ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กชกร ลาภมาก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032106นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์620315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก22 ม.ค. 6408.15-09.45GAB205กชกร ลาภมากจุฬาลักษณ์ มหาวัน
034033605เทคโนโลยีชีวภาพ610315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB206กชกร ลาภมากณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา600315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204กชกร ลาภมากจงรัก ดวงทอง
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา600315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467101วิศวกรรมโลจิสติกส์สิงหเดช แตงจวง29 ม.ค. 6410.00-11.30STC402สิงหเดช แตงจวงกชกร ลาภมาก

กนกวรรณ กันยะมี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี 22 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204กนกวรรณ กันยะมี จำรูญ จันทร์กุญชร
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต620429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB209กนกวรรณ กันยะมีปริญญา ไกรวุฒินันท์
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ28 ม.ค. 6412.30-14.00STB104ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบกนกวรรณ กันยะมี
014121701ดิจิทัลเบื้องต้น630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิศิษฐ์ นาคใจ29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB307พิศิษฐ์ นาคใจกนกวรรณ กันยะมี

กนกวรรณ มารักษ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012101ทัศนศาสตร์610316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB207กนกวรรณ มารักษ์นราวดี นวลสอาด
044042101ดาราศาสตร์และอวกาศ620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB207กนกวรรณ มารักษ์พิศิษฐ์ นาคใจ
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น630425201เคมีกนกวรรณ มารักษ์28 ม.ค. 6410.00-11.30STC401กนกวรรณ มารักษ์ศรัณยู เรือนจันทร์
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น630425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์28 ม.ค. 6410.00-11.30STC401
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้น630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์28 ม.ค. 6410.00-11.30STC401
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น630425201เคมีกนกวรรณ มารักษ์28 ม.ค. 6412.30-14.00STC401กนกวรรณ มารักษ์ราตรี คำโมง
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น630425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์28 ม.ค. 6412.30-14.00STC401
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์28 ม.ค. 6412.30-14.00STC401
014013115ดาราศาสตร์ 1600316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB205กนกวรรณ มารักษ์จงรัก ดวงทอง
024013115ดาราศาสตร์ 1600316202ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB205

กฤษณะ คำฟอง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083118การนวดทางการกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์22 ม.ค. 6408.15-09.45A202ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชกฤษณะ คำฟอง
024083118การนวดทางการกีฬา620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์22 ม.ค. 6408.15-09.45A202
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB306พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะกฤษณะ คำฟอง
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204สิงหเดช แตงจวงกฤษณะ คำฟอง
014061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง01 ก.พ. 6412.30-14.00GAB304กฤษณะ คำฟองวรินสินี จันทะคุณ

กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ610313901คอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา22 ม.ค. 6410.00-11.30A902พีระพล ขุนอาสากฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB205เอมอร วันเอกกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์27 ม.ค. 6414.15-15.45A305กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ชื่นกมล ปัญญายง
024122202โครงสร้างข้อมูล630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB307กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ

กานต์ธิดา ไชยมา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023202เคมีอนินทรีย์ 2610315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB207พันธุ์ทิพย์ ถือเงินกานต์ธิดา ไชยมา
014511202หลักการประกอบอาหาร630420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา26 ม.ค. 6410.00-11.30คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาไชยยา แซ่ยับ
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีม610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา 28 ม.ค. 6408.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมา เสรี แสงอุทัย
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม620420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา29 ม.ค. 6410.00-11.30คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาเสรี แสงอุทัย

กิตติ เมืองตุ้ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044033605เทคโนโลยีชีวภาพ610315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB207กิตติ เมืองตุ้มพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา610315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB207กิตติ เมืองตุ้มจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
014034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา600315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204กิตติ เมืองตุ้มพรเทพ จันทร์เพ็ง
024034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา600315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม630166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล 01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB107วิไลวรรณ รัตนกูลกิตติ เมืองตุ้ม
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม630467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล 01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB107

กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ630427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ 22 ม.ค. 6410.00-11.30GAB206ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ดิเรก บัวหลวง25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB209ดิเรก บัวหลวงกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
044093301พีชคณิตนามธรรม620310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB306พัชรี มณีรัตน์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
014072327การส่งเสริมสุขภาพ620427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB207กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง

กิตติ์ คุณกิตติ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB207มานิตย์ พ่วงบางโพกิตติ์ คุณกิตติ
014063425เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์ 26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB304ปริญญา ไกรวุฒินันท์ กิตติ์ คุณกิตติ
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา610315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB209สุทธิดา วิทนาลัยกิตติ์ คุณกิตติ
014013310เทคโนโลยีพลังงาน610316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204สิงหเดช แตงจวงกิตติ์ คุณกิตติ

จงรัก ดวงทอง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์620427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB304จงรัก ดวงทองนภาภรณ์ จันทร์สี
024052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB205ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์จงรัก ดวงทอง
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา600315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204กชกร ลาภมากจงรัก ดวงทอง
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา600315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204
014013115ดาราศาสตร์ 1600316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB205กนกวรรณ มารักษ์จงรัก ดวงทอง
024013115ดาราศาสตร์ 1600316202ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB205

จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024092601พีชคณิตเชิงเส้น630310402คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB205วรินสินี จันทะคุณจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
014073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2610427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB209จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์จุฬาลักษณ์ มหาวัน
014072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1620427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB304จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา610315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB207กิตติ เมืองตุ้มจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

