ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย590310802พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,28/11/6108.15-09.45844อ.พิชชาภาอ.ดร.เอมอร
014083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย590310801พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,28/11/6108.15-09.45844
014021601เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,28/11/6108.15-09.45GAB304อ.ดร.วชิราภรณ์อ.มานิตย์
014063201ปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,28/11/6108.15-09.45GAB108อ.ดร.สุภาพรอ.ชนิดา
014034616จุลินทรีย์อุตสาหกรรม580425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,28/11/6108.15-10.15A311อ.ดร.กิตติอ.กฤษณ์
024032202พฤกษศาสตร์590315302ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,28/11/6108.15-10.15946อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.สุรพล
014032202พฤกษศาสตร์590315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,28/11/6108.15-10.15946
014131101หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,28/11/6108.15-10.15GAB209อ.นารีวรรณอ.ดิเรก
024033106นิเวศวิทยา580315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28/11/6108.15-10.15A304อ.พัทธชัยอ.ดร.โสภณ
014033106นิเวศวิทยา580315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28/11/6108.15-10.15A304
014122506วิศวกรรมซอฟต์แวร์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,28/11/6108.15-10.15GAB306อ.ดร.พีระพลผศ.ยุทธชัย
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28/11/6108.15-10.15846อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.อัมพวัน
014122207ดีสครีตและโครงสร้าง590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,28/11/6108.15-10.15GAB305ผศ.ดร.ราตรีอ.วิศิษฎ์
024093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,28/11/6108.15-10.15GAB307อ.วรินสินีอ.ดร.กิตติวรรณ
014093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,28/11/6108.15-10.15GAB307
034033106นิเวศวิทยา590425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,28/11/6108.15-10.15A310อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.ณัฐกฤตา
024093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/11/6108.15-10.15GAB308อ.วิไลวรรณอ.ปริญญา
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย590420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/11/6108.15-10.15GAB308
024072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย590427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,28/11/6108.15-10.15GAB309ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.ชาติทนง
014072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย590427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,28/11/6108.15-10.15GAB310อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.อนุชา
014074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,28/11/6110.30-12.00GAB306อ.เผด็จการอ.ดร.กฤษณะ
034074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,28/11/6110.30-12.00GAB308อ.ดร.สุนีย์อ.พุทธดี
024074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,28/11/6110.30-12.00GAB307อ.ดร.ธนากรอ.วิไลวรรณ
014082602บาสเกตบอล 2580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,28/11/6110.30-12.00845อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.อัมพวัน
014032601จุลชีววิทยา600451101เกษตรศาสตร์กชกร ลาภมาก, ,28/11/6110.30-12.30945อ.ดร.กชกรอ.ดร.โสภณ
014063417หลักการจัดการลุ่มน้ำ580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,28/11/6110.30-12.30GAB303อ.ดร.ชาติทนงรศ.ดร.สิงหเดช
014512203อาหารว่างและขนมหวานไทย590420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,28/11/6110.30-12.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.เสรี
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590313901คอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,28/11/6110.30-12.30GAB309อ.นารีวรรณผศ.ไชยยา
014023710เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น580425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,28/11/6110.30-12.30GAB305อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.สะอาด
024123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590313902คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,28/11/6110.30-12.30GAB310อ.มานิตย์อ.ศศิธร
034123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,28/11/6110.30-12.30GAB310
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์580429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,28/11/6110.30-12.30GAB304อ.อนุชาอ.ดร.สุภาพร
014032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์600315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,28/11/6113.30-15.30946อ.ดร.กชกรอ.สุทธิพันธุ์
024032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์600315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,28/11/6113.30-15.30946
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,28/11/6113.30-15.30GAB304อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.ธนิต
024123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,28/11/6113.30-15.30GAB304
014063603ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,28/11/6113.30-15.30GAB303สอบนอกตาราง
034023301เคมีอินทรีย์ 2590425201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,28/11/6113.30-15.30GAB309อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.กฤษณะ
014023301เคมีอินทรีย์ 2590315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,28/11/6113.30-15.30GAB309
024073104เภสัชวิทยา590427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,28/11/6113.30-15.30GAB308ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014073104เภสัชวิทยา590427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,28/11/6113.30-15.30GAB307ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.วารุณี
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,28/11/6113.30-15.30GAB209อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.สุนีย์
014064201จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,28/11/6113.30-15.30GAB108อ.ปริญญาอ.ดร.พีระพล
014084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,28/11/6113.30-15.30845ผศ.ดร.เสรีอ.พัทธชัย
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,28/11/6113.30-15.30GAB306นศ(คบ)สอบก่อน
024023301เคมีอินทรีย์ 2590315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28/11/6113.30-15.30GAB310อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.สิริวดี
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ580313901คอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,28/11/6113.30-15.30GAB305นศ(คบ)สอบก่อน
034074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์, ,28/11/6115.45-17.15GAB310สอบนอกตาราง
024074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์, ,28/11/6115.45-17.15GAB309สอบนอกตาราง
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปฉลวย เสาวคนธ์, ,28/11/6115.45-17.15A312อ.ดร.ฉลวยอ.ฐิติพร
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,28/11/6115.45-17.15942อ.ดร.พงศ์เทพอ.กานต์ธิดา
