ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ผศ.กฤดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A205ผศ.กฤดาผศ.ไชยยา
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A205
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A205
044111101หลักสถิติอ.วิไลวรรณ 8 มี.ค.6008.15-09.45945ผศ.กฤดาอ.มานิตย์
014093201ทฤษฎีเซตผศ.ไชยยา 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB304ผศ.กฤดารศ.ดร.อิสระ
014091106แคลคูลัสเบื้องต้นผศ.กฤดา 6 มี.ค.6012.30-14.00วทอ.208ผศ.กฤดาผศ.ไชยยา
024092201ระบบจำนวนผศ.กฤดา 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB207ผศ.กฤดาอ.ดร.สะอาด
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2อ.ดร.สะอาด 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB106ผศ.กฤดาอ.ดร.กนกวรรณ (ก)
044092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2อ.ดร.สะอาด 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB106
024092501เรขาคณิตเบื้องต้นผศ.กฤดา 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB304ผศ.กฤดาอ.ดร.ชาติทนง

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063201ปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ยอ.ดร.สุภาพร 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB305อ.ดร.สุภาพรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB108ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.ปริญญา
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์อ.ดร.สะอาด 6 มี.ค.6010.00-11.30942อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A208อ.ดร.วีรศักดิ์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A208
014511204ขนมอบเบื้องต้นอ.ฐิติพร 10 มี.ค.6008.15-09.45คหกรรม1อ.ฐิติพรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

ผศ.ดร.ณิชารีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2อ.ธนากร 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB303ผศ.ดร.ณิชารีย์ผศ.ดร.ศรัณยู
014072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1รศ.จักรกฤษณ์ 6 มี.ค.6008.15-09.45GAB106ผศ.ดร.ณิชารีย์ผศ.ดร.ศรัณยู
034073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขอ.เผด็จการ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB206อ.ศศิธรผศ.ดร.ณิชารีย์
024072513การปฐมพยาบาลผศ.ดร.ณิชารีย์ 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB107ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.จงรัก
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขอ.ธนากร 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB205อ.ธนากรผศ.ดร.ณิชารีย์
024074337การบริหารงานสาธารณสุขผศ.ดร.ณิชารีย์ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB205ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.เสรี
034012103กลศาสตร์ 1อ.กนกวรรณ (ม) 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB206ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.จิราพร

ผศ.ดร.พรทิพพา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพผศ.ดร.พรทิพพา 8 มี.ค.6008.15-09.45GAB304ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.สุภาวิณี
014023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2อ.ดร.พงศ์เทพ 2 มี.ค.6008.15-09.45936อ.ดร.พงศ์เทพผศ.ดร.พรทิพพา
014033605เทคโนโลยีชีวภาพอ.ดร.กิตติ 9 มี.ค.6008.15-09.4510310อ.ดร.กิตติผศ.ดร.พรทิพพา
024033605เทคโนโลยีชีวภาพอ.ดร.กิตติ 9 มี.ค.6008.15-09.4510310
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอ.ดร.กฤษณะ 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB304อ.ดร.กฤษณะผศ.ดร.พรทิพพา
014132601การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีอ.จุฬาลักษณ์ 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB107อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A207อ.วรวุฒิผศ.ดร.พรทิพพา
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A207
024012103กลศาสตร์ 1อ.ธันยบูรณ์ 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB205อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014023501ชีวเคมี 2ผศ.ดร.พรทิพพา 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB207ผศ.ดร.พรทิพพาอ.ดร.วชิราภรณ์
024023501ชีวเคมี 2ผศ.ดร.พรทิพพา 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB207

ผศ.ดร.รัชนี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชผศ.ดร.รัชนี 8 มี.ค.6008.15-09.45A310ผศ.ดร.รัชนีอ.เณริสสา
014032401พันธุศาสตร์อ.ดร.สุทธิดา 6 มี.ค.6012.30-14.00942อ.ดร.สุทธิดาผศ.ดร.รัชนี
024032401พันธุศาสตร์อ.ดร.สุทธิดา 6 มี.ค.6012.30-14.00942
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.สุทธิดา 6 มี.ค.6014.15-15.45A302อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.รัชนี
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยาผศ.ดร.รัชนี 10 มี.ค.6010.00-11.30A307ผศ.ดร.รัชนีอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยาผศ.ดร.รัชนี 10 มี.ค.6010.00-11.30A307

ผศ.ดร.ศรัณยู

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2อ.ธนากร 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB303ผศ.ดร.ณิชารีย์ผศ.ดร.ศรัณยู
034071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยาอ.จงรัก 9 มี.ค.6008.15-09.45GAB108อ.เผด็จการผศ.ดร.ศรัณยู
014072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1รศ.จักรกฤษณ์ 6 มี.ค.6008.15-09.45GAB106ผศ.ดร.ณิชารีย์ผศ.ดร.ศรัณยู
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.ศรัณยู 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB205ผศ.ดร.ศรัณยูอ.จงรัก
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขอ.ดร.กิตติวรรณ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB204อ.สุนีย์ผศ.ดร.ศรัณยู
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอ.ศศิธร 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB205อ.ศศิธรผศ.ดร.ศรัณยู
034073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขอ.ดร.กิตติวรรณ 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB206อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.ศรัณยู
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6014.15-15.45GAB206อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.ศรัณยู

ผศ.ยุทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันผศ.ยุทธชัย 6 มี.ค.6008.15-09.45A802ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.นภาภรณ์
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันผศ.ยุทธชัย 6 มี.ค.6008.15-09.45A802
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันผศ.ยุทธชัย 6 มี.ค.6008.15-09.45A802
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันผศ.ยุทธชัย 6 มี.ค.6008.15-09.45A802
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันผศ.ยุทธชัย 6 มี.ค.6008.15-09.45A802
014111101หลักสถิติผศ.ยุทธชัย 8 มี.ค.6008.15-09.45A802ผศ.ยุทธชัยอ.ชื่นกมล
014113106สถิติเพื่อการวิจัยผศ.ยุทธชัย 2 มี.ค.6008.15-09.45คหกรรม1ผศ.ยุทธชัยอ.วิไลวรรณ
014092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2อ.วรินสินี 8 มี.ค.6010.00-11.30EN103ผศ.ยุทธชัยอ.วิไลวรรณ
014092601พีชคณิตเชิงเส้นอ.ดร.นภาภรณ์ 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB205ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.สะอาด
024112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นผศ.ยุทธชัย 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB205ผศ.ยุทธชัยอ.มานิตย์
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2อ.ดร.เอมอร 6 มี.ค.6014.15-15.45GAB106อ.พุทธดีผศ.ยุทธชัย
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1รศ.ดร.อิสระ 10 มี.ค.6008.15-09.45A310รศ.ดร.อิสระผศ.ยุทธชัย

ผศ.ราตรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034122202โครงสร้างข้อมูลผศ.ราตรี 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB206ผศ.ราตรีอ.ชุมพล
014124203ปัญญาประดิษฐ์ผศ.ราตรี 9 มี.ค.6008.15-09.45944ผศ.ราตรีอ.จุฬาลักษณ์
024124203ปัญญาประดิษฐ์ผศ.ราตรี 9 มี.ค.6008.15-09.45944
024011306ฟิสิกส์ 2อ.ดร.เอมอร 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB107อ.วิศิษฎ์ผศ.ราตรี
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์รศ.ดร.อิสระ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB306อ.ชนิดาผศ.ราตรี
014071305โภชนาการสาธารณสุขอ.ศศิธร 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB106อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ราตรี
034073415วิทยาการระบาดอ.ดร.พงษ์ศักดิ์ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB108อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ราตรี
014123501การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุผศ.สมคิด 10 มี.ค.6008.15-09.45942ผศ.สมคิดผศ.ราตรี
024123501การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุผศ.สมคิด 10 มี.ค.6008.15-09.45942
014031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2อ.พัทธชัย 10 มี.ค.6014.15-15.45941อ.พัทธชัยผศ.ราตรี
024031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2อ.พัทธชัย 10 มี.ค.6014.15-15.45941

ผศ.สมคิด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.วิไลวรรณ 6 มี.ค.6008.15-09.45A405ผศ.สมคิดอ.กฤษณ์
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.วิไลวรรณ 6 มี.ค.6008.15-09.45A405
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.วิไลวรรณ 6 มี.ค.6008.15-09.45A405
024111101หลักสถิติอ.วิไลวรรณ 8 มี.ค.6008.15-09.45946ผศ.สมคิดอ.พรเทพ
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศอ.จุฬาลักษณ์ 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB107อ.จุฬาลักษณ์ผศ.สมคิด
034123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ.จำรูญ 9 มี.ค.6008.15-09.45942ผศ.สมคิดอ.ชุมพล
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอ.พรเทพ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB304อ.พรเทพผศ.สมคิด
014123501การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุผศ.สมคิด 10 มี.ค.6008.15-09.45942ผศ.สมคิดผศ.ราตรี
024123501การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุผศ.สมคิด 10 มี.ค.6008.15-09.45942
014124609ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ผศ.สมคิด 10 มี.ค.6012.30-14.00A311ผศ.สมคิดอ.ดร.สุภาพร

ผศ.ไชยยา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A205ผศ.กฤดาผศ.ไชยยา
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A205
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A205
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอ.สุทธิพันธุ์ 7 มี.ค.6008.15-09.45คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ไชยยา
024093201ทฤษฎีเซตผศ.ไชยยา 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB305ผศ.ไชยยาอ.ดร.สะอาด
014091106แคลคูลัสเบื้องต้นผศ.กฤดา 6 มี.ค.6012.30-14.00วทอ.208ผศ.กฤดาผศ.ไชยยา
014092201ระบบจำนวนผศ.กฤดา 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB206ผศ.ไชยยาอ.วิไลวรรณ