จันทร์เพ็ญ ชุมแสง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032601จุลชีววิทยา630420601อาหารและโภชนาการกชกร ลาภมาก22 ม.ค. 6408.15-09.45คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ610420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้25 ม.ค. 6412.30-14.00คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์26 ม.ค. 6408.15-09.45A302ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ620420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ29 ม.ค. 6412.30-14.00คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจจันทร์เพ็ญ ชุมแสง

จำรูญ จันทร์กุญชร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี 22 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204กนกวรรณ กันยะมี จำรูญ จันทร์กุญชร
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB107จำรูญ จันทร์กุญชรเผด็จการ กันแจ่ม
014033106นิเวศวิทยา620425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB304วันวิสาข์ พิระภาคจำรูญ จันทร์กุญชร
014124708เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร 01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB204จำรูญ จันทร์กุญชร สะอาด อยู่เย็น

จิราพร เกตุวราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB204จิราพร เกตุวราภรณ์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย
014021119เคมีสำหรับครู 2630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราพร เกตุวราภรณ์29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB305จิราพร เกตุวราภรณ์วารุณี จอมกิติชัย
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630420601อาหารและโภชนาการจิราพร เกตุวราภรณ์29 ม.ค. 6412.30-14.00STC201จิราพร เกตุวราภรณ์ชาติทนง โพธิ์ดง
044021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์29 ม.ค. 6412.30-14.00STC201
014021301เคมีอินทรีย์630425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์01 ก.พ. 6412.30-14.00GAB209จิราพร เกตุวราภรณ์พัชรี มณีรัตน์

จิราภรณ์ นิคมทัศน์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204จิราภรณ์ นิคมทัศน์จุฬาลักษณ์ มหาวัน
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600315302ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204
014032104ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล630315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB306จิราภรณ์ นิคมทัศน์ธนากร ธนวัฒน์
014032202พฤกษศาสตร์630315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB306จิราภรณ์ นิคมทัศน์ พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน
014033108ชีววิทยาของเซลล์620425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB206จิราภรณ์ นิคมทัศน์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

จุฬาลักษณ์ มหาวัน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032106นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์620315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก22 ม.ค. 6408.15-09.45GAB205กชกร ลาภมากจุฬาลักษณ์ มหาวัน
024123107การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204จุฬาลักษณ์ มหาวันชาติทนง โพธิ์ดง
014073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2610427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB209จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์จุฬาลักษณ์ มหาวัน
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204จิราภรณ์ นิคมทัศน์จุฬาลักษณ์ มหาวัน
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600315302ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204

ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063802การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์22 ม.ค. 6410.00-11.30GAB205สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
014072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1620427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB304จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2630310403คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ 28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB206วรินสินี จันทะคุณ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
014033108ชีววิทยาของเซลล์620425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB206จิราภรณ์ นิคมทัศน์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

ชาติทนง โพธิ์ดง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063412การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง22 ม.ค. 6412.30-14.00GAB205ชาติทนง โพธิ์ดงศรัณยู เรือนจันทร์
024123107การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204จุฬาลักษณ์ มหาวันชาติทนง โพธิ์ดง
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน630451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB306ธนิต เมธีนุกูลชาติทนง โพธิ์ดง
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630420601อาหารและโภชนาการจิราพร เกตุวราภรณ์29 ม.ค. 6412.30-14.00STC201จิราพร เกตุวราภรณ์ชาติทนง โพธิ์ดง
044021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์29 ม.ค. 6412.30-14.00STC201

ชื่นกมล ปัญญายง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร630420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง 25 ม.ค. 6410.00-11.30คหกรรม1ชื่นกมล ปัญญายง เสรี แสงอุทัย
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล26 ม.ค. 6408.15-09.45A310วิไลวรรณ รัตนกูลชื่นกมล ปัญญายง
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์27 ม.ค. 6414.15-15.45A305กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ชื่นกมล ปัญญายง
014073415วิทยาการระบาด620427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย01 ก.พ. 6412.30-14.00GAB207พงษ์ศักดิ์ อ้นมอยชื่นกมล ปัญญายง

ชุมพล แพร่น่าน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB209ชุมพล แพร่น่านพิชิต พวงภาคีศิริ
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร630420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้26 ม.ค. 6412.30-14.00คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้ชุมพล แพร่น่าน
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา610313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB205ชุมพล แพร่น่านสุรพล ชุ่มกลิ่น
014093604กำหนดการเชิงเส้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ01 ก.พ. 6408.15-09.45GAB206ยุทธชัย มิ่งขวัญชุมพล แพร่น่าน

ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511204ขนมอบ620420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล22 ม.ค. 6410.00-11.30คหกรรม1ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลไชยยา แซ่ยับ
014511205ขนมอบเชิงพาณิชย์610420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล22 ม.ค. 6412.30-14.00คหกรรม1ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2610315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB207พรทิพพา พิญญาพงษ์ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล
02ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก29 ม.ค. 6412.30-14.00STC401เอมอร วันเอกฐิติพร เทียรฆนิธิกูล
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างเอมอร วันเอก29 ม.ค. 6412.30-14.00STC401
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานเอมอร วันเอก29 ม.ค. 6412.30-14.00STC401

ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083118การนวดทางการกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์22 ม.ค. 6408.15-09.45A202ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชกฤษณะ คำฟอง
024083118การนวดทางการกีฬา620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์22 ม.ค. 6408.15-09.45A202
034033605เทคโนโลยีชีวภาพ610315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB206กชกร ลาภมากณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช
024092201ระบบจำนวน630310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB205นภาภรณ์ จันทร์สีณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช01 ก.พ. 6410.00-11.30A203ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชธนิต เมธีนุกูล

ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี600315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB304ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
024024707พลังงานทดแทนทางเคมี600315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB304
014021116เคมีสำหรับวิศวกร620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ28 ม.ค. 6410.00-11.30STC201ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบวีรศักดิ์ จอมกิติชัย
044021116เคมีสำหรับวิศวกร630467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ28 ม.ค. 6410.00-11.30STC201
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ28 ม.ค. 6412.30-14.00STB104ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบกนกวรรณ กันยะมี
034092201ระบบจำนวน630310403คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB206ธัชชัย อยู่ยิ่งณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ

ณิชารีย์ ใจคำวัง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092601พีชคณิตเชิงเส้น630310401คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204สะอาด อยู่เย็นณิชารีย์ ใจคำวัง
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน630451101เกษตรศาสตร์สิริวดี พรหมน้อย 26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB306สิริวดี พรหมน้อย ณิชารีย์ ใจคำวัง
014074337การบริหารงานสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB207ณิชารีย์ ใจคำวังราตรี คำโมง
014072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2620427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB207ณิชารีย์ ใจคำวังพิศิษฐ์ นาคใจ

ดิเรก บัวหลวง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ดิเรก บัวหลวง25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB209ดิเรก บัวหลวงกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
014082602บาสเกตบอล 2610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ26 ม.ค. 6410.00-11.30A302วรวุฒิ ธุวะคำดิเรก บัวหลวง
034021116เคมีสำหรับวิศวกร630467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง28 ม.ค. 6410.00-11.30STB104วชิราภรณ์ เขียวมั่งดิเรก บัวหลวง
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)วรินสินี จันทะคุณ29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB304วรินสินี จันทะคุณดิเรก บัวหลวง

ธนากร ธนวัฒน์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์22 ม.ค. 6408.15-09.45GAB204ธนากร ธนวัฒน์วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1630427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์22 ม.ค. 6412.30-14.00GAB206ธนากร ธนวัฒน์โสภณ วิริยะรัตนกุล
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB308วิไลวรรณ รัตนกูลธนากร ธนวัฒน์
014032104ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล630315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB306จิราภรณ์ นิคมทัศน์ธนากร ธนวัฒน์

ธนิต เมธีนุกูล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน630451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB306ธนิต เมธีนุกูลชาติทนง โพธิ์ดง
024021116เคมีสำหรับวิศวกร630162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธนิต เมธีนุกูล28 ม.ค. 6410.00-11.30STC202ธนิต เมธีนุกูลพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธนิต เมธีนุกูล28 ม.ค. 6412.30-14.00STC201ธนิต เมธีนุกูลพิชิต พวงภาคีศิริ
044021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธนิต เมธีนุกูล28 ม.ค. 6412.30-14.00STC201
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช01 ก.พ. 6410.00-11.30A203ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชธนิต เมธีนุกูล

ธัชชัย อยู่ยิ่ง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034092601พีชคณิตเชิงเส้น630310403คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB206ธัชชัย อยู่ยิ่งพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
054093301พีชคณิตนามธรรม620310403คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB307ธัชชัย อยู่ยิ่งศศิธร สุขจิตต์
034092201ระบบจำนวน630310403คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB206ธัชชัย อยู่ยิ่งณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ
014093406แคลคูลัส 3620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ธัชชัย อยู่ยิ่ง29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB304ธัชชัย อยู่ยิ่งนารีวรรณ พวงภาคีศิริ

ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ630427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ 22 ม.ค. 6410.00-11.30GAB206ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
024052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB205ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์จงรัก ดวงทอง
034042101ดาราศาสตร์และอวกาศ620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB206ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์พีระพล ขุนอาสา
024012103กลศาสตร์ 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB206ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก29 ม.ค. 6412.30-14.00STC402ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก29 ม.ค. 6412.30-14.00STC402

นภาภรณ์ จันทร์สี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์620427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB304จงรัก ดวงทองนภาภรณ์ จันทร์สี
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย 26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB205สิริวดี พรหมน้อย นภาภรณ์ จันทร์สี
014012103กลศาสตร์ 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB205เอมอร วันเอกนภาภรณ์ จันทร์สี
024092201ระบบจำนวน630310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB205นภาภรณ์ จันทร์สีณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช

นราวดี นวลสอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021111หลักเคมี 2630425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB306วีรศักดิ์ จอมกิติชัย นราวดี นวลสอาด
014012101ทัศนศาสตร์610316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB207กนกวรรณ มารักษ์นราวดี นวลสอาด
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล29 ม.ค. 6410.00-11.30STC401วิศิษฎ์ มหานิลนราวดี นวลสอาด
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล29 ม.ค. 6410.00-11.30STC401
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล29 ม.ค. 6410.00-11.30STC401
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล29 ม.ค. 6410.00-11.30STC401
014032107สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต620315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย 01 ก.พ. 6412.30-14.00GAB204สุทธิดา วิทนาลัย นราวดี นวลสอาด

นารีวรรณ พวงภาคีศิริ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี600315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB304ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
024024707พลังงานทดแทนทางเคมี600315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB304
014062901สัมมนาสิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB308ปริญญา ไกรวุฒินันท์ นารีวรรณ พวงภาคีศิริ
014093406แคลคูลัส 3620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ธัชชัย อยู่ยิ่ง29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB304ธัชชัย อยู่ยิ่งนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
014012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1610316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล01 ก.พ. 6408.15-09.45GAB204วิศิษฎ์ มหานิลนารีวรรณ พวงภาคีศิริ

