ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คุณเชาวฤทธิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,26/02/6114.15-15.45GAB205คุณเชาวฤทธิ์อ. สุนีย์
014011306ฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28/02/6110.00-11.30GAB206คุณเชาวฤทธิ์อ. สุรพล
024013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28/02/6114.15-15.45GAB107คุณเชาวฤทธิ์อ. จงรัก
034013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28/02/6114.15-15.45GAB107
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานสิงหเดช แตงจวง, ,05/03/6110.00-11.30GAB207คุณเชาวฤทธิ์ดร. พันธุ์ทิพย์
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600462201บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6114.15-15.45GAB205คุณเชาวฤทธิ์อ. สุรพล
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6114.15-15.45GAB205

ดร. กชกร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,23/02/6108.15-09.45941ดร. กชกรอ. ชุมพล
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,23/02/6108.15-09.45941
034034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,23/02/6108.15-09.45941
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,23/02/6110.00-11.30845อ. นารีวรรณดร. กชกร
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์สิริวดี พรหมน้อย, ,27/02/6108.15-09.45GAB305ดร. กชกรผศ. ยุทธชัย
014031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,27/02/6114.15-15.45942ดร. กชกรผศ.ดร. เสรี
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา570315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, รัชนี เพ็ชรช้าง,06/03/6108.15-09.45944ดร. กชกรอ. ชนิดา
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้น590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,06/03/6112.30-14.00844ดร. กชกรอ. สุรพล
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,07/03/6110.00-11.30845ดร. กชกรดร. ทัศนา

ดร. กนกวรรณ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024012103กลศาสตร์ 1580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,23/02/6108.15-09.45GAB209อ. ธันยบูรณ์ดร. กนกวรรณ ก
024093301พีชคณิตนามธรรม 1580310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,23/02/6112.30-14.00GAB306อ. ดิเรกดร. กนกวรรณ ก
014033501เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา580425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,26/02/6110.00-11.30844ดร. สุทธิดาดร. กนกวรรณ ก
014094201ทฤษฎีจำนวน570310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27/02/6108.15-09.45GAB205อ. ดิเรกดร. กนกวรรณ ก
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.45นิเทศอ. วรินสินีดร. กนกวรรณ ก
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590435901นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.45นิเทศ
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590436001นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.45นิเทศ
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310201ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.45นิเทศ
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,05/03/6110.00-11.30GAB304อ. ปริญญาดร. กนกวรรณ ก

ดร. กฤษณะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,23/02/6110.00-11.30GAB308อ. จุฬาลักษณ์ดร. กฤษณะ
024073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,23/02/6112.30-14.00GAB207อ. เผด็จการดร. กฤษณะ
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590310402คณิตศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,26/02/6112.30-14.00A202อ. พิชชาภาดร. กฤษณะ
184000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,26/02/6112.30-14.00A202
014023501ชีวเคมี 2580315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27/02/6112.30-14.00GAB206ผศ.ดร. พรทิพพาดร. กฤษณะ
024023501ชีวเคมี 2580315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27/02/6112.30-14.00GAB206
034023501ชีวเคมี 2580425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27/02/6112.30-14.00GAB206
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,28/02/6112.30-14.00GAB304รศ.ดร. อิสระดร. กฤษณะ
014062410กฎหมายสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,05/03/6110.00-11.30GAB106ดร. กฤษณะอ. จำรูญ
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2600427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,07/03/6110.00-11.30GAB204ดร. กิตติวรรณดร. กฤษณะ

ดร. กิตติ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081602บาสเกตบอล 1580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,23/02/6110.00-11.30844ดร. วรวุฒิดร. กิตติ
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ580420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,26/02/6108.15-09.45คหกรรม1อ. ฐิติพรดร. กิตติ
014032601จุลชีววิทยา600420601อาหารและโภชนาการกิตติ เมืองตุ้ม, วันวิสาข์ พิระภาค,26/02/6112.30-14.00942ดร. กิตติดร. พีระพล
014033902ชีวสถิติ580425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,27/02/6108.15-09.45844ดร. กิตติอ. มานิตย์
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ580315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,06/03/6108.15-09.45942ดร. กิตติดร. วีรศักดิ์
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ580315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,06/03/6108.15-09.45942

ดร. กิตติวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024011305ฟิสิกส์ 1600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,26/02/6112.30-14.00GAB304รศ.ดร. สิงหเดชดร. กิตติวรรณ
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,27/02/6110.00-11.30GAB207ดร. กิตติวรรณอ. กนกวรรณ มา
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,27/02/6112.30-14.00GAB207ดร. กิตติวรรณดร. วชิราภรณ์
014092403แคลคูลัส 2600425301ชีววิทยาอิสระ อินจันทร์, ,05/03/6112.30-14.00GAB207รศ.ดร. อิสระดร. กิตติวรรณ
014072327การส่งเสริมสุขภาพ590427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,06/03/6110.00-11.30GAB303ดร. กิตติวรรณอ. จุฬาลักษณ์
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2600427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,07/03/6110.00-11.30GAB204ดร. กิตติวรรณดร. กฤษณะ

ดร. จิราพร ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021301เคมีอินทรีย์600425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,27/02/6108.15-09.45GAB207ดร. จิราพร กอ. จุฬาลักษณ์
014021304ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์600425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,28/02/6112.30-14.00936ดร. จิราพร กผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ
014512202การถนอมอาหาร590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,05/03/6110.00-11.30คหกรรม1อ. สุทธิพันธุ์ดร. จิราพร ก
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590318101ภาษาเกาหลีจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,06/03/6110.00-11.30A403ดร. จิราพร กอ. พรเทพ
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590444201การพัฒนาชุมชนธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A403
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590448401การจัดการวัฒนธรรมธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A403
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,06/03/6110.00-11.30A403
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน590315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,06/03/6112.30-14.00944ดร. จิราพร กดร. วันวิสาข์
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน590315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,06/03/6112.30-14.00944
014081507เทนนิส600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,07/03/6108.15-09.45846ผศ.ดร. เสรีดร. จิราพร ก

ดร. จิราภรณ์ นิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
064031109ชีววิทยาเบื้องต้น600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,26/02/6110.00-11.30GAB108ดร. จิราภรณ์ นิอ. พิชิต
054031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์จิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,27/02/6114.15-15.45941ดร. จิราภรณ์ นิดร. ทัศนา
064031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,27/02/6114.15-15.45941
014032202พฤกษศาสตร์590425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,05/03/6108.15-09.45845ดร. จิราภรณ์ นิอ. กานต์ธิดา
014033903ชีวสารสนเทศ580425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,05/03/6112.30-14.00845ดร. จิราภรณ์ นิผศ.ดร. ราตรี
014031601จุลชีววิทยาทั่วไป600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,06/03/6112.30-14.00GAB204ดร. จิราภรณ์ นิอ. กฤษณ์
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช580425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,07/03/6112.30-14.00846ดร. จิราภรณ์ นิผศ. สมคิด

ดร. ฉลวย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021103เคมีเบื้องต้น590316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,26/02/6112.30-14.00GAB106ดร. ฉลวยอ. สุรพล
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น590316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,26/02/6114.15-15.45GAB106ดร. ฉลวยอ. วิไลวรรณ
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ580420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,27/02/6110.00-11.30GAB308อ. วรินสินีดร. ฉลวย
014122202โครงสร้างข้อมูล580315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,28/02/6108.15-09.45GAB204อ. กฤษณ์ดร. ฉลวย
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600316202ฟิสิกส์สะอาด อยู่เย็น, ,05/03/6108.15-09.45GAB304รศ.ดร. อิสระดร. ฉลวย
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี580315201เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ไม่ระบุ,06/03/6108.15-09.45GAB106ดร. ฉลวยรศ.ดร. อิสระ
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี580315202เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ไม่ระบุ,06/03/6108.15-09.45GAB106

ดร. ชาติทนง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยา590427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,23/02/6110.00-11.30GAB303อ. เผด็จการดร. ชาติทนง
014072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1590427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,23/02/6112.30-14.00GAB303อ. ศศิธรดร. ชาติทนง
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,26/02/6112.30-14.00GAB305ดร. ชาติทนงอ. กฤษณ์
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,27/02/6112.30-14.00GAB309อ. ดิเรกดร. ชาติทนง
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,05/03/6110.00-11.30GAB303ดร. ชาติทนงดร. พีระพล
014063212มลพิษทางอากาศและการควบคุม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,07/03/6112.30-14.00GAB305ดร. ชาติทนงอ. กฤษณ์