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,28/11/6115.45-17.15942
014023803การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี580425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,28/11/6115.45-17.15GAB306สอบนอกตาราง
014023801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเคมี580425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,28/11/6115.45-17.15GAB305สอบนอกตาราง
034074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,28/11/6115.45-17.15GAB310สอบนอกตาราง
014134801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,28/11/6115.45-17.15GAB304สอบนอกตาราง
014134803การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศพรเทพ จันทร์เพ็ง, ,28/11/6115.45-17.15GAB307สอบนอกตาราง
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28/11/6115.45-17.15A313อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.สุทธิพันธุ์
014513802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,28/11/6115.45-17.15คหกรรม2สอบนอกตาราง
014513801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,28/11/6115.45-17.15คหกรรม1สอบนอกตาราง
024074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,28/11/6115.45-17.15GAB309สอบนอกตาราง
014074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,28/11/6115.45-17.15GAB308สอบนอกตาราง
014074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,28/11/6115.45-17.15GAB308
034074912การสัมมนาสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,29/11/6108.15-09.45GAB310อ.จงรักอ.ปริญญา
014074912การสัมมนาสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,29/11/6108.15-09.45GAB308อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.พัทธชัย
014513901สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ580420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,29/11/6108.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.กิตติ
024074912การสัมมนาสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,29/11/6108.15-09.45GAB309อ.ดร.ธนากรอ.ดร.ชาติทนง
014083115การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,29/11/6108.15-09.45845อ.พิชชาภาอ.ดร.กชกร
014022625ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,29/11/6108.15-09.45936อ.ดร.วชิราภรณ์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2590427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,29/11/6108.15-10.15GAB307รศ.จักรกฤษณ์อ.ชุมพล
014073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2590427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,29/11/6108.15-10.15GAB306อ.ศศิธรผศ.ดร.ราตรี
014511204ขนมอบเบื้องต้น600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,29/11/6108.15-10.15คหกรรม2อ.ฐิติพรอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
024032102สรีรวิทยาทั่วไป590315302ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,29/11/6108.15-10.15946อ.ดร.วารุณีอ.ดร.กนกวรรณ ก
014032102สรีรวิทยาทั่วไป590315301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,29/11/6108.15-10.15946
024094405การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น580310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29/11/6108.15-10.15GAB305นศ(คบ)สอบแล้ว
014094405การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น580310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29/11/6108.15-10.15GAB304นศ(คบ)สอบแล้ว
034034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา580425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,29/11/6108.15-10.15A310อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
024034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา580315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,29/11/6108.15-10.15942นศ(คบ)สอบแล้ว
014034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา580315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,29/11/6108.15-10.15942
014063210มลพิษทางดินและการจัดการ590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,29/11/6108.15-10.15GAB303อ.ดร.สุภาพรอ.ดร.กิตติวรรณ
014081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,29/11/6108.15-10.15943ผศ.ดร.เสรีอ.ดร.สิริวดี
014512204อาหารนานาชาติ590420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,29/11/6110.30-12.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.ธนิต
024121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,29/11/6110.30-12.30GAB207อ.จำรูญอ.ดร.สุนีย์
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,29/11/6110.30-12.30GAB209อ.ดร.โสภณอ.จงรัก
014122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ600313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,29/11/6110.30-12.30GAB205อ.ชุมพลรศ.จักรกฤษณ์
024092701โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,29/11/6110.30-12.30GAB306อ.ดิเรกอ.เผด็จการ
014092701โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,29/11/6110.30-12.30GAB306
054021116เคมีสำหรับวิศวกร610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,29/11/6110.30-12.30GAB310อ.ดร.พงศ์เทพผศ.ดร.ศรัณยู
044021116เคมีสำหรับวิศวกร610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,29/11/6110.30-12.30GAB310
034021116เคมีสำหรับวิศวกร600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,29/11/6110.30-12.30GAB310
024021116เคมีสำหรับวิศวกร590466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,29/11/6110.30-12.30GAB309อ.ดร.อัมพวันอ.ดร.ธนากร
014021116เคมีสำหรับวิศวกร580466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,29/11/6110.30-12.30GAB309
014064902โครงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,29/11/6110.30-12.30GAB305สอบนอกตาราง
024022622เคมีวิเคราะห์ 1600315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,29/11/6110.30-12.30GAB308อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.กฤษณะ
014022622เคมีวิเคราะห์ 1600315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,29/11/6110.30-12.30GAB308
034022622เคมีวิเคราะห์ 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,29/11/6110.30-12.30GAB308
014091402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,29/11/6110.30-12.30GAB303อ.วรินสินีผศ.ดร.ณิชารีย์
024012104ฟิสิกส์แผนใหม่600316202ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,29/11/6110.30-12.30GAB307อ.วิศิษฏ์ผศ.ดร.ราตรี
014012104ฟิสิกส์แผนใหม่600316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,29/11/6110.30-12.30GAB307
024031304สัตววิทยา600425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,29/11/6110.30-12.30936อ.ดร.สิริวดีอ.พิชิต
014031304สัตววิทยา590425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,29/11/6110.30-12.30936
014093301พีชคณิตนามธรรม 1590420401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,29/11/6110.30-12.30GAB304อ.ดร.นภาภรณ์อ.พรเทพ
014081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,29/11/6113.30-15.00942อ.ดร.ภาคภูมิอ.นารีวรรณ
034073522สุขภาพผู้สูงอายุ580427903สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,29/11/6113.30-15.30GAB308อ.ดร.กิตติวรรณอ.พุทธดี