ปริญญา ไกรวุฒินันท์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต620429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB209กนกวรรณ กันยะมีปริญญา ไกรวุฒินันท์
014063425เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์ 26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB304ปริญญา ไกรวุฒินันท์ กิตติ์ คุณกิตติ
014062901สัมมนาสิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB308ปริญญา ไกรวุฒินันท์ นารีวรรณ พวงภาคีศิริ
014031112ชีววิทยาสำหรับครู 2630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB305พัทธชัย ปิ่นนาคปริญญา ไกรวุฒินันท์

พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511205ขนมอบเชิงพาณิชย์610420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล22 ม.ค. 6412.30-14.00คหกรรม1ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
034092601พีชคณิตเชิงเส้น630310403คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB206ธัชชัย อยู่ยิ่งพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
044033605เทคโนโลยีชีวภาพ610315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB207กิตติ เมืองตุ้มพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
024021116เคมีสำหรับวิศวกร630162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธนิต เมธีนุกูล28 ม.ค. 6410.00-11.30STC202ธนิต เมธีนุกูลพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
014073415วิทยาการระบาด620427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย01 ก.พ. 6412.30-14.00GAB207พงษ์ศักดิ์ อ้นมอยชื่นกมล ปัญญายง

พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB306พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะเอมอร วันเอก
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB306พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะกฤษณะ คำฟอง
024122202โครงสร้างข้อมูล630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB307กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก29 ม.ค. 6412.30-14.00STC402ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก29 ม.ค. 6412.30-14.00STC402

พรทิพพา พิญญาพงษ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ630427901สาธารณสุขศาสตร์พรทิพพา พิญญาพงษ์25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB307พรทิพพา พิญญาพงษ์สุนีย์ กันแจ่ม
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2610315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB207พรทิพพา พิญญาพงษ์ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล
014023501ชีวเคมี 2610315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB209พรทิพพา พิญญาพงษ์สุนีย์ กันแจ่ม
014031102ชีววิทยา 2630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB308พัทธชัย ปิ่นนาคพรทิพพา พิญญาพงษ์

พรเทพ จันทร์เพ็ง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB206พรเทพ จันทร์เพ็งพัชรี มณีรัตน์
014033107วิวัฒนาการ610315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB303วันวิสาข์ พิระภาคพรเทพ จันทร์เพ็ง
024033107วิวัฒนาการ610315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB303
014034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา600315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204กิตติ เมืองตุ้มพรเทพ จันทร์เพ็ง
024034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา600315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204
014074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1610427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์01 ก.พ. 6408.15-09.45GAB205ศศิธร สุขจิตต์พรเทพ จันทร์เพ็ง

พัชรี มณีรัตน์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB206พรเทพ จันทร์เพ็งพัชรี มณีรัตน์
044093301พีชคณิตนามธรรม620310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB306พัชรี มณีรัตน์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
014071305โภชนาการสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB307ศศิธร สุขจิตต์พัชรี มณีรัตน์
014021301เคมีอินทรีย์630425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์01 ก.พ. 6412.30-14.00GAB209จิราพร เกตุวราภรณ์พัชรี มณีรัตน์

พัทธชัย ปิ่นนาค

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033109อนุกรมวิธาน610315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB303พัทธชัย ปิ่นนาคเผด็จการ กันแจ่ม
024033109อนุกรมวิธาน610315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB303
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204พัทธชัย ปิ่นนาคอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014031102ชีววิทยา 2630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB308พัทธชัย ปิ่นนาคพรทิพพา พิญญาพงษ์
014031112ชีววิทยาสำหรับครู 2630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB305พัทธชัย ปิ่นนาคปริญญา ไกรวุฒินันท์

พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023202เคมีอนินทรีย์ 2610315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB207พันธุ์ทิพย์ ถือเงินกานต์ธิดา ไชยมา
014021102เคมีพื้นฐาน630316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน 25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB307พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน พุทธดี อุบลศุข
014063605พลังงานทดแทน610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลศุข28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB308พุทธดี อุบลศุขพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน
014032202พฤกษศาสตร์630315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB306จิราภรณ์ นิคมทัศน์ พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน

พิชิต พวงภาคีศิริ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB209ชุมพล แพร่น่านพิชิต พวงภาคีศิริ
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธนิต เมธีนุกูล28 ม.ค. 6412.30-14.00STC201ธนิต เมธีนุกูลพิชิต พวงภาคีศิริ
044021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธนิต เมธีนุกูล28 ม.ค. 6412.30-14.00STC201
014133101การออกแบบและการบริหารเครือข่าย610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB205พิชิต พวงภาคีศิริอิสระ อินจันทร์
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์630429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ01 ก.พ. 6412.30-14.00GAB306พิชิต พวงภาคีศิริสุทธิพันธุ์ แดงใจ

พิศิษฐ์ นาคใจ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิศิษฐ์ นาคใจ22 ม.ค. 6410.00-11.30A903พิศิษฐ์ นาคใจสะอาด อยู่เย็น
044042101ดาราศาสตร์และอวกาศ620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB207กนกวรรณ มารักษ์พิศิษฐ์ นาคใจ
014121701ดิจิทัลเบื้องต้น630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิศิษฐ์ นาคใจ29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB307พิศิษฐ์ นาคใจกนกวรรณ กันยะมี
014072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2620427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB207ณิชารีย์ ใจคำวังพิศิษฐ์ นาคใจ

พีระพล ขุนอาสา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121205อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา22 ม.ค. 6408.15-09.45GAB206พีระพล ขุนอาสาพุทธดี อุบลศุข
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ610313901คอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา22 ม.ค. 6410.00-11.30A902พีระพล ขุนอาสากฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
034042101ดาราศาสตร์และอวกาศ620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB206ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์พีระพล ขุนอาสา
014013106กลศาสตร์ 2610316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม 28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB206สิงหเดช แตงจวงพีระพล ขุนอาสา

