ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คุณเชาวฤทธิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,15/05/6113.30-15.30GAB309คุณเชาวฤทธิ์อ.โสภณ
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,16/05/6115.45-17.15GAB205คุณเชาวฤทธิ์อ.พุทธดี
014011306ฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,18/05/6110.30-12.30GAB206คุณเชาวฤทธิ์อ.จำรูญ
024013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,18/05/6115.45-17.15GAB107คุณเชาวฤทธิ์อ.สุนีย์
034013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,18/05/6115.45-17.15GAB107
014014903สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์570316201ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,23/05/6113.30-15.00GAB305คุณเชาวฤทธิ์ผศ.ดร.ศรัณยู

ผศ.กฤดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012103กลศาสตร์ 1580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,15/05/6108.15-10.15GAB207อ.ดร.เอมอรผศ.กฤดา
024093301พีชคณิตนามธรรม 1580310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,15/05/6113.30-15.30GAB306ผศ.กฤดาอ.กฤษณ์
014032601จุลชีววิทยา600420601อาหารและโภชนาการกิตติ เมืองตุ้ม, วันวิสาข์ พิระภาค,16/05/6113.30-15.30942อ.ดร.กิตติผศ.กฤดา
024092501เรขาคณิตเบื้องต้น600310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,17/05/6113.30-15.30GAB308ผศ.กฤดาอ.อัมพวัน
014024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี570315201เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,22/05/6115.45-17.15942อ.อัมพวันผศ.กฤดา

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022626เคมีวิเคราะห์ 2590315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,15/05/6113.30-15.30GAB204อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,16/05/6108.15-10.15GAB305ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญผศ.ดร.พรทิพพา
014031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,17/05/6115.45-17.15942อ.ดร.กชกรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024033106นิเวศวิทยา580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ พิระภาค, ,22/05/6113.30-15.30943อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้น590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,23/05/6113.30-15.30844อ.ดร.กชกรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,24/05/6110.30-12.00845อ.ดร.กชกรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

ผศ.ดร.ณิชารีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,15/05/6110.30-12.30GAB308อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,16/05/6110.30-12.30GAB205ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.พุทธดี
034074337การบริหารงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,16/05/6113.30-15.30GAB207ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.กนกวรรณ ก
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พุทธดี อุบลสุข, ,22/05/6110.30-12.30GAB206อ.พุทธดีผศ.ดร.ณิชารีย์
014092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6110.30-12.30GAB107อ.วรินสินีผศ.ดร.ณิชารีย์
024092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6110.30-12.30GAB107
014012101ทัศนศาสตร์580316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,23/05/6113.30-15.30GAB306อ.ดร.เอมอรผศ.ดร.ณิชารีย์
014093201ทฤษฎีเซต590310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,24/05/6110.30-12.30GAB305ผศ.ไชยยาผศ.ดร.ณิชารีย์

ผศ.ดร.พรทิพพา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,15/05/6108.15-09.45GAB304อ.ดร.พงษ์เทพผศ.ดร.พรทิพพา
014062208พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,16/05/6108.15-10.15GAB305ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญผศ.ดร.พรทิพพา
014023501ชีวเคมี 2580315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB206ผศ.ดร.พรทิพพาอ.เผด็จการ
024023501ชีวเคมี 2580315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB206
034023501ชีวเคมี 2580425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB206
014023502ปฏิบัติการชีวเคมี 2580425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,22/05/6115.45-17.15936ผศ.ดร.พรทิพพารศ.จักรกฤษณ์
014072327การส่งเสริมสุขภาพ590427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB303อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.พรทิพพา
014021302เคมีอินทรีย์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,24/05/6113.30-15.00GAB204อ.ดร.วชิราภรณ์ผศ.ดร.พรทิพพา

ผศ.ดร.รัชนี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081602บาสเกตบอล 1580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,15/05/6110.30-12.00844อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.รัชนี
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,16/05/6110.30-12.30845ผศ.ดร.เสรีผศ.ดร.รัชนี
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600462201บริหารงานก่อสร้างพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,17/05/6110.30-12.00943อ.ดร.ธนิตผศ.ดร.รัชนี
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา570315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, รัชนี เพ็ชรช้าง,23/05/6108.15-10.15943ผศ.ดร.รัชนีอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
024022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1590315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6115.45-17.15943อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.รัชนี
034022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6115.45-17.15943
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา580315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,24/05/6110.30-12.00942ผศ.ดร.รัชนีอ.ดร.ทัศนา
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา580315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,24/05/6110.30-12.00942

ผศ.ดร.ราตรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยา590427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,15/05/6110.30-12.30GAB303รศ.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.ราตรี
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590310401คณิตศาสตร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6113.30-15.301023อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.ราตรี
174000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590466511เทคโนโลยีอุตสาหการวรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6113.30-15.301023
024122202โครงสร้างข้อมูล600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,18/05/6108.15-10.15GAB205ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.ธนิต
024092601พีชคณิตเชิงเส้น590310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,18/05/6110.30-12.30GAB205ผศ.ไชยยาผศ.ดร.ราตรี
014034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา570315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6115.45-17.15944อ.พัทธชัยผศ.ดร.ราตรี
014124203ปัญญาประดิษฐ์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,24/05/6113.30-15.30845ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.วรวุฒิ

ผศ.ดร.ศรัณยู

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/05/6108.15-10.15GAB204ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ชุมพล
014073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,15/05/6113.30-15.30GAB206ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.วารุณี
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น600315201เคมีวารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,16/05/6110.30-12.30GAB106อ.ดร.สิริวดีผศ.ดร.ศรัณยู
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น600315202เคมีวารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,16/05/6110.30-12.30GAB106
054031109ชีววิทยาเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์วารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,16/05/6110.30-12.30GAB106
014093901โครงงานคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,22/05/6108.15-10.15GAB307รศ.ดร.อิสระผศ.ดร.ศรัณยู
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,22/05/6113.30-15.00GAB306อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.ศรัณยู
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,23/05/6108.15-10.15GAB107อ.ดร.สุภาพรผศ.ดร.ศรัณยู
014014903สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์570316201ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,23/05/6113.30-15.00GAB305คุณเชาวฤทธิ์ผศ.ดร.ศรัณยู

ผศ.ดร.เสรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,16/05/6110.30-12.30845ผศ.ดร.เสรีผศ.ดร.รัชนี
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590315301ชีววิทยาทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A304ผศ.ดร.เสรีอ.อนุชา
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590425201เคมีทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A304
204000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600476401ภาษาจีนธุรกิจทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A304
014081603วอลเลย์บอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,22/05/6110.30-12.00845ผศ.ดร.เสรีอ.มานิตย์
014083418มวยไทยประกอบดนตรี580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,23/05/6108.15-09.45846ผศ.ดร.เสรีอ.กฤษณ์
014084410การอยู่ค่ายพักแรม590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,24/05/6108.15-09.45845ผศ.ดร.เสรีอ.อนุชา
014124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำรูญ จันทร์กุญชร, ,25/05/6108.15-10.15A310อ.จำรูญผศ.ดร.เสรี

ผศ.ยุทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,15/05/6110.30-12.30845อ.นารีวรรณผศ.ยุทธชัย
014011305ฟิสิกส์ 1600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ไม่ระบุ,16/05/6113.30-15.30GAB303อ.ดร.เอมอรผศ.ยุทธชัย
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.15นิเทศผศ.ยุทธชัยอ.พิชชาภา
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590435901นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.15นิเทศ
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590436001นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.15นิเทศ
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310201ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.15นิเทศ
014113106สถิติเพื่อการวิจัย580420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,22/05/6113.30-15.30GAB206ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.วารุณี
024012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB306รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ยุทธชัย
014091106แคลคูลัสเบื้องต้น590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/05/6108.15-10.15GAB303ผศ.ยุทธชัยอ.วิไลวรรณ
014111101หลักสถิติ590434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/05/6110.30-12.30GAB303ผศ.ยุทธชัยอ.จงรัก
034111101หลักสถิติ600434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/05/6110.30-12.30GAB303

ผศ.สมคิด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/05/6108.15-10.15GAB205อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.สมคิด
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590310402คณิตศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,16/05/6113.30-15.30A202อ.สุทธิพันธุ์ผศ.สมคิด
184000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,16/05/6113.30-15.30A202
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา580313901คอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,17/05/6108.15-10.15GAB303ผศ.สมคิดอ.วิศิษฎ์
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ580313901คอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,17/05/6113.30-15.30GAB304ผศ.สมคิดอ.จงรัก
014124609ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์580429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,18/05/6108.15-10.15844ผศ.สมคิดอ.ดร.ฉลวย
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานสิงหเดช แตงจวง, ,22/05/6110.30-12.30GAB207รศ.ดร.สิงหเดชผศ.สมคิด
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A202อ.สุนีย์ผศ.สมคิด
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590420401คณิตศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A202
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590443511ดนตรีไทยจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A202

