ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คุณเชาวฤทธิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014013102กลศาสตร์ควอนตัม 1590316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB303คุณเชาวฤทธิ์อ.ศศิธร

ผศ.ชื่นกมล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512401การออกแบบและตกแต่งอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.สุรพล
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30844อ.สุรพลผศ.ชื่นกมล
014513208อาหารเอเซีย600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.รัชนี
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610314001การศึกษาปฐมวัยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A305อ.กฤษณ์ผศ.ชื่นกมล
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315301ชีววิทยายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A305
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45844อ.ดร.วรวุฒิผศ.ชื่นกมล
014513211อาหารผสมผสานวัฒนธรรม600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,13 พ.ย. 6210.30-12.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.กิตต์ ค

ผศ.ดร.กชกร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031113หลักชีววิทยา620315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15STC301ผศ.ดร.กชกรอ.ศศิธร
024092501เรขาคณิตเบื้องต้น620310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205อ.นราวดีผศ.ดร.กชกร
014094401สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB205อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.กชกร
014022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15STC202อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.กชกร
024022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15STC202
014031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,12 พ.ย. 6208.15-10.15GAB303ผศ.ดร.กชกรอ.ดร.อัมพวัน

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15ENV101ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.นารีวรรณ
264000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610314002การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS103อ.วิไลวรรณผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
354000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610429701เทคโนโลยีสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS103
364000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310801พลศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS103
014092403แคลคูลัส 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวรินสินี จันทะคุณ, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30A312อ.วรินสินีผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014081505ว่ายน้ำ 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30844อ.ดร.วีระศักดิ์ กผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15A205อ.ดร.วีระศักดิ์ กผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15A205

ผศ.ดร.จิราภรณ์ น

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB108ผศ.ดร.จิราภรณ์ นรศ.ดร.อิสระ
044034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB108
014023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม590425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,04 พ.ย. 6215.45-17.15STB103อ.ดร.ธนิตผศ.ดร.จิราภรณ์ น
024023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม590315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,04 พ.ย. 6215.45-17.15STB103
034023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม590315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,04 พ.ย. 6215.45-17.15STB103
014032202พฤกษศาสตร์600315302ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107ผศ.ดร.จิราภรณ์ นอ.ดร.กฤษณะ
024032202พฤกษศาสตร์600425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107
034032202พฤกษศาสตร์600315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107
014074912การสัมมนาสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,05 พ.ย. 6215.45-17.15GAB305อ.จงรักผศ.ดร.จิราภรณ์ น
024074912การสัมมนาสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,05 พ.ย. 6215.45-17.15GAB305
024093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3600310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,12 พ.ย. 6208.15-10.15GAB206รศ.ดร.อิสระผศ.ดร.จิราภรณ์ น

ผศ.ดร.ณิชารีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB305อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
014121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB207อ.อนุชาผศ.ดร.ณิชารีย์
014124202การประมวลผลภาพ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB303ผศ.ดร.ราตรีผศ.ดร.ณิชารีย์
014072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย600427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15GAB207ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.กฤษณะ
024073104เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB209ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.วารุณี
014091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107รศ.ดร.อิสระผศ.ดร.ณิชารีย์
024091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107
034091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107
014072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1610427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,11 พ.ย. 6215.45-17.45GAB107ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.จุฬาลักษณ์

ผศ.ดร.พงศ์เทพ จ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021109หลักเคมี 1620420601อาหารและโภชนาการพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ไม่ระบุ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB204ผศ.ดร.พงศ์เทพ จอ.ศศิธร
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, นราวดี นวลสอาด,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB205อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.พงศ์เทพ จ
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS104อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.พงศ์เทพ จ
304000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315201เคมีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS104
334000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS104
014081101วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30845อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.พงศ์เทพ จ
014021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ620427901สาธารณสุขศาสตร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15STC202ผศ.ดร.พงศ์เทพ จอ.พรเทพ
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB205ผศ.ดร.พงศ์เทพ จอ.ดร.เอมอร
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB205
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB205
034021116เคมีสำหรับวิศวกร620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205ผศ.ดร.พงศ์เทพ จรศ.ดร.สิงหเดช
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1620420601อาหารและโภชนาการวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ,15 พ.ย. 6213.30-15.00GAB204ผศ.ดร.พงศ์เทพ จอ.มานิตย์
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1620425301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ,15 พ.ย. 6213.30-15.00GAB204

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073301หลักการควบคุมโรค600427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB306ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.อนุชา
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,04 พ.ย. 6213.30-15.30GAB108ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.กิตติ
014073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2600427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB206ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.ชาติทนง
014124611การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB306อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
054011101ฟิสิกส์เบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)กนกวรรณ มารักษ์, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB306อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014021118เคมีสำหรับครู 1620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,12 พ.ย. 6208.15-10.15STC201อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

ผศ.ดร.พรทิพพา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023501ชีวเคมี 2600425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30STC201ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.จักรกฤษณ์
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1600315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15STC202ผศ.ดร.พรทิพพาอ.พุทธดี
014034803การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางชีวิทยา590425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,05 พ.ย. 6213.30-15.00GAB305อ.ดร.กิตติผศ.ดร.พรทิพพา
014022503ชีวเคมี 1600315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30STC202ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.จักรกฤษณ์
024022503ชีวเคมี 1600315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30STC202

ผศ.ดร.พีระพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122506วิศวกรรมซอฟต์แวร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB308ผศ.ดร.พีระพลอ.ดร.นภาภรณ์
014012102อุณหพลศาสตร์600316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB108รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.พีระพล
024012102อุณหพลศาสตร์600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB108
014124612การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB209ผศ.ดร.พีระพลอ.ดร.ธนากร
014011110ฟิสิกส์สำหรับครู 1620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30STC401ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.พีระพล
014022201เคมีอนินทรีย์ 1600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB204อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.พีระพล
024022201เคมีอนินทรีย์ 1600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB204

ผศ.ดร.รัชนี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107ผศ.ดร.รัชนีอ.เผด็จการ
034034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107
014513208อาหารเอเซีย600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.รัชนี
014513210อาหารท้องถิ่น600420601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, กานต์ธิดา ไชยมา,08 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม1อ.กานต์ธิดาผศ.ดร.รัชนี
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30A312อ.ดร.โสภณผศ.ดร.รัชนี
024123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30A312

ผศ.ดร.ราตรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30A311อ.ดร.กฤษณะผศ.ดร.ราตรี
014123203คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB209ผศ.ดร.ราตรีอ.วรินสินี
014124202การประมวลผลภาพ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB303ผศ.ดร.ราตรีผศ.ดร.ณิชารีย์
024091403แคลคูลัส 1620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB209ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.กฤษณะ
014082201สรีรวิทยาการออกกำลังกาย610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15846อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.ราตรี
014072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,12 พ.ย. 6213.30-15.30GAB303อ.จงรักผศ.ดร.ราตรี
014022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1610315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,12 พ.ย. 6215.45-17.15STC202อ.ดร.วชิราภรณ์ผศ.ดร.ราตรี
024022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,12 พ.ย. 6215.45-17.15STC202

ผศ.ดร.ศรัณยู

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024011306ฟิสิกส์ 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB207อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.ศรัณยู
024074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB310ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.จิราพร ก
014033107วิวัฒนาการ600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB303อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.ศรัณยู
024072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย600427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15GAB209ผศ.ดร.ศรัณยูผศ.ปริญญา
014073104เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB207ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.ณัฐกฤตา
024031111ชีววิทยาสำหรับครู 1620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15STC302อ.พัทธชัยผศ.ดร.ศรัณยู
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์610315201เคมีไชยยา แซ่ยับ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.ศรัณยู
034091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์610315302ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107

