ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ดร.กชกร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024111101หลักสถิติการจัดการธุรกิจบริการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,15/05/6008.15-10.15946อ.วิไลวรรณดร.กชกร
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,16/05/6013.30-15.30943ดร.กชกรอ.เณริสสา
034034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,16/05/6013.30-15.30943
014023402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6015.45-17.15936ดร.พงศ์เทพ จดร.กชกร
014021302เคมีอินทรีย์เบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนิต เมธีนุกูล, ,18/05/6010.30-12.00วทอ.208ดร.ธนิตดร.กชกร
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยาการคอมพิวเตอร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,19/05/6010.30-12.30FMS104อ.กานต์ธิดาดร.กชกร
154000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนิติศาสตร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,19/05/6010.30-12.30FMS104
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี วัฒนพานิช, ,22/05/6013.30-15.30A306อ.วรินสินีดร.กชกร
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรมวิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี วัฒนพานิช, ,22/05/6013.30-15.30A306
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,22/05/6015.45-17.15936ดร.จิราพร กดร.กชกร

ดร.กนกวรรณ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6008.15-10.15936ดร.จิราพร กดร.กนกวรรณ ก
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันสาธารณสุขศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A202รศ.ดร.อิสระดร.กนกวรรณ ก
014122506วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,19/05/6008.15-10.15A302ดร.กนกวรรณ กอ.วรวุฒิ
024122506วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,19/05/6008.15-10.15A302
014064415วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,22/05/6013.30-15.30GAB209ดร.สุภาพรดร.กนกวรรณ ก
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,23/05/6008.15-10.15941ดร.กนกวรรณ กดร.วารุณี
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,23/05/6008.15-10.15941
014081401พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,23/05/6010.30-12.00944ดร.ทัศนาดร.กนกวรรณ ก
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตศิลปกรรมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A207ดร.วีรศักดิ์ จดร.กนกวรรณ ก
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการประถมศึกษาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A207

ดร.กฤษณะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6013.30-15.00วทอ.208ดร.พงศ์เทพ จดร.กฤษณะ
024011306ฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,18/05/6010.30-12.30GAB107ดร.เอมอรดร.กฤษณะ
014062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,19/05/6008.15-10.15GAB108ดร.กฤษณะอ.ธันยบูรณ์
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทั่วไปกฤษณะ คำฟอง, ,22/05/6013.30-15.30GAB304ดร.กฤษณะอ.เณริสสา
034123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,23/05/6008.15-10.15942อ.จำรูญดร.กฤษณะ
014124707เว็บเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,23/05/6013.30-15.30844อ.ชนิดาดร.กฤษณะ
024124707เว็บเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,23/05/6013.30-15.30844
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,24/05/6013.30-15.00941ดร.ทัศนาดร.กฤษณะ
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์สุทธิดา วิทนาลัย, สุนีย์ กันแจ่ม,26/05/6010.30-12.30A302ดร.กฤษณะดร.เอมอร

ดร.กิตติ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093201ทฤษฎีเซตคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,16/05/6010.30-12.30GAB304ผศ.ไชยยาดร.กิตติ
034031109ชีววิทยาเบื้องต้นวิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,19/05/6010.30-12.30942ดร.กิตติอ.ชุมพล
014033902ชีวสถิติชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,19/05/6013.30-15.30A310ดร.กิตติอ.จำรูญ
014031601จุลชีววิทยาทั่วไปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกิตติ เมืองตุ้ม, ,22/05/6010.30-12.00วทอ.208ดร.กิตติผศ.ดร.ราตรี
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวพลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,22/05/6013.30-15.00942อ.พิชชาภาดร.กิตติ
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวพลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,22/05/6013.30-15.00942
014033605เทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6008.15-10.1510310ดร.กิตติดร.พันธุ์ทิพย์
024033605เทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6008.15-10.1510310
024021103เคมีเบื้องต้นชีววิทยาธนิต เมธีนุกูล, ,23/05/6010.30-12.30946ดร.ธนิตดร.กิตติ

ดร.กิตติวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044073336อนามัยสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,16/05/6010.30-12.30GAB207ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.ราตรี
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,18/05/6010.30-12.30GAB204ดร.กิตติวรรณอ.อนุชา
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,19/05/6008.15-09.45GAB303ดร.กิตติวรรณดร.ชาติทนง
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,19/05/6013.30-15.30GAB204อ.วิศิษฏ์ดร.กิตติวรรณ
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์พรทิพพา พิญญาพงษ์, ,22/05/6008.15-10.15GAB303ผศ.ดร.พรทิพพาดร.กิตติวรรณ
034073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,22/05/6013.30-15.30GAB206ดร.กิตติวรรณอ.จุฬาลักษณ์
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6010.30-12.30GAB205อ.กนกวรรณ มดร.กิตติวรรณ
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6010.30-12.30GAB205

ดร.จิราพร ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6008.15-10.15936ดร.จิราพร กดร.กนกวรรณ ก
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญคณิตศาสตร์วรินสินี วัฒนพานิช, ,18/05/6010.30-12.30GAB209อ.วรินสินีดร.จิราพร ก
014023301เคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,18/05/6013.30-15.30GAB209ดร.จิราพร กอ.วรินสินี
014021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้นชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,19/05/6015.45-17.15A312ดร.จิราพร กอ.ชุมพล
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,22/05/6008.15-10.15GAB206ดร.จิราพร กผศ.ยุทธชัย
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,22/05/6015.45-17.15936ดร.จิราพร กดร.กชกร
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/05/6015.45-17.15945ดร.จิราพร กอ.กานต์ธิดา
034021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/05/6015.45-17.15945
014513206ขนมไทยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,26/05/6010.30-12.30คหกรรม1อ.ฐิติพรดร.จิราพร ก

ดร.จิราภรณ์ นิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,16/05/6013.30-15.30942ดร.จิราภรณ์ นิอ.ชนิดา
014033903ชีวสารสนเทศชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,18/05/6010.30-12.30IC208ดร.จิราภรณ์ นิอ.นารีวรรณ
014031101ชีววิทยา 1คณิตศาสตร์จิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,19/05/6008.15-10.15943ดร.จิราภรณ์ นิผศ.สมคิด
014081507เทนนิสวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,22/05/6008.15-09.45942อ.วรวุฒิดร.จิราภรณ์ นิ
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1คณิตศาสตร์จิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,22/05/6013.30-15.00944ดร.จิราภรณ์ นิอ.นารีวรรณ
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึมเทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,23/05/6008.15-10.15GAB207อ.กฤษณ์ดร.จิราภรณ์ นิ
014092601พีชคณิตเชิงเส้นคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/05/6010.30-12.30GAB205ผศ.ไชยยาดร.จิราภรณ์ นิ

ดร.ฉลวย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,16/05/6010.30-12.30GAB205ดร.พงษ์ศักดิ์ดร.ฉลวย
044073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,16/05/6013.30-15.30GAB207ดร.พงษ์ศักดิ์ดร.ฉลวย
034074337การบริหารงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,18/05/6013.30-15.30GAB206อ.สุนีย์ดร.ฉลวย
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,18/05/6015.45-17.15GAB107อ.ธันยบูรณ์ดร.ฉลวย
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบริหารงานก่อสร้างทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30A204ดร.ทัศนาดร.ฉลวย
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีไฟฟ้าทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30A204
124000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดนตรีไทยทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30A204
134000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดนตรีสากลทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30A204
184000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาอังกฤษทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30A204
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมีเคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,22/05/6008.15-09.45943ดร.ฉลวยอ.พรเทพ
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมีเคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,22/05/6008.15-09.45943
044021103เคมีเบื้องต้นอาหารและโภชนาการฉลวย เสาวคนธ์, ,23/05/6010.30-12.30GAB204ดร.ฉลวยอ.ปริญญา

ดร.ชาติทนง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,16/05/6013.30-15.30GAB108ดร.ชาติทนงผศ.ดร.ณิชารีย์
014072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,18/05/6008.15-10.15GAB106อ.สุนีย์ดร.ชาติทนง
014063504การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,18/05/6013.30-15.30GAB305ดร.ชาติทนงอ.มานิตย์
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,19/05/6008.15-09.45GAB303ดร.กิตติวรรณดร.ชาติทนง
024071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยาสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,22/05/6008.15-10.15GAB107อ.เผด็จการดร.ชาติทนง
024093301พีชคณิตนามธรรม 1คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,23/05/6008.15-10.15GAB205รศ.ดร.อิสระดร.ชาติทนง
014062111ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,23/05/6010.30-12.30GAB209ดร.ชาติทนงผศ.กฤดา

ดร.ณัฐกฤตา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021111หลักเคมี 2เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6013.30-15.30944ดร.ณัฐกฤตาผศ.สมคิด
014022307เคมีอินทรีย์ 1เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6010.30-12.30942ดร.ณัฐกฤตาอ.กานต์ธิดา
024022307เคมีอินทรีย์ 1เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6010.30-12.30942
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6015.45-17.15942ดร.ณัฐกฤตาอ.กฤษณ์
024022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6015.45-17.15942
014093301พีชคณิตนามธรรม 1คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,23/05/6008.15-10.15GAB204อ.วิไลวรรณดร.ณัฐกฤตา
034021103เคมีเบื้องต้นชีววิทยาณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6010.30-12.30GAB108ดร.ณัฐกฤตาผศ.ยุทธชัย
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอิสระ อินจันทร์, ,24/05/6008.15-10.15A310อ.วรินสินีดร.ณัฐกฤตา
014513207อาหารจานด่วนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,26/05/6010.30-12.30คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์ดร.ณัฐกฤตา