024073522สุขภาพผู้สูงอายุ580427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,29/11/6113.30-15.30GAB307อ.ดร.สุนีย์รศ.ดร.สิงหเดช
014073522สุขภาพผู้สูงอายุ580427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,29/11/6113.30-15.30GAB306อ.ศศิธรผศ.ดร.พรทิพพา
014014902ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์580316201ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,29/11/6113.30-15.30615นศ(คบ)สอบแล้ว
024021103เคมีเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,29/11/6113.30-15.30GAB305อ.ดร.ฉลวยผศ.ไชยยา
014021103เคมีเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,29/11/6113.30-15.30GAB305
014022307เคมีอินทรีย์ 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,29/11/6113.30-15.30GAB108อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.จำรูญ
024073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ590427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,29/11/6113.30-15.30GAB304อ.เผด็จการอ.ดร.สุภาพร
014073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ590427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,29/11/6113.30-15.30GAB303อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ปริญญา
014121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,29/11/6113.30-15.30GAB107อ.พรเทพผศ.ดร.ณิชารีย์
014112204ความน่าจะเป็นและสถิติ 1600420401คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,29/11/6113.30-15.30GAB207ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.ชาติทนง
044091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์600315302ชีววิทยาสะอาด อยู่เย็น, ,29/11/6113.30-15.30GAB310อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.ศรัณยู
034091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์600315301ชีววิทยาสะอาด อยู่เย็น, ,29/11/6113.30-15.30GAB310
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์600315202เคมีสะอาด อยู่เย็น, ,29/11/6113.30-15.30GAB309อ.วิไลวรรณอ.ดร.กฤษณะ
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์600315201เคมีสะอาด อยู่เย็น, ,29/11/6113.30-15.30GAB309
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,29/11/6113.30-15.30GAB205อ.สุรพลอ.ดร.เอมอร
014094505ทอพอโลยีเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,29/11/6113.30-15.30GAB206รศ.ดร.อิสระอ.ธันยบูรณ์
024094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น580310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,29/11/6113.30-15.30GAB209นศ(คบ)สอบแล้ว
014094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น580310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,29/11/6113.30-15.30GAB204นศ(คบ)สอบแล้ว
034021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,29/11/6115.45-17.15944อ.ดร.ธนิตอ.ฐิติพร
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,29/11/6115.45-17.15943อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.ภาคภูมิ
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,29/11/6115.45-17.15A302อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.กานต์ธิดา
044021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610420601อาหารและโภชนาการพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,29/11/6115.45-17.15A311อ.ดร.พงศ์เทพผศ.ชื่นกมล
014124801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,29/11/6115.45-17.15GAB309สอบนอกตาราง
014022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1590315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,29/11/6115.45-17.15941อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.สุทธิพันธุ์
034022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,29/11/6115.45-17.15941
024022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1590315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,29/11/6115.45-17.15941
014124805การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,29/11/6115.45-17.15GAB310สอบนอกตาราง
014021602ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,29/11/6115.45-17.15945อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พิชชาภา
014034801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา580425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,29/11/6115.45-17.15A312อ.ดร.วันวิสาข์อ.พิชิต
014034803การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางชีวิทยา580425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,29/11/6115.45-17.15A313อ.ดร.กชกรผศ.ดร.รัชนี
054021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอัมพวัน ไมตรัตน์, ,29/11/6115.45-17.15936อ.ดร.อัมพวันอ.ดร.กิตติ
054091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,29/11/6115.45-17.45GAB207อ.วรินสินีอ.ดร.โสภณ
044091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,29/11/6115.45-17.45GAB206อ.ดิเรกอ.อนุชา
034091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,29/11/6115.45-17.45GAB205รศ.ดร.อิสระอ.กฤษณ์
024091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,29/11/6115.45-17.45GAB205
014091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,29/11/6115.45-17.45GAB205
064091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวรินสินี จันทะคุณ, ,29/11/6115.45-17.45GAB207อ.วรินสินีอ.ดร.โสภณ
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,30/11/6115.45-17.45A404สอบนอกตาราง
014123643การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก590000001-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,30/11/6115.45-17.45A312อ.อนุชาอ.ดร.โสภณ
014081505ว่ายน้ำ 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,03/12/6108.15-09.45942อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.มานิตย์
014124103ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,03/12/6108.15-10.15GAB304อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.สุนีย์
014024705นาโนเทคโนโลยีทางเคมี580425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ไม่ระบุ03/12/6108.15-10.15GAB305อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ชนิดา
034074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,03/12/6108.15-10.15GAB310อ.ดร.ธนากรอ.ดร.พีระพล
014021101เคมีทั่วไป 1610451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,03/12/6108.15-10.15943อ.ดร.ธนิตอ.สุรพล
014074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,03/12/6108.15-10.15GAB308อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.กฤษณ์
014124202การประมวลผลภาพ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,03/12/6108.15-10.15GAB307ผศ.ดร.ราตรีอ.เผด็จการ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปดิเรก บัวหลวง, ,03/12/6108.15-10.1510310อ.ดิเรกอ.ดร.กชกร
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600449001นิติศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,03/12/6108.15-10.15A201อ.ดร.นภาภรณ์อ.พัทธชัย
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน580446402ภาษาจีนธุรกิจดิเรก บัวหลวง, ,03/12/6108.15-10.1510310อ.ดิเรกอ.ดร.กชกร
