ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กชกร ลาภมาก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032106นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์620315301กชกร ลาภมาก31 มี.ค. 6408.15-10.15GAB205กชกร ลาภมากชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
024092601พีชคณิตเชิงเส้น630310402ธัชชัย อยู่ยิ่ง01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB205ยุทธชัย มิ่งขวัญกชกร ลาภมาก
034033605เทคโนโลยีชีวภาพ610315301กิตติ เมืองตุ้ม02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB206กชกร ลาภมากอัมพวัน วิริยะรัตนกุล
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา600315301กชกร ลาภมาก07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB204กชกร ลาภมากจิราพร เกตุวราภรณ์
044031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น630429501วารุณี จอมกิติชัย08 เม.ย. 6413.30-15.00STC302กชกร ลาภมากพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ

กนกวรรณ มารักษ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012101ทัศนศาสตร์610316201กนกวรรณ มารักษ์02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB207กนกวรรณ มารักษ์ธัชชัย อยู่ยิ่ง
044042101ดาราศาสตร์และอวกาศ620310502กนกวรรณ มารักษ์02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB207กนกวรรณ มารักษ์ธนากร ธนวัฒน์
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น630425201กนกวรรณ มารักษ์07 เม.ย. 6410.30-12.30STC401กนกวรรณ มารักษ์อิสระ อินจันทร์
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น630425301กนกวรรณ มารักษ์07 เม.ย. 6410.30-12.30STC401
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้น630429401กนกวรรณ มารักษ์07 เม.ย. 6410.30-12.30STC401
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น630425201กนกวรรณ มารักษ์07 เม.ย. 6413.30-15.00STC401กนกวรรณ มารักษ์พิศิษฐ์ นาคใจ
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น630425301กนกวรรณ มารักษ์07 เม.ย. 6413.30-15.00STC401
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น630429401กนกวรรณ มารักษ์07 เม.ย. 6413.30-15.00STC401
014013115ดาราศาสตร์ 1600316201กนกวรรณ มารักษ์08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB205กนกวรรณ มารักษ์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล
024013115ดาราศาสตร์ 1600316202กนกวรรณ มารักษ์08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB205

กนกวรรณ กันยะมี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ610423801กนกวรรณ กันยะมี31 มี.ค. 6410.30-12.30GAB204กนกวรรณ กันยะมีจงรัก ดวงทอง
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต620429701กนกวรรณ กันยะมี01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB209กนกวรรณ กันยะมีอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์610313901จำรูญ จันทร์กุญชร02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB107จำรูญ จันทร์กุญชรกนกวรรณ กันยะมี
014124304เกมส์และการจำลอง590000001กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์05 เม.ย. 6415.45-17.45A305กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์กนกวรรณ กันยะมี
024094504ทฤษฎีกราฟ610310402นภาภรณ์ จันทร์สี07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB307นภาภรณ์ จันทร์สีกนกวรรณ กันยะมี

กฤษณะ คำฟอง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012302ฟิสิกส์ของคลื่น620316201วิศิษฎ์ มหานิล31 มี.ค. 6413.30-15.30GAB204วิศิษฎ์ มหานิลกฤษณะ คำฟอง
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ610310502ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB205เอมอร วันเอกกฤษณะ คำฟอง
014021116เคมีสำหรับวิศวกร620166801ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ07 เม.ย. 6410.30-12.30STC201ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบกฤษณะ คำฟอง
044021116เคมีสำหรับวิศวกร630467701ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ07 เม.ย. 6410.30-12.30STC201
014013310เทคโนโลยีพลังงาน610316201สิงหเดช แตงจวง08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB204สิงหเดช แตงจวงกฤษณะ คำฟอง
014061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม630429401กฤษณะ คำฟอง09 เม.ย. 6413.30-15.30GAB304กฤษณะ คำฟองมานิตย์ พ่วงบางโพ

กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ610313901พีระพล ขุนอาสา31 มี.ค. 6410.30-12.30A902กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย610429501ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์01 เม.ย. 6408.15-10.15A302ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
014124304เกมส์และการจำลอง590000001กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์05 เม.ย. 6415.45-17.45A305กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์กนกวรรณ กันยะมี
024122202โครงสร้างข้อมูล630423801กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB307กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์วรวุฒิ ธุวะคำ
014071305โภชนาการสาธารณสุข630427901ศศิธร สุขจิตต์08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB307ศศิธร สุขจิตต์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์

กานต์ธิดา ไชยมา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร630420601ชื่นกมล ปัญญายง01 เม.ย. 6410.30-12.30คหกรรม1ชื่นกมล ปัญญายงกานต์ธิดา ไชยมา
014081601ฟุตบอล 1620429501วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์01 เม.ย. 6413.30-15.00A303สุทธิพันธุ์ แดงใจกานต์ธิดา ไชยมา
014511202หลักการประกอบอาหาร630420601กานต์ธิดา ไชยมา02 เม.ย. 6410.30-12.30คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาชุมพล แพร่น่าน
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีม610420601กานต์ธิดา ไชยมา07 เม.ย. 6408.15-10.15คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาเสรี แสงอุทัย
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม620420601กานต์ธิดา ไชยมา07 เม.ย. 6410.30-12.30คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาไชยยา แซ่ยับ

กิตติ เมืองตุ้ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021111หลักเคมี 2630425201วีรศักดิ์ จอมกิติชัย01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB306วีรศักดิ์ จอมกิติชัยกิตติ เมืองตุ้ม
044033605เทคโนโลยีชีวภาพ610315302กิตติ เมืองตุ้ม02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB207กิตติ เมืองตุ้มพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา600315302กชกร ลาภมาก07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB204วันวิสาข์ พิระภาคกิตติ เมืองตุ้ม
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา610315301กิตติ เมืองตุ้ม08 เม.ย. 6408.15-09.45GAB207กิตติ เมืองตุ้มอิสระ อินจันทร์
014034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา600315301กิตติ เมืองตุ้ม08 เม.ย. 6410.30-12.00GAB204กิตติ เมืองตุ้มเอมอร วันเอก
024034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา600315302กิตติ เมืองตุ้ม08 เม.ย. 6410.30-12.00GAB204

กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ630427901ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์31 มี.ค. 6410.30-12.30GAB206ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
014011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2630310501วิศิษฎ์ มหานิล01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB305เอมอร วันเอกกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์610423801โสภณ วิริยะรัตนกุล02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB108โสภณ วิริยะรัตนกุลกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
014122202โครงสร้างข้อมูล610315401ราตรี คำโมง07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB306ราตรี คำโมงกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
014072327การส่งเสริมสุขภาพ620427901กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB207กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

กิตติ์ คุณกิตติ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ630429701มานิตย์ พ่วงบางโพ01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB207มานิตย์ พ่วงบางโพกิตติ์ คุณกิตติ
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว610310801กิตติ์ คุณกิตติ02 เม.ย. 6410.30-12.00A310กิตติ์ คุณกิตตินภาภรณ์ จันทร์สี
034092201ระบบจำนวน630310403นภาภรณ์ จันทร์สี08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB206นภาภรณ์ จันทร์สีกิตติ์ คุณกิตติ
014083408แอโรบิคแดนซ์610429501กิตติ์ คุณกิตติ08 เม.ย. 6413.30-15.00GAB209กิตติ์ คุณกิตติอิสระ อินจันทร์
014081501กรีฑา 1630429501กิตติ์ คุณกิตติ09 เม.ย. 6413.30-15.00A203กิตติ์ คุณกิตติจันทร์เพ็ญ ชุมแสง

จงรัก ดวงทอง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ610423801กนกวรรณ กันยะมี31 มี.ค. 6410.30-12.30GAB204กนกวรรณ กันยะมีจงรัก ดวงทอง
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์620427901จงรัก ดวงทอง01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB304จงรัก ดวงทองนภาภรณ์ จันทร์สี
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ610310501สิริวดี พรหมน้อย02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB204ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุลจงรัก ดวงทอง
014063605พลังงานทดแทน610429401พุทธดี อุบลศุข07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB308พุทธดี อุบลศุขจงรัก ดวงทอง
014092403แคลคูลัส 2630425201นราวดี นวลสอาด09 เม.ย. 6408.15-10.15GAB207นราวดี นวลสอาดจงรัก ดวงทอง
024092403แคลคูลัส 2630425301นราวดี นวลสอาด09 เม.ย. 6408.15-10.15GAB207

จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ630427901พรทิพพา พิญญาพงษ์ 01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB307พรทิพพา พิญญาพงษ์ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
014073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2610427901จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB209จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์สุรพล ชุ่มกลิ่น
014072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1620427901จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB304จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน
014012103กลศาสตร์ 1610310501เอมอร วันเอก07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB205สิริวดี พรหมน้อยจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม620429701ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB305ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุลจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

จันทร์เพ็ญ ชุมแสง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512205อาหารว่าง620420601สุทธิพันธุ์ แดงใจ01 เม.ย. 6408.15-10.15คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจจันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610166801วิไลวรรณ รัตนกูล02 เม.ย. 6408.15-10.15A310วิไลวรรณ รัตนกูลจันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014513801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางอาหารและโภชนาการ610420601สุทธิพันธุ์ แดงใจ08 เม.ย. 6408.15-09.45คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจจันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2630429501ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช09 เม.ย. 6410.30-12.00A203ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชจันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014081501กรีฑา 1630429501กิตติ์ คุณกิตติ09 เม.ย. 6413.30-15.00A203กิตติ์ คุณกิตติจันทร์เพ็ญ ชุมแสง

จำรูญ จันทร์กุญชร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ600313901สุรพล ชุ่มกลิ่น01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB204จำรูญ จันทร์กุญชรสะอาด อยู่เย็น
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์610313901จำรูญ จันทร์กุญชร02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB107จำรูญ จันทร์กุญชรกนกวรรณ กันยะมี
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001พุทธดี อุบลศุข05 เม.ย. 6415.45-17.45A208พุทธดี อุบลศุขจำรูญ จันทร์กุญชร
014074337การบริหารงานสาธารณสุข610427901ณิชารีย์ ใจคำวัง08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB207ณิชารีย์ ใจคำวังจำรูญ จันทร์กุญชร
014124708เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต610423801จำรูญ จันทร์กุญชร09 เม.ย. 6410.30-12.30GAB204จำรูญ จันทร์กุญชรฐิติพร เทียรฆนิธิกูล

จิราพร เกตุวราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น630429501วารุณี จอมกิติชัย01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB308วารุณี จอมกิติชัยจิราพร เกตุวราภรณ์
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา600315301กชกร ลาภมาก07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB204กชกร ลาภมากจิราพร เกตุวราภรณ์
014021119เคมีสำหรับครู 2630310501จิราพร เกตุวราภรณ์08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB305จิราพร เกตุวราภรณ์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630420601จิราพร เกตุวราภรณ์08 เม.ย. 6413.30-15.00STC201จิราพร เกตุวราภรณ์ไชยยา แซ่ยับ
044021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630429401จิราพร เกตุวราภรณ์08 เม.ย. 6413.30-15.00STC201
014021301เคมีอินทรีย์630425301จิราพร เกตุวราภรณ์09 เม.ย. 6413.30-15.30GAB209จิราพร เกตุวราภรณ์ณิชารีย์ ใจคำวัง

จิราภรณ์ นิคมทัศน์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ620310501ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB204วิศิษฎ์ มหานิลจิราภรณ์ นิคมทัศน์
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600315301จิราภรณ์ นิคมทัศน์07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB204จิราภรณ์ นิคมทัศน์ศศิธร สุขจิตต์
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600315302จิราภรณ์ นิคมทัศน์07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB204
014032104ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล630315301จิราภรณ์ นิคมทัศน์08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB306จิราภรณ์ นิคมทัศน์นราวดี นวลสอาด
014032202พฤกษศาสตร์630315301จิราภรณ์ นิคมทัศน์08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB306จิราภรณ์ นิคมทัศน์ธนิต เมธีนุกูล
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1630429401จิราภรณ์ นิคมทัศน์09 เม.ย. 6410.30-12.00GAB304จิราภรณ์ นิคมทัศน์พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน

จุฬาลักษณ์ มหาวัน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123107การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์610423801จุฬาลักษณ์ มหาวัน01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB204จุฬาลักษณ์ มหาวันปริญญา ไกรวุฒินันท์
024123107การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์610429701จุฬาลักษณ์ มหาวัน01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB204
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2630310403วรินสินี จันทะคุณ07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB206วรินสินี จันทะคุณจุฬาลักษณ์ มหาวัน
014094303ทฤษฎีสมการ620310401พัชรี มณีรัตน์07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB303พัชรี มณีรัตน์จุฬาลักษณ์ มหาวัน
014033106นิเวศวิทยา620425301วันวิสาข์ พิระภาค08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB304วันวิสาข์ พิระภาคจุฬาลักษณ์ มหาวัน
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467101เอมอร วันเอก08 เม.ย. 6413.30-15.00STC402พรทิพพา พิญญาพงษ์ จุฬาลักษณ์ มหาวัน

ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032106นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์620315301กชกร ลาภมาก31 มี.ค. 6408.15-10.15GAB205กชกร ลาภมากชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ610310501สิริวดี พรหมน้อย02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB204ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุลจงรัก ดวงทอง
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม620429701ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB305ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุลจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ610423801ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล 08 เม.ย. 6410.30-12.00GAB206ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน
014134801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ610429701นารีวรรณ พวงภาคีศิริ09 เม.ย. 6413.30-15.00GAB205นารีวรรณ พวงภาคีศิริชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

ชาติทนง โพธิ์ดง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063412การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม610429401ชาติทนง โพธิ์ดง31 มี.ค. 6413.30-15.30GAB205ชาติทนง โพธิ์ดงโสภณ วิริยะรัตนกุล
014061702การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 2610429401ชาติทนง โพธิ์ดง01 เม.ย. 6413.30-15.00GAB305ชาติทนง โพธิ์ดงณิชารีย์ ใจคำวัง
014023501ชีวเคมี 2610315201พรทิพพา พิญญาพงษ์02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB209พรทิพพา พิญญาพงษ์ชาติทนง โพธิ์ดง
014123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้610423801อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล 07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB207อนุชา เรืองศิริวัฒนกุลชาติทนง โพธิ์ดง
024123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้620429701อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB207
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630162201ธนิต เมธีนุกูล07 เม.ย. 6413.30-15.00STC201ธนิต เมธีนุกูลชาติทนง โพธิ์ดง
044021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630467701ธนิต เมธีนุกูล07 เม.ย. 6413.30-15.00STC201

ชื่นกมล ปัญญายง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032601จุลชีววิทยา630420601กชกร ลาภมาก31 มี.ค. 6408.15-10.15คหกรรม1ชื่นกมล ปัญญายงไชยยา แซ่ยับ
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร630420601ชื่นกมล ปัญญายง01 เม.ย. 6410.30-12.30คหกรรม1ชื่นกมล ปัญญายงกานต์ธิดา ไชยมา
014081505ว่ายน้ำ 1630429501วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์02 เม.ย. 6410.30-12.00A201วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์ชื่นกมล ปัญญายง
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา620429501ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์08 เม.ย. 6413.30-15.00A301ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ชื่นกมล ปัญญายง
014133101การออกแบบและการบริหารเครือข่าย610429701พิชิต พวงภาคีศิริ09 เม.ย. 6410.30-12.30GAB205พิชิต พวงภาคีศิริชื่นกมล ปัญญายง

