ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุงเมื่อ 2 มกราคม 2566 เวลา 14.39 น.)

กชกร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14082301เวชศาสตร์การกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, -9 ม.ค. 6608.15-09.45A401ณัฏฐากชกร
14073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุนีย์ กันแจ่ม10 ม.ค. 6612.30-14.00STA204เผด็จการกชกร
14034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต630425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STC201กชกรวชิราภรณ์
14091201หลักการคณิตศาสตร์650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STA308ธัชชัยกชกร
14064201จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45ENV101ปริญญากชกร
14123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA308มานิตย์กชกร

กนกวรรณ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14134901การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STA308กนกวรรณ กพัชรี
14123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STA309กนกวรรณ กพัชรี
24123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STA309
14021111หลักเคมี 2650425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC201วีรศักดิ์ จกนกวรรณ ก
24021111หลักเคมี 2650429401สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC201
14093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วรินสินี จันทะคุณ, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STA307วรินสินีกนกวรรณ ก
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล12 ม.ค. 6612.30-14.00GE1028สุรพลกนกวรรณ ก
64112201ความน่าจะเป็นและสถิติ630310403คณิตศาสตร์พัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA205พัชรีกนกวรรณ ก

กนกวรรณ ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STC201วชิราภรณ์กนกวรรณ ม
24021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STC201
34021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STC201
14072516ศาสตร์สุขภาพทางเลือก650427902สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STA205เผด็จการกนกวรรณ ม
14013115ดาราศาสตร์640316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)กนกวรรณ มารักษ์, วลิดา อุ่นเรือน12 ม.ค. 6608.15-09.45STA107กนกวรรณ มสุรพล
24013115ดาราศาสตร์620316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)กนกวรรณ มารักษ์, วลิดา อุ่นเรือน12 ม.ค. 6608.15-09.45STA107
24011101ฟิสิกส์เบื้องต้น650425201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STC201กนกวรรณ มพงษ์ศักดิ์
14011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างกนกวรรณ มารักษ์, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA204กนกวรรณ มจำรูญ
24011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA108กนกวรรณ มพัทธชัย
54011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA108

กฤษณะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14124103ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA206จำรูญกฤษณะ
14063304สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน590000001-กฤษณะ คำฟอง, -11 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม3-4กฤษณะนราวดี
14123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA308โสภณกฤษณะ
14122202โครงสร้างข้อมูล650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA308ชาณิภากฤษณะ
44112201ความน่าจะเป็นและสถิติ650310401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA207วิไลวรรณกฤษณะ
14021901พื้นฐานวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์650425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STC201ณัฐกฤตากฤษณะ

กฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, -9 ม.ค. 6610.00-11.30STA309กฤษณ์วิศิษฎ์
14094303ทฤษฎีสมการ640310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA204อิสระกฤษณ์
24094303ทฤษฎีสมการ640310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA204
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ11 ม.ค. 6610.00-11.30GE1028กฤษณ์วิไลวรรณ
14121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม650429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA307กฤษณ์พงศ์เทพ
14031109ชีววิทยาเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วารุณี จอมกิติชัย, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA109วารุณีกฤษณ์
24031109ชีววิทยาเบื้องต้น650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวารุณี จอมกิติชัย, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA109
34031109ชีววิทยาเบื้องต้น650429401สิ่งแวดล้อมวารุณี จอมกิติชัย, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA109
34112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์พัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA305นภาภรณ์กฤษณ์
74112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น650429701เทคโนโลยีสารสนเทศพัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA305

กานต์ธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14513205เครื่องดื่มและไอศกรีม630420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -11 ม.ค. 6612.30-14.00คหกรรม1กานต์ธิดาจงรัก
14511202หลักการประกอบอาหาร650120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -12 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดาชุมพล
24511202หลักการประกอบอาหาร650420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -12 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1
14512204อาหารนานาชาติ640420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -12 ม.ค. 6614.15-15.45คหกรรม1กานต์ธิดาจันทร์เพ็ญ
14514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ640120601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, -13 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดาจันทร์เพ็ญ
14512206อาหารยุโรป650120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -16 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดาชุมพล
14023708เคมีสภาวะแวดล้อม590000001-ธนิต เมธีนุกูล, -16 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม1-2ธนิตกานต์ธิดา

กิตติ ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14032103โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน630425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STC202กิตติ มนารีวรรณ
14073415วิทยาการระบาด640427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STA107พงษ์ศักดิ์กิตติ ม
14034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา630315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กิตติ เมืองตุ้ม, -10 ม.ค. 6612.30-14.00STC301กิตติ มจงรัก
14124708เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STA309จำรูญกิตติ ม
14034619เทคโนโลยีการหมัก630425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STC201กิตติ มปริญญา
14033902ชีวสถิติ630425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STC201กิตติ มศศิธร

กิตติวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A305ยุทธชัยกิตติวรรณ
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ10 ม.ค. 6610.00-11.30หอประชุม4กิตติวรรณสุทธิพันธุ์
24064901การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, -11 ม.ค. 6614.15-15.45ENV101พุทธดีกิตติวรรณ
14512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ640420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -12 ม.ค. 6612.30-14.00คหกรรม1สุทธิพันธุ์กิตติวรรณ
14072327การส่งเสริมสุขภาพ640427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA107กิตติวรรณสิงหเดช
14073522การจัดการสังคมสูงวัย590000001-กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, -16 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม3-4กิตติวรรณณัฏฐา

กิตติ์ ค

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00A904กิตติ์ คนารีวรรณ
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10 ม.ค. 6612.30-14.00หอประชุม4ชนิดากิตติ์ ค
14121206ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STA309จุฬาลักษณ์กิตติ์ ค
0001105สุนทรียศาสตร์12 ม.ค. 6610.00-11.30A307มานิตย์กิตติ์ ค
14011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ650427902สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA206เอมอรกิตติ์ ค
14112201ความน่าจะเป็นและสถิติ630310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA204ดิเรกกิตติ์ ค

คเชนทร์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14023202เคมีอนินทรีย์ 2630425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STC302พันธุ์ทิพย์คเชนทร์
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A206คเชนทร์สุนีย์
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ11 ม.ค. 6610.00-11.30GE1029คเชนทร์ดิเรก
14123601โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานในสำนักงาน590000001-คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A307คเชนทร์ธนากร
14074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1630427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA204ศศิธรคเชนทร์
24094201ทฤษฎีจำนวน640310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA108ดิเรกคเชนทร์
34094201ทฤษฎีจำนวน640310403คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA108
14132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์650429701เทคโนโลยีสารสนเทศคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STA307คเชนทร์ชาณิภา

