ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คุณเชาวฤทธิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012102อุณหพลศาสตร์590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,24/09/6110.00-11.30GAB209คุณเชาวฤทธิ์ดร.ฉลวย
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,24/09/6112.30-14.00GAB309คุณเชาวฤทธิ์ดร.พีระพล
024011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,24/09/6112.30-14.00GAB309
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,25/09/6110.00-11.30GAB107คุณเชาวฤทธิ์ผศ.ดร.ศรัณยู

ดร.กชกร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032601จุลชีววิทยา600451101เกษตรศาสตร์กชกร ลาภมาก, ,18/09/6110.00-11.30945ดร.กชกรอ.จุฬาลักษณ์
014032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์600315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,18/09/6112.30-14.00946ดร.กชกรอ.สุทธิพันธุ์
024032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์600315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,18/09/6112.30-14.00946
014034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา580315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,19/09/6108.15-09.45942ดร.กชกรอ.มานิตย์
024034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา580315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,19/09/6108.15-09.45942
014081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,19/09/6112.30-14.00942ดร.ภาคภูมิดร.กชกร
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600312802การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A304อ.วิไลวรรณดร.กชกร
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A304
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,21/09/6114.15-15.45941ดร.กชกรอ.อนุชา
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,21/09/6114.15-15.45941
014083408แอโรบิคแดนซ์580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,24/09/6110.00-11.30844อ.พิชชาภาดร.กชกร
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น610315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,26/09/6112.30-14.00GAB308ดร.กชกรอ.วิไลวรรณ

ดร.กนกวรรณ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,18/09/6112.30-14.00GAB304ดร.กนกวรรณ กดร.พงษ์ศักดิ์
024123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,18/09/6112.30-14.00GAB304
024121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,19/09/6110.00-11.30GAB207ดร.กนกวรรณ กอ.วิไลวรรณ
014112204ความน่าจะเป็นและสถิติ 1600420401คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,19/09/6112.30-14.00GAB207ผศ.ยุทธชัยดร.กนกวรรณ ก
014124103ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,21/09/6108.15-09.45GAB304ดร.กนกวรรณ กอ.ศศิธร
014023901ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,24/09/6110.00-11.30GAB206ดร.พันธุ์ทิพย์ดร.กนกวรรณ ก
014022501ชีวเคมีพื้นฐาน590315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,24/09/6112.30-14.00GAB310ดร.อัมพวันดร.กนกวรรณ ก
024022501ชีวเคมีพื้นฐาน590315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,24/09/6112.30-14.00GAB310
014512201อาหารไทย600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,25/09/6112.30-14.00คหกรรม1อ.กานต์ธิดาดร.กนกวรรณ ก
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2590315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,25/09/6114.15-15.45941ดร.จิราพร กดร.กนกวรรณ ก
024023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2590315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,25/09/6114.15-15.45941
034023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2590425201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,25/09/6114.15-15.45941

ดร.กฤษณะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063603ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,18/09/6112.30-14.00GAB303ดร.กฤษณะดร.เอมอร
014022307เคมีอินทรีย์ 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,19/09/6112.30-14.00GAB108ดร.ณัฐกฤตาดร.กฤษณะ
054091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6114.15-15.45GAB207ผศ.ยุทธชัยดร.กฤษณะ
064091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6114.15-15.45GAB207
014064501การจัดการสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,21/09/6112.30-14.00GAB303ดร.กฤษณะดร.พีระพล
054021109หลักเคมี 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอัมพวัน ไมตรัตน์, ,24/09/6110.00-11.30GAB310ดร.อัมพวันดร.กฤษณะ
064021109หลักเคมี 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,24/09/6110.00-11.30GAB310
014073301หลักการควบคุมโรค590427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,24/09/6112.30-14.00GAB307รศ.จักรกฤษณ์ดร.กฤษณะ
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,25/09/6110.00-11.30GAB306ผศ.ไชยยาดร.กฤษณะ
014031101ชีววิทยา 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,25/09/6112.30-14.00GAB309ดร.จิราภรณ์ นิดร.กฤษณะ
034031101ชีววิทยา 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,25/09/6112.30-14.00GAB309

ดร.กิตติ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034616จุลินทรีย์อุตสาหกรรม580425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,18/09/6108.15-09.45A311ดร.กิตติอ.จุฬาลักษณ์
014021602ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,19/09/6114.15-15.45945ดร.ธนิตดร.กิตติ
024032401พันธุศาสตร์590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,24/09/6108.15-09.45A310ดร.กิตติผศ.สมคิด
014031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,24/09/6112.30-14.00945ดร.กิตติผศ.ดร.ราตรี
014033902ชีวสถิติ600420401คณิตศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,25/09/6112.30-14.00936ดร.กิตติผศ.ชื่นกมล
014512202การถนอมอาหาร600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,26/09/6110.00-11.30คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์ดร.กิตติ