ดร. ณัฐกฤตา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์580313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,23/02/6108.15-09.45GAB303อ. จำรูญดร. ณัฐกฤตา
024022307เคมีอินทรีย์ 1590315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/02/6110.00-11.30GAB205ดร. ณัฐกฤตาอ. จำรูญ
034022307เคมีอินทรีย์ 1590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/02/6110.00-11.30GAB205
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440101ภาษาไทยทัศนา จารุชาต, ,26/02/6112.30-14.00A405ดร. ทัศนาดร. ณัฐกฤตา
164000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ทัศนา จารุชาต, ,26/02/6112.30-14.00A405
194000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานทัศนา จารุชาต, ,26/02/6112.30-14.00A405
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600462201บริหารงานก่อสร้างพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,27/02/6110.00-11.30943ดร. ณัฐกฤตาผศ.ดร. รัชนี
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,05/03/6108.15-09.45942ดร. ณัฐกฤตาอ. ฐิติพร
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา570315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, รัชนี เพ็ชรช้าง,06/03/6108.15-09.45943ผศ.ดร. รัชนีดร. ณัฐกฤตา

ดร. ทัศนา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440101ภาษาไทยทัศนา จารุชาต, ,26/02/6112.30-14.00A405ดร. ทัศนาดร. ณัฐกฤตา
164000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ทัศนา จารุชาต, ,26/02/6112.30-14.00A405
194000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานทัศนา จารุชาต, ,26/02/6112.30-14.00A405
054031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์จิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,27/02/6114.15-15.45941ดร. จิราภรณ์ นิดร. ทัศนา
064031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,27/02/6114.15-15.45941
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,05/03/6110.00-11.30844ดร. ทัศนาอ. ชนิดา
014083418มวยไทยประกอบดนตรี580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,06/03/6108.15-09.45846ดร. ทัศนาผศ.ดร. ราตรี
014032401พันธุศาสตร์590315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07/03/6108.15-09.45942ดร. สิริวดีดร. ทัศนา
024032401พันธุศาสตร์590315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07/03/6108.15-09.45942
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,07/03/6110.00-11.30845ดร. กชกรดร. ทัศนา

ดร. ธนากร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/02/6112.30-14.001024อ. ฐิติพรดร. ธนากร
144000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590462201บริหารงานก่อสร้างวรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/02/6112.30-14.001024
034073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,27/02/6110.00-11.30GAB209ดร. ธนากรอ. วิศิษฎ์
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,27/02/6112.30-14.00GAB205ดร. ธนากรอ. อัมพวัน
014113106สถิติเพื่อการวิจัย580420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,05/03/6112.30-14.00GAB206ผศ. ยุทธชัยดร. ธนากร
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,06/03/6108.15-09.45GAB303อ. วรินสินีดร. ธนากร
024071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2600427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,07/03/6110.00-11.30GAB205ดร. ธนากรอ. วิไลวรรณ

ดร. ธนิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034074337การบริหารงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,26/02/6112.30-14.00GAB207อ. ศศิธรดร. ธนิต
024092501เรขาคณิตเบื้องต้น600310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,27/02/6112.30-14.00GAB308รศ.ดร. อิสระดร. ธนิต
014092601พีชคณิตเชิงเส้น590310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6110.00-11.30GAB204ผศ. ไชยยาดร. ธนิต
034092601พีชคณิตเชิงเส้น590420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6110.00-11.30GAB204
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,05/03/6110.00-11.30GAB307อ. วิไลวรรณดร. ธนิต
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,06/03/6108.15-09.45844อ. สุรพลดร. ธนิต
024123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590313902คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,06/03/6108.15-09.45844
024091201หลักการคณิตศาสตร์600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,07/03/6108.15-09.45GAB306ผศ. กฤดาดร. ธนิต

ดร. นภาภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024094504ทฤษฎีกราฟ580310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/02/6110.00-11.30GAB207ดร. นภาภรณ์อ. กนกวรรณ มา
034094504ทฤษฎีกราฟ580420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/02/6110.00-11.30GAB207
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,23/02/6112.30-14.00GAB307ดร. นภาภรณ์ดร. พีระพล
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา580313901คอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,27/02/6108.15-09.45GAB303ผศ. สมคิดดร. นภาภรณ์
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A205ดร. นภาภรณ์ดร. วารุณี
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590312801การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A205
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A205
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A205
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A205
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,06/03/6108.15-09.45GAB304ดร. นภาภรณ์ผศ.ดร. ศรัณยู

ดร. พงศ์เทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,23/02/6108.15-09.45GAB304ดร. พงศ์เทพดร. พงษ์ศักดิ์
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,23/02/6112.30-14.00GAB309ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญดร. พงศ์เทพ
024021103เคมีเบื้องต้น600315301ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,26/02/6112.30-14.00GAB107ดร. พงศ์เทพอ. ปริญญา
034021103เคมีเบื้องต้น600315302ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,26/02/6112.30-14.00GAB107
014023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2590425201เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,27/02/6108.15-09.45GAB304ดร. พงศ์เทพอ. สุรพล
014513304การดำเนินงานด้านอาหารและบริการ580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,28/02/6110.00-11.30คหกรรม1อ. สุทธิพันธุ์ดร. พงศ์เทพ
024513304การดำเนินงานด้านอาหารและบริการ590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,28/02/6110.00-11.30คหกรรม1
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6110.00-11.30GAB205อ. ธันยบูรณ์ดร. พงศ์เทพ
064011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6110.00-11.30GAB205

ดร. พงษ์ศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,23/02/6108.15-09.45GAB304ดร. พงศ์เทพดร. พงษ์ศักดิ์
014073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,23/02/6112.30-14.00GAB206ดร. พงษ์ศักดิ์อ. ปริญญา
034073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,26/02/6110.00-11.30GAB207ดร. พงษ์ศักดิ์อ. พรเทพ
014074337การบริหารงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,26/02/6112.30-14.00GAB205ดร. พงษ์ศักดิ์อ. จงรัก
034121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,27/02/6112.30-14.00GAB305อ. พรเทพดร. พงษ์ศักดิ์
014071305โภชนาการสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,06/03/6110.00-11.30GAB204ดร. พงษ์ศักดิ์อ. นารีวรรณ
024073415วิทยาการระบาด590427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,06/03/6112.30-14.00GAB304ดร. พงษ์ศักดิ์ผศ.ดร. พรทิพพา

ดร. พันธุ์ทิพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021116เคมีสำหรับวิศวกร600462201บริหารงานก่อสร้างพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,23/02/6108.15-09.45GAB305ดร. พันธุ์ทิพย์อ. ศศิธร
014022307เคมีอินทรีย์ 1590315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/02/6110.00-11.30GAB204ดร. พันธุ์ทิพย์อ. สุนีย์
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี570315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,26/02/6108.15-09.45GAB106ดร. พันธุ์ทิพย์อ. นารีวรรณ
014023202เคมีอนินทรีย์ 2580315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/02/6110.00-11.30GAB206ดร. พันธุ์ทิพย์ดร. เอมอร
024023202เคมีอนินทรีย์ 2580315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/02/6110.00-11.30GAB206
034023202เคมีอนินทรีย์ 2580425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/02/6110.00-11.30GAB206
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28/02/6114.15-15.45945ดร. พันธุ์ทิพย์ดร. ภาคภูมิ
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28/02/6114.15-15.45945
034023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28/02/6114.15-15.45945
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานสิงหเดช แตงจวง, ,05/03/6110.00-11.30GAB207คุณเชาวฤทธิ์ดร. พันธุ์ทิพย์
014513101หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,07/03/6108.15-09.45คหกรรม1อ. ฐิติพรดร. พันธุ์ทิพย์

ดร. พีระพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,23/02/6112.30-14.00GAB307ดร. นภาภรณ์ดร. พีระพล
014032601จุลชีววิทยา600420601อาหารและโภชนาการกิตติ เมืองตุ้ม, วันวิสาข์ พิระภาค,26/02/6112.30-14.00942ดร. กิตติดร. พีระพล
014124707เว็บเทคโนโลยี580429701เทคโนโลยีสารสนเทศพีระพล ขุนอาสา, ,27/02/6110.00-11.30GAB305ดร. พีระพลรศ.ดร. สิงหเดช
024124707เว็บเทคโนโลยี590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,27/02/6110.00-11.30GAB305
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,28/02/6110.00-11.30GAB305อ. กนกวรรณ มาดร. พีระพล
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,05/03/6110.00-11.30GAB303ดร. ชาติทนงดร. พีระพล
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6114.15-15.45GAB204อ. วิศิษฎ์ดร. พีระพล
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6114.15-15.45GAB204
064011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6114.15-15.45GAB204
024072327การส่งเสริมสุขภาพ590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,06/03/6110.00-11.30GAB304อ. จงรักดร. พีระพล

ดร. ภาคภูมิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081601ฟุตบอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/02/6108.15-09.45845ดร. ภาคภูมิอ. ชุมพล
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ580134921บริหารธุรกิจ(การตลาด)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/02/6112.30-14.00A305ดร. ภาคภูมิผศ. สมคิด
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ580166511เทคโนโลยีอุตสาหการภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/02/6112.30-14.00A305
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590315302ชีววิทยาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/02/6112.30-14.00A305
124000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440201ภาษาอังกฤษภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/02/6112.30-14.00A305
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28/02/6114.15-15.45945ดร. พันธุ์ทิพย์ดร. ภาคภูมิ
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28/02/6114.15-15.45945
034023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28/02/6114.15-15.45945
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600316201ฟิสิกส์สะอาด อยู่เย็น, ,05/03/6108.15-09.45GAB303ดร. สะอาดดร. ภาคภูมิ
014081301จิตวิทยาการกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,06/03/6108.15-09.45A204ดร. ภาคภูมิอ. สุทธิพันธุ์
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,07/03/6108.15-09.45844ดร. ภาคภูมิอ. อัมพวัน

