ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
994000115เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า-สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,00/01/00สอบนอกตาราง
994124910การศึกษาเอกเทศทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,00/01/00
024123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,26/09/6008.15-09.45GAB204ดร.กนกวรรณ กดร.สะอาด
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,26/09/6008.15-09.45GAB204
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นคณิตศาสตร์ฉลวย เสาวคนธ์, ,26/09/6008.15-09.45936สอบนอกตาราง
014063417หลักการจัดการลุ่มน้ำวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,26/09/6008.15-09.45GAB207ดร.ชาติทนงรศ.จักรกฤษณ์
014513901สัมมนาทางอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,26/09/6008.15-09.45คหกรรม1อ.ชื่นกมล
034022501ชีวเคมีพื้นฐานชีววิทยาณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,26/09/6008.15-09.45946ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.รัชนี
044022501ชีวเคมีพื้นฐานเกษตรศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,26/09/6008.15-09.45946
024012104ฟิสิกส์แผนใหม่ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/09/6008.15-09.45GAB106อ.ธันยบูรณ์อ.จำรูญ
014012104ฟิสิกส์แผนใหม่ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/09/6008.15-09.45GAB106
034123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศราตรี คำโมง, ,26/09/6008.15-09.45GAB205สอบนอกตาราง
014081101วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้นวิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/09/6008.15-09.45GAB108ดร.วรวุฒิอ.ศศิธร
024022501ชีวเคมีพื้นฐานชีววิทยาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,26/09/6008.15-09.45945สอบนอกตาราง
014022501ชีวเคมีพื้นฐานชีววิทยาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,26/09/6008.15-09.45945
014012101ทัศนศาสตร์ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,26/09/6008.15-09.45GAB206ดร.เอมอรดร.พีระพล
014512204อาหารนานาชาติอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,26/09/6010.00-11.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดา
044073522สุขภาพผู้สูงอายุสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,26/09/6010.00-11.30GAB207ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.ราตรี
034073522สุขภาพผู้สูงอายุสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,26/09/6010.00-11.30GAB206ดร.พงษ์ศักดิ์อ.จุฬาลักษณ์
024073522สุขภาพผู้สูงอายุสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,26/09/6010.00-11.30GAB205อ.สุนีย์อ.ดิเรก
014073522สุขภาพผู้สูงอายุสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,26/09/6010.00-11.30GAB204อ.เผด็จการดร.กนกวรรณ ก
014062410กฎหมายสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,26/09/6010.00-11.30GAB304ดร.ชาติทนงดร.พีระพล
054021116เคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมโลจิสติกส์ธนิต เมธีนุกูล, ,26/09/6010.00-11.30GAB107ดร.ธนิตอ.กฤษณ์
044021116เคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธนิต เมธีนุกูล, ,26/09/6010.00-11.30GAB107
034021116เคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมการจัดการพลังงานธนิต เมธีนุกูล, ,26/09/6010.00-11.30GAB106ดร.วีรศักดิ์ผศ.ไชยยา
024021116เคมีสำหรับวิศวกรบริหารงานก่อสร้างธนิต เมธีนุกูล, ,26/09/6010.00-11.30GAB106
014021116เคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ธนิต เมธีนุกูล, ,26/09/6010.00-11.30GAB106
014013303ไฟฟ้าและพลังงานวิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/09/6010.00-11.30GAB302อ.ธันยบูรณ์อ.จำรูญ
024013303ไฟฟ้าและพลังงานวิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/09/6010.00-11.30GAB303อ.วิศิษฎ์ดร.จิราพร ก
014021602ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,26/09/6010.00-11.30936สอบนอกตาราง
014082201สรีรวิทยาการออกกำลังกายวิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/09/6010.00-11.30945ดร.ทัศนาดร.พันธุ์ทิพย์
024093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วยวิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/09/6010.00-11.30GAB208อ.วิไลวรรณรศ.ดร.สิงหเดช
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วยคณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/09/6010.00-11.30GAB208
014031304สัตววิทยาชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,26/09/6010.00-11.30946ดร.สิริวดีดร.กชกร
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,26/09/6010.00-11.30GAB306อ.อนุชาดร.วันวิสาข์
014093901โครงงานคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,26/09/6010.00-11.30944สอบนอกตาราง
014093301พีชคณิตนามธรรม 1คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,26/09/6012.30-14.00GAB307ผศ.กฤดาดร.ธนิต
014034616จุลินทรีย์อุตสาหกรรมชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,26/09/6012.30-14.00943ดร.กิตติอ.อัมพวัน
014124102การวางแผนทรัพยากรในองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,26/09/6012.30-14.00GAB306อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,26/09/6012.30-14.00GAB208ผศ.ไชยยาดร.วีรศักดิ์
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหารอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,26/09/6012.30-14.00คหกรรม1อ.ชื่นกมลดร.ณัฐกฤตา
014121305หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,26/09/6012.30-14.00A301อ.ชุมพลดร.พงศ์เทพ
014021108ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,26/09/6012.30-14.00936สอบนอกตาราง
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/09/6012.30-14.00945สอบนอกตาราง
024121305หลักการเขียนโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,26/09/6012.30-14.00GAB206อ.มานิตย์ดร.ธนากร
024123202การค้นคืนสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,26/09/6012.30-14.00GAB207ผศ.ดร.ราตรีดร.กิตติวรรณ
014123202การค้นคืนสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,26/09/6012.30-14.00GAB207
014082602บาสเกตบอล 2วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/09/6012.30-14.00944สอบนอกตาราง
034093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,26/09/6012.30-14.00GAB205อ.วรินสินีดร.จิราภรณ์ น
024093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,26/09/6012.30-14.00GAB205
014093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3บริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,26/09/6012.30-14.00GAB204อ.ดิเรกดร.กฤษณะ
044012102อุณหพลศาสตร์ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,26/09/6012.30-14.00GAB305รศ.ดร.สิงหเดชอ.วิไลวรรณ
034012102อุณหพลศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,26/09/6012.30-14.00GAB304ดร.เอมอรอ.เผด็จการ
024012102อุณหพลศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,26/09/6012.30-14.00GAB303อ.วิศิษฎ์อ.จงรัก
014012102อุณหพลศาสตร์ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,26/09/6012.30-14.00GAB302อ.กนกวรรณ มผศ.ดร.ศรัณยู
014094801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์, ,26/09/6014.15-15.45944สอบนอกตาราง
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,26/09/6014.15-15.45942สอบนอกตาราง
024023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,26/09/6014.15-15.45942