ผศ.ดร.สิริวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,04 พ.ย. 6213.30-15.30GAB107อ.ศศิธรผศ.ดร.สิริวดี
014034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา590315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB204ผศ.ดร.สิริวดีอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014031111ชีววิทยาสำหรับครู 1620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15STC301ผศ.ดร.สิริวดีอ.ดร.ฉลวย
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30STC202อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.สิริวดี
024021111หลักเคมี 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30STC202อ.ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.สิริวดี

ผศ.ดร.สุภาพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083408แอโรบิคแดนซ์590429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,05 พ.ย. 6208.15-09.45845อ.กิตต์ คผศ.ดร.สุภาพร
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45ENV101ผศ.ดร.สุภาพรผศ.ธันยบูรณ์
014063213มลพิษทางอากาศและเสียง600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15ENV101ผศ.ดร.สุภาพรอ.พัทธชัย
014132601การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1590429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB305อ.จำรูญผศ.ดร.สุภาพร
014032102สรีรวิทยาทั่วไป600315301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB303อ.ดร.วารุณีผศ.ดร.สุภาพร
024032102สรีรวิทยาทั่วไป600315302ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB303
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น620420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15GAB204อ.ดร.วารุณีผศ.ดร.สุภาพร
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น620425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15GAB204
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310102ภาษาไทยวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,13 พ.ย. 6210.30-12.30นิเทศอ.จงรักผศ.ดร.สุภาพร
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310103ภาษาไทยวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,13 พ.ย. 6210.30-12.30นิเทศ
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,13 พ.ย. 6210.30-12.30นิเทศ

ผศ.ดร.เสรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30845ผศ.ดร.เสรีอ.สุทธิพันธุ์
014081501กรีฑา 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45845ผศ.ดร.เสรีอ.สุทธิพันธุ์
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610443521ดนตรีสากลดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A205อ.ดร.ดิเรกผศ.ดร.เสรี
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610444201การพัฒนาชุมชนดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A205
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610445701ศิลปกรรมดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A205
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610445711การออกแบบนิเทศศิลป์ดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A205
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310203ภาษาอังกฤษดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A205
014512202การถนอมอาหาร610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ดร.เสรี
014083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย600310801พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB209ผศ.ดร.เสรีอ.พิชิต
024083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย600310802พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB209

ผศ.ธันยบูรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023708เคมีสภาวะแวดล้อม590425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30STB103อ.ดร.ธนิตผศ.ธันยบูรณ์
024023708เคมีสภาวะแวดล้อม590315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30STB103
034023708เคมีสภาวะแวดล้อม590315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30STB103
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB107ผศ.ธันยบูรณ์อ.พัทธชัย
044053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB107
024013303ไฟฟ้าและพลังงาน600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB303ผศ.ธันยบูรณ์อ.นราวดี
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45ENV101ผศ.ดร.สุภาพรผศ.ธันยบูรณ์
014012105นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1590316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15GAB303ผศ.ธันยบูรณ์อ.ดร.ธนากร
014011110ฟิสิกส์สำหรับครู 1620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30STC401ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.พีระพล
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610315301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB107ผศ.ธันยบูรณ์อ.ดร.โสภณ
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610315201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB107

ผศ.ปริญญา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30ENV101ผศ.ปริญญาอ.ดร.สุทธิดา
014124103ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB306อ.ดร.กนกวรรณ กผศ.ปริญญา
014032401พันธุศาสตร์600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30STB103อ.ดร.สุทธิดาผศ.ปริญญา
024032401พันธุศาสตร์600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30STB103
024072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย600427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15GAB209ผศ.ดร.ศรัณยูผศ.ปริญญา
014033106นิเวศวิทยา590315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB303อ.พัทธชัยผศ.ปริญญา
024033106นิเวศวิทยา590315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB303
014064201จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45ENV101ผศ.ปริญญาอ.จงรัก
014022501ชีวเคมีพื้นฐาน600315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45STB103อ.ดร.จิราพร กผศ.ปริญญา
024022501ชีวเคมีพื้นฐาน600315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45STB103
034022501ชีวเคมีพื้นฐาน610451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45STB103

ผศ.ยุทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014113106สถิติเพื่อการวิจัย590420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม2ผศ.ยุทธชัยอ.พรเทพ
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB304ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
034091201หลักการทางคณิตศาสตร์620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB206ผศ.ยุทธชัยอ.มานิตย์
024023301เคมีอินทรีย์ 2600315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30STC201อ.ดร.จิราพร กผศ.ยุทธชัย
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315302ชีววิทยายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A306ผศ.ยุทธชัยอ.ฐิติพร
314000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A306
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610315301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30A404ผศ.ยุทธชัยอ.กิตต์ ค
014091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB207ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.อัมพวัน
014091608คณิตศาสตร์สำหรับเกษตรศาสตร์620451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB206ผศ.ยุทธชัยอ.อนุชา

ผศ.ไชยยา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511204ขนมอบ610420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30คหกรรม1อ.ฐิติพรผศ.ไชยยา
024094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์600310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB108ผศ.ไชยยารศ.ดร.สิงหเดช
034094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB108
014083106การจัดการแข่งขันกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB304อ.กิตต์ คผศ.ไชยยา
014094201ทฤษฎีจำนวน600420401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,06 พ.ย. 6210.30-12.30GAB304ผศ.ไชยยาอ.วิศิษฎ์
014091403แคลคูลัส 1620425301ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB207ผศ.ไชยยาอ.ดร.ชาติทนง
024092201ระบบจำนวน590310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB305ผศ.ไชยยาอ.ดร.สุทธิดา
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์610315301ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30GAB108ผศ.ไชยยาอ.ดร.กิตติวรรณ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073522สุขภาพผู้สูงอายุ590427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB310รศ.ดร.จักรกฤษณ์อ.ชุมพล
014023501ชีวเคมี 2600425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30STC201ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.จักรกฤษณ์
014124707เว็บเทคโนโลยี610429701เทคโนโลยีสารสนเทศชุมพล แพร่น่าน, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB206อ.ชุมพลรศ.ดร.จักรกฤษณ์
024073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2600427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB303รศ.ดร.จักรกฤษณ์อ.ดร.ฉลวย
014122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ610313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30A311อ.ชุมพลรศ.ดร.จักรกฤษณ์
024122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศชุมพล แพร่น่าน, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30A311
014022503ชีวเคมี 1600315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30STC202ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.จักรกฤษณ์
024022503ชีวเคมี 1600315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30STC202
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2600315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,13 พ.ย. 6210.30-12.00STC201อ.ดร.จิราพร กรศ.ดร.จักรกฤษณ์

รศ.ดร.สิงหเดช

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB304อ.วิไลวรรณรศ.ดร.สิงหเดช
014012102อุณหพลศาสตร์600316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB108รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.พีระพล
024012102อุณหพลศาสตร์600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB108
024094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์600310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB108ผศ.ไชยยารศ.ดร.สิงหเดช
034094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB108
014012104ฟิสิกส์แผนใหม่610316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,06 พ.ย. 6210.30-12.30GAB207รศ.ดร.สิงหเดชอ.นราวดี
034021116เคมีสำหรับวิศวกร620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205ผศ.ดร.พงศ์เทพ จรศ.ดร.สิงหเดช
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,12 พ.ย. 6213.30-15.00GAB107อ.ดร.ฉลวยรศ.ดร.สิงหเดช

