ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผศ.กฤดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093301พีชคณิตนามธรรม 1คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,01/12/6013.30-15.30GAB307ผศ.กฤดาอ.อนุชา
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2ชีววิทยาสะอาด อยู่เย็น, ,04/12/6010.30-12.30GAB206ผศ.กฤดาอ.จงรัก
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6013.30-15.00GAB108อ.ดร.เอมอรผศ.กฤดา
044011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6013.30-15.00GAB108
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1ฟิสิกส์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,07/12/6008.15-10.15GAB207ผศ.กฤดาอ.ดร.กนกวรรณ ก
014124805การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,07/12/6013.30-15.00GAB306อ.นารีวรรณผศ.กฤดา
024124805การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,07/12/6013.30-15.00GAB306
014092201ระบบจำนวนคณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,08/12/6008.15-10.15GAB209ผศ.กฤดาอ.ธันยบูรณ์
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,12/12/6008.15-10.15A405ผศ.กฤดาอ.ดร.กชกร
014091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,13/12/6010.30-12.30GAB206ผศ.กฤดาอ.ดร.กนกวรรณ ก
034091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ชีววิทยากฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,14/12/6010.30-12.30GAB205ผศ.กฤดาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083106การจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,04/12/6010.30-12.00GAB307อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014091608คณิตศาสตร์สำหรับเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04/12/6013.30-15.30GAB304ผศ.ยุทธชัยผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,07/12/6010.30-12.30GAB307ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.นารีวรรณ
144000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวรวุฒิ ธุวะคำ, ,12/12/6013.30-15.30A307อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
224000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,12/12/6013.30-15.30A307
014513301การจัดบริการอาหารในสถาบันอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,13/12/6013.30-15.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
054091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมวิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,14/12/6010.30-12.30GAB306ผศ.ดร.ราตรีผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024031109ชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,14/12/6013.30-15.30GAB205อ.พัทธชัยผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

ผศ.ดร.ณิชารีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012104ฟิสิกส์แผนใหม่ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,01/12/6008.15-10.15GAB106อ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
024012104ฟิสิกส์แผนใหม่ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,01/12/6008.15-10.15GAB106
024073522สุขภาพผู้สูงอายุสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,01/12/6010.30-12.30GAB205ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.กฤษณะ
014082501กรีฑา 2วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,04/12/6008.15-09.45945อ.ดร.ทัศนาผศ.ดร.ณิชารีย์
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,07/12/6008.15-10.15GAB307อ.ดร.สุภาพรผศ.ดร.ณิชารีย์
014073301หลักการควบคุมโรคสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,07/12/6013.30-15.30GAB107ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ปริญญา
024073104เภสัชวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,12/12/6010.30-12.30GAB205ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.พิชิต
014000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เคมีกฤษณะ คำฟอง, ,12/12/6013.30-15.00GAB305อ.ดร.กฤษณะผศ.ดร.ณิชารีย์
024000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปกฤษณะ คำฟอง, ,12/12/6013.30-15.00GAB305
034000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปกฤษณะ คำฟอง, ,12/12/6013.30-15.00GAB305
014094405การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้นคณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,13/12/6008.15-10.15GAB303ผศ.ไชยยาผศ.ดร.ณิชารีย์
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13/12/6013.30-15.00GAB204อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
024011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1บริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13/12/6013.30-15.00GAB204
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13/12/6013.30-15.00GAB204

ผศ.ดร.พรทิพพา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022503ชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,04/12/6013.30-15.30GAB204ผศ.ดร.พรทิพพาอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024022503ชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,04/12/6013.30-15.30GAB204
034022503ชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,04/12/6013.30-15.30GAB204
034073104เภสัชวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,12/12/6010.30-12.30GAB206อ.สุนีย์ผศ.ดร.พรทิพพา
054021109หลักเคมี 1อาหารและโภชนาการพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,14/12/6008.15-10.15GAB306ผศ.ดร.พรทิพพาอ.สุรพล
064021109หลักเคมี 1ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,14/12/6008.15-10.15GAB306
014021102เคมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,14/12/6010.30-12.00GAB207อ.ดร.พงศ์เทพผศ.ดร.พรทิพพา

ผศ.ดร.รัชนี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีมอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,08/12/6008.15-10.15คหกรรม1อ.ชื่นกมลผศ.ดร.รัชนี
014034906โครงการวิจัยทางชีววิทยาชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,08/12/6010.30-12.30942ผศ.ดร.รัชนีอ.ชื่นกมล
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์การกีฬายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,12/12/6008.15-10.15A904อ.สุรพลผศ.ดร.รัชนี
014084609วิทยาศาสตร์การกีฬาเพี่อพัฒนาชุมชนวิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6010.30-12.00944อ.พิชชาภาผศ.ดร.รัชนี
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,13/12/6013.30-15.30A207ผศ.ดร.รัชนีผศ.ดร.ราตรี
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,13/12/6013.30-15.30A207
014124304เกมส์และการจำลองหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโสภณ วิริยะรัตนกุล, ,15/12/6008.15-10.15A312อ.โสภณผศ.ดร.รัชนี

ผศ.ดร.ราตรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศราตรี คำโมง, ,01/12/6008.15-10.15GAB205ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.ธนากร
014123202การค้นคืนสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,01/12/6013.30-15.30GAB207ผศ.ดร.ราตรีอ.ปริญญา
024123202การค้นคืนสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,01/12/6013.30-15.30GAB207
014093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,08/12/6008.15-10.15GAB205รศ.ดร.อิสระผศ.ดร.ราตรี
014063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,08/12/6013.30-15.30GAB310อ.ปริญญาผศ.ดร.ราตรี
014072516สุขภาพทางเลือกสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,12/12/6013.30-15.30GAB207ผศ.ดร.ศรัณยูผศ.ดร.ราตรี
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,13/12/6013.30-15.30A207ผศ.ดร.รัชนีผศ.ดร.ราตรี
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,13/12/6013.30-15.30A207
054091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมวิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,14/12/6010.30-12.30GAB306ผศ.ดร.ราตรีผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาจีนธุรกิจวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45นิเทศอ.ดร.สุทธิดาผศ.ดร.ราตรี
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการบัญชีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45นิเทศ
144000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาเกาหลีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45นิเทศ

ผศ.ดร.ศรัณยู

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014013303ไฟฟ้าและพลังงานวิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,01/12/6010.30-12.30GAB108อ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ศรัณยู
024074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6013.30-15.00GAB204ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.นภาภรณ์
024072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,08/12/6013.30-15.30GAB205ผศ.ดร.ศรัณยูรศ.จักรกฤษณ์
014072516สุขภาพทางเลือกสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,12/12/6013.30-15.30GAB207ผศ.ดร.ศรัณยูผศ.ดร.ราตรี
014011305ฟิสิกส์ 1คณิตศาสตร์เอมอร วันเอก, ,13/12/6010.30-12.30GAB204อ.ดร.เอมอรผศ.ดร.ศรัณยู
024011305ฟิสิกส์ 1ชีววิทยาเอมอร วันเอก, ,13/12/6010.30-12.30GAB204
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมการจัดการพลังงานธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13/12/6013.30-15.00GAB206อ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ศรัณยู
024072513การปฐมพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,14/12/6008.15-10.15GAB309ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.กนกวรรณ ก
014022502ชีวเคมีเบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, ,14/12/6013.30-15.00GAB309อ.ดร.จิราพร กผศ.ดร.ศรัณยู
034074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/12/6010.30-12.30GAB206ผศ.ดร.ศรัณยูอ.พุทธดี

ผศ.ดร.เสรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยาชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,04/12/6010.30-12.00936อ.ดร.จิราภรณ์ นิผศ.ดร.เสรี
014083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำวิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,07/12/6008.15-09.45944ผศ.ดร.เสรีอ.โสภณ
014082601ฟุตบอล 2วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,08/12/6008.15-09.45945ผศ.ดร.เสรีอ.ดร.พงศ์เทพ
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A204อ.อนุชาผศ.ดร.เสรี
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A204
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีอุตสาหการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A204
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันศิลปกรรมวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A204
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการออกแบบนิเทศศิลป์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A204
214000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชีววิทยาทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A802ผศ.ดร.เสรีอ.อนุชา
244000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบริหารงานก่อสร้างทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A802
254000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A802
014082603วอลเลย์บอล 2วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,13/12/6008.15-09.45945ผศ.ดร.เสรีอ.จุฬาลักษณ์
014084410การอยู่ค่ายพักแรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,14/12/6008.15-09.45945ผศ.ดร.เสรีผศ.สมคิด

ผศ.ยุทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024012102อุณหพลศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,01/12/6013.30-15.30GAB303อ.วิศิษฎ์ผศ.ยุทธชัย
014091608คณิตศาสตร์สำหรับเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,04/12/6013.30-15.30GAB304ผศ.ยุทธชัยผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,08/12/6008.15-10.15GAB206ผศ.ยุทธชัยอ.พุทธดี
034093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,08/12/6008.15-10.15GAB206
034072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,08/12/6013.30-15.30GAB206อ.ดร.ธนากรผศ.ยุทธชัย
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,12/12/6008.15-10.15A306ผศ.ยุทธชัยอ.วิศิษฎ์
034112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นคณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13/12/6010.30-12.30GAB304ผศ.ยุทธชัยอ.อนุชา
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1คณิตศาสตร์เอมอร วันเอก, ,13/12/6015.45-17.15GAB204ผศ.ยุทธชัยอ.วิไลวรรณ
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1ชีววิทยาเอมอร วันเอก, ,13/12/6015.45-17.15GAB204
014091106แคลคูลัสเบื้องต้นเศรษฐศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,14/12/6010.30-12.301021ผศ.ยุทธชัยผศ.สมคิด
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตคณิตศาสตร์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,15/12/6015.45-17.45A204อ.กานต์ธิดาผศ.ยุทธชัย

ผศ.สมคิด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นคณิตศาสตร์ฉลวย เสาวคนธ์, ,01/12/6008.15-09.45936อ.ดร.ฉลวยผศ.สมคิด
014023101เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมีเคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,04/12/6008.15-09.45943อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.สมคิด
024023101เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมีเคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,04/12/6008.15-09.45943
024031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,04/12/6010.30-12.30946อ.ดร.กิตติผศ.สมคิด
014033107วิวัฒนาการชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,08/12/6008.15-10.15946อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.สมคิด
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A305ผศ.สมคิดอ.ดร.ทัศนา
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการท่องเที่ยววิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A305
014123106ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,12/12/6013.30-15.30845ผศ.สมคิดรศ.ดร.สิงหเดช
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุคอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,13/12/6008.15-10.15941ผศ.สมคิดอ.ดร.กิตติ
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุคอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,13/12/6008.15-10.15941
014084410การอยู่ค่ายพักแรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,14/12/6008.15-09.45945ผศ.ดร.เสรีผศ.สมคิด
014091106แคลคูลัสเบื้องต้นเศรษฐศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,14/12/6010.30-12.301021ผศ.ยุทธชัยผศ.สมคิด