014094802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,26/09/6014.15-15.45944สอบนอกตาราง
024023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อมเคมีธนิต เมธีนุกูล, ,26/09/6014.15-15.45943สอบนอกตาราง
014023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อมเคมีธนิต เมธีนุกูล, ,26/09/6014.15-15.45943
014022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,26/09/6014.15-15.45A310สอบนอกตาราง
034022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,26/09/6014.15-15.45A311สอบนอกตาราง
024022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,26/09/6014.15-15.45A311
044074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,26/09/6014.15-15.45GAB207ดร.ธนากรรศ.ดร.อิสระ
034074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,26/09/6014.15-15.45GAB206อ.ศศิธรดร.วรวุฒิ
024074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,26/09/6014.15-15.45GAB205รศ.จักรกฤษณ์อ.สุรพล
014074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,26/09/6014.15-15.45GAB204ผศ.ดร.ศรัณยูอ.กนกวรรณ ม
014513801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,26/09/6014.15-15.45คหกรรม1สอบนอกตาราง
014513802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,26/09/6014.15-15.45คหกรรม1
054011101ฟิสิกส์เบื้องต้นคณิตศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,27/09/6008.15-09.45GAB107อ.กนกวรรณ มอ.จำรูญ
044011101ฟิสิกส์เบื้องต้นชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,27/09/6008.15-09.45GAB108อ.ธันยบูรณ์ดร.กนกวรรณ ก
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้นชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,27/09/6008.15-09.45GAB108
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,27/09/6008.15-09.45GAB107อ.กนกวรรณ มอ.จำรูญ
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,27/09/6008.15-09.45GAB106ดร.เอมอรดร.วรวุฒิ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,27/09/6008.15-09.45GAB205อ.นารีวรรณอ.ศศิธร
024123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,27/09/6008.15-09.45GAB205
014082501กรีฑา 2วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,27/09/6008.15-09.45945อ.พิชชาภาดร.วารุณี
014022404เคมีเชิงฟิสิกส์ 1เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,27/09/6008.15-09.45GAB206ดร.พงศ์เทพ อ.ปริญญา
034033106นิเวศวิทยาชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/09/6008.15-09.45946อ.พัทธชัยอ.ชุมพล
024033106นิเวศวิทยาชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/09/6008.15-09.45946
014033106นิเวศวิทยาชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/09/6008.15-09.45A301ดร.วันวิสาข์ดร.ภาคภูมิ
014022201เคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/09/6008.15-09.45GAB204ดร.พันธุ์ทิพย์ดร.สุภาพร
024023101เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมีเคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/09/6008.15-09.45943ดร.ฉลวยดร.สุทธิดา
014023101เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมีเคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/09/6008.15-09.45943
034022201เคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/09/6008.15-09.45GAB204ดร.พันธุ์ทิพย์ดร.สุภาพร
024022201เคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/09/6008.15-09.45GAB204
014511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลักอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,27/09/6008.15-09.45คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ดร.กิตติ
014124103ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,27/09/6010.00-11.30GAB306ดร.กนกวรรณ กดร.นภาภรณ์
014063603ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,27/09/6010.00-11.30GAB303ดร.กฤษณะอ.นารีวรรณ
024031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,27/09/6010.00-11.30946ดร.กิตติอ.สุทธิพันธุ์
034122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,27/09/6010.00-11.301021อ.ชนิดาดร.ฉลวย
024122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,27/09/6010.00-11.301039อ.ชุมพลอ.ฐิติพร
014122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,27/09/6010.00-11.301039
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,27/09/6010.00-11.30GAB207ดร.ธนากรดร.จิราภรณ์ น
024071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,27/09/6010.00-11.30GAB208อ.เผด็จการอ.พิชิต
014021101เคมีทั่วไป 1เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,27/09/6010.00-11.30GAB304ดร.ธนิตดร.พันธุ์ทิพย์
014064415วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,27/09/6010.00-11.30GAB305อ.ปริญญาดร.ณัฐกฤตา
024083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกายพลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,27/09/6010.00-11.30942ดร.ภาคภูมิดร.พีระพล
014083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกายพลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,27/09/6010.00-11.30942
014031107ชีววิทยาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/09/6010.00-11.30A312อ.พัทธชัยผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014083106การจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,27/09/6010.00-11.30GAB302สอบนอกตาราง
014021601เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,27/09/6010.00-11.30วทอ208ดร.วชิราภรณ์ดร.กชกร
014034801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยาชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,27/09/6010.00-11.30936สอบนอกตาราง
014032601จุลชีววิทยาเกษตรศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,27/09/6010.00-11.30944ดร.วันวิสาข์ผศ.สมคิด
014031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,27/09/6010.00-11.30945ดร.สุทธิดาอ.โสภณ
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2ชีววิทยาสะอาด อยู่เย็น, ,27/09/6010.00-11.30GAB206ดร.สะอาดดร.สุภาพร
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,27/09/6010.00-11.30GAB205ผศ.ยุทธชัยผศ.ดร.ศรัณยู
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,27/09/6010.00-11.30GAB204รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ณิชารีย์
014514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,27/09/6010.00-11.30คหกรรม1สอบนอกตาราง
014123308การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,27/09/6010.00-11.30GAB308อ.อนุชาอ.พุทธดี
044011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,27/09/6012.30-14.00GAB108สอบนอกตาราง
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,27/09/6012.30-14.00GAB108
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,27/09/6012.30-14.00GAB107สอบนอกตาราง
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,27/09/6012.30-14.00GAB106สอบนอกตาราง
054011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นคณิตศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,27/09/6012.30-14.00GAB107สอบนอกตาราง
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,27/09/6012.30-14.00GAB303อ.จำรูญอ.กนกวรรณ ม
014513101หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัดอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้,27/09/6012.30-14.00คหกรรม1สอบนอกตาราง