รศ.ดร.อิสระ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB108ผศ.ดร.จิราภรณ์ นรศ.ดร.อิสระ
044034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB108
014091201หลักการทางคณิตศาสตร์620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB204รศ.ดร.อิสระอ.กฤษณ์
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, นราวดี นวลสอาด,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB204รศ.ดร.อิสระอ.ดร.ธนิต
014092501เรขาคณิตเบื้องต้น620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB204รศ.ดร.อิสระอ.ดร.วารุณี
014093604กำหนดการเชิงเส้น610310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45GAB107รศ.ดร.อิสระอ.เผด็จการ
014091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107รศ.ดร.อิสระผศ.ดร.ณิชารีย์
024091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107
034091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107
014094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น590310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45GAB303รศ.ดร.อิสระอ.ดร.กฤษณะ
024094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น590310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45GAB303
024093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3600310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,12 พ.ย. 6208.15-10.15GAB206รศ.ดร.อิสระผศ.ดร.จิราภรณ์ น

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15ENV101สอบนอกตาราง
014092701โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB307สอบนอกตาราง
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB207สอบนอกตาราง
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB209สอบนอกตาราง
014023502ปฏิบัติการชีวเคมี 2600425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45STC202สอบนอกตาราง
014062113ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45ENV101สอบนอกตาราง
014094801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,05 พ.ย. 6210.30-12.00GAB307สอบนอกตาราง
014094802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,05 พ.ย. 6210.30-12.00GAB308สอบนอกตาราง
014034801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา590425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,05 พ.ย. 6213.30-15.00GAB307สอบนอกตาราง
014121701ดิจิทัลเบื้องต้น610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15GAB205สอบนอกตาราง
014513801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,07 พ.ย. 6210.30-12.00คหกรรม2สอบนอกตาราง
014034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา590425301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB304สอบนอกตาราง
014064902โครงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30ENV101สอบนอกตาราง
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก, ,07 พ.ย. 6213.30-15.00STB103สอบนอกตาราง
024011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานเอมอร วันเอก, ,07 พ.ย. 6213.30-15.00STB103
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, ,07 พ.ย. 6213.30-15.00STB103
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างเอมอร วันเอก, ,07 พ.ย. 6213.30-15.00STB103
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, ,07 พ.ย. 6213.30-15.00STB103
014023801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเคมี590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,07 พ.ย. 6213.30-15.00GAB305สอบนอกตาราง
014023803การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,07 พ.ย. 6213.30-15.00GAB307สอบนอกตาราง
014074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,07 พ.ย. 6215.45-17.15GAB205สอบนอกตาราง
024074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,07 พ.ย. 6215.45-17.15GAB206สอบนอกตาราง
014034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา590315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45GAB303สอบนอกตาราง
024034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา590315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45GAB303
014134901การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45GAB305สอบนอกตาราง
014024910โครงการวิจัยทางเคมี590425201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB303สอบนอกตาราง
014093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB206สอบนอกตาราง
014034907สัมมนาทางชีววิทยา590425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6210.30-12.00GAB304สอบนอกตาราง
014084902การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,08 พ.ย. 6210.30-12.00FMS106สอบนอกตาราง
014094903สัมมนาคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15GAB207สอบนอกตาราง
014124801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15GAB304สอบนอกตาราง
014124805การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15GAB209สอบนอกตาราง
014014902ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์590316201ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45GAB107สอบนอกตาราง
014083801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,12 พ.ย. 6215.45-17.15844สอบนอกตาราง
014134801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศโสภณ วิริยะรัตนกุล, ,12 พ.ย. 6215.45-17.15GAB205สอบนอกตาราง
014134803การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,12 พ.ย. 6215.45-17.15GAB206สอบนอกตาราง
014083802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,12 พ.ย. 6215.45-17.45845สอบนอกตาราง
014024901ปัญหาพิเศษทางเคมี590315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,13 พ.ย. 6208.15-10.15GAB307สอบนอกตาราง
024024901ปัญหาพิเศษทางเคมี590315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,13 พ.ย. 6208.15-10.15STC202สอบนอกตาราง
014074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์, ,13 พ.ย. 6215.45-17.15GAB108สอบนอกตาราง
024074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์, ,13 พ.ย. 6215.45-17.15GAB205สอบนอกตาราง
024074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,13 พ.ย. 6215.45-17.15GAB206สอบนอกตาราง
014074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,13 พ.ย. 6215.45-17.15GAB207สอบนอกตาราง

อ.กนกวรรณ ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011306ฟิสิกส์ 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB209อ.กนกวรรณ มอ.ดร.กิตติวรรณ
024053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB108อ.กนกวรรณ มอ.ดร.สุนีย์
034053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600316202ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB108
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์600310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107อ.ดร.สะอาดอ.กนกวรรณ ม
014012103กลศาสตร์ 1600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, คชรัตน์ ภูฆัง,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB108อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ธนากร
024012103กลศาสตร์ 1600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, คชรัตน์ ภูฆัง,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB108
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,06 พ.ย. 6210.30-12.00STC201อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.กนกวรรณ ม
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610451101เกษตรศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30A310อ.กนกวรรณ มอ.รสสุคนธ์
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610315302ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB108อ.กนกวรรณ มอ.ดร.วชิราภรณ์
044011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)กนกวรรณ มารักษ์, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB108

อ.กฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB108อ.วิศิษฎ์อ.กฤษณ์
024012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB108
014091201หลักการทางคณิตศาสตร์620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB204รศ.ดร.อิสระอ.กฤษณ์
014021602ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45STC202อ.ดร.จิราพร กอ.กฤษณ์
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610314001การศึกษาปฐมวัยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A305อ.กฤษณ์ผศ.ชื่นกมล
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315301ชีววิทยายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A305
014084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา600310801พลศึกษาไพบูลย์ ดิษสว่าง, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB209อ.กิตต์ คอ.กฤษณ์
024084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา600310802พลศึกษาไพบูลย์ ดิษสว่าง, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB209
024121305หลักการเขียนโปรแกรม620429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45GAB206อ.กฤษณ์อ.ดร.สุทธิดา

อ.กานต์ธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081602บาสเกตบอล 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30844อ.ดร.วรวุฒิอ.กานต์ธิดา
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างกิตติ์ คุณกิตติ, ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A204อ.กิตต์ คอ.กานต์ธิดา
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610312802การประถมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A204
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610312803การประถมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A204
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A310อ.นารีวรรณอ.กานต์ธิดา
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610315201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30A311อ.วิไลวรรณอ.กานต์ธิดา
014513210อาหารท้องถิ่น600420601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, กานต์ธิดา ไชยมา,08 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม1อ.กานต์ธิดาผศ.ดร.รัชนี
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.พุทธดี
014512201อาหารไทย610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.ภาคภูมิ

อ.กิตต์ ค

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083408แอโรบิคแดนซ์590429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,05 พ.ย. 6208.15-09.45845อ.กิตต์ คผศ.ดร.สุภาพร
014083106การจัดการแข่งขันกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB304อ.กิตต์ คผศ.ไชยยา
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างกิตติ์ คุณกิตติ, ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A204อ.กิตต์ คอ.กานต์ธิดา
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610312802การประถมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A204
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610312803การประถมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A204
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A204อ.ดร.นภาภรณ์อ.กิตต์ ค
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310802พลศึกษาดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A204
374000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610313901คอมพิวเตอร์ดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A204
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610315301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30A404ผศ.ยุทธชัยอ.กิตต์ ค
014084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา600310801พลศึกษาไพบูลย์ ดิษสว่าง, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB209อ.กิตต์ คอ.กฤษณ์
024084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา600310802พลศึกษาไพบูลย์ ดิษสว่าง, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB209
014513211อาหารผสมผสานวัฒนธรรม600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,13 พ.ย. 6210.30-12.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.กิตต์ ค