ผศ.ไชยยา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024012103กลศาสตร์ 1580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,15/05/6108.15-10.15GAB209อ.ธันยบูรณ์ผศ.ไชยยา
024094201ทฤษฎีจำนวน570310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,17/05/6108.15-10.15GAB206ผศ.ไชยยาอ.ดร.ฉลวย
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,17/05/6110.30-12.30GAB304ผศ.ไชยยาอ.ดร.วีรศักดิ์
024092601พีชคณิตเชิงเส้น590310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,18/05/6110.30-12.30GAB205ผศ.ไชยยาผศ.ดร.ราตรี
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น570316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB305อ.ธันยบูรณ์ผศ.ไชยยา
024091201หลักการคณิตศาสตร์600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไชยยา แซ่ยับ, ,24/05/6108.15-10.15GAB306ผศ.ไชยยาอ.ดร.เอมอร
014093201ทฤษฎีเซต590310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,24/05/6110.30-12.30GAB305ผศ.ไชยยาผศ.ดร.ณิชารีย์

รศ.จักรกฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยา590427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,15/05/6110.30-12.30GAB303รศ.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.ราตรี
014072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1590427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,15/05/6113.30-15.30GAB303รศ.จักรกฤษณ์อ.ดร.วันวิสาข์
014121305หลักการเขียนโปรแกรม600420401คณิตศาสตร์ชุมพล แพร่น่าน, ,16/05/6113.30-15.30GAB209อ.ชุมพลรศ.จักรกฤษณ์
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,17/05/6110.30-12.30GAB207รศ.จักรกฤษณ์อ.ดร.วันวิสาข์
034073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB209รศ.จักรกฤษณ์อ.ดร.ชาติทนง
014023502ปฏิบัติการชีวเคมี 2580425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,22/05/6115.45-17.15936ผศ.ดร.พรทิพพารศ.จักรกฤษณ์
014071305โภชนาการสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,23/05/6110.30-12.30GAB204อ.ดร.พงษ์ศักดิ์รศ.จักรกฤษณ์

รศ.ดร.สิงหเดช

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,15/05/6108.15-10.15941อ.ดร.กชกรรศ.ดร.สิงหเดช
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,15/05/6108.15-10.15941
034034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,15/05/6108.15-10.15941
024011305ฟิสิกส์ 1600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,16/05/6113.30-15.30GAB304รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดิเรก
024011306ฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,18/05/6110.30-12.30GAB207รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.พงษ์เทพ
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานสิงหเดช แตงจวง, ,22/05/6110.30-12.30GAB207รศ.ดร.สิงหเดชผศ.สมคิด
014013303ไฟฟ้าและพลังงาน590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,22/05/6113.30-15.30GAB204รศ.ดร.สิงหเดชอ.ปริญญา
024012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB306รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ยุทธชัย
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,24/05/6113.30-15.30GAB303รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.ธนากร

รศ.ดร.อิสระ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093301พีชคณิตนามธรรม 1580310401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,15/05/6113.30-15.30GAB305รศ.ดร.อิสระอ.อนุชา
014094201ทฤษฎีจำนวน570310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,17/05/6108.15-10.15GAB205รศ.ดร.อิสระอ.จำรูญ
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,17/05/6110.30-12.30GAB303รศ.ดร.อิสระอ.ดร.ณัฐกฤตา
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อิสระ อินจันทร์, ,17/05/6110.30-12.30GAB303
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,18/05/6113.30-15.30GAB304รศ.ดร.อิสระอ.ดร.สุภาพร
014093901โครงงานคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,22/05/6108.15-10.15GAB307รศ.ดร.อิสระผศ.ดร.ศรัณยู
014094410การวิเคราะห์เชิงซ้อน580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,22/05/6113.30-15.30GAB307รศ.ดร.อิสระอ.ดร.กนกวรรณ ก
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6108.15-10.15GAB304รศ.ดร.อิสระอ.ศศิธร

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
994124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์590000003-กนกวรรณ กันยะมี, ,17/05/6110.30-12.30สอบนอกตาราง

อ.กนกวรรณ มา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,15/05/6113.30-15.00GAB107อ.กนกวรรณ มาอ.ดร.พีระพล
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์สิริวดี พรหมน้อย, ,17/05/6108.15-10.15GAB305อ.ดร.สิริวดีอ.กนกวรรณ มา
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,18/05/6110.30-12.30GAB305อ.กนกวรรณ มาอ.ชนิดา
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600462201บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB205อ.กนกวรรณ มาอ.วรินสินี
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB205
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB106อ.กนกวรรณ มาอ.นารีวรรณ
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB106
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6115.45-17.15GAB106อ.กนกวรรณ มาอ.ดร.สิริวดี
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6115.45-17.15GAB106
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2600427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24/05/6110.30-12.00GAB204อ.เผด็จการอ.กนกวรรณ มา

อ.กฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024093301พีชคณิตนามธรรม 1580310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,15/05/6113.30-15.30GAB306ผศ.กฤดาอ.กฤษณ์
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440101ภาษาไทยทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A405อ.ดร.ทัศนาอ.กฤษณ์
164000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A405
194000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A405
044121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,17/05/6113.30-15.30GAB306อ.กฤษณ์อ.ดร.จิราพร ก
014122202โครงสร้างข้อมูล580315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,18/05/6108.15-10.15GAB204อ.กฤษณ์อ.ดร.กชกร
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6110.30-12.30GAB205อ.ธันยบูรณ์อ.กฤษณ์
064011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6110.30-12.30GAB205
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB204อ.วิศิษฏ์อ.กฤษณ์
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB204
064011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB204
014083418มวยไทยประกอบดนตรี580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,23/05/6108.15-09.45846ผศ.ดร.เสรีอ.กฤษณ์

อ.กานต์ธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513210อาหารท้องถิ่น580420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,15/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ฐิติพร
014512101ชีวเคมีทางโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,15/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.กานต์ธิดา
014512201อาหารไทย590420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,16/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.จุฬาลักษณ์
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6113.30-15.301024อ.กานต์ธิดาอ.นารีวรรณ
144000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590462201บริหารงานก่อสร้างวรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6113.30-15.301024
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600315201เคมีสิริวดี พรหมน้อย, ,17/05/6115.45-17.15A310อ.ดร.สิริวดีอ.กานต์ธิดา
014511202หลักการประกอบอาหาร600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,18/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014033903ชีวสารสนเทศ580425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,22/05/6113.30-15.30845อ.ดร.กชกรอ.กานต์ธิดา

อ.จงรัก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427903สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/05/6108.15-10.15GAB206อ.จงรักอ.พิชิต
024071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยา590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,15/05/6110.30-12.30GAB304อ.จงรักอ.พรเทพ
064031109ชีววิทยาเบื้องต้น600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,16/05/6110.30-12.30GAB108อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.จงรัก
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ580313901คอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,17/05/6113.30-15.30GAB304ผศ.สมคิดอ.จงรัก
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600316202ฟิสิกส์สะอาด อยู่เย็น, ,22/05/6108.15-10.15GAB304อ.ดร.สะอาดอ.จงรัก
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,22/05/6110.30-12.30GAB304อ.ปริญญาอ.จงรัก
024072327การส่งเสริมสุขภาพ590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,23/05/6110.30-12.30GAB304อ.จงรักอ.พิชิต
014111101หลักสถิติ590434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/05/6110.30-12.30GAB303ผศ.ยุทธชัยอ.จงรัก
034111101หลักสถิติ600434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/05/6110.30-12.30GAB303

อ.จำรูญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์580313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,15/05/6108.15-10.15GAB303อ.จำรูญอ.ดร.ฉลวย
024021103เคมีเบื้องต้น600315301ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6113.30-15.30GAB107อ.ดร.พงษ์เทพอ.จำรูญ
034021103เคมีเบื้องต้น600315302ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6113.30-15.30GAB107
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600315301ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6115.45-17.15GAB107อ.ดร.พงษ์เทพอ.จำรูญ
034021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600315302ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6115.45-17.15GAB107
014094201ทฤษฎีจำนวน570310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,17/05/6108.15-10.15GAB205รศ.ดร.อิสระอ.จำรูญ
014011306ฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,18/05/6110.30-12.30GAB206คุณเชาวฤทธิ์อ.จำรูญ
014031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,22/05/6115.45-17.15941อ.พัทธชัยอ.จำรูญ
024031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,22/05/6115.45-17.15941
014124704การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำรูญ จันทร์กุญชร, ,25/05/6108.15-10.15A310อ.จำรูญผศ.ดร.เสรี