ดร. วชิราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590315301ชีววิทยาทัศนา จารุชาต, ,26/02/6112.30-14.00A304ผศ.ดร. เสรีดร. วชิราภรณ์
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590425201เคมีทัศนา จารุชาต, ,26/02/6112.30-14.00A304
204000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600476401ภาษาจีนธุรกิจทัศนา จารุชาต, ,26/02/6112.30-14.00A304
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,27/02/6112.30-14.00GAB207ดร. กิตติวรรณดร. วชิราภรณ์
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590310402คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,28/02/6112.30-14.00GAB205ดร. สะอาดดร. วชิราภรณ์
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A202ดร. วชิราภรณ์ดร. วารุณี
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590420401คณิตศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A202
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590443511ดนตรีไทยจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,06/03/6110.00-11.30A202
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, ,06/03/6112.30-14.00945ดร. วชิราภรณ์รศ.ดร. สิงหเดช
014021302เคมีอินทรีย์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,07/03/6112.30-14.00GAB204ดร. วชิราภรณ์อ. วรินสินี

ดร. วรวุฒิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081602บาสเกตบอล 1580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,23/02/6110.00-11.30844ดร. วรวุฒิดร. กิตติ
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590310401คณิตศาสตร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/02/6112.30-14.001023ดร. วรวุฒิอ. สุทธิพันธุ์
174000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590466511เทคโนโลยีอุตสาหการวรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/02/6112.30-14.001023
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600315202เคมีพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/02/6114.15-15.45A311อ. พัทธชัยดร. วรวุฒิ
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,05/03/6110.00-11.30GAB306ดร. วรวุฒิอ. จุฬาลักษณ์
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,05/03/6112.30-14.00GAB306ดร. วรวุฒิผศ.ดร. ศรัณยู
034083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,06/03/6108.15-09.45GAB205ดร. วรวุฒิอ. วิไลวรรณ

ดร. วันวิสาข์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033109อนุกรมวิธาน580315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/02/6108.15-09.45946ดร. วันวิสาข์อ. อนุชา
024033109อนุกรมวิธาน580315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/02/6108.15-09.45946
014033107วิวัฒนาการ580315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,28/02/6110.00-11.30942ดร. วันวิสาข์อ. อนุชา
024033107วิวัฒนาการ580315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,28/02/6110.00-11.30942
024033106นิเวศวิทยา580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ พิระภาค, ,05/03/6112.30-14.00943ดร. วันวิสาข์ผศ.ดร. ณิชารีย์
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน590315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,06/03/6112.30-14.00944ดร. จิราพร กดร. วันวิสาข์
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน590315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,06/03/6112.30-14.00944
034032401พันธุศาสตร์590451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,07/03/6108.15-09.45943ดร. สุทธิดาดร. วันวิสาข์

ดร. วารุณี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,26/02/6110.00-11.30GAB107ดร. วารุณีรศ. จักรกฤษณ์
044031109ชีววิทยาเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,26/02/6110.00-11.30GAB107
014032102สรีรวิทยาทั่วไป590425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,27/02/6110.00-11.30844ดร. วารุณีอ. นารีวรรณ
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A205ดร. นภาภรณ์ดร. วารุณี
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590312801การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A205
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A205
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A205
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A205
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พุทธดี อุบลสุข, ,05/03/6110.00-11.30GAB206อ. พุทธดีดร. วารุณี
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พุทธดี อุบลสุข, ,05/03/6114.15-15.45GAB206อ. พุทธดีดร. วารุณี
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A202ดร. วชิราภรณ์ดร. วารุณี
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590420401คณิตศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A202
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590443511ดนตรีไทยจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,06/03/6110.00-11.30A202

ดร. วีรศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021111หลักเคมี 2600315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,26/02/6112.30-14.00GAB204ดร. วีรศักดิ์ผศ.ดร. ศรัณยู
024021111หลักเคมี 2600315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,26/02/6112.30-14.00GAB204
034021111หลักเคมี 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,26/02/6112.30-14.00GAB204
044121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,27/02/6112.30-14.00GAB306อ. กฤษณ์ดร. วีรศักดิ์
024011306ฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,28/02/6110.00-11.30GAB207รศ.ดร. สิงหเดชดร. วีรศักดิ์
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6110.00-11.30GAB204อ. วิศิษฎ์ดร. วีรศักดิ์
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600462201บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6110.00-11.30GAB204
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ580315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,06/03/6108.15-09.45942ดร. กิตติดร. วีรศักดิ์
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ580315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,06/03/6108.15-09.45942
014091201หลักการคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,07/03/6108.15-09.45GAB305ผศ. ไชยยาดร. วีรศักดิ์

ดร. สะอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,23/02/6112.30-14.00GAB107อ. กนกวรรณ มาดร. สะอาด
024092601พีชคณิตเชิงเส้น590310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6110.00-11.30GAB205ดร. สะอาดอ. โสภณ
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590310402คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,28/02/6112.30-14.00GAB205ดร. สะอาดดร. วชิราภรณ์
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600316201ฟิสิกส์สะอาด อยู่เย็น, ,05/03/6108.15-09.45GAB303ดร. สะอาดดร. ภาคภูมิ
014094410การวิเคราะห์เชิงซ้อน580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05/03/6112.30-14.00GAB307ดร. สะอาดอ. โสภณ
014014903สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์570316201ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,06/03/6112.30-14.00GAB305อ. วิศิษฎ์ดร. สะอาด

ดร. สิริวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น600315201เคมีวารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,26/02/6110.00-11.30GAB106ดร. สิริวดีอ. มานิตย์
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น600315202เคมีวารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,26/02/6110.00-11.30GAB106
054031109ชีววิทยาเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์วารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,26/02/6110.00-11.30GAB106
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,28/02/6108.15-09.45GAB303อ. มานิตย์ดร. สิริวดี
014122208ทฤษฎีการคำนวณ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,28/02/6112.30-14.00GAB306อ. จุฬาลักษณ์ดร. สิริวดี
014032401พันธุศาสตร์590315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07/03/6108.15-09.45942ดร. สิริวดีดร. ทัศนา
024032401พันธุศาสตร์590315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,07/03/6108.15-09.45942
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,07/03/6110.00-11.30846อ. พิชิตดร. สิริวดี

ดร. สุทธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033501เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา580425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,26/02/6110.00-11.30844ดร. สุทธิดาดร. กนกวรรณ ก
024122202โครงสร้างข้อมูล600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,28/02/6108.15-09.45GAB205ผศ.ดร. ราตรีดร. สุทธิดา
014031304สัตววิทยา600315301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,05/03/6108.15-09.45GAB106ดร. สุทธิดาผศ.ดร. ศรัณยู
024031304สัตววิทยา600315302ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,05/03/6108.15-09.45GAB106
014513208อาหารเอเซีย580420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,06/03/6108.15-09.45คหกรรม1อ. ชื่นกมลดร. สุทธิดา
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590316201ฟิสิกส์จิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,06/03/6110.00-11.30A405อ. เผด็จการดร. สุทธิดา
034032401พันธุศาสตร์590451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,07/03/6108.15-09.45943ดร. สุทธิดาดร. วันวิสาข์

ดร. สุภาพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,23/02/6108.15-09.45GAB204รศ. จักรกฤษณ์ดร. สุภาพร
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม580429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,23/02/6112.30-14.00GAB308อ. ชนิดาดร. สุภาพร
014062401การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,26/02/6108.15-09.45GAB108ดร. สุภาพรอ. จำรูญ
014063421การจัดการขยะและของเสียอันตราย580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,28/02/6110.00-11.30GAB307ดร. สุภาพรอ. อัมพวัน
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,05/03/6110.00-11.30942อ. อนุชาดร. สุภาพร
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,06/03/6108.15-09.45GAB107ดร. สุภาพรอ. ชุมพล

ดร. เอมอร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093301พีชคณิตนามธรรม 1580310401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,23/02/6112.30-14.00GAB305ผศ. กฤดาดร. เอมอร
014011305ฟิสิกส์ 1600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ไม่ระบุ,26/02/6112.30-14.00GAB303ดร. เอมอรอ. พุทธดี
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,26/02/6114.15-15.45GAB204ดร. เอมอรอ. เผด็จการ
014023202เคมีอนินทรีย์ 2580315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/02/6110.00-11.30GAB206ดร. พันธุ์ทิพย์ดร. เอมอร
024023202เคมีอนินทรีย์ 2580315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/02/6110.00-11.30GAB206
034023202เคมีอนินทรีย์ 2580425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/02/6110.00-11.30GAB206
014013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์580316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28/02/6114.15-15.45GAB106ดร. เอมอรอ. เผด็จการ
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,05/03/6110.00-11.30846อ. พิชิตดร. เอมอร
014013303ไฟฟ้าและพลังงาน590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,05/03/6112.30-14.00GAB204ดร. เอมอรอ. เผด็จการ
014012101ทัศนศาสตร์580316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,06/03/6112.30-14.00GAB306ดร. เอมอรอ. จำรูญ

