
44021109หลักเคมี 1660429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -8 ส.ค. 6608.15-09.45STA107วชิราภรณ์กนกวรรณ ก
34021109หลักเคมี 1660425301ชีววิทยาวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -8 ส.ค. 6608.15-09.45STC107วชิราภรณ์กนกวรรณ ก
14027102ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร660155801เทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -8 ส.ค. 6608.15-09.45STA108พงศ์เทพกชกร
24027102ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร660455801เทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -8 ส.ค. 6608.15-09.45STA108
14122206ระบบการจัดการฐานข้อมูล650315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, -8 ส.ค. 6608.15-09.45STA109ชนิดาวันวิสาข์
24122206ระบบจัดการฐานข้อมูล650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, -8 ส.ค. 6608.15-09.45STA109
14092201ระบบจำนวน650310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -8 ส.ค. 6608.15-09.45STA204นภาภรณ์กิตติ ม
24092201ระบบจำนวน650310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -8 ส.ค. 6608.15-09.45STA205สะอาดพันธุ์ทิพย์
14072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1650427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, -8 ส.ค. 6608.15-09.45STB103จักรกฤษณ์สุภาพร
24072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1650427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, -8 ส.ค. 6608.15-09.45STB104ณิชารีย์ปริญญา
14031201ชีววิทยาด้านพืช660451101เกษตรศาสตร์จิราภรณ์ นิคมทัศน์, พัทธชัย ปิ่นนาค8 ส.ค. 6608.15-09.45STC302จิราภรณ์ นชาติทนง
14513203เค้กและการแต่งหน้า640420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -8 ส.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1ฐิติพรชุมพล
24513203เค้กและการแต่งหน้า650120601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -8 ส.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1
24083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -8 ส.ค. 6610.00-11.30A401วีระศักดิ์ กกฤษณะ
14083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -8 ส.ค. 6610.00-11.30A402ณัฏฐาพุทธดี
11102204หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา640312801การประถมศึกษาสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -8 ส.ค. 6610.00-11.30ED305สุทธิพันธุ์กิตติ์ ค
21102204หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา640312802การประถมศึกษาสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -8 ส.ค. 6610.00-11.30ED306รสสุคนธ์จันทร์เพ็ญ
31102204หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา640312803การประถมศึกษาสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -8 ส.ค. 6610.00-11.30ED307ชื่นกมลกิตติวรรณ
14121305หลักการเขียนโปรแกรม660429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, สุรพล ชุ่มกลิ่น8 ส.ค. 6610.00-11.30STA107มานิตย์ศรัณยู
24121305หลักการเขียนโปรแกรม660423801วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, สุรพล ชุ่มกลิ่น8 ส.ค. 6610.00-11.30STA107
14091603คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์660166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์, -8 ส.ค. 6610.00-11.30STA109พัชรีธนากร
24091603คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์660466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พัชรี มณีรัตน์, -8 ส.ค. 6610.00-11.30STA109
14121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ650429701เทคโนโลยีสารสนเทศพรเทพ จันทร์เพ็ง, -8 ส.ค. 6610.00-11.30STA204พรเทพศศิธร
14021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ660427901สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล, -8 ส.ค. 6610.00-11.30STB103อัมพวันพงษ์ศักดิ์
24021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ660427902สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล, -8 ส.ค. 6610.00-11.30STB104ณัฐกฤตาสมคิด
14011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานสิงหเดช แตงจวง, -8 ส.ค. 6610.00-11.30STC401สิงหเดชพิชิต
14512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม650420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -8 ส.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1กานต์ธิดาสุรพล
14094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วรินสินี จันทะคุณ, -8 ส.ค. 6612.30-14.00STA107สอบนอกตาราง
14031111ชีววิทยาสำหรับครู 1660310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, คชาภรณ์ อุดเลิศ8 ส.ค. 6612.30-14.00STA204พัทธชัย