024093604กำหนดการเชิงเส้นคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,27/09/6012.30-14.00GAB206ดร.นภาภรณ์อ.อนุชา
014093604กำหนดการเชิงเส้นคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,27/09/6012.30-14.00GAB205อ.มานิตย์ดร.ชาติทนง
014134801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,27/09/6012.30-14.00GAB306สอบนอกตาราง
024022503ชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27/09/6012.30-14.00GAB204สอบนอกตาราง
014022503ชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27/09/6012.30-14.00GAB204
034022503ชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27/09/6012.30-14.00GAB204
014083115การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,27/09/6012.30-14.00944อ.พิชชาภาอ.ชนิดา
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหววิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,27/09/6012.30-14.00GAB302ดร.วรวุฒิดร.สิริวดี
014081505ว่ายน้ำ 1วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,27/09/6012.30-14.00A208สอบนอกตาราง
014091608คณิตศาสตร์สำหรับเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,27/09/6012.30-14.00GAB304ผศ.ยุทธชัยดร.สะอาด
024071306การสาธารณสุขเบื้องต้นสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,27/09/6012.30-14.00GAB208อ.ศศิธรอ.พิชิต
014071306การสาธารณสุขเบื้องต้นสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,27/09/6012.30-14.00GAB207รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ณิชารีย์
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,27/09/6012.30-14.00GAB308อ.สุรพลอ.ธันยบูรณ์
014094410การวิเคราะห์เชิงซ้อนคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,27/09/6012.30-14.00945รศ.ดร.อิสระผศ.ดร.ราตรี
074021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฉลวย เสาวคนธ์, ,27/09/6014.15-15.45A311สอบนอกตาราง
064021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, ,27/09/6014.15-15.45A311
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27/09/6014.15-15.45A302สอบนอกตาราง
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27/09/6014.15-15.45A301สอบนอกตาราง
054021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1อาหารและโภชนาการพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,27/09/6014.15-15.45A310สอบนอกตาราง
044021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,27/09/6014.15-15.45942สอบนอกตาราง
034021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,27/09/6014.15-15.45942
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1ฟิสิกส์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,28/09/6008.15-09.45GAB207ผศ.ไชยยารศ.จักรกฤษณ์
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1ฟิสิกส์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,28/09/6008.15-09.45GAB208ผศ.กฤดาอ.ศศิธร
014513102โภชนศาสตร์ครอบครัวอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,28/09/6008.15-09.45คหกรรม1สอบนอกตาราง
014082301เวชศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,28/09/6008.15-09.45945ดร.ทัศนาอ.ฐิติพร
014063902สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,28/09/6008.15-09.45GAB206อ.ปริญญาอ.โสภณ
014084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาพลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,28/09/6008.15-09.45GAB306อ.พิชชาภาอ.สุนีย์
024084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาพลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,28/09/6008.15-09.45GAB306
014034803การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางชีวิทยาชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,28/09/6008.15-09.45936สอบนอกตาราง
014032401พันธุศาสตร์ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,28/09/6008.15-09.45946ดร.วันวิสาข์ผศ.สมคิด
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,28/09/6008.15-09.45GAB307ดร.สุภาพรอ.พรเทพ
014083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำวิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,28/09/6008.15-09.45944สอบนอกตาราง
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,28/09/6010.00-11.30GAB307ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญผศ.ดร.ศรัณยู
014023708เคมีสภาวะแวดล้อมเคมีธนิต เมธีนุกูล, ,28/09/6010.00-11.30GAB305ดร.ธนิตอ.วรินสินี
024023708เคมีสภาวะแวดล้อมเคมีธนิต เมธีนุกูล, ,28/09/6010.00-11.30GAB305
014013310เทคโนโลยีพลังงานฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,28/09/6010.00-11.30GAB206อ.ธันยบูรณ์ดร.กนกวรรณ ก
024073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,28/09/6010.00-11.30GAB303อ.เผด็จการอ.พรเทพ
014073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,28/09/6010.00-11.30GAB302ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ดร.ราตรี
034073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,28/09/6010.00-11.30GAB304ดร.กิตติวรรณดร.วารุณี
014082505ว่ายน้ำ 2วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28/09/6010.00-11.30944ดร.ภาคภูมิดร.จิราภรณ์ น
024124801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,28/09/6010.00-11.30GAB306สอบนอกตาราง
014124801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,28/09/6010.00-11.30GAB306
024094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/09/6010.00-11.30GAB208ดร.สะอาดดร.วีรศักดิ์
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/09/6010.00-11.30GAB207ผศ.ไชยยารศ.จักรกฤษณ์
034034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,28/09/6010.00-11.30946ดร.สุทธิดาอ.ชื่นกมล
024034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,28/09/6010.00-11.30946
014034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,28/09/6010.00-11.30A301ผศ.ดร.รัชนีดร.จิราพร ก
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่มอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,28/09/6012.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรดร.ทัศนา
014014902ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,28/09/6012.30-14.00GAB206สอบนอกตาราง
024124805การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,28/09/6012.30-14.00GAB306สอบนอกตาราง
014124805การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,28/09/6012.30-14.00GAB306
044074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,28/09/6012.30-14.00GAB108อ.เผด็จการดร.กฤษณะ
034074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,28/09/6012.30-14.00GAB208อ.สุนีย์อ.โสภณ
024074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,28/09/6012.30-14.00GAB204อ.จงรักดร.วีรศักดิ์
014074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,28/09/6012.30-14.00GAB205อ.ศศิธรดร.วารุณี
034073301หลักการควบคุมโรคสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,28/09/6012.30-14.00GAB304ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ปริญญา
024073301หลักการควบคุมโรคสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,28/09/6012.30-14.00GAB303ดร.กิตติวรรณดร.ชาติทนง
014073301หลักการควบคุมโรคสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,28/09/6012.30-14.00GAB302ดร.ธนากรอ.พิชชาภา
014062209เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,28/09/6012.30-14.00GAB207ดร.สุภาพรอ.ชุมพล