ชุมพล แพร่น่าน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน620423801ชุมพล แพร่น่าน01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB209ชุมพล แพร่น่านวชิราภรณ์ เขียวมั่ง
014511202หลักการประกอบอาหาร630420601กานต์ธิดา ไชยมา02 เม.ย. 6410.30-12.30คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาชุมพล แพร่น่าน
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา610313901ชุมพล แพร่น่าน07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB205ชุมพล แพร่น่านวารุณี จอมกิติชัย
014121701ดิจิทัลเบื้องต้น630423801พิศิษฐ์ นาคใจ08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB307พิศิษฐ์ นาคใจชุมพล แพร่น่าน
014073415วิทยาการระบาด620427901พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย 09 เม.ย. 6413.30-15.30GAB207พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย ชุมพล แพร่น่าน

ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511204ขนมอบ620420601ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล31 มี.ค. 6410.30-12.30คหกรรม1ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลเสรี แสงอุทัย
014511205ขนมอบเชิงพาณิชย์610420601ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล31 มี.ค. 6413.30-15.30คหกรรม1ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลสิงหเดช แตงจวง
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว610310802วรวุฒิ ธุวะคำ02 เม.ย. 6410.30-12.00A311เสรี แสงอุทัยฐิติพร เทียรฆนิธิกูล
014082505ว่ายน้ำ 2620429501วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์08 เม.ย. 6410.30-12.00A301วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล
014124708เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต610423801จำรูญ จันทร์กุญชร09 เม.ย. 6410.30-12.30GAB204จำรูญ จันทร์กุญชรฐิติพร เทียรฆนิธิกูล

ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083118การนวดทางการกีฬา610429501ธนากร ธนวัฒน์31 มี.ค. 6408.15-09.45A202ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชสุทธิพันธุ์ แดงใจ
024083118การนวดทางการกีฬา620429501ธนากร ธนวัฒน์31 มี.ค. 6408.15-09.45A202
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ610313901พีระพล ขุนอาสา31 มี.ค. 6410.30-12.30A902กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช
014081507เทนนิส630429501ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช07 เม.ย. 6408.15-10.15A203ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
014084901การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1610429501ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช09 เม.ย. 6408.15-09.45A301ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชไชยยา แซ่ยับ
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2630429501ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช09 เม.ย. 6410.30-12.00A203ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชจันทร์เพ็ญ ชุมแสง

ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032102สรีรวิทยาทั่วไป620425301วารุณี จอมกิติชัย31 มี.ค. 6408.15-10.15GAB207วารุณี จอมกิติชัยณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี600315201ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB304ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบพุทธดี อุบลศุข
024024707พลังงานทดแทนทางเคมี600315202ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB304
014021116เคมีสำหรับวิศวกร620166801ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ07 เม.ย. 6410.30-12.30STC201ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบกฤษณะ คำฟอง
044021116เคมีสำหรับวิศวกร630467701ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ07 เม.ย. 6410.30-12.30STC201
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร620166801ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ07 เม.ย. 6413.30-15.00STB104ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบปริญญา ไกรวุฒินันท์
014031112ชีววิทยาสำหรับครู 2630310501พัทธชัย ปิ่นนาค08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB305พัทธชัย ปิ่นนาคณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ

ณิชารีย์ ใจคำวัง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014061702การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 2610429401ชาติทนง โพธิ์ดง01 เม.ย. 6413.30-15.00GAB305ชาติทนง โพธิ์ดงณิชารีย์ ใจคำวัง
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน630451101สิริวดี พรหมน้อย02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB306สิริวดี พรหมน้อยณิชารีย์ ใจคำวัง
014074337การบริหารงานสาธารณสุข610427901ณิชารีย์ ใจคำวัง08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB207ณิชารีย์ ใจคำวังจำรูญ จันทร์กุญชร
014072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2620427901ณิชารีย์ ใจคำวัง09 เม.ย. 6410.30-12.00GAB207ณิชารีย์ ใจคำวังรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้
014021301เคมีอินทรีย์630425301จิราพร เกตุวราภรณ์09 เม.ย. 6413.30-15.30GAB209จิราพร เกตุวราภรณ์ณิชารีย์ ใจคำวัง

ดิเรก บัวหลวง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น620422611ดิเรก บัวหลวง01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB209ดิเรก บัวหลวงศศิธร สุขจิตต์
014082602บาสเกตบอล 2610429501วรวุฒิ ธุวะคำ02 เม.ย. 6410.30-12.00A302วรวุฒิ ธุวะคำดิเรก บัวหลวง
014094504ทฤษฎีกราฟ610310401ดิเรก บัวหลวง07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB306ดิเรก บัวหลวงพิชิต พวงภาคีศิริ
024092201ระบบจำนวน630310402นภาภรณ์ จันทร์สี08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB205ดิเรก บัวหลวงศรัณยู เรือนจันทร์
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์630429701พิชิต พวงภาคีศิริ09 เม.ย. 6413.30-15.30GAB306พิชิต พวงภาคีศิริดิเรก บัวหลวง

ธนากร ธนวัฒน์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข610427901ธนากร ธนวัฒน์31 มี.ค. 6408.15-10.15GAB204ธนากร ธนวัฒน์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1630427901ธนากร ธนวัฒน์31 มี.ค. 6413.30-15.00GAB206ธนากร ธนวัฒน์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล
044042101ดาราศาสตร์และอวกาศ620310502กนกวรรณ มารักษ์02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB207กนกวรรณ มารักษ์ธนากร ธนวัฒน์
024021116เคมีสำหรับวิศวกร630162201ธนิต เมธีนุกูล07 เม.ย. 6410.30-12.30STC202ธนิต เมธีนุกูลธนากร ธนวัฒน์
014091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม630467101พัชรี มณีรัตน์09 เม.ย. 6408.15-10.15GAB209พัชรี มณีรัตน์ธนากร ธนวัฒน์

ธนิต เมธีนุกูล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ600315401สุรพล ชุ่มกลิ่น01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB205สุรพล ชุ่มกลิ่นธนิต เมธีนุกูล
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน630451101ธนิต เมธีนุกูล02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB306ธนิต เมธีนุกูลพีระพล ขุนอาสา
024021116เคมีสำหรับวิศวกร630162201ธนิต เมธีนุกูล07 เม.ย. 6410.30-12.30STC202ธนิต เมธีนุกูลธนากร ธนวัฒน์
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630162201ธนิต เมธีนุกูล07 เม.ย. 6413.30-15.00STC201ธนิต เมธีนุกูลชาติทนง โพธิ์ดง
044021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630467701ธนิต เมธีนุกูล07 เม.ย. 6413.30-15.00STC201
014032202พฤกษศาสตร์630315301จิราภรณ์ นิคมทัศน์08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB306จิราภรณ์ นิคมทัศน์ธนิต เมธีนุกูล

ธัชชัย อยู่ยิ่ง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034092601พีชคณิตเชิงเส้น630310403ธัชชัย อยู่ยิ่ง01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB206ธัชชัย อยู่ยิ่งนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
014012101ทัศนศาสตร์610316201กนกวรรณ มารักษ์02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB207กนกวรรณ มารักษ์ธัชชัย อยู่ยิ่ง
044093301พีชคณิตนามธรรม620310402สะอาด อยู่เย็น07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB306ธัชชัย อยู่ยิ่งพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน
014093406แคลคูลัส 3620422611ธัชชัย อยู่ยิ่ง08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB304ธัชชัย อยู่ยิ่งปริญญา ไกรวุฒินันท์
014033108ชีววิทยาของเซลล์620425301จิราภรณ์ นิคมทัศน์09 เม.ย. 6410.30-12.30GAB206พัทธชัย ปิ่นนาคธัชชัย อยู่ยิ่ง

ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ630427901ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์31 มี.ค. 6410.30-12.30GAB206ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
024052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ620310502ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB205ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์วารุณี จอมกิติชัย
034042101ดาราศาสตร์และอวกาศ620310501ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB206ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ศรัณยู เรือนจันทร์
014093301พีชคณิตนามธรรม 1610310401สุภาวิณี สัตยาภรณ์07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB303พัชรี มณีรัตน์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630466801เอมอร วันเอก08 เม.ย. 6413.30-15.00STC402ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์นราวดี นวลสอาด