พุทธดี อุบลศุข

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121205อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา22 ม.ค. 6408.15-09.45GAB206พีระพล ขุนอาสาพุทธดี อุบลศุข
014021102เคมีพื้นฐาน630316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน 25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB307พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน พุทธดี อุบลศุข
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลศุข27 ม.ค. 6414.15-15.45A208พุทธดี อุบลศุขมานิตย์ พ่วงบางโพ
014063605พลังงานทดแทน610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลศุข28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB308พุทธดี อุบลศุขพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน

ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083119การฝึกด้วยน้ำหนัก610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์22 ม.ค. 6412.30-14.00A202ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์มานิตย์ พ่วงบางโพ
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์25 ม.ค. 6408.15-09.45A302ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง
014082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์26 ม.ค. 6408.15-09.45A302ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์29 ม.ค. 6412.30-14.00A301ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ

มานิตย์ พ่วงบางโพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083119การฝึกด้วยน้ำหนัก610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์22 ม.ค. 6412.30-14.00A202ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์มานิตย์ พ่วงบางโพ
044121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB207มานิตย์ พ่วงบางโพกิตติ์ คุณกิตติ
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลศุข27 ม.ค. 6414.15-15.45A208พุทธดี อุบลศุขมานิตย์ พ่วงบางโพ
014132601การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี610429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB303มานิตย์ พ่วงบางโพเผด็จการ กันแจ่ม

ยุทธชัย มิ่งขวัญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512205อาหารว่าง620420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ25 ม.ค. 6408.15-09.45คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจยุทธชัย มิ่งขวัญ
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์29 ม.ค. 6412.30-14.00A301ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ
014093604กำหนดการเชิงเส้น620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ01 ก.พ. 6408.15-09.45GAB206ยุทธชัย มิ่งขวัญชุมพล แพร่น่าน
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม630466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB108ยุทธชัย มิ่งขวัญวันวิสาข์ พิระภาค

รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032601จุลชีววิทยา630420601อาหารและโภชนาการกชกร ลาภมาก22 ม.ค. 6408.15-09.45คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ610420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้25 ม.ค. 6412.30-14.00คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร610420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้26 ม.ค. 6408.15-09.45คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้เสรี แสงอุทัย
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร630420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้26 ม.ค. 6412.30-14.00คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้ชุมพล แพร่น่าน

ราตรี คำโมง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122202โครงสร้างข้อมูล610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB306ราตรี คำโมงสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น630425201เคมีกนกวรรณ มารักษ์28 ม.ค. 6412.30-14.00STC401กนกวรรณ มารักษ์ราตรี คำโมง
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น630425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์28 ม.ค. 6412.30-14.00STC401
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์28 ม.ค. 6412.30-14.00STC401
014074337การบริหารงานสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB207ณิชารีย์ ใจคำวังราตรี คำโมง
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม630429701เทคโนโลยีสารสนเทศราตรี คำโมง01 ก.พ. 6408.15-09.45GAB306ราตรี คำโมงไชยยา แซ่ยับ

วชิราภรณ์ เขียวมั่ง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032102สรีรวิทยาทั่วไป620425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย22 ม.ค. 6408.15-09.45GAB207วารุณี จอมกิติชัยวชิราภรณ์ เขียวมั่ง
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์25 ม.ค. 6408.15-09.45A302ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง
034021116เคมีสำหรับวิศวกร630467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง28 ม.ค. 6410.00-11.30STB104วชิราภรณ์ เขียวมั่งดิเรก บัวหลวง
014072327การส่งเสริมสุขภาพ620427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB207กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง

วรวุฒิ ธุวะคำ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB308วารุณี จอมกิติชัยวรวุฒิ ธุวะคำ
014082602บาสเกตบอล 2610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ26 ม.ค. 6410.00-11.30A302วรวุฒิ ธุวะคำดิเรก บัวหลวง
034093301พีชคณิตนามธรรม620310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB305สะอาด อยู่เย็นวรวุฒิ ธุวะคำ
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB209วรวุฒิ ธุวะคำอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล

วรินสินี จันทะคุณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024092601พีชคณิตเชิงเส้น630310402คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB205วรินสินี จันทะคุณจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2630310403คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ 28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB206วรินสินี จันทะคุณ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)วรินสินี จันทะคุณ29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB304วรินสินี จันทะคุณดิเรก บัวหลวง
014061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง01 ก.พ. 6412.30-14.00GAB304กฤษณะ คำฟองวรินสินี จันทะคุณ

วันวิสาข์ พิระภาค

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม610427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB205ศรัณยู เรือนจันทร์วันวิสาข์ พิระภาค
014033107วิวัฒนาการ610315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB303วันวิสาข์ พิระภาคพรเทพ จันทร์เพ็ง
024033107วิวัฒนาการ610315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB303
014033106นิเวศวิทยา620425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB304วันวิสาข์ พิระภาคจำรูญ จันทร์กุญชร
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม630466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB108ยุทธชัย มิ่งขวัญวันวิสาข์ พิระภาค

วารุณี จอมกิติชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032102สรีรวิทยาทั่วไป620425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย22 ม.ค. 6408.15-09.45GAB207วารุณี จอมกิติชัยวชิราภรณ์ เขียวมั่ง
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB308วารุณี จอมกิติชัยวรวุฒิ ธุวะคำ
034052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ630316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)คชรัตน์ ภูฆัง26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB206อัมพวัน วิริยะรัตนกุลวารุณี จอมกิติชัย
014021119เคมีสำหรับครู 2630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราพร เกตุวราภรณ์29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB305จิราพร เกตุวราภรณ์วารุณี จอมกิติชัย

