ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นพดล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
070001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620139802การบัญชีจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB304อ.จุฬาลักษณ์นพดล

ปิยะดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
260001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620449002นิติศาสตร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00STB103อ.ดร.โสภณปิยะดา
280001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620451101เกษตรศาสตร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00STB103
300001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00STB103
340001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)จำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00STB103
350001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620466511เทคโนโลยีอุตสาหการจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00STB103

ผศ.ชื่นกมล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512401การออกแบบและตกแต่งอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ชุมพล
014513208อาหารเอเซีย600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.พิชิต
264000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610314002การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS103อ.ชนิดาผศ.ชื่นกมล
354000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610429701เทคโนโลยีสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS103
364000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310801พลศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS103
014081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45845อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ชื่นกมล
014513210อาหารท้องถิ่น600420601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, กานต์ธิดา ไชยมา,05 ก.ย. 6208.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.กชกร
014122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ610313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30A311อ.ชุมพลผศ.ชื่นกมล
024122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศชุมพล แพร่น่าน, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30A311
014513211อาหารผสมผสานวัฒนธรรม600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.จิราภรณ์ นิ

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา590315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB205อ.ดร.สุทธิดาผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
034034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา590425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB205
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45ENV101ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.นารีวรรณ
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A310ผศ.ยุทธชัยผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00845อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

ผศ.ดร.จิราภรณ์ นิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032202พฤกษศาสตร์600315302ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107ผศ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.กนกวรรณ ม
024032202พฤกษศาสตร์600425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107
034032202พฤกษศาสตร์600315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย600420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB207อ.วิไลวรรณผศ.ดร.จิราภรณ์ นิ
024093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB207
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS104อ.กฤษณ์ผศ.ดร.จิราภรณ์ นิ
304000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315201เคมีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS104
334000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS104
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610315201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00A311อ.ดร.เอมอรผศ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014082201สรีรวิทยาการออกกำลังกาย610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45846อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014513211อาหารผสมผสานวัฒนธรรม600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.จิราภรณ์ นิ

ผศ.ดร.ณิชารีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022201เคมีอนินทรีย์ 1600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB204อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.ณิชารีย์
024022201เคมีอนินทรีย์ 1600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB204
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB107ผศ.ดร.รัชนีผศ.ดร.ณิชารีย์
034034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB107
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB308อ.ดร.กนกวรรณ กผศ.ดร.ณิชารีย์
014072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1610427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,03 ก.ย. 6214.15-15.45GAB107ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.พิชิต
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30STB103อ.วิศิษฏ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30STB103
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30STB103
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30STB103
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30STB103
024073104เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB208ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.จิราพร ก
014091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์620315301ชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB204อ.ดิเรกผศ.ดร.ณิชารีย์
024091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์620316201ฟิสิกส์ดิเรก บัวหลวง, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB204

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073301หลักการควบคุมโรค600427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB306ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.พิชิต
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB108ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ดร.รัชนี
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์600310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB107อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB205รศ.ดร.อิสระผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014033905ทักษะพื้นฐานงานวิจัยทางชีววิทยา600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB206อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024093604กำหนดการเชิงเส้น610310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45GAB108อ.ดิเรกผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ620427901สาธารณสุขศาสตร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45STC202อ.ดร.พงศ์เทพผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

ผศ.ดร.พรทิพพา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073522สุขภาพผู้สูงอายุ590427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB309รศ.ดร.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014022503ชีวเคมี 1600315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,30 ส.ค. 6216.00-17.30STC202ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.จักรกฤษณ์
024022503ชีวเคมี 1600315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,30 ส.ค. 6216.00-17.30STC202
014073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB107รศ.ดร.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น620420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45คหกรรม1อ.ฐิติพรผศ.ดร.พรทิพพา

ผศ.ดร.พีระพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122506วิศวกรรมซอฟต์แวร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB308ผศ.ดร.พีระพลอ.ดร.สุนีย์
020001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620476401ภาษาจีนธุรกิจมานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB207ผศ.ดร.พีระพลผศ.ดร.สุภาพร
030001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620134921การตลาดมานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB207
270001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB207
014124612การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB209ผศ.ดร.พีระพลอ.พุทธดี
024073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB209อ.เผด็จการผศ.ดร.พีระพล
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2610310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB108อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.พีระพล
014091403แคลคูลัส 1620425301ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB207ผศ.ไชยยาผศ.ดร.พีระพล
014091608คณิตศาสตร์สำหรับเกษตรศาสตร์620451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB206ผศ.ยุทธชัยผศ.ดร.พีระพล

ผศ.ดร.รัชนี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB107ผศ.ดร.รัชนีผศ.ดร.ณิชารีย์
034034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB107
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB108ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ดร.รัชนี
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,03 ก.ย. 6212.30-14.00A301อ.วรินสินีผศ.ดร.รัชนี
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,03 ก.ย. 6212.30-14.00A301
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวรินสินี จันทะคุณ, ,03 ก.ย. 6212.30-14.00A301
014132601การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1590429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB305อ.จำรูญผศ.ดร.รัชนี

ผศ.ดร.ราตรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30ENV101ผศ.ปริญญาผศ.ดร.ราตรี
250001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620449001นิติศาสตร์พิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB206ผศ.ดร.ราตรีอ.พุทธดี
014072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB303อ.จงรักผศ.ดร.ราตรี
014123203คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB209ผศ.ดร.ราตรีผศ.ดร.สิริวดี
014124202การประมวลผลภาพ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB303ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.กิตติ
014031113หลักชีววิทยา620315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45STC301อ.ดร.กชกรผศ.ดร.ราตรี
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30STC202อ.ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.ราตรี

ผศ.ดร.ศรัณยู

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092701โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB307ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ศรัณยู
024074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB310ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.วชิราภรณ์
014083106การจัดการแข่งขันกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB304อ.กิตต์ผศ.ดร.ศรัณยู
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB204อ.วรินสินีผศ.ดร.ศรัณยู
024072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย600427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB208ผศ.ดร.ศรัณยูอ.จำรูญ
024011110ฟิสิกส์สำหรับครู 1620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STC402อ.สุรพลผศ.ดร.ศรัณยู
014021101เคมีทั่วไป 1620451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB206อ.ดร.ธนิตผศ.ดร.ศรัณยู

ผศ.ดร.สิริวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123203คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB209ผศ.ดร.ราตรีผศ.ดร.สิริวดี
014023301เคมีอินทรีย์ 2600315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00STC202อ.ดร.จิราพร กผศ.ดร.สิริวดี
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45นิเทศอ.อนุชาผศ.ดร.สิริวดี
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45นิเทศ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45นิเทศ
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610316201ฟิสิกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45นิเทศ
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310201ภาษาอังกฤษวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45นิเทศ
014081101วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30845อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.สิริวดี
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45844ผศ.ดร.เสรีผศ.ดร.สิริวดี