นภาภรณ์ จันทร์สี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์620427901จงรัก ดวงทอง01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB304จงรัก ดวงทองนภาภรณ์ จันทร์สี
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว610310801กิตติ์ คุณกิตติ02 เม.ย. 6410.30-12.00A310กิตติ์ คุณกิตตินภาภรณ์ จันทร์สี
024093301พีชคณิตนามธรรม 1610310402นภาภรณ์ จันทร์สี07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB304นภาภรณ์ จันทร์สีพีระพล ขุนอาสา
024094504ทฤษฎีกราฟ610310402นภาภรณ์ จันทร์สี07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB307นภาภรณ์ จันทร์สีกนกวรรณ กันยะมี
034092201ระบบจำนวน630310403นภาภรณ์ จันทร์สี08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB206นภาภรณ์ จันทร์สีกิตติ์ คุณกิตติ

นราวดี นวลสอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092601พีชคณิตเชิงเส้น630310401ธัชชัย อยู่ยิ่ง01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB204นราวดี นวลสอาดวันวิสาข์ พิระภาค
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2630310401นราวดี นวลสอาด07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB204นราวดี นวลสอาดศศิธร สุขจิตต์
014032104ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล630315301จิราภรณ์ นิคมทัศน์08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB306จิราภรณ์ นิคมทัศน์นราวดี นวลสอาด
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630466801เอมอร วันเอก08 เม.ย. 6413.30-15.00STC402ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์นราวดี นวลสอาด
014092403แคลคูลัส 2630425201นราวดี นวลสอาด09 เม.ย. 6408.15-10.15GAB207นราวดี นวลสอาดจงรัก ดวงทอง
024092403แคลคูลัส 2630425301นราวดี นวลสอาด09 เม.ย. 6408.15-10.15GAB207

นารีวรรณ พวงภาคีศิริ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034092601พีชคณิตเชิงเส้น630310403ธัชชัย อยู่ยิ่ง01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB206ธัชชัย อยู่ยิ่งนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ610310501ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB204สุทธิดา วิทนาลัยนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
014013106กลศาสตร์ 2610316201ชัยณรงค์ รักธรรม07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB206สิงหเดช แตงจวงนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
014124805การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์610423801นารีวรรณ พวงภาคีศิริ08 เม.ย. 6413.30-15.00GAB206นารีวรรณ พวงภาคีศิริพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
014134801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ610429701นารีวรรณ พวงภาคีศิริ09 เม.ย. 6413.30-15.00GAB205นารีวรรณ พวงภาคีศิริชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

ปริญญา ไกรวุฒินันท์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123107การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์610423801จุฬาลักษณ์ มหาวัน01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB204จุฬาลักษณ์ มหาวันปริญญา ไกรวุฒินันท์
024123107การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์610429701จุฬาลักษณ์ มหาวัน01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB204
014063425เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ610429401ปริญญา ไกรวุฒินันท์02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB304ปริญญา ไกรวุฒินันท์พิชิต พวงภาคีศิริ
014073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข610427901สุนีย์ กันแจ่ม07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB209พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย ปริญญา ไกรวุฒินันท์
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร620166801ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ07 เม.ย. 6413.30-15.00STB104ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบปริญญา ไกรวุฒินันท์
014093406แคลคูลัส 3620422611ธัชชัย อยู่ยิ่ง08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB304ธัชชัย อยู่ยิ่งปริญญา ไกรวุฒินันท์

พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น620455801พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ01 เม.ย. 6410.30-12.00GAB306พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะสิริวดี พรหมน้อย
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น620455801พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ01 เม.ย. 6413.30-15.00GAB306พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
044033605เทคโนโลยีชีวภาพ610315302กิตติ เมืองตุ้ม02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB207กิตติ เมืองตุ้มพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ
054093301พีชคณิตนามธรรม620310403สะอาด อยู่เย็น07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB307ยุทธชัย มิ่งขวัญพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ
044031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น630429501วารุณี จอมกิติชัย08 เม.ย. 6413.30-15.00STC302กชกร ลาภมากพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ

พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น620455801พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ01 เม.ย. 6413.30-15.00GAB306พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
014073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข610427901สุนีย์ กันแจ่ม07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB209พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย ปริญญา ไกรวุฒินันท์
014124805การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์610423801นารีวรรณ พวงภาคีศิริ08 เม.ย. 6413.30-15.00GAB206นารีวรรณ พวงภาคีศิริพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
014073415วิทยาการระบาด620427901พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย 09 เม.ย. 6413.30-15.30GAB207พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย ชุมพล แพร่น่าน

พรทิพพา พิญญาพงษ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ630427901พรทิพพา พิญญาพงษ์ 01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB307พรทิพพา พิญญาพงษ์ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
014023501ชีวเคมี 2610315201พรทิพพา พิญญาพงษ์02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB209พรทิพพา พิญญาพงษ์ชาติทนง โพธิ์ดง
024012103กลศาสตร์ 1610310502เอมอร วันเอก07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB206เอมอร วันเอกพรทิพพา พิญญาพงษ์
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา610315302สุทธิดา วิทนาลัย08 เม.ย. 6408.15-09.45GAB209สุทธิดา วิทนาลัยพรทิพพา พิญญาพงษ์
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467101เอมอร วันเอก08 เม.ย. 6413.30-15.00STC402พรทิพพา พิญญาพงษ์ จุฬาลักษณ์ มหาวัน

พรเทพ จันทร์เพ็ง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ630423801พรเทพ จันทร์เพ็ง01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB206พรเทพ จันทร์เพ็งวรวุฒิ ธุวะคำ
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น630429701พัชรี มณีรัตน์02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB305พัชรี มณีรัตน์พรเทพ จันทร์เพ็ง
034021116เคมีสำหรับวิศวกร630467101วชิราภรณ์ เขียวมั่ง07 เม.ย. 6410.30-12.30STB104วชิราภรณ์ เขียวมั่งพรเทพ จันทร์เพ็ง
014031102ชีววิทยา 2630429401พัทธชัย ปิ่นนาค08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB308พัทธชัย ปิ่นนาคพรเทพ จันทร์เพ็ง

พัชรี มณีรัตน์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น630429701พัชรี มณีรัตน์02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB305พัชรี มณีรัตน์พรเทพ จันทร์เพ็ง
014093301พีชคณิตนามธรรม 1610310401สุภาวิณี สัตยาภรณ์07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB303พัชรี มณีรัตน์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์
014094303ทฤษฎีสมการ620310401พัชรี มณีรัตน์07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB303พัชรี มณีรัตน์จุฬาลักษณ์ มหาวัน
014123106ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ610429701สมคิด ทุ่นใจ08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB303สุรพล ชุ่มกลิ่นพัชรี มณีรัตน์
014091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม630467101พัชรี มณีรัตน์09 เม.ย. 6408.15-10.15GAB209พัชรี มณีรัตน์ธนากร ธนวัฒน์

พัทธชัย ปิ่นนาค

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033109อนุกรมวิธาน610315301พัทธชัย ปิ่นนาค01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB303พัทธชัย ปิ่นนาคอิสระ อินจันทร์
024033109อนุกรมวิธาน610315302พัทธชัย ปิ่นนาค01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB303
014063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย610429401สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB305สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์พัทธชัย ปิ่นนาค
014031102ชีววิทยา 2630429401พัทธชัย ปิ่นนาค08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB308พัทธชัย ปิ่นนาคพรเทพ จันทร์เพ็ง
014031112ชีววิทยาสำหรับครู 2630310501พัทธชัย ปิ่นนาค08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB305พัทธชัย ปิ่นนาคณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ
014033108ชีววิทยาของเซลล์620425301จิราภรณ์ นิคมทัศน์09 เม.ย. 6410.30-12.30GAB206พัทธชัย ปิ่นนาคธัชชัย อยู่ยิ่ง

พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021102เคมีพื้นฐาน630316201พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB307พันธุ์ทิพย์ ถือเงินราตรี คำโมง
014072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1620427901จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB304จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน
044093301พีชคณิตนามธรรม620310402สะอาด อยู่เย็น07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB306ธัชชัย อยู่ยิ่งพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ610423801ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล 08 เม.ย. 6410.30-12.00GAB206ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1630429401จิราภรณ์ นิคมทัศน์09 เม.ย. 6410.30-12.00GAB304จิราภรณ์ นิคมทัศน์พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน

พิชิต พวงภาคีศิริ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1630316201วิศิษฎ์ มหานิล01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB307วิศิษฎ์ มหานิลพิชิต พวงภาคีศิริ
014063425เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ610429401ปริญญา ไกรวุฒินันท์02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB304ปริญญา ไกรวุฒินันท์พิชิต พวงภาคีศิริ
014094504ทฤษฎีกราฟ610310401ดิเรก บัวหลวง07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB306ดิเรก บัวหลวงพิชิต พวงภาคีศิริ
014133101การออกแบบและการบริหารเครือข่าย610429701พิชิต พวงภาคีศิริ09 เม.ย. 6410.30-12.30GAB205พิชิต พวงภาคีศิริชื่นกมล ปัญญายง
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์630429701พิชิต พวงภาคีศิริ09 เม.ย. 6413.30-15.30GAB306พิชิต พวงภาคีศิริดิเรก บัวหลวง

พิศิษฐ์ นาคใจ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ610429701พิศิษฐ์ นาคใจ31 มี.ค. 6410.30-12.30A903พิศิษฐ์ นาคใจยุทธชัย มิ่งขวัญ
014032401พันธุศาสตร์620425301สุทธิดา วิทนาลัย02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB303สุทธิดา วิทนาลัยพิศิษฐ์ นาคใจ
024032401พันธุศาสตร์620451101สุทธิดา วิทนาลัย02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB303
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น630425201กนกวรรณ มารักษ์07 เม.ย. 6413.30-15.00STC401กนกวรรณ มารักษ์พิศิษฐ์ นาคใจ
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น630425301กนกวรรณ มารักษ์07 เม.ย. 6413.30-15.00STC401
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น630429401กนกวรรณ มารักษ์07 เม.ย. 6413.30-15.00STC401
014121701ดิจิทัลเบื้องต้น630423801พิศิษฐ์ นาคใจ08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB307พิศิษฐ์ นาคใจชุมพล แพร่น่าน
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม630166801วิไลวรรณ รัตนกูล09 เม.ย. 6410.30-12.30GAB107วิไลวรรณ รัตนกูลพิศิษฐ์ นาคใจ
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม630467701วิไลวรรณ รัตนกูล09 เม.ย. 6410.30-12.30GAB107

พีระพล ขุนอาสา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121205อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม620423801พีระพล ขุนอาสา31 มี.ค. 6408.15-10.15GAB206พีระพล ขุนอาสาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย630423801วิไลวรรณ รัตนกูล01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB308วิไลวรรณ รัตนกูลพีระพล ขุนอาสา
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน630451101ธนิต เมธีนุกูล02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB306ธนิต เมธีนุกูลพีระพล ขุนอาสา
024093301พีชคณิตนามธรรม 1610310402นภาภรณ์ จันทร์สี07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB304นภาภรณ์ จันทร์สีพีระพล ขุนอาสา
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630162201วิศิษฎ์ มหานิล08 เม.ย. 6410.30-12.30STC401วิศิษฎ์ มหานิลพีระพล ขุนอาสา
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630166801วิศิษฎ์ มหานิล08 เม.ย. 6410.30-12.30STC401
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630466801วิศิษฎ์ มหานิล08 เม.ย. 6410.30-12.30STC401
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467701วิศิษฎ์ มหานิล08 เม.ย. 6410.30-12.30STC401

พุทธดี อุบลศุข

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี600315201ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB304ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบพุทธดี อุบลศุข
024024707พลังงานทดแทนทางเคมี600315202ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB304
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ610310502สิริวดี พรหมน้อย02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB205สิริวดี พรหมน้อยพุทธดี อุบลศุข
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001พุทธดี อุบลศุข05 เม.ย. 6415.45-17.45A208พุทธดี อุบลศุขจำรูญ จันทร์กุญชร
014063605พลังงานทดแทน610429401พุทธดี อุบลศุข07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB308พุทธดี อุบลศุขจงรัก ดวงทอง
014132601การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี610429701มานิตย์ พ่วงบางโพ08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB303มานิตย์ พ่วงบางโพพุทธดี อุบลศุข

ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083119การฝึกด้วยน้ำหนัก610429501ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์31 มี.ค. 6413.30-15.00A202ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย610429501ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์01 เม.ย. 6408.15-10.15A302ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
014082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย620429501ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์02 เม.ย. 6408.15-09.45A302ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์มานิตย์ พ่วงบางโพ
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา620429501ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์08 เม.ย. 6413.30-15.00A301ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ชื่นกมล ปัญญายง
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม630429701ราตรี คำโมง09 เม.ย. 6408.15-10.15GAB306ราตรี คำโมงภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์

มานิตย์ พ่วงบางโพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ630429701มานิตย์ พ่วงบางโพ01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB207มานิตย์ พ่วงบางโพกิตติ์ คุณกิตติ
014082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย620429501ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์02 เม.ย. 6408.15-09.45A302ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์มานิตย์ พ่วงบางโพ
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2630310402วรินสินี จันทะคุณ07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB205วิไลวรรณ รัตนกูลมานิตย์ พ่วงบางโพ
014132601การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี610429701มานิตย์ พ่วงบางโพ08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB303มานิตย์ พ่วงบางโพพุทธดี อุบลศุข
014061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม630429401กฤษณะ คำฟอง09 เม.ย. 6413.30-15.30GAB304กฤษณะ คำฟองมานิตย์ พ่วงบางโพ

ยุทธชัย มิ่งขวัญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ610429701พิศิษฐ์ นาคใจ31 มี.ค. 6410.30-12.30A903พิศิษฐ์ นาคใจยุทธชัย มิ่งขวัญ
024092601พีชคณิตเชิงเส้น630310402ธัชชัย อยู่ยิ่ง01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB205ยุทธชัย มิ่งขวัญกชกร ลาภมาก
054093301พีชคณิตนามธรรม620310403สะอาด อยู่เย็น07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB307ยุทธชัย มิ่งขวัญพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ
014093604กำหนดการเชิงเส้น620422611ยุทธชัย มิ่งขวัญ09 เม.ย. 6408.15-10.15GAB206ยุทธชัย มิ่งขวัญศรัณยู เรือนจันทร์
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม630466801ยุทธชัย มิ่งขวัญ09 เม.ย. 6410.30-12.30GAB108ยุทธชัย มิ่งขวัญวีรศักดิ์ จอมกิติชัย

รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083119การฝึกด้วยน้ำหนัก610429501ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์31 มี.ค. 6413.30-15.00A202ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ610420601รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้01 เม.ย. 6413.30-15.30คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้ไชยยา แซ่ยับ
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร610420601รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้02 เม.ย. 6408.15-10.15คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร630420601รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้02 เม.ย. 6413.30-15.30คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้สะอาด อยู่เย็น
014072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2620427901ณิชารีย์ ใจคำวัง09 เม.ย. 6410.30-12.00GAB207ณิชารีย์ ใจคำวังรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้

ราตรี คำโมง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021102เคมีพื้นฐาน630316201พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB307พันธุ์ทิพย์ ถือเงินราตรี คำโมง
014033107วิวัฒนาการ610315301วันวิสาข์ พิระภาค02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB303วันวิสาข์ พิระภาคราตรี คำโมง
024033107วิวัฒนาการ610315302วันวิสาข์ พิระภาค02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB303
014122202โครงสร้างข้อมูล610315401ราตรี คำโมง07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB306ราตรี คำโมงกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ620422611วรินสินี จันทะคุณ08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB304วรินสินี จันทะคุณราตรี คำโมง
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม630429701ราตรี คำโมง09 เม.ย. 6408.15-10.15GAB306ราตรี คำโมงภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์

