ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,15/05/6108.15-09.45GAB304อ.ดร.พงษ์เทพผศ.ดร.พรทิพพา
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,15/05/6108.15-10.15941อ.ดร.กชกรรศ.ดร.สิงหเดช
034034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,15/05/6108.15-10.15941
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,15/05/6108.15-10.15941
014513210อาหารท้องถิ่น580420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,15/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ฐิติพร
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์580313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,15/05/6108.15-10.15GAB303อ.จำรูญอ.ดร.ฉลวย
024012103กลศาสตร์ 1580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,15/05/6108.15-10.15GAB209อ.ธันยบูรณ์ผศ.ไชยยา
014012103กลศาสตร์ 1580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,15/05/6108.15-10.15GAB207อ.ดร.เอมอรผศ.กฤดา
014021116เคมีสำหรับวิศวกร600462201บริหารงานก่อสร้างพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,15/05/6108.15-10.15GAB305อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สะอาด
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/05/6108.15-10.15GAB204ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ชุมพล
034073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427903สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/05/6108.15-10.15GAB206อ.จงรักอ.พิชิต
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/05/6108.15-10.15GAB205อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.สมคิด
014081602บาสเกตบอล 1580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,15/05/6110.30-12.00844อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.รัชนี
024071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยา590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,15/05/6110.30-12.30GAB304อ.จงรักอ.พรเทพ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยา590427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,15/05/6110.30-12.30GAB303รศ.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.ราตรี
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,15/05/6110.30-12.30GAB308อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
014512101ชีวเคมีทางโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,15/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.กานต์ธิดา
024022307เคมีอินทรีย์ 1590315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,15/05/6110.30-12.30GAB205อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.พุทธดี
014022307เคมีอินทรีย์ 1590315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,15/05/6110.30-12.30GAB204อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.วิไลวรรณ
034022307เคมีอินทรีย์ 1590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,15/05/6110.30-12.30GAB205อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.พุทธดี
014023706เคมีอุตสาหกรรม580425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,15/05/6110.30-12.30GAB305อ.ดร.ธนิตอ.มานิตย์
034094504ทฤษฎีกราฟ580420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,15/05/6110.30-12.30GAB207อ.ดร.นภาภรณ์อ.พิชชาภา
024094504ทฤษฎีกราฟ580310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,15/05/6110.30-12.30GAB207
014094504ทฤษฎีกราฟ580310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,15/05/6110.30-12.30GAB206อ.ดิเรกอ.ชนิดา
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,15/05/6110.30-12.30845อ.นารีวรรณผศ.ยุทธชัย
024012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น590316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,15/05/6110.30-12.30GAB209อ.วิศิษฏ์อ.ดร.กนกวรรณ ก
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น580316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,15/05/6110.30-12.30GAB209
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,15/05/6113.30-15.00GAB107อ.กนกวรรณ มาอ.ดร.พีระพล
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,15/05/6113.30-15.00GAB106อ.วิศิษฏ์อ.สุรพล
024093301พีชคณิตนามธรรม 1580310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,15/05/6113.30-15.30GAB306ผศ.กฤดาอ.กฤษณ์
014093301พีชคณิตนามธรรม 1580310401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,15/05/6113.30-15.30GAB305รศ.ดร.อิสระอ.อนุชา
014072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1590427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,15/05/6113.30-15.30GAB303รศ.จักรกฤษณ์อ.ดร.วันวิสาข์
024072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1590427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,15/05/6113.30-15.30GAB304อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.สิริวดี
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม580429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,15/05/6113.30-15.30GAB308อ.ชนิดาอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,15/05/6113.30-15.30GAB309คุณเชาวฤทธิ์อ.โสภณ
024073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,15/05/6113.30-15.30GAB207อ.เผด็จการอ.ดร.สุทธิดา
014073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,15/05/6113.30-15.30GAB206ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.วารุณี
034022626เคมีวิเคราะห์ 2590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,15/05/6113.30-15.30GAB205อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พัทธชัย
024022626เคมีวิเคราะห์ 2590315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,15/05/6113.30-15.30GAB205
014022626เคมีวิเคราะห์ 2590315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,15/05/6113.30-15.30GAB204อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
034073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,15/05/6113.30-15.30GAB209อ.สุนีย์อ.ดร.สุภาพร