รศ.จักรกฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1รศ.จักรกฤษณ์ 6 มี.ค.6008.15-09.45GAB108รศ.จักรกฤษณ์อ.ศศิธร
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.ศรัณยู 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB204อ.ธนากรรศ.จักรกฤษณ์
044073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขอ.เผด็จการ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB207อ.เผด็จการรศ.จักรกฤษณ์
044073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขรศ.จักรกฤษณ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB207รศ.จักรกฤษณ์อ.กานต์ธิดา
034072513การปฐมพยาบาลผศ.ดร.ณิชารีย์ 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB108อ.ดร.กิตติวรรณรศ.จักรกฤษณ์
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอ.ศศิธร 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB204รศ.จักรกฤษณ์อ.เผด็จการ
044073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขอ.จงรัก 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB207อ.จงรักรศ.จักรกฤษณ์

รศ.ดร.สุภาวิณี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A208อ.ดิเรกรศ.ดร.สุภาวิณี
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A208
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A208
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A208
024021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพผศ.ดร.พรทิพพา 8 มี.ค.6008.15-09.45GAB304ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.สุภาวิณี
024093301พีชคณิตนามธรรม 1รศ.ดร.สุภาวิณี 9 มี.ค.6008.15-09.45GAB205รศ.ดร.สุภาวิณีอ.ดร.พีระพล
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์รศ.ดร.อิสระ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB307รศ.ดร.อิสระรศ.ดร.สุภาวิณี
024092601พีชคณิตเชิงเส้นรศ.ดร.สุภาวิณี 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB206รศ.ดร.สุภาวิณีอ.วรินสินี
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้นรศ.ดร.สุภาวิณี 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB209รศ.ดร.สุภาวิณีอ.มานิตย์
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2อ.ดร.สะอาด 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB108รศ.ดร.สุภาวิณีอ.นารีวรรณ

รศ.ดร.อิสระ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A202อ.ดร.สะอาดรศ.ดร.อิสระ
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์รศ.ดร.อิสระ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB307รศ.ดร.อิสระรศ.ดร.สุภาวิณี
014093201ทฤษฎีเซตผศ.ไชยยา 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB304ผศ.กฤดารศ.ดร.อิสระ
014123506การวิเคราะห์และการออกแบบระบบอ.นารีวรรณ 9 มี.ค.6010.00-11.30941อ.นารีวรรณรศ.ดร.อิสระ
024123506การวิเคราะห์และการออกแบบระบบอ.นารีวรรณ 9 มี.ค.6010.00-11.30941
014124304เกมส์และการจำลองอ.อนุชา 9 มี.ค.6014.15-15.45A202อ.อนุชารศ.ดร.อิสระ
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1รศ.ดร.อิสระ 10 มี.ค.6008.15-09.45A310รศ.ดร.อิสระผศ.ยุทธชัย
014091201หลักการคณิตศาสตร์รศ.ดร.อิสระ 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB107รศ.ดร.อิสระอ.วรินสินี

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081301จิตวิทยาการกีฬาอ.ภาคภูมิ 2 มี.ค.6008.15-09.45FMS103สอบนอกตาราง
014081507เทนนิสอ.ภาคภูมิ 8 มี.ค.6008.15-09.45942สอบนอกตาราง
014081602บาสเกตบอล 1อ.วรวุฒิ 2 มี.ค.6008.15-09.45944สอบนอกตาราง
014081603วอลเลย์บอล 1อ.ณัฐวุฒิ 7 มี.ค.6008.15-09.45941สอบนอกตาราง
014082105องค์การทางการกีฬาอ.ภาคภูมิ 6 มี.ค.6008.15-09.45942สอบนอกตาราง
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6008.15-09.45942สอบนอกตาราง
014081601ฟุตบอล 1อ.ภาคภูมิ 6 มี.ค.6010.00-11.30A208สอบนอกตาราง
014083204โภชนศาสตร์การกีฬาอ.วรวุฒิ 9 มี.ค.6010.00-11.30943สอบนอกตาราง
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายอ.เสรี 2 มี.ค.6012.30-14.00944สอบนอกตาราง
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวอ.พิชชาภา 8 มี.ค.6012.30-14.00942สอบนอกตาราง
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวอ.พิชชาภา 8 มี.ค.6012.30-14.00942
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพอ.พิชชาภา 8 มี.ค.6012.30-14.00943สอบนอกตาราง
014083418มวยไทยประกอบดนตรีอ.ดร.เบญจมาศ 9 มี.ค.6012.30-14.00943สอบนอกตาราง
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นอ.ดร.ณัฐกฤตา 9 มี.ค.6014.15-15.45GAB107สอบนอกตาราง
034021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นอ.ดร.ณัฐกฤตา 9 มี.ค.6014.15-15.45GAB108สอบนอกตาราง
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการอ.วรวุฒิ 10 มี.ค.6008.15-09.45941สอบนอกตาราง
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬาอ.ภาคภูมิ 10 มี.ค.6008.15-09.45944สอบนอกตาราง
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2อ.ดร.ทัศนา 10 มี.ค.6012.30-14.00941สอบนอกตาราง

อ.กฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.วิไลวรรณ 6 มี.ค.6008.15-09.45A405ผศ.สมคิดอ.กฤษณ์
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.วิไลวรรณ 6 มี.ค.6008.15-09.45A405
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.วิไลวรรณ 6 มี.ค.6008.15-09.45A405
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึมอ.กฤษณ์ 9 มี.ค.6008.15-09.45GAB207อ.กฤษณ์อ.ดร.ธนิต
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้นอ.ฐิติพร 7 มี.ค.6008.15-09.45คหกรรม2อ.ฐิติพรอ.กฤษณ์
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30FMS103อ.ดร.ทัศนาอ.กฤษณ์
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30FMS103
014073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขอ.สุนีย์ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB204อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.กฤษณ์
014123639คอมพิวเตอร์กราฟิกอ.กฤษณ์ 8 มี.ค.6010.00-11.30943อ.กฤษณ์อ.พิชิต
024123639คอมพิวเตอร์กราฟิกอ.กฤษณ์ 8 มี.ค.6010.00-11.30943
014023301เคมีอินทรีย์ 2อ.ดร.จิราพร 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB209อ.ดร.จิราพรอ.กฤษณ์
014094504ทฤษฎีกราฟอ.ดร.นภาภรณ์ 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB303อ.กฤษณ์อ.ธันยบูรณ์

อ.กานต์ธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมีอ.ดร.ฉลวย 8 มี.ค.6008.15-09.45943อ.ดร.ฉลวยอ.กานต์ธิดา
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมีอ.ดร.ฉลวย 8 มี.ค.6008.15-09.45943
044073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขรศ.จักรกฤษณ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB207รศ.จักรกฤษณ์อ.กานต์ธิดา
014512102โภชนศาสตร์ชุมชนอ.สุทธิพันธุ์ 2 มี.ค.6010.00-11.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.กานต์ธิดา
014074337การบริหารงานสาธารณสุขผศ.ดร.ณิชารีย์ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB204อ.กานต์ธิดาอ.เณริสสา
014512201อาหารไทยอ.กานต์ธิดา 7 มี.ค.6012.30-14.00คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.เอมอร
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีมอ.กานต์ธิดา 8 มี.ค.6012.30-14.00คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ฐิติพร
014513206ขนมไทยอ.ฐิติพร 9 มี.ค.6014.15-15.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.กานต์ธิดา

อ.จงรัก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยาอ.จงรัก 9 มี.ค.6008.15-09.45GAB107อ.จงรักอ.ดร.ณัฐกฤตา
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.ศรัณยู 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB205ผศ.ดร.ศรัณยูอ.จงรัก
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขอ.ดร.กิตติวรรณ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB205อ.ดร.กิตติวรรณอ.จงรัก
024072513การปฐมพยาบาลผศ.ดร.ณิชารีย์ 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB107ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.จงรัก
034073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอ.ดร.พงษ์ศักดิ์ 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB206อ.ธนากรอ.จงรัก
044073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขอ.จงรัก 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB207อ.จงรักรศ.จักรกฤษณ์
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6014.15-15.45GAB204อ.วิศิษฎ์อ.จงรัก
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6014.15-15.45GAB204

อ.จำรูญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031107ชีววิทยาพื้นฐานอ.ดร.สิริวดี 6 มี.ค.6008.15-09.45943อ.ดร.สิริวดีอ.จำรูญ
014122506วิศวกรรมซอฟแวร์อ.ดร.กนกวรรณ (ก) 7 มี.ค.6008.15-09.45A302อ.ดร.กนกวรรณ (ก)อ.จำรูญ
024122506วิศวกรรมซอฟแวร์อ.ดร.กนกวรรณ (ก) 7 มี.ค.6008.15-09.45A302
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ.จำรูญ 9 มี.ค.6008.15-09.45941อ.จำรูญอ.มานิตย์
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ.จำรูญ 9 มี.ค.6008.15-09.45941
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A205อ.พิชชาภาอ.จำรูญ
164000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A205
194000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A205
024011305ฟิสิกส์ 1อ.ธันยบูรณ์ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB304อ.ดร.พีระพลอ.จำรูญ
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอ.พรเทพ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB303อ.จำรูญอ.อนุชา
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2อ.ดร.สะอาด 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB107อ.ดร.สะอาดอ.จำรูญ

อ.จุฬาลักษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศอ.จุฬาลักษณ์ 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB107อ.จุฬาลักษณ์ผศ.สมคิด
014124203ปัญญาประดิษฐ์ผศ.ราตรี 9 มี.ค.6008.15-09.45944ผศ.ราตรีอ.จุฬาลักษณ์
024124203ปัญญาประดิษฐ์ผศ.ราตรี 9 มี.ค.6008.15-09.45944
014011305ฟิสิกส์ 1อ.ธันยบูรณ์ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB303อ.ธันยบูรณ์อ.จุฬาลักษณ์
034011305ฟิสิกส์ 1อ.ธันยบูรณ์ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB303
034011306ฟิสิกส์ 2อ.ดร.เอมอร 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB108อ.ดร.เอมอรอ.จุฬาลักษณ์
014064415วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอ.ดร.สุภาพร 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB209อ.ดร.สุภาพรอ.จุฬาลักษณ์
034074337การบริหารงานสาธารณสุขอ.เผด็จการ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB206อ.ฐิติพรอ.จุฬาลักษณ์
014132601การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีอ.จุฬาลักษณ์ 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB107อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
024124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อ.อนุชา 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB207อ.จุฬาลักษณ์อ.ชนิดา