ผศ. กฤดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012103กลศาสตร์ 1580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,23/02/6108.15-09.45GAB207อ. วิศิษฎ์ผศ. กฤดา
014093301พีชคณิตนามธรรม 1580310401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,23/02/6112.30-14.00GAB305ผศ. กฤดาดร. เอมอร
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,27/02/6110.00-11.30GAB303ผศ. กฤดาอ. ชุมพล
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อิสระ อินจันทร์, ,27/02/6110.00-11.30GAB303
014092501เรขาคณิตเบื้องต้น600310401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,27/02/6112.30-14.00GAB307ผศ. กฤดาผศ.ดร. ณิชารีย์
024091201หลักการคณิตศาสตร์600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,07/03/6108.15-09.45GAB306ผศ. กฤดาดร. ธนิต
014093201ทฤษฎีเซต590310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,07/03/6110.00-11.30GAB305ผศ. กฤดาอ. อนุชา

ผศ. ยุทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,23/02/6112.30-14.00GAB106รศ.ดร. สิงหเดชผศ. ยุทธชัย
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์สิริวดี พรหมน้อย, ,27/02/6108.15-09.45GAB305ดร. กชกรผศ. ยุทธชัย
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590314002การศึกษาปฐมวัยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.4510310ผศ. ยุทธชัยอ. ชนิดา
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.4510310
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310202ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.4510310
014113106สถิติเพื่อการวิจัย580420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,05/03/6112.30-14.00GAB206ผศ. ยุทธชัยดร. ธนากร
014091106แคลคูลัสเบื้องต้น590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07/03/6108.15-09.45GAB303ผศ. ยุทธชัยผศ.ดร. ศรัณยู
014111101หลักสถิติ590434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07/03/6110.00-11.30GAB303ผศ. ยุทธชัยอ. กนกวรรณ มา
034111101หลักสถิติ600434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07/03/6110.00-11.30GAB303

ผศ. สมคิด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512201อาหารไทย590420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,26/02/6110.00-11.30คหกรรม1อ. กานต์ธิดาผศ. สมคิด
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ580134921บริหารธุรกิจ(การตลาด)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/02/6112.30-14.00A305ดร. ภาคภูมิผศ. สมคิด
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ580166511เทคโนโลยีอุตสาหการภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/02/6112.30-14.00A305
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590315302ชีววิทยาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/02/6112.30-14.00A305
124000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440201ภาษาอังกฤษภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/02/6112.30-14.00A305
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา580313901คอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,27/02/6108.15-09.45GAB303ผศ. สมคิดดร. นภาภรณ์
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ580313901คอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,27/02/6112.30-14.00GAB304ผศ. สมคิดอ. สุนีย์
014124609ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์580429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,28/02/6108.15-09.45844ผศ. สมคิดอ. พัทธชัย
014123639คอมพิวเตอร์กราฟิก580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,05/03/6112.30-14.00844อ. อนุชาผศ. สมคิด
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช580425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,07/03/6112.30-14.00846ดร. จิราภรณ์ นิผศ. สมคิด

ผศ. ไชยยา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น580316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,23/02/6110.00-11.30GAB209อ. วิศิษฎ์ผศ. ไชยยา
024012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น590316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,23/02/6110.00-11.30GAB209
034073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,23/02/6112.30-14.00GAB209อ. สุนีย์ผศ. ไชยยา
024094201ทฤษฎีจำนวน570310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27/02/6108.15-09.45GAB206ผศ. ไชยยาอ. ชนิดา
014092601พีชคณิตเชิงเส้น590310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6110.00-11.30GAB204ผศ. ไชยยาดร. ธนิต
034092601พีชคณิตเชิงเส้น590420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6110.00-11.30GAB204
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,28/02/6112.30-14.00GAB204ผศ. ไชยยาอ. ปริญญา
014091201หลักการคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,07/03/6108.15-09.45GAB305ผศ. ไชยยาดร. วีรศักดิ์
024093201ทฤษฎีเซต590310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,07/03/6110.00-11.30GAB306ผศ. ไชยยาอ. กฤษณ์

ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,23/02/6112.30-14.00GAB309ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญดร. พงศ์เทพ
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,26/02/6108.15-09.45GAB305ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญผศ.ดร. พรทิพพา
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590314001การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A204อ. วิไลวรรณผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A204
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A204
014021304ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์600425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,28/02/6112.30-14.00936ดร. จิราพร กผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ
014124203ปัญญาประดิษฐ์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,07/03/6112.30-14.00845ผศ.ดร. ราตรีผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ

ผศ.ดร. ณิชารีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,26/02/6110.00-11.30GAB205ผศ.ดร. ณิชารีย์อ. ชนิดา
024074337การบริหารงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,26/02/6112.30-14.00GAB206ผศ.ดร. ณิชารีย์อ. อนุชา
014092501เรขาคณิตเบื้องต้น600310401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,27/02/6112.30-14.00GAB307ผศ. กฤดาผศ.ดร. ณิชารีย์
014122105การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,28/02/6108.15-09.45GAB207อ. นารีวรรณผศ.ดร. ณิชารีย์
024033106นิเวศวิทยา580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ พิระภาค, ,05/03/6112.30-14.00943ดร. วันวิสาข์ผศ.ดร. ณิชารีย์
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,06/03/6108.15-09.45GAB303อ. วรินสินีผศ.ดร. ณิชารีย์

ผศ.ดร. พรทิพพา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,26/02/6108.15-09.45GAB305ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญผศ.ดร. พรทิพพา
014023501ชีวเคมี 2580315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27/02/6112.30-14.00GAB206ผศ.ดร. พรทิพพาดร. กฤษณะ
024023501ชีวเคมี 2580315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27/02/6112.30-14.00GAB206
034023501ชีวเคมี 2580425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27/02/6112.30-14.00GAB206
014023502ปฏิบัติการชีวเคมี 2580425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,05/03/6114.15-15.45936ผศ.ดร. พรทิพพารศ. จักรกฤษณ์
024073415วิทยาการระบาด590427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,06/03/6112.30-14.00GAB304ดร. พงษ์ศักดิ์ผศ.ดร. พรทิพพา

ผศ.ดร. รัชนี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600462201บริหารงานก่อสร้างพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,27/02/6110.00-11.30943ดร. ณัฐกฤตาผศ.ดร. รัชนี
014511202หลักการประกอบอาหาร600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,28/02/6108.15-09.45คหกรรม1อ. กานต์ธิดาผศ.ดร. รัชนี
024021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน ไมตรัตน์, ,05/03/6108.15-09.45943อ. อัมพวันผศ.ดร. รัชนี
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา570315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, รัชนี เพ็ชรช้าง,06/03/6108.15-09.45943ผศ.ดร. รัชนีดร. ณัฐกฤตา
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา580315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,07/03/6110.00-11.30942ผศ.ดร. รัชนีอ. ชื่นกมล
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา580315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,07/03/6110.00-11.30942

ผศ.ดร. ราตรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031102ชีววิทยา 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/02/6110.00-11.30GAB204อ. พัทธชัยผศ.ดร. ราตรี
024031102ชีววิทยา 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/02/6110.00-11.30GAB204
034031102ชีววิทยา 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/02/6110.00-11.30GAB204
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,27/02/6110.00-11.30GAB304รศ.ดร. อิสระผศ.ดร. ราตรี
024122202โครงสร้างข้อมูล600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,28/02/6108.15-09.45GAB205ผศ.ดร. ราตรีดร. สุทธิดา
014033903ชีวสารสนเทศ580425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,05/03/6112.30-14.00845ดร. จิราภรณ์ นิผศ.ดร. ราตรี
014083418มวยไทยประกอบดนตรี580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,06/03/6108.15-09.45846ดร. ทัศนาผศ.ดร. ราตรี
014124203ปัญญาประดิษฐ์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,07/03/6112.30-14.00845ผศ.ดร. ราตรีผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ

ผศ.ดร. ศรัณยู

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427903สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,23/02/6108.15-09.45GAB206ผศ.ดร. ศรัณยูอ. จุฬาลักษณ์
014021111หลักเคมี 2600315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,26/02/6112.30-14.00GAB204ดร. วีรศักดิ์ผศ.ดร. ศรัณยู
024021111หลักเคมี 2600315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,26/02/6112.30-14.00GAB204
034021111หลักเคมี 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,26/02/6112.30-14.00GAB204
014031304สัตววิทยา600315301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,05/03/6108.15-09.45GAB106ดร. สุทธิดาผศ.ดร. ศรัณยู
024031304สัตววิทยา600315302ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,05/03/6108.15-09.45GAB106
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,05/03/6112.30-14.00GAB306ดร. วรวุฒิผศ.ดร. ศรัณยู
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,06/03/6108.15-09.45GAB304ดร. นภาภรณ์ผศ.ดร. ศรัณยู
014091106แคลคูลัสเบื้องต้น590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07/03/6108.15-09.45GAB303ผศ. ยุทธชัยผศ.ดร. ศรัณยู
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,07/03/6112.30-14.00GAB303รศ.ดร. สิงหเดชผศ.ดร. ศรัณยู

ผศ.ดร. เสรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590315301ชีววิทยาทัศนา จารุชาต, ,26/02/6112.30-14.00A304ผศ.ดร. เสรีดร. วชิราภรณ์
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590425201เคมีทัศนา จารุชาต, ,26/02/6112.30-14.00A304
204000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600476401ภาษาจีนธุรกิจทัศนา จารุชาต, ,26/02/6112.30-14.00A304
014031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,27/02/6114.15-15.45942ดร. กชกรผศ.ดร. เสรี
014123646การพานิชย์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,02/03/6114.15-15.45A301อ. มานิตย์ผศ.ดร. เสรี
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,05/03/6108.15-09.45คหกรรม1อ. ชื่นกมลผศ.ดร. เสรี
014081507เทนนิส600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,07/03/6108.15-09.45846ผศ.ดร. เสรีดร. จิราพร ก

รศ. จักรกฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,23/02/6108.15-09.45GAB204รศ. จักรกฤษณ์ดร. สุภาพร
024072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1590427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,23/02/6112.30-14.00GAB304รศ. จักรกฤษณ์อ. มานิตย์
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,26/02/6110.00-11.30GAB107ดร. วารุณีรศ. จักรกฤษณ์
044031109ชีววิทยาเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,26/02/6110.00-11.30GAB107
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,27/02/6110.00-11.30GAB205รศ. จักรกฤษณ์อ. ธันยบูรณ์
034073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,27/02/6112.30-14.00GAB209รศ. จักรกฤษณ์อ. โสภณ
014023502ปฏิบัติการชีวเคมี 2580425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,05/03/6114.15-15.45936ผศ.ดร. พรทิพพารศ. จักรกฤษณ์

รศ.ดร. สิงหเดช

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,23/02/6112.30-14.00GAB106รศ.ดร. สิงหเดชผศ. ยุทธชัย
024011305ฟิสิกส์ 1600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,26/02/6112.30-14.00GAB304รศ.ดร. สิงหเดชดร. กิตติวรรณ
014124707เว็บเทคโนโลยี580429701เทคโนโลยีสารสนเทศพีระพล ขุนอาสา, ,27/02/6110.00-11.30GAB305ดร. พีระพลรศ.ดร. สิงหเดช
024124707เว็บเทคโนโลยี590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,27/02/6110.00-11.30GAB305
024011306ฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,28/02/6110.00-11.30GAB207รศ.ดร. สิงหเดชดร. วีรศักดิ์
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, ,06/03/6112.30-14.00945ดร. วชิราภรณ์รศ.ดร. สิงหเดช
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,07/03/6112.30-14.00GAB303รศ.ดร. สิงหเดชผศ.ดร. ศรัณยู

รศ.ดร. อิสระ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,27/02/6110.00-11.30GAB304รศ.ดร. อิสระผศ.ดร. ราตรี
024092501เรขาคณิตเบื้องต้น600310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,27/02/6112.30-14.00GAB308รศ.ดร. อิสระดร. ธนิต
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,28/02/6112.30-14.00GAB304รศ.ดร. อิสระดร. กฤษณะ
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600316202ฟิสิกส์สะอาด อยู่เย็น, ,05/03/6108.15-09.45GAB304รศ.ดร. อิสระดร. ฉลวย
014092403แคลคูลัส 2600425301ชีววิทยาอิสระ อินจันทร์, ,05/03/6112.30-14.00GAB207รศ.ดร. อิสระดร. กิตติวรรณ
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี580315201เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ไม่ระบุ,06/03/6108.15-09.45GAB106ดร. ฉลวยรศ.ดร. อิสระ
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี580315202เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ไม่ระบุ,06/03/6108.15-09.45GAB106
024011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,07/03/6112.30-14.00GAB304อ. ธันยบูรณ์รศ.ดร. อิสระ

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023706เคมีอุตสาหกรรม580425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,23/02/6110.00-11.30GAB305สอบนอกตาราง
014022626เคมีวิเคราะห์ 2590315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/02/6112.30-14.00GAB204สอบนอกตาราง
024022626เคมีวิเคราะห์ 2590315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/02/6112.30-14.00GAB205สอบนอกตาราง
034022626เคมีวิเคราะห์ 2590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,23/02/6112.30-14.00GAB205
024023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี570315202เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,26/02/6108.15-09.45GAB107สอบนอกตาราง
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,26/02/6110.00-11.30845สอบนอกตาราง
014121305หลักการเขียนโปรแกรม600420401คณิตศาสตร์ชุมพล แพร่น่าน, ,26/02/6112.30-14.00GAB209สอบนอกตาราง
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600315301ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,26/02/6114.15-15.45GAB107สอบนอกตาราง
034021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600315302ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,26/02/6114.15-15.45GAB107
014022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2590315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,26/02/6114.15-15.45942สอบนอกตาราง
024022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2590315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,26/02/6114.15-15.45943สอบนอกตาราง
034022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,26/02/6114.15-15.45943
014124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,27/02/6110.00-11.30GAB307สอบนอกตาราง
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ570315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,27/02/6112.30-14.00GAB303สอบนอกตาราง
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600315201เคมีสิริวดี พรหมน้อย, ,27/02/6114.15-15.45A310สอบนอกตาราง
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,27/02/6114.15-15.45A401สอบนอกตาราง
044031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,27/02/6114.15-15.45A401
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,27/02/6114.15-15.45GAB205สอบนอกตาราง
024123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,27/02/6114.15-15.45GAB205
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28/02/6114.15-15.45944สอบนอกตาราง
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28/02/6114.15-15.45944
034021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28/02/6114.15-15.45944
014021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,28/02/6114.15-15.45946สอบนอกตาราง
014063801การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,05/03/6108.15-09.45GAB308สอบนอกตาราง
014134901การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,05/03/6108.15-09.45GAB207สอบนอกตาราง
014063802การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,05/03/6112.30-14.00GAB308สอบนอกตาราง
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,05/03/6114.15-15.45วทอ208สอบนอกตาราง
014024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี570315201เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,05/03/6114.15-15.45942สอบนอกตาราง
024024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี570315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,05/03/6114.15-15.45943สอบนอกตาราง
014023727ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม580425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,06/03/6108.15-09.45936สอบนอกตาราง
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี570315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,06/03/6112.30-14.00946สอบนอกตาราง
024024707พลังงานทดแทนทางเคมี570315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,06/03/6112.30-14.00946
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,06/03/6114.15-15.45GAB106สอบนอกตาราง
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,06/03/6114.15-15.45GAB106
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,06/03/6114.15-15.45GAB107สอบนอกตาราง
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,06/03/6114.15-15.45GAB108สอบนอกตาราง
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1590315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,06/03/6114.15-15.45942สอบนอกตาราง
024022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1590315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,06/03/6114.15-15.45943สอบนอกตาราง
034022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,06/03/6114.15-15.45943
014034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา570315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,06/03/6114.15-15.45944สอบนอกตาราง
024034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา570315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,06/03/6114.15-15.45945สอบนอกตาราง
014084410การอยู่ค่ายพักแรม590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,07/03/6108.15-09.45845สอบนอกตาราง
014023402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2590425201เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,07/03/6110.00-11.30844สอบนอกตาราง

อ. กนกวรรณ มา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024094504ทฤษฎีกราฟ580310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/02/6110.00-11.30GAB207ดร. นภาภรณ์อ. กนกวรรณ มา
034094504ทฤษฎีกราฟ580420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/02/6110.00-11.30GAB207
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,23/02/6112.30-14.00GAB107อ. กนกวรรณ มาดร. สะอาด
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,27/02/6110.00-11.30GAB207ดร. กิตติวรรณอ. กนกวรรณ มา
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,28/02/6110.00-11.30GAB305อ. กนกวรรณ มาดร. พีระพล
024012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,06/03/6110.00-11.30GAB306อ. กนกวรรณ มาอ. อัมพวัน
014111101หลักสถิติ590434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07/03/6110.00-11.30GAB303ผศ. ยุทธชัยอ. กนกวรรณ มา
034111101หลักสถิติ600434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,07/03/6110.00-11.30GAB303