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,15/05/6113.30-15.30GAB307อ.ดร.นภาภรณ์อ.ธันยบูรณ์
014081601ฟุตบอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6108.15-09.45845อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.วันวิสาข์
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,16/05/6108.15-10.15GAB305ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญผศ.ดร.พรทิพพา
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ580420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,16/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.กิตติ
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี570315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,16/05/6108.15-10.15GAB106อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ปริญญา
014062401การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,16/05/6108.15-10.15GAB108อ.ดร.สุภาพรอ.สุนีย์
024023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี570315202เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,16/05/6108.15-10.15GAB107อ.อัมพวันอ.ดร.กฤษณะ
014512201อาหารไทย590420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,16/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.จุฬาลักษณ์
064031109ชีววิทยาเบื้องต้น600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,16/05/6110.30-12.30GAB108อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.จงรัก
034073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,16/05/6110.30-12.30GAB207อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.วีรศักดิ์
014031102ชีววิทยา 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,16/05/6110.30-12.30GAB204อ.พัทธชัยอ.เผด็จการ
034031102ชีววิทยา 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค, ,16/05/6110.30-12.30GAB204
024031102ชีววิทยา 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,16/05/6110.30-12.30GAB204
044031109ชีววิทยาเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,16/05/6110.30-12.30GAB107อ.ดร.วารุณีอ.ดร.ธนากร
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,16/05/6110.30-12.30GAB107
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น600315202เคมีวารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,16/05/6110.30-12.30GAB106อ.ดร.สิริวดีผศ.ดร.ศรัณยู
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น600315201เคมีวารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,16/05/6110.30-12.30GAB106
054031109ชีววิทยาเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์วารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,16/05/6110.30-12.30GAB106
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,16/05/6110.30-12.30GAB206อ.ศศิธรอ.ดร.ชาติทนง
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,16/05/6110.30-12.30GAB205ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.พุทธดี
014033501เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา580425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,16/05/6110.30-12.30844อ.ดร.สุทธิดาอ.พิชชาภา
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,16/05/6110.30-12.30845ผศ.ดร.เสรีผศ.ดร.รัชนี
014032601จุลชีววิทยา600420601อาหารและโภชนาการกิตติ เมืองตุ้ม, วันวิสาข์ พิระภาค,16/05/6113.30-15.30942อ.ดร.กิตติผศ.กฤดา
014021103เคมีเบื้องต้น590316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,16/05/6113.30-15.30GAB106อ.ดร.ฉลวยอ.มานิตย์
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,16/05/6113.30-15.30GAB305อ.ดร.ชาติทนงอ.ชนิดา
014121305หลักการเขียนโปรแกรม600420401คณิตศาสตร์ชุมพล แพร่น่าน, ,16/05/6113.30-15.30GAB209อ.ชุมพลรศ.จักรกฤษณ์
034074337การบริหารงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,16/05/6113.30-15.30GAB207ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.กนกวรรณ ก
024074337การบริหารงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,16/05/6113.30-15.30GAB206อ.ศศิธรอ.ดร.พีระพล
014074337การบริหารงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,16/05/6113.30-15.30GAB205อ.ดร.กิตติวรรณอ.สุรพล
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440101ภาษาไทยทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A405อ.ดร.ทัศนาอ.กฤษณ์
164000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A405
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590425201เคมีทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A304ผศ.ดร.เสรีอ.อนุชา
204000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600476401ภาษาจีนธุรกิจทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A304
194000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A405อ.ดร.ทัศนาอ.กฤษณ์
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590315301ชีววิทยาทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A304ผศ.ดร.เสรีอ.อนุชา
034021103เคมีเบื้องต้น600315302ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6113.30-15.30GAB107อ.ดร.พงษ์เทพอ.จำรูญ
024021103เคมีเบื้องต้น600315301ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6113.30-15.30GAB107
154000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศพิชชาภา คนธสิงห์, ,16/05/6113.30-15.30A203อ.พิชชาภาอ.โสภณ
134000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440202ภาษาอังกฤษพิชชาภา คนธสิงห์, ,16/05/6113.30-15.30A203
184000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,16/05/6113.30-15.30A202อ.สุทธิพันธุ์ผศ.สมคิด
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590310402คณิตศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,16/05/6113.30-15.30A202
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ580166511เทคโนโลยีอุตสาหการภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6113.30-15.30A305อ.ดร.ภาคภูมิอ.พรเทพ