ผศ.ดร.สุภาพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
020001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620476401ภาษาจีนธุรกิจมานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB207ผศ.ดร.พีระพลผศ.ดร.สุภาพร
030001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620134921การตลาดมานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB207
270001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB207
014094505ทอพอโลยีเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB307อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.สุภาพร
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45ENV101ผศ.ดร.สุภาพรอ.ดร.วารุณี
014063213มลพิษทางอากาศและเสียง600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45ENV101ผศ.ดร.สุภาพรอ.ดร.ฉลวย
014022501ชีวเคมีพื้นฐาน600315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45STB103อ.ดร.จิราพร กผศ.ดร.สุภาพร
024022501ชีวเคมีพื้นฐาน600315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45STB103
034022501ชีวเคมีพื้นฐาน610451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45STB103

ผศ.ดร.เสรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30845ผศ.ดร.เสรีอ.ดร.จิร่าพร ก
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610476401ภาษาจีนธุรกิจกิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A205ผศ.ดร.เสรีอ.สุรพล
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610312801การประถมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A205
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610420601อาหารและโภชนาการกิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A205
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A205
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A204อ.ดิเรกผศ.ดร.เสรี
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310802พลศึกษาดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A204
374000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610313901คอมพิวเตอร์ดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A204
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45844ผศ.ดร.เสรีผศ.ดร.สิริวดี

ผศ.ธันยบูรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092701โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB307ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ศรัณยู
014022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,30 ส.ค. 6212.30-14.00STC202อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ธันยบูรณ์
024022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,30 ส.ค. 6212.30-14.00STC202
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB107ผศ.ธันยบูรณ์อ.ดร.ณัฐกฤตา
044053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB107
024013303ไฟฟ้าและพลังงาน600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB303ผศ.ธันยบูรณ์อ.นารีวรรณ
014012105นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1590316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB303ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ไชยยา
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610451101เกษตรศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00A310ผศ.ธันยบูรณ์อ.ดร.สุทธิดา
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์610315301ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30GAB108อ.วรินสินีผศ.ธันยบูรณ์

ผศ.ปริญญา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30ENV101ผศ.ปริญญาผศ.ดร.ราตรี
014062113ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45ENV101ผศ.ปริญญาอ.ดร.ธนิต
014013303ไฟฟ้าและพลังงาน600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB209อ.ดร.เอมอรผศ.ปริญญา
024023301เคมีอินทรีย์ 2600315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00STC201อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ปริญญา
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315302ชีววิทยายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A306อ.วรินสินีผศ.ปริญญา
314000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A306
014064201จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45ENV101ผศ.ปริญญาอ.ดร.กชกร
044091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB108อ.วิไลวรรณผศ.ปริญญา
054091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB108

ผศ.ยุทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB304ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.อัมพวัน
014093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3600310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30GAB205ผศ.ยุทธชัย
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A310ผศ.ยุทธชัยผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB209ผศ.ยุทธชัยอ.ศศิธร
014091608คณิตศาสตร์สำหรับเกษตรศาสตร์620451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB206ผศ.ยุทธชัยผศ.ดร.พีระพล
014022307เคมีอินทรีย์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB108อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ยุทธชัย

ผศ.ไชยยา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์600310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB108ผศ.ไชยยาอ.ดร.สุนีย์
034094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB108
014012105นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1590316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB303ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ไชยยา
014091403แคลคูลัส 1620425301ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB207ผศ.ไชยยาผศ.ดร.พีระพล
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1610316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB207อ.ดร.เอมอรผศ.ไชยยา
024092201ระบบจำนวน590310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB305ผศ.ไชยยาอ.ดร.กิตติวรรณ
014094201ทฤษฎีจำนวน600420401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30GAB304ผศ.ไชยยาอ.พรเทพ

พรพรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
060001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620139801การบัญชีจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB303อ.ดร.กนกวรรณ กพรพรรณ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073522สุขภาพผู้สูงอายุ590427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB309รศ.ดร.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
140001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620434711นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)มานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00STB104อ.มานิตย์รศ.ดร.จักรกฤษณ์
150001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620434921การตลาดมานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00STB104
310001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)มานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00STB104
014022503ชีวเคมี 1600315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,30 ส.ค. 6216.00-17.30STC202ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.จักรกฤษณ์
024022503ชีวเคมี 1600315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,30 ส.ค. 6216.00-17.30STC202
014073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB107รศ.ดร.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014033106นิเวศวิทยา590315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB303อ.พัทธชัยรศ.ดร.จักรกฤษณ์
024033106นิเวศวิทยา590315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB303
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น620420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB204อ.ดร.วารุณีรศ.ดร.จักรกฤษณ์
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น620425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB204

รศ.ดร.สิงหเดช

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB108รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.ฉลวย
024012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB108
024011306ฟิสิกส์ 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB207รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.อัมพวัน
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB207รศ.ดร.สิงหเดชอ.พุทธดี
014083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย600310801พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB209อ.กิตต์รศ.ดร.สิงหเดช
024083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย600310802พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB209
014012104ฟิสิกส์แผนใหม่610316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB207รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.โสภณ
024121305หลักการเขียนโปรแกรม620429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB206อ.กฤษณ์รศ.ดร.สิงหเดช

รศ.ดร.อิสระ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB205รศ.ดร.อิสระผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3600310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30GAB206รศ.ดร.อิสระอ.จำรูญ
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2610310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107รศ.ดร.อิสระอ.ดร.กนกวรรณ ก
014093604กำหนดการเชิงเส้น610310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45GAB107รศ.ดร.อิสระอ.เผด็จการ
014093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB206รศ.ดร.อิสระอ.ดร.กฤษณะ
014032102สรีรวิทยาทั่วไป600315301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB303อ.ดร.วารุณีรศ.ดร.อิสระ
024032102สรีรวิทยาทั่วไป600315302ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB303
014094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น590310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB303รศ.ดร.อิสระอ.ดร.ธนิต
024094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น590310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB303