ผศ.ไชยยา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,04/12/6010.30-12.30GAB204ผศ.ไชยยาอ.ศศิธร
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6013.30-15.00GAB106รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ไชยยา
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1ฟิสิกส์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,07/12/6008.15-10.15GAB209ผศ.ไชยยาอ.ดร.พีระพล
024073301หลักการควบคุมโรคสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,07/12/6013.30-15.30GAB303อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ไชยยา
014032102สรีรวิทยาทั่วไปชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08/12/6008.15-10.15845อ.ดร.วารุณีผศ.ไชยยา
024032102สรีรวิทยาทั่วไปชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08/12/6008.15-10.15845
014094504ทฤษฎีกราฟคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,08/12/6010.30-12.30944ผศ.ไชยยาอ.ดร.วรวุฒิ
014094405การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้นคณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,13/12/6008.15-10.15GAB303ผศ.ไชยยาผศ.ดร.ณิชารีย์
014091201หลักการคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,13/12/6013.30-15.30GAB207ผศ.ไชยยาอ.อัมพวัน
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์เคมีไชยยา แซ่ยับ, ,14/12/6010.30-12.30GAB303ผศ.ไชยยารศ.ดร.สิงหเดช

รศ.จักรกฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063417หลักการจัดการลุ่มน้ำวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,01/12/6008.15-10.15GAB207อ.ดร.ชาติทนงรศ.จักรกฤษณ์
044073522สุขภาพผู้สูงอายุสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,01/12/6010.30-12.30GAB207รศ.จักรกฤษณ์อ.กนกวรรณ ม
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหววิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,04/12/6013.30-15.00GAB307อ.พิชชาภารศ.จักรกฤษณ์
034074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6013.30-15.00GAB209รศ.จักรกฤษณ์อ.พรเทพ
024072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,08/12/6013.30-15.30GAB205ผศ.ดร.ศรัณยูรศ.จักรกฤษณ์
024073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,12/12/6013.30-15.30GAB205รศ.จักรกฤษณ์อ.พัทธชัย
014081301จิตวิทยาการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,13/12/6010.30-12.00GAB307อ.ดร.ภาคภูมิรศ.จักรกฤษณ์
014081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้นวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,13/12/6013.30-15.30GAB209อ.ดร.ภาคภูมิรศ.จักรกฤษณ์

รศ.ดร.สิงหเดช

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044012102อุณหพลศาสตร์ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,01/12/6013.30-15.30GAB305รศ.ดร.สิงหเดชอ.กฤษณ์
014021101เคมีทั่วไป 1เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,04/12/6010.30-12.30GAB304อ.ดร.ธนิตรศ.ดร.สิงหเดช
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6013.30-15.00GAB106รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ไชยยา
014094505ทอพอโลยีเบื้องต้นคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,12/12/6008.15-10.15944อ.จำรูญรศ.ดร.สิงหเดช
014123106ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,12/12/6013.30-15.30845ผศ.สมคิดรศ.ดร.สิงหเดช
014023301เคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,13/12/6008.15-10.15GAB305อ.ดร.จิราพร กรศ.ดร.สิงหเดช
024023301เคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,13/12/6008.15-10.15GAB305
034011305ฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, เอมอร วันเอก,13/12/6010.30-12.30GAB205รศ.ดร.สิงหเดชอ.สุรพล
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์เคมีไชยยา แซ่ยับ, ,14/12/6010.30-12.30GAB303ผศ.ไชยยารศ.ดร.สิงหเดช
014063211หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,14/12/6013.30-15.30GAB209อ.ดร.สุภาพรรศ.ดร.สิงหเดช

รศ.ดร.อิสระ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012101ทัศนศาสตร์ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,01/12/6008.15-10.15GAB206อ.ดร.เอมอรรศ.ดร.อิสระ
024093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,01/12/6013.30-15.30GAB205รศ.ดร.อิสระอ.สุรพล
034093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,01/12/6013.30-15.30GAB205
014031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,04/12/6010.30-12.30945อ.ดร.วันวิสาข์รศ.ดร.อิสระ
014094410การวิเคราะห์เชิงซ้อนคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,04/12/6013.30-15.30945รศ.ดร.อิสระอ.อัมพวัน
014093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,08/12/6008.15-10.15GAB205รศ.ดร.อิสระผศ.ดร.ราตรี
014093201ทฤษฎีเซตคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,08/12/6013.30-15.30GAB305รศ.ดร.อิสระอ.ดร.วชิราภรณ์
014072210สุขภาพจิตชุมชนสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,14/12/6008.15-10.15GAB207อ.เผด็จการรศ.ดร.อิสระ
034091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,14/12/6010.30-12.30GAB304รศ.ดร.อิสระอ.ดร.สุภาพร
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรศาสตร์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,15/12/6015.45-17.45A204อ.ดร.วรวุฒิรศ.ดร.อิสระ
184000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสาธารณสุขศาสตร์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,15/12/6015.45-17.45A204

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513901สัมมนาทางอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,01/12/6008.15-09.45คหกรรม1สอบนอกตาราง
014093901โครงงานคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,01/12/6010.30-12.30944สอบนอกตาราง
014023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อมเคมีธนิต เมธีนุกูล, ,01/12/6015.45-17.15943สอบนอกตาราง
024023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อมเคมีธนิต เมธีนุกูล, ,01/12/6015.45-17.15943
014094801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์, ,01/12/6015.45-17.15944สอบนอกตาราง
014094802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,01/12/6015.45-17.15944
014083115การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,04/12/6013.30-15.00944สอบนอกตาราง
014124801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,07/12/6010.30-12.00GAB306สอบนอกตาราง
024124801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,07/12/6010.30-12.00GAB306
014014902ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,07/12/6013.30-15.30GAB206สอบนอกตาราง
014024901ปัญหาพิเศษทางเคมีเคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,07/12/6013.30-15.30GAB305สอบนอกตาราง
024024901ปัญหาพิเศษทางเคมีเคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,07/12/6013.30-15.30GAB305
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นฟิสิกส์สิริวดี พรหมน้อย, ,07/12/6015.45-17.151038สอบนอกตาราง
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,07/12/6015.45-17.15A302สอบนอกตาราง
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,07/12/6015.45-17.15A310สอบนอกตาราง
014074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,07/12/6015.45-17.15GAB307สอบนอกตาราง
024074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,07/12/6015.45-17.15GAB308สอบนอกตาราง
034074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,07/12/6015.45-17.15GAB309สอบนอกตาราง
044074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,07/12/6015.45-17.15GAB310สอบนอกตาราง
014074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,07/12/6015.45-17.15GAB307สอบนอกตาราง
024074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,07/12/6015.45-17.15GAB308สอบนอกตาราง
034074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,07/12/6015.45-17.15GAB309สอบนอกตาราง
044074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,07/12/6015.45-17.15GAB310สอบนอกตาราง
014083408แอโรบิคแดนซ์วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,08/12/6008.15-09.45944สอบนอกตาราง
014134803การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,08/12/6010.30-12.00GAB306สอบนอกตาราง
014134901การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,08/12/6013.30-15.30GAB306สอบนอกตาราง
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,08/12/6015.45-17.15A403สอบนอกตาราง
024022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,08/12/6015.45-17.15A403
034022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,08/12/6015.45-17.15A403
034074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,08/12/6015.45-17.15GAB307สอบนอกตาราง
044074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,08/12/6015.45-17.15GAB308สอบนอกตาราง
014074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,08/12/6015.45-17.15GAB309สอบนอกตาราง
024074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,08/12/6015.45-17.15GAB310สอบนอกตาราง
014094903สัมมนาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,08/12/6015.45-17.15944สอบนอกตาราง
014034907สัมมนาทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,12/12/6010.30-12.00936สอบนอกตาราง
044021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธนิต เมธีนุกูล, ,12/12/6015.45-17.15A201สอบนอกตาราง
054021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมโลจิสติกส์ธนิต เมธีนุกูล, ,12/12/6015.45-17.15A201
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ธนิต เมธีนุกูล, ,12/12/6015.45-17.15A404สอบนอกตาราง
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรบริหารงานก่อสร้างธนิต เมธีนุกูล, ,12/12/6015.45-17.15A404
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมการจัดการพลังงานธนิต เมธีนุกูล, ,12/12/6015.45-17.15A404
014083801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬา, ,12/12/6015.45-17.15944สอบนอกตาราง
014083802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,12/12/6015.45-17.15944
014084902การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,13/12/6010.30-12.00944สอบนอกตาราง
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,14/12/6008.15-10.15944สอบนอกตาราง
014034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,14/12/6010.30-12.30A305สอบนอกตาราง
024034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,14/12/6010.30-12.30A305
014084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,14/12/6010.30-12.30944สอบนอกตาราง

อ.กนกวรรณ ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044073522สุขภาพผู้สูงอายุสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,01/12/6010.30-12.30GAB207รศ.จักรกฤษณ์อ.กนกวรรณ ม
014012102อุณหพลศาสตร์ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,01/12/6013.30-15.30GAB106อ.กนกวรรณ มอ.พิชิต
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6008.15-10.15GAB107อ.กนกวรรณ มอ.พรเทพ
054011101ฟิสิกส์เบื้องต้นคณิตศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6008.15-10.15GAB107
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6013.30-15.00GAB107อ.กนกวรรณ มอ.อนุชา
054011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นคณิตศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6013.30-15.00GAB107
024053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกวิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,08/12/6013.30-15.30GAB304อ.กนกวรรณ มอ.กฤษณ์
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,13/12/6008.15-10.15GAB204อ.กนกวรรณ มอ.นารีวรรณ
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,13/12/6008.15-10.15GAB204
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,13/12/6008.15-10.15GAB204
044011305ฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ชัยณรงค์ รักธรรม,13/12/6010.30-12.30GAB205อ.กนกวรรณ มอ.เผด็จการ
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์เคมีกฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,14/12/6010.30-12.30GAB204อ.ดร.สะอาดอ.กนกวรรณ ม
014031109ชีววิทยาเบื้องต้นฟิสิกส์สิริวดี พรหมน้อย, ,14/12/6013.30-15.30GAB204อ.ดร.สิริวดีอ.กนกวรรณ ม

อ.กฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044012102อุณหพลศาสตร์ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,01/12/6013.30-15.30GAB305รศ.ดร.สิงหเดชอ.กฤษณ์
024033106นิเวศวิทยาชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04/12/6008.15-10.15946อ.ดร.วารุณีอ.กฤษณ์
034033106นิเวศวิทยาชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04/12/6008.15-10.15946
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,04/12/6015.45-17.15A301อ.ดร.วีรศักดิ์อ.กฤษณ์
014074912การสัมมนาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,08/12/6010.30-12.00GAB309อ.ดร.กิตติวรรณอ.กฤษณ์
024053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกวิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,08/12/6013.30-15.30GAB304อ.กนกวรรณ มอ.กฤษณ์
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,12/12/6008.15-10.15A310อ.กฤษณ์อ.ดร.สิริวดี
014022624การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือเคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย,13/12/6010.30-12.30GAB306อ.ดร.วชิราภรณ์อ.กฤษณ์
014122202โครงสร้างข้อมูลคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,13/12/6013.30-15.30GAB305อ.กฤษณ์อ.ดร.สุภาพร
014074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/12/6010.30-12.30GAB204อ.เผด็จการอ.กฤษณ์

อ.กานต์ธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512204อาหารนานาชาติอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,01/12/6010.30-12.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.จิราพร ก
014121305หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,01/12/6013.30-15.30A301อ.ชุมพลอ.กานต์ธิดา
034122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,04/12/6010.30-12.301021อ.ชนิดาอ.กานต์ธิดา
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,04/12/6015.45-17.15A302อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.กานต์ธิดา
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาเกาหลีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A201อ.พรเทพอ.กานต์ธิดา
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการพัฒนาชุมชนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A201
124000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)ทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A401อ.กานต์ธิดาอ.อัมพวัน
014032202พฤกษศาสตร์ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,13/12/6013.30-15.30844อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.กานต์ธิดา
024032202พฤกษศาสตร์ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,13/12/6013.30-15.30844
024031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,13/12/6015.45-17.15A301อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.กานต์ธิดา
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตคณิตศาสตร์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,15/12/6015.45-17.45A204อ.กานต์ธิดาผศ.ยุทธชัย