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600448401การจัดการวัฒนธรรมดิเรก บัวหลวง, ,03/12/6108.15-10.1510310
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600443521ดนตรีสากลยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/12/6108.15-10.15A302ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600311102เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/12/6108.15-10.15A202รศ.ดร.อิสระอ.ดร.สุทธิดา
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600443511ดนตรีไทยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/12/6108.15-10.15A302ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600311101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/12/6108.15-10.15A401อ.วรินสินีอ.ดร.วารุณี
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600433601เศรษฐศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/12/6108.15-10.15A302ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/12/6108.15-10.15A203ผศ.ไชยยาอ.ดร.สิริวดี
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/12/6108.15-10.15A401อ.วรินสินีอ.ดร.วารุณี
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600318201นาฏศิลป์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/12/6108.15-10.15A302ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600312801การประถมศึกษายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,03/12/6108.15-10.15A202รศ.ดร.อิสระอ.ดร.สุทธิดา
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600315302ชีววิทยาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/12/6108.15-10.15A205อ.วิไลวรรณอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600315301ชีววิทยาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/12/6108.15-10.15A303อ.ดร.สะอาดอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610441801การท่องเที่ยวและการโรงแรมวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/12/6108.15-10.15A303
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/12/6108.15-10.15A304อ.นารีวรรณอ.จงรัก
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600314002การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/12/6108.15-10.15A205อ.วิไลวรรณอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434951การจัดการธุรกิจบริการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/12/6108.15-10.15A206อ.พิชิตผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600427902สาธารณสุขศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/12/6108.15-10.15A204อ.พรเทพอ.สุทธิพันธุ์
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600314001การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/12/6108.15-10.15A204
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/12/6108.15-10.15A206อ.พิชิตผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600427901สาธารณสุขศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/12/6108.15-10.15A205อ.วิไลวรรณอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600312802การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/12/6108.15-10.15A304อ.นารีวรรณอ.จงรัก
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434711นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)วิไลวรรณ รัตนกูล, ,03/12/6108.15-10.15A204อ.พรเทพอ.สุทธิพันธุ์
024074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,03/12/6108.15-10.15GAB309ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.ชาติทนง
014123106ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,03/12/6108.15-10.15GAB306อ.จุฬาลักษณ์อ.ปริญญา
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, ,03/12/6110.30-12.00936อ.ดร.จิราพร กอ.กานต์ธิดา
014094802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,03/12/6110.30-12.00GAB304สอบนอกตาราง
014094801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,03/12/6110.30-12.00GAB305สอบนอกตาราง
014081602บาสเกตบอล 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,03/12/6110.30-12.00946อ.ดร.วรวุฒิผศ.ชื่นกมล
014083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,03/12/6110.30-12.00941อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.สุทธิพันธุ์
024023708เคมีสภาวะแวดล้อม580315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,03/12/6110.30-12.30945นศ(คบ)สอบแล้ว
014023708เคมีสภาวะแวดล้อม580315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,03/12/6110.30-12.30945
044022503ชีวเคมี 1600425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,03/12/6110.30-12.30GAB307ผศ.ดร.พรทิพพาอ.ดร.เอมอร
034022503ชีวเคมี 1590425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,03/12/6110.30-12.30GAB307
024022503ชีวเคมี 1590315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,03/12/6110.30-12.30GAB307
014022503ชีวเคมี 1590315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,03/12/6110.30-12.30GAB306อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ธันยบูรณ์
014034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา580425301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,03/12/6110.30-12.30ED406สอบนอกตาราง
064011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,03/12/6110.30-12.30GAB309อ.วิศิษฏ์อ.อนุชา
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,03/12/6110.30-12.30GAB309
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิงหเดช แตงจวง, ,03/12/6110.30-12.30GAB308รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ศรัณยู
074011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสิงหเดช แตงจวง, ,03/12/6110.30-12.30GAB310อ.กนกวรรณ มอ.ดร.กิตติวรรณ
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, ,03/12/6110.30-12.30GAB308รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ศรัณยู
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์สิงหเดช แตงจวง, ,03/12/6110.30-12.30GAB310อ.กนกวรรณ มอ.ดร.กิตติวรรณ
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, ,03/12/6110.30-12.30GAB308รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ศรัณยู
024023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม580315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,03/12/6113.30-15.00945นศ(คบ)สอบแล้ว
014023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม580315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,03/12/6113.30-15.00945
014081501กรีฑา 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,03/12/6113.30-15.00946อ.พิชชาภาอ.ฐิติพร
014023101เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี610315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,03/12/6113.30-15.00936สอบนอกตาราง
014034907สัมมนาทางชีววิทยา580425301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,03/12/6113.30-15.00ED407ผศ.ดร.รัชนีอ.กานต์ธิดา
034074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,03/12/6113.30-15.00GAB308สอบนอกตาราง
024074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,03/12/6113.30-15.00GAB307สอบนอกตาราง
014074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,03/12/6113.30-15.00GAB306สอบนอกตาราง