อ.จงรัก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073522สุขภาพผู้สูงอายุ590427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB309อ.จงรักอ.ดร.กนกวรรณ ก
014021103เคมีเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB107อ.ดร.ฉลวยอ.จงรัก
014074912การสัมมนาสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,05 พ.ย. 6215.45-17.15GAB305อ.จงรักผศ.ดร.จิราภรณ์ น
024074912การสัมมนาสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,05 พ.ย. 6215.45-17.15GAB305
014064201จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45ENV101ผศ.ปริญญาอ.จงรัก
014072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,12 พ.ย. 6213.30-15.30GAB303อ.จงรักผศ.ดร.ราตรี
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310102ภาษาไทยวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,13 พ.ย. 6210.30-12.30นิเทศอ.จงรักผศ.ดร.สุภาพร
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310103ภาษาไทยวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,13 พ.ย. 6210.30-12.30นิเทศ
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,13 พ.ย. 6210.30-12.30นิเทศ

อ.จำรูญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB206อ.จำรูญอ.ดร.วันวิสาข์
034021109หลักเคมี 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB206อ.ดร.ธนิตอ.จำรูญ
014073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB107อ.เผด็จการอ.จำรูญ
014132601การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1590429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB305อ.จำรูญผศ.ดร.สุภาพร
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1610316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB207อ.ดร.เอมอรอ.จำรูญ
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205อ.จำรูญอ.วิไลวรรณ
024121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์620429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205
014032601จุลชีววิทยา610451101เกษตรศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,12 พ.ย. 6213.30-15.30GAB204อ.ดร.วันวิสาข์อ.จำรูญ

อ.จุฬาลักษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082602บาสเกตบอล 2590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,04 พ.ย. 6208.15-09.45846อ.ดร.วรวุฒิอ.จุฬาลักษณ์
034111101หลักสถิติ620134921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB204อ.วิไลวรรณอ.จุฬาลักษณ์
044111101หลักสถิติ620134951การจัดการธุรกิจบริการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB204
054111101หลักสถิติ620434921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB204
014124611การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB306อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS104อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.พงศ์เทพ จ
304000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315201เคมีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS104
334000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS104
014021111หลักเคมี 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30STC201อ.ดร.อัมพวันอ.จุฬาลักษณ์
014072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1610427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,11 พ.ย. 6215.45-17.45GAB107ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.จุฬาลักษณ์

อ.ชนิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073301หลักการควบคุมโรค600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107อ.ดร.กิตติวรรณอ.ชนิดา
014071306การสาธารณสุขเบื้องต้น620427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB207อ.ศศิธรอ.ชนิดา
014074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,05 พ.ย. 6210.30-12.00GAB305อ.เผด็จการอ.ชนิดา
024074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,05 พ.ย. 6210.30-12.00GAB305
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310202ภาษาอังกฤษวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A307อ.ชนิดาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A307
014122206ระบบจัดการฐานข้อมูล610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB205อ.ชนิดาอ.ดร.สุนีย์

อ.ชุมพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073522สุขภาพผู้สูงอายุ590427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB310รศ.ดร.จักรกฤษณ์อ.ชุมพล
014124707เว็บเทคโนโลยี610429701เทคโนโลยีสารสนเทศชุมพล แพร่น่าน, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB206อ.ชุมพลรศ.ดร.จักรกฤษณ์
014513102โภชนศาสตร์ครอบครัว600420601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล,06 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
014021102เคมีพื้นฐาน620315301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB107อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ชุมพล
014514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม2อ.รสสุคนธ์อ.ชุมพล
014122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ610313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30A311อ.ชุมพลรศ.ดร.จักรกฤษณ์
024122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศชุมพล แพร่น่าน, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30A311
014513203เค้กและการแต่งหน้า600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,12 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชุมพล

อ.ฐิติพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511204ขนมอบ610420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30คหกรรม1อ.ฐิติพรผศ.ไชยยา
014032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์610315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45A310อ.พัทธชัยอ.ฐิติพร
014513102โภชนศาสตร์ครอบครัว600420601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล,06 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610476401ภาษาจีนธุรกิจกิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A205อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ฐิติพร
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610312801การประถมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A205
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610420601อาหารและโภชนาการกิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A205
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A205
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315302ชีววิทยายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A306ผศ.ยุทธชัยอ.ฐิติพร
314000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A306
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น620420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.กิตติวรรณ
014513203เค้กและการแต่งหน้า600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,12 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชุมพล

อ.ดร.กนกวรรณ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073522สุขภาพผู้สูงอายุ590427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB309อ.จงรักอ.ดร.กนกวรรณ ก
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB308อ.ดร.กนกวรรณ กอ.เผด็จการ
014124103ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB306อ.ดร.กนกวรรณ กผศ.ปริญญา
014064501การจัดการสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30ENV101อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.กนกวรรณ ก
024011110ฟิสิกส์สำหรับครู 1620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30STC402อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กนกวรรณ ก

อ.ดร.กฤษณะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30A311อ.ดร.กฤษณะผศ.ดร.ราตรี
014032202พฤกษศาสตร์600315302ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107ผศ.ดร.จิราภรณ์ นอ.ดร.กฤษณะ
024032202พฤกษศาสตร์600425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107
034032202พฤกษศาสตร์600315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107
014064501การจัดการสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30ENV101อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.กนกวรรณ ก
014072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย600427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15GAB207ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.กฤษณะ
024091403แคลคูลัส 1620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB209ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.กฤษณะ
014094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น590310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45GAB303รศ.ดร.อิสระอ.ดร.กฤษณะ
024094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น590310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45GAB303
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310101ภาษาไทยปริญญา ไกรวุฒินันท์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,13 พ.ย. 6210.30-12.30A305อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.กฤษณะ
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610316201ฟิสิกส์ปริญญา ไกรวุฒินันท์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,13 พ.ย. 6210.30-12.30A305

อ.ดร.กิตติ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034616จุลินทรีย์อุตสาหกรรม590425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB308อ.ดร.กิตติอ.นราวดี
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,04 พ.ย. 6213.30-15.30GAB108ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.กิตติ
014511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.กิตติ
014034803การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางชีวิทยา590425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,05 พ.ย. 6213.30-15.00GAB305อ.ดร.กิตติผศ.ดร.พรทิพพา
034092501เรขาคณิตเบื้องต้น620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB206อ.ดร.สะอาดอ.ดร.กิตติ

อ.ดร.กิตติวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073301หลักการควบคุมโรค600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB107อ.ดร.กิตติวรรณอ.ชนิดา
014011306ฟิสิกส์ 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB209อ.กนกวรรณ มอ.ดร.กิตติวรรณ
024021109หลักเคมี 1620425301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ไม่ระบุ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB205อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.กิตติวรรณ
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น620420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.กิตติวรรณ
014091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์620315301ชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB204อ.ดร.ดิเรกอ.ดร.กิตติวรรณ
024091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์620316201ฟิสิกส์ดิเรก บัวหลวง, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB204
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์610315301ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30GAB108ผศ.ไชยยาอ.ดร.กิตติวรรณ
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)พุทธดี อุบลสุข, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์,13 พ.ย. 6210.30-12.30IC302อ.ดร.กิตติวรรณอ.พุทธดี