ดร.ทัศนา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,19/05/6008.15-10.15942ดร.ทัศนาดร.สิริวดี
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบริหารงานก่อสร้างทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30A204ดร.ทัศนาดร.ฉลวย
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีไฟฟ้าทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30A204
124000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดนตรีไทยทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30A204
134000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดนตรีสากลทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30A204
184000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาอังกฤษทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30A204
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,22/05/6013.30-15.30943ดร.ทัศนาดร.สุทธิดา
014081401พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,23/05/6010.30-12.00944ดร.ทัศนาดร.กนกวรรณ ก
014022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,23/05/6015.45-17.15A310ดร.ธนิตดร.ทัศนา
014513208อาหารเอเซียอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,24/05/6010.30-12.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลดร.ทัศนา
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,24/05/6013.30-15.00941ดร.ทัศนาดร.กฤษณะ

ดร.ธนิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021302เคมีอินทรีย์เบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนิต เมธีนุกูล, ,18/05/6010.30-12.00วทอ.208ดร.ธนิตดร.กชกร
044021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานเกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,22/05/6008.15-10.15GAB207ดร.ธนิตดร.เอมอร
044073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,22/05/6010.30-12.30GAB207อ.เผด็จการดร.ธนิต
024021103เคมีเบื้องต้นชีววิทยาธนิต เมธีนุกูล, ,23/05/6010.30-12.30946ดร.ธนิตดร.กิตติ
014022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,23/05/6015.45-17.15A310ดร.ธนิตดร.ทัศนา
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,24/05/6008.15-10.15941อ.วรวุฒิดร.ธนิต
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาอังกฤษจิราภรณ์ นิคมทัศน์, สุนีย์ กันแจ่ม, ไม่ระบุ26/05/6010.30-12.30FMS104ดร.ธนิตผศ.ดร.รัชนี

ดร.นภาภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
054111101หลักสถิติการบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,15/05/6008.15-10.15944ดร.นภาภรณ์อ.เสรี
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,16/05/6008.15-10.15GAB107ดร.นภาภรณ์อ.ภาคภูมิ
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้นคณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,16/05/6013.30-15.30GAB209ดร.นภาภรณ์อ.ภาคภูมิ
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันศิลปกรรมดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A208ดร.นภาภรณ์อ.เสรี
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนธุรกิจดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A208
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A208
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเคมีดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A208
144000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนิติศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,19/05/6010.30-12.30A201อ.เสรีดร.นภาภรณ์
034092601พีชคณิตเชิงเส้นคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/05/6010.30-12.30GAB207ดร.นภาภรณ์อ.เสรี
044021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นอาหารและโภชนาการวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/05/6015.45-17.15GAB204ดร.วชิราภรณ์ดร.นภาภรณ์

ดร.พงศ์เทพ จ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6008.15-09.45วทอ.208ดร.พงศ์เทพ จดร.สิริวดี
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6013.30-15.00วทอ.208ดร.พงศ์เทพ จดร.กฤษณะ
014023402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6015.45-17.15936ดร.พงศ์เทพ จดร.กชกร
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6008.15-10.15A405อ.วิไลวรรณดร.พงศ์เทพ จ
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการออกแบบนิเทศศิลป์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6008.15-10.15A405
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6008.15-10.15A405
024021111หลักเคมี 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/05/6013.30-15.30945ดร.พงศ์เทพ จอ.ชุมพล
034021111หลักเคมี 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/05/6013.30-15.30945
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานชีววิทยาธนิต เมธีนุกูล, ,22/05/6008.15-10.15GAB205ดร.พงศ์เทพ จอ.ปริญญา
024011305ฟิสิกส์ 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,22/05/6010.30-12.30GAB304ดร.พุทธดีดร.พงศ์เทพ จ

ดร.พงษ์ศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,16/05/6010.30-12.30GAB205ดร.พงษ์ศักดิ์ดร.ฉลวย
044073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,16/05/6013.30-15.30GAB207ดร.พงษ์ศักดิ์ดร.ฉลวย
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,18/05/6010.30-12.30GAB205ดร.พงษ์ศักดิ์อ.จุฬาลักษณ์
014073415วิทยาการระบาดสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,18/05/6013.30-15.30GAB106ดร.พงษ์ศักดิ์รศ.จักรกฤษณ์
014063802การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, พุทธดี อุบลสุข,19/05/6015.45-17.15GAB209อ.ปริญญาดร.พงษ์ศักดิ์
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,24/05/6008.15-10.15GAB107ดร.สะอาดดร.พงษ์ศักดิ์
014092501เรขาคณิตเบื้องต้นคณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,24/05/6013.30-15.30GAB303ดร.สะอาดดร.พงษ์ศักดิ์

ดร.พันธุ์ทิพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034111101หลักสถิติการบัญชียุทธชัย มิ่งขวัญ, ,15/05/6008.15-10.15A204อ.วรินสินีดร.พันธุ์ทิพย์
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,16/05/6008.15-10.15942อ.อนุชาดร.พันธุ์ทิพย์
014033501เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,16/05/6010.30-12.30A310ดร.สุทธิดาดร.พันธุ์ทิพย์
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,16/05/6015.45-17.15844อ.นารีวรรณดร.พันธุ์ทิพย์
024123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,16/05/6015.45-17.15844
034123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,16/05/6015.45-17.15844
014033605เทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6008.15-10.1510310ดร.กิตติดร.พันธุ์ทิพย์
024033605เทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6008.15-10.1510310
024022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/05/6015.45-17.15A311ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
034022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/05/6015.45-17.15A311
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)จิราภรณ์ นิคมทัศน์, สุนีย์ กันแจ่ม, ไม่ระบุ26/05/6010.30-12.30A305อ.กานต์ธิดาดร.พันธุ์ทิพย์
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตพลศึกษาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, สุนีย์ กันแจ่ม, ไม่ระบุ26/05/6010.30-12.30A305
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตนาฏศิลป์จิราภรณ์ นิคมทัศน์, สุนีย์ กันแจ่ม, ไม่ระบุ26/05/6010.30-12.30A305

ดร.พีระพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014113106สถิติเพื่อการวิจัยอาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,16/05/6008.15-10.15คหกรรม1ดร.สะอาดดร.พีระพล
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันสาธารณสุขศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6008.15-10.15A201ผศ.ไชยยาดร.พีระพล
014122208ทฤษฎีการคำนวณวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,18/05/6010.30-12.30844ดร.พีระพลอ.พัทธชัย
024122208ทฤษฎีการคำนวณวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,18/05/6010.30-12.30844
024122202โครงสร้างข้อมูลคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,19/05/6008.15-10.15GAB205ดร.พีระพลดร.เอมอร
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์เคมีอิสระ อินจันทร์, ,22/05/6010.30-12.30GAB306ผศ.ยุทธชัยดร.พีระพล
044073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,22/05/6013.30-15.30GAB207อ.จงรักดร.พีระพล
014083204โภชนศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,23/05/6010.30-12.00943อ.วรวุฒิดร.พีระพล
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตพลศึกษาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A208อ.ชื่นกมลดร.พีระพล
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการประถมศึกษาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A208

ดร.พุทธดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, วลิดา อุ่นเรือน, คชรัตน์ ภูฆัง16/05/6010.30-12.00GAB106ดร.เอมอรดร.พุทธดี
034073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,16/05/6013.30-15.30GAB206ผศ.ดร.ศรัณยูดร.พุทธดี
014000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยาพุทธดี อุบลสุข, ,18/05/6010.30-12.00944ดร.พุทธดีอ.วิไลวรรณ
024071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,19/05/6008.15-09.45GAB304อ.ธนากรดร.พุทธดี
014061101หลักฟิสิกส์เบื้องต้นทางสิ่งแวดล้อมและพลังงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,19/05/6013.30-15.30GAB108ดร.พุทธดีอ.ศศิธร
014063801การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, พุทธดี อุบลสุข,19/05/6015.45-17.15GAB207ดร.พุทธดีรศ.จักรกฤษณ์
024011305ฟิสิกส์ 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,22/05/6010.30-12.30GAB304ดร.พุทธดีดร.พงศ์เทพ จ

ดร.วชิราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024022626เคมีวิเคราะห์ 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/05/6010.30-12.30GAB304ดร.วชิราภรณ์อ.ธันยบูรณ์
034022626เคมีวิเคราะห์ 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/05/6010.30-12.30GAB304
024073415วิทยาการระบาดสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,18/05/6013.30-15.30GAB107ผศ.ดร.ศรัณยูดร.วชิราภรณ์
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานชีววิทยาธนิต เมธีนุกูล, ,22/05/6008.15-10.15GAB204ดร.วชิราภรณ์อ.ธนากร
034073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,22/05/6010.30-12.30GAB206อ.ธนากรดร.วชิราภรณ์
024071305โภชนาการสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,22/05/6013.30-15.30GAB107อ.ศศิธรดร.วชิราภรณ์
014021103เคมีเบื้องต้นฟิสิกส์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,23/05/6010.30-12.30GAB106ดร.วชิราภรณ์อ.อนุชา
044021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นอาหารและโภชนาการวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/05/6015.45-17.15GAB204ดร.วชิราภรณ์ดร.นภาภรณ์
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์,26/05/6010.30-12.30IC305ดร.วชิราภรณ์อ.พรเทพ
164000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์,26/05/6010.30-12.30IC305