อ.จุฬาลักษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,15/05/6110.30-12.30GAB308อ.จุฬาลักษณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
014512201อาหารไทย590420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,16/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.จุฬาลักษณ์
014122208ทฤษฎีการคำนวณ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,18/05/6113.30-15.30GAB306อ.จุฬาลักษณ์อ.อัมพวัน
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,22/05/6110.30-12.00844อ.ดร.ทัศนาอ.จุฬาลักษณ์
024024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี570315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6115.45-17.15943อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.จุฬาลักษณ์
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี580315201เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ไม่ระบุ,23/05/6108.15-09.45GAB106อ.ดร.ฉลวยอ.จุฬาลักษณ์
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี580315202เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ไม่ระบุ,23/05/6108.15-09.45GAB106
024071305โภชนาการสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,23/05/6110.30-12.30GAB205อ.ศศิธรอ.จุฬาลักษณ์

อ.ฉลวย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1590315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6115.45-17.15942อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ฉลวย

อ.ชนิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094504ทฤษฎีกราฟ580310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,15/05/6110.30-12.30GAB206อ.ดิเรกอ.ชนิดา
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม580429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,15/05/6113.30-15.30GAB308อ.ชนิดาอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,16/05/6113.30-15.30GAB305อ.ดร.ชาติทนงอ.ชนิดา
014033902ชีวสถิติ580425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,17/05/6108.15-10.15844อ.ดร.กิตติอ.ชนิดา
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ชาติทนง โพธิ์ดง,18/05/6110.30-12.30GAB305อ.กนกวรรณ มาอ.ชนิดา
014512202การถนอมอาหาร590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,22/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ชนิดา
014023727ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม580425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,23/05/6108.15-09.45936อ.ดร.ธนิตอ.ชนิดา

อ.ชื่นกมล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,17/05/6113.30-15.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.พิชชาภา
014021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/05/6115.45-17.15946อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ชื่นกมล
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,22/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.ดร.จิราพร ก
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,22/05/6110.30-12.30846อ.พิชิตอ.ชื่นกมล
014513208อาหารเอเซีย580420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,23/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.ดร.วชิราภรณ์
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590316201ฟิสิกส์จิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A405อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ชื่นกมล
014032401พันธุศาสตร์590315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,24/05/6108.15-10.15942อ.ดร.สุทธิดาอ.ชื่นกมล
024032401พันธุศาสตร์590315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,24/05/6108.15-10.15942

อ.ชุมพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/05/6108.15-10.15GAB204ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ชุมพล
014121305หลักการเขียนโปรแกรม600420401คณิตศาสตร์ชุมพล แพร่น่าน, ,16/05/6113.30-15.30GAB209อ.ชุมพลรศ.จักรกฤษณ์
014033109อนุกรมวิธาน580315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,17/05/6108.15-10.15946อ.พัทธชัยอ.ชุมพล
024033109อนุกรมวิธาน580315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,17/05/6108.15-10.15946
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ570315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,17/05/6113.30-15.30GAB303อ.ชุมพลอ.ดร.กฤษณะ
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590311101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A201อ.เผด็จการอ.ชุมพล
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590451101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A201
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24/05/6108.15-09.45844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ชุมพล
014123646การพานิชย์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,25/05/6108.15-10.15A301อ.มานิตย์อ.ชุมพล

อ.ฐิติพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513210อาหารท้องถิ่น580420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,15/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ฐิติพร
014512101ชีวเคมีทางโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,15/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.กานต์ธิดา
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ580420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,16/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.กิตติ
014032102สรีรวิทยาทั่วไป590425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,17/05/6110.30-12.30844อ.ดร.วารุณีอ.ฐิติพร
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,17/05/6115.45-17.15A401อ.ดร.วารุณีอ.ฐิติพร
044031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,17/05/6115.45-17.15A401
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6115.45-17.15944อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ฐิติพร
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6115.45-17.15944
034021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6115.45-17.15944
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,23/05/6108.15-10.15844อ.สุรพลอ.ฐิติพร
024123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590313902คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,23/05/6108.15-10.15844
014513101หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,24/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.ทัศนา

อ.ดร.กชกร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,15/05/6108.15-10.15941อ.ดร.กชกรรศ.ดร.สิงหเดช
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,15/05/6108.15-10.15941
034034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต580425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,15/05/6108.15-10.15941
014031602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,17/05/6115.45-17.15942อ.ดร.กชกรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014122202โครงสร้างข้อมูล580315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,18/05/6108.15-10.15GAB204อ.กฤษณ์อ.ดร.กชกร
014033903ชีวสารสนเทศ580425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,22/05/6113.30-15.30845อ.ดร.กชกรอ.กานต์ธิดา
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา570315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, รัชนี เพ็ชรช้าง,23/05/6108.15-10.15944อ.ดร.กชกรอ.วิศิษฎ์
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้น590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,23/05/6113.30-15.30844อ.ดร.กชกรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,24/05/6110.30-12.00845อ.ดร.กชกรผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

อ.ดร.กนกวรรณ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น580316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,15/05/6110.30-12.30GAB209อ.วิศิษฏ์อ.ดร.กนกวรรณ ก
024012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น590316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,15/05/6110.30-12.30GAB209
034074337การบริหารงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,16/05/6113.30-15.30GAB207ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.ดร.กนกวรรณ ก
014124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,17/05/6110.30-12.30GAB307อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.สะอาด
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,17/05/6115.45-17.15GAB205อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ศศิธร
024123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,17/05/6115.45-17.15GAB205
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590314001การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A204อ.วรินสินีอ.ดร.กนกวรรณ ก
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A204
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A204
014134901การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,22/05/6108.15-10.15GAB207อ.ดร.กนกวรรณ กอ.เผด็จการ
014094410การวิเคราะห์เชิงซ้อน580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,22/05/6113.30-15.30GAB307รศ.ดร.อิสระอ.ดร.กนกวรรณ ก

อ.ดร.กฤษณะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี570315202เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,16/05/6108.15-10.15GAB107อ.อัมพวันอ.ดร.กฤษณะ
014121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ570315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,17/05/6113.30-15.30GAB303อ.ชุมพลอ.ดร.กฤษณะ
014063801การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,22/05/6108.15-09.45GAB308อ.ดร.กฤษณะอ.สุนีย์
014062410กฎหมายสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,22/05/6110.30-12.30GAB106อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.กิตติวรรณ
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6108.15-10.15GAB303อ.วรินสินีอ.ดร.กฤษณะ
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6108.15-10.15GAB303
014031601จุลชีววิทยาทั่วไป600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,23/05/6113.30-15.00GAB204อ.ดร.วารุณีอ.ดร.กฤษณะ
024071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2600427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24/05/6110.30-12.00GAB205อ.ดร.ธนากรอ.ดร.กฤษณะ

อ.ดร.กิตติ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ580420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,16/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.กิตติ
014032601จุลชีววิทยา600420601อาหารและโภชนาการกิตติ เมืองตุ้ม, วันวิสาข์ พิระภาค,16/05/6113.30-15.30942อ.ดร.กิตติผศ.กฤดา
014033902ชีวสถิติ580425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,17/05/6108.15-10.15844อ.ดร.กิตติอ.ชนิดา
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ580315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6108.15-10.15942อ.ดร.กิตติอ.ดร.วีรศักดิ์
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ580315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6108.15-10.15942
024034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา570315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6115.45-17.15945อ.ดร.กิตติอ.พรเทพ
014023402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2590425201เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,24/05/6110.30-12.00844อ.ดร.พงษ์เทพอ.ดร.กิตติ

อ.ดร.กิตติวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014074337การบริหารงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,16/05/6113.30-15.30GAB205อ.ดร.กิตติวรรณอ.สุรพล
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,17/05/6110.30-12.30GAB205อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.สุทธิดา
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB207อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.สุภาพร
014062410กฎหมายสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,22/05/6110.30-12.30GAB106อ.ดร.กฤษณะอ.ดร.กิตติวรรณ
014063802การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,22/05/6113.30-15.00GAB308อ.พุทธดีอ.ดร.กิตติวรรณ
014072327การส่งเสริมสุขภาพ590427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB303อ.ดร.กิตติวรรณผศ.ดร.พรทิพพา
014073415วิทยาการระบาด590427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,23/05/6113.30-15.30GAB303อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.นภาภรณ์

อ.ดร.จิราพร ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021301เคมีอินทรีย์600425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,17/05/6108.15-10.15GAB207อ.ดร.จิราพร กอ.นารีวรรณ
044121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,17/05/6113.30-15.30GAB306อ.กฤษณ์อ.ดร.จิราพร ก
014021304ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์600425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,18/05/6113.30-15.00936อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.สุทธิดา
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,22/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.ดร.จิราพร ก
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,22/05/6110.30-12.30942อ.อนุชาอ.ดร.จิราพร ก
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590318101ภาษาเกาหลีจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A403อ.ดร.จิราพร กอ.สุทธิพันธุ์
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590444201การพัฒนาชุมชนธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A403
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590448401การจัดการวัฒนธรรมธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A403
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A403
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน590315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,23/05/6113.30-15.30944อ.ดร.จิราพร กอ.อนุชา
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน590315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,23/05/6113.30-15.30944