ดร.กิตติวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ580313901คอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,18/09/6112.30-14.00GAB305ผศ.สมคิดดร.กิตติวรรณ
014073522สุขภาพผู้สูงอายุ580427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,19/09/6112.30-14.00GAB306ดร.กิตติวรรณอ.พัทธชัย
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600314001การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A204ผศ.ไชยยาดร.กิตติวรรณ
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600427902สาธารณสุขศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A204
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434711นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)วิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A204
014034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา580425301ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,21/09/6110.00-11.30A313ผศ.ดร.รัชนีดร.กิตติวรรณ
014011306ฟิสิกส์ 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,25/09/6112.30-14.00GAB306อ.วิศิษฎ์ดร.กิตติวรรณ
024011306ฟิสิกส์ 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,25/09/6112.30-14.00GAB306
014072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,26/09/6108.15-09.45GAB309ดร.กิตติวรรณรศ.ดร.สิงหเดช
024021111หลักเคมี 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,26/09/6110.00-11.30GAB307ดร.วีรศักดิ์ จดร.กิตติวรรณ

ดร.จิราพร ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023301เคมีอินทรีย์ 2590315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,18/09/6112.30-14.00GAB309ดร.จิราพร กอ.อนุชา
034023301เคมีอินทรีย์ 2590425201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,18/09/6112.30-14.00GAB309
034021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,19/09/6114.15-15.45944ดร.จิราพร กอ.มานิตย์
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, ,21/09/6110.00-11.30936ดร.จิราพร กผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม580315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,21/09/6112.30-14.00945ดร.จิราพร กอ.มานิตย์
024023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม580315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,21/09/6112.30-14.00945
014022502ชีวเคมีเบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, ,24/09/6110.00-11.30936ดร.จิราพร กผศ.สมคิด
014022505ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, ,24/09/6112.30-14.00936ดร.จิราพร กผศ.ดร.รัชนี
014023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2590315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,25/09/6114.15-15.45941ดร.จิราพร กดร.กนกวรรณ ก
024023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2590315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,25/09/6114.15-15.45941
034023302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2590425201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,25/09/6114.15-15.45941

ดร.จิราภรณ์ นิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032202พฤกษศาสตร์590315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,18/09/6108.15-09.45946ดร.จิราภรณ์ นิอ.ชนิดา
024032202พฤกษศาสตร์590315302ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,18/09/6108.15-09.45946
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,18/09/6114.15-15.45942ดร.พันธุ์ทิพย์ดร.จิราภรณ์ นิ
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,18/09/6114.15-15.45942
014012104ฟิสิกส์แผนใหม่600316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,19/09/6110.00-11.30GAB307อ.วิศิษฎ์ดร.จิราภรณ์ นิ
024012104ฟิสิกส์แผนใหม่600316202ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,19/09/6110.00-11.30GAB307
014121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,19/09/6112.30-14.00GAB107อ.พรเทพดร.จิราภรณ์ นิ
034034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,21/09/6112.30-14.00943ดร.จิราภรณ์ นิดร.พงษ์เทพ
044034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,21/09/6112.30-14.00943
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310801พลศึกษาธนิต เมธีนุกูล, ศศิธร สุขจิตต์,24/09/6110.00-11.30A203อ.ฐิติพรดร.จิราภรณ์ นิ
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310802พลศึกษาธนิต เมธีนุกูล, ศศิธร สุขจิตต์,24/09/6110.00-11.30A203
014031101ชีววิทยา 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,25/09/6112.30-14.00GAB309ดร.จิราภรณ์ นิดร.กฤษณะ
034031101ชีววิทยา 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,25/09/6112.30-14.00GAB309

ดร.ฉลวย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปฉลวย เสาวคนธ์, ,18/09/6114.15-15.45A312ดร.ฉลวยอ.ชนิดา
014074912การสัมมนาสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,19/09/6108.15-09.45GAB308อ.จงรักดร.ฉลวย
014021103เคมีเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,19/09/6112.30-14.00GAB305ดร.ฉลวยดร.ชาติทนง
024021103เคมีเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,19/09/6112.30-14.00GAB305
014084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา590310801พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,24/09/6108.15-09.45GAB309ดร.วรวุฒิดร.ฉลวย
024084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา590310802พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,24/09/6108.15-09.45GAB309
014012102อุณหพลศาสตร์590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,24/09/6110.00-11.30GAB209คุณเชาวฤทธิ์ดร.ฉลวย
024072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,25/09/6108.15-09.45GAB305อ.จงรักดร.ฉลวย
014021111หลักเคมี 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปฉลวย เสาวคนธ์, ,26/09/6110.00-11.30GAB306ดร.ฉลวยดร.ธนากร

ดร.ชาติทนง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063417หลักการจัดการลุ่มน้ำ580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,18/09/6110.00-11.30GAB303ดร.ชาติทนงรศ.จักรกฤษณ์
014021103เคมีเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,19/09/6112.30-14.00GAB305ดร.ฉลวยดร.ชาติทนง
024021103เคมีเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,19/09/6112.30-14.00GAB305
044091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6114.15-15.45GAB206รศ.ดร.อิสระดร.ชาติทนง
014074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,21/09/6108.15-09.45GAB308ดร.พงษ์ศักดิ์ดร.ชาติทนง
014063504การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,24/09/6108.15-09.45GAB209ดร.ชาติทนงรศ.ดร.สิงหเดช
024073301หลักการควบคุมโรค590427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,24/09/6112.30-14.00GAB308ดร.พงษ์ศักดิ์ดร.ชาติทนง
014061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,26/09/6112.30-14.00GAB306ดร.ชาติทนงดร.พงษ์ศักดิ์