จงรัก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00A306ฐิติพรจงรัก
14072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA204จงรักปริญญา
14034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา630315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กิตติ เมืองตุ้ม, -10 ม.ค. 6612.30-14.00STC301กิตติ มจงรัก
14513205เครื่องดื่มและไอศกรีม630420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -11 ม.ค. 6612.30-14.00คหกรรม1กานต์ธิดาจงรัก
14071501อนามัยการเจริญพันธุ์640427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA107จงรักพิชิต
0001103การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร12 ม.ค. 6614.15-15.45GE1023ภาคภูมิจงรัก

จักรกฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STA309พิชิตจักรกฤษณ์
24124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย650429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STA309
14123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA308พรเทพจักรกฤษณ์
14063412การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -11 ม.ค. 6612.30-14.00ENV101ชาติทนงจักรกฤษณ์
14073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA204จักรกฤษณ์สิริวดี
14072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1640427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA109จักรกฤษณ์จิราภรณ์ น
14082602บาสเกตบอล 2640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, -16 ม.ค. 6608.15-09.45A401วรวุฒิจักรกฤษณ์

จันทร์เพ็ญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14023402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล9 ม.ค. 6612.30-14.00STC302อัมพวันจันทร์เพ็ญ
14124303การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA309ชุมพลจันทร์เพ็ญ
24124303การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA309
14022406เคมีเชิงฟิสิกส์640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STC202พงศ์เทพจันทร์เพ็ญ
14124805การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA309นารีวรรณจันทร์เพ็ญ
14512204อาหารนานาชาติ640420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -12 ม.ค. 6614.15-15.45คหกรรม1กานต์ธิดาจันทร์เพ็ญ
14514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ640120601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, -13 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดาจันทร์เพ็ญ

จำรูญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14124103ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA206จำรูญกฤษณะ
14124708เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STA309จำรูญกิตติ ม
14032107สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)สุทธิดา วิทนาลัย, วารุณี จอมกิติชัย12 ม.ค. 6608.15-09.45STC301สุทธิดาจำรูญ
14063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -12 ม.ค. 6610.00-11.30ENV101สุภาพรจำรูญ
14011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างกนกวรรณ มารักษ์, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA204กนกวรรณ มจำรูญ
14093604กำหนดการเชิงเส้น640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA307ยุทธชัยจำรูญ

จิราพร เกตุ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, -9 ม.ค. 6612.30-14.00STC202จิราพร เกตุจิราภรณ์ น
14072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2640427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA107ณิชารีย์จิราพร เกตุ
14021304ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์650425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC302จิราพร เกตุชุมพล
14021702เคมีสำหรับการเกษตร650451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA307จิราพร เกตุวีระศักดิ์ ก
14062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม650429401สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30ENV101ชาติทนงจิราพร เกตุ
14021119เคมีสำหรับครู 2650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราพร เกตุวราภรณ์, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STA204จิราพร เกตุธันยบูรณ์

จิราภรณ์ น

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
64093201ทฤษฎีเซต620310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA204นภาภรณ์จิราภรณ์ น
14123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STA308จุฬาลักษณ์จิราภรณ์ น
34123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STA308
14022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, -9 ม.ค. 6612.30-14.00STC202จิราพร เกตุจิราภรณ์ น
14032202พฤกษศาสตร์650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์, -10 ม.ค. 6612.30-14.00STC302จิราภรณ์ นพันธุ์ทิพย์
14072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1640427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA109จักรกฤษณ์จิราภรณ์ น
34011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA109ธันยบูรณ์จิราภรณ์ น
74011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA109

จุฬาลักษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14511205ขนมอบเชิงพาณิชย์640120601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -6 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ฐิติพรจุฬาลักษณ์
14123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STA308จุฬาลักษณ์จิราภรณ์ น
34123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STA308
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10 ม.ค. 6612.30-14.00หอประชุม3จุฬาลักษณ์สุนีย์
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ11 ม.ค. 6610.00-11.30GE1024จุฬาลักษณ์ราตรี
14121206ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STA309จุฬาลักษณ์กิตติ์ ค
14094201ทฤษฎีจำนวน640310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA107นภาภรณ์จุฬาลักษณ์

ชนิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14021116เคมีสำหรับวิศวกร650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STC201วชิราภรณ์ชนิดา
24021116เคมีสำหรับวิศวกร650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STC201
34021116เคมีสำหรับวิศวกร650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STC201
24123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STA309ชนิดาพัทธชัย
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10 ม.ค. 6612.30-14.00หอประชุม4ชนิดากิตติ์ ค
14031302ชีววิทยาด้านสัตว์และสัตว์น้ำ650451101เกษตรศาสตร์สิริวดี พรหมน้อย, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STA307สิริวดีชนิดา
14123642เทคโนโลยีสื่อประสม640429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA308ชนิดาพันธุ์ทิพย์
14013310เทคโนโลยีพลังงาน620316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)สิงหเดช แตงจวง, วลิดา อุ่นเรือน12 ม.ค. 6614.15-15.45STC401สิงหเดชชนิดา
54112201ความน่าจะเป็นและสถิติ650310402คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA208ยุทธชัยชนิดา

ชาณิภา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A305ชาณิภาวีระศักดิ์ ก
14023901ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี630425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STC301ณัฐกฤตาชาณิภา
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ11 ม.ค. 6610.00-11.30GE1031ชาณิภายุทธชัย
24123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA309ชาณิภาพุทธดี
14122202โครงสร้างข้อมูล650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA308ชาณิภากฤษณะ
14132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์650429701เทคโนโลยีสารสนเทศคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STA307คเชนทร์ชาณิภา

ชาติทนง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14061702การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 2630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -6 ม.ค. 6608.15-09.45ENV101ชาติทนงสิงหเดช
24072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA205ศรัณยูชาติทนง
14063412การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -11 ม.ค. 6612.30-14.00ENV101ชาติทนงจักรกฤษณ์
14061701การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -12 ม.ค. 6612.30-14.00STA307ชาติทนงสะอาด
14062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม650429401สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30ENV101ชาติทนงจิราพร เกตุ
14124612การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA308พรเทพชาติทนง

ชื่นกมล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00A307ชื่นกมลเผด็จการ
14513208อาหารเอเชีย650120601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, -10 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ชื่นกมลสิงหเดช
14511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร650420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, -11 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1ชื่นกมลอิสระ
14512401การออกแบบและตกแต่งอาหาร630420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, -11 ม.ค. 6614.15-15.45คหกรรม1ชื่นกมลสิงหเดช
14513210อาหารท้องถิ่น640120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -12 ม.ค. 6614.15-15.45คหกรรม2ชื่นกมลพงศ์เทพ
14081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -13 ม.ค. 6612.30-14.00A401ณัฏฐาชื่นกมล

ชุมพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
54093201ทฤษฎีเซต620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA208ธัชชัยชุมพล
14511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และการแกะสลัก590000001-สุทธิพันธุ์ แดงใจ, -9 ม.ค. 6614.15-15.45A305สุทธิพันธุ์ชุมพล
14124303การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA309ชุมพลจันทร์เพ็ญ
24124303การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA309
14021304ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์650425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC302จิราพร เกตุชุมพล
14511202หลักการประกอบอาหาร650120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -12 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดาชุมพล
24511202หลักการประกอบอาหาร650420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -12 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1
14512206อาหารยุโรป650120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -16 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1กานต์ธิดาชุมพล

ฐิติพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14511205ขนมอบเชิงพาณิชย์640120601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -6 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ฐิติพรจุฬาลักษณ์
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00A306ฐิติพรจงรัก
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ10 ม.ค. 6610.00-11.30หอประชุม3ณัฏฐาฐิติพร
14513211การประกอบอาหารผสมผสานวัฒนธรรม640120601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, -11 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ฐิติพรพิชิต
14033706วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิ่น620315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)วารุณี จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STC301วารุณีฐิติพร
14513303การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม630420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -12 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ฐิติพรวีระศักดิ์ ก
24513303การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม640120601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -12 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1

ณัฏฐา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14082301เวชศาสตร์การกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, -9 ม.ค. 6608.15-09.45A401ณัฏฐากชกร
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00GE1020ณัฏฐาศรัณยู
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ10 ม.ค. 6610.00-11.30หอประชุม3ณัฏฐาฐิติพร
14064901การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STC202ปริญญาณัฏฐา
0001105สุนทรียศาสตร์12 ม.ค. 6610.00-11.30A305พีระพลณัฏฐา
14081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -13 ม.ค. 6612.30-14.00A401ณัฏฐาชื่นกมล
14073522การจัดการสังคมสูงวัย590000001-กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, -16 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม3-4กิตติวรรณณัฏฐา

ณัฐกฤตา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14023901ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี630425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STC301ณัฐกฤตาชาณิภา
14024705นาโนเทคโนโลยีทางเคมี630425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STC301ณัฐกฤตาพีระพล
14123203คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA309ราตรีณัฐกฤตา
14031112ชีววิทยาสำหรับครู 2650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA204พัทธชัยณัฐกฤตา
14021901พื้นฐานวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์650425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STC201ณัฐกฤตากฤษณะ
14021301เคมีอินทรีย์650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STC201ณัฐกฤตาพิชิต

ณิชารีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A206วิไลวรรณณิชารีย์
14072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2640427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA107ณิชารีย์จิราพร เกตุ
14074337การบริหารงานสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STA204ณิชารีย์นราวดี
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล12 ม.ค. 6612.30-14.00GE1023นารีวรรณณิชารีย์
14034801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางชีววิทยา630425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STC201วันวิสาข์ณิชารีย์
14092603เครื่องมือพื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น590000001-พีระพล ขุนอาสา, -16 ม.ค. 6614.15-15.45A401พีระพลณิชารีย์

ดิเรก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
24093201ทฤษฎีเซต650310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA206ดิเรกพรเทพ
34093201ทฤษฎีเซต640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์สะอาด อยู่เย็น, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA206
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10 ม.ค. 6612.30-14.00หอประชุม2ดิเรกศรัณยู
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ11 ม.ค. 6610.00-11.30GE1029คเชนทร์ดิเรก
24094201ทฤษฎีจำนวน640310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA108ดิเรกคเชนทร์
34094201ทฤษฎีจำนวน640310403คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA108
14092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น630310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA107ดิเรกเผด็จการ
24092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA107
14112201ความน่าจะเป็นและสถิติ630310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA204ดิเรกกิตติ์ ค

ธนากร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, -9 ม.ค. 6610.00-11.30STA204ธนากรพิศิษฐ์
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ10 ม.ค. 6610.00-11.30หอประชุม2ธนากรวีระศักดิ์ ก
14123601โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานในสำนักงาน590000001-คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A307คเชนทร์ธนากร
14034621จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม620315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กชกร ลาภมาก, วันวิสาข์ พิระภาค12 ม.ค. 6612.30-14.00STC301วันวิสาข์ธนากร
14082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45A401ภาคภูมิธนากร
14071305โภชนาการสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA205ธนากรพุทธดี
14071103พยาธิวิทยาสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA204ธนากรเอมอร

ธนิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14022710ความปลอดภัยทางเคมี650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)ธนิต เมธีนุกูล, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STC201ธนิตยุทธชัย
14121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STA307พรเทพธนิต
14094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA308วรินสินีธนิต
14021705เคมีในชีวิตประจำวัน620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธนิต เมธีนุกูล, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA107ธนิตสุนีย์
14034907สัมมนาทางชีววิทยา620315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)วารุณี จอมกิติชัย, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STC301วารุณีธนิต
14023708เคมีสภาวะแวดล้อม590000001-ธนิต เมธีนุกูล, -16 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม1-2ธนิตกานต์ธิดา

ธัชชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
54093201ทฤษฎีเซต620310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA208ธัชชัยชุมพล
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A904ธัชชัยสมคิด
34094505ทอพอโลยีเบื้องต้น630310403คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA208ธัชชัยพิชิต
14091201หลักการคณิตศาสตร์650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STA308ธัชชัยกชกร
14093406แคลคูลัส 3640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA307ธัชชัยอิสระ
0001103การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร12 ม.ค. 6614.15-15.45GE1024ธัชชัยพงษ์ศักดิ์
14111201ความน่าจะเป็นเบื้องต้น650428701วิทยาการข้อมูลพัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA308ธัชชัยสะอาด

ธันยบูรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2630425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STC302พันธุ์ทิพย์ธันยบูรณ์
14011101ฟิสิกส์เบื้องต้น650425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STC302ธันยบูรณ์วารุณี
24011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ650427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA205ธันยบูรณ์วรวุฒิ
54011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสิงหเดช แตงจวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA207ธันยบูรณ์ราตรี
64011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA207
34011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA109ธันยบูรณ์จิราภรณ์ น
74011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA109
14021119เคมีสำหรับครู 2650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราพร เกตุวราภรณ์, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STA204จิราพร เกตุธันยบูรณ์

นภาภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
64093201ทฤษฎีเซต620310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA204นภาภรณ์จิราภรณ์ น
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A904มานิตย์นภาภรณ์
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10 ม.ค. 6612.30-14.00หอประชุม1นภาภรณ์ศศิธร
14134801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STA308นารีวรรณนภาภรณ์
14094201ทฤษฎีจำนวน640310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA107นภาภรณ์จุฬาลักษณ์
34112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์พัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA305นภาภรณ์กฤษณ์
74112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น650429701เทคโนโลยีสารสนเทศพัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA305

นราวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A306นราวดีศศิธร
14022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STC202พงศ์เทพนราวดี
14074337การบริหารงานสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STA204ณิชารีย์นราวดี
14063304สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน590000001-กฤษณะ คำฟอง, -11 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม3-4กฤษณะนราวดี
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล12 ม.ค. 6612.30-14.00GE1024สมคิดนราวดี
34092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น630310402คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA108นราวดีพรทิพพา
24092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2650310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA108อิสระนราวดี

นารีวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14032103โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน630425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STC202กิตติ มนารีวรรณ
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00A904กิตติ์ คนารีวรรณ
14134801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STA308นารีวรรณนภาภรณ์
14124805การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA309นารีวรรณจันทร์เพ็ญ
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล12 ม.ค. 6612.30-14.00GE1023นารีวรรณณิชารีย์
14111101หลักสถิติ640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิไลวรรณ รัตนกูล, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA306วิไลวรรณนารีวรรณ

ปริญญา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14513201อาหารเพื่อสุขภาพ640420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -9 ม.ค. 6614.15-15.45A401รสสุคนธ์ปริญญา
24513201อาหารเพื่อสุขภาพ590000001-รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -9 ม.ค. 6614.15-15.45A401
14072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA204จงรักปริญญา
14064901การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STC202ปริญญาณัฏฐา
14034619เทคโนโลยีการหมัก630425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STC201กิตติ มปริญญา
14024702เอนไซม์เทคโนโลยี630425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STC301พรทิพพาปริญญา
14064201จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45ENV101ปริญญากชกร

พงศ์เทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล9 ม.ค. 6610.00-11.30STC302พงศ์เทพสุภาพร
14003101การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สากล630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, เอมอร วันเอก10 ม.ค. 6608.15-09.45STA308พงศ์เทพพุทธดี
14022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STC202พงศ์เทพนราวดี
14022406เคมีเชิงฟิสิกส์640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STC202พงศ์เทพจันทร์เพ็ญ
14121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม650429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA307กฤษณ์พงศ์เทพ
14513210อาหารท้องถิ่น640120601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, -12 ม.ค. 6614.15-15.45คหกรรม2ชื่นกมลพงศ์เทพ

พงษ์ศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14073415วิทยาการระบาด640427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STA107พงษ์ศักดิ์กิตติ ม
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00A305วรวุฒิพงษ์ศักดิ์
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ10 ม.ค. 6610.00-11.30หอประชุม1พงษ์ศักดิ์วรวุฒิ
14032106นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)วันวิสาข์ พิระภาค, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STC301วารุณีพงษ์ศักดิ์
24011101ฟิสิกส์เบื้องต้น650425201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STC201กนกวรรณ มพงษ์ศักดิ์
0001103การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร12 ม.ค. 6614.15-15.45GE1024ธัชชัยพงษ์ศักดิ์
14031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วารุณี จอมกิติชัย, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA109วารุณีพงษ์ศักดิ์
24031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650429401สิ่งแวดล้อมวารุณี จอมกิติชัย, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA109
34031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวารุณี จอมกิติชัย, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA109

พรทิพพา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14073336อนามัยสิ่งแวดล้อม630427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STA204ศรัณยูพรทิพพา
14022503ชีวเคมี 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, พรทิพพา พิญญาพงษ์9 ม.ค. 6610.00-11.30STC202พรทิพพาพัทธชัย
14063605พลังงานทดแทน630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลศุข, -10 ม.ค. 6612.30-14.00ENV101พุทธดีพรทิพพา
14034609จุลชีววิทยาทางอาหาร650420601อาหารและโภชนาการสุทธิดา วิทนาลัย, -11 ม.ค. 6614.15-15.45คหกรรม2สุทธิดาพรทิพพา
14024702เอนไซม์เทคโนโลยี630425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STC301พรทิพพาปริญญา
34092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น630310402คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA108นราวดีพรทิพพา

พรเทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
24093201ทฤษฎีเซต650310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA206ดิเรกพรเทพ
34093201ทฤษฎีเซต640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์สะอาด อยู่เย็น, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA206
14032403พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล630425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, -9 ม.ค. 6612.30-14.00STC201สุทธิดาพรเทพ
14123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA308พรเทพจักรกฤษณ์
14121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STA307พรเทพธนิต
44011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA206วิศิษฎ์พรเทพ
74011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA206
14124612การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA308พรเทพชาติทนง

พัชรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14134901การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ620429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STA308กนกวรรณ กพัชรี
14123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STA309กนกวรรณ กพัชรี
24123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ630429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STA309
24094505ทอพอโลยีเบื้องต้น630310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA207พัชรีพีระพล
14111301โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล650428701วิทยาการข้อมูลพัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ11 ม.ค. 6610.00-11.30STA309พัชรีพิศิษฐ์
14121308การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล650428701วิทยาการข้อมูลพิศิษฐ์ นาคใจ, -12 ม.ค. 6612.30-14.00STA308พิศิษฐ์พัชรี
64112201ความน่าจะเป็นและสถิติ630310403คณิตศาสตร์พัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA205พัชรีกนกวรรณ ก

พัทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
24123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STA309ชนิดาพัทธชัย
14022503ชีวเคมี 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, พรทิพพา พิญญาพงษ์9 ม.ค. 6610.00-11.30STC202พรทิพพาพัทธชัย
14031107ชีววิทยาพื้นฐาน650316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)พัทธชัย ปิ่นนาค, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STC401พัทธชัยสุรพล
14033108ชีววิทยาของเซลล์640425301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA306พัทธชัยวิไลวรรณ
14031112ชีววิทยาสำหรับครู 2650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA204พัทธชัยณัฐกฤตา
24011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอมอร วันเอก, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA108กนกวรรณ มพัทธชัย
54011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์เอมอร วันเอก, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA108

พันธุ์ทิพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14023202เคมีอนินทรีย์ 2630425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STC302พันธุ์ทิพย์คเชนทร์
14023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2630425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STC302พันธุ์ทิพย์ธันยบูรณ์
14032202พฤกษศาสตร์650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์, -10 ม.ค. 6612.30-14.00STC302จิราภรณ์ นพันธุ์ทิพย์
14021102เคมีพื้นฐาน650316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC401พันธุ์ทิพย์สะอาด
14123642เทคโนโลยีสื่อประสม640429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA308ชนิดาพันธุ์ทิพย์
14092403แคลคูลัส 2650425301ชีววิทยาอิสระ อินจันทร์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA309อิสระพันธุ์ทิพย์
24092403แคลคูลัส 2650428701วิทยาการข้อมูลอิสระ อินจันทร์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA309
34092403แคลคูลัส 2650425201เคมีอิสระ อินจันทร์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA309

พิชิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STA309พิชิตจักรกฤษณ์
24124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย650429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STA309
34094505ทอพอโลยีเบื้องต้น630310403คณิตศาสตร์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA208ธัชชัยพิชิต
14513211การประกอบอาหารผสมผสานวัฒนธรรม640120601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, -11 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ฐิติพรพิชิต
14071501อนามัยการเจริญพันธุ์640427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA107จงรักพิชิต
14132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต640429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA308พิชิตสุทธิดา
14021301เคมีอินทรีย์650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STC201ณัฐกฤตาพิชิต

พิศิษฐ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, -9 ม.ค. 6610.00-11.30STA204ธนากรพิศิษฐ์
14513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร630420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -10 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1รสสุคนธ์พิศิษฐ์
24513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร640120601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -10 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1
14111301โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล650428701วิทยาการข้อมูลพัชรี มณีรัตน์, พิศิษฐ์ นาคใจ11 ม.ค. 6610.00-11.30STA309พัชรีพิศิษฐ์
14121308การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล650428701วิทยาการข้อมูลพิศิษฐ์ นาคใจ, -12 ม.ค. 6612.30-14.00STA308พิศิษฐ์พัชรี
24112201ความน่าจะเป็นและสถิติ630310402คณิตศาสตร์พัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA206พิศิษฐ์โสภณ
14121701ดิจิทัลเบื้องต้น650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิศิษฐ์ นาคใจ, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA308พิศิษฐ์วันวิสาข์

พีระพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14032401พันธุศาสตร์640425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STC301สุทธิดาพีระพล
24094505ทอพอโลยีเบื้องต้น630310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA207พัชรีพีระพล
14024705นาโนเทคโนโลยีทางเคมี630425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STC301ณัฐกฤตาพีระพล
0001105สุนทรียศาสตร์12 ม.ค. 6610.00-11.30A305พีระพลณัฏฐา
14031304สัตววิทยา650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)สิริวดี พรหมน้อย, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STC302สิริวดีพีระพล
14092603เครื่องมือพื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น590000001-พีระพล ขุนอาสา, -16 ม.ค. 6614.15-15.45A401พีระพลณิชารีย์

พุทธดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14062408พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลศุข, -6 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม7-8พุทธดีเอมอร
14003101การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สากล630310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, เอมอร วันเอก10 ม.ค. 6608.15-09.45STA308พงศ์เทพพุทธดี
14063605พลังงานทดแทน630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลศุข, -10 ม.ค. 6612.30-14.00ENV101พุทธดีพรทิพพา
24064901การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, -11 ม.ค. 6614.15-15.45ENV101พุทธดีกิตติวรรณ
24123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชาณิภา ซ่อนกลิ่น, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA309ชาณิภาพุทธดี
14071305โภชนาการสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA205ธนากรพุทธดี

ภาคภูมิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -6 ม.ค. 6612.30-14.00A401ภาคภูมิราตรี
14083118การนวดทางการกีฬา640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, -9 ม.ค. 6608.15-09.45A402ภาคภูมิวันวิสาข์
14084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -10 ม.ค. 6612.30-14.00A402ภาคภูมิรสสุคนธ์
0001103การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร12 ม.ค. 6614.15-15.45GE1023ภาคภูมิจงรัก
14082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45A401ภาคภูมิธนากร
14083409การจัดการนันทนาการเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว590000001-ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, 16 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม7-8ภาคภูมิสุทธิพันธุ์

มานิตย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A904มานิตย์นภาภรณ์
14033107วิวัฒนาการ640425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STC301วันวิสาข์มานิตย์
14032104ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STC302สุทธิดามานิตย์
0001105สุนทรียศาสตร์12 ม.ค. 6610.00-11.30A307มานิตย์กิตติ์ ค
0001103การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร12 ม.ค. 6614.15-15.45GE1020วรวุฒิมานิตย์
14123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA308มานิตย์กชกร

ยุทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14022710ความปลอดภัยทางเคมี650315201วิทยาศาสตร์(เคมี)ธนิต เมธีนุกูล, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STC201ธนิตยุทธชัย
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A305ยุทธชัยกิตติวรรณ
14022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -10 ม.ค. 6612.30-14.00STC202อัมพวันยุทธชัย
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ11 ม.ค. 6610.00-11.30GE1031ชาณิภายุทธชัย
14091608คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิจัยพื้นฐานทางการเกษตร650451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA306ยุทธชัยวีรศักดิ์ จ
54112201ความน่าจะเป็นและสถิติ650310402คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA208ยุทธชัยชนิดา
14093604กำหนดการเชิงเส้น640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA307ยุทธชัยจำรูญ

รสสุคนธ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A306สุรพลรสสุคนธ์
14513201อาหารเพื่อสุขภาพ640420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -9 ม.ค. 6614.15-15.45A401รสสุคนธ์ปริญญา
24513201อาหารเพื่อสุขภาพ590000001-รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -9 ม.ค. 6614.15-15.45A401
14513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร630420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -10 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1รสสุคนธ์พิศิษฐ์
24513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร640120601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -10 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1
14084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -10 ม.ค. 6612.30-14.00A402ภาคภูมิรสสุคนธ์
24512401ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร650120601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A402รสสุคนธ์ศรัณยู
0001105สุนทรียศาสตร์12 ม.ค. 6610.00-11.30A306อนุชารสสุคนธ์
14511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร650420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -16 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1รสสุคนธ์สะอาด

ราตรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, -6 ม.ค. 6612.30-14.00A401ภาคภูมิราตรี
14033703พันธุวิศวกรรม630425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STC201สิริวดีราตรี
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ11 ม.ค. 6610.00-11.30GE1024จุฬาลักษณ์ราตรี
14123203คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล630423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA309ราตรีณัฐกฤตา
54011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสิงหเดช แตงจวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA207ธันยบูรณ์ราตรี
64011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA207
24021301เคมีอินทรีย์650425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STC202วชิราภรณ์ราตรี

วชิราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14021116เคมีสำหรับวิศวกร650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STC201วชิราภรณ์ชนิดา
24021116เคมีสำหรับวิศวกร650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STC201
34021116เคมีสำหรับวิศวกร650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STC201
14021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STC201วชิราภรณ์กนกวรรณ ม
24021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STC201
34021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -6 ม.ค. 6612.30-14.00STC201
14034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต630425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STC201กชกรวชิราภรณ์
14123643การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก590000001-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A305อนุชาวชิราภรณ์
14024506เคมีวิเคราะห์640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STC202วชิราภรณ์สิริวดี
24021301เคมีอินทรีย์650425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STC202วชิราภรณ์ราตรี

วรวุฒิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00A305วรวุฒิพงษ์ศักดิ์
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ10 ม.ค. 6610.00-11.30หอประชุม1พงษ์ศักดิ์วรวุฒิ
24003901สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ศึกษา620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, บรรจง เชื้อเมืองพาน11 ม.ค. 6614.15-15.45STA205เอมอรวรวุฒิ
0001103การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร12 ม.ค. 6614.15-15.45GE1020วรวุฒิมานิตย์
24011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ650427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA205ธันยบูรณ์วรวุฒิ
14082602บาสเกตบอล 2640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, -16 ม.ค. 6608.15-09.45A401วรวุฒิจักรกฤษณ์

วรินสินี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14093201ทฤษฎีเซต620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA207อิสระวรินสินี
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A307วรินสินีเผด็จการ
14093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วรินสินี จันทะคุณ, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STA307วรินสินีกนกวรรณ ก
14094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA308วรินสินีธนิต
44092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น630310403คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA109วรินสินีศศิธร
24092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA306วรินสินีสุภาพร
34092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA306

วันวิสาข์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14083118การนวดทางการกีฬา640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาธนากร ธนวัฒน์, -9 ม.ค. 6608.15-09.45A402ภาคภูมิวันวิสาข์
14033107วิวัฒนาการ640425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STC301วันวิสาข์มานิตย์
14034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช620315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC301วันวิสาข์สุรพล
14034621จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม620315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)กชกร ลาภมาก, วันวิสาข์ พิระภาค12 ม.ค. 6612.30-14.00STC301วันวิสาข์ธนากร
14034801การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางชีววิทยา630425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STC201วันวิสาข์ณิชารีย์
14121701ดิจิทัลเบื้องต้น650423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิศิษฐ์ นาคใจ, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA308พิศิษฐ์วันวิสาข์

วารุณี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14032106นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)วันวิสาข์ พิระภาค, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STC301วารุณีพงษ์ศักดิ์
14033706วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิ่น620315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)วารุณี จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STC301วารุณีฐิติพร
14011101ฟิสิกส์เบื้องต้น650425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STC302ธันยบูรณ์วารุณี
14031109ชีววิทยาเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วารุณี จอมกิติชัย, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA109วารุณีกฤษณ์
24031109ชีววิทยาเบื้องต้น650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวารุณี จอมกิติชัย, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA109
34031109ชีววิทยาเบื้องต้น650429401สิ่งแวดล้อมวารุณี จอมกิติชัย, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA109
14034907สัมมนาทางชีววิทยา620315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)วารุณี จอมกิติชัย, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STC301วารุณีธนิต
14031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์วารุณี จอมกิติชัย, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA109วารุณีพงษ์ศักดิ์
24031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650429401สิ่งแวดล้อมวารุณี จอมกิติชัย, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA109
34031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวารุณี จอมกิติชัย, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA109

วิศิษฎ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์620423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, -9 ม.ค. 6610.00-11.30STA309กฤษณ์วิศิษฎ์
24072516ศาสตร์สุขภาพทางเลือก650427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STA204สุนีย์วิศิษฎ์
14011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น650425201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, -12 ม.ค. 6612.30-14.00STC201วิศิษฎ์เผด็จการ
44011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA206วิศิษฎ์พรเทพ
74011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA206
14011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA107วิศิษฎ์สุนีย์
44011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA107
64011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA107
14011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA204วิศิษฎ์สุรพล

วิไลวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A206วิไลวรรณณิชารีย์
34094303ทฤษฎีสมการ640310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA205วิไลวรรณอนุชา
0001104ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ11 ม.ค. 6610.00-11.30GE1028กฤษณ์วิไลวรรณ
14033108ชีววิทยาของเซลล์640425301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA306พัทธชัยวิไลวรรณ
44112201ความน่าจะเป็นและสถิติ650310401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA207วิไลวรรณกฤษณะ
14111101หลักสถิติ640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิไลวรรณ รัตนกูล, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA306วิไลวรรณนารีวรรณ
14093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย650428701วิทยาการข้อมูลวิไลวรรณ รัตนกูล, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STA308วิไลวรรณสมคิด

วีรศักดิ์ จ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14033605เทคโนโลยีชีวภาพ630315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)สิริวดี พรหมน้อย, -9 ม.ค. 6610.00-11.30STC301สิริวดีวีรศักดิ์ จ
14021111หลักเคมี 2650425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC201วีรศักดิ์ จกนกวรรณ ก
24021111หลักเคมี 2650429401สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC201
14021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2650429401สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STC201วีรศักดิ์ จสุภาพร
24021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2650425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STC201
14091608คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิจัยพื้นฐานทางการเกษตร650451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA306ยุทธชัยวีรศักดิ์ จ
24021705เคมีในชีวิตประจำวัน620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธนิต เมธีนุกูล, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA108วีรศักดิ์ จวีระศักดิ์ ก
24071103พยาธิวิทยาสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA205ศศิธรวีรศักดิ์ จ

วีระศักดิ์ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A305ชาณิภาวีระศักดิ์ ก
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ10 ม.ค. 6610.00-11.30หอประชุม2ธนากรวีระศักดิ์ ก
14124609ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์630429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STA308สมคิดวีระศักดิ์ ก
14513303การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม630420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -12 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ฐิติพรวีระศักดิ์ ก
24513303การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม640120601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, -12 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1
14021702เคมีสำหรับการเกษตร650451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA307จิราพร เกตุวีระศักดิ์ ก
24021705เคมีในชีวิตประจำวัน620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธนิต เมธีนุกูล, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA108วีรศักดิ์ จวีระศักดิ์ ก

ศรัณยู

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14073336อนามัยสิ่งแวดล้อม630427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, -6 ม.ค. 6608.15-09.45STA204ศรัณยูพรทิพพา
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00GE1020ณัฏฐาศรัณยู
24072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STA205ศรัณยูชาติทนง
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10 ม.ค. 6612.30-14.00หอประชุม2ดิเรกศรัณยู
24512401ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร650120601อาหารและโภชนาการไม่ระบุ, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A402รสสุคนธ์ศรัณยู
24011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น650425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, -12 ม.ค. 6612.30-14.00STC302เอมอรศรัณยู

ศศิธร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A306นราวดีศศิธร
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10 ม.ค. 6612.30-14.00หอประชุม1นภาภรณ์ศศิธร
14074913โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1630427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STA204ศศิธรคเชนทร์
14033902ชีวสถิติ630425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STC201กิตติ มศศิธร
44092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น630310403คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA109วรินสินีศศิธร
24071103พยาธิวิทยาสาธารณสุข650427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA205ศศิธรวีรศักดิ์ จ