วิศิษฎ์ มหานิล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012302ฟิสิกส์ของคลื่น620316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล22 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204วิศิษฎ์ มหานิลสุรพล ชุ่มกลิ่น
014011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB305วิศิษฎ์ มหานิลอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1630316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)วิศิษฎ์ มหานิล25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB307วิศิษฎ์ มหานิลอิสระ อินจันทร์
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล29 ม.ค. 6410.00-11.30STC401วิศิษฎ์ มหานิลนราวดี นวลสอาด
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล29 ม.ค. 6410.00-11.30STC401
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล29 ม.ค. 6410.00-11.30STC401
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล29 ม.ค. 6410.00-11.30STC401
014012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1610316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล01 ก.พ. 6408.15-09.45GAB204วิศิษฎ์ มหานิลนารีวรรณ พวงภาคีศิริ

วิไลวรรณ รัตนกูล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB308วิไลวรรณ รัตนกูลธนากร ธนวัฒน์
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล26 ม.ค. 6408.15-09.45A310วิไลวรรณ รัตนกูลชื่นกมล ปัญญายง
014123106ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB303สุรพล ชุ่มกลิ่นวิไลวรรณ รัตนกูล
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม630166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล 01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB107วิไลวรรณ รัตนกูลกิตติ เมืองตุ้ม
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม630467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล 01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB107

วีรศักดิ์ จอมกิติชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021111หลักเคมี 2630425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB306วีรศักดิ์ จอมกิติชัย นราวดี นวลสอาด
014052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB204จิราพร เกตุวราภรณ์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย
014021116เคมีสำหรับวิศวกร620166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ28 ม.ค. 6410.00-11.30STC201ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบวีรศักดิ์ จอมกิติชัย
044021116เคมีสำหรับวิศวกร630467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ28 ม.ค. 6410.00-11.30STC201
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2630425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย01 ก.พ. 6412.30-14.00GAB303วีรศักดิ์ จอมกิติชัยสุนีย์ กันแจ่ม

วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์22 ม.ค. 6408.15-09.45GAB204ธนากร ธนวัฒน์วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี600315201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB304อัมพวัน วิริยะรัตนกุลวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
024023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี600315202เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB304
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว610310802พลศึกษาวรวุฒิ ธุวะคำ26 ม.ค. 6410.00-11.30A311วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์อิสระ อินจันทร์
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630425201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล29 ม.ค. 6412.30-14.00STC202อัมพวัน วิริยะรัตนกุลวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
034021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630425301ชีววิทยาอัมพวัน วิริยะรัตนกุล29 ม.ค. 6412.30-14.00STC202

ศรัณยู เรือนจันทร์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063412การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง22 ม.ค. 6412.30-14.00GAB205ชาติทนง โพธิ์ดงศรัณยู เรือนจันทร์
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม610427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB205ศรัณยู เรือนจันทร์วันวิสาข์ พิระภาค
014032401พันธุศาสตร์620425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB303สุทธิดา วิทนาลัยศรัณยู เรือนจันทร์
024032401พันธุศาสตร์620451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB303
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น630425201เคมีกนกวรรณ มารักษ์28 ม.ค. 6410.00-11.30STC401กนกวรรณ มารักษ์ศรัณยู เรือนจันทร์
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น630425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์28 ม.ค. 6410.00-11.30STC401
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้น630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์28 ม.ค. 6410.00-11.30STC401

ศศิธร สุขจิตต์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB305สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ศศิธร สุขจิตต์
054093301พีชคณิตนามธรรม620310403คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB307ธัชชัย อยู่ยิ่งศศิธร สุขจิตต์
014071305โภชนาการสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB307ศศิธร สุขจิตต์พัชรี มณีรัตน์
014074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1610427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์01 ก.พ. 6408.15-09.45GAB205ศศิธร สุขจิตต์พรเทพ จันทร์เพ็ง