14091404วิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวิทยาการข้อมูล660428701วิทยาการข้อมูลเอมอร วันเอก, -8 ส.ค. 6612.30-14.00STA206เอมอรสุนีย์
14093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ650428701วิทยาการข้อมูลวรินสินี จันทะคุณ, -8 ส.ค. 6612.30-14.00STA207สอบนอกตาราง
14021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1660425301ชีววิทยาธนิต เมธีนุกูล, -8 ส.ค. 6612.30-14.00STC201ธนิตจงรัก
14011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, -8 ส.ค. 6612.30-14.00STC401วิศิษฎ์พีระพล
14062408พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลศุข, -8 ส.ค. 6614.15-15.45A402พุทธดีดิเรก
14124304เกมและการจำลอง590000001-โสภณ วิริยะรัตนกุล, -8 ส.ค. 6614.15-15.45A403โสภณอัมพวัน
14083408แอโรบิคแดนซ์640429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, -9 ส.ค. 6608.15-09.45A401สอบนอกตาราง
14081101วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเบื้องต้น660429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวรวุฒิ ธุวะคำ, -9 ส.ค. 6608.15-09.45A405วรวุฒิจักรกฤษณ์
14091403แคลคูลัส 1660428701วิทยาการข้อมูลวรินสินี จันทะคุณ, -9 ส.ค. 6608.15-09.45STA107สอบนอกตาราง
34091403แคลคูลัส 1660425301ชีววิทยาวรินสินี จันทะคุณ, -9 ส.ค. 6608.15-09.45STA107
44091403แคลคูลัส 1660422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วรินสินี จันทะคุณ, -9 ส.ค. 6608.15-09.45STA107
14131101หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ660129701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, -9 ส.ค. 6608.15-09.45STA109พิชิตณิชารีย์
24131101หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ660429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, -9 ส.ค. 6608.15-09.45STA109
14092501เรขาคณิตเบื้องต้น660310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -9 ส.ค. 6608.15-09.45STA204อิสระชาณิภา
24092501เรขาคณิตเบื้องต้น660310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -9 ส.ค. 6608.15-09.45STA205ธัชชัยพงศ์เทพ
14031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข660427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, -9 ส.ค. 6608.15-09.45STB103กิตติ มนราวดี
24031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข660427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, -9 ส.ค. 6608.15-09.45STB104สุทธิดาเอมอร
14082201สรีรวิทยาการออกกำลังกาย650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -9 ส.ค. 6610.00-11.30A401ณัฏฐาพันธุ์ทิพย์
14022307เคมีอินทรีย์ 1650425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, -9 ส.ค. 6610.00-11.30STA107ธนิตชาติทนง
24022307เคมีอินทรีย์ 1650429401สิ่งแวดล้อมธนิต เมธีนุกูล, -9 ส.ค. 6610.00-11.30STA107
14031601จุลชีววิทยาทั่วไป660455801เทคโนโลยีการอาหารวันวิสาข์ พิระภาค, -9 ส.ค. 6610.00-11.30STA108วันวิสาข์อัมพวัน
24031601จุลชีววิทยาทั่วไป660155801เทคโนโลยีการอาหารวันวิสาข์ พิระภาค, -9 ส.ค. 6610.00-11.30STA108
24072327การสร้างเสริมสุขภาพ650427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, -9 ส.ค. 6610.00-11.30STB103สอบนอกตาราง
14072327การสร้างเสริมสุขภาพ650427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, -9 ส.ค. 6610.00-11.30STB104สอบนอกตาราง
14084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -9 ส.ค. 6612.30-14.00A304ภาคภูมิวชิราภรณ์
14022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1650425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, -9 ส.ค. 6612.30-14.00STA107ธนิตโสภณ
24022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1650429401สิ่งแวดล้อมธนิต เมธีนุกูล, -9 ส.ค. 6612.30-14.00STA107
14031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป660455801เทคโนโลยีการอาหารวันวิสาข์ พิระภาค, -9 ส.ค. 6612.30-14.00STA108วันวิสาข์จิราพร ก
24031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป660155801เทคโนโลยีการอาหารวันวิสาข์ พิระภาค, -9 ส.ค. 6612.30-14.00STA108
14121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น660123801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, -9 ส.ค. 6612.30-14.00STA109อนุชาดิเรก
24121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น660423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, -9 ส.ค. 6612.30-14.00STA109
14122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ650429701เทคโนโลยีสารสนเทศชาณิภา ซ่อนกลิ่น, -9 ส.ค. 6612.30-14.00STA204ชาณิภาอัมพวัน
14092603เครื่องมือพื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น650428701วิทยาการข้อมูลพีระพล ขุนอาสา, -9 ส.ค. 6612.30-14.00STA207พีระพลพงศ์เทพ

กลับหน้าหลัก