อ.ชนิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์อ.อนุชา 2 มี.ค.6008.15-09.45942อ.อนุชาอ.ชนิดา
014512202การถนอมอาหารอ.สุทธิพันธุ์ 9 มี.ค.6008.15-09.45คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ชนิดา
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ภาคภูมิ 7 มี.ค.6010.00-11.30A802อ.ชนิดาอ.เณริสสา
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ภาคภูมิ 7 มี.ค.6010.00-11.30A802
014011306ฟิสิกส์ 2อ.ดร.เอมอร 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB106อ.ธันยบูรณ์อ.ชนิดา
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์รศ.ดร.อิสระ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB306อ.ชนิดาผศ.ราตรี
014073415วิทยาการระบาดอ.ดร.พงษ์ศักดิ์ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB106อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ชนิดา
014124707เว็บเทคโนโลยีอ.ชนิดา 9 มี.ค.6012.30-14.00844อ.ชนิดาอ.อนุชา
024124707เว็บเทคโนโลยีอ.ชนิดา 9 มี.ค.6012.30-14.00844
024124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อ.อนุชา 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB207อ.จุฬาลักษณ์อ.ชนิดา

อ.ชื่นกมล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014111101หลักสถิติผศ.ยุทธชัย 8 มี.ค.6008.15-09.45A802ผศ.ยุทธชัยอ.ชื่นกมล
014513201อาหารเพื่อสุขภาพอ.ชื่นกมล 6 มี.ค.6010.00-11.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.นารีวรรณ
014513101หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัดอ.ฐิติพร 2 มี.ค.6012.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชื่นกมล
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.วชิราภรณ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45IC305อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ชื่นกมล
164000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.วชิราภรณ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45IC305
014513207อาหารจานด่วนอ.สุทธิพันธุ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์อ.ชื่นกมล
014513208อาหารเอเซียอ.ชื่นกมล 10 มี.ค.6010.00-11.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.เสรี
014512203อาหารว่างและขนมหวานไทยอ.ชื่นกมล 10 มี.ค.6012.30-14.00คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.ดร.วารุณี

อ.ชุมพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034122202โครงสร้างข้อมูลผศ.ราตรี 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB206ผศ.ราตรีอ.ชุมพล
034123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ.จำรูญ 9 มี.ค.6008.15-09.45942ผศ.สมคิดอ.ชุมพล
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอ.ชุมพล 8 มี.ค.6008.15-09.45A305อ.ชุมพลอ.ดร.วารุณี
024124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอ.ชุมพล 8 มี.ค.6008.15-09.45A305
014033903ชีวสารสนเทศอ.ดร.จิราภรณ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30IC208อ.ดร.จิราภรณ์อ.ชุมพล
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1อ.ดร.จิราภรณ์ 8 มี.ค.6012.30-14.00944อ.ดร.จิราภรณ์อ.ชุมพล
014063210มลพิษทางดินและการจัดการอ.ดร.สุภาพร 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB107อ.ดร.สุภาพรอ.ชุมพล
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการอ.มานิตย์ 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB206อ.มานิตย์อ.ชุมพล
024121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการอ.มานิตย์ 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB206

อ.ฐิติพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้นอ.ฐิติพร 7 มี.ค.6008.15-09.45คหกรรม2อ.ฐิติพรอ.กฤษณ์
014513301การจัดบริการอาหารในสถาบันอ.สุทธิพันธุ์ 9 มี.ค.6010.00-11.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ฐิติพร
034074337การบริหารงานสาธารณสุขอ.เผด็จการ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB206อ.ฐิติพรอ.จุฬาลักษณ์
014513101หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัดอ.ฐิติพร 2 มี.ค.6012.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชื่นกมล
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีมอ.กานต์ธิดา 8 มี.ค.6012.30-14.00คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ฐิติพร
014513206ขนมไทยอ.ฐิติพร 9 มี.ค.6014.15-15.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.กานต์ธิดา
014511204ขนมอบเบื้องต้นอ.ฐิติพร 10 มี.ค.6008.15-09.45คหกรรม1อ.ฐิติพรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

อ.ดร.กชกร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032202พฤกษศาสตร์อ.ดร.จิราภรณ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30943อ.ดร.กชกรอ.ดร.วารุณี
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้นอ.กนกวรรณ (ม) 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB207อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.กชกร
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตอ.ดร.กชกร 2 มี.ค.6012.30-14.00943อ.ดร.กชกรอ.ดร.จิราภรณ์
034034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตอ.ดร.กชกร 2 มี.ค.6012.30-14.00943
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.จิราภรณ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45FMS104อ.ดร.กชกรอ.พิชชาภา
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2อ.ดร.วีรศักดิ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45944อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ดร.กชกร
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.กชกร 10 มี.ค.6008.15-09.45945อ.ดร.กชกรอ.สุทธิพันธุ์
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์อ.สุรพล 10 มี.ค.6010.00-11.30ED306อ.สุรพลอ.ดร.กชกร
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.กชกร 10 มี.ค.6014.15-15.45945อ.ดร.กชกรอ.ดร.พงษ์ศักดิ์

อ.ดร.กนกวรรณ (ก)

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122506วิศวกรรมซอฟแวร์อ.ดร.กนกวรรณ (ก) 7 มี.ค.6008.15-09.45A302อ.ดร.กนกวรรณ (ก)อ.จำรูญ
024122506วิศวกรรมซอฟแวร์อ.ดร.กนกวรรณ (ก) 7 มี.ค.6008.15-09.45A302
144000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.พิชชาภา 7 มี.ค.6010.00-11.30A201อ.ดร.วิรัตน์อ.ดร.กนกวรรณ (ก)
014022307เคมีอินทรีย์ 1อ.ดร.ณัฐกฤตา 8 มี.ค.6010.00-11.30942อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ดร.กนกวรรณ (ก)
024022307เคมีอินทรีย์ 1อ.ดร.ณัฐกฤตา 8 มี.ค.6010.00-11.30942
014033106นิเวศวิทยาอ.ดร.วันวิสาข์ 8 มี.ค.6012.30-14.00941อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.กนกวรรณ (ก)
024033106นิเวศวิทยาอ.ดร.วันวิสาข์ 8 มี.ค.6012.30-14.00941
014063504การใช้แผนที่เพื่อการจัดการอ.ดร.ชาติทนง 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB305อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.กนกวรรณ (ก)
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2อ.ดร.เอมอร 6 มี.ค.6014.15-15.45GAB107อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กนกวรรณ (ก)
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2อ.ดร.สะอาด 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB106ผศ.กฤดาอ.ดร.กนกวรรณ (ก)
044092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2อ.ดร.สะอาด 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB106

อ.ดร.กฤษณะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063901สัมมนาสิ่งแวดล้อมอ.ปริญญา 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB209อ.ดร.กฤษณะอ.พุทธดี
014062401การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพอ.ดร.สุภาพร 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB107อ.ดร.สุภาพรอ.ดร.กฤษณะ
014061101หลักฟิสิกส์เบื้องต้นทางสิ่งแวดล้อมอ.พุทธดี 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB108อ.พุทธดีอ.ดร.กฤษณะ
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอ.ดร.กฤษณะ 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB304อ.ดร.กฤษณะผศ.ดร.พรทิพพา
034011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2อ.ดร.เอมอร 6 มี.ค.6014.15-15.45GAB108อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.สะอาด
044021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นอ.ดร.วชิราภรณ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45GAB204อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.กฤษณะ

อ.ดร.กิตติ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033605เทคโนโลยีชีวภาพอ.ดร.กิตติ 9 มี.ค.6008.15-09.4510310อ.ดร.กิตติผศ.ดร.พรทิพพา
024033605เทคโนโลยีชีวภาพอ.ดร.กิตติ 9 มี.ค.6008.15-09.4510310
034031109ชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.วารุณี 7 มี.ค.6010.00-11.30942อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.กิตติ
014031601จุลชีววิทยาทั่วไปอ.ดร.กิตติ 8 มี.ค.6010.00-11.30วทอ.208อ.ดร.กิตติอ.นารีวรรณ
014033902ชีวสถิติอ.ดร.กิตติ 7 มี.ค.6012.30-14.00A310อ.ดร.กิตติอ.ดร.ณัฐกฤตา
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2อ.ดร.วชิราภรณ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45945อ.ดร.จิราภรณ์อ.ดร.กิตติ
034021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2อ.ดร.วชิราภรณ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45945
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.วารุณี 7 มี.ค.6014.15-15.45942อ.ดร.สิริวดีอ.ดร.กิตติ
014031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไปอ.ดร.กิตติ 10 มี.ค.6008.15-09.45วทอ.208อ.ดร.กิตติอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศอ.กนกวรรณ (ม) 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB205อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.กิตติ

อ.ดร.กิตติวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยาอ.จงรัก 9 มี.ค.6008.15-09.45GAB106อ.ธนากรอ.ดร.กิตติวรรณ
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.วรวุฒิ 7 มี.ค.6010.00-11.30FMS104อ.วรวุฒิอ.ดร.กิตติวรรณ
154000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.วรวุฒิ 7 มี.ค.6010.00-11.30FMS104
034073336อนามัยสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.ศรัณยู 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB206อ.ดร.กิตติวรรณอ.ศศิธร
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขอ.ดร.กิตติวรรณ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB205อ.ดร.กิตติวรรณอ.จงรัก
034072513การปฐมพยาบาลผศ.ดร.ณิชารีย์ 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB108อ.ดร.กิตติวรรณรศ.จักรกฤษณ์
044073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอ.ดร.พงษ์ศักดิ์ 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB207อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.กิตติวรรณ
034073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขอ.ดร.กิตติวรรณ 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB206อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.ศรัณยู
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6014.15-15.45GAB206อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.ศรัณยู