อ.จงรัก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044021116เคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธนิต เมธีนุกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB107อ.ดร.ธนิตอ.จงรัก
054021116เคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมโลจิสติกส์ธนิต เมธีนุกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB107
034092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2ชีววิทยาสะอาด อยู่เย็น, ,04/12/6010.30-12.30GAB206ผศ.กฤดาอ.จงรัก
014071306การสาธารณสุขเบื้องต้นสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,04/12/6013.30-15.30GAB207อ.จงรักอ.ดร.พีระพล
044074912การสัมมนาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,08/12/6010.30-12.00GAB308อ.จงรักอ.ดร.ณัฐกฤตา
014021111หลักเคมี 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,12/12/6008.15-10.15GAB204อ.ดร.พงศ์เทพอ.จงรัก
014073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,12/12/6013.30-15.30GAB204อ.จงรักอ.ดร.พงศ์เทพ
024091201หลักการคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,13/12/6013.30-15.30GAB303อ.ดร.นภาภรณ์อ.จงรัก
014011301ฟิสิกส์ทั่วไป 1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิศิษฎ์ มหานิล, ,14/12/6010.30-12.30GAB309อ.มานิตย์อ.จงรัก
024072214สังคมวิทยาการสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,14/12/6013.30-15.30GAB305อ.จงรักอ.ดร.ชาติทนง

อ.จำรูญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,04/12/6010.30-12.30GAB205อ.ดร.สะอาดอ.จำรูญ
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,04/12/6013.30-15.30GAB303อ.จำรูญอ.ปริญญา
014023708เคมีสภาวะแวดล้อมเคมีธนิต เมธีนุกูล, ,07/12/6010.30-12.30GAB305อ.ดร.ธนิตอ.จำรูญ
024023708เคมีสภาวะแวดล้อมเคมีธนิต เมธีนุกูล, ,07/12/6010.30-12.30GAB305
014091403แคลคูลัส 1คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,08/12/6008.15-10.15GAB204อ.ดร.นภาภรณ์อ.จำรูญ
024091403แคลคูลัส 1ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,08/12/6008.15-10.15GAB204
034091403แคลคูลัส 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไชยยา แซ่ยับ, ,08/12/6008.15-10.15GAB204
014072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,08/12/6013.30-15.30GAB204อ.ศศิธรอ.จำรูญ
014094505ทอพอโลยีเบื้องต้นคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,12/12/6008.15-10.15944อ.จำรูญรศ.ดร.สิงหเดช
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,13/12/6008.15-10.15GAB205อ.พุทธดีอ.จำรูญ
044091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,14/12/6010.30-12.30GAB303อ.ดิเรกอ.จำรูญ
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,14/12/6013.30-15.30GAB106อ.จำรูญอ.อัมพวัน

อ.จุฬาลักษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วยคณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB209อ.วิไลวรรณอ.จุฬาลักษณ์
024093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วยวิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB209
014124102การวางแผนทรัพยากรในองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,01/12/6013.30-15.30GAB306อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014021601เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,04/12/6010.30-12.00วทอ208อ.ดร.วชิราภรณ์อ.จุฬาลักษณ์
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการท่องเที่ยวดิเรก บัวหลวง, ,12/12/6008.15-10.15A202อ.ดิเรกอ.จุฬาลักษณ์
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดิเรก บัวหลวง, ,12/12/6008.15-10.15A202
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,12/12/6008.15-10.15A202
024021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ฉลวย เสาวคนธ์, จิราพร เกตุวราภรณ์,12/12/6010.30-12.30946อ.ดร.ฉลวยอ.จุฬาลักษณ์
014082603วอลเลย์บอล 2วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,13/12/6008.15-09.45945ผศ.ดร.เสรีอ.จุฬาลักษณ์
014021109หลักเคมี 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,14/12/6008.15-10.15GAB107อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.จุฬาลักษณ์
014024909สัมมนาเคมี 1เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,14/12/6013.30-15.00GAB308อ.ดร.ฉลวยอ.จุฬาลักษณ์
014124611การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,15/12/6008.15-10.15A311อ.จุฬาลักษณ์อ.พิชชาภา

อ.ชนิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,01/12/6013.30-15.30945อ.ดร.วันวิสาข์อ.ชนิดา
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,01/12/6015.45-17.15942อ.ดร.จิราพร กอ.ชนิดา
024023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,01/12/6015.45-17.15942
034122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,04/12/6010.30-12.301021อ.ชนิดาอ.กานต์ธิดา
014513101หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัดอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้,04/12/6013.30-15.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชนิดา
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการตลาดดิเรก บัวหลวง, ,12/12/6008.15-10.15A203อ.ดร.นภาภรณ์อ.ชนิดา
014132602การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,12/12/6010.30-12.30A311อ.ชนิดาอ.ดร.สิริวดี
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้นอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,13/12/6008.15-10.15คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.ชนิดา
024021109หลักเคมี 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,14/12/6008.15-10.15GAB108อ.ดร.จิราพร กอ.ชนิดา
024011306ฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,14/12/6010.30-12.30GAB107อ.ธันยบูรณ์อ.ชนิดา

อ.ชื่นกมล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031304สัตววิทยาชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,01/12/6010.30-12.30946อ.ดร.สิริวดีอ.ชื่นกมล
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหารอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,01/12/6013.30-15.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.ดร.สิริวดี
024034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07/12/6010.30-12.30946อ.ดร.สุทธิดาอ.ชื่นกมล
034034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07/12/6010.30-12.30946
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่มอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,07/12/6013.30-15.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.พัทธชัย
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีมอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,08/12/6008.15-10.15คหกรรม1อ.ชื่นกมลผศ.ดร.รัชนี
014034906โครงการวิจัยทางชีววิทยาชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,08/12/6010.30-12.30942ผศ.ดร.รัชนีอ.ชื่นกมล
014021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,12/12/6010.30-12.30945อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ชื่นกมล
194000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเคมีทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A305อ.ชื่นกมลอ.ดร.วันวิสาข์
204000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชีววิทยาทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A305
264000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาไทยทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A305
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้นอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,13/12/6008.15-10.15คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.ชนิดา

อ.ชุมพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022501ชีวเคมีพื้นฐานชีววิทยาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,01/12/6008.15-10.15945อ.อัมพวันอ.ชุมพล
024022501ชีวเคมีพื้นฐานชีววิทยาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,01/12/6008.15-10.15945
014121305หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,01/12/6013.30-15.30A301อ.ชุมพลอ.กานต์ธิดา
014122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,04/12/6010.30-12.301039อ.ชุมพลอ.ฐิติพร
024122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,04/12/6010.30-12.301039
054021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1อาหารและโภชนาการพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04/12/6015.45-17.15A310อ.ดร.พงศ์เทพอ.ชุมพล
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A401อ.ชุมพลอ.สุทธิพันธุ์
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,14/12/6010.30-12.30GAB209อ.พุทธดีอ.ชุมพล
044031109ชีววิทยาเบื้องต้นอาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,14/12/6013.30-15.30GAB207อ.ดร.วารุณีอ.ชุมพล
054031109ชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,14/12/6013.30-15.30GAB207
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเทคโนโลยีไฟฟ้าวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45A205อ.ดร.วารุณีอ.ชุมพล
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45A205
164000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตวิทยาการคอมพิวเตอร์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45A205

อ.ฐิติพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082201สรีรวิทยาการออกกำลังกายวิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,01/12/6010.30-12.30945อ.ฐิติพรอ.ดร.พงศ์เทพ
024022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,01/12/6015.45-17.15A311อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ฐิติพร
034022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,01/12/6015.45-17.15A311
014122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,04/12/6010.30-12.301039อ.ชุมพลอ.ฐิติพร
024122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,04/12/6010.30-12.301039
014513101หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัดอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้,04/12/6013.30-15.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ชนิดา
014513102โภชนศาสตร์ครอบครัวอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,07/12/6008.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.พัทธชัย
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A205อ.ฐิติพรอ.ดร.จิราพร ก
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A205
134000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A205
014081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,13/12/6013.30-15.00941อ.ดร.ทัศนาอ.ฐิติพร
014513203เค้กและการแต่งหน้าอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,14/12/6013.30-15.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.พิชชาภา
024513203เค้กและการแต่งหน้าอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,14/12/6013.30-15.30คหกรรม1
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการบัญชีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,15/12/6015.45-17.45A402อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ฐิติพร
194000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,15/12/6015.45-17.45A402

อ.ดร.กชกร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021602ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,01/12/6010.30-12.00936อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.กชกร
014022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,01/12/6015.45-17.15A310อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.กชกร
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,08/12/6010.30-12.30GAB108อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กชกร
014021103เคมีเบื้องต้นคณิตศาสตร์ฉลวย เสาวคนธ์, ,08/12/6013.30-15.30GAB309อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.กชกร
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,12/12/6008.15-10.15A405ผศ.กฤดาอ.ดร.กชกร
014032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,12/12/6010.30-12.30942อ.ดร.กชกรอ.ดร.สะอาด
024032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,12/12/6010.30-12.30942
044021109หลักเคมี 1เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,14/12/6008.15-10.15GAB305อ.อัมพวันอ.ดร.กชกร
074021109หลักเคมี 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอัมพวัน ไมตรัตน์, ,14/12/6008.15-10.15GAB305
034031109ชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,14/12/6013.30-15.30GAB206อ.ดร.กชกรอ.ดร.ณัฐกฤตา
174000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสาธารณสุขศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,15/12/6015.45-17.45A403อ.ดร.กชกรอ.ดร.ทัศนา

อ.ดร.กนกวรรณ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,01/12/6008.15-10.15GAB204อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.กิตติวรรณ
024123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,01/12/6008.15-10.15GAB204
034012102อุณหพลศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,01/12/6013.30-15.30GAB304อ.ดร.พีระพลอ.ดร.กนกวรรณ ก
014124103ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,04/12/6010.30-12.30GAB306อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1ฟิสิกส์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,07/12/6008.15-10.15GAB207ผศ.กฤดาอ.ดร.กนกวรรณ ก
014013310เทคโนโลยีพลังงานฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,07/12/6010.30-12.30GAB206อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.กนกวรรณ ก
014091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,13/12/6010.30-12.30GAB206ผศ.กฤดาอ.ดร.กนกวรรณ ก
024072513การปฐมพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,14/12/6008.15-10.15GAB309ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.กนกวรรณ ก
014072214สังคมวิทยาการสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,14/12/6013.30-15.30GAB304อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.กนกวรรณ ก
044074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/12/6010.30-12.30GAB207อ.ดร.ธนากรอ.ดร.กนกวรรณ ก