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014024901ปัญหาพิเศษทางเคมี590315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB307สอบนอกตาราง
024024901ปัญหาพิเศษทางเคมี590315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45STC202สอบนอกตาราง
014023501ชีวเคมี 2600425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30STC201สอบนอกตาราง
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB108สอบนอกตาราง
044034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB108
034123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB206สอบนอกตาราง
014511204ขนมอบ610420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30คหกรรม1สอบนอกตาราง
014513102โภชนศาสตร์ครอบครัว600420601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล,30 ส.ค. 6212.30-14.00คหกรรม1สอบนอกตาราง
014023502ปฏิบัติการชีวเคมี 2600425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45STC202สอบนอกตาราง
014023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม590425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45STB103สอบนอกตาราง
024023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม590315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45STB103
034023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม590315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45STB103
014124707เว็บเทคโนโลยี610429701เทคโนโลยีสารสนเทศชุมพล แพร่น่าน, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB206สอบนอกตาราง
024022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1600315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45STC201สอบนอกตาราง
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1600315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45STC202สอบนอกตาราง
014073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2600427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB206สอบนอกตาราง
024073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2600427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB303สอบนอกตาราง
014083408แอโรบิคแดนซ์590429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45845สอบนอกตาราง
014074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB305สอบนอกตาราง
024074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB305
014094801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB307สอบนอกตาราง
014094802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB308สอบนอกตาราง
014034801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา590425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB307สอบนอกตาราง
014034803การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางชีวิทยา590425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB305สอบนอกตาราง
014124611การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB306สอบนอกตาราง
014021602ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45STC202สอบนอกตาราง
014513203เค้กและการแต่งหน้า600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45คหกรรม1สอบนอกตาราง
014072516สุขภาพทางเลือก610427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,03 ก.ย. 6210.00-11.30GAB107สอบนอกตาราง
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,03 ก.ย. 6216.00-17.30A401สอบนอกตาราง
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ600425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB206สอบนอกตาราง
014082601ฟุตบอล 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45845สอบนอกตาราง
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน620316201ฟิสิกส์สิริวดี พรหมน้อย, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB107สอบนอกตาราง
024031107ชีววิทยาพื้นฐาน620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิริวดี พรหมน้อย, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB107
014034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา590425301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB304สอบนอกตาราง
014064902โครงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30ENV101สอบนอกตาราง
014092501เรขาคณิตเบื้องต้น620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB204สอบนอกตาราง
024092501เรขาคณิตเบื้องต้น620310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB205สอบนอกตาราง
034092501เรขาคณิตเบื้องต้น620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB206สอบนอกตาราง
014513801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30คหกรรม2สอบนอกตาราง
014513802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30คหกรรม2
014023801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเคมี590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB305สอบนอกตาราง
014023803การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB307สอบนอกตาราง
014034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา590315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45GAB303สอบนอกตาราง
024034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา590315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45GAB303
014074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45GAB205สอบนอกตาราง
024074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45GAB206สอบนอกตาราง
014134901การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45GAB305สอบนอกตาราง
014021108ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนิต เมธีนุกูล, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30GAB107สอบนอกตาราง
014022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1610315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30A313สอบนอกตาราง
024022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30A313
014074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30GAB108สอบนอกตาราง
024074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30GAB205สอบนอกตาราง
024074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30GAB206สอบนอกตาราง
014074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30GAB207สอบนอกตาราง
014083801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30844สอบนอกตาราง
014083802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30845สอบนอกตาราง
014024910โครงการวิจัยทางเคมี590425201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB303สอบนอกตาราง
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30STC202สอบนอกตาราง
014034907สัมมนาทางชีววิทยา590425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB304สอบนอกตาราง
014084902การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30FMS106สอบนอกตาราง
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB205สอบนอกตาราง
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB205
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB205
014081505ว่ายน้ำ 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00844สอบนอกตาราง
014082505ว่ายน้ำ 2610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00845สอบนอกตาราง
014014902ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์590316201ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB107สอบนอกตาราง
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น620420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB204สอบนอกตาราง
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น620425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB204
014083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45A205สอบนอกตาราง
024083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45A205
014124801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB304สอบนอกตาราง
014124805การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB209สอบนอกตาราง
014134801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศโสภณ วิริยะรัตนกุล, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30GAB205สอบนอกตาราง
014134803การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30GAB206สอบนอกตาราง

อ.กนกวรรณ ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข600420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30A310อ.กนกวรรณ มอ.ดร.พงศ์เทพ
024094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30A310
024053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB108อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ฉลวย
034053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600316202ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB108
014032202พฤกษศาสตร์600315302ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107ผศ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.กนกวรรณ ม
024032202พฤกษศาสตร์600425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107
034032202พฤกษศาสตร์600315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107
044011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610315302ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00A405อ.กนกวรรณ มอ.พรเทพ
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)พุทธดี อุบลสุข, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์,04 ก.ย. 6216.00-17.30IC302อ.พุทธดีอ.กนกวรรณ ม
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610315301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB107อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ธนิต
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610315201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB107
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30STC201อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.กนกวรรณ ม

อ.กฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB305อ.กฤษณ์อ.จงรัก
230001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620446101รัฐประศาสนศาสตร์พิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB205อ.กฤษณ์อ.ดร.กิตติวรรณ
024021103เคมีเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)อัมพวัน ไมตรัตน์, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB108อ.ดร.อัมพวันอ.กฤษณ์
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30GAB107อ.ดร.ฉลวยอ.กฤษณ์
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS104อ.กฤษณ์ผศ.ดร.จิราภรณ์ นิ
304000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315201เคมีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS104
334000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS104
014021118เคมีสำหรับครู 1620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30STC201อ.ดร.อัมพวันอ.กฤษณ์
024121305หลักการเขียนโปรแกรม620429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB206อ.กฤษณ์รศ.ดร.สิงหเดช

อ.กิตต์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082301เวชศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB306อ.ดร.ธนากรอ.กิตต์
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB107อ.ศศิธรอ.กิตต์
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB306อ.กิตต์อ.ดร.กิตติวรรณ
014083106การจัดการแข่งขันกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB304อ.กิตต์ผศ.ดร.ศรัณยู
344000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A405อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.กิตต์
014083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย600310801พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB209อ.กิตต์รศ.ดร.สิงหเดช
024083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย600310802พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB209
014084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา600310801พลศึกษาไพบูลย์ ดิษสว่าง, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB209อ.กิตต์อ.ดิเรก
024084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา600310802พลศึกษาไพบูลย์ ดิษสว่าง, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB209

อ.จงรัก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073301หลักการควบคุมโรค600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB107อ.จงรักอ.นารีวรรณ
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB305อ.กฤษณ์อ.จงรัก
014072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB303อ.จงรักผศ.ดร.ราตรี
034091201หลักการทางคณิตศาสตร์620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB206อ.ดิเรกอ.จงรัก
014074912การสัมมนาสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB305อ.จงรักอ.จุฬาลักษณ์
024074912การสัมมนาสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB305
014512202การถนอมอาหาร610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.จงรัก
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310101ภาษาไทยปริญญา ไกรวุฒินันท์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,04 ก.ย. 6216.00-17.30A305อ.จงรักอ.อนุชา
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610316201ฟิสิกส์ปริญญา ไกรวุฒินันท์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,04 ก.ย. 6216.00-17.30A305
014031111ชีววิทยาสำหรับครู 1620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45STC301อ.ดร.วันวิสาข์อ.จงรัก

อ.จำรูญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45ENV101อ.ดร.ชาติทนงอ.จำรูญ
160001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์จำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB306อ.จำรูญเชาวฤทธิ์
210001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620443511ดนตรีไทยจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB306
240001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620446102รัฐประศาสนศาสตร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB306
290001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB306
024093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3600310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30GAB206รศ.ดร.อิสระอ.จำรูญ
024072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย600427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB208ผศ.ดร.ศรัณยูอ.จำรูญ
014132601การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1590429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB305อ.จำรูญผศ.ดร.รัชนี
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB205อ.จำรูญอ.เผด็จการ
024121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์620429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB205
014032601จุลชีววิทยา610451101เกษตรศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30GAB204อ.ดร.วันวิสาข์อ.จำรูญ