อ.ดร.จิราพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานอ.ดร.จิราพร 8 มี.ค.6008.15-09.45GAB206อ.ดร.จิราพรอ.ดร.เอมอร
014023301เคมีอินทรีย์ 2อ.ดร.จิราพร 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB209อ.ดร.จิราพรอ.กฤษณ์
014033107วิวัฒนาการอ.ดร.วันวิสาข์ 7 มี.ค.6012.30-14.00A206อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.จิราพร
024033107วิวัฒนาการอ.ดร.วันวิสาข์ 7 มี.ค.6012.30-14.00A206
014021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้นอ.ดร.จิราพร 7 มี.ค.6014.15-15.45A312อ.ดร.จิราพรอ.ดร.เอมอร
024022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2อ.ดร.วชิราภรณ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45A311อ.ดร.จิราพรอ.ดร.สิริวดี
034022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2อ.ดร.วชิราภรณ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45A311
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2อ.ดร.จิราพร 8 มี.ค.6014.15-15.45936อ.ดร.จิราพรอ.ดร.พงศ์เทพ
034012103กลศาสตร์ 1อ.กนกวรรณ (ม) 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB206ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.จิราพร
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB204อ.ดร.เอมอรอ.ดร.จิราพร
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB204

อ.ดร.จิราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031101ชีววิทยา 1อ.ดร.จิราภรณ์ 7 มี.ค.6008.15-09.45943อ.ดร.จิราภรณ์อ.เณริสสา
014033903ชีวสารสนเทศอ.ดร.จิราภรณ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30IC208อ.ดร.จิราภรณ์อ.ชุมพล
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1อ.ดร.จิราภรณ์ 8 มี.ค.6012.30-14.00944อ.ดร.จิราภรณ์อ.ชุมพล
014031304สัตววิทยาอ.ดร.สิริวดี 7 มี.ค.6012.30-14.00941อ.ดร.สิริวดีอ.ดร.จิราภรณ์
024031304สัตววิทยาอ.ดร.สิริวดี 7 มี.ค.6012.30-14.00941
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตอ.ดร.กชกร 2 มี.ค.6012.30-14.00943อ.ดร.กชกรอ.ดร.จิราภรณ์
034034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตอ.ดร.กชกร 2 มี.ค.6012.30-14.00943
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.จิราภรณ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A305อ.ดร.จิราภรณ์อ.ดร.ทัศนา
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.จิราภรณ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A305
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.จิราภรณ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A305
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2อ.ดร.วชิราภรณ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45945อ.ดร.จิราภรณ์อ.ดร.กิตติ
034021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2อ.ดร.วชิราภรณ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45945
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศอ.กนกวรรณ (ม) 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB204อ.ดร.จิราภรณ์อ.ปริญญา

อ.ดร.ฉลวย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมีอ.ดร.ฉลวย 8 มี.ค.6008.15-09.45943อ.ดร.ฉลวยอ.กานต์ธิดา
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมีอ.ดร.ฉลวย 8 มี.ค.6008.15-09.45943
044021103เคมีเบื้องต้นอ.ดร.ฉลวย 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB204อ.ดร.ฉลวยอ.ปริญญา
024021111หลักเคมี 2อ.ดร.วชิราภรณ์ 6 มี.ค.6012.30-14.00945อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.ฉลวย
034021111หลักเคมี 2อ.ดร.วชิราภรณ์ 6 มี.ค.6012.30-14.00945
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้นอ.ดร.พงศ์เทพ 2 มี.ค.6012.30-14.00วทอ.208อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ฉลวย
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นอ.ดร.พงศ์เทพ 9 มี.ค.6014.15-15.45GAB106อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ฉลวย

อ.ดร.ชาติทนง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมอ.ปริญญา 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB108อ.ปริญญาอ.ดร.ชาติทนง
014062111ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมอ.ดร.ชาติทนง 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB209อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.สุภาพร
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ.ดร.ชาติทนง 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB108อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.ธนิต
014063504การใช้แผนที่เพื่อการจัดการอ.ดร.ชาติทนง 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB305อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.กนกวรรณ (ก)
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.พงศ์เทพ 6 มี.ค.6014.15-15.45A405อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ชาติทนง
144000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.พงศ์เทพ 6 มี.ค.6014.15-15.45A405
014063801การเตรียมฝึกประสบการณ์อ.ปริญญา 7 มี.ค.6014.15-15.45GAB207อ.ดร.ชาติทนงอ.ธนากร
014012103กลศาสตร์ 1อ.ธันยบูรณ์ 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB204อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.ชาติทนง
024092501เรขาคณิตเบื้องต้นผศ.กฤดา 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB304ผศ.กฤดาอ.ดร.ชาติทนง

อ.ดร.ณัฐกฤตา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้นอ.ดร.พงศ์เทพ 2 มี.ค.6008.15-09.45วทอ.208อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
024071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยาอ.จงรัก 9 มี.ค.6008.15-09.45GAB107อ.จงรักอ.ดร.ณัฐกฤตา
034021103เคมีเบื้องต้นอ.ดร.ณัฐกฤตา 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB108อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.พุทธดี
014022307เคมีอินทรีย์ 1อ.ดร.ณัฐกฤตา 8 มี.ค.6010.00-11.30942อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ดร.กนกวรรณ (ก)
024022307เคมีอินทรีย์ 1อ.ดร.ณัฐกฤตา 8 มี.ค.6010.00-11.30942
014033902ชีวสถิติอ.ดร.กิตติ 7 มี.ค.6012.30-14.00A310อ.ดร.กิตติอ.ดร.ณัฐกฤตา
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.สุทธิดา 6 มี.ค.6014.15-15.45A306อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.ณัฐกฤตา
154000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.สุทธิดา 6 มี.ค.6014.15-15.45A306
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1อ.ดร.ณัฐกฤตา 8 มี.ค.6014.15-15.45942อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ดร.วชิราภรณ์
024022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1อ.ดร.ณัฐกฤตา 8 มี.ค.6014.15-15.45942

อ.ดร.ทัศนา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30FMS103อ.ดร.ทัศนาอ.กฤษณ์
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30FMS103
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอ.วรินสินี 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB209อ.วรินสินีอ.ดร.ทัศนา
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.จิราภรณ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A305อ.ดร.จิราภรณ์อ.ดร.ทัศนา
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.จิราภรณ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A305
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.จิราภรณ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A305
014022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2อ.ดร.วีรศักดิ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45A310อ.ดร.วารุณีอ.ดร.ทัศนา

อ.ดร.ธนิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานอ.ดร.ธนิต 8 มี.ค.6008.15-09.45GAB207อ.ดร.ธนิตอ.ปริญญา
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึมอ.กฤษณ์ 9 มี.ค.6008.15-09.45GAB207อ.กฤษณ์อ.ดร.ธนิต
024021103เคมีเบื้องต้นอ.ดร.ธนิต 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB107อ.ดร.ธนิตอ.ดร.วันวิสาข์
014021302เคมีอินทรีย์เบื้องต้นอ.ดร.ธนิต 6 มี.ค.6010.00-11.30วทอ.208อ.ดร.ธนิตอ.ปริญญา
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอ.ดร.กฤษณะ 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB303อ.ดร.วิรัตน์อ.ดร.ธนิต
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ.ดร.ชาติทนง 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB108อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.ธนิต
024021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้นอ.ดร.ธนิต 7 มี.ค.6014.15-15.45936อ.ดร.ธนิตอ.วิศิษฎ์
014013102กลศาสตร์ควอนตัม 1อ.ชัยณรงค์ 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB106อ.ดร.ธนิตอ.ดร.พงศ์เทพ

อ.ดร.นภาภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันผศ.ยุทธชัย 6 มี.ค.6008.15-09.45A802ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.นภาภรณ์
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันผศ.ยุทธชัย 6 มี.ค.6008.15-09.45A802
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันผศ.ยุทธชัย 6 มี.ค.6008.15-09.45A802
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันผศ.ยุทธชัย 6 มี.ค.6008.15-09.45A802
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันผศ.ยุทธชัย 6 มี.ค.6008.15-09.45A802
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นอ.ดร.นภาภรณ์ 2 มี.ค.6008.15-09.45GAB107อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดิเรก
034111101หลักสถิติผศ.ยุทธชัย 8 มี.ค.6008.15-09.45A204อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดิเรก
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A204อ.เสรีอ.ดร.นภาภรณ์
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A204
124000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A204
134000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A204
184000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A204
034092601พีชคณิตเชิงเส้นอ.ดร.นภาภรณ์ 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB207อ.ดร.นภาภรณ์อ.พัทธชัย
024094504ทฤษฎีกราฟอ.ดร.นภาภรณ์ 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB304อ.ดร.นภาภรณ์อ.สุรพล
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1รศ.ดร.อิสระ 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB207อ.ดร.นภาภรณ์อ.ภาคภูมิ
014092501เรขาคณิตเบื้องต้นผศ.กฤดา 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB303อ.ดิเรกอ.ดร.นภาภรณ์

อ.ดร.พงศ์เทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2อ.ดร.พงศ์เทพ 2 มี.ค.6008.15-09.45936อ.ดร.พงศ์เทพผศ.ดร.พรทิพพา
014021103เคมีเบื้องต้นอ.ดร.พงศ์เทพ 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB106อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดิเรก
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้นอ.ดร.พงศ์เทพ 2 มี.ค.6012.30-14.00วทอ.208อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ฉลวย
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.พงศ์เทพ 6 มี.ค.6014.15-15.45A405อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ชาติทนง
144000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.พงศ์เทพ 6 มี.ค.6014.15-15.45A405
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นอ.ดร.พงศ์เทพ 9 มี.ค.6014.15-15.45GAB106อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ฉลวย
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2อ.ดร.จิราพร 8 มี.ค.6014.15-15.45936อ.ดร.จิราพรอ.ดร.พงศ์เทพ
014023402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2อ.ดร.พงศ์เทพ 2 มี.ค.6014.15-15.45936อ.ดร.พงศ์เทพอ.สุรพล
014013102กลศาสตร์ควอนตัม 1อ.ชัยณรงค์ 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB106อ.ดร.ธนิตอ.ดร.พงศ์เทพ