อ.ดร.กฤษณะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073522สุขภาพผู้สูงอายุสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,01/12/6010.30-12.30GAB205ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.กฤษณะ
014093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3บริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,01/12/6013.30-15.30GAB204อ.วรินสินีอ.ดร.กฤษณะ
014063603ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,04/12/6010.30-12.30GAB303อ.ดร.กฤษณะอ.พรเทพ
014093604กำหนดการเชิงเส้นคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04/12/6013.30-15.30GAB205อ.ดิเรกอ.ดร.กฤษณะ
014064501การจัดการสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,08/12/6010.30-12.30GAB209อ.ดร.กฤษณะอ.มานิตย์
014122206ระบบจัดการฐานข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,08/12/6013.30-15.30GAB307อ.พรเทพอ.ดร.กฤษณะ
024031101ชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,12/12/6010.30-12.30GAB303อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.กฤษณะ
034031101ชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,12/12/6010.30-12.30GAB303
014000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เคมีกฤษณะ คำฟอง, ,12/12/6013.30-15.00GAB305อ.ดร.กฤษณะผศ.ดร.ณิชารีย์
024000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปกฤษณะ คำฟอง, ,12/12/6013.30-15.00GAB305
034000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปกฤษณะ คำฟอง, ,12/12/6013.30-15.00GAB305

อ.ดร.กิตติ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034022501ชีวเคมีพื้นฐานชีววิทยาณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,01/12/6008.15-10.15946อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ดร.กิตติ
044022501ชีวเคมีพื้นฐานเกษตรศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,01/12/6008.15-10.15946
014034616จุลินทรีย์อุตสาหกรรมชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,01/12/6013.30-15.30943อ.ดร.กิตติอ.อัมพวัน
024031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,04/12/6010.30-12.30946อ.ดร.กิตติผศ.สมคิด
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิเรก บัวหลวง, ,12/12/6008.15-10.15A304อ.ดร.สะอาดอ.ดร.กิตติ
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบัญชีดิเรก บัวหลวง, ,12/12/6008.15-10.15A304
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุคอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,13/12/6008.15-10.15941ผศ.สมคิดอ.ดร.กิตติ
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุคอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,13/12/6008.15-10.15941
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,13/12/6015.45-17.15A201อ.ดร.กิตติอ.ดร.ทัศนา
034031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,13/12/6015.45-17.15A201
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการศึกษาปฐมวัยพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,15/12/6015.45-17.45A401อ.ดร.กิตติอ.วรินสินี
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการบัญชีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,15/12/6015.45-17.45A401

อ.ดร.กิตติวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,01/12/6008.15-10.15GAB204อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.กิตติวรรณ
024123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,01/12/6008.15-10.15GAB204
034073522สุขภาพผู้สูงอายุสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,01/12/6010.30-12.30GAB206อ.ดร.กิตติวรรณอ.วรินสินี
014074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6013.30-15.00GAB205อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดิเรก
014074912การสัมมนาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,08/12/6010.30-12.00GAB309อ.ดร.กิตติวรรณอ.กฤษณ์
144000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวรวุฒิ ธุวะคำ, ,12/12/6013.30-15.30A307อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
224000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,12/12/6013.30-15.30A307
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นวิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,13/12/6010.30-12.30GAB207อ.วิไลวรรณอ.ดร.กิตติวรรณ
014072513การปฐมพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,14/12/6008.15-10.15GAB308อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.พีระพล
024123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,14/12/6013.30-15.30GAB107อ.นารีวรรณอ.ดร.กิตติวรรณ

อ.ดร.จิราพร ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512204อาหารนานาชาติอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,01/12/6010.30-12.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.จิราพร ก
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,01/12/6015.45-17.15942อ.ดร.จิราพร กอ.ชนิดา
024023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,01/12/6015.45-17.15942
014034803การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางชีวิทยาชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,07/12/6008.15-10.15936อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.จิราพร ก
014124202การประมวลผลภาพวิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,08/12/6010.30-12.30844อ.โสภณอ.ดร.จิราพร ก
024124202การประมวลผลภาพวิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,08/12/6010.30-12.30844
014022505ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,08/12/6015.45-17.15942อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.วรวุฒิ
024022505ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, ,08/12/6015.45-17.15942
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A205อ.ฐิติพรอ.ดร.จิราพร ก
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A205
134000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A205
014023301เคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,13/12/6008.15-10.15GAB305อ.ดร.จิราพร กรศ.ดร.สิงหเดช
024023301เคมีอินทรีย์ 2เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,13/12/6008.15-10.15GAB305
024021109หลักเคมี 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,14/12/6008.15-10.15GAB108อ.ดร.จิราพร กอ.ชนิดา
014022502ชีวเคมีเบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, ,14/12/6013.30-15.00GAB309อ.ดร.จิราพร กผศ.ดร.ศรัณยู

อ.ดร.จิราภรณ์ นิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยาชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,04/12/6010.30-12.00936อ.ดร.จิราภรณ์ นิผศ.ดร.เสรี
034021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,04/12/6015.45-17.15942อ.อัมพวันอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
044021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,04/12/6015.45-17.15942
014034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07/12/6010.30-12.30A301อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
024031101ชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,12/12/6010.30-12.30GAB303อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.กฤษณะ
034031101ชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,12/12/6010.30-12.30GAB303
024072516สุขภาพทางเลือกสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,12/12/6013.30-15.30GAB209อ.สุนีย์อ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014032202พฤกษศาสตร์ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,13/12/6013.30-15.30844อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.กานต์ธิดา
024032202พฤกษศาสตร์ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,13/12/6013.30-15.30844
024031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,13/12/6015.45-17.15A301อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.กานต์ธิดา
014033605เทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,14/12/6013.30-15.30946อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.สุทธิพันธุ์
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการบัญชีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,15/12/6015.45-17.45A402อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ฐิติพร
194000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,15/12/6015.45-17.45A402

อ.ดร.ฉลวย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นคณิตศาสตร์ฉลวย เสาวคนธ์, ,01/12/6008.15-09.45936อ.ดร.ฉลวยผศ.สมคิด
014031107ชีววิทยาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04/12/6010.30-12.30A312อ.พัทธชัยอ.ดร.ฉลวย
064021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, ,04/12/6015.45-17.15A311อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.วันวิสาข์
074021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฉลวย เสาวคนธ์, ,04/12/6015.45-17.15A311
014063212มลพิษทางอากาศและการควบคุมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,08/12/6008.15-10.15GAB304อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.ฉลวย
014021103เคมีเบื้องต้นคณิตศาสตร์ฉลวย เสาวคนธ์, ,08/12/6013.30-15.30GAB309อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.กชกร
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15นิเทศอ.วิไลวรรณอ.ดร.ฉลวย
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอาหารและโภชนาการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15นิเทศ
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15นิเทศ
024021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ฉลวย เสาวคนธ์, จิราพร เกตุวราภรณ์,12/12/6010.30-12.30946อ.ดร.ฉลวยอ.จุฬาลักษณ์
014023901ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีเคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,14/12/6010.30-12.30GAB308อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.เอมอร
014024909สัมมนาเคมี 1เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,14/12/6013.30-15.00GAB308อ.ดร.ฉลวยอ.จุฬาลักษณ์

อ.ดร.ชาติทนง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063417หลักการจัดการลุ่มน้ำวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,01/12/6008.15-10.15GAB207อ.ดร.ชาติทนงรศ.จักรกฤษณ์
014062410กฎหมายสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,01/12/6010.30-12.30GAB304อ.ดร.ชาติทนงอ.สุนีย์
014063212มลพิษทางอากาศและการควบคุมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,08/12/6008.15-10.15GAB304อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.ฉลวย
014013305พลังงานและสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทั่วไปพุทธดี อุบลสุข, ,08/12/6010.30-12.30GAB304อ.ดร.ชาติทนงอ.วิไลวรรณ
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการบัญชีวรวุฒิ ธุวะคำ, ,12/12/6013.30-15.30A306อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.ชาติทนง
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยาศาสตร์ทั่วไปวรวุฒิ ธุวะคำ, ,12/12/6013.30-15.30A306
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาอังกฤษวรวุฒิ ธุวะคำ, ,12/12/6013.30-15.30A306
014022625ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือเคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,13/12/6013.30-15.00GAB306อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.ชาติทนง
044091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,14/12/6010.30-12.30GAB305อ.ดร.ธนิตอ.ดร.ชาติทนง
024072214สังคมวิทยาการสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,14/12/6013.30-15.30GAB305อ.จงรักอ.ดร.ชาติทนง

อ.ดร.ณัฐกฤตา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034022501ชีวเคมีพื้นฐานชีววิทยาณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,01/12/6008.15-10.15946อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ดร.กิตติ
044022501ชีวเคมีพื้นฐานเกษตรศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,01/12/6008.15-10.15946
014021108ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,01/12/6013.30-15.00936อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ณัฐกฤตา
014023101เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมีเคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,04/12/6008.15-09.45943อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.สมคิด
024023101เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมีเคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,04/12/6008.15-09.45943
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,04/12/6015.45-17.15A302อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.กานต์ธิดา
044074912การสัมมนาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,08/12/6010.30-12.00GAB308อ.จงรักอ.ดร.ณัฐกฤตา
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,08/12/6013.30-15.30GAB209อ.ดิเรกอ.ดร.ณัฐกฤตา
034092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,08/12/6013.30-15.30GAB209
014021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,12/12/6010.30-12.30945อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ชื่นกมล
014021109หลักเคมี 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,14/12/6008.15-10.15GAB107อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.จุฬาลักษณ์
034031109ชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,14/12/6013.30-15.30GAB206อ.ดร.กชกรอ.ดร.ณัฐกฤตา

อ.ดร.ทัศนา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082501กรีฑา 2วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,04/12/6008.15-09.45945อ.ดร.ทัศนาผศ.ดร.ณิชารีย์
014083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกายพลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,04/12/6010.30-12.00942อ.ดร.ทัศนาอ.ดร.วารุณี
024083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกายพลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,04/12/6010.30-12.00942
014082301เวชศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,07/12/6008.15-10.15945อ.ดร.ทัศนาอ.ดร.วารุณี
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A305ผศ.สมคิดอ.ดร.ทัศนา
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการท่องเที่ยววิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A305
184000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเคมีทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A402อ.ดร.ทัศนาอ.โสภณ
014081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,13/12/6013.30-15.00941อ.ดร.ทัศนาอ.ฐิติพร
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,13/12/6015.45-17.15A201อ.ดร.กิตติอ.ดร.ทัศนา
034031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,13/12/6015.45-17.15A201
174000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสาธารณสุขศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,15/12/6015.45-17.45A403อ.ดร.กชกรอ.ดร.ทัศนา

อ.ดร.ธนากร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศราตรี คำโมง, ,01/12/6008.15-10.15GAB205ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.ธนากร
014073522สุขภาพผู้สูงอายุสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,01/12/6010.30-12.30GAB204อ.ดร.ธนากรอ.ปริญญา
014022201เคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,04/12/6008.15-10.15GAB204อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.ธนากร
024022201เคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,04/12/6008.15-10.15GAB204
034022201เคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,04/12/6008.15-10.15GAB204
024071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,04/12/6010.30-12.00GAB209อ.ดร.ธนากรอ.สุรพล
034073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6010.30-12.30GAB304อ.ดร.ธนากรอ.พรเทพ
024074912การสัมมนาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,08/12/6010.30-12.00GAB310อ.ดร.ธนากรอ.ดร.วีรศักดิ์
034072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,08/12/6013.30-15.30GAB206อ.ดร.ธนากรผศ.ยุทธชัย
044074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/12/6010.30-12.30GAB207อ.ดร.ธนากรอ.ดร.กนกวรรณ ก