อ.จุฬาลักษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014113106สถิติเพื่อการวิจัย590420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45คหกรรม2อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.ภาคภูมิ
070001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620139802การบัญชีจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB304อ.จุฬาลักษณ์นพดล
014074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB309อ.ดร.ธนากรอ.จุฬาลักษณ์
014033107วิวัฒนาการ600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB303อ.ดร.วันวิสาข์อ.จุฬาลักษณ์
014074912การสัมมนาสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB305อ.จงรักอ.จุฬาลักษณ์
024074912การสัมมนาสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB305
274000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610311101เกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A405อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.อัมพวัน
284000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A405
294000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A405
024021118เคมีสำหรับครู 1620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30STC202อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.จุฬาลักษณ์

อ.ชนิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073522สุขภาพผู้สูงอายุ590427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB310อ.ดร.กิตติวรรณอ.ชนิดา
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB304อ.อนุชาอ.ชนิดา
130001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB305อ.ชนิดาอ.ดร.กิตติ
180001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620434951การจัดการธุรกิจบริการจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB305
200001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620441801การท่องเที่ยวจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB305
220001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620444201การพัฒนาชุมชนจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB305
024021109หลักเคมี 1620425301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ไม่ระบุ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB205อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ชนิดา
014012103กลศาสตร์ 1600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, คชรัตน์ ภูฆัง,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB108อ.ดร.เอมอรอ.ชนิดา
024012103กลศาสตร์ 1600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, คชรัตน์ ภูฆัง,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB108
264000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610314002การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS103อ.ชนิดาผศ.ชื่นกมล
354000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610429701เทคโนโลยีสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS103
364000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310801พลศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS103
014122206ระบบจัดการฐานข้อมูล610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB205อ.ชนิดาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์

อ.ชุมพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512401การออกแบบและตกแต่งอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ชุมพล
014081501กรีฑา 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45845อ.ดร.วรวุฒิอ.ชุมพล
014084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ชุมพล
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610315301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00A404อ.วิไลวรรณอ.ชุมพล
014514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45คหกรรม2อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
014122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ610313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30A311อ.ชุมพลผศ.ชื่นกมล
024122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศชุมพล แพร่น่าน, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30A311

อ.ฐิติพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
014512201อาหารไทย610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.ธนากร
014512202การถนอมอาหาร610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.จงรัก
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น620420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45คหกรรม1อ.ฐิติพรผศ.ดร.พรทิพพา
014514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45คหกรรม2อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.กชกร

อ.ดร.กชกร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022622เคมีวิเคราะห์ 1610315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45A310อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.กชกร
024022622เคมีวิเคราะห์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45A310
024032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์610315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45A311อ.ดร.กชกรอ.มานิตย์
014031113หลักชีววิทยา620315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45STC301อ.ดร.กชกรผศ.ดร.ราตรี
054011101ฟิสิกส์เบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)กนกวรรณ มารักษ์, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB306อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.กชกร
014064201จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45ENV101ผศ.ปริญญาอ.ดร.กชกร
014513210อาหารท้องถิ่น600420601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, กานต์ธิดา ไชยมา,05 ก.ย. 6208.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.กชกร
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.กชกร

อ.ดร.กนกวรรณ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
060001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620139801การบัญชีจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB303อ.ดร.กนกวรรณ กพรพรรณ
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB308อ.ดร.กนกวรรณ กผศ.ดร.ณิชารีย์
014124103ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB306อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.วันวิสาข์
014032401พันธุศาสตร์600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00STB103อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.กนกวรรณ ก
024032401พันธุศาสตร์600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00STB103
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2610310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107รศ.ดร.อิสระอ.ดร.กนกวรรณ ก
054011101ฟิสิกส์เบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)กนกวรรณ มารักษ์, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB306อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.กชกร
014093301พีชคณิตนามธรรม 1600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB304อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.กนกวรรณ ก

อ.ดร.กฤษณะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30A311อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB209อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กฤษณะ
014064501การจัดการสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30ENV101อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.กิตติวรรณ
014021103เคมีเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB107อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.กฤษณะ
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610318101ภาษาเกาหลีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS106อ.วิไลวรรณอ.ดร.กฤษณะ
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610465511เทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS106
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610443511ดนตรีไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS106
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600165511เทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS106
324000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610427901สาธารณสุขศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS106
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1620427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB204อ.ดร.ธนากรอ.ดร.กฤษณะ
014093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB206รศ.ดร.อิสระอ.ดร.กฤษณะ

อ.ดร.กิตติ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034616จุลินทรีย์อุตสาหกรรม590425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB308อ.ดร.กิตติอ.เผด็จการ
130001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB305อ.ชนิดาอ.ดร.กิตติ
180001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620434951การจัดการธุรกิจบริการจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB305
200001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620441801การท่องเที่ยวจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB305
220001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620444201การพัฒนาชุมชนจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB305
014034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา590315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB204อ.ดร.กิตติอ.ดร.ชาติทนง
014083101สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB304อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.กิตติ
014124202การประมวลผลภาพ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB303ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.กิตติ

อ.ดร.กิตติวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073522สุขภาพผู้สูงอายุ590427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB310อ.ดร.กิตติวรรณอ.ชนิดา
230001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620446101รัฐประศาสนศาสตร์พิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB205อ.กฤษณ์อ.ดร.กิตติวรรณ
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB306อ.กิตต์อ.ดร.กิตติวรรณ
014064501การจัดการสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30ENV101อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.กิตติวรรณ
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB206อ.ดร.สะอาดอ.ดร.กิตติวรรณ
014011110ฟิสิกส์สำหรับครู 1620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STC401อ.ดร.โสภณอ.ดร.กิตติวรรณ
024092201ระบบจำนวน590310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB305ผศ.ไชยยาอ.ดร.กิตติวรรณ

อ.ดร.จิราพร ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30845ผศ.ดร.เสรีอ.ดร.จิร่าพร ก
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างกิตติ์ คุณกิตติ, ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A204อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ดร.จิราพร ก
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610312802การประถมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A204
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610312803การประถมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A204
014023301เคมีอินทรีย์ 2600315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00STC202อ.ดร.จิราพร กผศ.ดร.สิริวดี
024023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2600315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30STC202อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
014121701ดิจิทัลเบื้องต้น610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB205อ.สุรพลอ.ดร.จิราพร ก
024073104เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB208ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.จิราพร ก
014022501ชีวเคมีพื้นฐาน600315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45STB103อ.ดร.จิราพร กผศ.ดร.สุภาพร
024022501ชีวเคมีพื้นฐาน600315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45STB103
034022501ชีวเคมีพื้นฐาน610451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45STB103

อ.ดร.ฉลวย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB108รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.ฉลวย
024012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB108
040001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620134941คอมพิวเตอร์ธุรกิจมานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB209อ.ดร.เอมอรอ.ดร.ฉลวย
024053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB108อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ฉลวย
034053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600316202ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB108
014021103เคมีเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB107อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.กฤษณะ
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30GAB107อ.ดร.ฉลวยอ.กฤษณ์
014063213มลพิษทางอากาศและเสียง600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45ENV101ผศ.ดร.สุภาพรอ.ดร.ฉลวย
024021116เคมีสำหรับวิศวกร610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30A304อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.ฉลวย