ดร.วันวิสาข์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082105องค์การทางการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,18/05/6008.15-10.15942อ.ภาคภูมิดร.วันวิสาข์
014081601ฟุตบอล 1วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,18/05/6010.30-12.00A208อ.ภาคภูมิดร.วันวิสาข์
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคณิตศาสตร์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,19/05/6010.30-12.30A802อ.ภาคภูมิดร.วันวิสาข์
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,19/05/6010.30-12.30A802
014033107วิวัฒนาการชีววิทยาวันวิสาข์ แฟงฟัก, ,19/05/6013.30-15.30A206ดร.วันวิสาข์อ.เสรี
024033107วิวัฒนาการชีววิทยาวันวิสาข์ แฟงฟัก, ,19/05/6013.30-15.30A206
014033106นิเวศวิทยาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ แฟงฟัก, ,22/05/6013.30-15.30941ดร.วันวิสาข์อ.ภาคภูมิ
024033106นิเวศวิทยาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ แฟงฟัก, ,22/05/6013.30-15.30941
014511204ขนมอบเบื้องต้นอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,24/05/6008.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรดร.วันวิสาข์
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,24/05/6010.30-12.30ED306อ.สุรพลดร.วันวิสาข์

ดร.วารุณี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032102สรีรวิทยาทั่วไปชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,16/05/6008.15-10.15943ดร.วารุณีอ.เณริสสา
014081603วอลเลย์บอล 1วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,19/05/6008.15-09.45941อ.พิชชาภาดร.วารุณี
014031109ชีววิทยาเบื้องต้นเคมีวารุณี จอมกิติชัย, ,19/05/6010.30-12.30941ดร.วารุณีผศ.ดร.รัชนี
024031109ชีววิทยาเบื้องต้นเคมีวารุณี จอมกิติชัย, ,19/05/6010.30-12.30941
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,22/05/6013.30-15.30945อ.พิชิตดร.วารุณี
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,23/05/6008.15-10.15941ดร.กนกวรรณ กดร.วารุณี
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,23/05/6008.15-10.15941
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,23/05/6010.30-12.30941อ.นารีวรรณดร.วารุณี
024123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,23/05/6010.30-12.30941
014124304เกมส์และการจำลองหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,26/05/6010.30-12.30A202อ.อนุชาดร.วารุณี

ดร.วีรศักดิ์ จ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014062401การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,16/05/6010.30-12.30GAB107ดร.สุภาพรดร.วีรศักดิ์ จ
014022626เคมีวิเคราะห์ 2เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6010.30-12.30GAB303ดร.วีรศักดิ์ จอ.กนกวรรณ ม
014074337การบริหารงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,18/05/6013.30-15.30GAB204อ.ศศิธรดร.วีรศักดิ์ จ
024021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์พรทิพพา พิญญาพงษ์, ,22/05/6008.15-10.15GAB304ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.ศรัณยู
014011305ฟิสิกส์ 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,22/05/6010.30-12.30GAB303อ.ธันยบูรณ์ดร.วีรศักดิ์ จ
034011305ฟิสิกส์ 1เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,22/05/6010.30-12.30GAB303
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,23/05/6015.45-17.15944ดร.วีรศักดิ์ จอ.ฐิติพร
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตศิลปกรรมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A207ดร.วีรศักดิ์ จดร.กนกวรรณ ก
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการประถมศึกษาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A207

ดร.สะอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014111101หลักสถิติการจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,15/05/6008.15-10.15A802ดร.สะอาดอ.ฐิติพร
014113106สถิติเพื่อการวิจัยอาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,16/05/6008.15-10.15คหกรรม1ดร.สะอาดดร.พีระพล
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6008.15-10.15A904ดร.สะอาดอ.กฤษณ์
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6008.15-10.15A904
014063901สัมมนาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,19/05/6008.15-09.45GAB209อ.ปริญญาดร.สะอาด
024092601พีชคณิตเชิงเส้นคณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,23/05/6010.30-12.30GAB206ดร.สะอาดดร.สุภาพร
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,24/05/6008.15-10.15GAB107ดร.สะอาดดร.พงษ์ศักดิ์
014092501เรขาคณิตเบื้องต้นคณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,24/05/6013.30-15.30GAB303ดร.สะอาดดร.พงษ์ศักดิ์

ดร.สิริวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6008.15-09.45วทอ.208ดร.พงศ์เทพ จดร.สิริวดี
014031107ชีววิทยาพื้นฐานเกษตรศาสตร์สิริวดี พรหมน้อย, ,18/05/6008.15-10.15943ดร.สิริวดีอ.เณริสสา
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,19/05/6008.15-10.15942ดร.ทัศนาดร.สิริวดี
014031304สัตววิทยาชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,19/05/6013.30-15.30941ดร.สิริวดีอ.พิชิต
024031304สัตววิทยาชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,19/05/6013.30-15.30941
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีมอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,22/05/6013.30-15.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาดร.สิริวดี
024112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,23/05/6013.30-15.30GAB205ผศ.ยุทธชัยดร.สิริวดี
034031102ชีววิทยา 2ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,24/05/6010.30-12.30942ดร.สิริวดีอ.สุทธิพันธุ์
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาอังกฤษพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A304ดร.สิริวดีอ.ชนิดา

ดร.สุทธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033501เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,16/05/6010.30-12.30A310ดร.สุทธิดาดร.พันธุ์ทิพย์
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,16/05/6013.30-15.30945อ.นารีวรรณดร.สุทธิดา
014032202พฤกษศาสตร์ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,18/05/6010.30-12.30943ดร.สุทธิดาผศ.ดร.รัชนี
014032401พันธุศาสตร์ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,18/05/6013.30-15.30942ดร.สุทธิดาอ.เณริสสา
024032401พันธุศาสตร์ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,18/05/6013.30-15.30942
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,22/05/6013.30-15.30943ดร.ทัศนาดร.สุทธิดา
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, วันวิสาข์ แฟงฟัก,25/05/6008.15-10.15945ดร.สุทธิดาอ.สุทธิพันธุ์
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตคอมพิวเตอร์สุทธิดา วิทนาลัย, สุนีย์ กันแจ่ม,26/05/6010.30-12.30A306ดร.สุทธิดาผศ.ดร.ณิชารีย์
154000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการจัดการธุรกิจบริการสุทธิดา วิทนาลัย, สุนีย์ กันแจ่ม,26/05/6010.30-12.30A306

ดร.สุภาพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014062401การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,16/05/6010.30-12.30GAB107ดร.สุภาพรดร.วีรศักดิ์ จ
014063210มลพิษทางดินและการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,16/05/6013.30-15.30GAB107ดร.สุภาพรอ.ธนากร
014063421การจัดการขยะและของเสียอันตรายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,18/05/6010.30-12.30GAB305ดร.สุภาพรผศ.ดร.ศรัณยู
014063201ปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,19/05/6008.15-09.45GAB305ดร.สุภาพรผศ.ดร.พรทิพพา
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยาสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,22/05/6008.15-10.15GAB106อ.สุนีย์ดร.สุภาพร
014064415วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,22/05/6013.30-15.30GAB209ดร.สุภาพรดร.กนกวรรณ ก
024092601พีชคณิตเชิงเส้นคณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,23/05/6010.30-12.30GAB206ดร.สะอาดดร.สุภาพร

ดร.เอมอร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, วลิดา อุ่นเรือน, คชรัตน์ ภูฆัง16/05/6010.30-12.00GAB106ดร.เอมอรดร.พุทธดี
024011306ฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,18/05/6010.30-12.30GAB107ดร.เอมอรดร.กฤษณะ
034011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,18/05/6015.45-17.15GAB108ดร.เอมอรอ.ปริญญา
024122202โครงสร้างข้อมูลคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,19/05/6008.15-10.15GAB205ดร.พีระพลดร.เอมอร
044021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานเกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,22/05/6008.15-10.15GAB207ดร.ธนิตดร.เอมอร
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศวิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,24/05/6013.30-15.00GAB204ดร.เอมอรอ.จำรูญ
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6015.45-17.15GAB204ดร.เอมอรอ.ศศิธร
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6015.45-17.15GAB204
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์สุทธิดา วิทนาลัย, สุนีย์ กันแจ่ม,26/05/6010.30-12.30A302ดร.กฤษณะดร.เอมอร

ผศ.กฤดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024093201ทฤษฎีเซตคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,16/05/6010.30-12.30GAB305ผศ.กฤดาอ.จำรูญ
024092201ระบบจำนวนคณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,16/05/6013.30-15.30GAB304ผศ.กฤดาผศ.ดร.ราตรี
014091106แคลคูลัสเบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,18/05/6013.30-15.30วทอ.208ผศ.กฤดาผศ.ดร.ราตรี
014062111ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,23/05/6010.30-12.30GAB209ดร.ชาติทนงผศ.กฤดา
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,23/05/6013.30-15.30GAB204ผศ.กฤดาอ.สุรพล
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2วิทยาการคอมพิวเตอร์สะอาด อยู่เย็น, ,24/05/6008.15-10.15GAB108ผศ.กฤดาอ.จงรัก
024092501เรขาคณิตเบื้องต้นคณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,24/05/6013.30-15.30GAB304ผศ.กฤดาอ.กานต์ธิดา

