ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผศ.ชื่นกมล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร620420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.ณิชารีย์
014083118การนวดทางการกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00844อ.ดร.ธนากรผศ.ชื่นกมล
014513305การจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับการเดินทางและธุรกิจการท่องเที่ยว600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.ฉลวย
014082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30A310อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ชื่นกมล
014512205อาหารว่าง610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.จิราพร ก

ผศ.ดร.กชกร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อม600427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306ผศ.ดร.ศรัณยูผศ.ดร.กชกร
014071305โภชนาการสาธารณสุข620427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB306อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.กชกร
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต600425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC301ผศ.ดร.กชกรอ.ดร.ฉลวย
014034117นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์600425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC301ผศ.ดร.กชกรอ.กฤษณ์
014034118อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์600425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30STC301ผศ.ดร.กชกรอ.พุทธดี
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น610316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00STC402อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.กชกร
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2620310402คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308อ.ดร.ดิเรกผศ.ดร.กชกร
014031601จุลชีววิทยาทั่วไป620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,30 ม.ค. 6312.30-14.00STB103ผศ.ดร.กชกรอ.พุทธดี

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610314001การศึกษาปฐมวัยจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A201ผศ.ดร.พงศ์เทพผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610444201การพัฒนาชุมชนจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A201
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร600420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45คหกรรม1อ.รสสุคนธ์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
020001208ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์620434711นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)กฤษณะ คำฟอง, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง28 ม.ค. 6314.15-15.45A302ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.วิไลวรรณ
030001208ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์620434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์กฤษณะ คำฟอง, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง28 ม.ค. 6314.15-15.45A302
014081507เทนนิส620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00844อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

ผศ.ดร.จิราภรณ์ น

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม600427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB305อ.เผด็จการผศ.ดร.จิราภรณ์ น
024093301พีชคณิตนามธรรม 1600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB305อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.จิราภรณ์ น
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB305อ.เผด็จการผศ.ดร.จิราภรณ์ น

ผศ.ดร.ณัฐกฤตา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093301พีชคณิตนามธรรม 1600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB304อ.นราวดีผศ.ดร.ณัฐกฤตา
014021302เคมีอินทรีย์เบื้องต้น620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45STC202ผศ.ดร.ณัฐกฤตาอ.กฤษณ์
014022307เคมีอินทรีย์ 1610315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB306ผศ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ปริญญา
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)วารุณี จอมกิติชัย, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30STB103อ.ดร.วารุณีผศ.ดร.ณัฐกฤตา
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30STB103
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2620310403คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310อ.กฤษณ์ผศ.ดร.ณัฐกฤตา

ผศ.ดร.ณิชารีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร620420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.ณิชารีย์
024094504ทฤษฎีกราฟ600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB304อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
014072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2610427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB304ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.พิชิต
014094201ทฤษฎีจำนวน590310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.วันวิสาข์
024094201ทฤษฎีจำนวน590310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ไม่ระบุ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309
014074337การบริหารงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB305ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.อนุชา

ผศ.ดร.พงศ์เทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610314001การศึกษาปฐมวัยจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A201ผศ.ดร.พงศ์เทพผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610444201การพัฒนาชุมชนจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A201
024024707พลังงานทดแทนทางเคมี590315202เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306ผศ.ดร.พงศ์เทพอ.นารีวรรณ
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2610316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45STC402รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.พงศ์เทพ
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30942อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.พงศ์เทพ
014021116เคมีสำหรับวิศวกร610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ฉลวย เสาวคนธ์,30 ม.ค. 6310.00-11.30STC201ผศ.ดร.พงศ์เทพอ.ชนิดา
024021116เคมีสำหรับวิศวกร620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ฉลวย เสาวคนธ์,30 ม.ค. 6310.00-11.30STC201
014021119เคมีสำหรับครู 2620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310อ.ดร.จิราพร กผศ.ดร.พงศ์เทพ

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122206ระบบการจัดการฐานข้อมูล620313901คอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB304อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ620427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB307ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024074337การบริหารงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB304ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.วชิราภรณ์
014073415วิทยาการระบาด610427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB304ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์รศ.ดร.จักรกฤษณ์
010001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620134921การตลาดภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ศศิธร
030001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204
070001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204
080001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620440101ภาษาไทย(ภาษาไทย)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204
100001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620440211ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204

ผศ.ดร.พรทิพพา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309อ.พุทธดีผศ.ดร.พรทิพพา
014023501ชีวเคมี 2600315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.จักรกฤษณ์
024023501ชีวเคมี 2600315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307

ผศ.ดร.พีระพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121205อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB304ผศ.ดร.พีระพลอ.วรินสินี
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.พีระพล
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307
014123107การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310ผศ.ดร.พีระพลอ.วิไลวรรณ
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี600315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307อ.ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.พีระพล
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี600315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307
054092601พีชคณิตเชิงเส้น620310403คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310ผศ.ดร.พีระพลอ.กฤษณ์
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา590315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308ผศ.ดร.รัชนีผศ.ดร.พีระพล
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา590315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308

ผศ.ดร.รัชนี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610314002การศึกษาปฐมวัยจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A301อ.ฐิติพรผศ.ดร.รัชนี
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610445711การออกแบบนิเทศศิลป์จิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A301
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา600315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,27 ม.ค. 6308.15-09.451023ผศ.ดร.รัชนีอ.จำรูญ
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา600315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,27 ม.ค. 6308.15-09.451023
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา590315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308ผศ.ดร.รัชนีผศ.ดร.พีระพล
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา590315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308