อ. กฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,26/02/6112.30-14.00GAB305ดร. ชาติทนงอ. กฤษณ์
044121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,27/02/6112.30-14.00GAB306อ. กฤษณ์ดร. วีรศักดิ์
014122202โครงสร้างข้อมูล580315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,28/02/6108.15-09.45GAB204อ. กฤษณ์ดร. ฉลวย
014092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,06/03/6110.00-11.30GAB107อ. วรินสินีอ. กฤษณ์
024092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,06/03/6110.00-11.30GAB107
014031601จุลชีววิทยาทั่วไป600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,06/03/6112.30-14.00GAB204ดร. จิราภรณ์ นิอ. กฤษณ์
024093201ทฤษฎีเซต590310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,07/03/6110.00-11.30GAB306ผศ. ไชยยาอ. กฤษณ์
014063212มลพิษทางอากาศและการควบคุม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,07/03/6112.30-14.00GAB305ดร. ชาติทนงอ. กฤษณ์

อ. กานต์ธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513210อาหารท้องถิ่น580420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,23/02/6108.15-09.45คหกรรม1อ. กานต์ธิดาอ. ฐิติพร
014512201อาหารไทย590420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,26/02/6110.00-11.30คหกรรม1อ. กานต์ธิดาผศ. สมคิด
134000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440202ภาษาอังกฤษพิชชาภา คนธสิงห์, ,26/02/6112.30-14.00A203อ. กานต์ธิดาอ. ชื่นกมล
154000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศพิชชาภา คนธสิงห์, ,26/02/6112.30-14.00A203
014511202หลักการประกอบอาหาร600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,28/02/6108.15-09.45คหกรรม1อ. กานต์ธิดาผศ.ดร. รัชนี
014124304เกมส์และการจำลอง590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปโสภณ วิริยะรัตนกุล, ,02/03/6114.15-15.45A302อ. โสภณอ. กานต์ธิดา
014032202พฤกษศาสตร์590425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,05/03/6108.15-09.45845ดร. จิราภรณ์ นิอ. กานต์ธิดา

อ. จงรัก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,23/02/6108.15-09.45GAB205อ. จงรักอ. ชนิดา
024071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยา590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,23/02/6110.00-11.30GAB304อ. จงรักอ. ปริญญา
014074337การบริหารงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,26/02/6112.30-14.00GAB205ดร. พงษ์ศักดิ์อ. จงรัก
024013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28/02/6114.15-15.45GAB107คุณเชาวฤทธิ์อ. จงรัก
034013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28/02/6114.15-15.45GAB107
024013303ไฟฟ้าและพลังงาน590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,05/03/6112.30-14.00GAB205อ. ธันยบูรณ์อ. จงรัก
024072327การส่งเสริมสุขภาพ590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,06/03/6110.00-11.30GAB304อ. จงรักดร. พีระพล

อ. จำรูญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์580313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,23/02/6108.15-09.45GAB303อ. จำรูญดร. ณัฐกฤตา
024022307เคมีอินทรีย์ 1590315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/02/6110.00-11.30GAB205ดร. ณัฐกฤตาอ. จำรูญ
034022307เคมีอินทรีย์ 1590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/02/6110.00-11.30GAB205
014062401การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,26/02/6108.15-09.45GAB108ดร. สุภาพรอ. จำรูญ
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590312802การประถมศึกษาดิเรก บัวหลวง, ,28/02/6108.15-09.45A802อ. ดิเรกอ. จำรูญ
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590433601เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ดิเรก บัวหลวง, ,28/02/6108.15-09.45A802
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิเรก บัวหลวง, ,28/02/6108.15-09.45A802
014124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำรูญ จันทร์กุญชร, ,02/03/6114.15-15.45A310อ. จำรูญอ. พิชชาภา
014062410กฎหมายสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,05/03/6110.00-11.30GAB106ดร. กฤษณะอ. จำรูญ
014012101ทัศนศาสตร์580316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,06/03/6112.30-14.00GAB306ดร. เอมอรอ. จำรูญ

อ. จุฬาลักษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427903สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,23/02/6108.15-09.45GAB206ผศ.ดร. ศรัณยูอ. จุฬาลักษณ์
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,23/02/6110.00-11.30GAB308อ. จุฬาลักษณ์ดร. กฤษณะ
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,26/02/6110.00-11.30GAB206อ. ศศิธรอ. จุฬาลักษณ์
014021301เคมีอินทรีย์600425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,27/02/6108.15-09.45GAB207ดร. จิราพร กอ. จุฬาลักษณ์
014122208ทฤษฎีการคำนวณ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,28/02/6112.30-14.00GAB306อ. จุฬาลักษณ์ดร. สิริวดี
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,05/03/6110.00-11.30GAB306ดร. วรวุฒิอ. จุฬาลักษณ์
014072327การส่งเสริมสุขภาพ590427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,06/03/6110.00-11.30GAB303ดร. กิตติวรรณอ. จุฬาลักษณ์

อ. ชนิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,23/02/6108.15-09.45GAB205อ. จงรักอ. ชนิดา
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม580429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,23/02/6112.30-14.00GAB308อ. ชนิดาดร. สุภาพร
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,26/02/6110.00-11.30GAB205ผศ.ดร. ณิชารีย์อ. ชนิดา
024094201ทฤษฎีจำนวน570310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27/02/6108.15-09.45GAB206ผศ. ไชยยาอ. ชนิดา
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590314002การศึกษาปฐมวัยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.4510310ผศ. ยุทธชัยอ. ชนิดา
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.4510310
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310202ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.4510310
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,05/03/6110.00-11.30844ดร. ทัศนาอ. ชนิดา
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา570315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, รัชนี เพ็ชรช้าง,06/03/6108.15-09.45944ดร. กชกรอ. ชนิดา

อ. ชื่นกมล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
134000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440202ภาษาอังกฤษพิชชาภา คนธสิงห์, ,26/02/6112.30-14.00A203อ. กานต์ธิดาอ. ชื่นกมล
154000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศพิชชาภา คนธสิงห์, ,26/02/6112.30-14.00A203
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,27/02/6112.30-14.00คหกรรม1อ. ชื่นกมลอ. ปริญญา
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,05/03/6108.15-09.45คหกรรม1อ. ชื่นกมลผศ.ดร. เสรี
014513208อาหารเอเซีย580420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,06/03/6108.15-09.45คหกรรม1อ. ชื่นกมลดร. สุทธิดา
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590311101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A201อ. สุนีย์อ. ชื่นกมล
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590451101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A201
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา580315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,07/03/6110.00-11.30942ผศ.ดร. รัชนีอ. ชื่นกมล
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา580315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,07/03/6110.00-11.30942

อ. ชุมพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,23/02/6108.15-09.45941ดร. กชกรอ. ชุมพล
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,23/02/6108.15-09.45941
034034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,23/02/6108.15-09.45941
014512101ชีวเคมีทางโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,23/02/6110.00-11.30คหกรรม1อ. ฐิติพรอ. ชุมพล
014081601ฟุตบอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/02/6108.15-09.45845ดร. ภาคภูมิอ. ชุมพล
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,27/02/6110.00-11.30GAB303ผศ. กฤดาอ. ชุมพล
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อิสระ อินจันทร์, ,27/02/6110.00-11.30GAB303
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,06/03/6108.15-09.45GAB107ดร. สุภาพรอ. ชุมพล
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,06/03/6110.00-11.30GAB106อ. วิศิษฎ์อ. ชุมพล
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,06/03/6110.00-11.30GAB106

อ. ฐิติพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513210อาหารท้องถิ่น580420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,23/02/6108.15-09.45คหกรรม1อ. กานต์ธิดาอ. ฐิติพร
014512101ชีวเคมีทางโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,23/02/6110.00-11.30คหกรรม1อ. ฐิติพรอ. ชุมพล
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ580420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,26/02/6108.15-09.45คหกรรม1อ. ฐิติพรดร. กิตติ
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/02/6112.30-14.001024อ. ฐิติพรดร. ธนากร
144000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590462201บริหารงานก่อสร้างวรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/02/6112.30-14.001024
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,05/03/6108.15-09.45942ดร. ณัฐกฤตาอ. ฐิติพร
014513101หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,07/03/6108.15-09.45คหกรรม1อ. ฐิติพรดร. พันธุ์ทิพย์

อ. ดิเรก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094504ทฤษฎีกราฟ580310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/02/6110.00-11.30GAB206อ. ดิเรกอ. ธันยบูรณ์
024093301พีชคณิตนามธรรม 1580310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,23/02/6112.30-14.00GAB306อ. ดิเรกดร. กนกวรรณ ก
014094201ทฤษฎีจำนวน570310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,27/02/6108.15-09.45GAB205อ. ดิเรกดร. กนกวรรณ ก
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,27/02/6112.30-14.00GAB309อ. ดิเรกดร. ชาติทนง
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590312802การประถมศึกษาดิเรก บัวหลวง, ,28/02/6108.15-09.45A802อ. ดิเรกอ. จำรูญ
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590433601เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ดิเรก บัวหลวง, ,28/02/6108.15-09.45A802
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิเรก บัวหลวง, ,28/02/6108.15-09.45A802
024111101หลักสถิติ600433601เศรษฐศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,07/03/6110.00-11.30GAB304อ. ดิเรกอ. โสภณ
044111101หลักสถิติ600434951การจัดการธุรกิจบริการดิเรก บัวหลวง, ,07/03/6110.00-11.30GAB304