ดร.ณัฐกฤตา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024023301เคมีอินทรีย์ 2590315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/09/6112.30-14.00GAB310ดร.ณัฐกฤตาอ.ศศิธร
034021116เคมีสำหรับวิศวกร600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,19/09/6110.00-11.30GAB310ดร.ณัฐกฤตาอ.สุรพล
044021116เคมีสำหรับวิศวกร610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,19/09/6110.00-11.30GAB310
054021116เคมีสำหรับวิศวกร610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,19/09/6110.00-11.30GAB310
014022307เคมีอินทรีย์ 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,19/09/6112.30-14.00GAB108ดร.ณัฐกฤตาดร.กฤษณะ
014123643การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก590000001-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,20/09/6114.15-15.45A312อ.อนุชาดร.ณัฐกฤตา
014024705นาโนเทคโนโลยีทางเคมี580425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ไม่ระบุ21/09/6108.15-09.45GAB305ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.ณิชารีย์
014024910โครงการวิจัยทางเคมี580425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,21/09/6112.30-14.00GAB305ดร.ณัฐกฤตาดร.ธนากร
024021109หลักเคมี 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,24/09/6110.00-11.30GAB308ดร.ณัฐกฤตาอ.นารีวรรณ

ดร.ธนากร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024074912การสัมมนาสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,19/09/6108.15-09.45GAB309ดร.ธนากรอ.พิชิต
034074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,21/09/6108.15-09.45GAB310ดร.ธนากรดร.สุภาพร
014024910โครงการวิจัยทางเคมี580425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,21/09/6112.30-14.00GAB305ดร.ณัฐกฤตาดร.ธนากร
024094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์590310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/09/6112.30-14.00GAB205ดร.สะอาดดร.ธนากร
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1610427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,25/09/6110.00-11.30GAB309ดร.ธนากรรศ.ดร.สิงหเดช
024031101ชีววิทยา 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,25/09/6112.30-14.00GAB310อ.พัทธชัยดร.ธนากร
014021111หลักเคมี 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปฉลวย เสาวคนธ์, ,26/09/6110.00-11.30GAB306ดร.ฉลวยดร.ธนากร

ดร.ธนิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021602ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,19/09/6114.15-15.45945ดร.ธนิตดร.กิตติ
014021101เคมีทั่วไป 1610451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,21/09/6108.15-09.45943ดร.ธนิตผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014023708เคมีสภาวะแวดล้อม580315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,21/09/6110.00-11.30945ดร.ธนิตอ.พัทธชัย
024023708เคมีสภาวะแวดล้อม580315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,21/09/6110.00-11.30945
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600444201การพัฒนาชุมชนธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24/09/6110.00-11.30A305ดร.ธนิตอ.พรเทพ
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610446101รัฐประศาสนศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24/09/6110.00-11.30A305
014021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,24/09/6112.30-14.00942ดร.ธนิตดร.ภาคภูมิ
014091608คณิตศาสตร์สำหรับเกษตรศาสตร์610451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,25/09/6108.15-09.45GAB207อ.วิไลวรรณดร.ธนิต
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม590429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,25/09/6110.00-11.30GAB108อ.ชนิดาดร.ธนิต
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร580466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,26/09/6114.15-15.45944ดร.ธนิตอ.สุรพล
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร590466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,26/09/6114.15-15.45944

ดร.นภาภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,18/09/6112.30-14.00GAB209ดร.นภาภรณ์อ.กนกวรรณ ม
014093301พีชคณิตนามธรรม 1590420401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,19/09/6110.00-11.30GAB304ดร.นภาภรณ์อ.พัทธชัย
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600449001นิติศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,21/09/6108.15-09.45A201ดร.นภาภรณ์ดร.พงษ์เทพ
024093604กำหนดการเชิงเส้น600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24/09/6108.15-09.45GAB305ดร.นภาภรณ์อ.นารีวรรณ
014091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24/09/6112.30-14.00GAB107ดร.นภาภรณ์ดร.สุภาพร
024091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศนภาภรณ์ จันทร์สี, ,24/09/6112.30-14.00GAB107
014092601พีชคณิตเชิงเส้น600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,26/09/6112.30-14.00GAB307ดร.นภาภรณ์อ.เผด็จการ