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,16/05/6010.30-12.30GAB108ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.ชื่นกมล
014083418มวยไทยประกอบดนตรีวิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,23/05/6013.30-15.00943อ.พิชชาภาผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/05/6015.45-17.15A311ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
034022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/05/6015.45-17.15A311
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุวิทยาการคอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,24/05/6008.15-10.15942ผศ.สมคิดผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุเทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,24/05/6008.15-10.15942
014512203อาหารว่างและขนมหวานไทยอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,24/05/6013.30-15.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,25/05/6008.15-10.15A305อ.ชุมพลผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,25/05/6008.15-10.15A305
014092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2บริหารงานก่อสร้างวรินสินี วัฒนพานิช, ,25/05/6010.30-12.30EN103อ.วรินสินีผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

ผศ.ดร.ณิชารีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,16/05/6013.30-15.30GAB108ดร.ชาติทนงผศ.ดร.ณิชารีย์
024074337การบริหารงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,18/05/6013.30-15.30GAB205ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.จุฬาลักษณ์
014122202โครงสร้างข้อมูลเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,19/05/6008.15-10.15GAB204อ.กฤษณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,19/05/6013.30-15.30GAB106อ.ดิเรกผศ.ดร.ณิชารีย์
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,22/05/6013.30-15.30GAB204ผศ.ดร.ณิชารีย์รศ.ดร.สิงหเดช
024072513การปฐมพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,25/05/6013.30-15.30GAB107ผศ.ดร.ณิชารีย์ผศ.สมคิด
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตคอมพิวเตอร์สุทธิดา วิทนาลัย, สุนีย์ กันแจ่ม,26/05/6010.30-12.30A306ดร.สุทธิดาผศ.ดร.ณิชารีย์
154000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการจัดการธุรกิจบริการสุทธิดา วิทนาลัย, สุนีย์ กันแจ่ม,26/05/6010.30-12.30A306

ผศ.ดร.พรทิพพา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073415วิทยาการระบาดสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,18/05/6013.30-15.30GAB108อ.จงรักผศ.ดร.พรทิพพา
014063201ปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,19/05/6008.15-09.45GAB305ดร.สุภาพรผศ.ดร.พรทิพพา
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์พรทิพพา พิญญาพงษ์, ,22/05/6008.15-10.15GAB303ผศ.ดร.พรทิพพาดร.กิตติวรรณ
014023501ชีวเคมี 2เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,24/05/6010.30-12.30GAB207ผศ.ดร.พรทิพพาผศ.ไชยยา
024023501ชีวเคมี 2เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,24/05/6010.30-12.30GAB207

ผศ.ดร.รัชนี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032202พฤกษศาสตร์ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,18/05/6010.30-12.30943ดร.สุทธิดาผศ.ดร.รัชนี
014031109ชีววิทยาเบื้องต้นเคมีวารุณี จอมกิติชัย, ,19/05/6010.30-12.30941ดร.วารุณีผศ.ดร.รัชนี
024031109ชีววิทยาเบื้องต้นเคมีวารุณี จอมกิติชัย, ,19/05/6010.30-12.30941
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,22/05/6008.15-10.15A310ผศ.ดร.รัชนีอ.พิชิต
014123639คอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,22/05/6010.30-12.30943อ.กฤษณ์ผศ.ดร.รัชนี
024123639คอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,22/05/6010.30-12.30943
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยาชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,24/05/6010.30-12.00A307ผศ.ดร.รัชนีอ.วรวุฒิ
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยาชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,24/05/6010.30-12.00A307
014031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,24/05/6015.45-17.15941อ.พัทธชัยผศ.ดร.รัชนี
024031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,24/05/6015.45-17.15941
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาอังกฤษจิราภรณ์ นิคมทัศน์, สุนีย์ กันแจ่ม, ไม่ระบุ26/05/6010.30-12.30FMS104ดร.ธนิตผศ.ดร.รัชนี

ผศ.ดร.ราตรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044073336อนามัยสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,16/05/6010.30-12.30GAB207ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.ราตรี
024092201ระบบจำนวนคณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,16/05/6013.30-15.30GAB304ผศ.กฤดาผศ.ดร.ราตรี
014091106แคลคูลัสเบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,18/05/6013.30-15.30วทอ.208ผศ.กฤดาผศ.ดร.ราตรี
034122202โครงสร้างข้อมูลคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,19/05/6008.15-10.15GAB206ผศ.ดร.ราตรีอ.วิศิษฎ์
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ มารักษ์, ,19/05/6013.30-15.30GAB207อ.กนกวรรณ มผศ.ดร.ราตรี
014031601จุลชีววิทยาทั่วไปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกิตติ เมืองตุ้ม, ,22/05/6010.30-12.00วทอ.208ดร.กิตติผศ.ดร.ราตรี
014124203ปัญญาประดิษฐ์วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,23/05/6008.15-10.15944ผศ.ดร.ราตรีอ.ชื่นกมล
024124203ปัญญาประดิษฐ์วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,23/05/6008.15-10.15944

ผศ.ดร.ศรัณยู

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073336อนามัยสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,16/05/6010.30-12.30GAB206ผศ.ดร.ศรัณยูอ.พิชิต
034073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,16/05/6013.30-15.30GAB206ผศ.ดร.ศรัณยูดร.พุทธดี
014063421การจัดการขยะและของเสียอันตรายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,18/05/6010.30-12.30GAB305ดร.สุภาพรผศ.ดร.ศรัณยู
024073415วิทยาการระบาดสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,18/05/6013.30-15.30GAB107ผศ.ดร.ศรัณยูดร.วชิราภรณ์
024021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์พรทิพพา พิญญาพงษ์, ,22/05/6008.15-10.15GAB304ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.ศรัณยู
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6010.30-12.30GAB206รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ศรัณยู
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศวิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,24/05/6013.30-15.00GAB205อ.กนกวรรณ มผศ.ดร.ศรัณยู
034072513การปฐมพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,25/05/6013.30-15.30GAB108ผศ.ดร.ศรัณยูอ.สุรพล

ผศ.ยุทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6008.15-10.15A802ผศ.ยุทธชัยผศ.สมคิด
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6008.15-10.15A802
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเคมียุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6008.15-10.15A802
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนธุรกิจยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6008.15-10.15A802
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนธุรกิจยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6008.15-10.15A802
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,18/05/6010.30-12.30942ผศ.ยุทธชัยอ.ชุมพล
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,19/05/6010.30-12.30A205อ.พิชชาภาผศ.ยุทธชัย
164000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบริหารงานก่อสร้างพิชชาภา คนธสิงห์, ,19/05/6010.30-12.30A205
194000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวพิชชาภา คนธสิงห์, ,19/05/6010.30-12.30A205
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,22/05/6008.15-10.15GAB206ดร.จิราพร กผศ.ยุทธชัย
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์เคมีอิสระ อินจันทร์, ,22/05/6010.30-12.30GAB306ผศ.ยุทธชัยดร.พีระพล
034021103เคมีเบื้องต้นชีววิทยาณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6010.30-12.30GAB108ดร.ณัฐกฤตาผศ.ยุทธชัย
024112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,23/05/6013.30-15.30GAB205ผศ.ยุทธชัยดร.สิริวดี

ผศ.สมคิด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6008.15-10.15A802ผศ.ยุทธชัยผศ.สมคิด
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6008.15-10.15A802
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเคมียุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6008.15-10.15A802
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนธุรกิจยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6008.15-10.15A802
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนธุรกิจยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6008.15-10.15A802
014021111หลักเคมี 2เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6013.30-15.30944ดร.ณัฐกฤตาผศ.สมคิด
014031101ชีววิทยา 1คณิตศาสตร์จิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,19/05/6008.15-10.15943ดร.จิราภรณ์ นิผศ.สมคิด
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุวิทยาการคอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,24/05/6008.15-10.15942ผศ.สมคิดผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุเทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,24/05/6008.15-10.15942
014124609ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,24/05/6013.30-15.30A311ผศ.สมคิดอ.พิชชาภา
014012103กลศาสตร์ 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, เอมอร วันเอก,25/05/6008.15-10.15GAB204รศ.ดร.สิงหเดชผศ.สมคิด
024072513การปฐมพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,25/05/6013.30-15.30GAB107ผศ.ดร.ณิชารีย์ผศ.สมคิด

ผศ.ไชยยา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093201ทฤษฎีเซตคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,16/05/6010.30-12.30GAB304ผศ.ไชยยาดร.กิตติ
014092201ระบบจำนวนคณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,16/05/6013.30-15.30GAB303ผศ.ไชยยาอ.ชุมพล
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันสาธารณสุขศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6008.15-10.15A201ผศ.ไชยยาดร.พีระพล
014092601พีชคณิตเชิงเส้นคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/05/6010.30-12.30GAB205ผศ.ไชยยาดร.จิราภรณ์ นิ
024094504ทฤษฎีกราฟคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/05/6013.30-15.30GAB304ผศ.ไชยยาอ.กฤษณ์
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2ฟิสิกส์สะอาด อยู่เย็น, ,24/05/6008.15-10.15GAB106ผศ.ไชยยาอ.สุนีย์
044092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2เคมีสะอาด อยู่เย็น, ,24/05/6008.15-10.15GAB106
014023501ชีวเคมี 2เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,24/05/6010.30-12.30GAB207ผศ.ดร.พรทิพพาผศ.ไชยยา
024023501ชีวเคมี 2เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,24/05/6010.30-12.30GAB207