ผศ.ดร.ราตรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094504ทฤษฎีกราฟ600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB303อ.ดร.ดิเรกผศ.ดร.ราตรี
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A205อ.กิตติ์ คผศ.ดร.ราตรี
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610441801การท่องเที่ยวและการโรงแรมกิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A205
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310301สังคมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A205
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม620429701เทคโนโลยีสารสนเทศราตรี คำโมง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB305ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.ธนากร
014013310เทคโนโลยีพลังงาน600316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ราตรี
024013310เทคโนโลยีพลังงาน600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309
030001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620439801การบัญชีนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A201ผศ.ดร.ราตรีอ.เผด็จการ
080001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A201
110001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A201

ผศ.ดร.ศรัณยู

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อม600427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306ผศ.ดร.ศรัณยูผศ.ดร.กชกร
014063425เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00ENV101ผศ.ปริญญาผศ.ดร.ศรัณยู
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB305อ.ดร.กนกวรรณ กผศ.ดร.ศรัณยู
014031112ชีววิทยาสำหรับครู 2620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309อ.พัทธชัยผศ.ดร.ศรัณยู
024074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB306ผศ.ดร.ศรัณยูอ.อนุชา
014061701การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308อ.ดร.ชาติทนงผศ.ดร.ศรัณยู

ผศ.ดร.สิริวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB304อ.นารีวรรณผศ.ดร.สิริวดี
014031304สัตววิทยา620315301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45STB104ผศ.ดร.สิริวดีอ.นารีวรรณ

ผศ.ดร.สุภาพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์610427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB307อ.ดร.สุนีย์ผศ.ดร.สุภาพร
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310ผศ.ดร.สุภาพรรศ.ดร.สิงหเดช
034061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310
014012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1600316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.สุภาพร
024012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1600316202ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308

ผศ.ดร.เสรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00942ผศ.ดร.เสรีอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
014511202หลักการประกอบอาหาร620420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00คหกรรม1อ.กานต์ธิดาผศ.ดร.เสรี
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610439801การบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A305อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.เสรี
014512204อาหารนานาชาติ610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45คหกรรม1อ.กานต์ธิดาผศ.ดร.เสรี

ผศ.ธันยบูรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032608สรีวิทยาของจุลินทรีย์600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45STC301อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ธันยบูรณ์
024012103กลศาสตร์ 1600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309ผศ.ธันยบูรณ์รศ.ดร.อิสระ
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1620316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB305ผศ.ธันยบูรณ์อ.อนุชา
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC402ผศ.ธันยบูรณ์อ.วรินสินี
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานเอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC402
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ620427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB307ผศ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

ผศ.ปริญญา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม610429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB304อ.ชนิดาผศ.ปริญญา
014063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45ENV101ผศ.ปริญญาอ.วรินสินี
014063425เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00ENV101ผศ.ปริญญาผศ.ดร.ศรัณยู
014022307เคมีอินทรีย์ 1610315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB306ผศ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ปริญญา
014061702การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45ENV101ผศ.ปริญญาอ.ดร.กิตติวรรณ

ผศ.ยุทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121305หลักการเขียนโปรแกรม620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB303อ.ชนิดาผศ.ยุทธชัย
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น620429701เทคโนโลยีสารสนเทศยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB303ผศ.ยุทธชัยอ.นารีวรรณ
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310302สังคมศึกษายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A205ผศ.ยุทธชัยอ.สุทธิพันธุ์
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610446102รัฐประศาสนศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A205
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A205
024091106แคลคูลัสเบื้องต้น610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวรินสินี จันทะคุณ, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB304ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.วันวิสาข์
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2620310401คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309อ.ดร.โสภณผศ.ยุทธชัย

ผศ.ไชยยา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610312801การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A802ผศ.ไชยยาอ.กานต์ธิดา
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610312803การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A802
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A802
014513801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ไชยยา
014092601พีชคณิตเชิงเส้น610310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306ผศ.ไชยยาอ.ดร.ธนิต
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต610429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB304อ.ดร.กนกวรรณ กผศ.ไชยยา

รศ.ดร.จักรกฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308รศ.ดร.จักรกฤษณ์อ.ชุมพล
014023501ชีวเคมี 2600315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307ผศ.ดร.พรทิพพารศ.ดร.จักรกฤษณ์
024023501ชีวเคมี 2600315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307
014123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB305อ.ชุมพลรศ.ดร.จักรกฤษณ์
014073415วิทยาการระบาด610427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB304ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์รศ.ดร.จักรกฤษณ์
014124708เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308อ.อนุชารศ.ดร.จักรกฤษณ์

รศ.ดร.สิงหเดช

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ600315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30STC202อ.ดร.วารุณีรศ.ดร.สิงหเดช
034033605เทคโนโลยีชีวภาพ600315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30STC202
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310ผศ.ดร.สุภาพรรศ.ดร.สิงหเดช
034061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์สิงหเดช แตงจวง, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC402รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานสิงหเดช แตงจวง, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC402
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2610316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45STC402รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.พงศ์เทพ
014013310เทคโนโลยีพลังงาน600316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ราตรี
024013310เทคโนโลยีพลังงาน600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309

รศ.ดร.อิสระ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.จุฬาลักษณ์รศ.ดร.อิสระ
024012103กลศาสตร์ 1600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309ผศ.ธันยบูรณ์รศ.ดร.อิสระ
034032401พันธุศาสตร์610315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.ดร.สุทธิดารศ.ดร.อิสระ
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306รศ.ดร.อิสระอ.พรเทพ