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ580134921บริหารธุรกิจ(การตลาด)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6113.30-15.30A305
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590315302ชีววิทยาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6113.30-15.30A305
124000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440201ภาษาอังกฤษภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6113.30-15.30A305
174000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590466511เทคโนโลยีอุตสาหการวรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6113.30-15.301023อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.ราตรี
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590310401คณิตศาสตร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6113.30-15.301023
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6113.30-15.301024อ.กานต์ธิดาอ.นารีวรรณ
144000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590462201บริหารงานก่อสร้างวรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6113.30-15.301024
034021111หลักเคมี 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,16/05/6113.30-15.30GAB204อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ดร.นภาภรณ์
024021111หลักเคมี 2600315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,16/05/6113.30-15.30GAB204
014021111หลักเคมี 2600315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,16/05/6113.30-15.30GAB204
024011305ฟิสิกส์ 1600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,16/05/6113.30-15.30GAB304รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดิเรก
014011305ฟิสิกส์ 1600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ไม่ระบุ,16/05/6113.30-15.30GAB303อ.ดร.เอมอรผศ.ยุทธชัย
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น590316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,16/05/6115.45-17.15GAB106อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.สะอาด
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,16/05/6115.45-17.15GAB205คุณเชาวฤทธิ์อ.พุทธดี
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,16/05/6115.45-17.15GAB204อ.ดร.เอมอรอ.วิไลวรรณ
034021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600315302ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6115.45-17.15GAB107อ.ดร.พงษ์เทพอ.จำรูญ
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600315301ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6115.45-17.15GAB107
034022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,16/05/6115.45-17.15943อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พิชิต
024022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2590315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,16/05/6115.45-17.15943
014022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2590315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,16/05/6115.45-17.15942อ.อัมพวันอ.โสภณ
014033902ชีวสถิติ580425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,17/05/6108.15-10.15844อ.ดร.กิตติอ.ชนิดา
014021301เคมีอินทรีย์600425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,17/05/6108.15-10.15GAB207อ.ดร.จิราพร กอ.นารีวรรณ
024094201ทฤษฎีจำนวน570310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,17/05/6108.15-10.15GAB206ผศ.ไชยยาอ.ดร.ฉลวย
014094201ทฤษฎีจำนวน570310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,17/05/6108.15-10.15GAB205รศ.ดร.อิสระอ.จำรูญ
014023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2590425201เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,17/05/6108.15-10.15GAB304อ.ดร.พงษ์เทพอ.พิชิต
014033109อนุกรมวิธาน580315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,17/05/6108.15-10.15946อ.พัทธชัยอ.ชุมพล
024033109อนุกรมวิธาน580315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,17/05/6108.15-10.15946
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา580313901คอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,17/05/6108.15-10.15GAB303ผศ.สมคิดอ.วิศิษฎ์
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์สิริวดี พรหมน้อย, ,17/05/6108.15-10.15GAB305อ.ดร.สิริวดีอ.กนกวรรณ มา
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600462201บริหารงานก่อสร้างพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,17/05/6110.30-12.00943อ.ดร.ธนิตผศ.ดร.รัชนี
014124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,17/05/6110.30-12.30GAB307อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.สะอาด
994124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์590000003-กนกวรรณ กันยะมี, ,17/05/6110.30-12.30สอบนอกตาราง
034073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,17/05/6110.30-12.30GAB209อ.ดร.ธนากรอ.ดร.เอมอร
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,17/05/6110.30-12.30GAB207รศ.จักรกฤษณ์อ.ดร.วันวิสาข์
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,17/05/6110.30-12.30GAB205อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.สุทธิดา
034023202เคมีอนินทรีย์ 2580425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,17/05/6110.30-12.30GAB206อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สุภาพร
024023202เคมีอนินทรีย์ 2580315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,17/05/6110.30-12.30GAB206
014023202เคมีอนินทรีย์ 2580315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,17/05/6110.30-12.30GAB206
024124707เว็บเทคโนโลยี590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,17/05/6110.30-12.30GAB305อ.ดร.พีระพลอ.ปริญญา
014124707เว็บเทคโนโลยี580429701เทคโนโลยีสารสนเทศพีระพล ขุนอาสา, ,17/05/6110.30-12.30GAB305
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ580420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,17/05/6110.30-12.30GAB308อ.วรินสินีอ.ดร.ชาติทนง