อ. ธันยบูรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024012103กลศาสตร์ 1580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,23/02/6108.15-09.45GAB209อ. ธันยบูรณ์ดร. กนกวรรณ ก
014094504ทฤษฎีกราฟ580310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,23/02/6110.00-11.30GAB206อ. ดิเรกอ. ธันยบูรณ์
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,27/02/6110.00-11.30GAB205รศ. จักรกฤษณ์อ. ธันยบูรณ์
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6110.00-11.30GAB205อ. ธันยบูรณ์ดร. พงศ์เทพ
064011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6110.00-11.30GAB205
024013303ไฟฟ้าและพลังงาน590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,05/03/6112.30-14.00GAB205อ. ธันยบูรณ์อ. จงรัก
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น570316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,06/03/6110.00-11.30GAB305อ. ธันยบูรณ์อ. มานิตย์
024011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,07/03/6112.30-14.00GAB304อ. ธันยบูรณ์รศ.ดร. อิสระ

อ. นารีวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,23/02/6110.00-11.30845อ. นารีวรรณดร. กชกร
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี570315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,26/02/6108.15-09.45GAB106ดร. พันธุ์ทิพย์อ. นารีวรรณ
014032102สรีรวิทยาทั่วไป590425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,27/02/6110.00-11.30844ดร. วารุณีอ. นารีวรรณ
014122105การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,28/02/6108.15-09.45GAB207อ. นารีวรรณผศ.ดร. ณิชารีย์
014093901โครงงานคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05/03/6108.15-09.45GAB307อ. วิไลวรรณอ. นารีวรรณ
014071305โภชนาการสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,06/03/6110.00-11.30GAB204ดร. พงษ์ศักดิ์อ. นารีวรรณ
014073415วิทยาการระบาด590427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,06/03/6112.30-14.00GAB303อ. ศศิธรอ. นารีวรรณ

อ. ปริญญา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยา590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,23/02/6110.00-11.30GAB304อ. จงรักอ. ปริญญา
014073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,23/02/6112.30-14.00GAB206ดร. พงษ์ศักดิ์อ. ปริญญา
024021103เคมีเบื้องต้น600315301ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,26/02/6112.30-14.00GAB107ดร. พงศ์เทพอ. ปริญญา
034021103เคมีเบื้องต้น600315302ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,26/02/6112.30-14.00GAB107
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,27/02/6112.30-14.00คหกรรม1อ. ชื่นกมลอ. ปริญญา
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,28/02/6112.30-14.00GAB204ผศ. ไชยยาอ. ปริญญา
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,05/03/6110.00-11.30GAB304อ. ปริญญาดร. กนกวรรณ ก
014063901สัมมนาสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,06/03/6108.15-09.45GAB305อ. ปริญญาอ. อัมพวัน

อ. พรเทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,26/02/6110.00-11.30GAB207ดร. พงษ์ศักดิ์อ. พรเทพ
034121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,27/02/6112.30-14.00GAB305อ. พรเทพดร. พงษ์ศักดิ์
014033106นิเวศวิทยา580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ พิระภาค, ,05/03/6112.30-14.00942อ. พัทธชัยอ. พรเทพ
014031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,05/03/6114.15-15.45941อ. พัทธชัยอ. พรเทพ
024031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,05/03/6114.15-15.45941
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590318101ภาษาเกาหลีจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,06/03/6110.00-11.30A403ดร. จิราพร กอ. พรเทพ
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590444201การพัฒนาชุมชนธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A403
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590448401การจัดการวัฒนธรรมธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A403
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,06/03/6110.00-11.30A403

อ. พัทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014031102ชีววิทยา 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/02/6110.00-11.30GAB204อ. พัทธชัยผศ.ดร. ราตรี
024031102ชีววิทยา 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/02/6110.00-11.30GAB204
034031102ชีววิทยา 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/02/6110.00-11.30GAB204
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600315202เคมีพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/02/6114.15-15.45A311อ. พัทธชัยดร. วรวุฒิ
014124609ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์580429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,28/02/6108.15-09.45844ผศ. สมคิดอ. พัทธชัย
014033106นิเวศวิทยา580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ พิระภาค, ,05/03/6112.30-14.00942อ. พัทธชัยอ. พรเทพ
014031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,05/03/6114.15-15.45941อ. พัทธชัยอ. พรเทพ
024031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,05/03/6114.15-15.45941
034123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,06/03/6108.15-09.45845อ. โสภณอ. พัทธชัย

อ. พิชชาภา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590310402คณิตศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,26/02/6112.30-14.00A202อ. พิชชาภาดร. กฤษณะ
184000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,26/02/6112.30-14.00A202
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,28/02/6112.30-14.00845อ. พิชชาภาอ. อนุชา
014124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำรูญ จันทร์กุญชร, ,02/03/6114.15-15.45A310อ. จำรูญอ. พิชชาภา
014081603วอลเลย์บอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,05/03/6110.00-11.30845อ. พิชชาภาอ. มานิตย์
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว580310801พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,06/03/6108.15-09.45GAB204อ. พิชชาภาอ. พุทธดี
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว580310802พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,06/03/6108.15-09.45GAB204
014083106การจัดการแข่งขันกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,06/03/6112.30-14.00GAB307อ. พิชชาภาอ. พิชิต

อ. พิชิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
064031109ชีววิทยาเบื้องต้น600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,26/02/6110.00-11.30GAB108ดร. จิราภรณ์ นิอ. พิชิต
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,27/02/6110.00-11.30คหกรรม1อ. สุทธิพันธุ์อ. พิชิต
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,05/03/6110.00-11.30846อ. พิชิตดร. เอมอร
024071305โภชนาการสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,06/03/6110.00-11.30GAB205อ. ศศิธรอ. พิชิต
014083106การจัดการแข่งขันกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,06/03/6112.30-14.00GAB307อ. พิชชาภาอ. พิชิต
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,07/03/6110.00-11.30846อ. พิชิตดร. สิริวดี

อ. พุทธดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011305ฟิสิกส์ 1600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ไม่ระบุ,26/02/6112.30-14.00GAB303ดร. เอมอรอ. พุทธดี
014063504การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,28/02/6112.30-14.00GAB307อ. พุทธดีอ. สุนีย์
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พุทธดี อุบลสุข, ,05/03/6110.00-11.30GAB206อ. พุทธดีดร. วารุณี
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พุทธดี อุบลสุข, ,05/03/6114.15-15.45GAB206อ. พุทธดีดร. วารุณี
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว580310801พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,06/03/6108.15-09.45GAB204อ. พิชชาภาอ. พุทธดี
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว580310802พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,06/03/6108.15-09.45GAB204
024091106แคลคูลัสเบื้องต้น590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวรินสินี จันทะคุณ, ,07/03/6108.15-09.45GAB304อ. วรินสินีอ. พุทธดี

อ. มานิตย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1590427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,23/02/6112.30-14.00GAB304รศ. จักรกฤษณ์อ. มานิตย์
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น600315201เคมีวารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,26/02/6110.00-11.30GAB106ดร. สิริวดีอ. มานิตย์
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น600315202เคมีวารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,26/02/6110.00-11.30GAB106
054031109ชีววิทยาเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์วารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,26/02/6110.00-11.30GAB106
014033902ชีวสถิติ580425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,27/02/6108.15-09.45844ดร. กิตติอ. มานิตย์
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,28/02/6108.15-09.45GAB303อ. มานิตย์ดร. สิริวดี
014123646การพานิชย์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,02/03/6114.15-15.45A301อ. มานิตย์ผศ.ดร. เสรี
014081603วอลเลย์บอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,05/03/6110.00-11.30845อ. พิชชาภาอ. มานิตย์
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น570316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,06/03/6110.00-11.30GAB305อ. ธันยบูรณ์อ. มานิตย์

อ. วรินสินี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ580420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,27/02/6110.00-11.30GAB308อ. วรินสินีดร. ฉลวย
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.45นิเทศอ. วรินสินีดร. กนกวรรณ ก
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590435901นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.45นิเทศ
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590436001นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.45นิเทศ
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310201ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,28/02/6108.15-09.45นิเทศ
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,06/03/6108.15-09.45GAB303อ. วรินสินีผศ.ดร. ณิชารีย์
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,06/03/6108.15-09.45GAB303อ. วรินสินีดร. ธนากร
014092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,06/03/6110.00-11.30GAB107อ. วรินสินีอ. กฤษณ์
024092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,06/03/6110.00-11.30GAB107
024091106แคลคูลัสเบื้องต้น590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวรินสินี จันทะคุณ, ,07/03/6108.15-09.45GAB304อ. วรินสินีอ. พุทธดี
014021302เคมีอินทรีย์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,07/03/6112.30-14.00GAB204ดร. วชิราภรณ์อ. วรินสินี