อ.ดร.ธนิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
044021116เคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธนิต เมธีนุกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB107อ.ดร.ธนิตอ.จงรัก
054021116เคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมโลจิสติกส์ธนิต เมธีนุกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB107
024121305หลักการเขียนโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,01/12/6013.30-15.30GAB206อ.มานิตย์อ.ดร.ธนิต
014022404เคมีเชิงฟิสิกส์ 1เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04/12/6008.15-10.15GAB206อ.ดร.ธนิตอ.มานิตย์
014021101เคมีทั่วไป 1เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,04/12/6010.30-12.30GAB304อ.ดร.ธนิตรศ.ดร.สิงหเดช
014023708เคมีสภาวะแวดล้อมเคมีธนิต เมธีนุกูล, ,07/12/6010.30-12.30GAB305อ.ดร.ธนิตอ.จำรูญ
024023708เคมีสภาวะแวดล้อมเคมีธนิต เมธีนุกูล, ,07/12/6010.30-12.30GAB305
014062209เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,07/12/6013.30-15.30GAB207อ.ดร.สุภาพรอ.ดร.ธนิต
014121403ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,13/12/6013.30-15.30GAB308อ.พิชิตอ.ดร.ธนิต
034011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,13/12/6015.45-17.15GAB205อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.ธนิต
044011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,13/12/6015.45-17.15GAB205
044091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,14/12/6010.30-12.30GAB305อ.ดร.ธนิตอ.ดร.ชาติทนง

อ.ดร.นภาภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123308การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,04/12/6010.30-12.30GAB308อ.อนุชาอ.ดร.นภาภรณ์
024093604กำหนดการเชิงเส้นคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04/12/6013.30-15.30GAB206อ.ดร.นภาภรณ์อ.พิชิต
024073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6010.30-12.30GAB303อ.เผด็จการอ.ดร.นภาภรณ์
024074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6013.30-15.00GAB204ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.นภาภรณ์
014091403แคลคูลัส 1คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,08/12/6008.15-10.15GAB204อ.ดร.นภาภรณ์อ.จำรูญ
024091403แคลคูลัส 1ชีววิทยาไชยยา แซ่ยับ, ,08/12/6008.15-10.15GAB204
034091403แคลคูลัส 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไชยยา แซ่ยับ, ,08/12/6008.15-10.15GAB204
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,08/12/6013.30-15.30GAB207อ.ดร.นภาภรณ์อ.นารีวรรณ
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการตลาดดิเรก บัวหลวง, ,12/12/6008.15-10.15A203อ.ดร.นภาภรณ์อ.ชนิดา
024091201หลักการคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,13/12/6013.30-15.30GAB303อ.ดร.นภาภรณ์อ.จงรัก

อ.ดร.พงศ์เทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082201สรีรวิทยาการออกกำลังกายวิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,01/12/6010.30-12.30945อ.ฐิติพรอ.ดร.พงศ์เทพ
014021108ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,01/12/6013.30-15.00936อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ณัฐกฤตา
014514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04/12/6010.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.พงศ์เทพ
054021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1อาหารและโภชนาการพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04/12/6015.45-17.15A310อ.ดร.พงศ์เทพอ.ชุมพล
014082601ฟุตบอล 2วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,08/12/6008.15-09.45945ผศ.ดร.เสรีอ.ดร.พงศ์เทพ
014022405ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,08/12/6010.30-12.00936อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ภาคภูมิ
014021111หลักเคมี 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,12/12/6008.15-10.15GAB204อ.ดร.พงศ์เทพอ.จงรัก
014073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,12/12/6013.30-15.30GAB204อ.จงรักอ.ดร.พงศ์เทพ
014021102เคมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,14/12/6010.30-12.00GAB207อ.ดร.พงศ์เทพผศ.ดร.พรทิพพา

อ.ดร.พงษ์ศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014124103ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,04/12/6010.30-12.30GAB306อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014022503ชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,04/12/6013.30-15.30GAB204ผศ.ดร.พรทิพพาอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024022503ชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,04/12/6013.30-15.30GAB204
034022503ชีวเคมี 1เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,04/12/6013.30-15.30GAB204
024073301หลักการควบคุมโรคสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,07/12/6013.30-15.30GAB303อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ไชยยา
024021111หลักเคมี 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,12/12/6008.15-10.15GAB205อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014073104เภสัชวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,12/12/6010.30-12.30GAB204อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.นารีวรรณ
014094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้นคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,13/12/6013.30-15.30GAB304อ.วรินสินีอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้นคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,13/12/6013.30-15.30GAB304
014011306ฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,14/12/6010.30-12.30GAB106อ.วิศิษฎ์อ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014072214สังคมวิทยาการสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,14/12/6013.30-15.30GAB304อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.กนกวรรณ ก

อ.ดร.พันธุ์ทิพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021116เคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ธนิต เมธีนุกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB106อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.เผด็จการ
024021116เคมีสำหรับวิศวกรบริหารงานก่อสร้างธนิต เมธีนุกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB106
034021116เคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมการจัดการพลังงานธนิต เมธีนุกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB106
014124102การวางแผนทรัพยากรในองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,01/12/6013.30-15.30GAB306อ.จุฬาลักษณ์อ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014022201เคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,04/12/6008.15-10.15GAB204อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.ธนากร
024022201เคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,04/12/6008.15-10.15GAB204
034022201เคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,04/12/6008.15-10.15GAB204
014034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07/12/6010.30-12.30A301อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,07/12/6015.45-17.15A401อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.โสภณ
024022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,07/12/6015.45-17.15A401
034022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,07/12/6015.45-17.15A401
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A204อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A204
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A204
234000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการจัดการธุรกิจบริการภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A204
014033109อนุกรมวิธานชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,13/12/6010.30-12.30946อ.พัทธชัยอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
034021109หลักเคมี 1เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,14/12/6008.15-10.15GAB304อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.พิชิต
034091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ชีววิทยากฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,14/12/6010.30-12.30GAB205ผศ.กฤดาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์

อ.ดร.พีระพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081101วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้นวิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,01/12/6008.15-10.15GAB108อ.ดร.สุภาพรอ.ดร.พีระพล
034012102อุณหพลศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,01/12/6013.30-15.30GAB304อ.ดร.พีระพลอ.ดร.กนกวรรณ ก
014071306การสาธารณสุขเบื้องต้นสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,04/12/6013.30-15.30GAB207อ.จงรักอ.ดร.พีระพล
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1ฟิสิกส์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,07/12/6008.15-10.15GAB209ผศ.ไชยยาอ.ดร.พีระพล
014121205อัลกอริทึมวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,08/12/6008.15-10.15GAB308อ.ดร.พีระพลอ.ดิเรก
024121205อัลกอริทึมวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,08/12/6008.15-10.15GAB308
014122207ดีสครีตและโครงสร้างวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,08/12/6013.30-15.30GAB308อ.ดร.พีระพลอ.ดร.สุภาพร
014072513การปฐมพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,14/12/6008.15-10.15GAB308อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.พีระพล
014022622เคมีวิเคราะห์ 1เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,14/12/6015.45-17.45GAB108อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.พีระพล
024074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/12/6010.30-12.30GAB205อ.ศศิธรอ.ดร.พีระพล

อ.ดร.ภาคภูมิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083106การจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,04/12/6010.30-12.00GAB307อ.ดร.ภาคภูมิผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024071306การสาธารณสุขเบื้องต้นสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,04/12/6013.30-15.30GAB209อ.ศศิธรอ.ดร.ภาคภูมิ
014082505ว่ายน้ำ 2วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,07/12/6010.30-12.00944อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.วรวุฒิ
014022405ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,08/12/6010.30-12.00936อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.ภาคภูมิ
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A402อ.โสภณอ.ดร.ภาคภูมิ
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A204อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A204
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A204
234000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการจัดการธุรกิจบริการภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,12/12/6013.30-15.30A204
014081301จิตวิทยาการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,13/12/6010.30-12.00GAB307อ.ดร.ภาคภูมิรศ.จักรกฤษณ์
014081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้นวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,13/12/6013.30-15.30GAB209อ.ดร.ภาคภูมิรศ.จักรกฤษณ์
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตคณิตศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,15/12/6015.45-17.45A802อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.ภาคภูมิ
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการศึกษาปฐมวัยวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,15/12/6015.45-17.45A802
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,15/12/6015.45-17.45A802

อ.ดร.วชิราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021602ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,01/12/6010.30-12.00936อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.กชกร
014022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,01/12/6015.45-17.15A310อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.กชกร
014021601เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,04/12/6010.30-12.00วทอ208อ.ดร.วชิราภรณ์อ.จุฬาลักษณ์
034074912การสัมมนาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,08/12/6010.30-12.00GAB307อ.ศศิธรอ.ดร.วชิราภรณ์
014093201ทฤษฎีเซตคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,08/12/6013.30-15.30GAB305รศ.ดร.อิสระอ.ดร.วชิราภรณ์
014022624การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือเคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย,13/12/6010.30-12.30GAB306อ.ดร.วชิราภรณ์อ.กฤษณ์
014022625ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือเคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,13/12/6013.30-15.00GAB306อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.ชาติทนง
084021109หลักเคมี 1วิทยาศาสตร์การกีฬาวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,14/12/6008.15-10.15GAB307อ.ดร.วชิราภรณ์อ.อนุชา
014022622เคมีวิเคราะห์ 1เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,14/12/6015.45-17.45GAB108อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.พีระพล

อ.ดร.วรวุฒิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032601จุลชีววิทยาเกษตรศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,04/12/6010.30-12.30944อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.วรวุฒิ
014081505ว่ายน้ำ 1วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,04/12/6013.30-15.00A208อ.ดร.วรวุฒิอ.โสภณ
014032401พันธุศาสตร์ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,07/12/6008.15-10.15946อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.วรวุฒิ
014082505ว่ายน้ำ 2วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,07/12/6010.30-12.00944อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.วรวุฒิ
014094504ทฤษฎีกราฟคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,08/12/6010.30-12.30944ผศ.ไชยยาอ.ดร.วรวุฒิ
014022505ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,08/12/6015.45-17.15942อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.วรวุฒิ
024022505ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, ,08/12/6015.45-17.15942
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรศาสตร์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,15/12/6015.45-17.45A204อ.ดร.วรวุฒิรศ.ดร.อิสระ
184000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสาธารณสุขศาสตร์พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,15/12/6015.45-17.45A204

อ.ดร.วันวิสาข์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,01/12/6013.30-15.30945อ.ดร.วันวิสาข์อ.ชนิดา
014031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,04/12/6010.30-12.30945อ.ดร.วันวิสาข์รศ.ดร.อิสระ
064021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, ,04/12/6015.45-17.15A311อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.วันวิสาข์
074021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฉลวย เสาวคนธ์, ,04/12/6015.45-17.15A311
014034803การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางชีวิทยาชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,07/12/6008.15-10.15936อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.จิราพร ก
014033107วิวัฒนาการชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,08/12/6008.15-10.15946อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.สมคิด
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,12/12/6008.15-10.15A306อ.วรินสินีอ.ดร.วันวิสาข์
194000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเคมีทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A305อ.ชื่นกมลอ.ดร.วันวิสาข์
204000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชีววิทยาทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A305
264000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาไทยทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A305
014091402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,14/12/6010.30-12.30EN101อ.วรินสินีอ.ดร.วันวิสาข์
024091402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,14/12/6010.30-12.30EN101
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตคณิตศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,15/12/6015.45-17.45A802อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.ภาคภูมิ
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการศึกษาปฐมวัยวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,15/12/6015.45-17.45A802
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,15/12/6015.45-17.45A802