อ.ดร.จิราภรณ์ นิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม580429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,15/05/6113.30-15.30GAB308อ.ชนิดาอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
064031109ชีววิทยาเบื้องต้น600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,16/05/6110.30-12.30GAB108อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.จงรัก
054031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์จิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,17/05/6115.45-17.15941อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.ภาคภูมิ
064031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,17/05/6115.45-17.15941
014511202หลักการประกอบอาหาร600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,18/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014032202พฤกษศาสตร์590425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,22/05/6113.30-15.30846อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.สุทธิพันธุ์
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา570315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, รัชนี เพ็ชรช้าง,23/05/6108.15-10.15943ผศ.ดร.รัชนีอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช580425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,24/05/6113.30-15.30846อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.พิชชาภา

อ.ดร.ฉลวย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์580313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,15/05/6108.15-10.15GAB303อ.จำรูญอ.ดร.ฉลวย
014021103เคมีเบื้องต้น590316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,16/05/6113.30-15.30GAB106อ.ดร.ฉลวยอ.มานิตย์
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น590316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,16/05/6115.45-17.15GAB106อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.สะอาด
024094201ทฤษฎีจำนวน570310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,17/05/6108.15-10.15GAB206ผศ.ไชยยาอ.ดร.ฉลวย
014124609ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์580429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,18/05/6108.15-10.15844ผศ.สมคิดอ.ดร.ฉลวย
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี580315201เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ไม่ระบุ,23/05/6108.15-09.45GAB106อ.ดร.ฉลวยอ.จุฬาลักษณ์
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี580315202เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ไม่ระบุ,23/05/6108.15-09.45GAB106

อ.ดร.ชาติทนง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,16/05/6110.30-12.30GAB206อ.ศศิธรอ.ดร.ชาติทนง
014063407การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,16/05/6113.30-15.30GAB305อ.ดร.ชาติทนงอ.ชนิดา
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ580420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,17/05/6110.30-12.30GAB308อ.วรินสินีอ.ดร.ชาติทนง
034073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB209รศ.จักรกฤษณ์อ.ดร.ชาติทนง
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6113.30-15.30GAB204อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.ชาติทนง
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,22/05/6110.30-12.30GAB303อ.ดร.ชาติทนงอ.ศศิธร
024093201ทฤษฎีเซต590310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,24/05/6110.30-12.30GAB306อ.วิไลวรรณอ.ดร.ชาติทนง
014063212มลพิษทางอากาศและการควบคุม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,24/05/6113.30-15.30GAB305อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.ธนิต

อ.ดร.ณัฐกฤตา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024022307เคมีอินทรีย์ 1590315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,15/05/6110.30-12.30GAB205อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.พุทธดี
034022307เคมีอินทรีย์ 1590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,15/05/6110.30-12.30GAB205
014022626เคมีวิเคราะห์ 2590315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,15/05/6113.30-15.30GAB204อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,17/05/6110.30-12.30GAB303รศ.ดร.อิสระอ.ดร.ณัฐกฤตา
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อิสระ อินจันทร์, ,17/05/6110.30-12.30GAB303
014063421การจัดการขยะและของเสียอันตราย580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,18/05/6110.30-12.30GAB307อ.ดร.สุภาพรอ.ดร.ณัฐกฤตา
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6108.15-10.15942อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ดร.สุทธิดา
024024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี570315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6115.45-17.15943อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.จุฬาลักษณ์
024022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1590315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6115.45-17.15943อ.ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.รัชนี
034022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6115.45-17.15943

อ.ดร.ทัศนา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440101ภาษาไทยทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A405อ.ดร.ทัศนาอ.กฤษณ์
164000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A405
194000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A405
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,17/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.ทัศนา
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600315202เคมีพัทธชัย ปิ่นนาค, ,17/05/6115.45-17.15A311อ.พัทธชัยอ.ดร.ทัศนา
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,22/05/6110.30-12.00844อ.ดร.ทัศนาอ.จุฬาลักษณ์
014033106นิเวศวิทยา580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ พิระภาค, ,22/05/6113.30-15.30942อ.พัทธชัยอ.ดร.ทัศนา
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว580310801พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,23/05/6108.15-09.45GAB204อ.ดร.ทัศนาอ.ดิเรก
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว580310802พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,23/05/6108.15-09.45GAB204
014513101หลักการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,24/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.ทัศนา
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา580315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,24/05/6110.30-12.00942ผศ.ดร.รัชนีอ.ดร.ทัศนา
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา580315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,24/05/6110.30-12.00942

อ.ดร.ธนากร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,16/05/6110.30-12.30GAB107อ.ดร.วารุณีอ.ดร.ธนากร
044031109ชีววิทยาเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,16/05/6110.30-12.30GAB107
034073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,17/05/6110.30-12.30GAB209อ.ดร.ธนากรอ.ดร.เอมอร
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB205อ.ดร.ธนากรอ.ปริญญา
014031304สัตววิทยา600315301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,22/05/6108.15-10.15GAB106อ.ดร.สิริวดีอ.ดร.ธนากร
024031304สัตววิทยา600315302ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,22/05/6108.15-10.15GAB106
024013303ไฟฟ้าและพลังงาน590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,22/05/6113.30-15.30GAB205อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.ธนากร
024071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2600427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24/05/6110.30-12.00GAB205อ.ดร.ธนากรอ.ดร.กฤษณะ
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,24/05/6113.30-15.30GAB303รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.ธนากร

อ.ดร.ธนิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023706เคมีอุตสาหกรรม580425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,15/05/6110.30-12.30GAB305อ.ดร.ธนิตอ.มานิตย์
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600462201บริหารงานก่อสร้างพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,17/05/6110.30-12.00943อ.ดร.ธนิตผศ.ดร.รัชนี
024122202โครงสร้างข้อมูล600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,18/05/6108.15-10.15GAB205ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.ธนิต
014023727ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม580425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,23/05/6108.15-09.45936อ.ดร.ธนิตอ.ชนิดา
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590318201นาฏศิลป์ธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A205อ.ดร.ธนิตอ.พรเทพ
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590420601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A205
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590443521ดนตรีสากลจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A205
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี570315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,23/05/6113.30-15.30946อ.ดร.ธนิตอ.โสภณ
024024707พลังงานทดแทนทางเคมี570315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,23/05/6113.30-15.30946
024091106แคลคูลัสเบื้องต้น590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวรินสินี จันทะคุณ, ,24/05/6108.15-10.15GAB304อ.วรินสินีอ.ดร.ธนิต
014063212มลพิษทางอากาศและการควบคุม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,24/05/6113.30-15.30GAB305อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.ธนิต

อ.ดร.นภาภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024094504ทฤษฎีกราฟ580310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,15/05/6110.30-12.30GAB207อ.ดร.นภาภรณ์อ.พิชชาภา
034094504ทฤษฎีกราฟ580420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,15/05/6110.30-12.30GAB207
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,15/05/6113.30-15.30GAB307อ.ดร.นภาภรณ์อ.ธันยบูรณ์
014021111หลักเคมี 2600315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,16/05/6113.30-15.30GAB204อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ดร.นภาภรณ์
024021111หลักเคมี 2600315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,16/05/6113.30-15.30GAB204
034021111หลักเคมี 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,16/05/6113.30-15.30GAB204
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590314002การศึกษาปฐมวัยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.1510310อ.ดร.นภาภรณ์อ.สุรพล
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.1510310
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310202ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.1510310
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590310401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6113.30-15.30GAB204อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.ชาติทนง
014073415วิทยาการระบาด590427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,23/05/6113.30-15.30GAB303อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.นภาภรณ์

อ.ดร.พงษ์ศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/05/6108.15-10.15GAB205อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.สมคิด
024072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1590427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,15/05/6113.30-15.30GAB304อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.สิริวดี
034073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,16/05/6110.30-12.30GAB207อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.วีรศักดิ์
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,17/05/6113.30-15.30GAB309อ.ดิเรกอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014063504การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,18/05/6113.30-15.30GAB307อ.พุทธดีอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014071305โภชนาการสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,23/05/6110.30-12.30GAB204อ.ดร.พงษ์ศักดิ์รศ.จักรกฤษณ์
024073415วิทยาการระบาด590427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,23/05/6113.30-15.30GAB304อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.วรวุฒิ

อ.ดร.พงษ์เทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,15/05/6108.15-09.45GAB304อ.ดร.พงษ์เทพผศ.ดร.พรทิพพา
024021103เคมีเบื้องต้น600315301ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6113.30-15.30GAB107อ.ดร.พงษ์เทพอ.จำรูญ
034021103เคมีเบื้องต้น600315302ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6113.30-15.30GAB107
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600315301ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6115.45-17.15GAB107อ.ดร.พงษ์เทพอ.จำรูญ
034021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600315302ชีววิทยาพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,16/05/6115.45-17.15GAB107
014023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2590425201เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,17/05/6108.15-10.15GAB304อ.ดร.พงษ์เทพอ.พิชิต
024011306ฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,18/05/6110.30-12.30GAB207รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.พงษ์เทพ
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,22/05/6115.45-17.15วทอ208อ.ดร.พงษ์เทพอ.นารีวรรณ
014023402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2590425201เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,24/05/6110.30-12.00844อ.ดร.พงษ์เทพอ.ดร.กิตติ