อ.ดร.พงษ์ศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2อ.ธนากร 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB304อ.ธนากรอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1รศ.จักรกฤษณ์ 6 มี.ค.6008.15-09.45GAB107อ.สุนีย์อ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขอ.สุนีย์ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB204อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.กฤษณ์
014071305โภชนาการสาธารณสุขอ.ศศิธร 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB106อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ราตรี
044073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอ.ดร.พงษ์ศักดิ์ 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB207อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.กิตติวรรณ
014073415วิทยาการระบาดอ.ดร.พงษ์ศักดิ์ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB106อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ชนิดา
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.วารุณี 7 มี.ค.6014.15-15.45941อ.ดร.วารุณีอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.วารุณี 7 มี.ค.6014.15-15.45941
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.กชกร 10 มี.ค.6014.15-15.45945อ.ดร.กชกรอ.ดร.พงษ์ศักดิ์

อ.ดร.พันธุ์ทิพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานอ.ดร.ธนิต 8 มี.ค.6008.15-09.45GAB204อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สะอาด
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้นอ.ดร.พงศ์เทพ 2 มี.ค.6008.15-09.45วทอ.208อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014023202เคมีอนินทรีย์ 2อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ 9 มี.ค.6008.15-09.45943อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.พรเทพ
024023202เคมีอนินทรีย์ 2อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ 9 มี.ค.6008.15-09.45943
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพอ.ธันยบูรณ์ 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB204อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.วีรศักดิ์
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.สุทธิดา 6 มี.ค.6014.15-15.45A302อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.รัชนี
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ 9 มี.ค.6014.15-15.45943อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สุทธิดา
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ 9 มี.ค.6014.15-15.45943
014031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไปอ.ดร.กิตติ 10 มี.ค.6008.15-09.45วทอ.208อ.ดร.กิตติอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยาผศ.ดร.รัชนี 10 มี.ค.6010.00-11.30A307ผศ.ดร.รัชนีอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยาผศ.ดร.รัชนี 10 มี.ค.6010.00-11.30A307

อ.ดร.พีระพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024093301พีชคณิตนามธรรม 1รศ.ดร.สุภาวิณี 9 มี.ค.6008.15-09.45GAB205รศ.ดร.สุภาวิณีอ.ดร.พีระพล
024122202โครงสร้างข้อมูลอ.ดร.พีระพล 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB205อ.ดร.พีระพลอ.พรเทพ
024011305ฟิสิกส์ 1อ.ธันยบูรณ์ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB304อ.ดร.พีระพลอ.จำรูญ
014122208ทฤษฎีการคำนวณอ.ดร.พีระพล 6 มี.ค.6010.00-11.30844อ.ดร.พีระพลอ.พรเทพ
024122208ทฤษฎีการคำนวณอ.ดร.พีระพล 6 มี.ค.6010.00-11.30844
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอ.วิศิษฎ์ 9 มี.ค.6012.30-14.00A302อ.วิศิษฎ์อ.ดร.พีระพล
024071305โภชนาการสาธารณสุขอ.ศศิธร 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB107อ.ศศิธรอ.ดร.พีระพล
044074337การบริหารงานสาธารณสุขอ.เผด็จการ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB207อ.เผด็จการอ.ดร.พีระพล
014124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อ.อนุชา 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB206อ.อนุชาอ.ดร.พีระพล

อ.ดร.วชิราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานอ.ดร.ธนิต 8 มี.ค.6008.15-09.45GAB205อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.สุภาพร
024022626เคมีวิเคราะห์ 2อ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB304อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พิชชาภา
034022626เคมีวิเคราะห์ 2อ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB304
024011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพอ.ธันยบูรณ์ 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB205อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.วชิราภรณ์
024021111หลักเคมี 2อ.ดร.วชิราภรณ์ 6 มี.ค.6012.30-14.00945อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.ฉลวย
034021111หลักเคมี 2อ.ดร.วชิราภรณ์ 6 มี.ค.6012.30-14.00945
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.วชิราภรณ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45IC305อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ชื่นกมล
164000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.วชิราภรณ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45IC305
044021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นอ.ดร.วชิราภรณ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45GAB204อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.กฤษณะ
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1อ.ดร.ณัฐกฤตา 8 มี.ค.6014.15-15.45942อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ดร.วชิราภรณ์
024022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1อ.ดร.ณัฐกฤตา 8 มี.ค.6014.15-15.45942
014023501ชีวเคมี 2ผศ.ดร.พรทิพพา 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB207ผศ.ดร.พรทิพพาอ.ดร.วชิราภรณ์
024023501ชีวเคมี 2ผศ.ดร.พรทิพพา 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB207

อ.ดร.วันวิสาข์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032102สรีรวิทยาทั่วไปอ.ดร.วารุณี 2 มี.ค.6008.15-09.45943อ.ดร.วารุณีอ.ดร.วันวิสาข์
024021103เคมีเบื้องต้นอ.ดร.ธนิต 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB107อ.ดร.ธนิตอ.ดร.วันวิสาข์
034031109ชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.วารุณี 7 มี.ค.6010.00-11.30942อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.กิตติ
014021111หลักเคมี 2อ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6012.30-14.00944อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ดร.วันวิสาข์
014033106นิเวศวิทยาอ.ดร.วันวิสาข์ 8 มี.ค.6012.30-14.00941อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.กนกวรรณ (ก)
024033106นิเวศวิทยาอ.ดร.วันวิสาข์ 8 มี.ค.6012.30-14.00941
014033107วิวัฒนาการอ.ดร.วันวิสาข์ 7 มี.ค.6012.30-14.00A206อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.จิราพร
024033107วิวัฒนาการอ.ดร.วันวิสาข์ 7 มี.ค.6012.30-14.00A206
0140638802การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาอ.ปริญญา 7 มี.ค.6014.15-15.45GAB209อ.ปริญญาอ.ดร.วันวิสาข์
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB206อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.วันวิสาข์
034031102ชีววิทยา 2อ.ดร.สิริวดี 10 มี.ค.6010.00-11.30942อ.ดร.สิริวดีอ.ดร.วันวิสาข์

อ.ดร.วารุณี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032102สรีรวิทยาทั่วไปอ.ดร.วารุณี 2 มี.ค.6008.15-09.45943อ.ดร.วารุณีอ.ดร.วันวิสาข์
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอ.ชุมพล 8 มี.ค.6008.15-09.45A305อ.ชุมพลอ.ดร.วารุณี
024124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอ.ชุมพล 8 มี.ค.6008.15-09.45A305
014031109ชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.วารุณี 7 มี.ค.6010.00-11.30941อ.ดร.วารุณีอ.พัทธชัย
024031109ชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.วารุณี 7 มี.ค.6010.00-11.30941
014032202พฤกษศาสตร์อ.ดร.จิราภรณ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30943อ.ดร.กชกรอ.ดร.วารุณี
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตอ.ดร.กชกร 2 มี.ค.6012.30-14.00942อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.วารุณี
014022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2อ.ดร.วีรศักดิ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45A310อ.ดร.วารุณีอ.ดร.ทัศนา
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.วารุณี 7 มี.ค.6014.15-15.45941อ.ดร.วารุณีอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.วารุณี 7 มี.ค.6014.15-15.45941
014512203อาหารว่างและขนมหวานไทยอ.ชื่นกมล 10 มี.ค.6012.30-14.00คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.ดร.วารุณี

อ.ดร.วิรัตน์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
144000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.พิชชาภา 7 มี.ค.6010.00-11.30A201อ.ดร.วิรัตน์อ.ดร.กนกวรรณ (ก)
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอ.ดร.กฤษณะ 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB303อ.ดร.วิรัตน์อ.ดร.ธนิต

อ.ดร.วีรศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพผศ.ดร.พรทิพพา 8 มี.ค.6008.15-09.45GAB303อ.ดร.วีรศักดิ์อ.วรินสินี
014022626เคมีวิเคราะห์ 2อ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB303อ.ดร.วีรศักดิ์อ.วรวุฒิ
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพอ.ธันยบูรณ์ 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB204อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.วีรศักดิ์
014021111หลักเคมี 2อ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6012.30-14.00944อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ดร.วันวิสาข์
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A208อ.ดร.วีรศักดิ์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A208
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1อ.ธันยบูรณ์ 8 มี.ค.6014.15-15.45GAB304อ.ดร.เอมอรอ.ดร.วีรศักดิ์
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2อ.ดร.วีรศักดิ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45944อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ดร.กชกร
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB205อ.วิศิษฎ์อ.ดร.วีรศักดิ์
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB205

อ.ดร.สะอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A202อ.ดร.สะอาดรศ.ดร.อิสระ
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานอ.ดร.ธนิต 8 มี.ค.6008.15-09.45GAB204อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สะอาด
014092601พีชคณิตเชิงเส้นอ.ดร.นภาภรณ์ 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB205ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.สะอาด
024093201ทฤษฎีเซตผศ.ไชยยา 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB305ผศ.ไชยยาอ.ดร.สะอาด
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์อ.ดร.สะอาด 6 มี.ค.6010.00-11.30942อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024092201ระบบจำนวนผศ.กฤดา 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB207ผศ.กฤดาอ.ดร.สะอาด
034011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2อ.ดร.เอมอร 6 มี.ค.6014.15-15.45GAB108อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.สะอาด
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2อ.ดร.สะอาด 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB107อ.ดร.สะอาดอ.จำรูญ