ดร.พงษ์ศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,18/09/6112.30-14.00GAB304ดร.กนกวรรณ กดร.พงษ์ศักดิ์
024123904ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,18/09/6112.30-14.00GAB304
034074912การสัมมนาสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,19/09/6108.15-09.45GAB310ดร.พงษ์ศักดิ์อ.นารีวรรณ
034073522สุขภาพผู้สูงอายุ580427903สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,19/09/6112.30-14.00GAB308ดร.พงษ์ศักดิ์ดร.สุภาพร
014074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,21/09/6108.15-09.45GAB308ดร.พงษ์ศักดิ์ดร.ชาติทนง
024073301หลักการควบคุมโรค590427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,24/09/6112.30-14.00GAB308ดร.พงษ์ศักดิ์ดร.ชาติทนง
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,25/09/6110.00-11.30GAB305อ.ดิเรกดร.พงษ์ศักดิ์
034053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก590316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์,25/09/6112.30-14.00GAB308รศ.ดร.สิงหเดชดร.พงษ์ศักดิ์
014061105จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,26/09/6112.30-14.00GAB306ดร.ชาติทนงดร.พงษ์ศักดิ์

ดร.พงษ์เทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023710เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น580425201เคมีพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,18/09/6110.00-11.30GAB305ดร.พงษ์เทพ อ.วีระศักดิ์ ก
014021116เคมีสำหรับวิศวกร580466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,19/09/6110.00-11.30GAB309ดร.พงษ์เทพดร.พีระพล
024021116เคมีสำหรับวิศวกร590466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,19/09/6110.00-11.30GAB309
044021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610420601อาหารและโภชนาการพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,19/09/6114.15-15.45A311ดร.พงษ์เทพผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600449001นิติศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,21/09/6108.15-09.45A201ดร.นภาภรณ์ดร.พงษ์เทพ
034034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,21/09/6112.30-14.00943ดร.จิราภรณ์ นิดร.พงษ์เทพ
044034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,21/09/6112.30-14.00943
034021109หลักเคมี 1610315201เคมีพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,24/09/6110.00-11.30GAB309ดร.พงษ์เทพอ.ชนิดา
044021109หลักเคมี 1610420601อาหารและโภชนาการพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,24/09/6110.00-11.30GAB309
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,26/09/6114.15-15.45945ดร.พงษ์เทพอ.จุฬาลักษณ์
044021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,26/09/6114.15-15.45945
054021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,26/09/6114.15-15.45945

ดร.พันธุ์ทิพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600316201ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,18/09/6114.15-15.45942ดร.พันธุ์ทิพย์ดร.จิราภรณ์ นิ
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น600316202ฟิสิกส์ฉลวย เสาวคนธ์, ,18/09/6114.15-15.45942
014022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1590315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,19/09/6114.15-15.45941ดร.พันธุ์ทิพย์อ.วีระศักดิ์ ก
024022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1590315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,19/09/6114.15-15.45941
034022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,19/09/6114.15-15.45941
014022503ชีวเคมี 1590315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,21/09/6110.00-11.30GAB306ดร.พันธุ์ทิพย์ดร.สุภาพร
024022201เคมีอนินทรีย์ 1590315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,21/09/6112.30-14.00GAB310ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ปริญญา
034022201เคมีอนินทรีย์ 1590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,21/09/6112.30-14.00GAB310
014093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3590310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/09/6108.15-09.45GAB306ผศ.ไชยยาดร.พันธุ์ทิพย์
014023901ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,24/09/6110.00-11.30GAB206ดร.พันธุ์ทิพย์ดร.กนกวรรณ ก
024000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,25/09/6108.15-09.45GAB307ดร.สุภาพรดร.พันธุ์ทิพย์
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1590315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/09/6110.00-11.30944ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
034022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1590425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/09/6110.00-11.30944

ดร.พีระพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122506วิศวกรรมซอฟต์แวร์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,18/09/6108.15-09.45GAB306ดร.พีระพลอ.พุทธดี
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,18/09/6112.30-14.00GAB306ดร.พีระพลอ.จงรัก
014021116เคมีสำหรับวิศวกร580466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,19/09/6110.00-11.30GAB309ดร.พงษ์เทพดร.พีระพล
024021116เคมีสำหรับวิศวกร590466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,19/09/6110.00-11.30GAB309
034091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์600315301ชีววิทยาสะอาด อยู่เย็น, ,19/09/6112.30-14.00GAB310ดร.สะอาดดร.พีระพล
044091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์600315302ชีววิทยาสะอาด อยู่เย็น, ,19/09/6112.30-14.00GAB310
024074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,21/09/6108.15-09.45GAB309ผศ.ดร.ศรัณยูดร.พีระพล
014064501การจัดการสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,21/09/6112.30-14.00GAB303ดร.กฤษณะดร.พีระพล
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น610310401คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/09/6110.00-11.30GAB305ผศ.ยุทธชัยดร.พีระพล
014011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,24/09/6112.30-14.00GAB309คุณเชาวฤทธิ์ดร.พีระพล
024011103คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,24/09/6112.30-14.00GAB309