014064501การจัดการสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,03/12/6113.30-15.30GAB303สอบนอกตาราง
034034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,03/12/6113.30-15.30943อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.ภาคภูมิ
044034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,03/12/6113.30-15.30943
014124611การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์580429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,03/12/6113.30-15.30GAB304อ.จุฬาลักษณ์อ.ศศิธร
014024910โครงการวิจัยทางเคมี580425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,03/12/6113.30-15.30GAB305สอบนอกตาราง
034022201เคมีอนินทรีย์ 1590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,03/12/6113.30-15.30GAB310สอบนอกตาราง
024022201เคมีอนินทรีย์ 1590315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,03/12/6113.30-15.30GAB310
014022201เคมีอนินทรีย์ 1590315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,03/12/6113.30-15.30GAB309สอบนอกตาราง
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช580315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,03/12/6113.30-15.30ED406นศ(คบ)สอบแล้ว
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช580315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,03/12/6113.30-15.30ED406
014514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,03/12/6113.30-15.30คหกรรม1สอบนอกตาราง
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,03/12/6115.45-17.15941สอบนอกตาราง
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,03/12/6115.45-17.15941
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,03/12/6115.45-17.15GAB310อ.ธันยบูรณ์อ.เผด็จการ
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,03/12/6115.45-17.15GAB309อ.วิศิษฏ์อ.จงรัก
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,03/12/6115.45-17.15GAB308อ.กนกวรรณ มอ.ดร.สุนีย์
024011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,03/12/6115.45-17.15GAB308
074011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,03/12/6115.45-17.15GAB310อ.ธันยบูรณ์อ.เผด็จการ
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,03/12/6115.45-17.15GAB308อ.กนกวรรณ มอ.ดร.สุนีย์
064011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,03/12/6115.45-17.15GAB309อ.วิศิษฏ์อ.จงรัก
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,03/12/6115.45-17.15A310สอบนอกตาราง
024084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา590310802พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,04/12/6108.15-09.45GAB309อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.พีระพล
014084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา590310801พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,04/12/6108.15-09.45GAB309
014094903สัมมนาคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04/12/6108.15-09.45GAB303สอบนอกตาราง
014063504การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,04/12/6108.15-10.15GAB209อ.ดร.ชาติทนงรศ.จักรกฤษณ์
024093604กำหนดการเชิงเส้น600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04/12/6108.15-10.15GAB305อ.ดร.นภาภรณ์อ.นารีวรรณ
014093604กำหนดการเชิงเส้น600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04/12/6108.15-10.15GAB304อ.ดร.สะอาดอ.พิชิต
034121305หลักการเขียนโปรแกรม610429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,04/12/6108.15-10.15GAB310อ.มานิตย์รศ.ดร.สิงหเดช
024121305หลักการเขียนโปรแกรม610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,04/12/6108.15-10.15GAB310
014121305หลักการเขียนโปรแกรม610313901คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,04/12/6108.15-10.15GAB310
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600462201บริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,04/12/6108.15-10.15GAB308อ.วรินสินีผศ.ดร.ณิชารีย์
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600162201บริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,04/12/6108.15-10.15GAB308
064111101หลักสถิติ610434921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04/12/6108.15-10.15นิเทศอ.วิไลวรรณอ.ดร.ฉลวย
054111101หลักสถิติ610134951การจัดการธุรกิจบริการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04/12/6108.15-10.15นิเทศ
034111101หลักสถิติ610134921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04/12/6108.15-10.15นิเทศ
034032401พันธุศาสตร์590425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,04/12/6108.15-10.15A401อ.ดร.สุทธิดาอ.พรเทพ
024032401พันธุศาสตร์590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,04/12/6108.15-10.15A310อ.ดร.กิตติอ.ชุมพล
014032401พันธุศาสตร์590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,04/12/6108.15-10.15A401อ.ดร.สุทธิดาอ.พรเทพ
024093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3590310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,04/12/6108.15-10.15GAB307รศ.ดร.อิสระอ.ดร.สุภาพร
014093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3590310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,04/12/6108.15-10.15GAB306ผศ.ไชยยาผศ.ดร.ราตรี
014011305ฟิสิกส์ 1610316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,04/12/6108.15-10.15GAB207อ.ดร.เอมอรผศ.ดร.พรทิพพา
014022502ชีวเคมีเบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, ,04/12/6110.30-12.00936อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.สุทธิดา
014083408แอโรบิคแดนซ์580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,04/12/6110.30-12.00844อ.พิชชาภาผศ.ชื่นกมล
014082601ฟุตบอล 2590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,04/12/6110.30-12.00845อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.พัทธชัย
014132601การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,04/12/6110.30-12.30GAB303อ.กฤษณ์อ.เผด็จการ
014012102อุณหพลศาสตร์590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,04/12/6110.30-12.30GAB209อ.วิศิษฏ์อ.ดร.ธนากร
014021109หลักเคมี 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,04/12/6110.30-12.30GAB307อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.ศรัณยู
024021109หลักเคมี 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,04/12/6110.30-12.30GAB308อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.กิตติวรรณ
024112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น610310402คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,04/12/6110.30-12.30GAB306อ.ดิเรกอ.ดร.สุภาพร
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610446102รัฐประศาสนศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,04/12/6110.30-12.30A306อ.จงรักอ.ดร.วารุณี
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610446101รัฐประศาสนศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,04/12/6110.30-12.30A305อ.ดร.ธนิตอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600444201การพัฒนาชุมชนธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,04/12/6110.30-12.30A305