รศ.จักรกฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,18/05/6008.15-10.15GAB108รศ.จักรกฤษณ์อ.พิชิต
044073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,18/05/6010.30-12.30GAB207รศ.จักรกฤษณ์อ.สุรพล
014073415วิทยาการระบาดสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,18/05/6013.30-15.30GAB106ดร.พงษ์ศักดิ์รศ.จักรกฤษณ์
044122202โครงสร้างข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,19/05/6008.15-10.15GAB207อ.สุรพลรศ.จักรกฤษณ์
014132601การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,19/05/6013.30-15.30GAB107อ.จุฬาลักษณ์รศ.จักรกฤษณ์
014063801การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, พุทธดี อุบลสุข,19/05/6015.45-17.15GAB207ดร.พุทธดีรศ.จักรกฤษณ์
014071305โภชนาการสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,22/05/6013.30-15.30GAB106รศ.จักรกฤษณ์อ.มานิตย์

รศ.ดร.สิงหเดช

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034011306ฟิสิกส์ 2ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,18/05/6010.30-12.30GAB108รศ.ดร.สิงหเดชอ.เผด็จการ
044074337การบริหารงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,18/05/6013.30-15.30GAB207อ.เผด็จการรศ.ดร.สิงหเดช
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลขคณิตศาสตร์วรินสินี วัฒนพานิช, ,19/05/6008.15-10.15GAB106อ.วรินสินีรศ.ดร.สิงหเดช
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,22/05/6013.30-15.30GAB204ผศ.ดร.ณิชารีย์รศ.ดร.สิงหเดช
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6010.30-12.30GAB206รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ศรัณยู
014013310เทคโนโลยีพลังงานฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,24/05/6013.30-15.30GAB106รศ.ดร.สิงหเดชอ.เผด็จการ
014012103กลศาสตร์ 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, เอมอร วันเอก,25/05/6008.15-10.15GAB204รศ.ดร.สิงหเดชผศ.สมคิด

รศ.ดร.อิสระ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันสาธารณสุขศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A202รศ.ดร.อิสระดร.กนกวรรณ ก
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์เคมีอิสระ อินจันทร์, ,22/05/6010.30-12.30GAB307รศ.ดร.อิสระอ.จุฬาลักษณ์
024093301พีชคณิตนามธรรม 1คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,23/05/6008.15-10.15GAB205รศ.ดร.อิสระดร.ชาติทนง
014094504ทฤษฎีกราฟคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/05/6013.30-15.30GAB303รศ.ดร.อิสระอ.อนุชา
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/05/6008.15-10.15GAB209รศ.ดร.อิสระอ.เผด็จการ
014091201หลักการคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/05/6013.30-15.30GAB107รศ.ดร.อิสระอ.สุนีย์
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6015.45-17.15GAB205อ.วิศิษฏ์รศ.ดร.อิสระ
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6015.45-17.15GAB205
024012103กลศาสตร์ 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, เอมอร วันเอก,25/05/6008.15-10.15GAB205อ.ธันยบูรณ์รศ.ดร.อิสระ

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้นอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,19/05/6008.15-10.15คหกรรม2สอบนอกตาราง
024021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารธนิต เมธีนุกูล, ,19/05/6015.45-17.15936สอบนอกตาราง
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นเคมีวารุณี จอมกิติชัย, ,19/05/6015.45-17.15941สอบนอกตาราง
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นเคมีวารุณี จอมกิติชัย, ,19/05/6015.45-17.15941
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นวิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,19/05/6015.45-17.15942สอบนอกตาราง
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,22/05/6015.45-17.15GAB303สอบนอกตาราง
034011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,22/05/6015.45-17.15GAB303
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,22/05/6015.45-17.15GAB304สอบนอกตาราง
014023202เคมีอนินทรีย์ 2เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,23/05/6008.15-10.15943สอบนอกตาราง
024023202เคมีอนินทรีย์ 2เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,23/05/6008.15-10.15943
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นฟิสิกส์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,23/05/6015.45-17.15GAB106สอบนอกตาราง
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นชีววิทยาณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6015.45-17.15GAB107สอบนอกตาราง
034021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นชีววิทยาณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6015.45-17.15GAB108สอบนอกตาราง
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,23/05/6015.45-17.15943สอบนอกตาราง
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,23/05/6015.45-17.15943
014031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกิตติ เมืองตุ้ม, ,24/05/6008.15-09.45วทอ.208สอบนอกตาราง
034031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,24/05/6015.45-17.15A310สอบนอกตาราง
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, วันวิสาข์ แฟงฟัก,25/05/6015.45-17.15945สอบนอกตาราง

อ.กนกวรรณ ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,16/05/6013.30-15.30GAB106อ.กนกวรรณ มอ.จำรูญ
014022626เคมีวิเคราะห์ 2เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6010.30-12.30GAB303ดร.วีรศักดิ์ จอ.กนกวรรณ ม
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ มารักษ์, ,19/05/6013.30-15.30GAB207อ.กนกวรรณ มผศ.ดร.ราตรี
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6010.30-12.30GAB205อ.กนกวรรณ มดร.กิตติวรรณ
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6010.30-12.30GAB205
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศวิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,24/05/6013.30-15.00GAB205อ.กนกวรรณ มผศ.ดร.ศรัณยู
034012103กลศาสตร์ 1ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชัยณรงค์ รักธรรม,25/05/6008.15-10.15GAB206อ.กนกวรรณ มอ.กฤษณ์
014072513การปฐมพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,25/05/6013.30-15.30GAB106อ.ธนากรอ.กนกวรรณ ม

อ.กฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6008.15-10.15A904ดร.สะอาดอ.กฤษณ์
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6008.15-10.15A904
014122202โครงสร้างข้อมูลเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,19/05/6008.15-10.15GAB204อ.กฤษณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
014123639คอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,22/05/6010.30-12.30943อ.กฤษณ์ผศ.ดร.รัชนี
024123639คอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,22/05/6010.30-12.30943
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6015.45-17.15942ดร.ณัฐกฤตาอ.กฤษณ์
024022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6015.45-17.15942
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึมเทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,23/05/6008.15-10.15GAB207อ.กฤษณ์ดร.จิราภรณ์ นิ
024094504ทฤษฎีกราฟคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/05/6013.30-15.30GAB304ผศ.ไชยยาอ.กฤษณ์
034012103กลศาสตร์ 1ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชัยณรงค์ รักธรรม,25/05/6008.15-10.15GAB206อ.กนกวรรณ มอ.กฤษณ์

อ.กานต์ธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยาการคอมพิวเตอร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,19/05/6010.30-12.30FMS104อ.กานต์ธิดาดร.กชกร
154000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนิติศาสตร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,19/05/6010.30-12.30FMS104
014512201อาหารไทยอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,19/05/6013.30-15.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.นารีวรรณ
014022307เคมีอินทรีย์ 1เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6010.30-12.30942ดร.ณัฐกฤตาอ.กานต์ธิดา
024022307เคมีอินทรีย์ 1เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6010.30-12.30942
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีมอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,22/05/6013.30-15.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาดร.สิริวดี
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/05/6015.45-17.15945ดร.จิราพร กอ.กานต์ธิดา
034021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/05/6015.45-17.15945
024092501เรขาคณิตเบื้องต้นคณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,24/05/6013.30-15.30GAB304ผศ.กฤดาอ.กานต์ธิดา
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)จิราภรณ์ นิคมทัศน์, สุนีย์ กันแจ่ม, ไม่ระบุ26/05/6010.30-12.30A305อ.กานต์ธิดาดร.พันธุ์ทิพย์
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตพลศึกษาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, สุนีย์ กันแจ่ม, ไม่ระบุ26/05/6010.30-12.30A305
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตนาฏศิลป์จิราภรณ์ นิคมทัศน์, สุนีย์ กันแจ่ม, ไม่ระบุ26/05/6010.30-12.30A305

อ.จงรัก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,16/05/6010.30-12.30GAB204อ.จงรักอ.ชุมพล
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,16/05/6013.30-15.30GAB204อ.จงรักอ.พิชิต
034073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,18/05/6010.30-12.30GAB206อ.จงรักอ.พรเทพ
034073415วิทยาการระบาดสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,18/05/6013.30-15.30GAB108อ.จงรักผศ.ดร.พรทิพพา
034071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยาสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,22/05/6008.15-10.15GAB108อ.จงรักอ.มานิตย์
044073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,22/05/6013.30-15.30GAB207อ.จงรักดร.พีระพล
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2วิทยาการคอมพิวเตอร์สะอาด อยู่เย็น, ,24/05/6008.15-10.15GAB108ผศ.กฤดาอ.จงรัก
024124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,24/05/6013.30-15.30GAB207อ.ชนิดาอ.จงรัก