024024901ปัญหาพิเศษทางเคมีเคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,28/09/6012.30-14.00GAB305สอบนอกตาราง
014024901ปัญหาพิเศษทางเคมีเคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,28/09/6012.30-14.00GAB305
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,28/09/6014.15-15.45A310ดร.กชกรอ.นารีวรรณ
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,28/09/6014.15-15.45A302ดร.จิราภรณ์ นดร.จิราพร ก
024074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,28/09/6014.15-15.45GAB308สอบนอกตาราง
014074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,28/09/6014.15-15.45GAB307สอบนอกตาราง
024074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,28/09/6014.15-15.45GAB308สอบนอกตาราง
014074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,28/09/6014.15-15.45GAB307สอบนอกตาราง
044074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,28/09/6014.15-15.45GAB310สอบนอกตาราง
034074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,28/09/6014.15-15.45GAB309สอบนอกตาราง
044074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,28/09/6014.15-15.45GAB310สอบนอกตาราง
034074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,28/09/6014.15-15.45GAB309สอบนอกตาราง
034022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28/09/6014.15-15.45A401ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ชื่นกมล
024022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28/09/6014.15-15.45A401
014022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28/09/6014.15-15.45A401
014064902โครงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,28/09/6014.15-15.45GAB206สอบนอกตาราง
054031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,28/09/6014.15-15.451039สอบนอกตาราง
044031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นอาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,28/09/6014.15-15.451039
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นฟิสิกส์สิริวดี พรหมน้อย, ,28/09/6014.15-15.451034ดร.สิริวดีดร.ภาคภูมิ
014124611การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,29/09/6014.15-15.45A311อ.จุฬาลักษณ์ดร.วชิราภรณ์
014124304เกมส์และการจำลองหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโสภณ วิริยะรัตนกุล, ,29/09/6014.15-15.45A312อ.โสภณอ.อัมพวัน
014092201ระบบจำนวนคณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,02/10/6008.15-09.45GAB208ผศ.กฤดาผศ.ดร.ณิชารีย์
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีมอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,02/10/6008.15-09.45คหกรรม1อ.กานต์ธิดา
014063212มลพิษทางอากาศและการควบคุมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,02/10/6008.15-09.45GAB304ดร.ชาติทนงอ.ศศิธร
014091403แคลคูลัส 1คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,02/10/6008.15-09.45GAB204อ.วิไลวรรณดร.วรวุฒิ
034091403แคลคูลัส 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไชยยา แซ่ยับ, ,02/10/6008.15-09.45GAB204
024091403แคลคูลัส 1ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,02/10/6008.15-09.45GAB204
014083408แอโรบิคแดนซ์วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,02/10/6008.15-09.45944อ.พิชชาภาดร.กชกร
014033107วิวัฒนาการชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,02/10/6008.15-09.45946สอบนอกตาราง
014032102สรีรวิทยาทั่วไปชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,02/10/6008.15-09.45845ดร.วารุณีดร.ณัฐกฤตา
024032102สรีรวิทยาทั่วไปชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,02/10/6008.15-09.45845
014034609จุลชีววิทยาทางอาหารอาหารและโภชนาการสุทธิดา วิทนาลัย, ,02/10/6008.15-09.45GAB303ดร.สุทธิดาอ.ฐิติพร
014082601ฟุตบอล 2วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,02/10/6008.15-09.45945สอบนอกตาราง
034093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02/10/6008.15-09.45GAB206รศ.ดร.อิสระอ.จงรัก
024093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02/10/6008.15-09.45GAB206
014093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02/10/6008.15-09.45GAB205ผศ.ยุทธชัยอ.มานิตย์
014064501การจัดการสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,02/10/6010.00-11.30GAB208ดร.กฤษณะผศ.ดร.ราตรี
044074912การสัมมนาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,02/10/6010.00-11.30GAB312สอบนอกตาราง
034074912การสัมมนาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,02/10/6010.00-11.30GAB311สอบนอกตาราง
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,02/10/6010.00-11.30GAB108อ.วิศิษฎ์ดร.วรวุฒิ
014094504ทฤษฎีกราฟคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,02/10/6010.00-11.30944ผศ.ไชยยาดร.เสรี
014074912การสัมมนาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,02/10/6010.00-11.30GAB309สอบนอกตาราง
024074912การสัมมนาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,02/10/6010.00-11.30GAB310สอบนอกตาราง
014022405ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,02/10/6010.00-11.30936สอบนอกตาราง
024121205อัลกอริทึมวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,02/10/6010.00-11.30GAB308ดร.พีระพลดร.สุภาพร
014121205อัลกอริทึมวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,02/10/6010.00-11.30GAB308
024013305พลังงานและสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทั่วไปพุทธดี อุบลสุข, ,02/10/6010.00-11.30GAB303อ.พุทธดีดร.ฉลวย
014013305พลังงานและสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทั่วไปพุทธดี อุบลสุข, ,02/10/6010.00-11.30GAB302ดร.ชาติทนงอ.พรเทพ
014134803การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,02/10/6010.00-11.30GAB306สอบนอกตาราง
014034906โครงการวิจัยทางชีววิทยาชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,02/10/6010.00-11.30942สอบนอกตาราง
014124202การประมวลผลภาพวิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,02/10/6010.00-11.30844อ.โสภณอ.กานต์ธิดา
024124202การประมวลผลภาพวิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,02/10/6010.00-11.30844
024053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกวิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,02/10/6012.30-14.00GAB304อ.กนกวรรณ มดร.นภาภรณ์
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกวิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,02/10/6012.30-14.00GAB303อ.วิศิษฎ์อ.มานิตย์
014134901การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,02/10/6012.30-14.00GAB306อ.กฤษณ์อ.วรินสินี
014021103เคมีเบื้องต้นคณิตศาสตร์ฉลวย เสาวคนธ์, ,02/10/6012.30-14.00GAB309ดร.ฉลวยอ.พุทธดี
014093201ทฤษฎีเซตคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,02/10/6012.30-14.00GAB305ดร.สะอาดดร.วชิราภรณ์
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,02/10/6012.30-14.00GAB208อ.ดิเรกดร.พงศ์เทพ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,02/10/6012.30-14.00GAB207อ.วิไลวรรณอ.ชนิดา
034092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,02/10/6012.30-14.00GAB208อ.ดิเรกดร.พงศ์เทพ
014122206ระบบจัดการฐานข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,02/10/6012.30-14.00GAB307อ.พรเทพอ.อนุชา
014122207ดีสครีตและโครงสร้างวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,02/10/6012.30-14.00GAB308ดร.พีระพลดร.สุภาพร