สมคิด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
44093201ทฤษฎีเซต650310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA205สะอาดสมคิด
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A904ธัชชัยสมคิด
14124609ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์630429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, -11 ม.ค. 6614.15-15.45STA308สมคิดวีระศักดิ์ ก
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล12 ม.ค. 6612.30-14.00GE1024สมคิดนราวดี
24011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสิงหเดช แตงจวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA205สิงหเดชสมคิด
34011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิงหเดช แตงจวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA205
14093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย650428701วิทยาการข้อมูลวิไลวรรณ รัตนกูล, -16 ม.ค. 6612.30-14.00STA308วิไลวรรณสมคิด

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14081507เทนนิส650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -10 ม.ค. 6608.15-09.45A401สอบนอกตาราง
14063210มลพิษทางดินและการจัดการ630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, -10 ม.ค. 6610.00-11.30ENV101สอบนอกตาราง
14082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, -10 ม.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14083106การจัดการแข่งขันกีฬา630429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, -11 ม.ค. 6608.15-09.45A401สอบนอกตาราง
14082531หลักการฝึกและการเป็นผู้ตัดสินว่ายน้ำ650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -11 ม.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14081601ฟุตบอล 1640429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A401สอบนอกตาราง
14083202กีฬาเพื่อสุขภาพ630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -12 ม.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14081603วอลเลย์บอล640429501วิทยาศาสตร์การกีฬากิตติ์ คุณกิตติ, -12 ม.ค. 6612.30-14.00A401สอบนอกตาราง
14084901การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช, -13 ม.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14082601ฟุตบอล 2630429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -13 ม.ค. 6614.15-15.45A401สอบนอกตาราง
14092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2650310402คณิตศาสตร์นราวดี นวลสอาด, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA109สอบนอกตาราง
14092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด, วรินสินี จันทะคุณ16 ม.ค. 6608.15-09.45STA305สอบนอกตาราง
44092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนราวดี นวลสอาด, วรินสินี จันทะคุณ16 ม.ค. 6608.15-09.45STA305
14121307การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน650422611คณิตศาสตร์ประยุกต์สุรพล ชุ่มกลิ่น, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA307สอบนอกตาราง
14081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น650429501วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเสรี แสงอุทัย, -16 ม.ค. 6610.00-11.30A401สอบนอกตาราง
14091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม650166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นราวดี นวลสอาด, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA305สอบนอกตาราง
14083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ590000001-วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, -16 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม5-6สอบนอกตาราง

สะอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
44093201ทฤษฎีเซต650310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA205สะอาดสมคิด
14094505ทอพอโลยีเบื้องต้น630310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA206สะอาดโสภณ
14021102เคมีพื้นฐาน650316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC401พันธุ์ทิพย์สะอาด
14061701การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 1640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -12 ม.ค. 6612.30-14.00STA307ชาติทนงสะอาด
14111201ความน่าจะเป็นเบื้องต้น650428701วิทยาการข้อมูลพัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA308ธัชชัยสะอาด
14511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร650420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, -16 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1รสสุคนธ์สะอาด

สิงหเดช

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14061702การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 2630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, -6 ม.ค. 6608.15-09.45ENV101ชาติทนงสิงหเดช
14513208อาหารเอเชีย650120601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, -10 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม1ชื่นกมลสิงหเดช
14512401การออกแบบและตกแต่งอาหาร630420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, -11 ม.ค. 6614.15-15.45คหกรรม1ชื่นกมลสิงหเดช
14013310เทคโนโลยีพลังงาน620316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)สิงหเดช แตงจวง, วลิดา อุ่นเรือน12 ม.ค. 6614.15-15.45STC401สิงหเดชชนิดา
24011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสิงหเดช แตงจวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA205สิงหเดชสมคิด
34011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิงหเดช แตงจวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA205
14072327การส่งเสริมสุขภาพ640427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA107กิตติวรรณสิงหเดช

สิริวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14033605เทคโนโลยีชีวภาพ630315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)สิริวดี พรหมน้อย, -9 ม.ค. 6610.00-11.30STC301สิริวดีวีรศักดิ์ จ
14033703พันธุวิศวกรรม630425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STC201สิริวดีราตรี
14031302ชีววิทยาด้านสัตว์และสัตว์น้ำ650451101เกษตรศาสตร์สิริวดี พรหมน้อย, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STA307สิริวดีชนิดา
14024506เคมีวิเคราะห์640315201วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, -12 ม.ค. 6608.15-09.45STC202วชิราภรณ์สิริวดี
14073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, -12 ม.ค. 6614.15-15.45STA204จักรกฤษณ์สิริวดี
14031304สัตววิทยา650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)สิริวดี พรหมน้อย, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STC302สิริวดีพีระพล

สุทธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14032401พันธุศาสตร์640425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, -9 ม.ค. 6608.15-09.45STC301สุทธิดาพีระพล
14032403พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล630425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, -9 ม.ค. 6612.30-14.00STC201สุทธิดาพรเทพ
14032104ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล650315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STC302สุทธิดามานิตย์
14034609จุลชีววิทยาทางอาหาร650420601อาหารและโภชนาการสุทธิดา วิทนาลัย, -11 ม.ค. 6614.15-15.45คหกรรม2สุทธิดาพรทิพพา
14032107สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต640315301วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)สุทธิดา วิทนาลัย, วารุณี จอมกิติชัย12 ม.ค. 6608.15-09.45STC301สุทธิดาจำรูญ
14132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต640429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA308พิชิตสุทธิดา

สุทธิพันธุ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A307โสภณสุทธิพันธุ์
14511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และการแกะสลัก590000001-สุทธิพันธุ์ แดงใจ, -9 ม.ค. 6614.15-15.45A305สุทธิพันธุ์ชุมพล
0001108การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ10 ม.ค. 6610.00-11.30หอประชุม4กิตติวรรณสุทธิพันธุ์
14512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ640420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -12 ม.ค. 6612.30-14.00คหกรรม1สุทธิพันธุ์กิตติวรรณ
14512205อาหารว่าง640420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -13 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม2สุทธิพันธุ์โสภณ
24512205อาหารว่าง650120601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -13 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม2
14083409การจัดการนันทนาการเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว590000001-ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, 16 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม7-8ภาคภูมิสุทธิพันธุ์

สุนีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A206คเชนทร์สุนีย์
0001109ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10 ม.ค. 6612.30-14.00หอประชุม3จุฬาลักษณ์สุนีย์
24072516ศาสตร์สุขภาพทางเลือก650427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STA204สุนีย์วิศิษฎ์
14024911สัมมนาเคมี 2630425201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STC301อัมพวันสุนีย์
14021705เคมีในชีวิตประจำวัน620310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธนิต เมธีนุกูล, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA107ธนิตสุนีย์
14011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA107วิศิษฎ์สุนีย์
44011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA107
64011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2650467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA107

สุภาพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล9 ม.ค. 6610.00-11.30STC302พงศ์เทพสุภาพร
14021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2650429401สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STC201วีรศักดิ์ จสุภาพร
24021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2650425201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STC201
14061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม650429401สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -12 ม.ค. 6608.15-09.45ENV101สุภาพรอนุชา
14063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย630429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -12 ม.ค. 6610.00-11.30ENV101สุภาพรจำรูญ
14063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA307สุภาพรอัมพวัน
24092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA306วรินสินีสุภาพร
34092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม650467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA306

สุรพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A306สุรพลรสสุคนธ์
14031107ชีววิทยาพื้นฐาน650316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)พัทธชัย ปิ่นนาค, -10 ม.ค. 6608.15-09.45STC401พัทธชัยสุรพล
14034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช620315301วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)จิราภรณ์ นิคมทัศน์, -11 ม.ค. 6610.00-11.30STC301วันวิสาข์สุรพล
14013115ดาราศาสตร์640316201วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)กนกวรรณ มารักษ์, วลิดา อุ่นเรือน12 ม.ค. 6608.15-09.45STA107กนกวรรณ มสุรพล
24013115ดาราศาสตร์620316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)กนกวรรณ มารักษ์, วลิดา อุ่นเรือน12 ม.ค. 6608.15-09.45STA107
0001210ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล12 ม.ค. 6612.30-14.00GE1028สุรพลกนกวรรณ ก
24071305โภชนาการสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA204เผด็จการสุรพล
14011111ฟิสิกส์สำหรับครู 2650310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, -16 ม.ค. 6610.00-11.30STA204วิศิษฎ์สุรพล

อนุชา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
34094303ทฤษฎีสมการ640310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA205วิไลวรรณอนุชา
14123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้640429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STA308อนุชาอัมพวัน
14123643การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก590000001-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A305อนุชาวชิราภรณ์
14061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม650429401สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -12 ม.ค. 6608.15-09.45ENV101สุภาพรอนุชา
0001105สุนทรียศาสตร์12 ม.ค. 6610.00-11.30A306อนุชารสสุคนธ์
14011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1650316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)วิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STC401เอมอรอนุชา

อัมพวัน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14023402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2630425201เคมีพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล9 ม.ค. 6612.30-14.00STC302อัมพวันจันทร์เพ็ญ
14022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น640455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, -10 ม.ค. 6612.30-14.00STC202อัมพวันยุทธชัย
14123507การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้640429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, -11 ม.ค. 6608.15-09.45STA308อนุชาอัมพวัน
14124304เกมและการจำลอง590000001-โสภณ วิริยะรัตนกุล, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A306โสภณอัมพวัน
14024911สัมมนาเคมี 2630425201เคมีอัมพวัน วิริยะรัตนกุล, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STC301อัมพวันสุนีย์
14063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์640429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA307สุภาพรอัมพวัน

อิสระ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14093201ทฤษฎีเซต620310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -6 ม.ค. 6610.00-11.30STA207อิสระวรินสินี
14094303ทฤษฎีสมการ640310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA204อิสระกฤษณ์
24094303ทฤษฎีสมการ640310403คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA204
14511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร650420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, -11 ม.ค. 6608.15-09.45คหกรรม1ชื่นกมลอิสระ
14093406แคลคูลัส 3640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ธัชชัย อยู่ยิ่ง, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA307ธัชชัยอิสระ
14092403แคลคูลัส 2650425301ชีววิทยาอิสระ อินจันทร์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA309อิสระพันธุ์ทิพย์
24092403แคลคูลัส 2650428701วิทยาการข้อมูลอิสระ อินจันทร์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA309
34092403แคลคูลัส 2650425201เคมีอิสระ อินจันทร์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA309
24092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2650310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA108อิสระนราวดี

เผด็จการ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001110การคิดและการตัดสินใจ9 ม.ค. 6608.15-09.45A307วรินสินีเผด็จการ
0001101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร9 ม.ค. 6612.30-14.00A307ชื่นกมลเผด็จการ
14073619ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข630427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, สุนีย์ กันแจ่ม10 ม.ค. 6612.30-14.00STA204เผด็จการกชกร
14072516ศาสตร์สุขภาพทางเลือก650427902สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, -11 ม.ค. 6612.30-14.00STA205เผด็จการกนกวรรณ ม
14011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น650425201เคมีกนกวรรณ มารักษ์, -12 ม.ค. 6612.30-14.00STC201วิศิษฎ์เผด็จการ
14092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น630310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA107ดิเรกเผด็จการ
24092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น640422611คณิตศาสตร์ประยุกต์ดิเรก บัวหลวง, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STA107
24071305โภชนาการสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, -13 ม.ค. 6614.15-15.45STA204เผด็จการสุรพล

เอมอร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
14062408พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์590000001-พุทธดี อุบลศุข, -6 ม.ค. 6614.15-15.45หอประชุม7-8พุทธดีเอมอร
24003901สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ศึกษา620310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, บรรจง เชื้อเมืองพาน11 ม.ค. 6614.15-15.45STA205เอมอรวรวุฒิ
24011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น650425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, -12 ม.ค. 6612.30-14.00STC302เอมอรศรัณยู
14011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ650427902สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, -13 ม.ค. 6608.15-09.45STA206เอมอรกิตติ์ ค
14011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1650316201วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)วิศิษฎ์ มหานิล, -13 ม.ค. 6610.00-11.30STC401เอมอรอนุชา
14071103พยาธิวิทยาสาธารณสุข650427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, -16 ม.ค. 6608.15-09.45STA204ธนากรเอมอร

โสภณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
0001102ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ9 ม.ค. 6610.00-11.30A307โสภณสุทธิพันธุ์
14094505ทอพอโลยีเบื้องต้น630310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, -10 ม.ค. 6610.00-11.30STA206สะอาดโสภณ
14124304เกมและการจำลอง590000001-โสภณ วิริยะรัตนกุล, -11 ม.ค. 6614.15-15.45A306โสภณอัมพวัน
14123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์640423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, -12 ม.ค. 6610.00-11.30STA308โสภณกฤษณะ
14512205อาหารว่าง640420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -13 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม2สุทธิพันธุ์โสภณ
24512205อาหารว่าง650120601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, -13 ม.ค. 6610.00-11.30คหกรรม2
24112201ความน่าจะเป็นและสถิติ630310402คณิตศาสตร์พัชรี มณีรัตน์, -13 ม.ค. 6612.30-14.00STA206พิศิษฐ์โสภณ

กลับหน้าหลัก