ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
264000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันรัฐประศาสนศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,17/12/6013.30-15.30A207อ.วิไลวรรณอ.พิชชาภา

กลับหน้าหลัก