อ.ดร.วารุณี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024033106นิเวศวิทยาชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04/12/6008.15-10.15946อ.ดร.วารุณีอ.กฤษณ์
034033106นิเวศวิทยาชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04/12/6008.15-10.15946
014083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกายพลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,04/12/6010.30-12.00942อ.ดร.ทัศนาอ.ดร.วารุณี
024083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกายพลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,04/12/6010.30-12.00942
014082301เวชศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,07/12/6008.15-10.15945อ.ดร.ทัศนาอ.ดร.วารุณี
044031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นอาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,07/12/6015.45-17.151039อ.ดร.วารุณีอ.อัมพวัน
054031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,07/12/6015.45-17.151039
014032102สรีรวิทยาทั่วไปชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08/12/6008.15-10.15845อ.ดร.วารุณีผศ.ไชยยา
024032102สรีรวิทยาทั่วไปชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,08/12/6008.15-10.15845
044031109ชีววิทยาเบื้องต้นอาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,14/12/6013.30-15.30GAB207อ.ดร.วารุณีอ.ชุมพล
054031109ชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,14/12/6013.30-15.30GAB207
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,14/12/6015.45-17.15GAB107อ.ดร.เอมอรอ.ดร.วารุณี
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเทคโนโลยีไฟฟ้าวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45A205อ.ดร.วารุณีอ.ชุมพล
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตชีววิทยาวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45A205
164000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตวิทยาการคอมพิวเตอร์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45A205

อ.ดร.วีรศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082602บาสเกตบอล 2วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,01/12/6013.30-15.00944อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.วีรศักดิ์
024022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,01/12/6015.45-17.15A311อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ฐิติพร
034022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,01/12/6015.45-17.15A311
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,04/12/6015.45-17.15A301อ.ดร.วีรศักดิ์อ.กฤษณ์
024074912การสัมมนาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,08/12/6010.30-12.00GAB310อ.ดร.ธนากรอ.ดร.วีรศักดิ์
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกวิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,08/12/6013.30-15.30GAB303อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.วีรศักดิ์
024021111หลักเคมี 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,12/12/6008.15-10.15GAB205อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ดร.พงษ์ศักดิ์
034073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,12/12/6013.30-15.30GAB206อ.เผด็จการอ.ดร.วีรศักดิ์
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,13/12/6015.45-17.15941อ.ดร.วีรศักดิ์อ.พิชชาภา
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,13/12/6015.45-17.15941
024022622เคมีวิเคราะห์ 1เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,14/12/6015.45-17.45GAB303อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ดร.สิริวดี
034022622เคมีวิเคราะห์ 1เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,14/12/6015.45-17.45GAB303

อ.ดร.สะอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,04/12/6010.30-12.30GAB205อ.ดร.สะอาดอ.จำรูญ
014134801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,04/12/6013.30-15.00GAB306อ.นารีวรรณอ.ดร.สะอาด
024094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,07/12/6010.30-12.30GAB209อ.ดร.สะอาดอ.พิชชาภา
044074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6013.30-15.00GAB108อ.เผด็จการอ.ดร.สะอาด
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิเรก บัวหลวง, ,12/12/6008.15-10.15A304อ.ดร.สะอาดอ.ดร.กิตติ
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบัญชีดิเรก บัวหลวง, ,12/12/6008.15-10.15A304
014032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,12/12/6010.30-12.30942อ.ดร.กชกรอ.ดร.สะอาด
024032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,12/12/6010.30-12.30942
024094405การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้นคณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,13/12/6008.15-10.15GAB304อ.ดร.สะอาดอ.พิชิต
024112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นคณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13/12/6010.30-12.30GAB303อ.ดร.สะอาดอ.โสภณ
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์เคมีกฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,14/12/6010.30-12.30GAB204อ.ดร.สะอาดอ.กนกวรรณ ม

อ.ดร.สิริวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031304สัตววิทยาชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,01/12/6010.30-12.30946อ.ดร.สิริวดีอ.ชื่นกมล
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหารอาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,01/12/6013.30-15.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.ดร.สิริวดี
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,12/12/6008.15-10.15A310อ.กฤษณ์อ.ดร.สิริวดี
014132602การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,12/12/6010.30-12.30A311อ.ชนิดาอ.ดร.สิริวดี
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเทคโนโลยีสารสนเทศพรเทพ จันทร์เพ็ง, ,13/12/6010.30-12.30GAB308อ.พรเทพอ.ดร.สิริวดี
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมโลจิสติกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13/12/6013.30-15.00GAB205อ.ดร.เอมอรอ.ดร.สิริวดี
014031109ชีววิทยาเบื้องต้นฟิสิกส์สิริวดี พรหมน้อย, ,14/12/6013.30-15.30GAB204อ.ดร.สิริวดีอ.กนกวรรณ ม
024022622เคมีวิเคราะห์ 1เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,14/12/6015.45-17.45GAB303อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ดร.สิริวดี
034022622เคมีวิเคราะห์ 1เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,14/12/6015.45-17.45GAB303

อ.ดร.สุทธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,01/12/6015.45-17.15คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.สุทธิดา
014513802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,01/12/6015.45-17.15คหกรรม1
014511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลักอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04/12/6008.15-10.15คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.สุทธิดา
014032601จุลชีววิทยาเกษตรศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,04/12/6010.30-12.30944อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.วรวุฒิ
014032401พันธุศาสตร์ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,07/12/6008.15-10.15946อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.วรวุฒิ
024034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07/12/6010.30-12.30946อ.ดร.สุทธิดาอ.ชื่นกมล
034034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยาชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07/12/6010.30-12.30946
014034609จุลชีววิทยาทางอาหารอาหารและโภชนาการสุทธิดา วิทนาลัย, ,08/12/6008.15-10.15GAB303อ.ดร.สุทธิดาอ.พิชิต
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,14/12/6013.30-15.30GAB310อ.มานิตย์อ.ดร.สุทธิดา
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,14/12/6015.45-17.15GAB106อ.วิศิษฎ์อ.ดร.สุทธิดา
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาจีนธุรกิจวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45นิเทศอ.ดร.สุทธิดาผศ.ดร.ราตรี
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการบัญชีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45นิเทศ
144000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาเกาหลีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45นิเทศ

อ.ดร.สุภาพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081101วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้นวิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,01/12/6008.15-10.15GAB108อ.ดร.สุภาพรอ.ดร.พีระพล
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,01/12/6010.30-12.30GAB306อ.อนุชาอ.ดร.สุภาพร
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,04/12/6010.30-12.00GAB207อ.สุนีย์อ.ดร.สุภาพร
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,07/12/6008.15-10.15GAB307อ.ดร.สุภาพรผศ.ดร.ณิชารีย์
014062209เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,07/12/6013.30-15.30GAB207อ.ดร.สุภาพรอ.ดร.ธนิต
014122207ดีสครีตและโครงสร้างวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,08/12/6013.30-15.30GAB308อ.ดร.พีระพลอ.ดร.สุภาพร
014122202โครงสร้างข้อมูลคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,13/12/6013.30-15.30GAB305อ.กฤษณ์อ.ดร.สุภาพร
034091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,14/12/6010.30-12.30GAB304รศ.ดร.อิสระอ.ดร.สุภาพร
014063211หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,14/12/6013.30-15.30GAB209อ.ดร.สุภาพรรศ.ดร.สิงหเดช

อ.ดร.เอมอร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012101ทัศนศาสตร์ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,01/12/6008.15-10.15GAB206อ.ดร.เอมอรรศ.ดร.อิสระ
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,01/12/6013.30-15.30GAB209อ.ดร.เอมอรอ.วิไลวรรณ
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6013.30-15.00GAB108อ.ดร.เอมอรผศ.กฤดา
044011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6013.30-15.00GAB108
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,08/12/6010.30-12.30GAB108อ.ดร.เอมอรอ.ดร.กชกร
014013106กลศาสตร์ 2ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ชัยณรงค์ รักธรรม,08/12/6013.30-15.30GAB108อ.ดร.เอมอรอ.มานิตย์
014011305ฟิสิกส์ 1คณิตศาสตร์เอมอร วันเอก, ,13/12/6010.30-12.30GAB204อ.ดร.เอมอรผศ.ดร.ศรัณยู
024011305ฟิสิกส์ 1ชีววิทยาเอมอร วันเอก, ,13/12/6010.30-12.30GAB204
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมโลจิสติกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13/12/6013.30-15.00GAB205อ.ดร.เอมอรอ.ดร.สิริวดี
014023901ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีเคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,14/12/6010.30-12.30GAB308อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.เอมอร
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,14/12/6015.45-17.15GAB107อ.ดร.เอมอรอ.ดร.วารุณี

อ.ดิเรก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014064415วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,04/12/6010.30-12.30GAB305อ.ปริญญาอ.ดิเรก
014093604กำหนดการเชิงเส้นคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04/12/6013.30-15.30GAB205อ.ดิเรกอ.ดร.กฤษณะ
014073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6010.30-12.30GAB108อ.ศศิธรอ.ดิเรก
014074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6013.30-15.00GAB205อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดิเรก
014121205อัลกอริทึมวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,08/12/6008.15-10.15GAB308อ.ดร.พีระพลอ.ดิเรก
024121205อัลกอริทึมวิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,08/12/6008.15-10.15GAB308
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,08/12/6013.30-15.30GAB209อ.ดิเรกอ.ดร.ณัฐกฤตา
034092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,08/12/6013.30-15.30GAB209
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการท่องเที่ยวดิเรก บัวหลวง, ,12/12/6008.15-10.15A202อ.ดิเรกอ.จุฬาลักษณ์
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดิเรก บัวหลวง, ,12/12/6008.15-10.15A202
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,12/12/6008.15-10.15A202
044091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ชีววิทยาดิเรก บัวหลวง, ,14/12/6010.30-12.30GAB303อ.ดิเรกอ.จำรูญ
024111101หลักสถิติการจัดการธุรกิจบริการดิเรก บัวหลวง, ,14/12/6013.30-15.30GAB307อ.ดิเรกอ.เผด็จการ

อ.ธันยบูรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012104ฟิสิกส์แผนใหม่ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,01/12/6008.15-10.15GAB106อ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
024012104ฟิสิกส์แผนใหม่ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,01/12/6008.15-10.15GAB106
014013303ไฟฟ้าและพลังงานวิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,01/12/6010.30-12.30GAB108อ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ศรัณยู
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6008.15-10.15GAB106อ.ธันยบูรณ์อ.พุทธดี
014013310เทคโนโลยีพลังงานฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,07/12/6010.30-12.30GAB206อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.กนกวรรณ ก
014092201ระบบจำนวนคณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,08/12/6008.15-10.15GAB209ผศ.กฤดาอ.ธันยบูรณ์
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกวิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,08/12/6013.30-15.30GAB303อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.วีรศักดิ์
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมการจัดการพลังงานธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13/12/6013.30-15.00GAB206อ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ศรัณยู
034011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,13/12/6015.45-17.15GAB205อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.ธนิต
044011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,13/12/6015.45-17.15GAB205
024011306ฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,14/12/6010.30-12.30GAB107อ.ธันยบูรณ์อ.ชนิดา