อ.จำรูญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024093201ทฤษฎีเซตคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,16/05/6010.30-12.30GAB305ผศ.กฤดาอ.จำรูญ
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,16/05/6013.30-15.30GAB106อ.กนกวรรณ มอ.จำรูญ
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาจีนวรวุฒิ ธุวะคำ, ,19/05/6010.30-12.30A306อ.วรวุฒิอ.จำรูญ
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาจีนวรวุฒิ ธุวะคำ, ,19/05/6010.30-12.30A306
204000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาจีนธุรกิจวรวุฒิ ธุวะคำ, ,19/05/6010.30-12.30A306
214000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาจีนธุรกิจวรวุฒิ ธุวะคำ, ,19/05/6010.30-12.30A306
014033902ชีวสถิติชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,19/05/6013.30-15.30A310ดร.กิตติอ.จำรูญ
014033109อนุกรมวิธานชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,22/05/6008.15-10.15941อ.พัทธชัยอ.จำรูญ
024033109อนุกรมวิธานชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,22/05/6008.15-10.15941
034123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,23/05/6008.15-10.15942อ.จำรูญดร.กฤษณะ
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศวิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,24/05/6013.30-15.00GAB204ดร.เอมอรอ.จำรูญ

อ.จุฬาลักษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081602บาสเกตบอล 1วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6008.15-09.45944อ.วรวุฒิอ.จุฬาลักษณ์
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,18/05/6010.30-12.30GAB205ดร.พงษ์ศักดิ์อ.จุฬาลักษณ์
024074337การบริหารงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,18/05/6013.30-15.30GAB205ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.จุฬาลักษณ์
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,19/05/6008.15-10.15GAB107อ.จุฬาลักษณ์อ.ดิเรก
014132601การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,19/05/6013.30-15.30GAB107อ.จุฬาลักษณ์รศ.จักรกฤษณ์
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์เคมีอิสระ อินจันทร์, ,22/05/6010.30-12.30GAB307รศ.ดร.อิสระอ.จุฬาลักษณ์
034073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,22/05/6013.30-15.30GAB206ดร.กิตติวรรณอ.จุฬาลักษณ์

อ.ชนิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,16/05/6013.30-15.30942ดร.จิราภรณ์ นิอ.ชนิดา
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A205อ.ดิเรกอ.ชนิดา
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A205
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A205
034032401พันธุศาสตร์เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,18/05/6013.30-15.30943อ.พัทธชัยอ.ชนิดา
014073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,22/05/6010.30-12.30GAB204อ.ศศิธรอ.ชนิดา
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทั่วไปกฤษณะ คำฟอง, วิรัตน์ จำนงรัตนพัน,22/05/6013.30-15.30GAB303อ.ปริญญาอ.ชนิดา
014124707เว็บเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,23/05/6013.30-15.30844อ.ชนิดาดร.กฤษณะ
024124707เว็บเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,23/05/6013.30-15.30844
024124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,24/05/6013.30-15.30GAB207อ.ชนิดาอ.จงรัก
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาอังกฤษพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A304ดร.สิริวดีอ.ชนิดา

อ.ชื่นกมล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,16/05/6010.30-12.30GAB108ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.ชื่นกมล
014513201อาหารเพื่อสุขภาพอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,18/05/6010.30-12.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.พิชชาภา
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคณิตศาสตร์ทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30FMS103อ.ชื่นกมลอ.มานิตย์
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคณิตศาสตร์ทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30FMS103
014124203ปัญญาประดิษฐ์วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,23/05/6008.15-10.15944ผศ.ดร.ราตรีอ.ชื่นกมล
024124203ปัญญาประดิษฐ์วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,23/05/6008.15-10.15944
014513208อาหารเอเซียอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,24/05/6010.30-12.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลดร.ทัศนา
014512203อาหารว่างและขนมหวานไทยอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,24/05/6013.30-15.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตพลศึกษาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A208อ.ชื่นกมลดร.พีระพล
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการประถมศึกษาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A208

อ.ชุมพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,16/05/6010.30-12.30GAB204อ.จงรักอ.ชุมพล
014092201ระบบจำนวนคณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,16/05/6013.30-15.30GAB303ผศ.ไชยยาอ.ชุมพล
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,18/05/6010.30-12.30942ผศ.ยุทธชัยอ.ชุมพล
024021111หลักเคมี 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/05/6013.30-15.30945ดร.พงศ์เทพ จอ.ชุมพล
034021111หลักเคมี 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/05/6013.30-15.30945
034031109ชีววิทยาเบื้องต้นวิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,19/05/6010.30-12.30942ดร.กิตติอ.ชุมพล
014021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้นชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,19/05/6015.45-17.15A312ดร.จิราพร กอ.ชุมพล
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,25/05/6008.15-10.15A305อ.ชุมพลผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,25/05/6008.15-10.15A305

อ.ฐิติพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014111101หลักสถิติการจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,15/05/6008.15-10.15A802ดร.สะอาดอ.ฐิติพร
014512102โภชนศาสตร์ชุมชนอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,16/05/6010.30-12.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.พรเทพ
014513101หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัดอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้,16/05/6013.30-15.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.พรเทพ
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,23/05/6013.30-15.30A302อ.วิศิษฏ์อ.ฐิติพร
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,23/05/6015.45-17.15944ดร.วีรศักดิ์ จอ.ฐิติพร
014511204ขนมอบเบื้องต้นอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,24/05/6008.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรดร.วันวิสาข์
014513206ขนมไทยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,26/05/6010.30-12.30คหกรรม1อ.ฐิติพรดร.จิราพร ก

อ.ดิเรก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044111101หลักสถิติการบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,15/05/6008.15-10.15945อ.ดิเรกอ.ภาคภูมิ
014081301จิตวิทยาการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6008.15-09.45FMS103อ.เสรีอ.ดิเรก
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,16/05/6013.30-15.30944อ.เสรีอ.ดิเรก
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A205อ.ดิเรกอ.ชนิดา
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A205
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A205
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,19/05/6008.15-10.15GAB107อ.จุฬาลักษณ์อ.ดิเรก
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,19/05/6013.30-15.30GAB106อ.ดิเรกผศ.ดร.ณิชารีย์
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24/05/6008.15-09.45944อ.ภาคภูมิอ.ดิเรก

อ.ธนากร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063210มลพิษทางดินและการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,16/05/6013.30-15.30GAB107ดร.สุภาพรอ.ธนากร
024071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,19/05/6008.15-09.45GAB304อ.ธนากรดร.พุทธดี
024011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,19/05/6013.30-15.30GAB205อ.ธันยบูรณ์อ.ธนากร
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานชีววิทยาธนิต เมธีนุกูล, ,22/05/6008.15-10.15GAB204ดร.วชิราภรณ์อ.ธนากร
034073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,22/05/6010.30-12.30GAB206อ.ธนากรดร.วชิราภรณ์
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,22/05/6013.30-15.30GAB205อ.ธนากรอ.สุรพล
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6015.45-17.15GAB206อ.ธันยบูรณ์อ.ธนากร
014072513การปฐมพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,25/05/6013.30-15.30GAB106อ.ธนากรอ.กนกวรรณ ม

อ.ธันยบูรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024022626เคมีวิเคราะห์ 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/05/6010.30-12.30GAB304ดร.วชิราภรณ์อ.ธันยบูรณ์
034022626เคมีวิเคราะห์ 2เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/05/6010.30-12.30GAB304
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,18/05/6015.45-17.15GAB107อ.ธันยบูรณ์ดร.ฉลวย
014062110นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,19/05/6008.15-10.15GAB108ดร.กฤษณะอ.ธันยบูรณ์
024011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,19/05/6013.30-15.30GAB205อ.ธันยบูรณ์อ.ธนากร
014011305ฟิสิกส์ 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,22/05/6010.30-12.30GAB303อ.ธันยบูรณ์ดร.วีรศักดิ์ จ
034011305ฟิสิกส์ 1เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,22/05/6010.30-12.30GAB303
014013102กลศาสตร์ควอนตัม 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,24/05/6010.30-12.30GAB106อ.ธันยบูรณ์อ.เผด็จการ
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6015.45-17.15GAB206อ.ธันยบูรณ์อ.ธนากร
024012103กลศาสตร์ 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, เอมอร วันเอก,25/05/6008.15-10.15GAB205อ.ธันยบูรณ์รศ.ดร.อิสระ

อ.นารีวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,16/05/6013.30-15.30945อ.นารีวรรณดร.สุทธิดา
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,16/05/6015.45-17.15844อ.นารีวรรณดร.พันธุ์ทิพย์
024123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,16/05/6015.45-17.15844
034123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,16/05/6015.45-17.15844
014033903ชีวสารสนเทศชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,18/05/6010.30-12.30IC208ดร.จิราภรณ์ นิอ.นารีวรรณ
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชีววิทยาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,19/05/6010.30-12.30FMS105อ.สุทธิพันธุ์อ.นารีวรรณ
174000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาอังกฤษภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,19/05/6010.30-12.30FMS105
014512201อาหารไทยอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,19/05/6013.30-15.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.นารีวรรณ
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1คณิตศาสตร์จิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,22/05/6013.30-15.00944ดร.จิราภรณ์ นิอ.นารีวรรณ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,23/05/6010.30-12.30941อ.นารีวรรณดร.วารุณี
024123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,23/05/6010.30-12.30941