034072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,02/10/6012.30-14.00GAB206ผศ.ดร.ศรัณยูรศ.ดร.สิงหเดช
024072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,02/10/6012.30-14.00GAB205อ.จงรักอ.ชุมพล
014072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,02/10/6012.30-14.00GAB204ดร.ธนากรผศ.ดร.ราตรี
014013106กลศาสตร์ 2ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ชัยณรงค์ รักธรรม,02/10/6012.30-14.00GAB108ดร.เอมอรผศ.ดร.ณิชารีย์
024022505ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, ,02/10/6014.15-15.45942สอบนอกตาราง
014022505ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,02/10/6014.15-15.45942
014094903สัมมนาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,02/10/6014.15-15.45944สอบนอกตาราง
034022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,02/10/6014.15-15.45A403สอบนอกตาราง
024022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,02/10/6014.15-15.45A403
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,02/10/6014.15-15.45A403
044074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,02/10/6014.15-15.45GAB312สอบนอกตาราง
034074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,02/10/6014.15-15.45GAB311สอบนอกตาราง
024074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,02/10/6014.15-15.45GAB310สอบนอกตาราง
014074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,02/10/6014.15-15.45GAB309สอบนอกตาราง
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิเรก บัวหลวง, ,03/10/6008.15-09.45A304อ.ดิเรกผศ.สมคิด
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดิเรก บัวหลวง, ,03/10/6008.15-09.45A202อ.ชนิดาดร.วารุณี
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการตลาดดิเรก บัวหลวง, ,03/10/6008.15-09.45A203อ.จุฬาลักษณ์อ.อัมพวัน
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,03/10/6008.15-09.45A202อ.ชนิดาดร.วารุณี
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการท่องเที่ยวดิเรก บัวหลวง, ,03/10/6008.15-09.45A202
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบัญชีดิเรก บัวหลวง, ,03/10/6008.15-09.45A304อ.ดิเรกผศ.สมคิด
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/10/6008.15-09.45A405ผศ.ยุทธชัยอ.จำรูญ
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/10/6008.15-09.45A310ผศ.ดร.พรทิพพาผศ.ดร.รัชนี
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์การกีฬายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/10/6008.15-09.45A904อ.กฤษณ์อ.กานต์ธิดา
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/10/6008.15-09.45A306ดร.เสรีผศ.กฤดา
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/10/6008.15-09.45A306
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45A401อ.วิไลวรรณดร.จิราพร ก
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45นิเทศอ.ชื่นกมลอ.โสภณ
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันศิลปกรรมวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45A204อ.ฐิติพรผศ.ดร.ราตรี
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45A204
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45นิเทศอ.ชื่นกมลอ.โสภณ
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการพัฒนาชุมชนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45A201ดร.วันวิสาข์อ.ปริญญา
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการท่องเที่ยววิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45A305อ.พิชิตดร.พันธุ์ทิพย์
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45A204อ.ฐิติพรผศ.ดร.ราตรี
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอาหารและโภชนาการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45นิเทศอ.ชื่นกมลอ.โสภณ
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45A402อ.พัทธชัยดร.ภาคภูมิ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาเกาหลีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45A201ดร.วันวิสาข์อ.ปริญญา
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีอุตสาหการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45A204อ.ฐิติพรผศ.ดร.ราตรี
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45A305อ.พิชิตดร.พันธุ์ทิพย์
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการออกแบบนิเทศศิลป์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6008.15-09.45A204อ.ฐิติพรผศ.ดร.ราตรี
024021111หลักเคมี 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,03/10/6008.15-09.45GAB205ดร.วีรศักดิ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
014021111หลักเคมี 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,03/10/6008.15-09.45GAB204ดร.ธนิตอ.มานิตย์
014094505ทอพอโลยีเบื้องต้นคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,03/10/6008.15-09.45944รศ.ดร.อิสระดร.พงศ์เทพ
024032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,03/10/6010.00-11.30942ดร.กชกรอ.วิไลวรรณ
014032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,03/10/6010.00-11.30942
034031101ชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,03/10/6010.00-11.30GAB303ดร.จิราภรณ์ นดร.กิตติวรรณ
024031101ชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,03/10/6010.00-11.30GAB303
014031101ชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,03/10/6010.00-11.30GAB302อ.พุทธดีรศ.ดร.สิงหเดช
024021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ฉลวย เสาวคนธ์, จิราพร เกตุวราภรณ์,03/10/6010.00-11.30946ดร.ฉลวยดร.ทัศนา
014132602การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,03/10/6010.00-11.30A311อ.ชนิดาผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,03/10/6010.00-11.30945ดร.ณัฐกฤตาอ.จำรูญ
034073104เภสัชวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,03/10/6010.00-11.30GAB206ผศ.ดร.ณิชารีย์ดร.วชิราภรณ์
024073104เภสัชวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,03/10/6010.00-11.30GAB205อ.จงรักดร.สะอาด
014073104เภสัชวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,03/10/6010.00-11.30GAB204ผศ.ดร.ศรัณยูดร.วีรศักดิ์
024111101หลักสถิติการจัดการธุรกิจบริการดิเรก บัวหลวง, ,03/10/6010.00-11.30GAB208ดร.นภาภรณ์อ.มานิตย์
014084609วิทยาศาสตร์การกีฬาเพี่อพัฒนาชุมชนวิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,03/10/6010.00-11.30944อ.พิชชาภาผศ.ดร.รัชนี
024091402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,03/10/6010.00-11.30EN101อ.วรินสินีดร.กฤษณะ
014091402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,03/10/6010.00-11.30EN101
034111101หลักสถิติการตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6010.00-11.30GAB207อ.สุรพลอ.สุนีย์
014111101หลักสถิติการตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/10/6010.00-11.30GAB207
014034907สัมมนาทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,03/10/6010.00-11.30936สอบนอกตาราง
034073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,03/10/6012.30-14.00GAB206อ.จงรักดร.กฤษณะ
024073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,03/10/6012.30-14.00GAB205ดร.ธนากรอ.วรินสินี
014073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,03/10/6012.30-14.00GAB204ดร.กิตติวรรณอ.พุทธดี