ดร.ภาคภูมิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,18/09/6108.15-09.45846ดร.ภาคภูมิดร.โสภณ
014511204ขนมอบเบื้องต้น600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,19/09/6108.15-09.45คหกรรม2อ.ฐิติพรดร.ภาคภูมิ
014081206กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,19/09/6112.30-14.00942ดร.ภาคภูมิดร.กชกร
014021701เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,24/09/6112.30-14.00942ดร.ธนิตดร.ภาคภูมิ
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,24/09/6114.15-15.45936ดร.วันวิสาข์ดร.ภาคภูมิ
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610440201วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,25/09/6114.15-15.45A207ดร.ภาคภูมิอ.กานต์ธิดา
014084902การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/09/6112.30-14.0010310ดร.ภาคภูมิดร.วันวิสาข์

ดร.วชิราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021601เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/09/6108.15-09.45GAB304ดร.วชิราภรณ์ดร.สิริวดี
014022622เคมีวิเคราะห์ 1600315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,19/09/6110.00-11.30GAB308ดร.วชิราภรณ์อ.กฤษณ์
024022622เคมีวิเคราะห์ 1600315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,19/09/6110.00-11.30GAB308
034022622เคมีวิเคราะห์ 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,19/09/6110.00-11.30GAB308
014011305ฟิสิกส์ 1610316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,24/09/6108.15-09.45GAB207ดร.เอมอรดร.วชิราภรณ์
014021109หลักเคมี 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,24/09/6110.00-11.30GAB307ดร.วชิราภรณ์อ.พิชิต
014000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,25/09/6108.15-09.45GAB306อ.ปริญญาดร.วชิราภรณ์
014022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1600315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,25/09/6114.15-15.45942ดร.วชิราภรณ์อ.สุทธิพันธุ์
024022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1600315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,25/09/6114.15-15.45942
034022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,25/09/6114.15-15.45942
014022624การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,26/09/6112.30-14.00943ดร.วชิราภรณ์ผศ.ดร.พรทิพพา

ดร.วรวุฒิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082602บาสเกตบอล 2580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,18/09/6110.00-11.30845ดร.วรวุฒิดร.วันวิสาข์
014081602บาสเกตบอล 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,21/09/6110.00-11.30946ดร.วรวุฒิดร.สุทธิดา
014081501กรีฑา 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,21/09/6112.30-14.00946ดร.วรวุฒิอ.ชนิดา
014084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา590310801พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,24/09/6108.15-09.45GAB309ดร.วรวุฒิดร.ฉลวย
024084101อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา590310802พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,24/09/6108.15-09.45GAB309
014082603วอลเลย์บอล 2590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,25/09/6110.00-11.30845ดร.วรวุฒิอ.ชุมพล
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,25/09/6112.30-14.00942ดร.วรวุฒิอ.สุทธิพันธุ์
014082201สรีรวิทยาการออกกำลังกาย600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/09/6108.15-09.45A207ดร.วรวุฒิผศ.ดร.ราตรี
014081101วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/09/6110.00-11.30942ดร.วรวุฒิดร.สิริวดี

ดร.วันวิสาข์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034033106นิเวศวิทยา590425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,18/09/6108.15-09.45A310ดร.วันวิสาข์ดร.อัมพวัน
014082602บาสเกตบอล 2580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,18/09/6110.00-11.30845ดร.วรวุฒิดร.วันวิสาข์
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,20/09/6114.15-15.45A404ดร.โสภณดร.วันวิสาข์
024031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,24/09/6112.30-14.00946ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.เสรี
014032603ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,24/09/6114.15-15.45936ดร.วันวิสาข์ดร.ภาคภูมิ
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้น600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,25/09/6108.15-09.45936ดร.วันวิสาข์อ.ชุมพล
014033107วิวัฒนาการ590425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,25/09/6110.00-11.30936ดร.วันวิสาข์ผศ.ชื่นกมล
014084902การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/09/6112.30-14.0010310ดร.ภาคภูมิดร.วันวิสาข์

ดร.วารุณี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย590420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/09/6108.15-09.45GAB308อ.วิไลวรรณดร.วารุณี
024093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/09/6108.15-09.45GAB308
014032102สรีรวิทยาทั่วไป590315301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,19/09/6108.15-09.45946ดร.วารุณีอ.กานต์ธิดา
024032102สรีรวิทยาทั่วไป590315302ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,19/09/6108.15-09.45946
054021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอัมพวัน ไมตรัตน์, ,19/09/6114.15-15.45936ดร.อัมพวันดร.วารุณี
014034907สัมมนาทางชีววิทยา580425301ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,21/09/6112.30-14.00A313ดร.วารุณีผศ.ชื่นกมล
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,21/09/6114.15-15.45A310ดร.วารุณีอ.ชนิดา
014511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,24/09/6110.00-11.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ดร.วารุณี
014513102โภชนศาสตร์ครอบครัว590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,24/09/6112.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรดร.วารุณี
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น610420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,26/09/6112.30-14.00GAB309ดร.วารุณี อ.จงรัก