อ.ดร.ชาติทนง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45ENV101อ.ดร.ชาติทนงอ.จำรูญ
014063502นิเวศวิทยาป่าไม้590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,30 ส.ค. 6212.30-14.00ENV101อ.ดร.ชาติทนงอ.เผด็จการ
014034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา590315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB204อ.ดร.กิตติอ.ดร.ชาติทนง
014021601เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30STC202อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.ชาติทนง
014021109หลักเคมี 1620420601อาหารและโภชนาการพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ไม่ระบุ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB204อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ชาติทนง
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610314001การศึกษาปฐมวัยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A305อ.ดร.วารุณีอ.ดร.ชาติทนง
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315301ชีววิทยายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A305
014021102เคมีพื้นฐาน620315301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB107อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.ชาติทนง
014094401สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB205อ.ดร.สะอาดอ.ดร.ชาติทนง

อ.ดร.ณัฐกฤตา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590313901คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB205อ.มานิตย์อ.ดร.ณัฐกฤตา
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590313902คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB205
050001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620134951การจัดการธุรกิจบริการพิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB307อ.พิชิตอ.ดร.ณัฐกฤตา
090001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB307
110001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620425301ชีววิทยาพิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB307
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB107ผศ.ธันยบูรณ์อ.ดร.ณัฐกฤตา
044053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB107
034021109หลักเคมี 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB206อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.อนุชา
344000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A405อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.กิตต์
024021118เคมีสำหรับครู 1620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30STC202อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.จุฬาลักษณ์
014022307เคมีอินทรีย์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB108อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ยุทธชัย

อ.ดร.ธนากร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082301เวชศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB306อ.ดร.ธนากรอ.กิตต์
014074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB309อ.ดร.ธนากรอ.จุฬาลักษณ์
014512201อาหารไทย610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.ธนากร
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1620427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB204อ.ดร.ธนากรอ.ดร.กฤษณะ
014021116เคมีสำหรับวิศวกร600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30GAB204อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ธนากร
034021116เคมีสำหรับวิศวกร620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30GAB204
014092201ระบบจำนวน590310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB303อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.ธนากร

อ.ดร.ธนิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023708เคมีสภาวะแวดล้อม590425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30STB103อ.ดร.ธนิตอ.ดร.โสภณ
024023708เคมีสภาวะแวดล้อม590315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30STB103
034023708เคมีสภาวะแวดล้อม590315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30STB103
014062113ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45ENV101ผศ.ปริญญาอ.ดร.ธนิต
024021102เคมีพื้นฐาน620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนิต เมธีนุกูล, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB108อ.ดร.ธนิตอ.พุทธดี
014021101เคมีทั่วไป 1620451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB206อ.ดร.ธนิตผศ.ดร.ศรัณยู
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610315301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB107อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ธนิต
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610315201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB107
014094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น590310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB303รศ.ดร.อิสระอ.ดร.ธนิต
024094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น590310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB303

อ.ดร.นภาภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024091201หลักการทางคณิตศาสตร์620310402คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB205อ.ดร.นภาภรณ์อ.พัทธชัย
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1620420601อาหารและโภชนาการวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ,02 ก.ย. 6216.00-17.30GAB204อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.นภาภรณ์
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1620425301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ,02 ก.ย. 6216.00-17.30GAB204
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610443521ดนตรีสากลดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A205อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.พงศ์เทพ
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610444201การพัฒนาชุมชนดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A205
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610445701ศิลปกรรมดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A205
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610445711การออกแบบนิเทศศิลป์ดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A205
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310203ภาษาอังกฤษดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A205
014091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์620429701เทคโนโลยีสารสนเทศนภาภรณ์ จันทร์สี, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45GAB204อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.สุนีย์
014092201ระบบจำนวน590310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB303อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.ธนากร
014093301พีชคณิตนามธรรม 1600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB304อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.กนกวรรณ ก
014121305หลักการเขียนโปรแกรม620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB205อ.พรเทพอ.ดร.นภาภรณ์

อ.ดร.พงศ์เทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข600420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30A310อ.กนกวรรณ มอ.ดร.พงศ์เทพ
024094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30A310
014083308การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.พงศ์เทพ
014021109หลักเคมี 1620420601อาหารและโภชนาการพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ไม่ระบุ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB204อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ชาติทนง
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2600315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30STC201อ.ดร.พงศ์เทพอ.สุรพล
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610443521ดนตรีสากลดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A205อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.พงศ์เทพ
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610444201การพัฒนาชุมชนดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A205
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610445701ศิลปกรรมดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A205
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610445711การออกแบบนิเทศศิลป์ดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A205
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310203ภาษาอังกฤษดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A205
014021116เคมีสำหรับวิศวกร600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30GAB204อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ธนากร
034021116เคมีสำหรับวิศวกร620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30GAB204
014021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ620427901สาธารณสุขศาสตร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45STC202อ.ดร.พงศ์เทพผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

อ.ดร.พันธุ์ทิพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022201เคมีอนินทรีย์ 1600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB204อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.ณิชารีย์
024022201เคมีอนินทรีย์ 1600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB204
014022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,30 ส.ค. 6212.30-14.00STC202อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ธันยบูรณ์
024022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,30 ส.ค. 6212.30-14.00STC202
014021601เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30STC202อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.ชาติทนง
024023301เคมีอินทรีย์ 2600315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00STC201อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ปริญญา
014122206ระบบจัดการฐานข้อมูล610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB205อ.ชนิดาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014021111หลักเคมี 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00STC201อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.วิไลวรรณ
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30STC201อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.กนกวรรณ ม

อ.ดร.ภาคภูมิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014113106สถิติเพื่อการวิจัย590420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45คหกรรม2อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.ภาคภูมิ
014083308การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.พงศ์เทพ
014083101สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB304อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.กิตติ
014084609วิทยาศาสตร์การกีฬาเพี่อพัฒนาชุมชน590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00845อ.ดร.ภาคภูมิอ.มานิตย์
014084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ชุมพล
014081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45845อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ชื่นกมล

อ.ดร.วชิราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014131101หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB310อ.นารีวรรณอ.ดร.วชิราภรณ์
080001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620165511เทคโนโลยีไฟฟ้าพิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB308อ.อนุชาอ.ดร.วชิราภรณ์
024074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB310ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.วชิราภรณ์
014022622เคมีวิเคราะห์ 1610315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45A310อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.กชกร
024022622เคมีวิเคราะห์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45A310
014023307สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB304อ.ดร.วชิราภรณ์อ.นารีวรรณ
024021116เคมีสำหรับวิศวกร610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30A304อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.ฉลวย