อ.ดร.พันธุ์ทิพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021116เคมีสำหรับวิศวกร600462201บริหารงานก่อสร้างพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,15/05/6108.15-10.15GAB305อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สะอาด
014022307เคมีอินทรีย์ 1590315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,15/05/6110.30-12.30GAB204อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.วิไลวรรณ
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี570315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,16/05/6108.15-10.15GAB106อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ปริญญา
014023202เคมีอนินทรีย์ 2580315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,17/05/6110.30-12.30GAB206อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สุภาพร
024023202เคมีอนินทรีย์ 2580315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,17/05/6110.30-12.30GAB206
034023202เคมีอนินทรีย์ 2580425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,17/05/6110.30-12.30GAB206
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,18/05/6113.30-15.30845อ.พิชชาภาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,18/05/6115.45-17.15945อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.สุทธิพันธุ์
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,18/05/6115.45-17.15945
034023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,18/05/6115.45-17.15945
024021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน ไมตรัตน์, ,22/05/6108.15-10.15943อ.อัมพวันอ.ดร.พันธุ์ทิพย์

อ.ดร.พีระพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,15/05/6113.30-15.00GAB107อ.กนกวรรณ มาอ.ดร.พีระพล
024074337การบริหารงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,16/05/6113.30-15.30GAB206อ.ศศิธรอ.ดร.พีระพล
014124707เว็บเทคโนโลยี580429701เทคโนโลยีสารสนเทศพีระพล ขุนอาสา, ,17/05/6110.30-12.30GAB305อ.ดร.พีระพลอ.ปริญญา
024124707เว็บเทคโนโลยี590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,17/05/6110.30-12.30GAB305
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590312802การประถมศึกษาดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6108.15-10.15A802อ.ดิเรกอ.ดร.พีระพล
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590433601เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6108.15-10.15A802
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6108.15-10.15A802
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,22/05/6110.30-12.30GAB307อ.วิไลวรรณอ.ดร.พีระพล
014092403แคลคูลัส 2600425301ชีววิทยาอิสระ อินจันทร์, ,22/05/6113.30-15.30GAB207อ.ดร.สะอาดอ.ดร.พีระพล
014063901สัมมนาสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,23/05/6108.15-09.45GAB305อ.ปริญญาอ.ดร.พีระพล

อ.ดร.ภาคภูมิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081601ฟุตบอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6108.15-09.45845อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.วันวิสาข์
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ580134921บริหารธุรกิจ(การตลาด)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6113.30-15.30A305อ.ดร.ภาคภูมิอ.พรเทพ
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ580166511เทคโนโลยีอุตสาหการภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6113.30-15.30A305
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590315302ชีววิทยาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6113.30-15.30A305
124000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440201ภาษาอังกฤษภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6113.30-15.30A305
054031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์จิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,17/05/6115.45-17.15941อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.ภาคภูมิ
064031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,17/05/6115.45-17.15941
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,22/05/6110.30-12.30GAB306อ.ดร.ภาคภูมิอ.สุนีย์
014081301จิตวิทยาการกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,23/05/6108.15-09.45A204อ.ดร.ภาคภูมิอ.อนุชา
014083106การจัดการแข่งขันกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,23/05/6113.30-15.00GAB307อ.ดร.ภาคภูมิอ.นารีวรรณ
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24/05/6108.15-09.45844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ชุมพล

อ.ดร.วชิราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024022626เคมีวิเคราะห์ 2590315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,15/05/6113.30-15.30GAB205อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พัทธชัย
034022626เคมีวิเคราะห์ 2590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,15/05/6113.30-15.30GAB205
024022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2590315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,16/05/6115.45-17.15943อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พิชิต
034022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,16/05/6115.45-17.15943
014092501เรขาคณิตเบื้องต้น600310401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,17/05/6113.30-15.30GAB307อ.วรินสินีอ.ดร.วชิราภรณ์
014021303ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/05/6115.45-17.15946อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ชื่นกมล
014513208อาหารเอเซีย580420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,23/05/6108.15-10.15คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.ดร.วชิราภรณ์
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590316201ฟิสิกส์จิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A405อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ชื่นกมล
014021302เคมีอินทรีย์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,24/05/6113.30-15.00GAB204อ.ดร.วชิราภรณ์ผศ.ดร.พรทิพพา

อ.ดร.วรวุฒิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081602บาสเกตบอล 1580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,15/05/6110.30-12.00844อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.รัชนี
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590310401คณิตศาสตร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6113.30-15.301023อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.ราตรี
174000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590466511เทคโนโลยีอุตสาหการวรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6113.30-15.301023
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,22/05/6113.30-15.00GAB306อ.ดร.วรวุฒิผศ.ดร.ศรัณยู
034083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,23/05/6108.15-09.45GAB205อ.ดร.วรวุฒิอ.มานิตย์
024073415วิทยาการระบาด590427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,23/05/6113.30-15.30GAB304อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.วรวุฒิ
034032401พันธุศาสตร์590451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,24/05/6108.15-10.15943อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.วรวุฒิ
014124203ปัญญาประดิษฐ์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,24/05/6113.30-15.30845ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.วรวุฒิ

อ.ดร.วันวิสาข์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1590427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,15/05/6113.30-15.30GAB303รศ.จักรกฤษณ์อ.ดร.วันวิสาข์
014081601ฟุตบอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6108.15-09.45845อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.วันวิสาข์
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,17/05/6110.30-12.30GAB207รศ.จักรกฤษณ์อ.ดร.วันวิสาข์
014033107วิวัฒนาการ580315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,18/05/6110.30-12.30942อ.ดร.วันวิสาข์อ.พรเทพ
024033107วิวัฒนาการ580315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,18/05/6110.30-12.30942
024033106นิเวศวิทยา580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ พิระภาค, ,22/05/6113.30-15.30943อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
034032401พันธุศาสตร์590451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,24/05/6108.15-10.15943อ.ดร.วันวิสาข์อ.ดร.วรวุฒิ

อ.ดร.วารุณี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,15/05/6113.30-15.30GAB206ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.วารุณี
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,16/05/6110.30-12.30GAB107อ.ดร.วารุณีอ.ดร.ธนากร
044031109ชีววิทยาเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,16/05/6110.30-12.30GAB107
014032102สรีรวิทยาทั่วไป590425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,17/05/6110.30-12.30844อ.ดร.วารุณีอ.ฐิติพร
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,17/05/6115.45-17.15A401อ.ดร.วารุณีอ.ฐิติพร
044031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,17/05/6115.45-17.15A401
014122105การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,18/05/6108.15-10.15GAB207อ.นารีวรรณอ.ดร.วารุณี
014113106สถิติเพื่อการวิจัย580420601อาหารและโภชนาการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,22/05/6113.30-15.30GAB206ผศ.ยุทธชัยอ.ดร.วารุณี
014031601จุลชีววิทยาทั่วไป600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกชกร ลาภมาก, ,23/05/6113.30-15.00GAB204อ.ดร.วารุณีอ.ดร.กฤษณะ

อ.ดร.วีรศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,16/05/6110.30-12.30GAB207อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.วีรศักดิ์
014021111หลักเคมี 2600315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,16/05/6113.30-15.30GAB204อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ดร.นภาภรณ์
024021111หลักเคมี 2600315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,16/05/6113.30-15.30GAB204
034021111หลักเคมี 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,16/05/6113.30-15.30GAB204
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1600310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,17/05/6110.30-12.30GAB304ผศ.ไชยยาอ.ดร.วีรศักดิ์
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,18/05/6108.15-10.15GAB303อ.มานิตย์อ.ดร.วีรศักดิ์
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6115.45-17.15944อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ฐิติพร
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6115.45-17.15944
034021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/05/6115.45-17.15944
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ580315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6108.15-10.15942อ.ดร.กิตติอ.ดร.วีรศักดิ์
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ580315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6108.15-10.15942
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1590315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,23/05/6115.45-17.15942อ.ดร.วีรศักดิ์อ.ฉลวย

อ.ดร.สะอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021116เคมีสำหรับวิศวกร600462201บริหารงานก่อสร้างพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,15/05/6108.15-10.15GAB305อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สะอาด
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น590316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,16/05/6115.45-17.15GAB106อ.ดร.ฉลวยอ.ดร.สะอาด
014124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,17/05/6110.30-12.30GAB307อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.สะอาด
014092601พีชคณิตเชิงเส้น590310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,18/05/6110.30-12.30GAB204อ.ดร.สะอาดอ.พิชิต
034092601พีชคณิตเชิงเส้น590420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,18/05/6110.30-12.30GAB204
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600316202ฟิสิกส์สะอาด อยู่เย็น, ,22/05/6108.15-10.15GAB304อ.ดร.สะอาดอ.จงรัก
014092403แคลคูลัส 2600425301ชีววิทยาอิสระ อินจันทร์, ,22/05/6113.30-15.30GAB207อ.ดร.สะอาดอ.ดร.พีระพล
014091201หลักการคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/05/6108.15-10.15GAB305อ.ดร.สะอาดอ.ดร.สุภาพร