อ.ดร.สิริวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031107ชีววิทยาพื้นฐานอ.ดร.สิริวดี 6 มี.ค.6008.15-09.45943อ.ดร.สิริวดีอ.จำรูญ
014031304สัตววิทยาอ.ดร.สิริวดี 7 มี.ค.6012.30-14.00941อ.ดร.สิริวดีอ.ดร.จิราภรณ์
024031304สัตววิทยาอ.ดร.สิริวดี 7 มี.ค.6012.30-14.00941
034032401พันธุศาสตร์อ.ดร.สุทธิดา 6 มี.ค.6012.30-14.00943อ.พัทธชัยอ.ดร.สิริวดี
024022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2อ.ดร.วชิราภรณ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45A311อ.ดร.จิราพรอ.ดร.สิริวดี
034022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2อ.ดร.วชิราภรณ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45A311
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.วารุณี 7 มี.ค.6014.15-15.45942อ.ดร.สิริวดีอ.ดร.กิตติ
034031102ชีววิทยา 2อ.ดร.สิริวดี 10 มี.ค.6010.00-11.30942อ.ดร.สิริวดีอ.ดร.วันวิสาข์
034031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2อ.ดร.สิริวดี 10 มี.ค.6014.15-15.45A310อ.ดร.สิริวดีอ.ศศิธร

อ.ดร.สุทธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033109อนุกรมวิธานอ.พัทธชัย 8 มี.ค.6008.15-09.45941อ.พัทธชัยอ.ดร.สุทธิดา
024033109อนุกรมวิธานอ.พัทธชัย 8 มี.ค.6008.15-09.45941
014033501เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยาอ.ดร.สุทธิดา 2 มี.ค.6010.00-11.30A310อ.ดร.สุทธิดาอ.พัทธชัย
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้นอ.กนกวรรณ (ม) 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB207อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.กชกร
014032401พันธุศาสตร์อ.ดร.สุทธิดา 6 มี.ค.6012.30-14.00942อ.ดร.สุทธิดาผศ.ดร.รัชนี
024032401พันธุศาสตร์อ.ดร.สุทธิดา 6 มี.ค.6012.30-14.00942
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตอ.ดร.กชกร 2 มี.ค.6012.30-14.00942อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.วารุณี
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.สุทธิดา 6 มี.ค.6014.15-15.45A306อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.ณัฐกฤตา
154000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.สุทธิดา 6 มี.ค.6014.15-15.45A306
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ 9 มี.ค.6014.15-15.45943อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สุทธิดา
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ 9 มี.ค.6014.15-15.45943
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศอ.กนกวรรณ (ม) 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB205อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.กิตติ

อ.ดร.สุภาพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานอ.ดร.ธนิต 8 มี.ค.6008.15-09.45GAB205อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.สุภาพร
014063201ปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ยอ.ดร.สุภาพร 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB305อ.ดร.สุภาพรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014062111ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมอ.ดร.ชาติทนง 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB209อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.สุภาพร
014062401การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพอ.ดร.สุภาพร 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB107อ.ดร.สุภาพรอ.ดร.กฤษณะ
014063421การจัดการขยะและของเสียอันตรายอ.ดร.สุภาพร 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB305อ.ดร.สุภาพรอ.ภาคภูมิ
014063210มลพิษทางดินและการจัดการอ.ดร.สุภาพร 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB107อ.ดร.สุภาพรอ.ชุมพล
014064415วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอ.ดร.สุภาพร 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB209อ.ดร.สุภาพรอ.จุฬาลักษณ์
014124609ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ผศ.สมคิด 10 มี.ค.6012.30-14.00A311ผศ.สมคิดอ.ดร.สุภาพร

อ.ดร.เอมอร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานอ.ดร.จิราพร 8 มี.ค.6008.15-09.45GAB206อ.ดร.จิราพรอ.ดร.เอมอร
034011306ฟิสิกส์ 2อ.ดร.เอมอร 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB108อ.ดร.เอมอรอ.จุฬาลักษณ์
014013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์อ.ชัยณรงค์ 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB106อ.ดร.เอมอรอ.วิศิษฎ์
014512201อาหารไทยอ.กานต์ธิดา 7 มี.ค.6012.30-14.00คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.เอมอร
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1อ.ธันยบูรณ์ 8 มี.ค.6014.15-15.45GAB304อ.ดร.เอมอรอ.ดร.วีรศักดิ์
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2อ.ดร.เอมอร 6 มี.ค.6014.15-15.45GAB107อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กนกวรรณ (ก)
014021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้นอ.ดร.จิราพร 7 มี.ค.6014.15-15.45A312อ.ดร.จิราพรอ.ดร.เอมอร
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB204อ.ดร.เอมอรอ.ดร.จิราพร
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB204

อ.ดิเรก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A208อ.ดิเรกรศ.ดร.สุภาวิณี
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A208
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A208
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.ดิเรก 6 มี.ค.6008.15-09.45A208
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นอ.ดร.นภาภรณ์ 2 มี.ค.6008.15-09.45GAB107อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดิเรก
014093301พีชคณิตนามธรรม 1รศ.ดร.สุภาวิณี 9 มี.ค.6008.15-09.45GAB204อ.วิไลวรรณอ.ดิเรก
034111101หลักสถิติผศ.ยุทธชัย 8 มี.ค.6008.15-09.45A204อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดิเรก
014021103เคมีเบื้องต้นอ.ดร.พงศ์เทพ 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB106อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดิเรก
024092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2อ.วรินสินี 8 มี.ค.6010.00-11.30EN104อ.วรินสินีอ.ดิเรก
034092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2อ.วรินสินี 8 มี.ค.6010.00-11.30EN104
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นอ.ดิเรก 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB204อ.ดิเรกอ.เณริสสา
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้นอ.ดิเรก 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB106อ.ดิเรกอ.วิไลวรรณ
014092501เรขาคณิตเบื้องต้นผศ.กฤดา 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB303อ.ดิเรกอ.ดร.นภาภรณ์

อ.ธนากร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2อ.ธนากร 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB304อ.ธนากรอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยาอ.จงรัก 9 มี.ค.6008.15-09.45GAB106อ.ธนากรอ.ดร.กิตติวรรณ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.ศรัณยู 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB204อ.ธนากรรศ.จักรกฤษณ์
024073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขอ.สุนีย์ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB205อ.สุนีย์อ.ธนากร
034073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอ.ดร.พงษ์ศักดิ์ 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB206อ.ธนากรอ.จงรัก
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขอ.ธนากร 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB205อ.ธนากรผศ.ดร.ณิชารีย์
014063801การเตรียมฝึกประสบการณ์อ.ปริญญา 7 มี.ค.6014.15-15.45GAB207อ.ดร.ชาติทนงอ.ธนากร
014013310เทคโนโลยีพลังงานรศ.ดร.สิงหเดช 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB106อ.พุทธดีอ.ธนากร

อ.ธันยบูรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011305ฟิสิกส์ 1อ.ธันยบูรณ์ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB303อ.ธันยบูรณ์อ.จุฬาลักษณ์
034011305ฟิสิกส์ 1อ.ธันยบูรณ์ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB303
014011306ฟิสิกส์ 2อ.ดร.เอมอร 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB106อ.ธันยบูรณ์อ.ชนิดา
024011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพอ.ธันยบูรณ์ 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB205อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.วชิราภรณ์
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกอ.กนกวรรณ (ม) 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB106อ.พุทธดีอ.ธันยบูรณ์
014094504ทฤษฎีกราฟอ.ดร.นภาภรณ์ 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB303อ.กฤษณ์อ.ธันยบูรณ์
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1อ.ธันยบูรณ์ 8 มี.ค.6014.15-15.45GAB303อ.ธันยบูรณ์อ.วิศิษฎ์
034011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1อ.ธันยบูรณ์ 8 มี.ค.6014.15-15.45GAB303
014012103กลศาสตร์ 1อ.ธันยบูรณ์ 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB204อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.ชาติทนง
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB206อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.วันวิสาข์

อ.นารีวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122202โครงสร้างข้อมูลอ.สุรพล 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB204อ.มานิตย์อ.นารีวรรณ
014031601จุลชีววิทยาทั่วไปอ.ดร.กิตติ 8 มี.ค.6010.00-11.30วทอ.208อ.ดร.กิตติอ.นารีวรรณ
014123506การวิเคราะห์และการออกแบบระบบอ.นารีวรรณ 9 มี.ค.6010.00-11.30941อ.นารีวรรณรศ.ดร.อิสระ
024123506การวิเคราะห์และการออกแบบระบบอ.นารีวรรณ 9 มี.ค.6010.00-11.30941
014513201อาหารเพื่อสุขภาพอ.ชื่นกมล 6 มี.ค.6010.00-11.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.นารีวรรณ
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรมอ.วรินสินี 8 มี.ค.6012.30-14.00A306อ.วรินสินีอ.นารีวรรณ
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรมอ.วรินสินี 8 มี.ค.6012.30-14.00A306
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์อ.นารีวรรณ 2 มี.ค.6014.15-15.45844อ.นารีวรรณอ.เณริสสา
024123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์อ.นารีวรรณ 2 มี.ค.6014.15-15.45844
034123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์อ.นารีวรรณ 2 มี.ค.6014.15-15.45844
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2อ.ดร.สะอาด 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB108รศ.ดร.สุภาวิณีอ.นารีวรรณ

อ.ปริญญา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานอ.ดร.ธนิต 8 มี.ค.6008.15-09.45GAB207อ.ดร.ธนิตอ.ปริญญา
014062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมอ.ปริญญา 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB108อ.ปริญญาอ.ดร.ชาติทนง
044021103เคมีเบื้องต้นอ.ดร.ฉลวย 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB204อ.ดร.ฉลวยอ.ปริญญา
014021302เคมีอินทรีย์เบื้องต้นอ.ดร.ธนิต 6 มี.ค.6010.00-11.30วทอ.208อ.ดร.ธนิตอ.ปริญญา
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB108ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.ปริญญา
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.พงศ์เทพ 6 มี.ค.6014.15-15.45A304อ.ภาคภูมิอ.ปริญญา
0140638802การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาอ.ปริญญา 7 มี.ค.6014.15-15.45GAB209อ.ปริญญาอ.ดร.วันวิสาข์
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศอ.กนกวรรณ (ม) 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB204อ.ดร.จิราภรณ์อ.ปริญญา