อ.ดร.วรวุฒิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082602บาสเกตบอล 2590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45846อ.ดร.วรวุฒิอ.ศศิธร
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30844อ.สุรพลอ.ดร.วรวุฒิ
014081501กรีฑา 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45845อ.ดร.วรวุฒิอ.ชุมพล
014081602บาสเกตบอล 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00844อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.โสภณ
014081101วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30845อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.สิริวดี
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00845อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014082201สรีรวิทยาการออกกำลังกาย610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45846อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.จิราภรณ์ นิ

อ.ดร.วันวิสาข์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014124103ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB306อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.วันวิสาข์
014033107วิวัฒนาการ600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB303อ.ดร.วันวิสาข์อ.จุฬาลักษณ์
014033905ทักษะพื้นฐานงานวิจัยทางชีววิทยา600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB206อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014031111ชีววิทยาสำหรับครู 1620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45STC301อ.ดร.วันวิสาข์อ.จงรัก
014032601จุลชีววิทยา610451101เกษตรศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30GAB204อ.ดร.วันวิสาข์อ.จำรูญ

อ.ดร.วารุณี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071306การสาธารณสุขเบื้องต้น620427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB207อ.ศศิธรอ.ดร.วารุณี
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45ENV101ผศ.ดร.สุภาพรอ.ดร.วารุณี
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610314001การศึกษาปฐมวัยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A305อ.ดร.วารุณีอ.ดร.ชาติทนง
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315301ชีววิทยายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A305
014092403แคลคูลัส 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวรินสินี จันทะคุณ, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30A312อ.วรินสินีอ.ดร.วารุณี
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น620420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB204อ.ดร.วารุณีรศ.ดร.จักรกฤษณ์
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น620425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB204
014032102สรีรวิทยาทั่วไป600315301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB303อ.ดร.วารุณีรศ.ดร.อิสระ
024032102สรีรวิทยาทั่วไป600315302ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB303

อ.ดร.วีรศักดิ์ จ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011306ฟิสิกส์ 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB209อ.วิศิษฏ์อ.ดร.วีรศักดิ์ จ
024021109หลักเคมี 1620425301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ไม่ระบุ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB205อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ชนิดา
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1620420601อาหารและโภชนาการวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ,02 ก.ย. 6216.00-17.30GAB204อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.นภาภรณ์
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1620425301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ,02 ก.ย. 6216.00-17.30GAB204
014021102เคมีพื้นฐาน620315301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB107อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.ชาติทนง
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310102ภาษาไทยวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,04 ก.ย. 6216.00-17.30นิเทศอ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.มานิตย์
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310103ภาษาไทยวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,04 ก.ย. 6216.00-17.30นิเทศ
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,04 ก.ย. 6216.00-17.30นิเทศ
024021111หลักเคมี 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00STC202อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.อนุชา
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30STC202อ.ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.ราตรี

อ.ดร.วีระศักดิ์ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30A311อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ600313901คอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,30 ส.ค. 6212.30-14.00844อ.สุรพลอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างกิตติ์ คุณกิตติ, ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A204อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ดร.จิราพร ก
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610312802การประถมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A204
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610312803การประถมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A204
014511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
024023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2600315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30STC202อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.วีระศักดิ์ ก

อ.ดร.สะอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094505ทอพอโลยีเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB307อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.สุภาพร
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์600310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB107อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB206อ.ดร.สะอาดอ.ดร.กิตติวรรณ
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2610310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB108อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.พีระพล
024091403แคลคูลัส 1620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB209อ.ดร.สะอาดอ.ดร.โสภณ
014094401สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB205อ.ดร.สะอาดอ.ดร.ชาติทนง
014091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB207อ.ดร.สะอาดอ.พรเทพ

อ.ดร.สุทธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB303อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.สุนีย์
100001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB309อ.วิศิษฏ์อ.ดร.สุทธิดา
170001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจพิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB309
024034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา590315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB205อ.ดร.สุทธิดาผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
034034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา590425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB205
034111101หลักสถิติ620134921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB204อ.วิไลวรรณอ.ดร.สุทธิดา
044111101หลักสถิติ620134951การจัดการธุรกิจบริการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB204
054111101หลักสถิติ620434921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB204
014032401พันธุศาสตร์600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00STB103อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.กนกวรรณ ก
024032401พันธุศาสตร์600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00STB103
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610449001นิติศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS105อ.มานิตย์อ.ดร.สุทธิดา
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610318201นาฏศิลป์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS105
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610451101เกษตรศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00A310ผศ.ธันยบูรณ์อ.ดร.สุทธิดา

อ.ดร.สุนีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122506วิศวกรรมซอฟต์แวร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB308ผศ.ดร.พีระพลอ.ดร.สุนีย์
014031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB303อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.สุนีย์
024094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์600310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB108ผศ.ไชยยาอ.ดร.สุนีย์
034094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB108
014072210สุขภาพจิตชุมชน620427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB207อ.ดร.สุนีย์อ.สุรพล
014013102กลศาสตร์ควอนตัม 1590316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB303อ.วิศิษฏ์อ.ดร.สุนีย์
014091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์620429701เทคโนโลยีสารสนเทศนภาภรณ์ จันทร์สี, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45GAB204อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.สุนีย์
024031111ชีววิทยาสำหรับครู 1620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45STC302อ.พัทธชัยอ.ดร.สุนีย์

อ.ดร.สุภาพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073104เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB207อ.เผด็จการอ.ดร.สุภาพร
014091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107อ.วรินสินีอ.ดร.สุภาพร
024091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107
034091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107

อ.ดร.อัมพวัน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024011306ฟิสิกส์ 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB207รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.อัมพวัน
120001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620427901สาธารณสุขศาสตร์พิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB310อ.นารีวรรณอ.ดร.อัมพวัน
190001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620440101ภาษาไทย(ภาษาไทย)พิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB310
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB304ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.อัมพวัน
024021103เคมีเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)อัมพวัน ไมตรัตน์, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB108อ.ดร.อัมพวันอ.กฤษณ์
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)อัมพวัน ไมตรัตน์, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30GAB108อ.ดร.อัมพวันอ.ดิเรก
274000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610311101เกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A405อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.อัมพวัน
284000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A405
294000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A405
014021118เคมีสำหรับครู 1620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,04 ก.ย. 6216.00-17.30STC201อ.ดร.อัมพวันอ.กฤษณ์

อ.ดร.เอมอร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30STC202อ.พิชิตอ.ดร.เอมอร
040001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620134941คอมพิวเตอร์ธุรกิจมานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB209อ.ดร.เอมอรอ.ดร.ฉลวย
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB209อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กฤษณะ
014013303ไฟฟ้าและพลังงาน600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB209อ.ดร.เอมอรผศ.ปริญญา
014012103กลศาสตร์ 1600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, คชรัตน์ ภูฆัง,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB108อ.ดร.เอมอรอ.ชนิดา
024012103กลศาสตร์ 1600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, คชรัตน์ ภูฆัง,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB108
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610315201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00A311อ.ดร.เอมอรผศ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1610316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB207อ.ดร.เอมอรผศ.ไชยยา