อ.ดร.จิราพร ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB310ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.จิราพร ก
024023301เคมีอินทรีย์ 2600315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30STC201อ.ดร.จิราพร กผศ.ยุทธชัย
014021602ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45STC202อ.ดร.จิราพร กอ.กฤษณ์
014082601ฟุตบอล 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15845อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ดร.จิราพร ก
014513802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,07 พ.ย. 6210.30-12.00คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.จิราพร ก
014022501ชีวเคมีพื้นฐาน600315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45STB103อ.ดร.จิราพร กผศ.ปริญญา
024022501ชีวเคมีพื้นฐาน600315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45STB103
034022501ชีวเคมีพื้นฐาน610451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45STB103
014021116เคมีสำหรับวิศวกร600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30GAB204อ.ดร.จิราพร กอ.พัทธชัย
024021116เคมีสำหรับวิศวกร610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30GAB204
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2600315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,13 พ.ย. 6210.30-12.00STC201อ.ดร.จิราพร กรศ.ดร.จักรกฤษณ์

อ.ดร.ฉลวย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014131101หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB310อ.นารีวรรณอ.ดร.ฉลวย
024073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2600427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB303รศ.ดร.จักรกฤษณ์อ.ดร.ฉลวย
014021103เคมีเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB107อ.ดร.ฉลวยอ.จงรัก
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30STB103อ.วิศิษฎ์อ.ดร.ฉลวย
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30STB103
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30STB103
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30STB103
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30STB103
014031111ชีววิทยาสำหรับครู 1620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15STC301ผศ.ดร.สิริวดีอ.ดร.ฉลวย
014093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3600310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,12 พ.ย. 6208.15-10.15GAB205อ.วรินสินีอ.ดร.ฉลวย
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,12 พ.ย. 6213.30-15.00GAB107อ.ดร.ฉลวยรศ.ดร.สิงหเดช

อ.ดร.ชาติทนง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063502นิเวศวิทยาป่าไม้590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,04 พ.ย. 6213.30-15.30ENV101อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.วันวิสาข์
014073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2600427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB206ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.ชาติทนง
014072210สุขภาพจิตชุมชน620427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB207อ.ดร.สุนีย์อ.ดร.ชาติทนง
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ600425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15GAB206อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.ชาติทนง
014091403แคลคูลัส 1620425301ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB207ผศ.ไชยยาอ.ดร.ชาติทนง
014022307เคมีอินทรีย์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45GAB108อ.ดร.อัมพวันอ.ดร.ชาติทนง
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2610310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,13 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107อ.ดร.สะอาดอ.ดร.ชาติทนง

อ.ดร.ณัฐกฤตา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา590315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB205อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.ณัฐกฤตา
034034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา590425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB205
014023301เคมีอินทรีย์ 2600315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30STC202อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.นารีวรรณ
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, นราวดี นวลสอาด,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB206อ.นราวดีอ.ดร.ณัฐกฤตา
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610318101ภาษาเกาหลีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS106อ.พิชิตอ.ดร.ณัฐกฤตา
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610465511เทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS106
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610443511ดนตรีไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS106
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600165511เทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS106
324000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610427901สาธารณสุขศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS106
014073104เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB207ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.ณัฐกฤตา
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30STC202อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.สิริวดี
014022201เคมีอนินทรีย์ 1600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB204อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.พีระพล
024022201เคมีอนินทรีย์ 1600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB204
014021118เคมีสำหรับครู 1620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,12 พ.ย. 6208.15-10.15STC201อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

อ.ดร.ดิเรก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,06 พ.ย. 6210.30-12.00STC202อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.ดิเรก
014021108ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนิต เมธีนุกูล, ,06 พ.ย. 6213.30-15.00GAB107อ.ดร.ธนิตอ.ดร.ดิเรก
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610443521ดนตรีสากลดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A205อ.ดร.ดิเรกผศ.ดร.เสรี
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610444201การพัฒนาชุมชนดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A205
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610445701ศิลปกรรมดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A205
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610445711การออกแบบนิเทศศิลป์ดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A205
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310203ภาษาอังกฤษดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A205
024021102เคมีพื้นฐาน620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนิต เมธีนุกูล, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB108อ.ดร.ธนิตอ.ดร.ดิเรก
024093604กำหนดการเชิงเส้น610310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45GAB108อ.ดร.ดิเรกอ.ดร.ธนากร
014091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์620315301ชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB204อ.ดร.ดิเรกอ.ดร.กิตติวรรณ
024091113คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์620316201ฟิสิกส์ดิเรก บัวหลวง, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB204
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น620420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB204อ.ดร.วารุณีอ.ดร.ดิเรก
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น620425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB204

อ.ดร.ธนากร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082301เวชศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB306อ.ดร.ธนากรอ.ดร.เอมอร
014074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB309อ.ดร.ธนากรอ.วิไลวรรณ
014124612การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB209ผศ.ดร.พีระพลอ.ดร.ธนากร
014012103กลศาสตร์ 1600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, คชรัตน์ ภูฆัง,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB108อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ธนากร
024012103กลศาสตร์ 1600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, คชรัตน์ ภูฆัง,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB108
014012105นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1590316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15GAB303ผศ.ธันยบูรณ์อ.ดร.ธนากร
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1620427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB204อ.ดร.ธนากรอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
024093604กำหนดการเชิงเส้น610310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45GAB108อ.ดร.ดิเรกอ.ดร.ธนากร

อ.ดร.ธนิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023708เคมีสภาวะแวดล้อม590425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30STB103อ.ดร.ธนิตผศ.ธันยบูรณ์
024023708เคมีสภาวะแวดล้อม590315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30STB103
034023708เคมีสภาวะแวดล้อม590315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30STB103
014023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม590425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,04 พ.ย. 6215.45-17.15STB103อ.ดร.ธนิตผศ.ดร.จิราภรณ์ น
024023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม590315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,04 พ.ย. 6215.45-17.15STB103
034023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม590315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,04 พ.ย. 6215.45-17.15STB103
034021109หลักเคมี 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB206อ.ดร.ธนิตอ.จำรูญ
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, นราวดี นวลสอาด,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB204รศ.ดร.อิสระอ.ดร.ธนิต
014021108ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนิต เมธีนุกูล, ,06 พ.ย. 6213.30-15.00GAB107อ.ดร.ธนิตอ.ดร.ดิเรก
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15นิเทศอ.วรินสินีอ.ดร.ธนิต
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15นิเทศ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15นิเทศ
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610316201ฟิสิกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15นิเทศ
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310201ภาษาอังกฤษวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15นิเทศ
024021102เคมีพื้นฐาน620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนิต เมธีนุกูล, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB108อ.ดร.ธนิตอ.ดร.ดิเรก
014021101เคมีทั่วไป 1620451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB206อ.ดร.ธนิตอ.พัทธชัย

อ.ดร.นภาภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122506วิศวกรรมซอฟต์แวร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB308ผศ.ดร.พีระพลอ.ดร.นภาภรณ์
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB305อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
024091201หลักการทางคณิตศาสตร์620310402คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205อ.ดร.นภาภรณ์อ.สุรพล
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, นราวดี นวลสอาด,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB205อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.พงศ์เทพ จ
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A204อ.ดร.นภาภรณ์อ.กิตต์ ค
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310802พลศึกษาดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A204
374000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610313901คอมพิวเตอร์ดิเรก บัวหลวง, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A204
014091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์620429701เทคโนโลยีสารสนเทศนภาภรณ์ จันทร์สี, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45GAB204อ.ดร.นภาภรณ์อ.พุทธดี
014092201ระบบจำนวน590310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB303อ.ดร.นภาภรณ์อ.อนุชา
014093301พีชคณิตนามธรรม 1600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB304อ.ดร.นภาภรณ์อ.มานิตย์