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021301เคมีอินทรีย์620425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308สอบนอกตาราง
014123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309สอบนอกตาราง
024123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้610429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309
014023202เคมีอนินทรีย์ 2600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307สอบนอกตาราง
024023202เคมีอนินทรีย์ 2600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307
014081601ฟุตบอล 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30A311สอบนอกตาราง
014021304ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์620425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308สอบนอกตาราง
014072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1610427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB307สอบนอกตาราง
014022503ชีวเคมี 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB307สอบนอกตาราง
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี590315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB305สอบนอกตาราง
014021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00STC202สอบนอกตาราง
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB307สอบนอกตาราง
014091201หลักการคณิตศาสตร์620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)อิสระ อินจันทร์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310สอบนอกตาราง
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308สอบนอกตาราง
014013106กลศาสตร์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310สอบนอกตาราง
024013106กลศาสตร์ 2600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310
014032104ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล620315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45STC301สอบนอกตาราง
014032202พฤกษศาสตร์620315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00STC301สอบนอกตาราง
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00844สอบนอกตาราง
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1610315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB306สอบนอกตาราง
014093901โครงงานคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310สอบนอกตาราง
014022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2610315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30A310สอบนอกตาราง
024024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี590315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308สอบนอกตาราง
014024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี590315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309สอบนอกตาราง
014034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา590315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307สอบนอกตาราง
024034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา590315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307
014094505ทอพอโลยีเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB305สอบนอกตาราง
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB306สอบนอกตาราง
014063802การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00ENV101สอบนอกตาราง
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB305สอบนอกตาราง
014014903สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, คชรัตน์ ภูฆัง,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310สอบนอกตาราง
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45STB103สอบนอกตาราง
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)วารุณี จอมกิติชัย, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45STB103
014094801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB305สอบนอกตาราง
044092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310สอบนอกตาราง
014062901สัมมนาสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30ENV101สอบนอกตาราง
014064901การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308สอบนอกตาราง
014083801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30942สอบนอกตาราง
014124805การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,30 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308สอบนอกตาราง
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45STC201สอบนอกตาราง
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45STC201
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45A301สอบนอกตาราง
014031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,30 ม.ค. 6316.00-17.30STB103สอบนอกตาราง

อ.กนกวรรณ ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012101ทัศนศาสตร์600316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ฉลวย
024012101ทัศนศาสตร์600316202ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308
014012103กลศาสตร์ 1600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310อ.กนกวรรณ มอ.จุฬาลักษณ์
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น620425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308อ.กนกวรรณ มอ.ดร.กนกวรรณ ก
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น620425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308อ.กนกวรรณ มอ.พัทธชัย
024011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.กนกวรรณ มอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014011309ฟิสิกส์พื้นฐาน620315301ชีววิทยาธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,30 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310อ.กนกวรรณ มอ.ดร.จิราพร ก

อ.กฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021302เคมีอินทรีย์เบื้องต้น620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45STC202ผศ.ดร.ณัฐกฤตาอ.กฤษณ์
014034117นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์600425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC301ผศ.ดร.กชกรอ.กฤษณ์
014122202โครงสร้างข้อมูล600315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310อ.กฤษณ์อ.ดร.ธนิต
024122202โครงสร้างข้อมูล620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310
054092601พีชคณิตเชิงเส้น620310403คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310ผศ.ดร.พีระพลอ.กฤษณ์
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2620310403คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310อ.กฤษณ์ผศ.ดร.ณัฐกฤตา

อ.กานต์ธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว600310801พลศึกษาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00A310อ.ดร.วรวุฒิอ.กานต์ธิดา
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีม600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.จำรูญ
014511202หลักการประกอบอาหาร620420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00คหกรรม1อ.กานต์ธิดาผศ.ดร.เสรี
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610312801การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A802ผศ.ไชยยาอ.กานต์ธิดา
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610312803การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A802
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A802
014512204อาหารนานาชาติ610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45คหกรรม1อ.กานต์ธิดาผศ.ดร.เสรี

อ.กิตติ์ ค

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว600310802พลศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00A311อ.กิตติ์ คอ.ดร.กฤษณะ
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A205อ.กิตติ์ คผศ.ดร.ราตรี
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610441801การท่องเที่ยวและการโรงแรมกิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A205
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310301สังคมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A205
014081501กรีฑา 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30844อ.กิตติ์ คอ.จำรูญ
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45844อ.กิตติ์ คอ.ดร.ฉลวย
014082501กรีฑา 2610429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45A310อ.กิตติ์ คอ.จำรูญ
020001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620134941คอมพิวเตอร์ธุรกิจวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, สุนีย์ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ30 ม.ค. 6312.30-14.00A205อ.ดร.สุนีย์อ.กิตติ์ ค
040001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, สุนีย์ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ30 ม.ค. 6312.30-14.00A205
050001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620425301ชีววิทยาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, สุนีย์ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ30 ม.ค. 6312.30-14.00A205

อ.จงรัก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011306ฟิสิกส์ 2620316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB305อ.ดร.ชัยณรงค์อ.จงรัก
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610446101รัฐประศาสนศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A204อ.นราวดีอ.จงรัก
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310103ภาษาไทยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A204
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A204
024031112ชีววิทยาสำหรับครู 2620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308อ.ดร.สุทธิดาอ.จงรัก
014513206ขนมไทย610420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.จงรัก
060001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620434921การตลาดภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ชื่นกมล ปัญญายง30 ม.ค. 6312.30-14.00A206อ.ดร.ภาคภูมิอ.จงรัก
090001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620440201ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ชื่นกมล ปัญญายง30 ม.ค. 6312.30-14.00A206

อ.จำรูญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา600315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,27 ม.ค. 6308.15-09.451023ผศ.ดร.รัชนีอ.จำรูญ
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา600315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,27 ม.ค. 6308.15-09.451023
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีม600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.จำรูญ
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310102ภาษาไทยดิเรก บัวหลวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45นิเทศอ.ดร.ดิเรกอ.จำรูญ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45นิเทศ
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิเรก บัวหลวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45นิเทศ
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434921การตลาดดิเรก บัวหลวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45นิเทศ
014081501กรีฑา 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30844อ.กิตติ์ คอ.จำรูญ
014082501กรีฑา 2610429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45A310อ.กิตติ์ คอ.จำรูญ