อ.พรเทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023202เคมีอนินทรีย์ 2อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ 9 มี.ค.6008.15-09.45943อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.พรเทพ
024023202เคมีอนินทรีย์ 2อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ 9 มี.ค.6008.15-09.45943
024111101หลักสถิติอ.วิไลวรรณ 8 มี.ค.6008.15-09.45946ผศ.สมคิดอ.พรเทพ
024122202โครงสร้างข้อมูลอ.ดร.พีระพล 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB205อ.ดร.พีระพลอ.พรเทพ
014122208ทฤษฎีการคำนวณอ.ดร.พีระพล 6 มี.ค.6010.00-11.30844อ.ดร.พีระพลอ.พรเทพ
024122208ทฤษฎีการคำนวณอ.ดร.พีระพล 6 มี.ค.6010.00-11.30844
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอ.พรเทพ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB304อ.พรเทพผศ.สมคิด
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์อ.พิชิต 2 มี.ค.6012.30-14.00945อ.พิชิตอ.พรเทพ

อ.พัทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033109อนุกรมวิธานอ.พัทธชัย 8 มี.ค.6008.15-09.45941อ.พัทธชัยอ.ดร.สุทธิดา
024033109อนุกรมวิธานอ.พัทธชัย 8 มี.ค.6008.15-09.45941
014031109ชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.วารุณี 7 มี.ค.6010.00-11.30941อ.ดร.วารุณีอ.พัทธชัย
024031109ชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.วารุณี 7 มี.ค.6010.00-11.30941
014033501เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยาอ.ดร.สุทธิดา 2 มี.ค.6010.00-11.30A310อ.ดร.สุทธิดาอ.พัทธชัย
034092601พีชคณิตเชิงเส้นอ.ดร.นภาภรณ์ 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB207อ.ดร.นภาภรณ์อ.พัทธชัย
034032401พันธุศาสตร์อ.ดร.สุทธิดา 6 มี.ค.6012.30-14.00943อ.พัทธชัยอ.ดร.สิริวดี
014031102ชีววิทยา 2อ.พัทธชัย 10 มี.ค.6010.00-11.30941อ.พัทธชัยอ.วรวุฒิ
024031102ชีววิทยา 2อ.พัทธชัย 10 มี.ค.6010.00-11.30941
014031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2อ.พัทธชัย 10 มี.ค.6014.15-15.45941อ.พัทธชัยผศ.ราตรี
024031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2อ.พัทธชัย 10 มี.ค.6014.15-15.45941

อ.พิชชาภา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A205อ.พิชชาภาอ.จำรูญ
164000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A205
194000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A205
024022626เคมีวิเคราะห์ 2อ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB304อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พิชชาภา
034022626เคมีวิเคราะห์ 2อ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB304
014081401พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการอ.วีระศักดิ์ 9 มี.ค.6010.00-11.30944อ.วรวุฒิอ.พิชชาภา
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.จิราภรณ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45FMS104อ.ดร.กชกรอ.พิชชาภา

อ.พิชิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122105การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอ.พิชิต 9 มี.ค.6008.15-09.45945อ.พิชิตอ.อนุชา
044122202โครงสร้างข้อมูลอ.สุรพล 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB207อ.สุรพลอ.พิชิต
014000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์อ.พุทธดี 6 มี.ค.6010.00-11.30944อ.พุทธดีอ.พิชิต
014123639คอมพิวเตอร์กราฟิกอ.กฤษณ์ 8 มี.ค.6010.00-11.30943อ.กฤษณ์อ.พิชิต
024123639คอมพิวเตอร์กราฟิกอ.กฤษณ์ 8 มี.ค.6010.00-11.30943
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อ.พิชิต 8 มี.ค.6012.30-14.00945อ.พิชิตอ.มานิตย์
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์อ.พิชิต 2 มี.ค.6012.30-14.00945อ.พิชิตอ.พรเทพ
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1รศ.ดร.อิสระ 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB209อ.วรินสินีอ.พิชิต

อ.พุทธดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063901สัมมนาสิ่งแวดล้อมอ.ปริญญา 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB209อ.ดร.กฤษณะอ.พุทธดี
014000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์อ.พุทธดี 6 มี.ค.6010.00-11.30944อ.พุทธดีอ.พิชิต
034021103เคมีเบื้องต้นอ.ดร.ณัฐกฤตา 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB108อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.พุทธดี
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกอ.กนกวรรณ (ม) 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB106อ.พุทธดีอ.ธันยบูรณ์
014061101หลักฟิสิกส์เบื้องต้นทางสิ่งแวดล้อมอ.พุทธดี 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB108อ.พุทธดีอ.ดร.กฤษณะ
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2อ.ดร.เอมอร 6 มี.ค.6014.15-15.45GAB106อ.พุทธดีผศ.ยุทธชัย
014013310เทคโนโลยีพลังงานรศ.ดร.สิงหเดช 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB106อ.พุทธดีอ.ธนากร

อ.ภาคภูมิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ภาคภูมิ 7 มี.ค.6010.00-11.30FMS105อ.ภาคภูมิอ.อนุชา
174000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ภาคภูมิ 7 มี.ค.6010.00-11.30FMS105
014063421การจัดการขยะและของเสียอันตรายอ.ดร.สุภาพร 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB305อ.ดร.สุภาพรอ.ภาคภูมิ
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.พงศ์เทพ 6 มี.ค.6014.15-15.45A304อ.ภาคภูมิอ.ปริญญา
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1รศ.ดร.อิสระ 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB207อ.ดร.นภาภรณ์อ.ภาคภูมิ

อ.มานิตย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลขอ.วรินสินี 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB106อ.วรินสินีอ.มานิตย์
044111101หลักสถิติอ.วิไลวรรณ 8 มี.ค.6008.15-09.45945ผศ.กฤดาอ.มานิตย์
014122202โครงสร้างข้อมูลอ.สุรพล 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB204อ.มานิตย์อ.นารีวรรณ
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ.จำรูญ 9 มี.ค.6008.15-09.45941อ.จำรูญอ.มานิตย์
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ.จำรูญ 9 มี.ค.6008.15-09.45941
034073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขรศ.จักรกฤษณ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB206อ.ศศิธรอ.มานิตย์
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้นรศ.ดร.สุภาวิณี 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB209รศ.ดร.สุภาวิณีอ.มานิตย์
024112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นผศ.ยุทธชัย 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB205ผศ.ยุทธชัยอ.มานิตย์
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการอ.มานิตย์ 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB206อ.มานิตย์อ.ชุมพล
024121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการอ.มานิตย์ 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB206
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อ.พิชิต 8 มี.ค.6012.30-14.00945อ.พิชิตอ.มานิตย์

อ.วรวุฒิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.วรวุฒิ 7 มี.ค.6010.00-11.30FMS104อ.วรวุฒิอ.ดร.กิตติวรรณ
154000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.วรวุฒิ 7 มี.ค.6010.00-11.30FMS104
014022626เคมีวิเคราะห์ 2อ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB303อ.ดร.วีรศักดิ์อ.วรวุฒิ
014081401พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการอ.วีระศักดิ์ 9 มี.ค.6010.00-11.30944อ.วรวุฒิอ.พิชชาภา
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A207อ.วรวุฒิผศ.ดร.พรทิพพา
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตอ.ดร.วีรศักดิ์ 6 มี.ค.6014.15-15.45A207
014031102ชีววิทยา 2อ.พัทธชัย 10 มี.ค.6010.00-11.30941อ.พัทธชัยอ.วรวุฒิ
024031102ชีววิทยา 2อ.พัทธชัย 10 มี.ค.6010.00-11.30941

อ.วรินสินี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพผศ.ดร.พรทิพพา 8 มี.ค.6008.15-09.45GAB303อ.ดร.วีรศักดิ์อ.วรินสินี
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลขอ.วรินสินี 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB106อ.วรินสินีอ.มานิตย์
024092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2อ.วรินสินี 8 มี.ค.6010.00-11.30EN104อ.วรินสินีอ.ดิเรก
034092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2อ.วรินสินี 8 มี.ค.6010.00-11.30EN104
024092601พีชคณิตเชิงเส้นรศ.ดร.สุภาวิณี 9 มี.ค.6010.00-11.30GAB206รศ.ดร.สุภาวิณีอ.วรินสินี
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอ.วรินสินี 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB209อ.วรินสินีอ.ดร.ทัศนา
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรมอ.วรินสินี 8 มี.ค.6012.30-14.00A306อ.วรินสินีอ.นารีวรรณ
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรมอ.วรินสินี 8 มี.ค.6012.30-14.00A306
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1รศ.ดร.อิสระ 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB209อ.วรินสินีอ.พิชิต
014091201หลักการคณิตศาสตร์รศ.ดร.อิสระ 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB107รศ.ดร.อิสระอ.วรินสินี

อ.วิศิษฎ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024011306ฟิสิกส์ 2อ.ดร.เอมอร 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB107อ.วิศิษฎ์ผศ.ราตรี
014013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์อ.ชัยณรงค์ 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB106อ.ดร.เอมอรอ.วิศิษฎ์
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอ.วิศิษฎ์ 9 มี.ค.6012.30-14.00A302อ.วิศิษฎ์อ.ดร.พีระพล
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1อ.ธันยบูรณ์ 8 มี.ค.6014.15-15.45GAB303อ.ธันยบูรณ์อ.วิศิษฎ์
034011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1อ.ธันยบูรณ์ 8 มี.ค.6014.15-15.45GAB303
024021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้นอ.ดร.ธนิต 7 มี.ค.6014.15-15.45936อ.ดร.ธนิตอ.วิศิษฎ์
024012103กลศาสตร์ 1อ.ธันยบูรณ์ 10 มี.ค.6008.15-09.45GAB205อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.พรทิพพา
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB205อ.วิศิษฎ์อ.ดร.วีรศักดิ์
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6010.00-11.30GAB205
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6014.15-15.45GAB204อ.วิศิษฎ์อ.จงรัก
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6014.15-15.45GAB204