ดร.วีรศักดิ์ จ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/09/6114.15-15.45A313ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014022625ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,19/09/6108.15-09.45936ดร.วีรศักดิ์ จอ.วีระศักดิ์ ก
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,19/09/6114.15-15.45A302ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.เสรี
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน580446402ภาษาจีนธุรกิจดิเรก บัวหลวง, ,21/09/6108.15-09.4510310อ.ดิเรกดร.วีรศักดิ์ จ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปดิเรก บัวหลวง, ,21/09/6108.15-09.4510310
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600448401การจัดการวัฒนธรรมดิเรก บัวหลวง, ,21/09/6108.15-09.4510310
014023101เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี610315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,21/09/6112.30-14.00936ดร.วีรศักดิ์ จอ.อนุชา
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)ธนิต เมธีนุกูล, ศศิธร สุขจิตต์,24/09/6110.00-11.30A306ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.ราตรี
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610446102รัฐประศาสนศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24/09/6110.00-11.30A306
034022501ชีวเคมีพื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์อัมพวัน ไมตรัตน์, ,24/09/6112.30-14.00A303ดร.วีรศักดิ์ จอ.กานต์ธิดา
024021111หลักเคมี 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,26/09/6110.00-11.30GAB307ดร.วีรศักดิ์ จดร.กิตติวรรณ

ดร.สะอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590313901คอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,18/09/6110.00-11.30GAB309อ.นารีวรรณดร.สะอาด
024094405การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น580310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,19/09/6108.15-09.45GAB305ดร.สะอาดผศ.ดร.ณิชารีย์
034091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์600315301ชีววิทยาสะอาด อยู่เย็น, ,19/09/6112.30-14.00GAB310ดร.สะอาดดร.พีระพล
044091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์600315302ชีววิทยาสะอาด อยู่เย็น, ,19/09/6112.30-14.00GAB310
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600314002การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A205ดร.สะอาดอ.พรเทพ
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600315302ชีววิทยาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A205
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600427901สาธารณสุขศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A205
014094903สัมมนาคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/09/6108.15-09.45GAB303ดร.สะอาดอ.พิชิต
024094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์590310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/09/6112.30-14.00GAB205ดร.สะอาดดร.ธนากร
014072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,25/09/6108.15-09.45GAB304อ.ศศิธรดร.สะอาด
014092403แคลคูลัส 2600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,26/09/6108.15-09.45GAB308ดร.สะอาดอ.วิศิษฎ์
024092403แคลคูลัส 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสะอาด อยู่เย็น, ,26/09/6108.15-09.45GAB308

ดร.สิริวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021601เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ590455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,18/09/6108.15-09.45GAB304ดร.วชิราภรณ์ดร.สิริวดี
014031304สัตววิทยา590425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,19/09/6110.00-11.30936ดร.สิริวดีผศ.ดร.ราตรี
024031304สัตววิทยา600425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,19/09/6110.00-11.30936
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A203รศ.ดร.อิสระดร.สิริวดี
014083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,21/09/6110.00-11.30941อ.วีระศักดิ์ กดร.สิริวดี
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ590425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,26/09/6108.15-09.45936ดร.สิริวดีผศ.สมคิด
014081101วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/09/6110.00-11.30942ดร.วรวุฒิดร.สิริวดี

ดร.สุทธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,18/09/6108.15-09.45GAB307อ.วรินสินีดร.สุทธิดา
024093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,18/09/6108.15-09.45GAB307
034034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา580425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,19/09/6108.15-09.45A310ดร.สุทธิดาอ.สุทธิพันธุ์
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600311102เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A202อ.วรินสินีดร.สุทธิดา
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600312801การประถมศึกษายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A202
014081602บาสเกตบอล 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,21/09/6110.00-11.30946ดร.วรวุฒิดร.สุทธิดา
014032401พันธุศาสตร์590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,24/09/6108.15-09.45A401ดร.สุทธิดาอ.พรเทพ
034032401พันธุศาสตร์590425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,24/09/6108.15-09.45A401
014082601ฟุตบอล 2590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,24/09/6110.00-11.30845อ.วีระศักดิ์ กดร.สุทธิดา
014091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,25/09/6108.15-09.45GAB308ผศ.ยุทธชัยดร.สุทธิดา
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น610315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,26/09/6112.30-14.00GAB310ดร.สุทธิดาอ.พุทธดี

ดร.สุภาพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063201ปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,18/09/6108.15-09.45GAB108ดร.สุภาพรดร.เอมอร
014063210มลพิษทางดินและการจัดการ590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,19/09/6108.15-09.45GAB303ดร.สุภาพรอ.วิไลวรรณ
034073522สุขภาพผู้สูงอายุ580427903สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,19/09/6112.30-14.00GAB308ดร.พงษ์ศักดิ์ดร.สุภาพร
034074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,21/09/6108.15-09.45GAB310ดร.ธนากรดร.สุภาพร
014022503ชีวเคมี 1590315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,21/09/6110.00-11.30GAB306ดร.พันธุ์ทิพย์ดร.สุภาพร
014091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24/09/6112.30-14.00GAB107ดร.นภาภรณ์ดร.สุภาพร
024091606คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศนภาภรณ์ จันทร์สี, ,24/09/6112.30-14.00GAB107
024000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,25/09/6108.15-09.45GAB307ดร.สุภาพรดร.พันธุ์ทิพย์
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600315201เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/09/6114.15-15.45GAB309อ.ธันยบูรณ์ดร.สุภาพร
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600315202เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/09/6114.15-15.45GAB309