อ.ดร.สิริวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024072215การพัฒนาอนามัยชุมชน 1590427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,15/05/6113.30-15.30GAB304อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.ดร.สิริวดี
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น600315201เคมีวารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,16/05/6110.30-12.30GAB106อ.ดร.สิริวดีผศ.ดร.ศรัณยู
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น600315202เคมีวารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,16/05/6110.30-12.30GAB106
054031109ชีววิทยาเบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์วารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย,16/05/6110.30-12.30GAB106
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์สิริวดี พรหมน้อย, ,17/05/6108.15-10.15GAB305อ.ดร.สิริวดีอ.กนกวรรณ มา
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600315201เคมีสิริวดี พรหมน้อย, ,17/05/6115.45-17.15A310อ.ดร.สิริวดีอ.กานต์ธิดา
014031304สัตววิทยา600315301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,22/05/6108.15-10.15GAB106อ.ดร.สิริวดีอ.ดร.ธนากร
024031304สัตววิทยา600315302ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,22/05/6108.15-10.15GAB106
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6115.45-17.15GAB106อ.กนกวรรณ มาอ.ดร.สิริวดี
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6115.45-17.15GAB106

อ.ดร.สุทธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,15/05/6113.30-15.30GAB207อ.เผด็จการอ.ดร.สุทธิดา
014033501เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา580425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,16/05/6110.30-12.30844อ.ดร.สุทธิดาอ.พิชชาภา
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,17/05/6110.30-12.30GAB205อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.สุทธิดา
014513304การดำเนินงานด้านอาหารและบริการ580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,18/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.สุทธิดา
024513304การดำเนินงานด้านอาหารและบริการ590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,18/05/6110.30-12.30คหกรรม1
014021304ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์600425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,18/05/6113.30-15.00936อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.สุทธิดา
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,22/05/6108.15-10.15942อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.ดร.สุทธิดา
014032401พันธุศาสตร์590315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,24/05/6108.15-10.15942อ.ดร.สุทธิดาอ.ชื่นกมล
024032401พันธุศาสตร์590315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,24/05/6108.15-10.15942

อ.ดร.สุภาพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,15/05/6113.30-15.30GAB209อ.สุนีย์อ.ดร.สุภาพร
014062401การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,16/05/6108.15-10.15GAB108อ.ดร.สุภาพรอ.สุนีย์
014023202เคมีอนินทรีย์ 2580315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,17/05/6110.30-12.30GAB206อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ดร.สุภาพร
024023202เคมีอนินทรีย์ 2580315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,17/05/6110.30-12.30GAB206
034023202เคมีอนินทรีย์ 2580425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,17/05/6110.30-12.30GAB206
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB207อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.สุภาพร
014063421การจัดการขยะและของเสียอันตราย580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,18/05/6110.30-12.30GAB307อ.ดร.สุภาพรอ.ดร.ณัฐกฤตา
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,18/05/6113.30-15.30GAB304รศ.ดร.อิสระอ.ดร.สุภาพร
014063209มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,23/05/6108.15-10.15GAB107อ.ดร.สุภาพรผศ.ดร.ศรัณยู
014091201หลักการคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/05/6108.15-10.15GAB305อ.ดร.สะอาดอ.ดร.สุภาพร

อ.ดร.เอมอร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012103กลศาสตร์ 1580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,15/05/6108.15-10.15GAB207อ.ดร.เอมอรผศ.กฤดา
014011305ฟิสิกส์ 1600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ไม่ระบุ,16/05/6113.30-15.30GAB303อ.ดร.เอมอรผศ.ยุทธชัย
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,16/05/6115.45-17.15GAB204อ.ดร.เอมอรอ.วิไลวรรณ
034073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,17/05/6110.30-12.30GAB209อ.ดร.ธนากรอ.ดร.เอมอร
014012101ทัศนศาสตร์580316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,23/05/6113.30-15.30GAB306อ.ดร.เอมอรผศ.ดร.ณิชารีย์
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,23/05/6115.45-17.15GAB107อ.ดร.เอมอรอ.วิไลวรรณ
024091201หลักการคณิตศาสตร์600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไชยยา แซ่ยับ, ,24/05/6108.15-10.15GAB306ผศ.ไชยยาอ.ดร.เอมอร

อ.ดิเรก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094504ทฤษฎีกราฟ580310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,15/05/6110.30-12.30GAB206อ.ดิเรกอ.ชนิดา
024011305ฟิสิกส์ 1600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,16/05/6113.30-15.30GAB304รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดิเรก
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,17/05/6113.30-15.30GAB309อ.ดิเรกอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590312802การประถมศึกษาดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6108.15-10.15A802อ.ดิเรกอ.ดร.พีระพล
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590433601เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6108.15-10.15A802
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6108.15-10.15A802
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590310402คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6113.30-15.30GAB205อ.ดิเรกอ.ปริญญา
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว580310801พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,23/05/6108.15-09.45GAB204อ.ดร.ทัศนาอ.ดิเรก
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว580310802พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,23/05/6108.15-09.45GAB204
024111101หลักสถิติ600433601เศรษฐศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,24/05/6110.30-12.30GAB304อ.ดิเรกอ.สุนีย์
044111101หลักสถิติ600434951การจัดการธุรกิจบริการดิเรก บัวหลวง, ,24/05/6110.30-12.30GAB304
014124304เกมส์และการจำลอง590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปโสภณ วิริยะรัตนกุล, ,25/05/6108.15-10.15A302อ.โสภณอ.ดิเรก

อ.ธันยบูรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024012103กลศาสตร์ 1580310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,15/05/6108.15-10.15GAB209อ.ธันยบูรณ์ผศ.ไชยยา
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,15/05/6113.30-15.30GAB307อ.ดร.นภาภรณ์อ.ธันยบูรณ์
014013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์580316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,18/05/6115.45-17.15GAB106อ.ธันยบูรณ์อ.เผด็จการ
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6110.30-12.30GAB205อ.ธันยบูรณ์อ.กฤษณ์
064011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6110.30-12.30GAB205
024013303ไฟฟ้าและพลังงาน590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,22/05/6113.30-15.30GAB205อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.ธนากร
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น570316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB305อ.ธันยบูรณ์ผศ.ไชยยา
024011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,24/05/6113.30-15.30GAB304อ.ธันยบูรณ์อ.ศศิธร

อ.นารีวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,15/05/6110.30-12.30845อ.นารีวรรณผศ.ยุทธชัย
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6113.30-15.301024อ.กานต์ธิดาอ.นารีวรรณ
144000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590462201บริหารงานก่อสร้างวรวุฒิ ธุวะคำ, ,16/05/6113.30-15.301024
014021301เคมีอินทรีย์600425301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,17/05/6108.15-10.15GAB207อ.ดร.จิราพร กอ.นารีวรรณ
014122105การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,18/05/6108.15-10.15GAB207อ.นารีวรรณอ.ดร.วารุณี
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,22/05/6115.45-17.15วทอ208อ.ดร.พงษ์เทพอ.นารีวรรณ
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600425301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB106อ.กนกวรรณ มาอ.นารีวรรณ
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,23/05/6110.30-12.30GAB106
014083106การจัดการแข่งขันกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,23/05/6113.30-15.00GAB307อ.ดร.ภาคภูมิอ.นารีวรรณ

อ.ปริญญา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี570315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,16/05/6108.15-10.15GAB106อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ปริญญา
014124707เว็บเทคโนโลยี580429701เทคโนโลยีสารสนเทศพีระพล ขุนอาสา, ,17/05/6110.30-12.30GAB305อ.ดร.พีระพลอ.ปริญญา
024124707เว็บเทคโนโลยี590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,17/05/6110.30-12.30GAB305
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB205อ.ดร.ธนากรอ.ปริญญา
024092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590310402คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,18/05/6113.30-15.30GAB205อ.ดิเรกอ.ปริญญา
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,22/05/6110.30-12.30GAB304อ.ปริญญาอ.จงรัก
014013303ไฟฟ้าและพลังงาน590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,22/05/6113.30-15.30GAB204รศ.ดร.สิงหเดชอ.ปริญญา
014063901สัมมนาสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,23/05/6108.15-09.45GAB305อ.ปริญญาอ.ดร.พีระพล