อ.ดร.พันธุ์ทิพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา590315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB204ผศ.ดร.สิริวดีอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
024022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1600315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15STC201อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.วันวิสาข์
024021103เคมีเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)อัมพวัน ไมตรัตน์, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB108อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.พุทธดี
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,06 พ.ย. 6210.30-12.00STC201อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.กนกวรรณ ม
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310202ภาษาอังกฤษวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A307อ.ชนิดาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A307
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1620427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB204อ.ดร.ธนากรอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15STC202อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.กชกร
024022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15STC202
024021118เคมีสำหรับครู 1620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,12 พ.ย. 6208.15-10.15STC202อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สุนีย์

อ.ดร.ภาคภูมิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083308การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.15844อ.ดร.ภาคภูมิอ.รสสุคนธ์
014083101สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB304อ.ดร.ภาคภูมิอ.มานิตย์
014084609วิทยาศาสตร์การกีฬาเพี่อพัฒนาชุมชน590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,05 พ.ย. 6213.30-15.00845อ.ดร.ภาคภูมิอ.รสสุคนธ์
014084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15844อ.ดร.ภาคภูมิอ.รสสุคนธ์
044011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610315302ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30A405อ.พิชิตอ.ดร.ภาคภูมิ
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,11 พ.ย. 6215.45-17.45A305อ.อนุชาอ.ดร.ภาคภูมิ
014512201อาหารไทย610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.ภาคภูมิ

อ.ดร.วชิราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094505ทอพอโลยีเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB307อ.ดร.สะอาดอ.ดร.วชิราภรณ์
014022622เคมีวิเคราะห์ 1610315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15A311อ.ดร.วชิราภรณ์อ.รสสุคนธ์
024022622เคมีวิเคราะห์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15A311
014023307สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6215.45-17.15GAB304อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พิชิต
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610449001นิติศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS105อ.อนุชาอ.ดร.วชิราภรณ์
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610318201นาฏศิลป์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS105
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30845อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.วชิราภรณ์
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610315302ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB108อ.กนกวรรณ มอ.ดร.วชิราภรณ์
044011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)กนกวรรณ มารักษ์, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB108
014022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1610315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,12 พ.ย. 6215.45-17.15STC202อ.ดร.วชิราภรณ์ผศ.ดร.ราตรี
024022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,12 พ.ย. 6215.45-17.15STC202
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2610310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,13 พ.ย. 6210.30-12.30GAB108อ.วิไลวรรณอ.ดร.วชิราภรณ์

อ.ดร.วรวุฒิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082602บาสเกตบอล 2590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,04 พ.ย. 6208.15-09.45846อ.ดร.วรวุฒิอ.จุฬาลักษณ์
014081602บาสเกตบอล 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30844อ.ดร.วรวุฒิอ.กานต์ธิดา
014081101วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30845อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.พงศ์เทพ จ
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30845อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.วชิราภรณ์
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45844อ.ดร.วรวุฒิผศ.ชื่นกมล
014082201สรีรวิทยาการออกกำลังกาย610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15846อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.ราตรี
014082505ว่ายน้ำ 2610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30845อ.ดร.วรวุฒิอ.พุทธดี
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ600313901คอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30844อ.นารีวรรณอ.ดร.วรวุฒิ

อ.ดร.วันวิสาข์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB206อ.จำรูญอ.ดร.วันวิสาข์
014063502นิเวศวิทยาป่าไม้590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,04 พ.ย. 6213.30-15.30ENV101อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.วันวิสาข์
024022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1600315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15STC201อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.วันวิสาข์
014033107วิวัฒนาการ600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB303อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.ศรัณยู
014033905ทักษะพื้นฐานงานวิจัยทางชีววิทยา600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB206อ.ดร.วันวิสาข์อ.เผด็จการ
014032601จุลชีววิทยา610451101เกษตรศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,12 พ.ย. 6213.30-15.30GAB204อ.ดร.วันวิสาข์อ.จำรูญ

อ.ดร.วารุณี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB306อ.ศศิธรอ.ดร.วารุณี
024032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์610315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45A311อ.ดร.วารุณีอ.พรเทพ
014092501เรขาคณิตเบื้องต้น620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB204รศ.ดร.อิสระอ.ดร.วารุณี
024073104เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB209ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.วารุณี
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น620420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB204อ.ดร.วารุณีอ.ดร.ดิเรก
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น620425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB204
014032102สรีรวิทยาทั่วไป600315301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB303อ.ดร.วารุณีผศ.ดร.สุภาพร
024032102สรีรวิทยาทั่วไป600315302ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB303
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น620420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15GAB204อ.ดร.วารุณีผศ.ดร.สุภาพร
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น620425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15GAB204

อ.ดร.วีรศักดิ์ จ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB304ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
014021601เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30STC202อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.วิศิษฎ์
024021109หลักเคมี 1620425301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ไม่ระบุ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB205อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.กิตติวรรณ
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,06 พ.ย. 6210.30-12.00STC202อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.ดิเรก
274000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610311101เกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A405อ.มานิตย์อ.ดร.วีรศักดิ์ จ
284000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A405
294000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A405
344000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A405
014021102เคมีพื้นฐาน620315301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB107อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ชุมพล
024021111หลักเคมี 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30STC202อ.ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.สิริวดี
024023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2600315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,13 พ.ย. 6210.30-12.00STC202อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.พิชิต

อ.ดร.วีระศักดิ์ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610476401ภาษาจีนธุรกิจกิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A205อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ฐิติพร
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610312801การประถมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A205
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610420601อาหารและโภชนาการกิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A205
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กิตติ์ คุณกิตติ, ไม่ระบุ,06 พ.ย. 6215.45-17.45A205
014082601ฟุตบอล 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15845อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ดร.จิราพร ก
014081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45845อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.นารีวรรณ
014081505ว่ายน้ำ 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30844อ.ดร.วีระศักดิ์ กผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15A205อ.ดร.วีระศักดิ์ กผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.15A205

อ.ดร.สะอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094505ทอพอโลยีเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB307อ.ดร.สะอาดอ.ดร.วชิราภรณ์
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์600310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107อ.ดร.สะอาดอ.กนกวรรณ ม
034092501เรขาคณิตเบื้องต้น620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB206อ.ดร.สะอาดอ.ดร.กิตติ
014094401สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB205อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.กชกร
024091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB209อ.ดร.สะอาดอ.ดร.โสภณ
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์610315201เคมีไชยยา แซ่ยับ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.ศรัณยู
034091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์610315302ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2610310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,13 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107อ.ดร.สะอาดอ.ดร.ชาติทนง

อ.ดร.สุทธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30ENV101ผศ.ปริญญาอ.ดร.สุทธิดา
024034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา590315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB205อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.ณัฐกฤตา
034034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา590425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB205
014032401พันธุศาสตร์600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30STB103อ.ดร.สุทธิดาผศ.ปริญญา
024032401พันธุศาสตร์600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30STB103
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ600425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15GAB206อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.ชาติทนง
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน620316201ฟิสิกส์สิริวดี พรหมน้อย, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107อ.ดร.สุทธิดาอ.พรเทพ
024031107ชีววิทยาพื้นฐาน620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิริวดี พรหมน้อย, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107
024092201ระบบจำนวน590310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB305ผศ.ไชยยาอ.ดร.สุทธิดา
024121305หลักการเขียนโปรแกรม620429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45GAB206อ.กฤษณ์อ.ดร.สุทธิดา