อ.ดร.โสภณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023708เคมีสภาวะแวดล้อม590425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30STB103อ.ดร.ธนิตอ.ดร.โสภณ
024023708เคมีสภาวะแวดล้อม590315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30STB103
034023708เคมีสภาวะแวดล้อม590315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30STB103
260001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620449002นิติศาสตร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00STB103อ.ดร.โสภณปิยะดา
280001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620451101เกษตรศาสตร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00STB103
300001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00STB103
340001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)จำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00STB103
350001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620466511เทคโนโลยีอุตสาหการจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00STB103
014081602บาสเกตบอล 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00844อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.โสภณ
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30A312อ.ดร.โสภณอ.พิชิต
024123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30A312
024091403แคลคูลัส 1620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB209อ.ดร.สะอาดอ.ดร.โสภณ
014011110ฟิสิกส์สำหรับครู 1620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STC401อ.ดร.โสภณอ.ดร.กิตติวรรณ
014012104ฟิสิกส์แผนใหม่610316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB207รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.โสภณ

อ.ดิเรก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034091201หลักการทางคณิตศาสตร์620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB206อ.ดิเรกอ.จงรัก
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)อัมพวัน ไมตรัตน์, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30GAB108อ.ดร.อัมพวันอ.ดิเรก
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A204อ.ดิเรกผศ.ดร.เสรี
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310802พลศึกษาดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A204
374000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610313901คอมพิวเตอร์ดิเรก บัวหลวง, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A204
024093604กำหนดการเชิงเส้น610310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45GAB108อ.ดิเรกผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์620315301ชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB204อ.ดิเรกผศ.ดร.ณิชารีย์
024091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์620316201ฟิสิกส์ดิเรก บัวหลวง, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB204
014084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา600310801พลศึกษาไพบูลย์ ดิษสว่าง, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB209อ.กิตต์อ.ดิเรก
024084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา600310802พลศึกษาไพบูลย์ ดิษสว่าง, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB209
014094903สัมมนาคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB207อ.ดิเรกอ.พัทธชัย

อ.นารีวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073301หลักการควบคุมโรค600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB107อ.จงรักอ.นารีวรรณ
014131101หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB310อ.นารีวรรณอ.ดร.วชิราภรณ์
120001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620427901สาธารณสุขศาสตร์พิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB310อ.นารีวรรณอ.ดร.อัมพวัน
190001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620440101ภาษาไทย(ภาษาไทย)พิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB310
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45ENV101ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.นารีวรรณ
024013303ไฟฟ้าและพลังงาน600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB303ผศ.ธันยบูรณ์อ.นารีวรรณ
014023307สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB304อ.ดร.วชิราภรณ์อ.นารีวรรณ
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลสุข, ,03 ก.ย. 6216.00-17.30A304อ.พุทธดีอ.นารีวรรณ

อ.พรเทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310202ภาษาอังกฤษวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A307อ.พรเทพอ.พุทธดี
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A307
044011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610315302ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00A405อ.กนกวรรณ มอ.พรเทพ
014091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB207อ.ดร.สะอาดอ.พรเทพ
014121305หลักการเขียนโปรแกรม620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB205อ.พรเทพอ.ดร.นภาภรณ์
014094201ทฤษฎีจำนวน600420401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30GAB304ผศ.ไชยยาอ.พรเทพ

อ.พัทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012102อุณหพลศาสตร์600316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB108อ.วิศิษฏ์อ.พัทธชัย
024012102อุณหพลศาสตร์600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB108
024091201หลักการทางคณิตศาสตร์620310402คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB205อ.ดร.นภาภรณ์อ.พัทธชัย
014032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์610315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45A310อ.พัทธชัยอ.พิชิต
014072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย600427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB207อ.ศศิธรอ.พัทธชัย
014033106นิเวศวิทยา590315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB303อ.พัทธชัยรศ.ดร.จักรกฤษณ์
024033106นิเวศวิทยา590315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30GAB303
024031111ชีววิทยาสำหรับครู 1620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45STC302อ.พัทธชัยอ.ดร.สุนีย์
014094903สัมมนาคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,05 ก.ย. 6214.15-15.45GAB207อ.ดิเรกอ.พัทธชัย

อ.พิชิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073301หลักการควบคุมโรค600427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45GAB306ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.พิชิต
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30STC202อ.พิชิตอ.ดร.เอมอร
050001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620134951การจัดการธุรกิจบริการพิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB307อ.พิชิตอ.ดร.ณัฐกฤตา
090001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB307
110001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620425301ชีววิทยาพิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB307
014513208อาหารเอเซีย600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.พิชิต
014032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์610315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45A310อ.พัทธชัยอ.พิชิต
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30A312อ.ดร.โสภณอ.พิชิต
024123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30A312
014072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1610427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,03 ก.ย. 6214.15-15.45GAB107ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.พิชิต

อ.พุทธดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
250001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620449001นิติศาสตร์พิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB206ผศ.ดร.ราตรีอ.พุทธดี
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,30 ส.ค. 6214.15-15.45GAB207รศ.ดร.สิงหเดชอ.พุทธดี
014124612การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB209ผศ.ดร.พีระพลอ.พุทธดี
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลสุข, ,03 ก.ย. 6216.00-17.30A304อ.พุทธดีอ.นารีวรรณ
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310202ภาษาอังกฤษวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A307อ.พรเทพอ.พุทธดี
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A307
024021102เคมีพื้นฐาน620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนิต เมธีนุกูล, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB108อ.ดร.ธนิตอ.พุทธดี
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)พุทธดี อุบลสุข, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์,04 ก.ย. 6216.00-17.30IC302อ.พุทธดีอ.กนกวรรณ ม

อ.มานิตย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590313901คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB205อ.มานิตย์อ.ดร.ณัฐกฤตา
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590313902คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB205
140001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620434711นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)มานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00STB104อ.มานิตย์รศ.ดร.จักรกฤษณ์
150001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620434921การตลาดมานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00STB104
310001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)มานิตย์ พ่วงบางโพ, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, พิชิต พวงภาคีศิริ30 ส.ค. 6212.30-14.00STB104
014084609วิทยาศาสตร์การกีฬาเพี่อพัฒนาชุมชน590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00845อ.ดร.ภาคภูมิอ.มานิตย์
024032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์610315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45A311อ.ดร.กชกรอ.มานิตย์
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610449001นิติศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS105อ.มานิตย์อ.ดร.สุทธิดา
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610318201นาฏศิลป์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS105
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310102ภาษาไทยวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,04 ก.ย. 6216.00-17.30นิเทศอ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.มานิตย์
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310103ภาษาไทยวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,04 ก.ย. 6216.00-17.30นิเทศ
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,04 ก.ย. 6216.00-17.30นิเทศ
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610315302ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB108อ.วิศิษฏ์อ.มานิตย์
044011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)กนกวรรณ มารักษ์, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB108