อ.จุฬาลักษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.จุฬาลักษณ์รศ.ดร.อิสระ
014012103กลศาสตร์ 1600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310อ.กนกวรรณ มอ.จุฬาลักษณ์
014122206ระบบการจัดการฐานข้อมูล620313901คอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB304อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A207อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.วีระศักดิ์ ก
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610312802การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A207
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610420601อาหารและโภชนาการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A207
040001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620440201ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A306อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.จิราพร ก
050001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620440211ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A306
014091609คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45STB103อ.ดร.ฉลวยอ.จุฬาลักษณ์

อ.ชนิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม610429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB304อ.ชนิดาผศ.ปริญญา
014121305หลักการเขียนโปรแกรม620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB303อ.ชนิดาผศ.ยุทธชัย
014072327การส่งเสริมสุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB304อ.ดร.กิตติวรรณอ.ชนิดา
010001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620420601อาหารและโภชนาการมานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A307อ.ชนิดาอ.ดร.ธนากร
070001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620445711การออกแบบนิเทศศิลป์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A307
090001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A307
014021116เคมีสำหรับวิศวกร610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ฉลวย เสาวคนธ์,30 ม.ค. 6310.00-11.30STC201ผศ.ดร.พงศ์เทพอ.ชนิดา
024021116เคมีสำหรับวิศวกร620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ฉลวย เสาวคนธ์,30 ม.ค. 6310.00-11.30STC201

อ.ชุมพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511205ขนมอบเชิงพาณิชย์600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร620420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45คหกรรม1อ.รสสุคนธ์อ.ชุมพล
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308รศ.ดร.จักรกฤษณ์อ.ชุมพล
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา600313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB304อ.ชุมพลอ.มานิตย์
014123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB305อ.ชุมพลรศ.ดร.จักรกฤษณ์

อ.ฐิติพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511205ขนมอบเชิงพาณิชย์600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชุมพล
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610314002การศึกษาปฐมวัยจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A301อ.ฐิติพรผศ.ดร.รัชนี
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610445711การออกแบบนิเทศศิลป์จิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A301
014083119การฝึกด้วยน้ำหนัก600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ฐิติพร
014513206ขนมไทย610420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.จงรัก
014084901การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45942อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ฐิติพร

อ.ดร.กนกวรรณ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น620425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308อ.กนกวรรณ มอ.ดร.กนกวรรณ ก
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี590315201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309อ.ดร.อัมพวันอ.ดร.กนกวรรณ ก
024023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี590315202เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309
014033109อนุกรมวิธาน600315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306อ.พัทธชัยอ.ดร.กนกวรรณ ก
024033109อนุกรมวิธาน600315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB305อ.ดร.กนกวรรณ กผศ.ดร.ศรัณยู
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต610429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB304อ.ดร.กนกวรรณ กผศ.ไชยยา

อ.ดร.กฤษณะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว600310802พลศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00A311อ.กิตติ์ คอ.ดร.กฤษณะ
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310303สังคมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A206อ.ดร.สะอาดอ.ดร.กฤษณะ
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310402คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A206
010001208ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์620425301ชีววิทยากฤษณะ คำฟอง, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง28 ม.ค. 6314.15-15.45A301อ.ดร.กฤษณะอ.สุรพล
040001208ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์620439801การบัญชีกฤษณะ คำฟอง, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง28 ม.ค. 6314.15-15.45A301
014013115ดาราศาสตร์ 1590316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กฤษณะ
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-กฤษณะ คำฟอง, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45A404อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.ธนากร

อ.ดร.กิตติ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033902ชีวสถิติ600425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00STC301อ.ดร.กิตติ อ.ดร.อัมพวัน
014021102เคมีพื้นฐาน620316201ฟิสิกส์พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.กิตติ
014093201ทฤษฎีเซต610310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, นราวดี นวลสอาด,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306อ.นราวดีอ.ดร.กิตติ
014032601จุลชีววิทยา620420601อาหารและโภชนาการวันวิสาข์ พิระภาค, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30STC301อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.กิตติ

อ.ดร.กิตติวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2620427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB306อ.ดร.กิตติวรรณอ.พัทธชัย
014071305โภชนาการสาธารณสุข620427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB306อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.กชกร
014072327การส่งเสริมสุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB304อ.ดร.กิตติวรรณอ.ชนิดา
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB307อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.จิราพร ก
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กิตติวรรณ
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306
014061702การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45ENV101ผศ.ปริญญาอ.ดร.กิตติวรรณ

อ.ดร.จิราพร ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB307อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.จิราพร ก
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน610315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.ชาติทนง
014512205อาหารว่าง610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.จิราพร ก
040001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620440201ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A306อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.จิราพร ก
050001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620440211ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A306
014011309ฟิสิกส์พื้นฐาน620315301ชีววิทยาธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,30 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310อ.กนกวรรณ มอ.ดร.จิราพร ก
014021119เคมีสำหรับครู 2620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310อ.ดร.จิราพร กผศ.ดร.พงศ์เทพ

อ.ดร.ฉลวย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012101ทัศนศาสตร์600316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ฉลวย
024012101ทัศนศาสตร์600316202ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต600425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC301ผศ.ดร.กชกรอ.ดร.ฉลวย
014513305การจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับการเดินทางและธุรกิจการท่องเที่ยว600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.ฉลวย
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45844อ.กิตติ์ คอ.ดร.ฉลวย
014091609คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45STB103อ.ดร.ฉลวยอ.จุฬาลักษณ์