อ.พรเทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024071501อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยา590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,15/05/6110.30-12.30GAB304อ.จงรักอ.พรเทพ
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ580134921บริหารธุรกิจ(การตลาด)ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6113.30-15.30A305อ.ดร.ภาคภูมิอ.พรเทพ
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ580166511เทคโนโลยีอุตสาหการภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6113.30-15.30A305
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590315302ชีววิทยาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6113.30-15.30A305
124000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440201ภาษาอังกฤษภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,16/05/6113.30-15.30A305
034121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,17/05/6113.30-15.30GAB305อ.พรเทพอ.สุนีย์
014033107วิวัฒนาการ580315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,18/05/6110.30-12.30942อ.ดร.วันวิสาข์อ.พรเทพ
024033107วิวัฒนาการ580315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,18/05/6110.30-12.30942
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590318201นาฏศิลป์ธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A205อ.ดร.ธนิตอ.พรเทพ
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590420601อาหารและโภชนาการธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A205
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590443521ดนตรีสากลจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A205
024034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา570315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6115.45-17.15945อ.ดร.กิตติอ.พรเทพ

อ.พัทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024022626เคมีวิเคราะห์ 2590315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,15/05/6113.30-15.30GAB205อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พัทธชัย
034022626เคมีวิเคราะห์ 2590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,15/05/6113.30-15.30GAB205
014031102ชีววิทยา 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,16/05/6110.30-12.30GAB204อ.พัทธชัยอ.เผด็จการ
024031102ชีววิทยา 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,16/05/6110.30-12.30GAB204
034031102ชีววิทยา 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค, ,16/05/6110.30-12.30GAB204
014033109อนุกรมวิธาน580315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,17/05/6108.15-10.15946อ.พัทธชัยอ.ชุมพล
024033109อนุกรมวิธาน580315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,17/05/6108.15-10.15946
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น600315202เคมีพัทธชัย ปิ่นนาค, ,17/05/6115.45-17.15A311อ.พัทธชัยอ.ดร.ทัศนา
014033106นิเวศวิทยา580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวันวิสาข์ พิระภาค, ,22/05/6113.30-15.30942อ.พัทธชัยอ.ดร.ทัศนา
014031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,22/05/6115.45-17.15941อ.พัทธชัยอ.จำรูญ
024031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,22/05/6115.45-17.15941
014034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา570315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,23/05/6115.45-17.15944อ.พัทธชัยผศ.ดร.ราตรี
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,24/05/6110.30-12.30846อ.พิชิตอ.พัทธชัย

อ.พิชชาภา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024094504ทฤษฎีกราฟ580310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,15/05/6110.30-12.30GAB207อ.ดร.นภาภรณ์อ.พิชชาภา
034094504ทฤษฎีกราฟ580420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,15/05/6110.30-12.30GAB207
014033501เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา580425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,16/05/6110.30-12.30844อ.ดร.สุทธิดาอ.พิชชาภา
134000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440202ภาษาอังกฤษพิชชาภา คนธสิงห์, ,16/05/6113.30-15.30A203อ.พิชชาภาอ.โสภณ
154000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศพิชชาภา คนธสิงห์, ,16/05/6113.30-15.30A203
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร600420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,17/05/6113.30-15.30คหกรรม1อ.ชื่นกมลอ.พิชชาภา
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.15นิเทศผศ.ยุทธชัยอ.พิชชาภา
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590435901นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.15นิเทศ
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590436001นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.15นิเทศ
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310201ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.15นิเทศ
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,18/05/6113.30-15.30845อ.พิชชาภาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014081507เทนนิส600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24/05/6108.15-09.45846อ.พิชชาภาอ.โสภณ
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช580425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,24/05/6113.30-15.30846อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.พิชชาภา

อ.พิชิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073336อนามัยสิ่งแวดล้อม580427903สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,15/05/6108.15-10.15GAB206อ.จงรักอ.พิชิต
024022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2590315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,16/05/6115.45-17.15943อ.ดร.วชิราภรณ์อ.พิชิต
034022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,16/05/6115.45-17.15943
014023401เคมีเชิงฟิสิกส์ 2590425201เคมีพงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,17/05/6108.15-10.15GAB304อ.ดร.พงษ์เทพอ.พิชิต
014092601พีชคณิตเชิงเส้น590310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,18/05/6110.30-12.30GAB204อ.ดร.สะอาดอ.พิชิต
034092601พีชคณิตเชิงเส้น590420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,18/05/6110.30-12.30GAB204
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,22/05/6110.30-12.30846อ.พิชิตอ.ชื่นกมล
024072327การส่งเสริมสุขภาพ590427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,23/05/6110.30-12.30GAB304อ.จงรักอ.พิชิต
014132701เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,24/05/6110.30-12.30846อ.พิชิตอ.พัทธชัย

อ.พุทธดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024022307เคมีอินทรีย์ 1590315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,15/05/6110.30-12.30GAB205อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.พุทธดี
034022307เคมีอินทรีย์ 1590425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,15/05/6110.30-12.30GAB205
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,16/05/6110.30-12.30GAB205ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.พุทธดี
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,16/05/6115.45-17.15GAB205คุณเชาวฤทธิ์อ.พุทธดี
014063504การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,18/05/6113.30-15.30GAB307อ.พุทธดีอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พุทธดี อุบลสุข, ,22/05/6110.30-12.30GAB206อ.พุทธดีผศ.ดร.ณิชารีย์
014063802การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,22/05/6113.30-15.00GAB308อ.พุทธดีอ.ดร.กิตติวรรณ
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พุทธดี อุบลสุข, ,22/05/6115.45-17.15GAB206อ.พุทธดีอ.สุรพล
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,23/05/6115.45-17.15GAB108อ.วิศิษฏ์อ.พุทธดี

อ.มานิตย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023706เคมีอุตสาหกรรม580425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,15/05/6110.30-12.30GAB305อ.ดร.ธนิตอ.มานิตย์
014021103เคมีเบื้องต้น590316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,16/05/6113.30-15.30GAB106อ.ดร.ฉลวยอ.มานิตย์
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,18/05/6108.15-10.15GAB303อ.มานิตย์อ.ดร.วีรศักดิ์
014081603วอลเลย์บอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,22/05/6110.30-12.00845ผศ.ดร.เสรีอ.มานิตย์
014123639คอมพิวเตอร์กราฟิก580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,22/05/6113.30-15.30844อ.อนุชาอ.มานิตย์
034083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,23/05/6108.15-09.45GAB205อ.ดร.วรวุฒิอ.มานิตย์
014123646การพานิชย์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,25/05/6108.15-10.15A301อ.มานิตย์อ.ชุมพล

อ.วรินสินี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ580420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,17/05/6110.30-12.30GAB308อ.วรินสินีอ.ดร.ชาติทนง
014092501เรขาคณิตเบื้องต้น600310401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,17/05/6113.30-15.30GAB307อ.วรินสินีอ.ดร.วชิราภรณ์
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590314001การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A204อ.วรินสินีอ.ดร.กนกวรรณ ก
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A204
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A204
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600462201บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB205อ.กนกวรรณ มาอ.วรินสินี
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB205
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6108.15-10.15GAB303อ.วรินสินีอ.ดร.กฤษณะ
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6108.15-10.15GAB303
014092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6110.30-12.30GAB107อ.วรินสินีผศ.ดร.ณิชารีย์
024092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6110.30-12.30GAB107
024091106แคลคูลัสเบื้องต้น590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวรินสินี จันทะคุณ, ,24/05/6108.15-10.15GAB304อ.วรินสินีอ.ดร.ธนิต

อ.วิศิษฎ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา580313901คอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,17/05/6108.15-10.15GAB303ผศ.สมคิดอ.วิศิษฎ์
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา570315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, รัชนี เพ็ชรช้าง,23/05/6108.15-10.15944อ.ดร.กชกรอ.วิศิษฎ์

อ.วิศิษฏ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น580316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,15/05/6110.30-12.30GAB209อ.วิศิษฏ์อ.ดร.กนกวรรณ ก
024012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น590316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,15/05/6110.30-12.30GAB209
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,15/05/6113.30-15.00GAB106อ.วิศิษฏ์อ.สุรพล
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6110.30-12.30GAB204อ.วิศิษฏ์อ.สุรพล
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600462201บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6110.30-12.30GAB204
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB204อ.วิศิษฏ์อ.กฤษณ์
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB204
064011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6115.45-17.15GAB204
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,23/05/6115.45-17.15GAB108อ.วิศิษฏ์อ.พุทธดี

อ.วิไลวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022307เคมีอินทรีย์ 1590315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,15/05/6110.30-12.30GAB204อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.วิไลวรรณ
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,16/05/6115.45-17.15GAB204อ.ดร.เอมอรอ.วิไลวรรณ
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205อ.วิไลวรรณอ.อนุชา
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590312801การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600316201ฟิสิกส์สะอาด อยู่เย็น, ,22/05/6108.15-10.15GAB303อ.วิไลวรรณอ.ศศิธร
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,22/05/6110.30-12.30GAB307อ.วิไลวรรณอ.ดร.พีระพล
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,23/05/6115.45-17.15GAB107อ.ดร.เอมอรอ.วิไลวรรณ
014091106แคลคูลัสเบื้องต้น590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/05/6108.15-10.15GAB303ผศ.ยุทธชัยอ.วิไลวรรณ
024093201ทฤษฎีเซต590310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,24/05/6110.30-12.30GAB306อ.วิไลวรรณอ.ดร.ชาติทนง