014032102สรีรวิทยาทั่วไป590425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,17/05/6110.30-12.30844อ.ดร.วารุณีอ.ฐิติพร
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,17/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.ทัศนา
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อิสระ อินจันทร์, ,17/05/6110.30-12.30GAB303รศ.ดร.อิสระอ.ดร.ณัฐกฤตา
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,17/05/6110.30-12.30GAB304ผศ.ไชยยาอ.ดร.วีรศักดิ์
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,17/05/6110.30-12.30GAB303รศ.ดร.อิสระอ.ดร.ณัฐกฤตา
024092501เรขาคณิตเบื้องต้น600310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,17/05/6113.30-15.30GAB308ผศ.กฤดาอ.อัมพวัน
014092501เรขาคณิตเบื้องต้น600310401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,17/05/6113.30-15.30GAB307อ.วรินสินีอ.ดร.วชิราภรณ์
044121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,17/05/6113.30-15.30GAB306อ.กฤษณ์อ.ดร.จิราพร ก
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB207อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.สุภาพร
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB205อ.ดร.ธนากรอ.ปริญญา
034073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB209รศ.จักรกฤษณ์อ.ดร.ชาติทนง
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,17/05/6113.30-15.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.พิชชาภา
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ570315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,17/05/6113.30-15.30GAB303อ.ชุมพลอ.ดร.กฤษณะ
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,17/05/6113.30-15.30GAB309อ.ดิเรกอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
034023501ชีวเคมี 2580425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB206ผศ.ดร.พรทิพพาอ.เผด็จการ
024023501ชีวเคมี 2580315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB206
014023501ชีวเคมี 2580315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB206
034121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,17/05/6113.30-15.30GAB305อ.พรเทพอ.สุนีย์
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ580313901คอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,17/05/6113.30-15.30GAB304ผศ.สมคิดอ.จงรัก
014031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,17/05/6115.45-17.15942อ.ดร.กชกรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,17/05/6115.45-17.15GAB205อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ศศิธร
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,17/05/6115.45-17.15GAB205
064031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,17/05/6115.45-17.15941อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.ภาคภูมิ
054031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์จิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,17/05/6115.45-17.15941
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600315202เคมีพัทธชัย ปิ่นนาค, ,17/05/6115.45-17.15A311อ.พัทธชัยอ.ดร.ทัศนา
044031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,17/05/6115.45-17.15A401อ.ดร.วารุณีอ.ฐิติพร
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,17/05/6115.45-17.15A401
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600315201เคมีสิริวดี พรหมน้อย, ,17/05/6115.45-17.15A310อ.ดร.สิริวดีอ.กานต์ธิดา
014122202โครงสร้างข้อมูล580315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,18/05/6108.15-10.15GAB204อ.กฤษณ์อ.ดร.กชกร
014511202หลักการประกอบอาหาร600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,18/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590312802การประถมศึกษาดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6108.15-10.15A802อ.ดิเรกอ.ดร.พีระพล
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6108.15-10.15A802
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590433601เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6108.15-10.15A802
014122105การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,18/05/6108.15-10.15GAB207อ.นารีวรรณอ.ดร.วารุณี
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,18/05/6108.15-10.15GAB303อ.มานิตย์อ.ดร.วีรศักดิ์
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590436001นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.15นิเทศผศ.ยุทธชัยอ.พิชชาภา
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310202ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.1510310อ.ดร.นภาภรณ์อ.สุรพล
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590435901นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.15นิเทศผศ.ยุทธชัยอ.พิชชาภา
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310201ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.15นิเทศ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.15นิเทศ
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590314002การศึกษาปฐมวัยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.1510310อ.ดร.นภาภรณ์อ.สุรพล
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.1510310
024122202โครงสร้างข้อมูล600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,18/05/6108.15-10.15GAB205ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.ธนิต
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205อ.วิไลวรรณอ.อนุชา
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590312801การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A204อ.วรินสินีอ.ดร.กนกวรรณ ก
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590314001การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A204
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A204
014124609ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์580429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,18/05/6108.15-10.15844ผศ.สมคิดอ.ดร.ฉลวย
