ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ

กลับหน้าหลัก