อ.ปริญญา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,16/05/6013.30-15.30GAB205อ.ศศิธรอ.ปริญญา
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,18/05/6013.30-15.30GAB304อ.สุรพลอ.ปริญญา
034011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,18/05/6015.45-17.15GAB108ดร.เอมอรอ.ปริญญา
014063901สัมมนาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,19/05/6008.15-09.45GAB209อ.ปริญญาดร.สะอาด
014063802การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, พุทธดี อุบลสุข,19/05/6015.45-17.15GAB209อ.ปริญญาดร.พงษ์ศักดิ์
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐานชีววิทยาธนิต เมธีนุกูล, ,22/05/6008.15-10.15GAB205ดร.พงศ์เทพ จอ.ปริญญา
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทั่วไปกฤษณะ คำฟอง, วิรัตน์ จำนงรัตนพัน,22/05/6013.30-15.30GAB303อ.ปริญญาอ.ชนิดา
044021103เคมีเบื้องต้นอาหารและโภชนาการฉลวย เสาวคนธ์, ,23/05/6010.30-12.30GAB204ดร.ฉลวยอ.ปริญญา

อ.พรเทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512102โภชนศาสตร์ชุมชนอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,16/05/6010.30-12.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.พรเทพ
014513101หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัดอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้,16/05/6013.30-15.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.พรเทพ
034073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,18/05/6010.30-12.30GAB206อ.จงรักอ.พรเทพ
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,18/05/6013.30-15.30GAB303อ.พรเทพอ.วิศิษฎ์
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหารอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,19/05/6008.15-10.15คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.พรเทพ
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมีเคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,22/05/6008.15-09.45943ดร.ฉลวยอ.พรเทพ
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมีเคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,22/05/6008.15-09.45943
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์,26/05/6010.30-12.30IC305ดร.วชิราภรณ์อ.พรเทพ
164000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์,26/05/6010.30-12.30IC305

อ.พัทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122208ทฤษฎีการคำนวณวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,18/05/6010.30-12.30844ดร.พีระพลอ.พัทธชัย
024122208ทฤษฎีการคำนวณวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,18/05/6010.30-12.30844
034032401พันธุศาสตร์เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,18/05/6013.30-15.30943อ.พัทธชัยอ.ชนิดา
014033109อนุกรมวิธานชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,22/05/6008.15-10.15941อ.พัทธชัยอ.จำรูญ
024033109อนุกรมวิธานชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,22/05/6008.15-10.15941
014122105การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,23/05/6008.15-10.15945อ.พิชิตอ.พัทธชัย
014513301การจัดบริการอาหารในสถาบันอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,23/05/6010.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.พัทธชัย
014031102ชีววิทยา 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,24/05/6010.30-12.30941อ.พัทธชัยอ.พิชชาภา
024031102ชีววิทยา 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,24/05/6010.30-12.30941
014031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,24/05/6015.45-17.15941อ.พัทธชัยผศ.ดร.รัชนี
024031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,24/05/6015.45-17.15941
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A405อ.เณริสสาอ.พัทธชัย
144000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการจัดการธุรกิจบริการพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A405

อ.พิชชาภา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513201อาหารเพื่อสุขภาพอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,18/05/6010.30-12.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.พิชชาภา
014081603วอลเลย์บอล 1วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,19/05/6008.15-09.45941อ.พิชชาภาดร.วารุณี
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,19/05/6010.30-12.30A205อ.พิชชาภาผศ.ยุทธชัย
164000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบริหารงานก่อสร้างพิชชาภา คนธสิงห์, ,19/05/6010.30-12.30A205
194000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวพิชชาภา คนธสิงห์, ,19/05/6010.30-12.30A205
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวพลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,22/05/6013.30-15.00942อ.พิชชาภาดร.กิตติ
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวพลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,22/05/6013.30-15.00942
014083418มวยไทยประกอบดนตรีวิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,23/05/6013.30-15.00943อ.พิชชาภาผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014031102ชีววิทยา 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,24/05/6010.30-12.30941อ.พัทธชัยอ.พิชชาภา
024031102ชีววิทยา 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,24/05/6010.30-12.30941
014124609ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,24/05/6013.30-15.30A311ผศ.สมคิดอ.พิชชาภา

อ.พิชิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073336อนามัยสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,16/05/6010.30-12.30GAB206ผศ.ดร.ศรัณยูอ.พิชิต
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,16/05/6013.30-15.30GAB204อ.จงรักอ.พิชิต
034072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,18/05/6008.15-10.15GAB108รศ.จักรกฤษณ์อ.พิชิต
014031304สัตววิทยาชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,19/05/6013.30-15.30941ดร.สิริวดีอ.พิชิต
024031304สัตววิทยาชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,19/05/6013.30-15.30941
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,22/05/6008.15-10.15A310ผศ.ดร.รัชนีอ.พิชิต
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,22/05/6013.30-15.30945อ.พิชิตดร.วารุณี
014122105การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,23/05/6008.15-10.15945อ.พิชิตอ.พัทธชัย

อ.ภาคภูมิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044111101หลักสถิติการบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,15/05/6008.15-10.15945อ.ดิเรกอ.ภาคภูมิ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,16/05/6008.15-10.15GAB107ดร.นภาภรณ์อ.ภาคภูมิ
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้นคณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,16/05/6013.30-15.30GAB209ดร.นภาภรณ์อ.ภาคภูมิ
014082105องค์การทางการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,18/05/6008.15-10.15942อ.ภาคภูมิดร.วันวิสาข์
014081601ฟุตบอล 1วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,18/05/6010.30-12.00A208อ.ภาคภูมิดร.วันวิสาข์
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคณิตศาสตร์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,19/05/6010.30-12.30A802อ.ภาคภูมิดร.วันวิสาข์
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,19/05/6010.30-12.30A802
014033106นิเวศวิทยาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ แฟงฟัก, ,22/05/6013.30-15.30941ดร.วันวิสาข์อ.ภาคภูมิ
024033106นิเวศวิทยาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ แฟงฟัก, ,22/05/6013.30-15.30941
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24/05/6008.15-09.45944อ.ภาคภูมิอ.ดิเรก

อ.มานิตย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063504การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,18/05/6013.30-15.30GAB305ดร.ชาติทนงอ.มานิตย์
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,18/05/6015.45-17.15GAB106อ.วิศิษฏ์อ.มานิตย์
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคณิตศาสตร์ทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30FMS103อ.ชื่นกมลอ.มานิตย์
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคณิตศาสตร์ทัศนา จารุชาต, ,19/05/6010.30-12.30FMS103
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,19/05/6013.30-15.30GAB206อ.มานิตย์อ.สุนีย์
024121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,19/05/6013.30-15.30GAB206
034071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยาสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,22/05/6008.15-10.15GAB108อ.จงรักอ.มานิตย์
014071305โภชนาการสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,22/05/6013.30-15.30GAB106รศ.จักรกฤษณ์อ.มานิตย์
014512202การถนอมอาหารอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,23/05/6008.15-10.15คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.มานิตย์

อ.วรวุฒิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081602บาสเกตบอล 1วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6008.15-09.45944อ.วรวุฒิอ.จุฬาลักษณ์
014122506วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,19/05/6008.15-10.15A302ดร.กนกวรรณ กอ.วรวุฒิ
024122506วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,19/05/6008.15-10.15A302
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาจีนวรวุฒิ ธุวะคำ, ,19/05/6010.30-12.30A306อ.วรวุฒิอ.จำรูญ
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาจีนวรวุฒิ ธุวะคำ, ,19/05/6010.30-12.30A306
204000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาจีนธุรกิจวรวุฒิ ธุวะคำ, ,19/05/6010.30-12.30A306
214000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาจีนธุรกิจวรวุฒิ ธุวะคำ, ,19/05/6010.30-12.30A306
014081507เทนนิสวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,22/05/6008.15-09.45942อ.วรวุฒิดร.จิราภรณ์ นิ
014083204โภชนศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,23/05/6010.30-12.00943อ.วรวุฒิดร.พีระพล
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,24/05/6008.15-10.15941อ.วรวุฒิดร.ธนิต
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยาชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,24/05/6010.30-12.00A307ผศ.ดร.รัชนีอ.วรวุฒิ
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยาชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,24/05/6010.30-12.00A307

อ.วรินสินี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034111101หลักสถิติการบัญชียุทธชัย มิ่งขวัญ, ,15/05/6008.15-10.15A204อ.วรินสินีดร.พันธุ์ทิพย์
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญคณิตศาสตร์วรินสินี วัฒนพานิช, ,18/05/6010.30-12.30GAB209อ.วรินสินีดร.จิราพร ก
014023301เคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,18/05/6013.30-15.30GAB209ดร.จิราพร กอ.วรินสินี
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลขคณิตศาสตร์วรินสินี วัฒนพานิช, ,19/05/6008.15-10.15GAB106อ.วรินสินีรศ.ดร.สิงหเดช
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี วัฒนพานิช, ,22/05/6013.30-15.30A306อ.วรินสินีดร.กชกร
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรมวิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี วัฒนพานิช, ,22/05/6013.30-15.30A306
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอิสระ อินจันทร์, ,24/05/6008.15-10.15A310อ.วรินสินีดร.ณัฐกฤตา
014092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2บริหารงานก่อสร้างวรินสินี วัฒนพานิช, ,25/05/6010.30-12.30EN103อ.วรินสินีผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

อ.วิศิษฎ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,18/05/6013.30-15.30GAB303อ.พรเทพอ.วิศิษฎ์
034122202โครงสร้างข้อมูลคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,19/05/6008.15-10.15GAB206ผศ.ดร.ราตรีอ.วิศิษฎ์