อ.ศศิธร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,16/05/6110.30-12.30GAB206อ.ศศิธรอ.ดร.ชาติทนง
024074337การบริหารงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,16/05/6113.30-15.30GAB206อ.ศศิธรอ.ดร.พีระพล
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,17/05/6115.45-17.15GAB205อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ศศิธร
024123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,17/05/6115.45-17.15GAB205
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600316201ฟิสิกส์สะอาด อยู่เย็น, ,22/05/6108.15-10.15GAB303อ.วิไลวรรณอ.ศศิธร
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,22/05/6110.30-12.30GAB303อ.ดร.ชาติทนงอ.ศศิธร
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,23/05/6108.15-10.15GAB304รศ.ดร.อิสระอ.ศศิธร
024071305โภชนาการสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,23/05/6110.30-12.30GAB205อ.ศศิธรอ.จุฬาลักษณ์
024011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,24/05/6113.30-15.30GAB304อ.ธันยบูรณ์อ.ศศิธร

อ.สุทธิพันธุ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590310402คณิตศาสตร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,16/05/6113.30-15.30A202อ.สุทธิพันธุ์ผศ.สมคิด
184000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,16/05/6113.30-15.30A202
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,17/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.ทัศนา
014513304การดำเนินงานด้านอาหารและบริการ580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,18/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.สุทธิดา
024513304การดำเนินงานด้านอาหารและบริการ590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,18/05/6110.30-12.30คหกรรม1
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,18/05/6115.45-17.15945อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.สุทธิพันธุ์
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,18/05/6115.45-17.15945
034023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2580425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,18/05/6115.45-17.15945
014512202การถนอมอาหาร590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,22/05/6110.30-12.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ชนิดา
014032202พฤกษศาสตร์590425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,22/05/6113.30-15.30846อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.สุทธิพันธุ์
034123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,23/05/6108.15-10.15845อ.โสภณอ.สุทธิพันธุ์
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590318101ภาษาเกาหลีจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A403อ.ดร.จิราพร กอ.สุทธิพันธุ์
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590444201การพัฒนาชุมชนธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A403
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590448401การจัดการวัฒนธรรมธนิต เมธีนุกูล, เผด็จการ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A403
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A403

อ.สุนีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,15/05/6113.30-15.30GAB209อ.สุนีย์อ.ดร.สุภาพร
014062401การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,16/05/6108.15-10.15GAB108อ.ดร.สุภาพรอ.สุนีย์
034121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,17/05/6113.30-15.30GAB305อ.พรเทพอ.สุนีย์
024013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,18/05/6115.45-17.15GAB107คุณเชาวฤทธิ์อ.สุนีย์
034013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,18/05/6115.45-17.15GAB107
014063801การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,22/05/6108.15-09.45GAB308อ.ดร.กฤษณะอ.สุนีย์
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาทัศนา จารุชาต, ,22/05/6110.30-12.30GAB306อ.ดร.ภาคภูมิอ.สุนีย์
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A202อ.สุนีย์ผศ.สมคิด
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590420401คณิตศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A202
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590443511ดนตรีไทยจิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ,23/05/6110.30-12.30A202
024111101หลักสถิติ600433601เศรษฐศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,24/05/6110.30-12.30GAB304อ.ดิเรกอ.สุนีย์
044111101หลักสถิติ600434951การจัดการธุรกิจบริการดิเรก บัวหลวง, ,24/05/6110.30-12.30GAB304

อ.สุรพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ580310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,15/05/6113.30-15.00GAB106อ.วิศิษฏ์อ.สุรพล
014074337การบริหารงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,16/05/6113.30-15.30GAB205อ.ดร.กิตติวรรณอ.สุรพล
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590314002การศึกษาปฐมวัยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.1510310อ.ดร.นภาภรณ์อ.สุรพล
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.1510310
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310202ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,18/05/6108.15-10.1510310
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6110.30-12.30GAB204อ.วิศิษฏ์อ.สุรพล
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600462201บริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,22/05/6110.30-12.30GAB204
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พุทธดี อุบลสุข, ,22/05/6115.45-17.15GAB206อ.พุทธดีอ.สุรพล
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,23/05/6108.15-10.15844อ.สุรพลอ.ฐิติพร
024123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590313902คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,23/05/6108.15-10.15844
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, ,23/05/6113.30-15.30945อ.อัมพวันอ.สุรพล

อ.อนุชา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093301พีชคณิตนามธรรม 1580310401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,15/05/6113.30-15.30GAB305รศ.ดร.อิสระอ.อนุชา
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590315301ชีววิทยาทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A304ผศ.ดร.เสรีอ.อนุชา
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590425201เคมีทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A304
204000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600476401ภาษาจีนธุรกิจทัศนา จารุชาต, ,16/05/6113.30-15.30A304
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205อ.วิไลวรรณอ.อนุชา
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590312801การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/05/6108.15-10.15A205
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,22/05/6110.30-12.30942อ.อนุชาอ.ดร.จิราพร ก
014123639คอมพิวเตอร์กราฟิก580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,22/05/6113.30-15.30844อ.อนุชาอ.มานิตย์
014081301จิตวิทยาการกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,23/05/6108.15-09.45A204อ.ดร.ภาคภูมิอ.อนุชา
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน590315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,23/05/6113.30-15.30944อ.ดร.จิราพร กอ.อนุชา
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน590315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,23/05/6113.30-15.30944
014084410การอยู่ค่ายพักแรม590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,24/05/6108.15-09.45845ผศ.ดร.เสรีอ.อนุชา

อ.อัมพวัน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี570315202เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,16/05/6108.15-10.15GAB107อ.อัมพวันอ.ดร.กฤษณะ
014022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2590315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,16/05/6115.45-17.15942อ.อัมพวันอ.โสภณ
024092501เรขาคณิตเบื้องต้น600310402คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,17/05/6113.30-15.30GAB308ผศ.กฤดาอ.อัมพวัน
014122208ทฤษฎีการคำนวณ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,18/05/6113.30-15.30GAB306อ.จุฬาลักษณ์อ.อัมพวัน
024021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน ไมตรัตน์, ,22/05/6108.15-10.15943อ.อัมพวันอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี570315201เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,22/05/6115.45-17.15942อ.อัมพวันผศ.กฤดา
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, ,23/05/6113.30-15.30945อ.อัมพวันอ.สุรพล

อ.เผด็จการ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,15/05/6113.30-15.30GAB207อ.เผด็จการอ.ดร.สุทธิดา
014031102ชีววิทยา 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,16/05/6110.30-12.30GAB204อ.พัทธชัยอ.เผด็จการ
024031102ชีววิทยา 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,16/05/6110.30-12.30GAB204
034031102ชีววิทยา 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค, ,16/05/6110.30-12.30GAB204
014023501ชีวเคมี 2580315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB206ผศ.ดร.พรทิพพาอ.เผด็จการ
024023501ชีวเคมี 2580315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB206
034023501ชีวเคมี 2580425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,17/05/6113.30-15.30GAB206
014013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์580316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,18/05/6115.45-17.15GAB106อ.ธันยบูรณ์อ.เผด็จการ
014134901การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,22/05/6108.15-10.15GAB207อ.ดร.กนกวรรณ กอ.เผด็จการ
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590311101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A201อ.เผด็จการอ.ชุมพล
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต590451101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม,23/05/6110.30-12.30A201
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2600427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,24/05/6110.30-12.00GAB204อ.เผด็จการอ.กนกวรรณ มา

อ.โสภณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,15/05/6113.30-15.30GAB309คุณเชาวฤทธิ์อ.โสภณ
134000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590440202ภาษาอังกฤษพิชชาภา คนธสิงห์, ,16/05/6113.30-15.30A203อ.พิชชาภาอ.โสภณ
154000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศพิชชาภา คนธสิงห์, ,16/05/6113.30-15.30A203
014022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2590315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,16/05/6115.45-17.15942อ.อัมพวันอ.โสภณ
034123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,23/05/6108.15-10.15845อ.โสภณอ.สุทธิพันธุ์
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี570315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,23/05/6113.30-15.30946อ.ดร.ธนิตอ.โสภณ
024024707พลังงานทดแทนทางเคมี570315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,23/05/6113.30-15.30946
014081507เทนนิส600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,24/05/6108.15-09.45846อ.พิชชาภาอ.โสภณ
014124304เกมส์และการจำลอง590000001หมวดวิชาศึกษาทั่วไปโสภณ วิริยะรัตนกุล, ,25/05/6108.15-10.15A302อ.โสภณอ.ดิเรก

กลับหน้าหลัก