อ.ดร.สุนีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30STC202อ.พิชิตอ.ดร.สุนีย์
024053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB108อ.กนกวรรณ มอ.ดร.สุนีย์
034053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600316202ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB108
014072210สุขภาพจิตชุมชน620427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB207อ.ดร.สุนีย์อ.ดร.ชาติทนง
024073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB209อ.ดร.สุนีย์อ.สุรพล
014122206ระบบจัดการฐานข้อมูล610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB205อ.ชนิดาอ.ดร.สุนีย์
014072516สุขภาพทางเลือก610427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,11 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107อ.ดร.สุนีย์อ.มานิตย์
024021118เคมีสำหรับครู 1620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,12 พ.ย. 6208.15-10.15STC202อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สุนีย์

อ.ดร.อัมพวัน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB207ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.อัมพวัน
014021111หลักเคมี 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30STC201อ.ดร.อัมพวันอ.จุฬาลักษณ์
014022307เคมีอินทรีย์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45GAB108อ.ดร.อัมพวันอ.ดร.ชาติทนง
014031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,12 พ.ย. 6208.15-10.15GAB303ผศ.ดร.กชกรอ.ดร.อัมพวัน
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)อัมพวัน ไมตรัตน์, ,12 พ.ย. 6213.30-15.00GAB108อ.ดร.อัมพวันอ.พิชิต

อ.ดร.เอมอร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082301เวชศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB306อ.ดร.ธนากรอ.ดร.เอมอร
014013303ไฟฟ้าและพลังงาน600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB209อ.ดร.เอมอรอ.วรินสินี
024011110ฟิสิกส์สำหรับครู 1620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30STC402อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กนกวรรณ ก
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1610316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB207อ.ดร.เอมอรอ.จำรูญ
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB205ผศ.ดร.พงศ์เทพ จอ.ดร.เอมอร
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB205
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB205

อ.ดร.โสภณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB209อ.ดร.สะอาดอ.ดร.โสภณ
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610315301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB107ผศ.ธันยบูรณ์อ.ดร.โสภณ
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610315201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,08 พ.ย. 6213.30-15.00GAB107
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,11 พ.ย. 6213.30-15.30A301อ.วรินสินีอ.ดร.โสภณ
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,11 พ.ย. 6213.30-15.30A301
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวรินสินี จันทะคุณ, ,11 พ.ย. 6213.30-15.30A301
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลสุข, ,11 พ.ย. 6215.45-17.45A304อ.พุทธดีอ.ดร.โสภณ
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30A312อ.ดร.โสภณผศ.ดร.รัชนี
024123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30A312

อ.นราวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034616จุลินทรีย์อุตสาหกรรม590425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB308อ.ดร.กิตติอ.นราวดี
024013303ไฟฟ้าและพลังงาน600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB303ผศ.ธันยบูรณ์อ.นราวดี
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, นราวดี นวลสอาด,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB206อ.นราวดีอ.ดร.ณัฐกฤตา
014012104ฟิสิกส์แผนใหม่610316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,06 พ.ย. 6210.30-12.30GAB207รศ.ดร.สิงหเดชอ.นราวดี
024092501เรขาคณิตเบื้องต้น620310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205อ.นราวดีผศ.ดร.กชกร

อ.นารีวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014131101หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB310อ.นารีวรรณอ.ดร.ฉลวย
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15ENV101ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.นารีวรรณ
014023301เคมีอินทรีย์ 2600315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30STC202อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.นารีวรรณ
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A310อ.นารีวรรณอ.กานต์ธิดา
014081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45845อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.นารีวรรณ
044091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB108อ.วรินสินีอ.นารีวรรณ
054091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB108
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ600313901คอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30844อ.นารีวรรณอ.ดร.วรวุฒิ

อ.พรเทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014113106สถิติเพื่อการวิจัย590420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม2ผศ.ยุทธชัยอ.พรเทพ
024032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์610315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45A311อ.ดร.วารุณีอ.พรเทพ
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน620316201ฟิสิกส์สิริวดี พรหมน้อย, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107อ.ดร.สุทธิดาอ.พรเทพ
024031107ชีววิทยาพื้นฐาน620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสิริวดี พรหมน้อย, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107
014021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ620427901สาธารณสุขศาสตร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15STC202ผศ.ดร.พงศ์เทพ จอ.พรเทพ
014121305หลักการเขียนโปรแกรม620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45GAB205อ.พรเทพอ.วิไลวรรณ

อ.พัทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB107ผศ.ธันยบูรณ์อ.พัทธชัย
044053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB107
014032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์610315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45A310อ.พัทธชัยอ.ฐิติพร
014063213มลพิษทางอากาศและเสียง600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15ENV101ผศ.ดร.สุภาพรอ.พัทธชัย
014033106นิเวศวิทยา590315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB303อ.พัทธชัยผศ.ปริญญา
024033106นิเวศวิทยา590315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30GAB303
024031111ชีววิทยาสำหรับครู 1620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15STC302อ.พัทธชัยผศ.ดร.ศรัณยู
014021101เคมีทั่วไป 1620451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB206อ.ดร.ธนิตอ.พัทธชัย
014021116เคมีสำหรับวิศวกร600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30GAB204อ.ดร.จิราพร กอ.พัทธชัย
024021116เคมีสำหรับวิศวกร610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,12 พ.ย. 6210.30-12.30GAB204

อ.พิชิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30STC202อ.พิชิตอ.ดร.สุนีย์
014023307สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6215.45-17.15GAB304อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พิชิต
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610318101ภาษาเกาหลีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS106อ.พิชิตอ.ดร.ณัฐกฤตา
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610465511เทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS106
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610443511ดนตรีไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS106
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600165511เทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS106
324000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610427901สาธารณสุขศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS106
044011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610315302ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30A405อ.พิชิตอ.ดร.ภาคภูมิ
014083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย600310801พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB209ผศ.ดร.เสรีอ.พิชิต
024083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย600310802พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB209
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)อัมพวัน ไมตรัตน์, ,12 พ.ย. 6213.30-15.00GAB108อ.ดร.อัมพวันอ.พิชิต
024023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2600315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,13 พ.ย. 6210.30-12.00STC202อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.พิชิต

อ.พุทธดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1600315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15STC202ผศ.ดร.พรทิพพาอ.พุทธดี
024021103เคมีเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)อัมพวัน ไมตรัตน์, ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB108อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.พุทธดี
014091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์620429701เทคโนโลยีสารสนเทศนภาภรณ์ จันทร์สี, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45GAB204อ.ดร.นภาภรณ์อ.พุทธดี
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.พุทธดี
014082505ว่ายน้ำ 2610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30845อ.ดร.วรวุฒิอ.พุทธดี
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลสุข, ,11 พ.ย. 6215.45-17.45A304อ.พุทธดีอ.ดร.โสภณ
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)พุทธดี อุบลสุข, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์,13 พ.ย. 6210.30-12.30IC302อ.ดร.กิตติวรรณอ.พุทธดี

อ.มานิตย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590313901คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205อ.มานิตย์อ.ศศิธร
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590313902คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205
014083101สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB304อ.ดร.ภาคภูมิอ.มานิตย์
034091201หลักการทางคณิตศาสตร์620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB206ผศ.ยุทธชัยอ.มานิตย์
274000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610311101เกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A405อ.มานิตย์อ.ดร.วีรศักดิ์ จ
284000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A405
294000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A405
344000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15A405
014093301พีชคณิตนามธรรม 1600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB304อ.ดร.นภาภรณ์อ.มานิตย์
014072516สุขภาพทางเลือก610427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,11 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107อ.ดร.สุนีย์อ.มานิตย์
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1620420601อาหารและโภชนาการวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ,15 พ.ย. 6213.30-15.00GAB204ผศ.ดร.พงศ์เทพ จอ.มานิตย์
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1620425301ชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ,15 พ.ย. 6213.30-15.00GAB204