อ.ดร.ชัยณรงค์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011306ฟิสิกส์ 2620316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB305อ.ดร.ชัยณรงค์อ.จงรัก

อ.ดร.ชาติทนง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063412การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30ENV101อ.ดร.ชาติทนงอ.มานิตย์
014082602บาสเกตบอล 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45844อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.ชาติทนง
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ620427901สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล, จิราพร เกตุวราภรณ์,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309อ.ดร.อัมพวันอ.ดร.ชาติทนง
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน610315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.ชาติทนง
024093201ทฤษฎีเซต610310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB307อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.ชาติทนง
014061701การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308อ.ดร.ชาติทนงผศ.ดร.ศรัณยู

อ.ดร.ดิเรก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014111101หลักสถิติ610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมดิเรก บัวหลวง, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310อ.ดร.ดิเรกอ.สุรพล
024111101หลักสถิติ620434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ดิเรก บัวหลวง, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310
034111101หลักสถิติ620434951การจัดการธุรกิจบริการดิเรก บัวหลวง, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310
014094504ทฤษฎีกราฟ600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB303อ.ดร.ดิเรกผศ.ดร.ราตรี
024092201ระบบจำนวน620310403คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307อ.ดร.ดิเรกอ.ดร.ธนิต
034092201ระบบจำนวน620310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310102ภาษาไทยดิเรก บัวหลวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45นิเทศอ.ดร.ดิเรกอ.จำรูญ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45นิเทศ
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิเรก บัวหลวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45นิเทศ
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434921การตลาดดิเรก บัวหลวง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45นิเทศ
034092601พีชคณิตเชิงเส้น620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308อ.ดร.ดิเรกอ.สุรพล
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2620310402คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308อ.ดร.ดิเรกผศ.ดร.กชกร

อ.ดร.ธนากร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083118การนวดทางการกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00844อ.ดร.ธนากรผศ.ชื่นกมล
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม620429701เทคโนโลยีสารสนเทศราตรี คำโมง, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB305ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.ธนากร
014121403การปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์620429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB305อ.พิชิตอ.ดร.ธนากร
010001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620420601อาหารและโภชนาการมานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A307อ.ชนิดาอ.ดร.ธนากร
070001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620445711การออกแบบนิเทศศิลป์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A307
090001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A307
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-กฤษณะ คำฟอง, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45A404อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.ธนากร

อ.ดร.ธนิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์ธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A202อ.ดร.ธนิตอ.รสสุคนธ์
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A202
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610445701ศิลปกรรมธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A202
024092201ระบบจำนวน620310403คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307อ.ดร.ดิเรกอ.ดร.ธนิต
034092201ระบบจำนวน620310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB307
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน620451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.ดร.ธนิตอ.ดร.สุทธิดา
014122202โครงสร้างข้อมูล600315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310อ.กฤษณ์อ.ดร.ธนิต
024122202โครงสร้างข้อมูล620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB310
014092601พีชคณิตเชิงเส้น610310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306ผศ.ไชยยาอ.ดร.ธนิต
110001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620441801การท่องเที่ยววีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207อ.รสสุคนธ์อ.ดร.ธนิต
120001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620443511ดนตรีไทยวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207
130001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620444201การพัฒนาชุมชนวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207
140001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620466511เทคโนโลยีอุตสาหการวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207
160001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620476401ภาษาจีนธุรกิจวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207

อ.ดร.นภาภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024093301พีชคณิตนามธรรม 1600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB305อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.จิราภรณ์ น
024094504ทฤษฎีกราฟ600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB304อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
044092201ระบบจำนวน620310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.โสภณ
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610439801การบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A305อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.เสรี
024093201ทฤษฎีเซต610310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB307อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.ชาติทนง

อ.ดร.พันธุ์ทิพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2600315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.พีระพล
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2600315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์สิงหเดช แตงจวง, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC402รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานสิงหเดช แตงจวง, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC402
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB304อ.ดร.โสภณอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014021102เคมีพื้นฐาน620316201ฟิสิกส์พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.กิตติ
024011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.กนกวรรณ มอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
024021119เคมีสำหรับครู 2620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.นารีวรรณ

อ.ดร.ภาคภูมิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45A208อ.ดร.ภาคภูมิอ.วิไลวรรณ
024084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45A208
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610443521ดนตรีสากลกิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A204อ.ดร.ภาคภูมิอ.สุรพล
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310302สังคมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A204
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310303สังคมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A204
014083119การฝึกด้วยน้ำหนัก600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ฐิติพร
014082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30A310อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ชื่นกมล
014081507เทนนิส620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00844อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
060001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620434921การตลาดภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ชื่นกมล ปัญญายง30 ม.ค. 6312.30-14.00A206อ.ดร.ภาคภูมิอ.จงรัก
090001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620440201ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ชื่นกมล ปัญญายง30 ม.ค. 6312.30-14.00A206

อ.ดร.วชิราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.พรเทพอ.ดร.วชิราภรณ์
014093404การวิเคราะห์เมททริกซ์600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB305อ.ดร.สะอาดอ.ดร.วชิราภรณ์
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างเอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC401อ.ดร.เอมอรอ.ดร.วชิราภรณ์
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC401
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC401
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน610315302ชีววิทยาวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พิชิต
024074337การบริหารงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB304ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.วชิราภรณ์
014022626เคมีวิเคราะห์ 2610315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,30 ม.ค. 6312.30-14.00A310อ.ดร.วชิราภรณ์อ.เผด็จการ