อ.นารีวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,04/12/6008.15-10.15GAB205อ.นารีวรรณอ.พิชชาภา
024123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,04/12/6008.15-10.15GAB205
014134801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,04/12/6013.30-15.00GAB306อ.นารีวรรณอ.ดร.สะอาด
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,07/12/6010.30-12.30GAB307ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญอ.นารีวรรณ
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,07/12/6010.30-12.30GAB207อ.วรินสินีอ.นารีวรรณ
014124805การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,07/12/6013.30-15.00GAB306อ.นารีวรรณผศ.กฤดา
024124805การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,07/12/6013.30-15.00GAB306
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นคณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,08/12/6013.30-15.30GAB207อ.ดร.นภาภรณ์อ.นารีวรรณ
014073104เภสัชวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,12/12/6010.30-12.30GAB204อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.นารีวรรณ
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,13/12/6008.15-10.15GAB204อ.กนกวรรณ มอ.นารีวรรณ
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,13/12/6008.15-10.15GAB204
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,13/12/6008.15-10.15GAB204
014094201ทฤษฎีจำนวนคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,14/12/6010.30-12.30GAB307อ.วิไลวรรณอ.นารีวรรณ
024123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,14/12/6013.30-15.30GAB107อ.นารีวรรณอ.ดร.กิตติวรรณ

อ.ปริญญา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073522สุขภาพผู้สูงอายุสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,01/12/6010.30-12.30GAB204อ.ดร.ธนากรอ.ปริญญา
014123202การค้นคืนสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,01/12/6013.30-15.30GAB207ผศ.ดร.ราตรีอ.ปริญญา
024123202การค้นคืนสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,01/12/6013.30-15.30GAB207
014064415วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,04/12/6010.30-12.30GAB305อ.ปริญญาอ.ดิเรก
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,04/12/6013.30-15.30GAB303อ.จำรูญอ.ปริญญา
014063902สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,07/12/6008.15-10.15GAB206อ.ปริญญาอ.สุรพล
014073301หลักการควบคุมโรคสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,07/12/6013.30-15.30GAB107ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ปริญญา
014063423เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,08/12/6013.30-15.30GAB310อ.ปริญญาผศ.ดร.ราตรี
024072210สุขภาพจิตชุมชนสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,14/12/6008.15-10.15GAB209อ.สุนีย์อ.ปริญญา

อ.พรเทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6008.15-10.15GAB107อ.กนกวรรณ มอ.พรเทพ
054011101ฟิสิกส์เบื้องต้นคณิตศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6008.15-10.15GAB107
014063603ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,04/12/6010.30-12.30GAB303อ.ดร.กฤษณะอ.พรเทพ
034073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6010.30-12.30GAB304อ.ดร.ธนากรอ.พรเทพ
034074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6013.30-15.00GAB209รศ.จักรกฤษณ์อ.พรเทพ
024013305พลังงานและสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทั่วไปพุทธดี อุบลสุข, ,08/12/6010.30-12.30GAB303อ.พุทธดีอ.พรเทพ
014122206ระบบจัดการฐานข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,08/12/6013.30-15.30GAB307อ.พรเทพอ.ดร.กฤษณะ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาเกาหลีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A201อ.พรเทพอ.กานต์ธิดา
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการพัฒนาชุมชนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A201
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเทคโนโลยีสารสนเทศพรเทพ จันทร์เพ็ง, ,13/12/6010.30-12.30GAB308อ.พรเทพอ.ดร.สิริวดี

อ.พัทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033106นิเวศวิทยาชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04/12/6008.15-10.15A301อ.พัทธชัยอ.โสภณ
014031107ชีววิทยาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04/12/6010.30-12.30A312อ.พัทธชัยอ.ดร.ฉลวย
014513102โภชนศาสตร์ครอบครัวอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,07/12/6008.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.พัทธชัย
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่มอาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,07/12/6013.30-15.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.พัทธชัย
014031101ชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,12/12/6010.30-12.30GAB207อ.พัทธชัยอ.ศศิธร
024073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,12/12/6013.30-15.30GAB205รศ.จักรกฤษณ์อ.พัทธชัย
014033109อนุกรมวิธานชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,13/12/6010.30-12.30946อ.พัทธชัยอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นวิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,14/12/6010.30-12.30GAB310อ.อนุชาอ.พัทธชัย
024031109ชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,14/12/6013.30-15.30GAB205อ.พัทธชัยผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

อ.พิชชาภา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,04/12/6008.15-10.15GAB205อ.นารีวรรณอ.พิชชาภา
024123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,04/12/6008.15-10.15GAB205
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหววิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,04/12/6013.30-15.00GAB307อ.พิชชาภารศ.จักรกฤษณ์
014084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาพลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,07/12/6008.15-09.45GAB306อ.พิชชาภาอ.มานิตย์
024084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาพลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,07/12/6008.15-09.45GAB306
024094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,07/12/6010.30-12.30GAB209อ.ดร.สะอาดอ.พิชชาภา
014084609วิทยาศาสตร์การกีฬาเพี่อพัฒนาชุมชนวิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6010.30-12.00944อ.พิชชาภาผศ.ดร.รัชนี
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการบัญชีพิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6013.30-15.30A206อ.พิชชาภาอ.วิไลวรรณ
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยาศาสตร์ทั่วไปพิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6013.30-15.30A206
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาอังกฤษพิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6013.30-15.30A206
154000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6013.30-15.30A206
164000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคณิตศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6013.30-15.30A206
174000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคณิตศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6013.30-15.30A206
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,13/12/6015.45-17.15941อ.ดร.วีรศักดิ์อ.พิชชาภา
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,13/12/6015.45-17.15941
014513203เค้กและการแต่งหน้าอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,14/12/6013.30-15.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.พิชชาภา
024513203เค้กและการแต่งหน้าอาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,14/12/6013.30-15.30คหกรรม1
014124611การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,15/12/6008.15-10.15A311อ.จุฬาลักษณ์อ.พิชชาภา

อ.พิชิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012102อุณหพลศาสตร์ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,01/12/6013.30-15.30GAB106อ.กนกวรรณ มอ.พิชิต
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้นชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6008.15-10.15GAB108อ.วิศิษฎ์อ.พิชิต
044011101ฟิสิกส์เบื้องต้นชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6008.15-10.15GAB108
024093604กำหนดการเชิงเส้นคณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,04/12/6013.30-15.30GAB206อ.ดร.นภาภรณ์อ.พิชิต
014034609จุลชีววิทยาทางอาหารอาหารและโภชนาการสุทธิดา วิทนาลัย, ,08/12/6008.15-10.15GAB303อ.ดร.สุทธิดาอ.พิชิต
024073104เภสัชวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,12/12/6010.30-12.30GAB205ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.พิชิต
024094405การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้นคณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,13/12/6008.15-10.15GAB304อ.ดร.สะอาดอ.พิชิต
014121403ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,13/12/6013.30-15.30GAB308อ.พิชิตอ.ดร.ธนิต
034021109หลักเคมี 1เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,14/12/6008.15-10.15GAB304อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.พิชิต
034123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,14/12/6013.30-15.30GAB108อ.พิชิตอ.สุนีย์

อ.พุทธดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6008.15-10.15GAB106อ.ธันยบูรณ์อ.พุทธดี
034073301หลักการควบคุมโรคสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,07/12/6013.30-15.30GAB304อ.สุนีย์อ.พุทธดี
014064902โครงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,07/12/6015.45-17.45GAB206อ.พุทธดีอ.วรินสินี
024093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,08/12/6008.15-10.15GAB206ผศ.ยุทธชัยอ.พุทธดี
034093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,08/12/6008.15-10.15GAB206
024013305พลังงานและสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทั่วไปพุทธดี อุบลสุข, ,08/12/6010.30-12.30GAB303อ.พุทธดีอ.พรเทพ
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,13/12/6008.15-10.15GAB205อ.พุทธดีอ.จำรูญ
014062408พลังงานสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,14/12/6010.30-12.30GAB209อ.พุทธดีอ.ชุมพล
014111101หลักสถิติการตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,14/12/6013.30-15.30GAB306อ.วิไลวรรณอ.พุทธดี
034111101หลักสถิติการตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,14/12/6013.30-15.30GAB306
034074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/12/6010.30-12.30GAB206ผศ.ดร.ศรัณยูอ.พุทธดี

อ.มานิตย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024121305หลักการเขียนโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,01/12/6013.30-15.30GAB206อ.มานิตย์อ.ดร.ธนิต
014022404เคมีเชิงฟิสิกส์ 1เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,04/12/6008.15-10.15GAB206อ.ดร.ธนิตอ.มานิตย์
014084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาพลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,07/12/6008.15-09.45GAB306อ.พิชชาภาอ.มานิตย์
024084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาพลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,07/12/6008.15-09.45GAB306
014064501การจัดการสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,08/12/6010.30-12.30GAB209อ.ดร.กฤษณะอ.มานิตย์
014013106กลศาสตร์ 2ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ชัยณรงค์ รักธรรม,08/12/6013.30-15.30GAB108อ.ดร.เอมอรอ.มานิตย์
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,13/12/6008.15-10.15GAB206อ.วิศิษฎ์อ.มานิตย์
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลขคณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,13/12/6010.30-12.30GAB209อ.วรินสินีอ.มานิตย์
014011301ฟิสิกส์ทั่วไป 1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิศิษฎ์ มหานิล, ,14/12/6010.30-12.30GAB309อ.มานิตย์อ.จงรัก
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,14/12/6013.30-15.30GAB310อ.มานิตย์อ.ดร.สุทธิดา

อ.วรินสินี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073522สุขภาพผู้สูงอายุสาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,01/12/6010.30-12.30GAB206อ.ดร.กิตติวรรณอ.วรินสินี
014093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3บริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,01/12/6013.30-15.30GAB204อ.วรินสินีอ.ดร.กฤษณะ
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,07/12/6010.30-12.30GAB207อ.วรินสินีอ.นารีวรรณ
014064902โครงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,07/12/6015.45-17.45GAB206อ.พุทธดีอ.วรินสินี
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,12/12/6008.15-10.15A306อ.วรินสินีอ.ดร.วันวิสาข์
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลขคณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,13/12/6010.30-12.30GAB209อ.วรินสินีอ.มานิตย์
014094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้นคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,13/12/6013.30-15.30GAB304อ.วรินสินีอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
024094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้นคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,13/12/6013.30-15.30GAB304
014091402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,14/12/6010.30-12.30EN101อ.วรินสินีอ.ดร.วันวิสาข์
024091402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,14/12/6010.30-12.30EN101
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการศึกษาปฐมวัยพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,15/12/6015.45-17.45A401อ.ดร.กิตติอ.วรินสินี
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตการบัญชีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, กานต์ธิดา ไชยมา,15/12/6015.45-17.45A401

อ.วิศิษฎ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024013303ไฟฟ้าและพลังงานวิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,01/12/6010.30-12.30GAB303อ.วิศิษฎ์อ.ศศิธร
024012102อุณหพลศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,01/12/6013.30-15.30GAB303อ.วิศิษฎ์ผศ.ยุทธชัย
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้นชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6008.15-10.15GAB108อ.วิศิษฎ์อ.พิชิต
044011101ฟิสิกส์เบื้องต้นชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6008.15-10.15GAB108
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,04/12/6013.30-15.30GAB308อ.สุรพลอ.วิศิษฎ์
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,12/12/6008.15-10.15A306ผศ.ยุทธชัยอ.วิศิษฎ์
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,13/12/6008.15-10.15GAB206อ.วิศิษฎ์อ.มานิตย์
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13/12/6013.30-15.00GAB204อ.วิศิษฎ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
024011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1บริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13/12/6013.30-15.00GAB204
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,13/12/6013.30-15.00GAB204
014011306ฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,14/12/6010.30-12.30GAB106อ.วิศิษฎ์อ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,14/12/6015.45-17.15GAB106อ.วิศิษฎ์อ.ดร.สุทธิดา