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,18/05/6110.30-12.30GAB305อ.กนกวรรณ มาอ.ชนิดา
014011306ฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,18/05/6110.30-12.30GAB206คุณเชาวฤทธิ์อ.จำรูญ
024033107วิวัฒนาการ580315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,18/05/6110.30-12.30942อ.ดร.วันวิสาข์อ.พรเทพ
014033107วิวัฒนาการ580315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,18/05/6110.30-12.30942
034092601พีชคณิตเชิงเส้น590420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,18/05/6110.30-12.30GAB204อ.ดร.สะอาดอ.พิชิต
024092601พีชคณิตเชิงเส้น590310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,18/05/6110.30-12.30GAB205ผศ.ไชยยาผศ.ดร.ราตรี
014092601พีชคณิตเชิงเส้น590310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,18/05/6110.30-12.30GAB204อ.ดร.สะอาดอ.พิชิต
024011306ฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,18/05/6110.30-12.30GAB207รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.พงษ์เทพ
024513304การดำเนินงานด้านอาหารและบริการ590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,18/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.สุทธิดา
014513304การดำเนินงานด้านอาหารและบริการ580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,18/05/6110.30-12.30คหกรรม1
014063421การจัดการขยะและของเสียอันตราย580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,18/05/6110.30-12.30GAB307อ.ดร.สุภาพรอ.ดร.ณัฐกฤตา
014021304ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์600425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,18/05/6113.30-15.00936อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.สุทธิดา
014122208ทฤษฎีการคำนวณ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,18/05/6113.30-15.30GAB306อ.จุฬาลักษณ์อ.อัมพวัน
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590310402คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6113.30-15.30GAB205อ.ดิเรกอ.ปริญญา
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6113.30-15.30GAB204อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.ชาติทนง
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,18/05/6113.30-15.30845อ.พิชชาภาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014063504การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,18/05/6113.30-15.30GAB307อ.พุทธดีอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,18/05/6113.30-15.30GAB304รศ.ดร.อิสระอ.ดร.สุภาพร
034013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,18/05/6115.45-17.15GAB107คุณเชาวฤทธิ์อ.สุนีย์
024013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,18/05/6115.45-17.15GAB107
014013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์580316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,18/05/6115.45-17.15GAB106อ.ธันยบูรณ์อ.เผด็จการ
034023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,18/05/6115.45-17.15945อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.สุทธิพันธุ์
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,18/05/6115.45-17.15945
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,18/05/6115.45-17.15945
014021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/05/6115.45-17.15946อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ชื่นกมล
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6115.45-17.15944อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ฐิติพร
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6115.45-17.15944
034021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6115.45-17.15944
014063801การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,22/05/6108.15-09.45GAB308อ.ดร.กฤษณะอ.สุนีย์
014134901การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,22/05/6108.15-10.15GAB207อ.ดร.กนกวรรณ กอ.เผด็จการ
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,22/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.ดร.จิราพร ก
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6108.15-10.15942อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ดร.สุทธิดา
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600316202ฟิสิกส์สะอาด อยู่เย็น, ,22/05/6108.15-10.15GAB304อ.ดร.สะอาดอ.จงรัก
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600316201ฟิสิกส์สะอาด อยู่เย็น, ,22/05/6108.15-10.15GAB303อ.วิไลวรรณอ.ศศิธร
024031304สัตววิทยา600315302ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,22/05/6108.15-10.15GAB106อ.ดร.สิริวดีอ.ดร.ธนากร
014031304สัตววิทยา600315301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,22/05/6108.15-10.15GAB106
024021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน ไมตรัตน์, ,22/05/6108.15-10.15943อ.อัมพวันอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014093901โครงงานคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,22/05/6108.15-10.15GAB307รศ.ดร.อิสระผศ.ดร.ศรัณยู
014081603วอลเลย์บอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,22/05/6110.30-12.00845ผศ.ดร.เสรีอ.มานิตย์
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,22/05/6110.30-12.00844อ.ดร.ทัศนาอ.จุฬาลักษณ์
014062410กฎหมายสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,22/05/6110.30-12.30GAB106อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.กิตติวรรณ
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,22/05/6110.30-12.30GAB306อ.ดร.ภาคภูมิอ.สุนีย์
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,22/05/6110.30-12.30GAB304อ.ปริญญาอ.จงรัก
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,22/05/6110.30-12.30GAB303อ.ดร.ชาติทนงอ.ศศิธร
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,22/05/6110.30-12.30846อ.พิชิตอ.ชื่นกมล
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พุทธดี อุบลสุข, ,22/05/6110.30-12.30GAB206อ.พุทธดีผศ.ดร.ณิชารีย์