อ. วิศิษฎ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012103กลศาสตร์ 1580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,23/02/6108.15-09.45GAB207อ. วิศิษฎ์ผศ. กฤดา
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น580316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,23/02/6110.00-11.30GAB209อ. วิศิษฎ์ผศ. ไชยยา
024012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น590316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,23/02/6110.00-11.30GAB209
034073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,27/02/6110.00-11.30GAB209ดร. ธนากรอ. วิศิษฎ์
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6110.00-11.30GAB204อ. วิศิษฎ์ดร. วีรศักดิ์
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600462201บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6110.00-11.30GAB204
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6114.15-15.45GAB204อ. วิศิษฎ์ดร. พีระพล
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6114.15-15.45GAB204
064011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6114.15-15.45GAB204
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,06/03/6110.00-11.30GAB106อ. วิศิษฎ์อ. ชุมพล
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,06/03/6110.00-11.30GAB106
014014903สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์570316201ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,06/03/6112.30-14.00GAB305อ. วิศิษฎ์ดร. สะอาด

อ. วิไลวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น590316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,26/02/6114.15-15.45GAB106ดร. ฉลวยอ. วิไลวรรณ
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590314001การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A204อ. วิไลวรรณผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A204
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)วิไลวรรณ รัตนกูล, ,28/02/6108.15-09.45A204
014093901โครงงานคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05/03/6108.15-09.45GAB307อ. วิไลวรรณอ. นารีวรรณ
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,05/03/6110.00-11.30GAB307อ. วิไลวรรณดร. ธนิต
034083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,06/03/6108.15-09.45GAB205ดร. วรวุฒิอ. วิไลวรรณ
024071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2600427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,07/03/6110.00-11.30GAB205ดร. ธนากรอ. วิไลวรรณ

อ. ศศิธร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021116เคมีสำหรับวิศวกร600462201บริหารงานก่อสร้างพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,23/02/6108.15-09.45GAB305ดร. พันธุ์ทิพย์อ. ศศิธร
014072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1590427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,23/02/6112.30-14.00GAB303อ. ศศิธรดร. ชาติทนง
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,26/02/6110.00-11.30GAB206อ. ศศิธรอ. จุฬาลักษณ์
034074337การบริหารงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,26/02/6112.30-14.00GAB207อ. ศศิธรดร. ธนิต
024071305โภชนาการสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,06/03/6110.00-11.30GAB205อ. ศศิธรอ. พิชิต
014073415วิทยาการระบาด590427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,06/03/6112.30-14.00GAB303อ. ศศิธรอ. นารีวรรณ

อ. สุทธิพันธุ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590310401คณิตศาสตร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/02/6112.30-14.001023ดร. วรวุฒิอ. สุทธิพันธุ์
174000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590466511เทคโนโลยีอุตสาหการวรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/02/6112.30-14.001023
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,27/02/6110.00-11.30คหกรรม1อ. สุทธิพันธุ์อ. พิชิต
014513304การดำเนินงานด้านอาหารและบริการ580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,28/02/6110.00-11.30คหกรรม1อ. สุทธิพันธุ์ดร. พงศ์เทพ
024513304การดำเนินงานด้านอาหารและบริการ590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,28/02/6110.00-11.30คหกรรม1
014512202การถนอมอาหาร590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,05/03/6110.00-11.30คหกรรม1อ. สุทธิพันธุ์ดร. จิราพร ก
014081301จิตวิทยาการกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,06/03/6108.15-09.45A204ดร. ภาคภูมิอ. สุทธิพันธุ์
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590318201นาฏศิลป์ธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A205อ. สุทธิพันธุ์อ. โสภณ
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590420601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A205
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590443521ดนตรีสากลจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,06/03/6110.00-11.30A205

อ. สุนีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022307เคมีอินทรีย์ 1590315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/02/6110.00-11.30GAB204ดร. พันธุ์ทิพย์อ. สุนีย์
034073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,23/02/6112.30-14.00GAB209อ. สุนีย์ผศ. ไชยยา
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,26/02/6114.15-15.45GAB205คุณเชาวฤทธิ์อ. สุนีย์
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ580313901คอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,27/02/6112.30-14.00GAB304ผศ. สมคิดอ. สุนีย์
014063504การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,28/02/6112.30-14.00GAB307อ. พุทธดีอ. สุนีย์
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590311101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A201อ. สุนีย์อ. ชื่นกมล
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590451101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A201

อ. สุรพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021103เคมีเบื้องต้น590316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,26/02/6112.30-14.00GAB106ดร. ฉลวยอ. สุรพล
014023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2590425201เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,27/02/6108.15-09.45GAB304ดร. พงศ์เทพอ. สุรพล
014011306ฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28/02/6110.00-11.30GAB206คุณเชาวฤทธิ์อ. สุรพล
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600462201บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6114.15-15.45GAB205คุณเชาวฤทธิ์อ. สุรพล
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,05/03/6114.15-15.45GAB205
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,06/03/6108.15-09.45844อ. สุรพลดร. ธนิต
024123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590313902คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,06/03/6108.15-09.45844
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้น590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,06/03/6112.30-14.00844ดร. กชกรอ. สุรพล

อ. อนุชา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024074337การบริหารงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,26/02/6112.30-14.00GAB206ผศ.ดร. ณิชารีย์อ. อนุชา
014033109อนุกรมวิธาน580315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/02/6108.15-09.45946ดร. วันวิสาข์อ. อนุชา
024033109อนุกรมวิธาน580315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/02/6108.15-09.45946
014033107วิวัฒนาการ580315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,28/02/6110.00-11.30942ดร. วันวิสาข์อ. อนุชา
024033107วิวัฒนาการ580315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,28/02/6110.00-11.30942
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,28/02/6112.30-14.00845อ. พิชชาภาอ. อนุชา
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,05/03/6110.00-11.30942อ. อนุชาดร. สุภาพร
014123639คอมพิวเตอร์กราฟิก580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,05/03/6112.30-14.00844อ. อนุชาผศ. สมคิด
014093201ทฤษฎีเซต590310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,07/03/6110.00-11.30GAB305ผศ. กฤดาอ. อนุชา

อ. อัมพวัน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,27/02/6112.30-14.00GAB205ดร. ธนากรอ. อัมพวัน
014063421การจัดการขยะและของเสียอันตราย580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,28/02/6110.00-11.30GAB307ดร. สุภาพรอ. อัมพวัน
024021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน ไมตรัตน์, ,05/03/6108.15-09.45943อ. อัมพวันผศ.ดร. รัชนี
014063901สัมมนาสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,06/03/6108.15-09.45GAB305อ. ปริญญาอ. อัมพวัน
024012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,06/03/6110.00-11.30GAB306อ. กนกวรรณ มาอ. อัมพวัน
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,07/03/6108.15-09.45844ดร. ภาคภูมิอ. อัมพวัน

อ. เผด็จการ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยา590427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,23/02/6110.00-11.30GAB303อ. เผด็จการดร. ชาติทนง
024073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,23/02/6112.30-14.00GAB207อ. เผด็จการดร. กฤษณะ
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,26/02/6114.15-15.45GAB204ดร. เอมอรอ. เผด็จการ
014013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์580316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28/02/6114.15-15.45GAB106ดร. เอมอรอ. เผด็จการ
014013303ไฟฟ้าและพลังงาน590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,05/03/6112.30-14.00GAB204ดร. เอมอรอ. เผด็จการ
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590316201ฟิสิกส์จิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,06/03/6110.00-11.30A405อ. เผด็จการดร. สุทธิดา

อ. โสภณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,27/02/6112.30-14.00GAB209รศ. จักรกฤษณ์อ. โสภณ
024092601พีชคณิตเชิงเส้น590310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6110.00-11.30GAB205ดร. สะอาดอ. โสภณ
014124304เกมส์และการจำลอง590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปโสภณ วิริยะรัตนกุล, ,02/03/6114.15-15.45A302อ. โสภณอ. กานต์ธิดา
014094410การวิเคราะห์เชิงซ้อน580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,05/03/6112.30-14.00GAB307ดร. สะอาดอ. โสภณ
034123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,06/03/6108.15-09.45845อ. โสภณอ. พัทธชัย
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590318201นาฏศิลป์ธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A205อ. สุทธิพันธุ์อ. โสภณ
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590420601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,06/03/6110.00-11.30A205
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590443521ดนตรีสากลจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,06/03/6110.00-11.30A205
024111101หลักสถิติ600433601เศรษฐศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,07/03/6110.00-11.30GAB304อ. ดิเรกอ. โสภณ
044111101หลักสถิติ600434951การจัดการธุรกิจบริการดิเรก บัวหลวง, ,07/03/6110.00-11.30GAB304

กลับหน้าหลัก