วชิราภรณ์ เขียวมั่ง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน620423801ชุมพล แพร่น่าน01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB209ชุมพล แพร่น่านวชิราภรณ์ เขียวมั่ง
014031304สัตววิทยา630315301สิริวดี พรหมน้อย02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB304สิริวดี พรหมน้อยวชิราภรณ์ เขียวมั่ง
034021116เคมีสำหรับวิศวกร630467101วชิราภรณ์ เขียวมั่ง07 เม.ย. 6410.30-12.30STB104วชิราภรณ์ เขียวมั่งพรเทพ จันทร์เพ็ง
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630467101วชิราภรณ์ เขียวมั่ง07 เม.ย. 6413.30-15.00STC202วชิราภรณ์ เขียวมั่งศรัณยู เรือนจันทร์
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630162201เอมอร วันเอก08 เม.ย. 6413.30-15.00STC401เอมอร วันเอกวชิราภรณ์ เขียวมั่ง
024011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630166801เอมอร วันเอก08 เม.ย. 6413.30-15.00STC401
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467701เอมอร วันเอก08 เม.ย. 6413.30-15.00STC401

วรวุฒิ ธุวะคำ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ630423801พรเทพ จันทร์เพ็ง01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB206พรเทพ จันทร์เพ็งวรวุฒิ ธุวะคำ
014082602บาสเกตบอล 2610429501วรวุฒิ ธุวะคำ02 เม.ย. 6410.30-12.00A302วรวุฒิ ธุวะคำดิเรก บัวหลวง
024122202โครงสร้างข้อมูล630423801กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB307กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์วรวุฒิ ธุวะคำ
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา610429501วรวุฒิ ธุวะคำ08 เม.ย. 6410.30-12.00GAB209วรวุฒิ ธุวะคำสะอาด อยู่เย็น
014074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1610427901ศศิธร สุขจิตต์09 เม.ย. 6408.15-09.45GAB205ศศิธร สุขจิตต์วรวุฒิ ธุวะคำ

วรินสินี จันทะคุณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063802การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610429401สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์31 มี.ค. 6410.30-12.00GAB205สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์วรินสินี จันทะคุณ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม610427901ศรัณยู เรือนจันทร์01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB205ศรัณยู เรือนจันทร์วรินสินี จันทะคุณ
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2630310403วรินสินี จันทะคุณ07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB206วรินสินี จันทะคุณจุฬาลักษณ์ มหาวัน
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ620422611วรินสินี จันทะคุณ08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB304วรินสินี จันทะคุณราตรี คำโมง
014012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1610316201วิศิษฎ์ มหานิล09 เม.ย. 6408.15-10.15GAB204วิศิษฎ์ มหานิลวรินสินี จันทะคุณ

วันวิสาข์ พิระภาค

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092601พีชคณิตเชิงเส้น630310401ธัชชัย อยู่ยิ่ง01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB204นราวดี นวลสอาดวันวิสาข์ พิระภาค
014033107วิวัฒนาการ610315301วันวิสาข์ พิระภาค02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB303วันวิสาข์ พิระภาคราตรี คำโมง
024033107วิวัฒนาการ610315302วันวิสาข์ พิระภาค02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB303
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา600315302กชกร ลาภมาก07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB204วันวิสาข์ พิระภาคกิตติ เมืองตุ้ม
014033106นิเวศวิทยา620425301วันวิสาข์ พิระภาค08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB304วันวิสาข์ พิระภาคจุฬาลักษณ์ มหาวัน
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630425201อัมพวัน วิริยะรัตนกุล08 เม.ย. 6413.30-15.00STC202อัมพวัน วิริยะรัตนกุลวันวิสาข์ พิระภาค
034021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630425301อัมพวัน วิริยะรัตนกุล08 เม.ย. 6413.30-15.00STC202

วารุณี จอมกิติชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032102สรีรวิทยาทั่วไป620425301วารุณี จอมกิติชัย31 มี.ค. 6408.15-10.15GAB207วารุณี จอมกิติชัยณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น630429501วารุณี จอมกิติชัย01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB308วารุณี จอมกิติชัยจิราพร เกตุวราภรณ์
024052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ620310502ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB205ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์วารุณี จอมกิติชัย
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา610313901ชุมพล แพร่น่าน07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB205ชุมพล แพร่น่านวารุณี จอมกิติชัย
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น630420601วารุณี จอมกิติชัย08 เม.ย. 6413.30-15.00STC301วารุณี จอมกิติชัยวีรศักดิ์ จอมกิติชัย
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น630425201วารุณี จอมกิติชัย08 เม.ย. 6413.30-15.00STC301
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น630425301วารุณี จอมกิติชัย08 เม.ย. 6413.30-15.00STC301

วิศิษฎ์ มหานิล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012302ฟิสิกส์ของคลื่น620316201วิศิษฎ์ มหานิล31 มี.ค. 6413.30-15.30GAB204วิศิษฎ์ มหานิลกฤษณะ คำฟอง
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1630316201วิศิษฎ์ มหานิล01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB307วิศิษฎ์ มหานิลพิชิต พวงภาคีศิริ
014052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ620310501ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB204วิศิษฎ์ มหานิลจิราภรณ์ นิคมทัศน์
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630162201วิศิษฎ์ มหานิล08 เม.ย. 6410.30-12.30STC401วิศิษฎ์ มหานิลพีระพล ขุนอาสา
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630166801วิศิษฎ์ มหานิล08 เม.ย. 6410.30-12.30STC401
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630466801วิศิษฎ์ มหานิล08 เม.ย. 6410.30-12.30STC401
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467701วิศิษฎ์ มหานิล08 เม.ย. 6410.30-12.30STC401
014012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1610316201วิศิษฎ์ มหานิล09 เม.ย. 6408.15-10.15GAB204วิศิษฎ์ มหานิลวรินสินี จันทะคุณ

วิไลวรรณ รัตนกูล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย630423801วิไลวรรณ รัตนกูล01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB308วิไลวรรณ รัตนกูลพีระพล ขุนอาสา
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610166801วิไลวรรณ รัตนกูล02 เม.ย. 6408.15-10.15A310วิไลวรรณ รัตนกูลจันทร์เพ็ญ ชุมแสง
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2630310402วรินสินี จันทะคุณ07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB205วิไลวรรณ รัตนกูลมานิตย์ พ่วงบางโพ
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467101สิงหเดช แตงจวง08 เม.ย. 6410.30-12.30STC402สิงหเดช แตงจวงวิไลวรรณ รัตนกูล
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม630166801วิไลวรรณ รัตนกูล09 เม.ย. 6410.30-12.30GAB107วิไลวรรณ รัตนกูลพิศิษฐ์ นาคใจ
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม630467701วิไลวรรณ รัตนกูล09 เม.ย. 6410.30-12.30GAB107

วีรศักดิ์ จอมกิติชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121205อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม620423801พีระพล ขุนอาสา31 มี.ค. 6408.15-10.15GAB206พีระพล ขุนอาสาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย
014021111หลักเคมี 2630425201วีรศักดิ์ จอมกิติชัย01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB306วีรศักดิ์ จอมกิติชัยกิตติ เมืองตุ้ม
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น630420601วารุณี จอมกิติชัย08 เม.ย. 6413.30-15.00STC301วารุณี จอมกิติชัยวีรศักดิ์ จอมกิติชัย
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น630425201วารุณี จอมกิติชัย08 เม.ย. 6413.30-15.00STC301
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น630425301วารุณี จอมกิติชัย08 เม.ย. 6413.30-15.00STC301
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม630466801ยุทธชัย มิ่งขวัญ09 เม.ย. 6410.30-12.30GAB108ยุทธชัย มิ่งขวัญวีรศักดิ์ จอมกิติชัย
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2630425201วีรศักดิ์ จอมกิติชัย09 เม.ย. 6413.30-15.30GAB303วีรศักดิ์ จอมกิติชัยอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล

วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081505ว่ายน้ำ 1630429501วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์02 เม.ย. 6410.30-12.00A201วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์ชื่นกมล ปัญญายง
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ610429501วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์02 เม.ย. 6413.30-15.00A302วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์สิงหเดช แตงจวง
014082505ว่ายน้ำ 2620429501วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์08 เม.ย. 6410.30-12.00A301วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล

ศรัณยู เรือนจันทร์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม610427901ศรัณยู เรือนจันทร์01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB205ศรัณยู เรือนจันทร์วรินสินี จันทะคุณ
034042101ดาราศาสตร์และอวกาศ620310501ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB206ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ศรัณยู เรือนจันทร์
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร630467101วชิราภรณ์ เขียวมั่ง07 เม.ย. 6413.30-15.00STC202วชิราภรณ์ เขียวมั่งศรัณยู เรือนจันทร์
024092201ระบบจำนวน630310402นภาภรณ์ จันทร์สี08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB205ดิเรก บัวหลวงศรัณยู เรือนจันทร์
014093604กำหนดการเชิงเส้น620422611ยุทธชัย มิ่งขวัญ09 เม.ย. 6408.15-10.15GAB206ยุทธชัย มิ่งขวัญศรัณยู เรือนจันทร์

ศศิธร สุขจิตต์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น620422611ดิเรก บัวหลวง01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB209ดิเรก บัวหลวงศศิธร สุขจิตต์
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2630310401นราวดี นวลสอาด07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB204นราวดี นวลสอาดศศิธร สุขจิตต์
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600315301จิราภรณ์ นิคมทัศน์07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB204จิราภรณ์ นิคมทัศน์ศศิธร สุขจิตต์
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช600315302จิราภรณ์ นิคมทัศน์07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB204
014071305โภชนาการสาธารณสุข630427901ศศิธร สุขจิตต์08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB307ศศิธร สุขจิตต์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
014074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1610427901ศศิธร สุขจิตต์09 เม.ย. 6408.15-09.45GAB205ศศิธร สุขจิตต์วรวุฒิ ธุวะคำ

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023202เคมีอนินทรีย์ 2610315201พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB207สอบนอกตาราง
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2610315201พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน01 เม.ย. 6413.30-15.00GAB207สอบนอกตาราง
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม610429501เสรี แสงอุทัย01 เม.ย. 6413.30-15.30A302สอบนอกตาราง
034052102วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ630316201คชรัตน์ ภูฆัง02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB206สอบนอกตาราง
014093201ทฤษฎีเซต620422611ไชยยา แซ่ยับ02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB303สอบนอกตาราง
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี610315201พรทิพพา พิญญาพงษ์02 เม.ย. 6413.30-15.00GAB209สอบนอกตาราง
014024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี600315201อัมพวัน วิริยะรัตนกุล07 เม.ย. 6408.15-09.45GAB305สอบนอกตาราง
024024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี600315202อัมพวัน วิริยะรัตนกุล 07 เม.ย. 6408.15-09.45GAB305
014094201ทฤษฎีจำนวน600310401ไชยยา แซ่ยับ07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB303สอบนอกตาราง
024094201ทฤษฎีจำนวน600310402ไชยยา แซ่ยับ07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB304สอบนอกตาราง
014062901สัมมนาสิ่งแวดล้อม610429401ปริญญา ไกรวุฒินันท์07 เม.ย. 6413.30-15.00GAB308สอบนอกตาราง
014092201ระบบจำนวน630310401ไชยยา แซ่ยับ08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB204สอบนอกตาราง
014014902ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์600316201คชรัตน์ ภูฆัง08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB205สอบนอกตาราง
024014902ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์600316202คชรัตน์ ภูฆัง08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB205

สะอาด อยู่เย็น

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ600313901สุรพล ชุ่มกลิ่น01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB204จำรูญ จันทร์กุญชรสะอาด อยู่เย็น
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร630420601รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้02 เม.ย. 6413.30-15.30คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้สะอาด อยู่เย็น
034093301พีชคณิตนามธรรม620310401สะอาด อยู่เย็น07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB305สะอาด อยู่เย็นสุทธิดา วิทนาลัย
024094303ทฤษฎีสมการ620310402สะอาด อยู่เย็น07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB304สะอาด อยู่เย็นสุรพล ชุ่มกลิ่น
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา610429501วรวุฒิ ธุวะคำ08 เม.ย. 6410.30-12.00GAB209วรวุฒิ ธุวะคำสะอาด อยู่เย็น

สิงหเดช แตงจวง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511205ขนมอบเชิงพาณิชย์610420601ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล31 มี.ค. 6413.30-15.30คหกรรม1ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลสิงหเดช แตงจวง
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ610429501วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์02 เม.ย. 6413.30-15.00A302วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์สิงหเดช แตงจวง
014013106กลศาสตร์ 2610316201ชัยณรงค์ รักธรรม07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB206สิงหเดช แตงจวงนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467101สิงหเดช แตงจวง08 เม.ย. 6410.30-12.30STC402สิงหเดช แตงจวงวิไลวรรณ รัตนกูล
014013310เทคโนโลยีพลังงาน610316201สิงหเดช แตงจวง08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB204สิงหเดช แตงจวงกฤษณะ คำฟอง

สิริวดี พรหมน้อย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น620455801พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ01 เม.ย. 6410.30-12.00GAB306พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะสิริวดี พรหมน้อย
014031304สัตววิทยา630315301สิริวดี พรหมน้อย02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB304สิริวดี พรหมน้อยวชิราภรณ์ เขียวมั่ง
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ610310502สิริวดี พรหมน้อย02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB205สิริวดี พรหมน้อยพุทธดี อุบลศุข
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน630451101สิริวดี พรหมน้อย02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB306สิริวดี พรหมน้อยณิชารีย์ ใจคำวัง
014012103กลศาสตร์ 1610310501เอมอร วันเอก07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB205สิริวดี พรหมน้อยจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

สุทธิดา วิทนาลัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032401พันธุศาสตร์620425301สุทธิดา วิทนาลัย02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB303สุทธิดา วิทนาลัยพิศิษฐ์ นาคใจ
024032401พันธุศาสตร์620451101สุทธิดา วิทนาลัย02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB303
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ610310501ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB204สุทธิดา วิทนาลัยนารีวรรณ พวงภาคีศิริ
034093301พีชคณิตนามธรรม620310401สะอาด อยู่เย็น07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB305สะอาด อยู่เย็นสุทธิดา วิทนาลัย
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา610315302สุทธิดา วิทนาลัย08 เม.ย. 6408.15-09.45GAB209สุทธิดา วิทนาลัยพรทิพพา พิญญาพงษ์

สุทธิพันธุ์ แดงใจ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083118การนวดทางการกีฬา610429501ธนากร ธนวัฒน์31 มี.ค. 6408.15-09.45A202ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชสุทธิพันธุ์ แดงใจ
024083118การนวดทางการกีฬา620429501ธนากร ธนวัฒน์31 มี.ค. 6408.15-09.45A202
014512205อาหารว่าง620420601สุทธิพันธุ์ แดงใจ01 เม.ย. 6408.15-10.15คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจจันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014081601ฟุตบอล 1620429501วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์01 เม.ย. 6413.30-15.00A303สุทธิพันธุ์ แดงใจกานต์ธิดา ไชยมา
014513801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางอาหารและโภชนาการ610420601สุทธิพันธุ์ แดงใจ08 เม.ย. 6408.15-09.45คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจจันทร์เพ็ญ ชุมแสง
014512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ620420601สุทธิพันธุ์ แดงใจ08 เม.ย. 6413.30-15.30คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจเสรี แสงอุทัย

สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063802การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม610429401สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์31 มี.ค. 6410.30-12.00GAB205สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์วรินสินี จันทะคุณ
014063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย610429401สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB305สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์พัทธชัย ปิ่นนาค
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร610420601รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้02 เม.ย. 6408.15-10.15คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
014081507เทนนิส630429501ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช07 เม.ย. 6408.15-10.15A203ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
014072327การส่งเสริมสุขภาพ620427901กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์08 เม.ย. 6413.30-15.30GAB207กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