ดร.อัมพวัน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034033106นิเวศวิทยา590425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,18/09/6108.15-09.45A310ดร.วันวิสาข์ดร.อัมพวัน
054021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอัมพวัน ไมตรัตน์, ,19/09/6114.15-15.45936ดร.อัมพวันดร.วารุณี
014022201เคมีอนินทรีย์ 1590315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,21/09/6112.30-14.00GAB309ดร.อัมพวันดร.โสภณ
054021109หลักเคมี 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอัมพวัน ไมตรัตน์, ,24/09/6110.00-11.30GAB310ดร.อัมพวันดร.กฤษณะ
064021109หลักเคมี 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาอัมพวัน ไมตรัตน์, ,24/09/6110.00-11.30GAB310
014022501ชีวเคมีพื้นฐาน590315301ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,24/09/6112.30-14.00GAB310ดร.อัมพวันดร.กนกวรรณ ก
024022501ชีวเคมีพื้นฐาน590315302ชีววิทยาจิราพร เกตุวราภรณ์, ,24/09/6112.30-14.00GAB310
024091403แคลคูลัส 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวรินสินี จันทะคุณ, ,25/09/6108.15-09.45GAB209อ.วรินสินีดร.อัมพวัน
014122206ระบบจัดการฐานข้อมูล600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,25/09/6110.00-11.30GAB308อ.อนุชาดร.อัมพวัน

ดร.เอมอร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063201ปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,18/09/6108.15-09.45GAB108ดร.สุภาพรดร.เอมอร
014063603ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,18/09/6112.30-14.00GAB303ดร.กฤษณะดร.เอมอร
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB309ดร.เอมอรอ.สุรพล
064011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB309
014011305ฟิสิกส์ 1610316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,24/09/6108.15-09.45GAB207ดร.เอมอรดร.วชิราภรณ์
014012103กลศาสตร์ 1590316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,24/09/6112.30-14.00GAB209ดร.เอมอรอ.มานิตย์
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1610316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,25/09/6110.00-11.30GAB204ดร.เอมอรอ.เผด็จการ
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,26/09/6114.15-15.45GAB308ดร.เอมอรอ.เผด็จการ
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,26/09/6114.15-15.45GAB308

ดร.โสภณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,18/09/6108.15-09.45846ดร.ภาคภูมิดร.โสภณ
014084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,18/09/6112.30-14.00845อ.พิชชาภาดร.โสภณ
014091402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6110.00-11.30GAB303อ.วรินสินีดร.โสภณ
024073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ590427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,19/09/6112.30-14.00GAB304อ.เผด็จการดร.โสภณ
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,20/09/6114.15-15.45A404ดร.โสภณดร.วันวิสาข์
014022201เคมีอนินทรีย์ 1590315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,21/09/6112.30-14.00GAB309ดร.อัมพวันดร.โสภณ
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB308อ.ธันยบูรณ์ดร.โสภณ
024011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB308
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB308
024123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์600315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,26/09/6108.15-09.45GAB307ดร.โสภณอ.สุนีย์

ผศ.กฤดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น580310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,19/09/6112.30-14.00GAB204ผศ.กฤดาอ.นารีวรรณ
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A401ผศ.กฤดาอ.ฐิติพร
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600311101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A401
014092201ระบบจำนวน590420401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,24/09/6112.30-14.00GAB303ผศ.กฤดาอ.วิศิษฎ์

ผศ.ชื่นกมล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512203อาหารว่างและขนมหวานไทย590420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,18/09/6110.00-11.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ชุมพล
014513901สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ580420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,19/09/6108.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.รัชนี
014034907สัมมนาทางชีววิทยา580425301ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,21/09/6112.30-14.00A313ดร.วารุณีผศ.ชื่นกมล
014033107วิวัฒนาการ590425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,25/09/6110.00-11.30936ดร.วันวิสาข์ผศ.ชื่นกมล
014033902ชีวสถิติ600420401คณิตศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,25/09/6112.30-14.00936ดร.กิตติผศ.ชื่นกมล
014513208อาหารเอเซีย590420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,26/09/6108.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ชุมพล
014082505ว่ายน้ำ 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,26/09/6112.30-14.00A207อ.วีระศักดิ์ กผศ.ชื่นกมล

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/09/6114.15-15.45A313ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
044021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610420601อาหารและโภชนาการพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,19/09/6114.15-15.45A311ดร.พงษ์เทพผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014021101เคมีทั่วไป 1610451101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, ,21/09/6108.15-09.45943ดร.ธนิตผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, ,21/09/6110.00-11.30936ดร.จิราพร กผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1590315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/09/6110.00-11.30944ดร.พันธุ์ทิพย์ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
034022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1590425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/09/6110.00-11.30944