อ.รสสุคนธ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข600420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30A310อ.วรินสินีอ.รสสุคนธ์
024094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30A310
014083308การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.15844อ.ดร.ภาคภูมิอ.รสสุคนธ์
014022622เคมีวิเคราะห์ 1610315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15A311อ.ดร.วชิราภรณ์อ.รสสุคนธ์
024022622เคมีวิเคราะห์ 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15A311
014084609วิทยาศาสตร์การกีฬาเพี่อพัฒนาชุมชน590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,05 พ.ย. 6213.30-15.00845อ.ดร.ภาคภูมิอ.รสสุคนธ์
014084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15844อ.ดร.ภาคภูมิอ.รสสุคนธ์
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610451101เกษตรศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30A310อ.กนกวรรณ มอ.รสสุคนธ์
014514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม2อ.รสสุคนธ์อ.ชุมพล

อ.วรินสินี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข600420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30A310อ.วรินสินีอ.รสสุคนธ์
024094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30A310
014123203คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB209ผศ.ดร.ราตรีอ.วรินสินี
014013303ไฟฟ้าและพลังงาน600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB209อ.ดร.เอมอรอ.วรินสินี
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15นิเทศอ.วรินสินีอ.ดร.ธนิต
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15นิเทศ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15นิเทศ
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610316201ฟิสิกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15นิเทศ
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310201ภาษาอังกฤษวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15นิเทศ
014092403แคลคูลัส 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวรินสินี จันทะคุณ, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30A312อ.วรินสินีผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
044091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB108อ.วรินสินีอ.นารีวรรณ
054091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,08 พ.ย. 6208.15-10.15GAB108
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,11 พ.ย. 6213.30-15.30A301อ.วรินสินีอ.ดร.โสภณ
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,11 พ.ย. 6213.30-15.30A301
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวรินสินี จันทะคุณ, ,11 พ.ย. 6213.30-15.30A301
014093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3600310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,12 พ.ย. 6208.15-10.15GAB205อ.วรินสินีอ.ดร.ฉลวย

อ.วิศิษฎ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB108อ.วิศิษฎ์อ.กฤษณ์
024012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB108
024011306ฟิสิกส์ 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB207อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.ศรัณยู
014021601เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30STC202อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.วิศิษฎ์
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย600420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB207อ.วิไลวรรณอ.วิศิษฎ์
024093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB207
014094201ทฤษฎีจำนวน600420401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,06 พ.ย. 6210.30-12.30GAB304ผศ.ไชยยาอ.วิศิษฎ์
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30STB103อ.วิศิษฎ์อ.ดร.ฉลวย
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30STB103
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30STB103
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30STB103
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,07 พ.ย. 6210.30-12.30STB103
054011101ฟิสิกส์เบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)กนกวรรณ มารักษ์, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB306อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

อ.วิไลวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB304อ.วิไลวรรณรศ.ดร.สิงหเดช
014074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB309อ.ดร.ธนากรอ.วิไลวรรณ
034111101หลักสถิติ620134921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB204อ.วิไลวรรณอ.จุฬาลักษณ์
044111101หลักสถิติ620134951การจัดการธุรกิจบริการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB204
054111101หลักสถิติ620434921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB204
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย600420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB207อ.วิไลวรรณอ.วิศิษฎ์
024093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB207
264000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610314002การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS103อ.วิไลวรรณผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
354000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610429701เทคโนโลยีสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS103
364000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310801พลศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS103
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610315201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30A311อ.วิไลวรรณอ.กานต์ธิดา
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205อ.จำรูญอ.วิไลวรรณ
024121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์620429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205
014121305หลักการเขียนโปรแกรม620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,08 พ.ย. 6215.45-17.45GAB205อ.พรเทพอ.วิไลวรรณ
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2610310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,13 พ.ย. 6210.30-12.30GAB108อ.วิไลวรรณอ.ดร.วชิราภรณ์

อ.ศศิธร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590313901คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205อ.มานิตย์อ.ศศิธร
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590313902คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,04 พ.ย. 6213.30-15.30GAB107อ.ศศิธรผศ.ดร.สิริวดี
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB306อ.ศศิธรอ.ดร.วารุณี
014071306การสาธารณสุขเบื้องต้น620427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15GAB207อ.ศศิธรอ.ชนิดา
014021109หลักเคมี 1620420601อาหารและโภชนาการพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ไม่ระบุ,05 พ.ย. 6213.30-15.30GAB204ผศ.ดร.พงศ์เทพ จอ.ศศิธร
014031113หลักชีววิทยา620315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15STC301ผศ.ดร.กชกรอ.ศศิธร
014013102กลศาสตร์ควอนตัม 1590316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB303คุณเชาวฤทธิ์อ.ศศิธร

อ.สุทธิพันธุ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30845ผศ.ดร.เสรีอ.สุทธิพันธุ์
014081501กรีฑา 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45845ผศ.ดร.เสรีอ.สุทธิพันธุ์
014511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,05 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.กิตติ
014513802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,07 พ.ย. 6210.30-12.00คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.จิราพร ก
014512202การถนอมอาหาร610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ดร.เสรี
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310101ภาษาไทยปริญญา ไกรวุฒินันท์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,13 พ.ย. 6210.30-12.30A305อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.กฤษณะ
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610316201ฟิสิกส์ปริญญา ไกรวุฒินันท์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,13 พ.ย. 6210.30-12.30A305

อ.สุรพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512401การออกแบบและตกแต่งอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.สุรพล
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30844อ.สุรพลผศ.ชื่นกมล
024091201หลักการทางคณิตศาสตร์620310402คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB205อ.ดร.นภาภรณ์อ.สุรพล
024073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB209อ.ดร.สุนีย์อ.สุรพล

อ.อนุชา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073301หลักการควบคุมโรค600427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,04 พ.ย. 6208.15-10.15GAB306ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.อนุชา
014121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,05 พ.ย. 6210.30-12.30GAB207อ.อนุชาผศ.ดร.ณิชารีย์
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610449001นิติศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS105อ.อนุชาอ.ดร.วชิราภรณ์
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610318201นาฏศิลป์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,07 พ.ย. 6208.15-10.15FMS105
014092201ระบบจำนวน590310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,08 พ.ย. 6210.30-12.30GAB303อ.ดร.นภาภรณ์อ.อนุชา
014091608คณิตศาสตร์สำหรับเกษตรศาสตร์620451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,08 พ.ย. 6213.30-15.30GAB206ผศ.ยุทธชัยอ.อนุชา
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,11 พ.ย. 6215.45-17.45A305อ.อนุชาอ.ดร.ภาคภูมิ

อ.เผด็จการ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107ผศ.ดร.รัชนีอ.เผด็จการ
034034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,04 พ.ย. 6210.30-12.30GAB107
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,04 พ.ย. 6215.45-17.45GAB308อ.ดร.กนกวรรณ กอ.เผด็จการ
014074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,05 พ.ย. 6210.30-12.00GAB305อ.เผด็จการอ.ชนิดา
024074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,05 พ.ย. 6210.30-12.00GAB305
014073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,05 พ.ย. 6215.45-17.45GAB107อ.เผด็จการอ.จำรูญ
014033905ทักษะพื้นฐานงานวิจัยทางชีววิทยา600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,07 พ.ย. 6213.30-15.30GAB206อ.ดร.วันวิสาข์อ.เผด็จการ
014093604กำหนดการเชิงเส้น610310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,07 พ.ย. 6215.45-17.45GAB107รศ.ดร.อิสระอ.เผด็จการ

กลับหน้าหลัก