อ.วรินสินี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014091201หลักการทางคณิตศาสตร์620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB204อ.วรินสินีอ.เผด็จการ
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB204อ.วรินสินีผศ.ดร.ศรัณยู
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,03 ก.ย. 6212.30-14.00A301อ.วรินสินีผศ.ดร.รัชนี
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,03 ก.ย. 6212.30-14.00A301
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวรินสินี จันทะคุณ, ,03 ก.ย. 6212.30-14.00A301
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315302ชีววิทยายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A306อ.วรินสินีผศ.ปริญญา
314000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45A306
014092403แคลคูลัส 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวรินสินี จันทะคุณ, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30A312อ.วรินสินีอ.ดร.วารุณี
014091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107อ.วรินสินีอ.ดร.สุภาพร
024091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107
034091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB107
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์610315301ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30GAB108อ.วรินสินีผศ.ธันยบูรณ์

อ.วิศิษฎ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์610315201เคมีไชยยา แซ่ยับ, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30GAB107อ.วิไลวรรณอ.วิศิษฎ์
034091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์610315302ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30GAB107

อ.วิศิษฏ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011306ฟิสิกส์ 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB209อ.วิศิษฏ์อ.ดร.วีรศักดิ์ จ
100001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB309อ.วิศิษฏ์อ.ดร.สุทธิดา
170001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจพิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB309
014012102อุณหพลศาสตร์600316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB108อ.วิศิษฏ์อ.พัทธชัย
024012102อุณหพลศาสตร์600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB108
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30STB103อ.วิศิษฏ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30STB103
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30STB103
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30STB103
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,04 ก.ย. 6210.00-11.30STB103
014013102กลศาสตร์ควอนตัม 1590316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB303อ.วิศิษฏ์อ.ดร.สุนีย์
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610315302ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB108อ.วิศิษฏ์อ.มานิตย์
044011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)กนกวรรณ มารักษ์, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00GAB108

อ.วิไลวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034111101หลักสถิติ620134921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB204อ.วิไลวรรณอ.ดร.สุทธิดา
044111101หลักสถิติ620134951การจัดการธุรกิจบริการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB204
054111101หลักสถิติ620434921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB204
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย600420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB207อ.วิไลวรรณผศ.ดร.จิราภรณ์ นิ
024093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB207
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610318101ภาษาเกาหลีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS106อ.วิไลวรรณอ.ดร.กฤษณะ
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610465511เทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS106
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610443511ดนตรีไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS106
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600165511เทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS106
324000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610427901สาธารณสุขศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45FMS106
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610315301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00A404อ.วิไลวรรณอ.ชุมพล
044091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB108อ.วิไลวรรณผศ.ปริญญา
054091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,05 ก.ย. 6208.15-09.45GAB108
014021111หลักเคมี 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00STC201อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.วิไลวรรณ
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์610315201เคมีไชยยา แซ่ยับ, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30GAB107อ.วิไลวรรณอ.วิศิษฎ์
034091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์610315302ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,05 ก.ย. 6216.00-17.30GAB107

อ.ศศิธร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082602บาสเกตบอล 2590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,30 ส.ค. 6208.15-09.45846อ.ดร.วรวุฒิอ.ศศิธร
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB107อ.ศศิธรอ.กิตต์
014071306การสาธารณสุขเบื้องต้น620427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,02 ก.ย. 6208.15-09.45GAB207อ.ศศิธรอ.ดร.วารุณี
014121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB207อ.อนุชาอ.ศศิธร
014072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย600427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB207อ.ศศิธรอ.พัทธชัย
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STB103เชาวฤทธิ์อ.ศศิธร
024011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานเอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STB103
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STB103
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างเอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STB103
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STB103
024091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB209ผศ.ยุทธชัยอ.ศศิธร

อ.สุรพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30844อ.สุรพลอ.ดร.วรวุฒิ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ600313901คอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,30 ส.ค. 6212.30-14.00844อ.สุรพลอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610476401ภาษาจีนธุรกิจกิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A205ผศ.ดร.เสรีอ.สุรพล
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610312801การประถมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A205
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610420601อาหารและโภชนาการกิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A205
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,30 ส.ค. 6216.00-17.30A205
014072210สุขภาพจิตชุมชน620427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB207อ.ดร.สุนีย์อ.สุรพล
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2600315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,02 ก.ย. 6216.00-17.30STC201อ.ดร.พงศ์เทพอ.สุรพล
014121701ดิจิทัลเบื้องต้น610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45GAB205อ.สุรพลอ.ดร.จิราพร ก
024011110ฟิสิกส์สำหรับครู 1620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STC402อ.สุรพลผศ.ดร.ศรัณยู

อ.อนุชา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB304อ.อนุชาอ.ชนิดา
080001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620165511เทคโนโลยีไฟฟ้าพิชิต พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง, จุฬาลักษณ์ มหาวัน30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB308อ.อนุชาอ.ดร.วชิราภรณ์
014121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB207อ.อนุชาอ.ศศิธร
034021109หลักเคมี 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,02 ก.ย. 6212.30-14.00GAB206อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.อนุชา
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45นิเทศอ.อนุชาผศ.ดร.สิริวดี
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45นิเทศ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45นิเทศ
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610316201ฟิสิกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45นิเทศ
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310201ภาษาอังกฤษวิไลวรรณ รัตนกูล, ,04 ก.ย. 6208.15-09.45นิเทศ
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310101ภาษาไทยปริญญา ไกรวุฒินันท์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,04 ก.ย. 6216.00-17.30A305อ.จงรักอ.อนุชา
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610316201ฟิสิกส์ปริญญา ไกรวุฒินันท์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,04 ก.ย. 6216.00-17.30A305
024021111หลักเคมี 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,05 ก.ย. 6212.30-14.00STC202อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.อนุชา

อ.เผด็จการ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034616จุลินทรีย์อุตสาหกรรม590425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,30 ส.ค. 6210.00-11.30GAB308อ.ดร.กิตติอ.เผด็จการ
014063502นิเวศวิทยาป่าไม้590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,30 ส.ค. 6212.30-14.00ENV101อ.ดร.ชาติทนงอ.เผด็จการ
014091201หลักการทางคณิตศาสตร์620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,02 ก.ย. 6210.00-11.30GAB204อ.วรินสินีอ.เผด็จการ
024073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,02 ก.ย. 6214.15-15.45GAB209อ.เผด็จการผศ.ดร.พีระพล
014073104เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00GAB207อ.เผด็จการอ.ดร.สุภาพร
014093604กำหนดการเชิงเส้น610310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04 ก.ย. 6214.15-15.45GAB107รศ.ดร.อิสระอ.เผด็จการ
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB205อ.จำรูญอ.เผด็จการ
024121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์620429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,05 ก.ย. 6210.00-11.30GAB205

เชาวฤทธิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
160001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์จำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB306อ.จำรูญเชาวฤทธิ์
210001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620443511ดนตรีไทยจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB306
240001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620446102รัฐประศาสนศาสตร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB306
290001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจำรูญ จันทร์กุญชร, ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, โสภณ วิริยะรัตนกุล30 ส.ค. 6212.30-14.00GAB306
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STB103เชาวฤทธิ์อ.ศศิธร
024011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานเอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STB103
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STB103
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างเอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STB103
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, ,04 ก.ย. 6212.30-14.00STB103

กลับหน้าหลัก