อ.วิไลวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วยคณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB209อ.วิไลวรรณอ.จุฬาลักษณ์
024093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วยวิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB209
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,01/12/6013.30-15.30GAB209อ.ดร.เอมอรอ.วิไลวรรณ
014013305พลังงานและสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทั่วไปพุทธดี อุบลสุข, ,08/12/6010.30-12.30GAB304อ.ดร.ชาติทนงอ.วิไลวรรณ
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาจีนธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15นิเทศอ.วิไลวรรณอ.ดร.ฉลวย
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอาหารและโภชนาการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15นิเทศ
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15นิเทศ
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการบัญชีพิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6013.30-15.30A206อ.พิชชาภาอ.วิไลวรรณ
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยาศาสตร์ทั่วไปพิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6013.30-15.30A206
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาอังกฤษพิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6013.30-15.30A206
154000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6013.30-15.30A206
164000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคณิตศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6013.30-15.30A206
174000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคณิตศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,12/12/6013.30-15.30A206
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นวิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,13/12/6010.30-12.30GAB207อ.วิไลวรรณอ.ดร.กิตติวรรณ
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1คณิตศาสตร์เอมอร วันเอก, ,13/12/6015.45-17.15GAB204ผศ.ยุทธชัยอ.วิไลวรรณ
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1ชีววิทยาเอมอร วันเอก, ,13/12/6015.45-17.15GAB204
014094201ทฤษฎีจำนวนคณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,14/12/6010.30-12.30GAB307อ.วิไลวรรณอ.นารีวรรณ
014111101หลักสถิติการตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,14/12/6013.30-15.30GAB306อ.วิไลวรรณอ.พุทธดี
034111101หลักสถิติการตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,14/12/6013.30-15.30GAB306

อ.ศศิธร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024013303ไฟฟ้าและพลังงานวิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,01/12/6010.30-12.30GAB303อ.วิศิษฎ์อ.ศศิธร
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,04/12/6010.30-12.30GAB204ผศ.ไชยยาอ.ศศิธร
024071306การสาธารณสุขเบื้องต้นสาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,04/12/6013.30-15.30GAB209อ.ศศิธรอ.ดร.ภาคภูมิ
014073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6010.30-12.30GAB108อ.ศศิธรอ.ดิเรก
034074912การสัมมนาสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,08/12/6010.30-12.00GAB307อ.ศศิธรอ.ดร.วชิราภรณ์
014072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,08/12/6013.30-15.30GAB204อ.ศศิธรอ.จำรูญ
014031101ชีววิทยา 1วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,12/12/6010.30-12.30GAB207อ.พัทธชัยอ.ศศิธร
024074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/12/6010.30-12.30GAB205อ.ศศิธรอ.ดร.พีระพล

อ.สุทธิพันธุ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082602บาสเกตบอล 2วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,01/12/6013.30-15.00944อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.วีรศักดิ์
014513801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,01/12/6015.45-17.15คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.สุทธิดา
014513802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,01/12/6015.45-17.15คหกรรม1
014511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลักอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04/12/6008.15-10.15คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.สุทธิดา
014514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,04/12/6010.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.พงศ์เทพ
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบัญชีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A401อ.ชุมพลอ.สุทธิพันธุ์
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการบัญชีวรวุฒิ ธุวะคำ, ,12/12/6013.30-15.30A306อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.ชาติทนง
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยาศาสตร์ทั่วไปวรวุฒิ ธุวะคำ, ,12/12/6013.30-15.30A306
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภาษาอังกฤษวรวุฒิ ธุวะคำ, ,12/12/6013.30-15.30A306
014513301การจัดบริการอาหารในสถาบันอาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,13/12/6013.30-15.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014033605เทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,14/12/6013.30-15.30946อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.สุทธิพันธุ์
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาจีนธุรกิจวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45A205อ.สุนีย์อ.สุทธิพันธุ์
154000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตนาฏศิลป์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45A205

อ.สุนีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014062410กฎหมายสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,01/12/6010.30-12.30GAB304อ.ดร.ชาติทนงอ.สุนีย์
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,04/12/6010.30-12.00GAB207อ.สุนีย์อ.ดร.สุภาพร
034073301หลักการควบคุมโรคสาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,07/12/6013.30-15.30GAB304อ.สุนีย์อ.พุทธดี
034073104เภสัชวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,12/12/6010.30-12.30GAB206อ.สุนีย์ผศ.ดร.พรทิพพา
024072516สุขภาพทางเลือกสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,12/12/6013.30-15.30GAB209อ.สุนีย์อ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014121701ดิจิตอลเบื้องต้นวิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,13/12/6013.30-15.30GAB307อ.สุรพลอ.สุนีย์
024072210สุขภาพจิตชุมชนสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,14/12/6008.15-10.15GAB209อ.สุนีย์อ.ปริญญา
034123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,14/12/6013.30-15.30GAB108อ.พิชิตอ.สุนีย์
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตภาษาจีนธุรกิจวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45A205อ.สุนีย์อ.สุทธิพันธุ์
154000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตนาฏศิลป์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, สุนีย์ กันแจ่ม,15/12/6015.45-17.45A205

อ.สุรพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,01/12/6013.30-15.30GAB205รศ.ดร.อิสระอ.สุรพล
034093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,01/12/6013.30-15.30GAB205
024071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,04/12/6010.30-12.00GAB209อ.ดร.ธนากรอ.สุรพล
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,04/12/6013.30-15.30GAB308อ.สุรพลอ.วิศิษฎ์
014063902สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,07/12/6008.15-10.15GAB206อ.ปริญญาอ.สุรพล
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์การกีฬายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,12/12/6008.15-10.15A904อ.สุรพลผศ.ดร.รัชนี
034011305ฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, เอมอร วันเอก,13/12/6010.30-12.30GAB205รศ.ดร.สิงหเดชอ.สุรพล
014121701ดิจิตอลเบื้องต้นวิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,13/12/6013.30-15.30GAB307อ.สุรพลอ.สุนีย์
054021109หลักเคมี 1อาหารและโภชนาการพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,14/12/6008.15-10.15GAB306ผศ.ดร.พรทิพพาอ.สุรพล
064021109หลักเคมี 1ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,14/12/6008.15-10.15GAB306

อ.อนุชา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,01/12/6010.30-12.30GAB306อ.อนุชาอ.ดร.สุภาพร
014093301พีชคณิตนามธรรม 1คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,01/12/6013.30-15.30GAB307ผศ.กฤดาอ.อนุชา
014123308การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,04/12/6010.30-12.30GAB308อ.อนุชาอ.ดร.นภาภรณ์
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีกนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6013.30-15.00GAB107อ.กนกวรรณ มอ.อนุชา
054011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นคณิตศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,04/12/6013.30-15.00GAB107
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A204อ.อนุชาผศ.ดร.เสรี
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A204
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีอุตสาหการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A204
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันศิลปกรรมวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A204
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันการออกแบบนิเทศศิลป์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A204
214000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชีววิทยาทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A802ผศ.ดร.เสรีอ.อนุชา
244000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบริหารงานก่อสร้างทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A802
254000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A802
034112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นคณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13/12/6010.30-12.30GAB304ผศ.ยุทธชัยอ.อนุชา
084021109หลักเคมี 1วิทยาศาสตร์การกีฬาวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,14/12/6008.15-10.15GAB307อ.ดร.วชิราภรณ์อ.อนุชา
014121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นวิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,14/12/6010.30-12.30GAB310อ.อนุชาอ.พัทธชัย

อ.อัมพวัน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022501ชีวเคมีพื้นฐานชีววิทยาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,01/12/6008.15-10.15945อ.อัมพวันอ.ชุมพล
024022501ชีวเคมีพื้นฐานชีววิทยาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,01/12/6008.15-10.15945
014034616จุลินทรีย์อุตสาหกรรมชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,01/12/6013.30-15.30943อ.ดร.กิตติอ.อัมพวัน
014094410การวิเคราะห์เชิงซ้อนคณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,04/12/6013.30-15.30945รศ.ดร.อิสระอ.อัมพวัน
034021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,04/12/6015.45-17.15942อ.อัมพวันอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
044021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,04/12/6015.45-17.15942
044031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นอาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,07/12/6015.45-17.151039อ.ดร.วารุณีอ.อัมพวัน
054031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,07/12/6015.45-17.151039
124000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)ทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A401อ.กานต์ธิดาอ.อัมพวัน
014091201หลักการคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,13/12/6013.30-15.30GAB207ผศ.ไชยยาอ.อัมพวัน
044021109หลักเคมี 1เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,14/12/6008.15-10.15GAB305อ.อัมพวันอ.ดร.กชกร
074021109หลักเคมี 1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอัมพวัน ไมตรัตน์, ,14/12/6008.15-10.15GAB305
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,14/12/6013.30-15.30GAB106อ.จำรูญอ.อัมพวัน

อ.เผด็จการ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021116เคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ธนิต เมธีนุกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB106อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.เผด็จการ
024021116เคมีสำหรับวิศวกรบริหารงานก่อสร้างธนิต เมธีนุกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB106
034021116เคมีสำหรับวิศวกรวิศวกรรมการจัดการพลังงานธนิต เมธีนุกูล, ,01/12/6010.30-12.30GAB106
024073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6010.30-12.30GAB303อ.เผด็จการอ.ดร.นภาภรณ์
044074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,07/12/6013.30-15.00GAB108อ.เผด็จการอ.ดร.สะอาด
034073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,12/12/6013.30-15.30GAB206อ.เผด็จการอ.ดร.วีรศักดิ์
044011305ฟิสิกส์ 1ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ชัยณรงค์ รักธรรม,13/12/6010.30-12.30GAB205อ.กนกวรรณ มอ.เผด็จการ
014072210สุขภาพจิตชุมชนสาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,14/12/6008.15-10.15GAB207อ.เผด็จการรศ.ดร.อิสระ
024111101หลักสถิติการจัดการธุรกิจบริการดิเรก บัวหลวง, ,14/12/6013.30-15.30GAB307อ.ดิเรกอ.เผด็จการ
014074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/12/6010.30-12.30GAB204อ.เผด็จการอ.กฤษณ์

อ.โสภณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033106นิเวศวิทยาชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,04/12/6008.15-10.15A301อ.พัทธชัยอ.โสภณ
014081505ว่ายน้ำ 1วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,04/12/6013.30-15.00A208อ.ดร.วรวุฒิอ.โสภณ
014083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำวิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,07/12/6008.15-09.45944ผศ.ดร.เสรีอ.โสภณ
014022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,07/12/6015.45-17.15A401อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.โสภณ
024022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,07/12/6015.45-17.15A401
034022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,07/12/6015.45-17.15A401
014124202การประมวลผลภาพวิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,08/12/6010.30-12.30844อ.โสภณอ.ดร.จิราพร ก
024124202การประมวลผลภาพวิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,08/12/6010.30-12.30844
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันภาษาไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,12/12/6008.15-10.15A402อ.โสภณอ.ดร.ภาคภูมิ
184000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเคมีทัศนา จารุชาต, ,12/12/6013.30-15.30A402อ.ดร.ทัศนาอ.โสภณ
024112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นคณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,13/12/6010.30-12.30GAB303อ.ดร.สะอาดอ.โสภณ
014124304เกมส์และการจำลองหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโสภณ วิริยะรัตนกุล, ,15/12/6008.15-10.15A312อ.โสภณผศ.ดร.รัชนี

กลับหน้าหลัก