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ600313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB204สอบนอกตาราง
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ600315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB205สอบนอกตาราง
014061702การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB305สอบนอกตาราง
014081601ฟุตบอล 1620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์25 ม.ค. 6412.30-14.00A303สอบนอกตาราง
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย25 ม.ค. 6412.30-14.00A302สอบนอกตาราง
014123107การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน25 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204สอบนอกตาราง
014081505ว่ายน้ำ 1630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์26 ม.ค. 6410.00-11.30A201สอบนอกตาราง
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว610310801พลศึกษากิตติ์ คุณกิตติ26 ม.ค. 6410.00-11.30A310สอบนอกตาราง
014093201ทฤษฎีเซต620422611คณิตศาสตร์ประยุกต์(คณิตศาสตร์)ไชยยา แซ่ยับ26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB303สอบนอกตาราง
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี610315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB209สอบนอกตาราง
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,26 ม.ค. 6412.30-14.00A302สอบนอกตาราง
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น630429701เทคโนโลยีสารสนเทศพัชรี มณีรัตน์26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB305สอบนอกตาราง
014024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี600315201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB305สอบนอกตาราง
024024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี600315202เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB305
014081507เทนนิส630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช28 ม.ค. 6408.15-09.45A203สอบนอกตาราง
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2630310401คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB204สอบนอกตาราง
014094201ทฤษฎีจำนวน600310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB303สอบนอกตาราง
024094201ทฤษฎีจำนวน600310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB304สอบนอกตาราง
014123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB207สอบนอกตาราง
024123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้620429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB207
014093301พีชคณิตนามธรรม 1610310401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB303สอบนอกตาราง
024093301พีชคณิตนามธรรม 1610310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB304สอบนอกตาราง
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง28 ม.ค. 6412.30-14.00STC202สอบนอกตาราง
014094303ทฤษฎีสมการ620310401คณิตศาสตร์พัชรี มณีรัตน์28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB303สอบนอกตาราง
024094303ทฤษฎีสมการ620310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB304สอบนอกตาราง
034094303ทฤษฎีสมการ620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB305สอบนอกตาราง
014094504ทฤษฎีกราฟ610310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB306สอบนอกตาราง
024094504ทฤษฎีกราฟ610310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB307สอบนอกตาราง
014092201ระบบจำนวน630310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB204สอบนอกตาราง
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม620429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB305สอบนอกตาราง
014082505ว่ายน้ำ 2620429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์29 ม.ค. 6410.00-11.30A301สอบนอกตาราง
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB206สอบนอกตาราง
02ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น630425201เคมีวารุณี จอมกิติชัย29 ม.ค. 6412.30-14.00STC301สอบนอกตาราง
03ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น630425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย29 ม.ค. 6412.30-14.00STC301
014014902ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์600316201ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB205สอบนอกตาราง
024014902ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์600316202ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB205
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น630420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย29 ม.ค. 6412.30-14.00STC301สอบนอกตาราง
044031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย29 ม.ค. 6412.30-14.00STC302สอบนอกตาราง
014083408แอโรบิคแดนซ์610429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB209สอบนอกตาราง
014084901การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช01 ก.พ. 6408.15-09.45A301สอบนอกตาราง
014091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม630467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พัชรี มณีรัตน์01 ก.พ. 6408.15-09.45GAB209สอบนอกตาราง
014092403แคลคูลัส 2630425201เคมีนราวดี นวลสอาด01 ก.พ. 6408.15-09.45GAB207สอบนอกตาราง
024092403แคลคูลัส 2630425301ชีววิทยานราวดี นวลสอาด01 ก.พ. 6408.15-09.45GAB207
014081501กรีฑา 1630429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ01 ก.พ. 6412.30-14.00A203สอบนอกตาราง

สะอาด อยู่เย็น

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิศิษฐ์ นาคใจ22 ม.ค. 6410.00-11.30A903พิศิษฐ์ นาคใจสะอาด อยู่เย็น
014092601พีชคณิตเชิงเส้น630310401คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204สะอาด อยู่เย็นณิชารีย์ ใจคำวัง
034093301พีชคณิตนามธรรม620310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB305สะอาด อยู่เย็นวรวุฒิ ธุวะคำ
014124708เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร 01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB204จำรูญ จันทร์กุญชร สะอาด อยู่เย็น

สิงหเดช แตงจวง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204สิงหเดช แตงจวงกฤษณะ คำฟอง
014013106กลศาสตร์ 2610316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม 28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB206สิงหเดช แตงจวงพีระพล ขุนอาสา
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467101วิศวกรรมโลจิสติกส์สิงหเดช แตงจวง29 ม.ค. 6410.00-11.30STC402สิงหเดช แตงจวงกชกร ลาภมาก
014013310เทคโนโลยีพลังงาน610316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204สิงหเดช แตงจวงกิตติ์ คุณกิตติ

สิริวดี พรหมน้อย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031304สัตววิทยา630315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)สิริวดี พรหมน้อย26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB304สิริวดี พรหมน้อยสุรพล ชุ่มกลิ่น
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย 26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB205สิริวดี พรหมน้อย นภาภรณ์ จันทร์สี
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน630451101เกษตรศาสตร์สิริวดี พรหมน้อย 26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB306สิริวดี พรหมน้อย ณิชารีย์ ใจคำวัง
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB303โสภณ วิริยะรัตนกุลสิริวดี พรหมน้อย

สุทธิดา วิทนาลัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032401พันธุศาสตร์620425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB303สุทธิดา วิทนาลัยศรัณยู เรือนจันทร์
024032401พันธุศาสตร์620451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB303
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา610315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB209สุทธิดา วิทนาลัยกิตติ์ คุณกิตติ
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ นิคมทัศน์01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB304สุทธิดา วิทนาลัยโสภณ วิริยะรัตนกุล
014032107สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต620315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย 01 ก.พ. 6412.30-14.00GAB204สุทธิดา วิทนาลัย นราวดี นวลสอาด

สุทธิพันธุ์ แดงใจ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512205อาหารว่าง620420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ25 ม.ค. 6408.15-09.45คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจยุทธชัย มิ่งขวัญ
014513801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางอาหารและโภชนาการ610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ29 ม.ค. 6408.15-09.45คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจไชยยา แซ่ยับ
014512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ620420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ29 ม.ค. 6412.30-14.00คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจจันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์630429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ01 ก.พ. 6412.30-14.00GAB306พิชิต พวงภาคีศิริสุทธิพันธุ์ แดงใจ

สุนีย์ กันแจ่ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ630427901สาธารณสุขศาสตร์พรทิพพา พิญญาพงษ์25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB307พรทิพพา พิญญาพงษ์สุนีย์ กันแจ่ม
014023501ชีวเคมี 2610315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB209พรทิพพา พิญญาพงษ์สุนีย์ กันแจ่ม
014073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม 28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB209สุนีย์ กันแจ่ม เผด็จการ กันแจ่ม
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2630425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย01 ก.พ. 6412.30-14.00GAB303วีรศักดิ์ จอมกิติชัยสุนีย์ กันแจ่ม

สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063802การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์22 ม.ค. 6410.00-11.30GAB205สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
014063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB305สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ศศิธร สุขจิตต์
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB108โสภณ วิริยะรัตนกุลสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
014122202โครงสร้างข้อมูล610315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB306ราตรี คำโมงสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

สุรพล ชุ่มกลิ่น

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012302ฟิสิกส์ของคลื่น620316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล22 ม.ค. 6412.30-14.00GAB204วิศิษฎ์ มหานิลสุรพล ชุ่มกลิ่น
014031304สัตววิทยา630315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)สิริวดี พรหมน้อย26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB304สิริวดี พรหมน้อยสุรพล ชุ่มกลิ่น
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา610313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน28 ม.ค. 6412.30-14.00GAB205ชุมพล แพร่น่านสุรพล ชุ่มกลิ่น
014123106ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB303สุรพล ชุ่มกลิ่นวิไลวรรณ รัตนกูล

อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB305วิศิษฎ์ มหานิลอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB204พัทธชัย ปิ่นนาคอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2630310402คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ 28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB205อิสระ อินจันทร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ29 ม.ค. 6410.00-11.30GAB209วรวุฒิ ธุวะคำอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล

อัมพวัน วิริยะรัตนกุล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี600315201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB304อัมพวัน วิริยะรัตนกุลวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
024023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี600315202เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB304
034052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ630316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)คชรัตน์ ภูฆัง26 ม.ค. 6408.15-09.45GAB206อัมพวัน วิริยะรัตนกุลวารุณี จอมกิติชัย
024012103กลศาสตร์ 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB206ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630425201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล29 ม.ค. 6412.30-14.00STC202อัมพวัน วิริยะรัตนกุลวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
034021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630425301ชีววิทยาอัมพวัน วิริยะรัตนกุล29 ม.ค. 6412.30-14.00STC202

อิสระ อินจันทร์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1630316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)วิศิษฎ์ มหานิล25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB307วิศิษฎ์ มหานิลอิสระ อินจันทร์
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว610310802พลศึกษาวรวุฒิ ธุวะคำ26 ม.ค. 6410.00-11.30A311วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์อิสระ อินจันทร์
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2630310402คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ 28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB205อิสระ อินจันทร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014133101การออกแบบและการบริหารเครือข่าย610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB205พิชิต พวงภาคีศิริอิสระ อินจันทร์

เผด็จการ กันแจ่ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033109อนุกรมวิธาน610315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB303พัทธชัย ปิ่นนาคเผด็จการ กันแจ่ม
024033109อนุกรมวิธาน610315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค25 ม.ค. 6408.15-09.45GAB303
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB107จำรูญ จันทร์กุญชรเผด็จการ กันแจ่ม
014073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม 28 ม.ค. 6408.15-09.45GAB209สุนีย์ กันแจ่ม เผด็จการ กันแจ่ม
014132601การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี610429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ29 ม.ค. 6412.30-14.00GAB303มานิตย์ พ่วงบางโพเผด็จการ กันแจ่ม

เสรี แสงอุทัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร630420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง 25 ม.ค. 6410.00-11.30คหกรรม1ชื่นกมล ปัญญายง เสรี แสงอุทัย
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร610420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้26 ม.ค. 6408.15-09.45คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้เสรี แสงอุทัย
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีม610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา 28 ม.ค. 6408.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมา เสรี แสงอุทัย
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม620420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา29 ม.ค. 6410.00-11.30คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาเสรี แสงอุทัย

เอมอร วันเอก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น620455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ25 ม.ค. 6410.00-11.30GAB306พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะเอมอร วันเอก
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์26 ม.ค. 6412.30-14.00GAB205เอมอร วันเอกกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
014012103กลศาสตร์ 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก28 ม.ค. 6410.00-11.30GAB205เอมอร วันเอกนภาภรณ์ จันทร์สี
02ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก29 ม.ค. 6412.30-14.00STC401เอมอร วันเอกฐิติพร เทียรฆนิธิกูล
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างเอมอร วันเอก29 ม.ค. 6412.30-14.00STC401
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานเอมอร วันเอก29 ม.ค. 6412.30-14.00STC401

โสภณ วิริยะรัตนกุล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1630427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์22 ม.ค. 6412.30-14.00GAB206ธนากร ธนวัฒน์โสภณ วิริยะรัตนกุล
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล26 ม.ค. 6410.00-11.30GAB108โสภณ วิริยะรัตนกุลสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล29 ม.ค. 6408.15-09.45GAB303โสภณ วิริยะรัตนกุลสิริวดี พรหมน้อย
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ นิคมทัศน์01 ก.พ. 6410.00-11.30GAB304สุทธิดา วิทนาลัยโสภณ วิริยะรัตนกุล

ไชยยา แซ่ยับ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511204ขนมอบ620420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล22 ม.ค. 6410.00-11.30คหกรรม1ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลไชยยา แซ่ยับ
014511202หลักการประกอบอาหาร630420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา26 ม.ค. 6410.00-11.30คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาไชยยา แซ่ยับ
014513801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางอาหารและโภชนาการ610420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ29 ม.ค. 6408.15-09.45คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจไชยยา แซ่ยับ
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม630429701เทคโนโลยีสารสนเทศราตรี คำโมง01 ก.พ. 6408.15-09.45GAB306ราตรี คำโมงไชยยา แซ่ยับ

กลับหน้าหลัก