อ.ดร.วรวุฒิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว600310801พลศึกษาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00A310อ.ดร.วรวุฒิอ.กานต์ธิดา
014082602บาสเกตบอล 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45844อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.ชาติทนง
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610476401ภาษาจีนธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A405อ.วิไลวรรณอ.ดร.วรวุฒิ
264000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310301สังคมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A405
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30942อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.พงศ์เทพ
014083408แอโรบิคแดนซ์600429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45942อ.ดร.วรวุฒิอ.พิชิต
150001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)วรวุฒิ ธุวะคำ, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, กานต์ธิดา ไชยมา30 ม.ค. 6312.30-14.00IC304อ.ดร.วรวุฒิอ.พัทธชัย

อ.ดร.วันวิสาข์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032608สรีวิทยาของจุลินทรีย์600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45STC301อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ธันยบูรณ์
014033107วิวัฒนาการ600315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45STB103อ.ดร.วันวิสาข์อ.สุรพล
024033107วิวัฒนาการ600315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45STB103
014094201ทฤษฎีจำนวน590310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.วันวิสาข์
024094201ทฤษฎีจำนวน590310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ไม่ระบุ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309
024091106แคลคูลัสเบื้องต้น610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวรินสินี จันทะคุณ, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB304ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.วันวิสาข์
014032601จุลชีววิทยา620420601อาหารและโภชนาการวันวิสาข์ พิระภาค, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30STC301อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.กิตติ

อ.ดร.วารุณี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ600315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30STC202อ.ดร.วารุณีรศ.ดร.สิงหเดช
034033605เทคโนโลยีชีวภาพ600315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30STC202
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306อ.ดร.สุนีย์อ.ดร.วารุณี
014032401พันธุศาสตร์610451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309อ.ดร.วารุณีอ.พุทธดี
024032401พันธุศาสตร์610315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน620451101เกษตรศาสตร์วารุณี จอมกิติชัย, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB303อ.ดร.วารุณีอ.มานิตย์
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)วารุณี จอมกิติชัย, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30STB103อ.ดร.วารุณีผศ.ดร.ณัฐกฤตา
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30STB103

อ.ดร.วีรศักดิ์ จ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00942ผศ.ดร.เสรีอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A206อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.สุทธิพันธุ์
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610449001นิติศาสตร์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A206
014092201ระบบจำนวน600420401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB306อ.ดร.สะอาดอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610318001ภาษาจีนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.4510310อ.วรินสินีอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310101ภาษาไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.4510310
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี600315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307อ.ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.พีระพล
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี600315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307

อ.ดร.วีระศักดิ์ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ600420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45คหกรรม1อ.รสสุคนธ์อ.ดร.วีระศักดิ์ ก
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610443511ดนตรีไทยวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A202อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.สุทธิพันธุ์
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A202
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A202
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610166511เทคโนโลยีอุตสาหการวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A202
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A207อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.วีระศักดิ์ ก
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610312802การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A207
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610420601อาหารและโภชนาการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A207
014084901การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45942อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ฐิติพร

อ.ดร.สะอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093404การวิเคราะห์เมททริกซ์600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB305อ.ดร.สะอาดอ.ดร.วชิราภรณ์
014092201ระบบจำนวน600420401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB306อ.ดร.สะอาดอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310303สังคมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A206อ.ดร.สะอาดอ.ดร.กฤษณะ
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310402คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A206
024092601พีชคณิตเชิงเส้น610310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB307อ.ดร.สะอาดอ.ดร.สุทธิดา
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309อ.ดร.สะอาดอ.ศศิธร
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์นราวดี นวลสอาด, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309

อ.ดร.สุทธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30STB103อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.โสภณ
044033605เทคโนโลยีชีวภาพ600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30STB103
034121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310อ.พรเทพอ.ดร.สุทธิดา
034032401พันธุศาสตร์610315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.ดร.สุทธิดารศ.ดร.อิสระ
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน620451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.ดร.ธนิตอ.ดร.สุทธิดา
024031112ชีววิทยาสำหรับครู 2620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308อ.ดร.สุทธิดาอ.จงรัก
024092601พีชคณิตเชิงเส้น610310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB307อ.ดร.สะอาดอ.ดร.สุทธิดา

อ.ดร.สุนีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์610427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB307อ.ดร.สุนีย์ผศ.ดร.สุภาพร
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306อ.ดร.สุนีย์อ.ดร.วารุณี
024073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB306อ.ดร.สุนีย์อ.ศศิธร
100001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A307อ.มานิตย์อ.ดร.สุนีย์
020001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620134941คอมพิวเตอร์ธุรกิจวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, สุนีย์ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ30 ม.ค. 6312.30-14.00A205อ.ดร.สุนีย์อ.กิตติ์ ค
040001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, สุนีย์ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ30 ม.ค. 6312.30-14.00A205
050001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620425301ชีววิทยาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, สุนีย์ กันแจ่ม, สุทธิพันธุ์ แดงใจ30 ม.ค. 6312.30-14.00A205

อ.ดร.อัมพวัน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033902ชีวสถิติ600425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00STC301อ.ดร.กิตติ อ.ดร.อัมพวัน
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี590315201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309อ.ดร.อัมพวันอ.ดร.กนกวรรณ ก
024023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี590315202เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ620427901สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล, จิราพร เกตุวราภรณ์,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309อ.ดร.อัมพวันอ.ดร.ชาติทนง
020001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620429501วิทยาศาสตร์การกีฬานารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A203อ.พรเทพอ.ดร.อัมพวัน
060001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620445701ศิลปกรรมนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A203
014011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309อ.วิศิษฎ์อ.ดร.อัมพวัน

