ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ573434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจอ.ดร.ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์12/05/6110.30-12.30A201อ.ดร.ภาคภูมิอ. ดร. ทัศนา
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ571449001นิติศาสตร์อ.ดร.ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์12/05/6110.30-12.30A201
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน583434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจอ.วิไลวรรณ รัตนกูล13/05/6110.30-12.30A203อ. วิไลวรรณอ. พิชชาภา

กลับหน้าหลัก