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,22/05/6110.30-12.30GAB307อ.วิไลวรรณอ.ดร.พีระพล
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600462201บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6110.30-12.30GAB204อ.วิศิษฏ์อ.สุรพล
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6110.30-12.30GAB204
064011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6110.30-12.30GAB205อ.ธันยบูรณ์อ.กฤษณ์
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6110.30-12.30GAB205
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานสิงหเดช แตงจวง, ,22/05/6110.30-12.30GAB207รศ.ดร.สิงหเดชผศ.สมคิด
014512202การถนอมอาหาร590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,22/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ชนิดา
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,22/05/6110.30-12.30942อ.อนุชาอ.ดร.จิราพร ก
014063802การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,22/05/6113.30-15.00GAB308อ.พุทธดีอ.ดร.กิตติวรรณ
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,22/05/6113.30-15.00GAB306อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.ศรัณยู
014032202พฤกษศาสตร์590425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,22/05/6113.30-15.30846อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.สุทธิพันธุ์
014033903ชีวสารสนเทศ580425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,22/05/6113.30-15.30845อ.ดร.กชกรอ.กานต์ธิดา
024013303ไฟฟ้าและพลังงาน590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,22/05/6113.30-15.30GAB205อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.ธนากร
014013303ไฟฟ้าและพลังงาน590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,22/05/6113.30-15.30GAB204รศ.ดร.สิงหเดชอ.ปริญญา
014113106สถิติเพื่อการวิจัย580420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,22/05/6113.30-15.30GAB206ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.วารุณี
024033106นิเวศวิทยา580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ พิระภาค, ,22/05/6113.30-15.30943อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014033106นิเวศวิทยา580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ พิระภาค, ,22/05/6113.30-15.30942อ.พัทธชัยอ.ดร.ทัศนา
014123639คอมพิวเตอร์กราฟิก580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,22/05/6113.30-15.30844อ.อนุชาอ.มานิตย์
014094410การวิเคราะห์เชิงซ้อน580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,22/05/6113.30-15.30GAB307รศ.ดร.อิสระอ.ดร.กนกวรรณ ก
014092403แคลคูลัส 2600425301ชีววิทยาอิสระ อินจันทร์, ,22/05/6113.30-15.30GAB207อ.ดร.สะอาดอ.ดร.พีระพล
024024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี570315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6115.45-17.15943อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.จุฬาลักษณ์
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,22/05/6115.45-17.15วทอ208อ.ดร.พงษ์เทพอ.นารีวรรณ
014023502ปฏิบัติการชีวเคมี 2580425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,22/05/6115.45-17.15936ผศ.ดร.พรทิพพารศ.จักรกฤษณ์
024031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,22/05/6115.45-17.15941อ.พัทธชัยอ.จำรูญ
014031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,22/05/6115.45-17.15941
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พุทธดี อุบลสุข, ,22/05/6115.45-17.15GAB206อ.พุทธดีอ.สุรพล
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB204อ.วิศิษฏ์อ.กฤษณ์
064011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB204
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB205อ.กนกวรรณ มาอ.วรินสินี
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB204อ.วิศิษฏ์อ.กฤษณ์
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600462201บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB205อ.กนกวรรณ มาอ.วรินสินี
014024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี570315201เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,22/05/6115.45-17.15942อ.อัมพวันผศ.กฤดา
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี580315202เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ไม่ระบุ,23/05/6108.15-09.45GAB106อ.ดร.ฉลวยอ.จุฬาลักษณ์
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี580315201เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ไม่ระบุ,23/05/6108.15-09.45GAB106
014023727ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม580425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,23/05/6108.15-09.45936อ.ดร.ธนิตอ.ชนิดา
014063901สัมมนาสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,23/05/6108.15-09.45GAB305อ.ปริญญาอ.ดร.พีระพล
014083418มวยไทยประกอบดนตรี580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,23/05/6108.15-09.45846ผศ.ดร.เสรีอ.กฤษณ์
034083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,23/05/6108.15-09.45GAB205อ.ดร.วรวุฒิอ.มานิตย์
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว580310802พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,23/05/6108.15-09.45GAB204อ.ดร.ทัศนาอ.ดิเรก
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว580310801พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,23/05/6108.15-09.45GAB204
014081301จิตวิทยาการกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,23/05/6108.15-09.45A204อ.ดร.ภาคภูมิอ.อนุชา
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา570315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, รัชนี เพ็ชรช้าง,23/05/6108.15-10.15944อ.ดร.กชกรอ.วิศิษฎ์
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา570315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, รัชนี เพ็ชรช้าง,23/05/6108.15-10.15943ผศ.ดร.รัชนีอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ580315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6108.15-10.15942อ.ดร.กิตติอ.ดร.วีรศักดิ์