อ.ดร.เอมอร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309อ.มานิตย์อ.ดร.เอมอร
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างเอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC401อ.ดร.เอมอรอ.ดร.วชิราภรณ์
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC401
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC401
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กิตติวรรณ
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306
014091106แคลคูลัสเบื้องต้น610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปนราวดี นวลสอาด, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB303อ.นราวดีอ.ดร.เอมอร
014013115ดาราศาสตร์ 1590316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,29 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กฤษณะ

อ.ดร.โสภณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30STB103อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.โสภณ
044033605เทคโนโลยีชีวภาพ600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30STB103
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ600313901คอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB209อ.ดร.โสภณอ.วิไลวรรณ
044092201ระบบจำนวน620310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB308อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.โสภณ
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB304อ.ดร.โสภณอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2620310401คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, ,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309อ.ดร.โสภณผศ.ยุทธชัย

อ.นราวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093301พีชคณิตนามธรรม 1600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB304อ.นราวดีผศ.ดร.ณัฐกฤตา
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC401อ.วิศิษฎ์อ.นราวดี
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC401
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC401
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610446101รัฐประศาสนศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A204อ.นราวดีอ.จงรัก
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310103ภาษาไทยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A204
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A204
014091106แคลคูลัสเบื้องต้น610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปนราวดี นวลสอาด, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB303อ.นราวดีอ.ดร.เอมอร
014093201ทฤษฎีเซต610310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, นราวดี นวลสอาด,29 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306อ.นราวดีอ.ดร.กิตติ

อ.นารีวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024024707พลังงานทดแทนทางเคมี590315202เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306ผศ.ดร.พงศ์เทพอ.นารีวรรณ
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น620429701เทคโนโลยีสารสนเทศยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB303ผศ.ยุทธชัยอ.นารีวรรณ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB304อ.นารีวรรณผศ.ดร.สิริวดี
014031304สัตววิทยา620315301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45STB104ผศ.ดร.สิริวดีอ.นารีวรรณ
024021119เคมีสำหรับครู 2620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,30 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.นารีวรรณ

อ.พรเทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB310อ.พรเทพอ.ดร.วชิราภรณ์
034121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310อ.พรเทพอ.ดร.สุทธิดา
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB306รศ.ดร.อิสระอ.พรเทพ
020001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620429501วิทยาศาสตร์การกีฬานารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A203อ.พรเทพอ.ดร.อัมพวัน
060001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620445701ศิลปกรรมนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A203

อ.พัทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2620427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30GAB306อ.ดร.กิตติวรรณอ.พัทธชัย
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น620425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB308อ.กนกวรรณ มอ.พัทธชัย
014073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307อ.เผด็จการอ.พัทธชัย
014033109อนุกรมวิธาน600315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306อ.พัทธชัยอ.ดร.กนกวรรณ ก
024033109อนุกรมวิธาน600315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45GAB306
014031112ชีววิทยาสำหรับครู 2620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB309อ.พัทธชัยผศ.ดร.ศรัณยู
150001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)วรวุฒิ ธุวะคำ, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, กานต์ธิดา ไชยมา30 ม.ค. 6312.30-14.00IC304อ.ดร.วรวุฒิอ.พัทธชัย

อ.พิชิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2610427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB304ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.พิชิต
014092403แคลคูลัส 2620425301ชีววิทยาวรินสินี จันทะคุณ, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB305อ.วรินสินีอ.พิชิต
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน610315302ชีววิทยาวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พิชิต
014121403การปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์620429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00GAB305อ.พิชิตอ.ดร.ธนากร
014083408แอโรบิคแดนซ์600429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45942อ.ดร.วรวุฒิอ.พิชิต

อ.พุทธดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB309อ.พุทธดีผศ.ดร.พรทิพพา
014032401พันธุศาสตร์610451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309อ.ดร.วารุณีอ.พุทธดี
024032401พันธุศาสตร์610315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309
014034118อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์600425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30STC301ผศ.ดร.กชกรอ.พุทธดี
014063605พลังงานทดแทน600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00ENV101อ.พุทธดีอ.ศศิธร
014031601จุลชีววิทยาทั่วไป620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,30 ม.ค. 6312.30-14.00STB103ผศ.ดร.กชกรอ.พุทธดี

อ.มานิตย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063412การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,24 ม.ค. 6310.00-11.30ENV101อ.ดร.ชาติทนงอ.มานิตย์
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309อ.มานิตย์อ.ดร.เอมอร
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา600313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,28 ม.ค. 6310.00-11.30GAB304อ.ชุมพลอ.มานิตย์
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน620451101เกษตรศาสตร์วารุณี จอมกิติชัย, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB303อ.ดร.วารุณีอ.มานิตย์
100001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ราตรี คำโมง, จำรูญ จันทร์กุญชร29 ม.ค. 6714.15-15.45A307อ.มานิตย์อ.ดร.สุนีย์

อ.รสสุคนธ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ600420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45คหกรรม1อ.รสสุคนธ์อ.ดร.วีระศักดิ์ ก
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์ธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A202อ.ดร.ธนิตอ.รสสุคนธ์
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A202
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610445701ศิลปกรรมธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A202
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร620420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,27 ม.ค. 6308.15-09.45คหกรรม1อ.รสสุคนธ์อ.ชุมพล
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร600420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45คหกรรม1อ.รสสุคนธ์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
110001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620441801การท่องเที่ยววีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207อ.รสสุคนธ์อ.ดร.ธนิต
120001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620443511ดนตรีไทยวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207
130001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620444201การพัฒนาชุมชนวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207
140001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620466511เทคโนโลยีอุตสาหการวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207
160001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620476401ภาษาจีนธุรกิจวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, เผด็จการ กันแจ่ม, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล30 ม.ค. 6312.30-14.00A207