อ.วิไลวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.วิไลวรรณ 6 มี.ค.6008.15-09.45A904อ.วิไลวรรณอ.สุรพล
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.วิไลวรรณ 6 มี.ค.6008.15-09.45A904
014093301พีชคณิตนามธรรม 1รศ.ดร.สุภาวิณี 9 มี.ค.6008.15-09.45GAB204อ.วิไลวรรณอ.ดิเรก
054111101หลักสถิติอ.วิไลวรรณ 8 มี.ค.6008.15-09.45944อ.วิไลวรรณอ.สุรพล
014113106สถิติเพื่อการวิจัยผศ.ยุทธชัย 2 มี.ค.6008.15-09.45คหกรรม1ผศ.ยุทธชัยอ.วิไลวรรณ
014092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2อ.วรินสินี 8 มี.ค.6010.00-11.30EN103ผศ.ยุทธชัยอ.วิไลวรรณ
024073415วิทยาการระบาดอ.ดร.พงษ์ศักดิ์ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB107อ.วิไลวรรณอ.สุรพล
014092201ระบบจำนวนผศ.กฤดา 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB206ผศ.ไชยยาอ.วิไลวรรณ
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้นอ.ดิเรก 7 มี.ค.6012.30-14.00GAB106อ.ดิเรกอ.วิไลวรรณ

อ.ศศิธร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1รศ.จักรกฤษณ์ 6 มี.ค.6008.15-09.45GAB108รศ.จักรกฤษณ์อ.ศศิธร
034073336อนามัยสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.ศรัณยู 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB206อ.ดร.กิตติวรรณอ.ศศิธร
034073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขอ.เผด็จการ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB206อ.ศศิธรผศ.ดร.ณิชารีย์
034073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขรศ.จักรกฤษณ์ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB206อ.ศศิธรอ.มานิตย์
024071305โภชนาการสาธารณสุขอ.ศศิธร 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB107อ.ศศิธรอ.ดร.พีระพล
014072513การปฐมพยาบาลผศ.ดร.ณิชารีย์ 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB106อ.สุนีย์อ.ศศิธร
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอ.ศศิธร 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB205อ.ศศิธรผศ.ดร.ศรัณยู
034031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2อ.ดร.สิริวดี 10 มี.ค.6014.15-15.45A310อ.ดร.สิริวดีอ.ศศิธร

อ.สุทธิพันธุ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512202การถนอมอาหารอ.สุทธิพันธุ์ 9 มี.ค.6008.15-09.45คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ชนิดา
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอ.สุทธิพันธุ์ 7 มี.ค.6008.15-09.45คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ไชยยา
014512102โภชนศาสตร์ชุมชนอ.สุทธิพันธุ์ 2 มี.ค.6010.00-11.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.กานต์ธิดา
014513301การจัดบริการอาหารในสถาบันอ.สุทธิพันธุ์ 9 มี.ค.6010.00-11.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ฐิติพร
034073415วิทยาการระบาดอ.ดร.พงษ์ศักดิ์ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB108อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ราตรี
014513207อาหารจานด่วนอ.สุทธิพันธุ์ 9 มี.ค.6014.15-15.45คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์อ.ชื่นกมล
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้นอ.ดร.กชกร 10 มี.ค.6008.15-09.45945อ.ดร.กชกรอ.สุทธิพันธุ์

อ.สุนีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1รศ.จักรกฤษณ์ 6 มี.ค.6008.15-09.45GAB107อ.สุนีย์อ.ดร.พงษ์ศักดิ์
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.วรวุฒิ 7 มี.ค.6010.00-11.30A306อ.เผด็จการอ.สุนีย์
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.วรวุฒิ 7 มี.ค.6010.00-11.30A306
204000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.วรวุฒิ 7 มี.ค.6010.00-11.30A306
214000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.วรวุฒิ 7 มี.ค.6010.00-11.30A306
044073336อนามัยสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.ศรัณยู 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB207อ.เผด็จการอ.สุนีย์
024073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขอ.สุนีย์ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB205อ.สุนีย์อ.ธนากร
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขอ.ดร.กิตติวรรณ 6 มี.ค.6010.00-11.30GAB204อ.สุนีย์ผศ.ดร.ศรัณยู
014072513การปฐมพยาบาลผศ.ดร.ณิชารีย์ 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB106อ.สุนีย์อ.ศศิธร
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขอ.ธนากร 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB204อ.เผด็จการอ.สุนีย์
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6014.15-15.45GAB205อ.เผด็จการอ.สุนีย์
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6014.15-15.45GAB205

อ.สุรพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.วิไลวรรณ 6 มี.ค.6008.15-09.45A904อ.วิไลวรรณอ.สุรพล
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอ.วิไลวรรณ 6 มี.ค.6008.15-09.45A904
054111101หลักสถิติอ.วิไลวรรณ 8 มี.ค.6008.15-09.45944อ.วิไลวรรณอ.สุรพล
044122202โครงสร้างข้อมูลอ.สุรพล 7 มี.ค.6008.15-09.45GAB207อ.สุรพลอ.พิชิต
024073415วิทยาการระบาดอ.ดร.พงษ์ศักดิ์ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB107อ.วิไลวรรณอ.สุรพล
024094504ทฤษฎีกราฟอ.ดร.นภาภรณ์ 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB304อ.ดร.นภาภรณ์อ.สุรพล
014023402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2อ.ดร.พงศ์เทพ 2 มี.ค.6014.15-15.45936อ.ดร.พงศ์เทพอ.สุรพล
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์อ.สุรพล 10 มี.ค.6010.00-11.30ED306อ.สุรพลอ.ดร.กชกร

อ.อนุชา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันผศ.ยุทธชัย 6 มี.ค.6008.15-09.45A201อ.เณริสสาอ.อนุชา
014122105การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอ.พิชิต 9 มี.ค.6008.15-09.45945อ.พิชิตอ.อนุชา
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์อ.อนุชา 2 มี.ค.6008.15-09.45942อ.อนุชาอ.ชนิดา
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ภาคภูมิ 7 มี.ค.6010.00-11.30FMS105อ.ภาคภูมิอ.อนุชา
174000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ภาคภูมิ 7 มี.ค.6010.00-11.30FMS105
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอ.พรเทพ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB303อ.จำรูญอ.อนุชา
014124707เว็บเทคโนโลยีอ.ชนิดา 9 มี.ค.6012.30-14.00844อ.ชนิดาอ.อนุชา
024124707เว็บเทคโนโลยีอ.ชนิดา 9 มี.ค.6012.30-14.00844
014124304เกมส์และการจำลองอ.อนุชา 9 มี.ค.6014.15-15.45A202อ.อนุชารศ.ดร.อิสระ
014124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อ.อนุชา 10 มี.ค.6012.30-14.00GAB206อ.อนุชาอ.ดร.พีระพล

อ.เณริสสา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันผศ.ยุทธชัย 6 มี.ค.6008.15-09.45A201อ.เณริสสาอ.อนุชา
014031101ชีววิทยา 1อ.ดร.จิราภรณ์ 7 มี.ค.6008.15-09.45943อ.ดร.จิราภรณ์อ.เณริสสา
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชผศ.ดร.รัชนี 8 มี.ค.6008.15-09.45A310ผศ.ดร.รัชนีอ.เณริสสา
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ภาคภูมิ 7 มี.ค.6010.00-11.30A802อ.ชนิดาอ.เณริสสา
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ภาคภูมิ 7 มี.ค.6010.00-11.30A802
014074337การบริหารงานสาธารณสุขผศ.ดร.ณิชารีย์ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB204อ.กานต์ธิดาอ.เณริสสา
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นอ.ดิเรก 9 มี.ค.6012.30-14.00GAB204อ.ดิเรกอ.เณริสสา
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์อ.นารีวรรณ 2 มี.ค.6014.15-15.45844อ.นารีวรรณอ.เณริสสา
024123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์อ.นารีวรรณ 2 มี.ค.6014.15-15.45844
034123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์อ.นารีวรรณ 2 มี.ค.6014.15-15.45844

อ.เผด็จการ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยาอ.จงรัก 9 มี.ค.6008.15-09.45GAB108อ.เผด็จการผศ.ดร.ศรัณยู
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.วรวุฒิ 7 มี.ค.6010.00-11.30A306อ.เผด็จการอ.สุนีย์
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.วรวุฒิ 7 มี.ค.6010.00-11.30A306
204000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.วรวุฒิ 7 มี.ค.6010.00-11.30A306
214000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.วรวุฒิ 7 มี.ค.6010.00-11.30A306
044073336อนามัยสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.ศรัณยู 2 มี.ค.6010.00-11.30GAB207อ.เผด็จการอ.สุนีย์
044073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขอ.เผด็จการ 8 มี.ค.6010.00-11.30GAB207อ.เผด็จการรศ.จักรกฤษณ์
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอ.ศศิธร 2 มี.ค.6012.30-14.00GAB204รศ.จักรกฤษณ์อ.เผด็จการ
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขอ.ธนากร 8 มี.ค.6012.30-14.00GAB204อ.เผด็จการอ.สุนีย์
044074337การบริหารงานสาธารณสุขอ.เผด็จการ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB207อ.เผด็จการอ.ดร.พีระพล
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6014.15-15.45GAB205อ.เผด็จการอ.สุนีย์
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2อ.วิศิษฎ์ 10 มี.ค.6014.15-15.45GAB205

อ.เสรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A204อ.เสรีอ.ดร.นภาภรณ์
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A204
124000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A204
134000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A204
184000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ.ดร.ทัศนา 7 มี.ค.6010.00-11.30A204
024074337การบริหารงานสาธารณสุขผศ.ดร.ณิชารีย์ 6 มี.ค.6012.30-14.00GAB205ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.เสรี
014513208อาหารเอเซียอ.ชื่นกมล 10 มี.ค.6010.00-11.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.เสรี

กลับหน้าหลัก