214000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชีววิทยาทัศนา จารุชาต, ,03/10/6012.30-14.00A802ดร.กชกรดร.ฉลวย
264000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาไทยทัศนา จารุชาต, ,03/10/6012.30-14.00A305ดร.วันวิสาข์อ.ปริญญา
204000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชีววิทยาทัศนา จารุชาต, ,03/10/6012.30-14.00A305
254000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศทัศนา จารุชาต, ,03/10/6012.30-14.00A802ดร.กชกรดร.ฉลวย
194000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเคมีทัศนา จารุชาต, ,03/10/6012.30-14.00A305ดร.วันวิสาข์อ.ปริญญา
244000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบริหารงานก่อสร้างทัศนา จารุชาต, ,03/10/6012.30-14.00A802ดร.กชกรดร.ฉลวย
124000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)ทัศนา จารุชาต, ,03/10/6012.30-14.00A401อ.จุฬาลักษณ์รศ.ดร.อิสระ
184000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเคมีทัศนา จารุชาต, ,03/10/6012.30-14.00A402อ.ชื่นกมลอ.สุทธิพันธุ์
164000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคณิตศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,03/10/6012.30-14.00A206อ.ฐิติพรอ.ดิเรก
154000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพิชชาภา คนธสิงห์, ,03/10/6012.30-14.00A206
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการบัญชีพิชชาภา คนธสิงห์, ,03/10/6012.30-14.00A206
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาอังกฤษพิชชาภา คนธสิงห์, ,03/10/6012.30-14.00A206
174000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคณิตศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,03/10/6012.30-14.00A206
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยาศาสตร์ทั่วไปพิชชาภา คนธสิงห์, ,03/10/6012.30-14.00A206
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,03/10/6012.30-14.00A204ดร.ทัศนาอ.โสภณ
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,03/10/6012.30-14.00A204
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,03/10/6012.30-14.00A205อ.พิชชาภาอ.พัทธชัย
134000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,03/10/6012.30-14.00A205
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,03/10/6012.30-14.00A204ดร.ทัศนาอ.โสภณ
234000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการจัดการธุรกิจบริการภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,03/10/6012.30-14.00A204
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,03/10/6012.30-14.00A205อ.พิชชาภาอ.พัทธชัย
224000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,03/10/6012.30-14.00A307ดร.ภาคภูมิผศ.ยุทธชัย
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยาศาสตร์ทั่วไปวรวุฒิ ธุวะคำ, ,03/10/6012.30-14.00A306ดร.เสรีผศ.กฤดา
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการบัญชีวรวุฒิ ธุวะคำ, ,03/10/6012.30-14.00A306
144000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวรวุฒิ ธุวะคำ, ,03/10/6012.30-14.00A307ดร.ภาคภูมิผศ.ยุทธชัย
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาอังกฤษวรวุฒิ ธุวะคำ, ,03/10/6012.30-14.00A306ดร.เสรีผศ.กฤดา
014123106ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,03/10/6012.30-14.00845ผศ.สมคิดผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024072516สุขภาพทางเลือกสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,03/10/6012.30-14.00GAB208ผศ.ดร.ศรัณยูดร.ธนิต
014072516สุขภาพทางเลือกสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,03/10/6012.30-14.00GAB207อ.สุนีย์อ.สุรพล
014083801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬา, ,03/10/6014.15-15.45944สอบนอกตาราง
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรบริหารงานก่อสร้างธนิต เมธีนุกูล, ,03/10/6014.15-15.45A404สอบนอกตาราง
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ธนิต เมธีนุกูล, ,03/10/6014.15-15.45A404
054021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมโลจิสติกส์ธนิต เมธีนุกูล, ,03/10/6014.15-15.45A201สอบนอกตาราง
044021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธนิต เมธีนุกูล, ,03/10/6014.15-15.45A201
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมการจัดการพลังงานธนิต เมธีนุกูล, ,03/10/6014.15-15.45A404สอบนอกตาราง
014083802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,03/10/6014.15-15.45944สอบนอกตาราง
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการบัญชีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,03/10/6014.15-15.45A401ดร.พงศ์เทพดร.สุทธิดา
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรศาสตร์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,03/10/6014.15-15.45A204อ.อัมพวันอ.พรเทพ
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตคณิตศาสตร์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,03/10/6014.15-15.45A204
184000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสาธารณสุขศาสตร์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,03/10/6014.15-15.45A204
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการศึกษาปฐมวัยพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,03/10/6014.15-15.45A401ดร.พงศ์เทพดร.สุทธิดา
194000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,03/10/6014.15-15.45A402ดร.ณัฐกฤตาดร.พีระพล
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,03/10/6014.15-15.45A802อ.พิชิตดร.พันธุ์ทิพย์
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตคณิตศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,03/10/6014.15-15.45A802
174000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสาธารณสุขศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,03/10/6014.15-15.45A403อ.สุทธิพันธุ์ดร.ชาติทนง
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการบัญชีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,03/10/6014.15-15.45A402ดร.ณัฐกฤตาดร.พีระพล
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการศึกษาปฐมวัยวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,03/10/6014.15-15.45A802อ.พิชิตดร.พันธุ์ทิพย์
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการบัญชีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,03/10/6014.15-15.45นิเทศผศ.ดร.พรทิพพาอ.อนุชา
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,03/10/6014.15-15.45A205อ.กานต์ธิดาอ.กฤษณ์
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาจีนธุรกิจวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,03/10/6014.15-15.45นิเทศผศ.ดร.พรทิพพาอ.อนุชา
164000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตวิทยาการคอมพิวเตอร์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,03/10/6014.15-15.45A205อ.กานต์ธิดาอ.กฤษณ์
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเทคโนโลยีไฟฟ้าวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,03/10/6014.15-15.45A205
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาจีนธุรกิจวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,03/10/6014.15-15.45A205
154000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตนาฏศิลป์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,03/10/6014.15-15.45A205
144000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาเกาหลีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,03/10/6014.15-15.45นิเทศผศ.ดร.พรทิพพาอ.อนุชา