อ.วิศิษฏ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011306ฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,18/05/6010.30-12.30GAB106อ.วิศิษฏ์อ.สุนีย์
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,18/05/6015.45-17.15GAB106อ.วิศิษฏ์อ.มานิตย์
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,19/05/6013.30-15.30GAB204อ.วิศิษฏ์ดร.กิตติวรรณ
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,23/05/6013.30-15.30A302อ.วิศิษฏ์อ.ฐิติพร
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6010.30-12.30GAB204อ.วิศิษฏ์อ.ศศิธร
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6010.30-12.30GAB204
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6015.45-17.15GAB205อ.วิศิษฏ์รศ.ดร.อิสระ
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6015.45-17.15GAB205

อ.วิไลวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024111101หลักสถิติการจัดการธุรกิจบริการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,15/05/6008.15-10.15946อ.วิไลวรรณดร.กชกร
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6008.15-10.15A405อ.วิไลวรรณดร.พงศ์เทพ จ
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการออกแบบนิเทศศิลป์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6008.15-10.15A405
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6008.15-10.15A405
014000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยาพุทธดี อุบลสุข, ,18/05/6010.30-12.00944ดร.พุทธดีอ.วิไลวรรณ
014093301พีชคณิตนามธรรม 1คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,23/05/6008.15-10.15GAB204อ.วิไลวรรณดร.ณัฐกฤตา
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/05/6008.15-10.15GAB207อ.วิไลวรรณอ.ศศิธร
014124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,24/05/6013.30-15.30GAB206อ.อนุชาอ.วิไลวรรณ
024092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี วัฒนพานิช, ,25/05/6010.30-12.30EN104อ.วิไลวรรณอ.เณริสสา
034092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี วัฒนพานิช, ,25/05/6010.30-12.30EN104

อ.ศศิธร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,16/05/6013.30-15.30GAB205อ.ศศิธรอ.ปริญญา
014074337การบริหารงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,18/05/6013.30-15.30GAB204อ.ศศิธรดร.วีรศักดิ์ จ
014061101หลักฟิสิกส์เบื้องต้นทางสิ่งแวดล้อมและพลังงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,19/05/6013.30-15.30GAB108ดร.พุทธดีอ.ศศิธร
014073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,22/05/6010.30-12.30GAB204อ.ศศิธรอ.ชนิดา
024071305โภชนาการสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,22/05/6013.30-15.30GAB107อ.ศศิธรดร.วชิราภรณ์
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/05/6008.15-10.15GAB207อ.วิไลวรรณอ.ศศิธร
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6010.30-12.30GAB204อ.วิศิษฏ์อ.ศศิธร
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6010.30-12.30GAB204
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6015.45-17.15GAB204ดร.เอมอรอ.ศศิธร
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,24/05/6015.45-17.15GAB204

อ.สุทธิพันธุ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหารอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,19/05/6008.15-10.15คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.พรเทพ
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชีววิทยาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,19/05/6010.30-12.30FMS105อ.สุทธิพันธุ์อ.นารีวรรณ
174000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาอังกฤษภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,19/05/6010.30-12.30FMS105
014512202การถนอมอาหารอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,23/05/6008.15-10.15คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.มานิตย์
014513301การจัดบริการอาหารในสถาบันอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,23/05/6010.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.พัทธชัย
034031102ชีววิทยา 2ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,24/05/6010.30-12.30942ดร.สิริวดีอ.สุทธิพันธุ์
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, วันวิสาข์ แฟงฟัก,25/05/6008.15-10.15945ดร.สุทธิดาอ.สุทธิพันธุ์
014513207อาหารจานด่วนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,26/05/6010.30-12.30คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์ดร.ณัฐกฤตา

อ.สุนีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,18/05/6008.15-10.15GAB106อ.สุนีย์ดร.ชาติทนง
014011306ฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,18/05/6010.30-12.30GAB106อ.วิศิษฏ์อ.สุนีย์
034074337การบริหารงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,18/05/6013.30-15.30GAB206อ.สุนีย์ดร.ฉลวย
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,19/05/6013.30-15.30GAB206อ.มานิตย์อ.สุนีย์
024121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,19/05/6013.30-15.30GAB206
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยาสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,22/05/6008.15-10.15GAB106อ.สุนีย์ดร.สุภาพร
024073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,22/05/6010.30-12.30GAB205อ.สุนีย์อ.เณริสสา
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2ฟิสิกส์สะอาด อยู่เย็น, ,24/05/6008.15-10.15GAB106ผศ.ไชยยาอ.สุนีย์
044092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2เคมีสะอาด อยู่เย็น, ,24/05/6008.15-10.15GAB106
014091201หลักการคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/05/6013.30-15.30GAB107รศ.ดร.อิสระอ.สุนีย์

อ.สุรพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,18/05/6010.30-12.30GAB207รศ.จักรกฤษณ์อ.สุรพล
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,18/05/6013.30-15.30GAB304อ.สุรพลอ.ปริญญา
044122202โครงสร้างข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,19/05/6008.15-10.15GAB207อ.สุรพลรศ.จักรกฤษณ์
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,22/05/6013.30-15.30GAB205อ.ธนากรอ.สุรพล
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,23/05/6013.30-15.30GAB204ผศ.กฤดาอ.สุรพล
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,24/05/6010.30-12.30ED306อ.สุรพลดร.วันวิสาข์
034072513การปฐมพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,25/05/6013.30-15.30GAB108ผศ.ดร.ศรัณยูอ.สุรพล

อ.อนุชา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,16/05/6008.15-10.15942อ.อนุชาดร.พันธุ์ทิพย์
024072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,18/05/6008.15-10.15GAB107อ.เผด็จการอ.อนุชา
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,18/05/6010.30-12.30GAB204ดร.กิตติวรรณอ.อนุชา
014021103เคมีเบื้องต้นฟิสิกส์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,23/05/6010.30-12.30GAB106ดร.วชิราภรณ์อ.อนุชา
014094504ทฤษฎีกราฟคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/05/6013.30-15.30GAB303รศ.ดร.อิสระอ.อนุชา
014124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,24/05/6013.30-15.30GAB206อ.อนุชาอ.วิไลวรรณ
014124304เกมส์และการจำลองหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,26/05/6010.30-12.30A202อ.อนุชาดร.วารุณี

อ.เณริสสา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032102สรีรวิทยาทั่วไปชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,16/05/6008.15-10.15943ดร.วารุณีอ.เณริสสา
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,16/05/6013.30-15.30943ดร.กชกรอ.เณริสสา
034034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,16/05/6013.30-15.30943
014031107ชีววิทยาพื้นฐานเกษตรศาสตร์สิริวดี พรหมน้อย, ,18/05/6008.15-10.15943ดร.สิริวดีอ.เณริสสา
014032401พันธุศาสตร์ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,18/05/6013.30-15.30942ดร.สุทธิดาอ.เณริสสา
024032401พันธุศาสตร์ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,18/05/6013.30-15.30942
024073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,22/05/6010.30-12.30GAB205อ.สุนีย์อ.เณริสสา
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทั่วไปกฤษณะ คำฟอง, ,22/05/6013.30-15.30GAB304ดร.กฤษณะอ.เณริสสา
024092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี วัฒนพานิช, ,25/05/6010.30-12.30EN104อ.วิไลวรรณอ.เณริสสา
034092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี วัฒนพานิช, ,25/05/6010.30-12.30EN104
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A405อ.เณริสสาอ.พัทธชัย
144000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการจัดการธุรกิจบริการพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,26/05/6010.30-12.30A405

อ.เผด็จการ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,18/05/6008.15-10.15GAB107อ.เผด็จการอ.อนุชา
034011306ฟิสิกส์ 2ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,18/05/6010.30-12.30GAB108รศ.ดร.สิงหเดชอ.เผด็จการ
044074337การบริหารงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,18/05/6013.30-15.30GAB207อ.เผด็จการรศ.ดร.สิงหเดช
024071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยาสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,22/05/6008.15-10.15GAB107อ.เผด็จการดร.ชาติทนง
044073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,22/05/6010.30-12.30GAB207อ.เผด็จการดร.ธนิต
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/05/6008.15-10.15GAB209รศ.ดร.อิสระอ.เผด็จการ
014013102กลศาสตร์ควอนตัม 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,24/05/6010.30-12.30GAB106อ.ธันยบูรณ์อ.เผด็จการ
014013310เทคโนโลยีพลังงานฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,24/05/6013.30-15.30GAB106รศ.ดร.สิงหเดชอ.เผด็จการ

อ.เสรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
054111101หลักสถิติการบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,15/05/6008.15-10.15944ดร.นภาภรณ์อ.เสรี
014081301จิตวิทยาการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6008.15-09.45FMS103อ.เสรีอ.ดิเรก
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,16/05/6013.30-15.30944อ.เสรีอ.ดิเรก
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันศิลปกรรมดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A208ดร.นภาภรณ์อ.เสรี
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนธุรกิจดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A208
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A208
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเคมีดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6008.15-10.15A208
144000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนิติศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,19/05/6010.30-12.30A201อ.เสรีดร.นภาภรณ์
014033107วิวัฒนาการชีววิทยาวันวิสาข์ แฟงฟัก, ,19/05/6013.30-15.30A206ดร.วันวิสาข์อ.เสรี
024033107วิวัฒนาการชีววิทยาวันวิสาข์ แฟงฟัก, ,19/05/6013.30-15.30A206
034092601พีชคณิตเชิงเส้นคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/05/6010.30-12.30GAB207ดร.นภาภรณ์อ.เสรี

กลับหน้าหลัก