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ580315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6108.15-10.15942
014513208อาหารเอเซีย580420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,23/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.ดร.วชิราภรณ์
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6108.15-10.15GAB303อ.วรินสินีอ.ดร.กฤษณะ
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6108.15-10.15GAB304รศ.ดร.อิสระอ.ศศิธร
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6108.15-10.15GAB303อ.วรินสินีอ.ดร.กฤษณะ
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,23/05/6108.15-10.15GAB107อ.ดร.สุภาพรผศ.ดร.ศรัณยู
024123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590313902คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,23/05/6108.15-10.15844อ.สุรพลอ.ฐิติพร
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,23/05/6108.15-10.15844
034123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,23/05/6108.15-10.15845อ.โสภณอ.สุทธิพันธุ์
024012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB306รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ยุทธชัย
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB106อ.กนกวรรณ มาอ.นารีวรรณ
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น570316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB305อ.ธันยบูรณ์ผศ.ไชยยา
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB106อ.กนกวรรณ มาอ.นารีวรรณ
014072327การส่งเสริมสุขภาพ590427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB303อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.พรทิพพา
024072327การส่งเสริมสุขภาพ590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,23/05/6110.30-12.30GAB304อ.จงรักอ.พิชิต
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590318101ภาษาเกาหลีจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A403อ.ดร.จิราพร กอ.สุทธิพันธุ์
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590443521ดนตรีสากลจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A205อ.ดร.ธนิตอ.พรเทพ
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590316201ฟิสิกส์จิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A405อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ชื่นกมล
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590443511ดนตรีไทยจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A202อ.สุนีย์ผศ.สมคิด
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A403อ.ดร.จิราพร กอ.สุทธิพันธุ์
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590448401การจัดการวัฒนธรรมธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A403
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590318201นาฏศิลป์ธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A205อ.ดร.ธนิตอ.พรเทพ
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590444201การพัฒนาชุมชนธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A403อ.ดร.จิราพร กอ.สุทธิพันธุ์
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590420601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A205อ.ดร.ธนิตอ.พรเทพ
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A202อ.สุนีย์ผศ.สมคิด
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590311101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A201อ.เผด็จการอ.ชุมพล
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590451101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A201
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590420401คณิตศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A202อ.สุนีย์ผศ.สมคิด
014092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6110.30-12.30GAB107อ.วรินสินีผศ.ดร.ณิชารีย์
024092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6110.30-12.30GAB107
024071305โภชนาการสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,23/05/6110.30-12.30GAB205อ.ศศิธรอ.จุฬาลักษณ์
014071305โภชนาการสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,23/05/6110.30-12.30GAB204อ.ดร.พงษ์ศักดิ์รศ.จักรกฤษณ์
014031601จุลชีววิทยาทั่วไป600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,23/05/6113.30-15.00GAB204อ.ดร.วารุณีอ.ดร.กฤษณะ
014014903สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์570316201ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,23/05/6113.30-15.00GAB305คุณเชาวฤทธิ์ผศ.ดร.ศรัณยู
014083106การจัดการแข่งขันกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,23/05/6113.30-15.00GAB307อ.ดร.ภาคภูมิอ.นารีวรรณ
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้น590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,23/05/6113.30-15.30844อ.ดร.กชกรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, ,23/05/6113.30-15.30945อ.อัมพวันอ.สุรพล
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน590315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,23/05/6113.30-15.30944อ.ดร.จิราพร กอ.อนุชา
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน590315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,23/05/6113.30-15.30944
024024707พลังงานทดแทนทางเคมี570315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,23/05/6113.30-15.30946อ.ดร.ธนิตอ.โสภณ
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี570315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,23/05/6113.30-15.30946
024073415วิทยาการระบาด590427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,23/05/6113.30-15.30GAB304อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.วรวุฒิ
014073415วิทยาการระบาด590427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,23/05/6113.30-15.30GAB303อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.นภาภรณ์