024023301เคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,04/10/6008.15-09.45GAB302ดร.จิราพร กอ.สุรพล
014023301เคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,04/10/6008.15-09.45GAB302
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้นอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,04/10/6008.15-09.45คหกรรม1อ.ชื่นกมลดร.กนกวรรณ ก
014082603วอลเลย์บอล 2วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,04/10/6008.15-09.45945ดร.เสรีอ.สุทธิพันธุ์
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,04/10/6008.15-09.45GAB206อ.วิศิษฎ์อ.ชนิดา
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,04/10/6008.15-09.45GAB205อ.กนกวรรณ มอ.จุฬาลักษณ์
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,04/10/6008.15-09.45GAB204อ.ธันยบูรณ์อ.กฤษณ์
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,04/10/6008.15-09.45GAB204
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,04/10/6008.15-09.45GAB204
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุคอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,04/10/6008.15-09.45941ผศ.สมคิดอ.กานต์ธิดา
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุคอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,04/10/6008.15-09.45941
024094405การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้นคณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,04/10/6008.15-09.45GAB304ดร.สะอาดอ.ชุมพล
014094405การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้นคณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,04/10/6008.15-09.45GAB303ผศ.ไชยยารศ.จักรกฤษณ์
014091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,04/10/6010.00-11.30GAB206ผศ.กฤดาอ.ชุมพล
034011305ฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, เอมอร วันเอก,04/10/6010.00-11.30GAB205อ.วิศิษฎ์อ.นารีวรรณ
014084902การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,04/10/6010.00-11.30944สอบนอกตาราง
014063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,04/10/6010.00-11.30GAB309อ.ปริญญาดร.กิตติ
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเทคโนโลยีสารสนเทศพรเทพ จันทร์เพ็ง, ,04/10/6010.00-11.30GAB308อ.พรเทพดร.พงษ์ศักดิ์
014033109อนุกรมวิธานชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04/10/6010.00-11.30946อ.พัทธชัยดร.ทัศนา
014081301จิตวิทยาการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,04/10/6010.00-11.30GAB307สอบนอกตาราง
034112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นคณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04/10/6010.00-11.30GAB304ผศ.ยุทธชัยอ.พิชิต
024112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นคณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04/10/6010.00-11.30GAB303รศ.ดร.อิสระดร.สุทธิดา
014022624การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือเคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย,04/10/6010.00-11.30GAB306สอบนอกตาราง
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลขคณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,04/10/6010.00-11.30GAB208อ.วรินสินีอ.อัมพวัน
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นวิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04/10/6010.00-11.30GAB302อ.วิไลวรรณผศ.ดร.พรทิพพา
014011305ฟิสิกส์ 1คณิตศาสตร์เอมอร วันเอก, ,04/10/6010.00-11.30GAB204ดร.เอมอรดร.จิราพร ก
024011305ฟิสิกส์ 1ชีววิทยาเอมอร วันเอก, ,04/10/6010.00-11.30GAB204
044011305ฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ชัยณรงค์ รักธรรม,04/10/6010.00-11.30GAB205อ.วิศิษฎ์อ.นารีวรรณ
014122202โครงสร้างข้อมูลคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,04/10/6012.30-14.00GAB305อ.กฤษณ์ดร.พงษ์ศักดิ์
024032202พฤกษศาสตร์ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,04/10/6012.30-14.00844ดร.จิราภรณ์ นอ.ฐิติพร
014032202พฤกษศาสตร์ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,04/10/6012.30-14.00844
014091201หลักการคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,04/10/6012.30-14.00GAB302ผศ.ไชยยารศ.จักรกฤษณ์
014081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,04/10/6012.30-14.00941ดร.ทัศนาดร.กนกวรรณ ก
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมโลจิสติกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,04/10/6012.30-14.00GAB205สอบนอกตาราง
034011106ปฏิบัติการฟิสืกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,04/10/6012.30-14.00GAB204สอบนอกตาราง
024011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1บริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,04/10/6012.30-14.00GAB204
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,04/10/6012.30-14.00GAB204
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมการจัดการพลังงานธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,04/10/6012.30-14.00GAB206สอบนอกตาราง
014121403ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,04/10/6012.30-14.00GAB308อ.พิชิตอ.อัมพวัน
014081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้นวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,04/10/6012.30-14.00GAB208สอบนอกตาราง
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,04/10/6012.30-14.00A207ผศ.ดร.รัชนีดร.วชิราภรณ์
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,04/10/6012.30-14.00A207
014022625ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือเคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,04/10/6012.30-14.00GAB306สอบนอกตาราง
014513301การจัดบริการอาหารในสถาบันอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04/10/6012.30-14.00คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024091201หลักการคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,04/10/6012.30-14.00GAB303รศ.ดร.สิงหเดชอ.จุฬาลักษณ์
014121701ดิจิตอลเบื้องต้นวิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,04/10/6012.30-14.00GAB307อ.สุรพลดร.สิริวดี
024094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้นคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,04/10/6012.30-14.00GAB304รศ.ดร.อิสระอ.ชนิดา
014094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้นคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,04/10/6012.30-14.00GAB304
034031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,04/10/6014.15-15.45A201ดร.จิราภรณ์ นอ.พัทธชัย
024031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,04/10/6014.15-15.45A301ดร.วารุณีดร.วชิราภรณ์
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,04/10/6014.15-15.45A201ดร.จิราภรณ์ นอ.พัทธชัย
044011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,04/10/6014.15-15.45GAB205อ.กนกวรรณ มอ.นารีวรรณ
034011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,04/10/6014.15-15.45GAB205
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,04/10/6014.15-15.45941สอบนอกตาราง
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,04/10/6014.15-15.45941
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1ชีววิทยาเอมอร วันเอก, ,04/10/6014.15-15.45GAB204ดร.เอมอรดร.พีระพล
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1คณิตศาสตร์เอมอร วันเอก, ,04/10/6014.15-15.45GAB204