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310802พลศึกษาธนิต เมธีนุกูล, ศศิธร สุขจิตต์,04/12/6110.30-12.30A203อ.ศศิธรอ.ดร.กชกร
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310801พลศึกษาธนิต เมธีนุกูล, ศศิธร สุขจิตต์,04/12/6110.30-12.30A203
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)ธนิต เมธีนุกูล, ศศิธร สุขจิตต์,04/12/6110.30-12.30A306อ.จงรักอ.ดร.วารุณี
044021109หลักเคมี 1610420601อาหารและโภชนาการพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04/12/6110.30-12.30GAB309อ.ดร.พงศ์เทพอ.ปริญญา
034021109หลักเคมี 1610315201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04/12/6110.30-12.30GAB309
014023901ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,04/12/6110.30-12.30GAB206อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.ชาติทนง
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น610310401คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04/12/6110.30-12.30GAB305ผศ.ยุทธชัยอ.จุฬาลักษณ์
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข590420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,04/12/6110.30-12.30GAB304อ.วรินสินีอ.ชนิดา
024094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,04/12/6110.30-12.30GAB304
014511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04/12/6110.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ดร.รัชนี
064021109หลักเคมี 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,04/12/6110.30-12.30GAB310ผศ.ดร.พรทิพพาอ.ดร.กนกวรรณ ก
054021109หลักเคมี 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอัมพวัน ไมตรัตน์, ,04/12/6110.30-12.30GAB310
014022505ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, ,04/12/6113.30-15.00936อ.ดร.จิราพร กอ.พรเทพ
014024909สัมมนาเคมี 1590425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04/12/6113.30-15.00GAB206สอบนอกตาราง
014031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,04/12/6113.30-15.30945อ.ดร.กิตติอ.ดร.ฉลวย
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,04/12/6113.30-15.30GAB207อ.จำรูญอ.กนกวรรณ ม
014022501ชีวเคมีพื้นฐาน590315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,04/12/6113.30-15.30GAB310อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ธันยบูรณ์
024022501ชีวเคมีพื้นฐาน590315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,04/12/6113.30-15.30GAB310
024011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,04/12/6113.30-15.30GAB309อ.วิศิษฏ์อ.ดร.พีระพล
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,04/12/6113.30-15.30GAB309
014513102โภชนศาสตร์ครอบครัว590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,04/12/6113.30-15.30คหกรรม1อ.ฐิติพรผศ.ดร.ราตรี
014021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,04/12/6113.30-15.30942อ.ดร.ธนิตรศ.ดร.สิงหเดช
024091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศนภาภรณ์ จันทร์สี, ,04/12/6113.30-15.30GAB107อ.ดร.นภาภรณ์อ.มานิตย์
014091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04/12/6113.30-15.30GAB107
014063902สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,04/12/6113.30-15.30GAB303อ.ปริญญาอ.สุรพล
014073301หลักการควบคุมโรค590427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,04/12/6113.30-15.30GAB307อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.กฤษณ์
024073301หลักการควบคุมโรค590427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,04/12/6113.30-15.30GAB308อ.ดร.กิตติวรรณอ.จุฬาลักษณ์
024031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,04/12/6113.30-15.30946อ.ดร.วารุณีอ.พุทธดี
034022501ชีวเคมีพื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์อัมพวัน ไมตรัตน์, ,04/12/6113.30-15.30A303อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.ภาคภูมิ
014091201หลักการคณิตศาสตร์610310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,04/12/6113.30-15.30GAB304รศ.ดร.อิสระอ.ชนิดา
024094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์590310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,04/12/6113.30-15.30GAB205อ.ดิเรกอ.ดร.กนกวรรณ ก
024091201หลักการคณิตศาสตร์610310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,04/12/6113.30-15.30GAB305ผศ.ยุทธชัยอ.เผด็จการ
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์590310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,04/12/6113.30-15.30GAB204อ.วิไลวรรณอ.อนุชา
014012103กลศาสตร์ 1590316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,04/12/6113.30-15.30GAB209อ.ดร.เอมอรผศ.ดร.ณิชารีย์
014083801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,04/12/6115.45-17.15844สอบนอกตาราง
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,04/12/6115.45-17.15936อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.ภาคภูมิ
014083802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,04/12/6115.45-17.15845สอบนอกตาราง
024000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,06/12/6108.15-09.45GAB307อ.ดร.สุภาพรอ.ดร.สะอาด
014122202โครงสร้างข้อมูล610313901คอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,06/12/6108.15-10.15GAB303อ.กฤษณ์อ.ดร.ฉลวย
024034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา580315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,06/12/6108.15-10.15942นศ(คบ)สอบแล้ว
014034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา580315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,06/12/6108.15-10.15942
024072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,06/12/6108.15-10.15GAB305อ.จงรักอ.นารีวรรณ
014072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,06/12/6108.15-10.15GAB304อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ดร.พรทิพพา
034091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปไชยยา แซ่ยับ, ,06/12/6108.15-10.15GAB309ผศ.ไชยยารศ.ดร.สิงหเดช
024091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปไชยยา แซ่ยับ, ,06/12/6108.15-10.15GAB309
044091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปไชยยา แซ่ยับ, ,06/12/6108.15-10.15GAB310รศ.ดร.อิสระอ.จำรูญ
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น610420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,06/12/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
014091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,06/12/6108.15-10.15GAB308ผศ.ยุทธชัยอ.พิชิต
014091608คณิตศาสตร์สำหรับเกษตรศาสตร์610451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,06/12/6108.15-10.15GAB207อ.ดิเรกอ.พรเทพ
024091403แคลคูลัส 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวรินสินี จันทะคุณ, ,06/12/6108.15-10.15GAB209อ.วรินสินีอ.มานิตย์
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้น600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,06/12/6108.15-10.15936อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.กนกวรรณ ก
014000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,06/12/6108.15-09.45GAB306อ.ปริญญารศ.จักรกฤษณ์
014082603วอลเลย์บอล 2590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,06/12/6110.30-12.00845อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ดร.พีระพล