014012101ทัศนศาสตร์580316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,23/05/6113.30-15.30GAB306อ.ดร.เอมอรผศ.ดร.ณิชารีย์
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6115.45-17.15GAB106อ.กนกวรรณ มาอ.ดร.สิริวดี
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6115.45-17.15GAB106
024034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา570315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6115.45-17.15945อ.ดร.กิตติอ.พรเทพ
014034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา570315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6115.45-17.15944อ.พัทธชัยผศ.ดร.ราตรี
034022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6115.45-17.15943อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.รัชนี
024022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1590315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6115.45-17.15943
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1590315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6115.45-17.15942อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ฉลวย
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,23/05/6115.45-17.15GAB107อ.ดร.เอมอรอ.วิไลวรรณ
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,23/05/6115.45-17.15GAB108อ.วิศิษฏ์อ.พุทธดี
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24/05/6108.15-09.45844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ชุมพล
014081507เทนนิส600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24/05/6108.15-09.45846อ.พิชชาภาอ.โสภณ
014084410การอยู่ค่ายพักแรม590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,24/05/6108.15-09.45845ผศ.ดร.เสรีอ.อนุชา
024091201หลักการคณิตศาสตร์600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไชยยา แซ่ยับ, ,24/05/6108.15-10.15GAB306ผศ.ไชยยาอ.ดร.เอมอร
014513101หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,24/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.ทัศนา
014091106แคลคูลัสเบื้องต้น590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/05/6108.15-10.15GAB303ผศ.ยุทธชัยอ.วิไลวรรณ
024091106แคลคูลัสเบื้องต้น590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวรินสินี จันทะคุณ, ,24/05/6108.15-10.15GAB304อ.วรินสินีอ.ดร.ธนิต
034032401พันธุศาสตร์590451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,24/05/6108.15-10.15943อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.วรวุฒิ
024032401พันธุศาสตร์590315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,24/05/6108.15-10.15942อ.ดร.สุทธิดาอ.ชื่นกมล
014032401พันธุศาสตร์590315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,24/05/6108.15-10.15942
014091201หลักการคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/05/6108.15-10.15GAB305อ.ดร.สะอาดอ.ดร.สุภาพร
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,24/05/6110.30-12.00845อ.ดร.กชกรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2600427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24/05/6110.30-12.00GAB205อ.ดร.ธนากรอ.ดร.กฤษณะ
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2600427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24/05/6110.30-12.00GAB204อ.เผด็จการอ.กนกวรรณ มา
014023402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2590425201เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,24/05/6110.30-12.00844อ.ดร.พงษ์เทพอ.ดร.กิตติ
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา580315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,24/05/6110.30-12.00942ผศ.ดร.รัชนีอ.ดร.ทัศนา
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา580315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,24/05/6110.30-12.00942
014093201ทฤษฎีเซต590310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,24/05/6110.30-12.30GAB305ผศ.ไชยยาผศ.ดร.ณิชารีย์
024093201ทฤษฎีเซต590310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,24/05/6110.30-12.30GAB306อ.วิไลวรรณอ.ดร.ชาติทนง
044111101หลักสถิติ600434951การจัดการธุรกิจบริการดิเรก บัวหลวง, ,24/05/6110.30-12.30GAB304อ.ดิเรกอ.สุนีย์
024111101หลักสถิติ600433601เศรษฐศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,24/05/6110.30-12.30GAB304
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,24/05/6110.30-12.30846อ.พิชิตอ.พัทธชัย
014111101หลักสถิติ590434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/05/6110.30-12.30GAB303ผศ.ยุทธชัยอ.จงรัก
034111101หลักสถิติ600434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/05/6110.30-12.30GAB303
014021302เคมีอินทรีย์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,24/05/6113.30-15.00GAB204อ.ดร.วชิราภรณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช580425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,24/05/6113.30-15.30846อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.พิชชาภา
014063212มลพิษทางอากาศและการควบคุม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,24/05/6113.30-15.30GAB305อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.ธนิต
024011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,24/05/6113.30-15.30GAB304อ.ธันยบูรณ์อ.ศศิธร
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,24/05/6113.30-15.30GAB303รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.ธนากร
014124203ปัญญาประดิษฐ์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,24/05/6113.30-15.30845ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.วรวุฒิ
014124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำรูญ จันทร์กุญชร, ,25/05/6108.15-10.15A310อ.จำรูญผศ.ดร.เสรี
014123646การพานิชย์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,25/05/6108.15-10.15A301อ.มานิตย์อ.ชุมพล
014124304เกมส์และการจำลอง590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปโสภณ วิริยะรัตนกุล, ,25/05/6108.15-10.15A302อ.โสภณอ.ดิเรก

กลับหน้าหลัก