อ.วรินสินี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121205อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB304ผศ.ดร.พีระพลอ.วรินสินี
014063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45ENV101ผศ.ปริญญาอ.วรินสินี
014092403แคลคูลัส 2620425301ชีววิทยาวรินสินี จันทะคุณ, ,27 ม.ค. 6312.30-14.00GAB305อ.วรินสินีอ.พิชิต
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC402ผศ.ธันยบูรณ์อ.วรินสินี
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานเอมอร วันเอก, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45STC402
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610318001ภาษาจีนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.4510310อ.วรินสินีอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310101ภาษาไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.4510310

อ.วิศิษฎ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1600316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.สุภาพร
024012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1600316202ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB308
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC401อ.วิศิษฎ์อ.นราวดี
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC401
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30STC401
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น610316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00STC402อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.กชกร
014512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.วิศิษฎ์
014011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,30 ม.ค. 6310.00-11.30GAB309อ.วิศิษฎ์อ.ดร.อัมพวัน

อ.วิไลวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45A208อ.ดร.ภาคภูมิอ.วิไลวรรณ
024084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45A208
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ600313901คอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45GAB209อ.ดร.โสภณอ.วิไลวรรณ
014123107การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB310ผศ.ดร.พีระพลอ.วิไลวรรณ
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610476401ภาษาจีนธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A405อ.วิไลวรรณอ.ดร.วรวุฒิ
264000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310301สังคมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A405
020001208ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์620434711นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)กฤษณะ คำฟอง, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง28 ม.ค. 6314.15-15.45A302ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.วิไลวรรณ
030001208ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์620434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์กฤษณะ คำฟอง, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง28 ม.ค. 6314.15-15.45A302

อ.ศศิธร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB306อ.ดร.สุนีย์อ.ศศิธร
014063605พลังงานทดแทน600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00ENV101อ.พุทธดีอ.ศศิธร
044092601พีชคณิตเชิงเส้น620310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309อ.อนุชาอ.ศศิธร
014074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1600427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307อ.ศศิธรอ.สุรพล
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309อ.ดร.สะอาดอ.ศศิธร
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม620466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม620467101วิศวกรรมโลจิสติกส์นราวดี นวลสอาด, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309
010001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620134921การตลาดภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ศศิธร
030001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204
070001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204
080001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620440101ภาษาไทย(ภาษาไทย)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204
100001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ620440211ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้30 ม.ค. 6312.30-14.00A204

อ.สุทธิพันธุ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A206อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.สุทธิพันธุ์
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610449001นิติศาสตร์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จงรัก ดวงทอง,24 ม.ค. 6314.15-15.45A206
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610443511ดนตรีไทยวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A202อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.สุทธิพันธุ์
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A202
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A202
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610166511เทคโนโลยีอุตสาหการวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A202
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610310302สังคมศึกษายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A205ผศ.ยุทธชัยอ.สุทธิพันธุ์
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610446102รัฐประศาสนศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A205
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28 ม.ค. 6308.15-09.45A205
014513801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,28 ม.ค. 6312.30-14.00คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ไชยยา
014512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.วิศิษฎ์

อ.สุรพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014111101หลักสถิติ610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมดิเรก บัวหลวง, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310อ.ดร.ดิเรกอ.สุรพล
024111101หลักสถิติ620434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ดิเรก บัวหลวง, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310
034111101หลักสถิติ620434951การจัดการธุรกิจบริการดิเรก บัวหลวง, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB310
014033107วิวัฒนาการ600315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45STB103อ.ดร.วันวิสาข์อ.สุรพล
024033107วิวัฒนาการ600315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,24 ม.ค. 6314.15-15.45STB103
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610443521ดนตรีสากลกิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A204อ.ดร.ภาคภูมิอ.สุรพล
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310302สังคมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A204
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610310303สังคมศึกษากิตติ์ คุณกิตติ, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30A204
010001208ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์620425301ชีววิทยากฤษณะ คำฟอง, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง28 ม.ค. 6314.15-15.45A301อ.ดร.กฤษณะอ.สุรพล
040001208ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์620439801การบัญชีกฤษณะ คำฟอง, วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง28 ม.ค. 6314.15-15.45A301
034092601พีชคณิตเชิงเส้น620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308อ.ดร.ดิเรกอ.สุรพล
014074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1600427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307อ.ศศิธรอ.สุรพล

อ.อนุชา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1620316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27 ม.ค. 6310.00-11.30GAB305ผศ.ธันยบูรณ์อ.อนุชา
014074337การบริหารงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,28 ม.ค. 6314.15-15.45GAB305ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.อนุชา
044092601พีชคณิตเชิงเส้น620310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,29 ม.ค. 6308.15-09.45GAB309อ.อนุชาอ.ศศิธร
024074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,29 ม.ค. 6314.15-15.45GAB306ผศ.ดร.ศรัณยูอ.อนุชา
014124708เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,30 ม.ค. 6308.15-09.45GAB308อ.อนุชารศ.ดร.จักรกฤษณ์

อ.เผด็จการ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม600427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,24 ม.ค. 6308.15-09.45GAB305อ.เผด็จการผศ.ดร.จิราภรณ์ น
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24 ม.ค. 6312.30-14.00GAB305อ.เผด็จการผศ.ดร.จิราภรณ์ น
014073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,27 ม.ค. 6314.15-15.45GAB307อ.เผด็จการอ.พัทธชัย
030001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620439801การบัญชีนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A201ผศ.ดร.ราตรีอ.เผด็จการ
080001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A201
110001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล620467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ราตรี คำโมง, พิชิต พวงภาคีศิริ29 ม.ค. 6714.15-15.45A201
014022626เคมีวิเคราะห์ 2610315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,30 ม.ค. 6312.30-14.00A310อ.ดร.วชิราภรณ์อ.เผด็จการ

กลับหน้าหลัก