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1610427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,06/12/6110.30-12.00GAB309อ.ดร.ธนากรอ.วิไลวรรณ
014084609วิทยาศาสตร์การกีฬาเพี่อพัฒนาชุมชน580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,06/12/6110.30-12.00844อ.พิชชาภาอ.สุรพล
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1610316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,06/12/6110.30-12.00GAB204อ.ดร.เอมอรอ.ดร.ฉลวย
014024901ปัญหาพิเศษทางเคมี580315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,06/12/6110.30-12.30GAB307นศ(คบ)สอบแล้ว
024024901ปัญหาพิเศษทางเคมี580315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,06/12/6110.30-12.30GAB307
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม590429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,06/12/6110.30-12.30GAB108อ.ชนิดาอ.ดร.สะอาด
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,06/12/6110.30-12.30GAB107อ.กนกวรรณ มผศ.ดร.ณิชารีย์
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,06/12/6110.30-12.30GAB305ผศ.ไชยยาอ.มานิตย์
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,06/12/6110.30-12.30GAB306อ.ดร.นภาภรณ์อ.จุฬาลักษณ์
014012105นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1580316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,06/12/6110.30-12.30GAB209นศ(คบ)สอบแล้ว
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ590420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล,06/12/6110.30-12.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
014033107วิวัฒนาการ590425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,06/12/6110.30-12.30936อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.กนกวรรณ ก
014013115ดาราศาสตร์ 1580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,06/12/6113.30-15.30GAB209นศ(คบ)สอบแล้ว
034053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก590316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์,06/12/6113.30-15.30GAB308อ.กนกวรรณ มอ.นารีวรรณ
024053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์,06/12/6113.30-15.30GAB307อ.ธันยบูรณ์อ.จำรูญ
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์,06/12/6113.30-15.30GAB307
014512201อาหารไทย600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,06/12/6113.30-15.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.วารุณี
014033902ชีวสถิติ600420401คณิตศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,06/12/6113.30-15.30936อ.ดร.กิตติอ.ดร.พีระพล
034031101ชีววิทยา 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,06/12/6113.30-15.30GAB309อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ชนิดา
014031101ชีววิทยา 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,06/12/6113.30-15.30GAB309
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1610316201ฟิสิกส์ไชยยา แซ่ยับ, ,06/12/6113.30-15.30GAB206อ.วรินสินีอ.ดร.ธนากร
024031101ชีววิทยา 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,06/12/6113.30-15.30GAB310อ.พัทธชัยรศ.จักรกฤษณ์
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต590429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,06/12/6113.30-15.30GAB207อ.พิชิตอ.ดิเรก
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,06/12/6113.30-15.30942อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.พงศ์เทพ
014011306ฟิสิกส์ 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,06/12/6113.30-15.30GAB306อ.วิศิษฏ์อ.จุฬาลักษณ์
024011306ฟิสิกส์ 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,06/12/6113.30-15.30GAB306
024072516สุขภาพทางเลือก600427902สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,06/12/6113.30-15.30GAB305อ.ดร.สุนีย์อ.ดร.กฤษณะ
014072516สุขภาพทางเลือก600427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,06/12/6113.30-15.30GAB304อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ยุทธชัย
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2590315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,06/12/6115.45-17.15941อ.ดร.จิราพร กผศ.ดร.เสรี
034023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2590425201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,06/12/6115.45-17.15941
024023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2590315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,06/12/6115.45-17.15941
034022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,06/12/6115.45-17.15942อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.ภาคภูมิ
024022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1600315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,06/12/6115.45-17.15942
014022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1600315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,06/12/6115.45-17.15942
014072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,07/12/6108.15-09.45GAB309ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.วิไลวรรณ
024072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,07/12/6108.15-09.45GAB310อ.จงรักอ.ชุมพล
014513208อาหารเอเซีย590420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,07/12/6108.15-10.15คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,07/12/6108.15-10.15GAB306อ.พิชิตอ.ดร.ธนิต
014082201สรีรวิทยาการออกกำลังกาย600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,07/12/6108.15-10.15A207อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.รัชนี
024092403แคลคูลัส 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสะอาด อยู่เย็น, ,07/12/6108.15-10.15GAB308อ.ดร.สะอาดอ.ดร.ณัฐกฤตา
014092403แคลคูลัส 2600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,07/12/6108.15-10.15GAB308
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ590425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,07/12/6108.15-10.15936อ.ดร.สิริวดีอ.พุทธดี
024123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์600315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,07/12/6108.15-10.15GAB307อ.กฤษณ์อ.ดร.วีรศักดิ์ จ
044022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1600425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,07/12/6110.30-12.00945ผศ.ดร.พรทิพพารศ.จักรกฤษณ์
034022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1590425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,07/12/6110.30-12.00944อ.ดร.พงศ์เทพผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1590315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,07/12/6110.30-12.00945ผศ.ดร.พรทิพพารศ.จักรกฤษณ์
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1590315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,07/12/6110.30-12.00944อ.ดร.พงศ์เทพผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
054011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600451101เกษตรศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,07/12/6110.30-12.30GAB310อ.กนกวรรณ มอ.จำรูญ