สุรพล ชุ่มกลิ่น

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ600315401สุรพล ชุ่มกลิ่น01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB205สุรพล ชุ่มกลิ่นธนิต เมธีนุกูล
014073225การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2610427901จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์02 เม.ย. 6408.15-10.15GAB209จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์สุรพล ชุ่มกลิ่น
024094303ทฤษฎีสมการ620310402สะอาด อยู่เย็น07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB304สะอาด อยู่เย็นสุรพล ชุ่มกลิ่น
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์620423801โสภณ วิริยะรัตนกุล08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB303โสภณ วิริยะรัตนกุลสุรพล ชุ่มกลิ่น
014123106ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ610429701สมคิด ทุ่นใจ08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB303สุรพล ชุ่มกลิ่นพัชรี มณีรัตน์

อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข610427901ธนากร ธนวัฒน์31 มี.ค. 6408.15-10.15GAB204ธนากร ธนวัฒน์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต620429701กนกวรรณ กันยะมี01 เม.ย. 6413.30-15.30GAB209กนกวรรณ กันยะมีอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้610423801อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล 07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB207อนุชา เรืองศิริวัฒนกุลชาติทนง โพธิ์ดง
024123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้620429701อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล07 เม.ย. 6408.15-10.15GAB207
014021119เคมีสำหรับครู 2630310501จิราพร เกตุวราภรณ์08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB305จิราพร เกตุวราภรณ์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2630425201วีรศักดิ์ จอมกิติชัย09 เม.ย. 6413.30-15.30GAB303วีรศักดิ์ จอมกิติชัยอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล

อัมพวัน วิริยะรัตนกุล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1630427901ธนากร ธนวัฒน์31 มี.ค. 6413.30-15.00GAB206ธนากร ธนวัฒน์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี600315201อัมพวัน วิริยะรัตนกุล01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB304อัมพวัน วิริยะรัตนกุลโสภณ วิริยะรัตนกุล
024023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี600315202อัมพวัน วิริยะรัตนกุล01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB304
034033605เทคโนโลยีชีวภาพ610315301กิตติ เมืองตุ้ม02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB206กชกร ลาภมากอัมพวัน วิริยะรัตนกุล
014013115ดาราศาสตร์ 1600316201กนกวรรณ มารักษ์08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB205กนกวรรณ มารักษ์อัมพวัน วิริยะรัตนกุล
024013115ดาราศาสตร์ 1600316202กนกวรรณ มารักษ์08 เม.ย. 6410.30-12.30GAB205
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630425201อัมพวัน วิริยะรัตนกุล08 เม.ย. 6413.30-15.00STC202อัมพวัน วิริยะรัตนกุลวันวิสาข์ พิระภาค
034021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630425301อัมพวัน วิริยะรัตนกุล08 เม.ย. 6413.30-15.00STC202

อิสระ อินจันทร์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033109อนุกรมวิธาน610315301พัทธชัย ปิ่นนาค01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB303พัทธชัย ปิ่นนาคอิสระ อินจันทร์
024033109อนุกรมวิธาน610315302พัทธชัย ปิ่นนาค01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB303
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น630425201กนกวรรณ มารักษ์07 เม.ย. 6410.30-12.30STC401กนกวรรณ มารักษ์อิสระ อินจันทร์
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น630425301กนกวรรณ มารักษ์07 เม.ย. 6410.30-12.30STC401
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้น630429401กนกวรรณ มารักษ์07 เม.ย. 6410.30-12.30STC401
034094303ทฤษฎีสมการ620310403อิสระ อินจันทร์07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB305อิสระ อินจันทร์โสภณ วิริยะรัตนกุล
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา610315301กิตติ เมืองตุ้ม08 เม.ย. 6408.15-09.45GAB207กิตติ เมืองตุ้มอิสระ อินจันทร์
014083408แอโรบิคแดนซ์610429501กิตติ์ คุณกิตติ08 เม.ย. 6413.30-15.00GAB209กิตติ์ คุณกิตติอิสระ อินจันทร์

เสรี แสงอุทัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511204ขนมอบ620420601ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล31 มี.ค. 6410.30-12.30คหกรรม1ฐิติพร เทียรฆนิธิกูลเสรี แสงอุทัย
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว610310802วรวุฒิ ธุวะคำ02 เม.ย. 6410.30-12.00A311เสรี แสงอุทัยฐิติพร เทียรฆนิธิกูล
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีม610420601กานต์ธิดา ไชยมา07 เม.ย. 6408.15-10.15คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาเสรี แสงอุทัย
014512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ620420601สุทธิพันธุ์ แดงใจ08 เม.ย. 6413.30-15.30คหกรรม1สุทธิพันธุ์ แดงใจเสรี แสงอุทัย

เอมอร วันเอก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2630310501วิศิษฎ์ มหานิล01 เม.ย. 6408.15-10.15GAB305เอมอร วันเอกกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ610310502ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์02 เม.ย. 6413.30-15.30GAB205เอมอร วันเอกกฤษณะ คำฟอง
024012103กลศาสตร์ 1610310502เอมอร วันเอก07 เม.ย. 6410.30-12.30GAB206เอมอร วันเอกพรทิพพา พิญญาพงษ์
014034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา600315301กิตติ เมืองตุ้ม08 เม.ย. 6410.30-12.00GAB204กิตติ เมืองตุ้มเอมอร วันเอก
024034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา600315302กิตติ เมืองตุ้ม08 เม.ย. 6410.30-12.00GAB204
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630162201เอมอร วันเอก08 เม.ย. 6413.30-15.00STC401เอมอร วันเอกวชิราภรณ์ เขียวมั่ง
024011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630166801เอมอร วันเอก08 เม.ย. 6413.30-15.00STC401
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1630467701เอมอร วันเอก08 เม.ย. 6413.30-15.00STC401

โสภณ วิริยะรัตนกุล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063412การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม610429401ชาติทนง โพธิ์ดง31 มี.ค. 6413.30-15.30GAB205ชาติทนง โพธิ์ดงโสภณ วิริยะรัตนกุล
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี600315201อัมพวัน วิริยะรัตนกุล01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB304อัมพวัน วิริยะรัตนกุลโสภณ วิริยะรัตนกุล
024023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี600315202อัมพวัน วิริยะรัตนกุล01 เม.ย. 6410.30-12.30GAB304
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์610423801โสภณ วิริยะรัตนกุล02 เม.ย. 6410.30-12.30GAB108โสภณ วิริยะรัตนกุลกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
034094303ทฤษฎีสมการ620310403อิสระ อินจันทร์07 เม.ย. 6413.30-15.30GAB305อิสระ อินจันทร์โสภณ วิริยะรัตนกุล
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์620423801โสภณ วิริยะรัตนกุล08 เม.ย. 6408.15-10.15GAB303โสภณ วิริยะรัตนกุลสุรพล ชุ่มกลิ่น

ไชยยา แซ่ยับ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032601จุลชีววิทยา630420601กชกร ลาภมาก31 มี.ค. 6408.15-10.15คหกรรม1ชื่นกมล ปัญญายงไชยยา แซ่ยับ
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ610420601รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้01 เม.ย. 6413.30-15.30คหกรรม1รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้ไชยยา แซ่ยับ
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม620420601กานต์ธิดา ไชยมา07 เม.ย. 6410.30-12.30คหกรรม1กานต์ธิดา ไชยมาไชยยา แซ่ยับ
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630420601จิราพร เกตุวราภรณ์08 เม.ย. 6413.30-15.00STC201จิราพร เกตุวราภรณ์ไชยยา แซ่ยับ
044021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1630429401จิราพร เกตุวราภรณ์08 เม.ย. 6413.30-15.00STC201
014084901การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1610429501ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช09 เม.ย. 6408.15-09.45A301ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดชไชยยา แซ่ยับ

กลับหน้าหลัก