024021109หลักเคมี 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,05/10/6008.15-09.45GAB302ดร.ณัฐกฤตารศ.จักรกฤษณ์
014021109หลักเคมี 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,05/10/6008.15-09.45GAB302
024072513การปฐมพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,05/10/6008.15-09.45GAB309ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.อนุชา
014072513การปฐมพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,05/10/6008.15-09.45GAB308ดร.พงษ์ศักดิ์อ.โสภณ
054021109หลักเคมี 1อาหารและโภชนาการพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,05/10/6008.15-09.45GAB306ดร.พงศ์เทพอ.ดิเรก
064021109หลักเคมี 1ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,05/10/6008.15-09.45GAB306
084021109หลักเคมี 1วิทยาศาสตร์การกีฬาวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05/10/6008.15-09.45GAB307ดร.วชิราภรณ์ดร.ธนากร
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,05/10/6008.15-09.45944สอบนอกตาราง
024072210สุขภาพจิตชุมชนสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,05/10/6008.15-09.45GAB208อ.สุนีย์ดร.วันวิสาข์
014072210สุขภาพจิตชุมชนสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,05/10/6008.15-09.45GAB207อ.เผด็จการดร.ธนิต
014084410การอยู่ค่ายพักแรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,05/10/6008.15-09.45945สอบนอกตาราง
044021109หลักเคมี 1เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,05/10/6008.15-09.45GAB305อ.อัมพวันดร.กิตติวรรณ
034021109หลักเคมี 1เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,05/10/6008.15-09.45GAB304ดร.พันธุ์ทิพย์ดร.วรวุฒิ
074021109หลักเคมี 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอัมพวัน ไมตรัตน์, ,05/10/6008.15-09.45GAB305อ.อัมพวันดร.กิตติวรรณ
034091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ชีววิทยากฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,05/10/6010.00-11.30GAB302ผศ.กฤดาอ.ฐิติพร
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์เคมีกฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,05/10/6010.00-11.30GAB302
014034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,05/10/6010.00-11.30A305สอบนอกตาราง
024034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,05/10/6010.00-11.30A305
014023901ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีเคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,05/10/6010.00-11.30GAB308ดร.ฉลวยดร.ภาคภูมิ
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์เคมีไชยยา แซ่ยับ, ,05/10/6010.00-11.30GAB303อ.ดิเรกอ.กานต์ธิดา
014094201ทฤษฎีจำนวนคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,05/10/6010.00-11.30GAB307ผศ.สมคิดอ.สุทธิพันธุ์
044091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,05/10/6010.00-11.30GAB303อ.ดิเรกอ.กานต์ธิดา
014021102เคมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,05/10/6010.00-11.30GAB207ดร.พงศ์เทพอ.พรเทพ
014084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,05/10/6010.00-11.30944สอบนอกตาราง
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,05/10/6010.00-11.30GAB208อ.พุทธดีผศ.ดร.พรทิพพา
014091106แคลคูลัสเบื้องต้นเศรษฐศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,05/10/6010.00-11.301021ผศ.ยุทธชัยดร.สิริวดี
044091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,05/10/6010.00-11.30GAB305อ.สุรพลดร.กิตติ
034091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,05/10/6010.00-11.30GAB304อ.กฤษณ์ดร.เสรี
054091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมวิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,05/10/6010.00-11.30GAB306อ.วรินสินีอ.มานิตย์
024011306ฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,05/10/6010.00-11.30GAB107อ.ธันยบูรณ์ดร.จิราพร ก
014011301ฟิสิกส์ทั่วไป 1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิศิษฎ์ มหานิล, ,05/10/6010.00-11.30GAB309อ.เผด็จการดร.ธนิต
014011306ฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,05/10/6010.00-11.30GAB106อ.วิศิษฎ์อ.จงรัก
014121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้งต้นวิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,05/10/6010.00-11.30GAB310อ.อนุชาดร.กิตติวรรณ
034031109ชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,05/10/6012.30-14.00GAB206ดร.สุทธิดาดร.วชิราภรณ์
024031109ชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,05/10/6012.30-14.00GAB205ดร.กชกรผศ.ดร.พรทิพพา
024000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปกฤษณะ คำฟอง, ,05/10/6012.30-14.00GAB303อ.พุทธดีดร.กิตติ
014000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เคมีกฤษณะ คำฟอง, ,05/10/6012.30-14.00GAB302ดร.กฤษณะอ.ธันยบูรณ์
034000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปกฤษณะ คำฟอง, ,05/10/6012.30-14.00GAB302
024072214สังคมวิทยาการสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,05/10/6012.30-14.00GAB305ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.สมคิด
014072214สังคมวิทยาการสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,05/10/6012.30-14.00GAB304อ.จงรักอ.สุทธิพันธุ์
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,05/10/6012.30-14.00GAB106อ.จำรูญอ.กานต์ธิดา
014024909สัมมนาเคมี 1เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,05/10/6012.30-14.00GAB308สอบนอกตาราง
014022502ชีวเคมีเบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, ,05/10/6012.30-14.00GAB309ดร.จิราพร กอ.วิศิษฎ์
024513203เค้กและการแต่งหน้าอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,05/10/6012.30-14.00คหกรรม1สอบนอกตาราง
014513203เค้กและการแต่งหน้าอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,05/10/6012.30-14.00คหกรรม1
034123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,05/10/6012.30-14.00GAB108อ.นารีวรรณรศ.จักรกฤษณ์
024123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,05/10/6012.30-14.00GAB107อ.พิชิตอ.กฤษณ์
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,05/10/6012.30-14.00GAB310อ.มานิตย์อ.ปริญญา
054031109ชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,05/10/6012.30-14.00GAB207ดร.วารุณีดร.วีรศักดิ์
044031109ชีววิทยาเบื้องต้นอาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,05/10/6012.30-14.00GAB207
014031109ชีววิทยาเบื้องต้นฟิสิกส์สิริวดี พรหมน้อย, ,05/10/6012.30-14.00GAB204อ.พัทธชัยดร.ธนากร
014033605เทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,05/10/6012.30-14.00946ดร.สิริวดีผศ.ยุทธชัย
014063211หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,05/10/6012.30-14.00GAB208ดร.สุภาพรอ.อัมพวัน
014022622เคมีวิเคราะห์ 1เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05/10/6014.15-15.45GAB302ดร.วีรศักดิ์ดร.พีระพล
034022622เคมีวิเคราะห์ 1เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,05/10/6014.15-15.45GAB303สอบนอกตาราง
024022622เคมีวิเคราะห์ 1เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,05/10/6014.15-15.45GAB303
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,05/10/6014.15-15.45GAB107ดร.เอมอรอ.พัทธชัย
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,05/10/6014.15-15.45GAB106อ.นารีวรรณอ.สุนีย์

กลับหน้าหลัก