064011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกนกวรรณ มารักษ์, ,07/12/6110.30-12.30GAB310
014021111หลักเคมี 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปฉลวย เสาวคนธ์, ,07/12/6110.30-12.30GAB306อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.กิตติวรรณ
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600315202เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,07/12/6110.30-12.30GAB308อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.จิราพร ก
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600315201เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,07/12/6110.30-12.30GAB308
014081101วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,07/12/6110.30-12.30942อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.วันวิสาข์
024021111หลักเคมี 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,07/12/6110.30-12.30GAB307อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.กฤษณะ
014071306การสาธารณสุขเบื้องต้น610427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,07/12/6110.30-12.30GAB305อ.ศศิธรอ.มานิตย์
044011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600315302ชีววิทยาสิงหเดช แตงจวง, ,07/12/6110.30-12.30GAB309รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.ธนิต
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600315301ชีววิทยาสิงหเดช แตงจวง, ,07/12/6110.30-12.30GAB309
014512202การถนอมอาหาร600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,07/12/6110.30-12.30คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์อ.จุฬาลักษณ์
014084902การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,07/12/6113.30-15.0010310สอบนอกตาราง
014082505ว่ายน้ำ 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,07/12/6113.30-15.00A207อ.ดร.วีระศักดิ์ กผศ.ไชยยา
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น610315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,07/12/6113.30-15.30GAB310อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.จำรูญ
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น610315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,07/12/6113.30-15.30GAB308อ.ดร.สุทธิดาอ.เผด็จการ
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,07/12/6113.30-15.30คหกรรม2อ.กานต์ธิดาอ.ดร.วันวิสาข์
014513210อาหารท้องถิ่น590420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,07/12/6113.30-15.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.กนกวรรณ ก
014061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,07/12/6113.30-15.30GAB306อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.ณัฐกฤตา
014092601พีชคณิตเชิงเส้น600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,07/12/6113.30-15.30GAB307อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.จิราพร ก
014033109อนุกรมวิธาน590425301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,07/12/6113.30-15.30936อ.พัทธชัยอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014022624การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,07/12/6113.30-15.30943อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.สิริวดี
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น610420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,07/12/6113.30-15.30GAB309อ.ดร.วารุณีอ.ดร.กฤษณะ
014072210สุขภาพจิตชุมชน610427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,07/12/6113.30-15.30GAB305อ.ดร.สุนีย์อ.ดร.พีระพล
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600315301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,07/12/6115.45-17.15GAB310อ.กนกวรรณ มอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
044011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600315302ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,07/12/6115.45-17.15GAB310
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600315202เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,07/12/6115.45-17.15GAB309อ.ธันยบูรณ์อ.สุรพล
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600315201เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,07/12/6115.45-17.15GAB309
044021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,07/12/6115.45-17.15945อ.ดร.พงศ์เทพอ.กฤษณ์
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,07/12/6115.45-17.15945
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร590466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,07/12/6115.45-17.15944อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.อนุชา
054021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,07/12/6115.45-17.15945อ.ดร.พงศ์เทพอ.กฤษณ์
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร580466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,07/12/6115.45-17.15944อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.อนุชา
024031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,07/12/6115.45-17.15A802สอบนอกตาราง
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,07/12/6115.45-17.15A802
034031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค, ,07/12/6115.45-17.15A802
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,07/12/6115.45-17.15GAB308อ.ดร.เอมอรรศ.ดร.อิสระ
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,07/12/6115.45-17.15GAB308
014092201ระบบจำนวน590420401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,11/12/6108.15-10.15GAB303ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.โสภณ
014121701ดิจิตอลเบื้องต้น600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,11/12/6110.30-12.30GAB108อ.สุรพลอ.ดร.อัมพวัน
014082301เวชศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,11/12/6113.30-15.30845อ.พิชชาภาอ.ดร.กฤษณะ
014122206ระบบจัดการฐานข้อมูล600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,12/12/6110.30-12.30GAB308อ.ชนิดาอ.ดร.กชกร
014123308การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,12/12/6110.30-12.30GAB207อ.ชุมพลรศ.จักรกฤษณ์
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6110.30-12.30A401อ.พิชชาภาอ.ดร.อัมพวัน
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590139802การบัญชีพิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6110.30-12.30A401
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610440201วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,12/12/6110.30-12.30A207อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ดร.สุทธิดา
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610315201เคมีวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,12/12/6110.30-12.30A405อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.โสภณ
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590139801การบัญชีวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,12/12/6110.30-12.30A405
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610440102ภาษาไทย(ภาษาไทย)วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,12/12/6110.30-12.30A405

กลับหน้าหลัก