ผศ.ดร.ณิชารีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,18/09/6110.00-11.30GAB307ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.จำรูญ
014073104เภสัชวิทยา590427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,18/09/6112.30-14.00GAB307ผศ.ดร.ณิชารีย์รศ.ดร.อิสระ
024094405การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น580310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,19/09/6108.15-09.45GAB305ดร.สะอาดผศ.ดร.ณิชารีย์
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,19/09/6110.00-11.30GAB209อ.จำรูญผศ.ดร.ณิชารีย์
014024705นาโนเทคโนโลยีทางเคมี580425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ไม่ระบุ21/09/6108.15-09.45GAB305ดร.ณัฐกฤตาผศ.ดร.ณิชารีย์
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, ,21/09/6110.00-11.30GAB308อ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิงหเดช แตงจวง, ,21/09/6110.00-11.30GAB308
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, ,21/09/6110.00-11.30GAB308

ผศ.ดร.พรทิพพา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014082301เวชศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,19/09/6110.00-11.30845อ.พิชชาภาผศ.ดร.พรทิพพา
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,19/09/6114.15-15.45943ผศ.ดร.พรทิพพาอ.จุฬาลักษณ์
024022503ชีวเคมี 1590315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,21/09/6110.00-11.30GAB307ผศ.ดร.พรทิพพารศ.จักรกฤษณ์
034022503ชีวเคมี 1590425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,21/09/6110.00-11.30GAB307
044022503ชีวเคมี 1600425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,21/09/6110.00-11.30GAB307
024022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1590315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/09/6110.00-11.30945ผศ.ดร.พรทิพพารศ.จักรกฤษณ์
044022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1600425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/09/6110.00-11.30945
014022624การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,26/09/6112.30-14.00943ดร.วชิราภรณ์ผศ.ดร.พรทิพพา

ผศ.ดร.รัชนี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513901สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ580420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,19/09/6108.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลผศ.ดร.รัชนี
014034906โครงการวิจัยทางชีววิทยา580425301ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,21/09/6110.00-11.30A313ผศ.ดร.รัชนีดร.กิตติวรรณ
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช580315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,21/09/6112.30-14.00942ผศ.ดร.รัชนีอ.กฤษณ์
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช580315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,21/09/6112.30-14.00942
034111101หลักสถิติ610134921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,24/09/6108.15-09.45นิเทศอ.วิไลวรรณผศ.ดร.รัชนี
054111101หลักสถิติ610134951การจัดการธุรกิจบริการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,24/09/6108.15-09.45นิเทศ
064111101หลักสถิติ610434921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,24/09/6108.15-09.45นิเทศ
014022505ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, ,24/09/6112.30-14.00936ดร.จิราพร กผศ.ดร.รัชนี

ผศ.ดร.ราตรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122207ดีสครีตและโครงสร้าง590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,18/09/6108.15-09.45GAB305ผศ.ดร.ราตรีอ.พิชิต
014083115การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,19/09/6108.15-09.45845อ.พิชชาภาผศ.ดร.ราตรี
014031304สัตววิทยา590425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,19/09/6110.00-11.30936ดร.สิริวดีผศ.ดร.ราตรี
024031304สัตววิทยา600425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,19/09/6110.00-11.30936
014124202การประมวลผลภาพ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,21/09/6108.15-09.45GAB307ผศ.ดร.ราตรีอ.สุนีย์
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600473701ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)ธนิต เมธีนุกูล, ศศิธร สุขจิตต์,24/09/6110.00-11.30A306ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.ราตรี
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610446102รัฐประศาสนศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24/09/6110.00-11.30A306
014031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติ เมืองตุ้ม, ,24/09/6112.30-14.00945ดร.กิตติผศ.ดร.ราตรี
014082201สรีรวิทยาการออกกำลังกาย600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,26/09/6108.15-09.45A207ดร.วรวุฒิผศ.ดร.ราตรี

ผศ.ดร.ศรัณยู

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย590427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,18/09/6108.15-09.45GAB310ผศ.ดร.ศรัณยูอ.มานิตย์
024073104เภสัชวิทยา590427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,18/09/6112.30-14.00GAB308ผศ.ดร.ศรัณยูอ.วิศิษฎ์
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,19/09/6112.30-14.00GAB205อ.สุรพลผศ.ดร.ศรัณยู
024074336จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,21/09/6108.15-09.45GAB309ผศ.ดร.ศรัณยูดร.พีระพล
014121701ดิจิตอลเบื้องต้น600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,24/09/6112.30-14.00GAB108อ.สุรพลผศ.ดร.ศรัณยู
014012110ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,25/09/6110.00-11.30GAB107คุณเชาวฤทธิ์ผศ.ดร.ศรัณยู
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต590429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,25/09/6112.30-14.00GAB207อ.พิชิตผศ.ดร.ศรัณยู
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600315201เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/09/6110.00-11.30GAB308อ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ศรัณยู
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600315202เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/09/6110.00-11.30GAB308

ผศ.ดร.เสรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,19/09/6114.15-15.45A302ดร.วีรศักดิ์ จผศ.ดร.เสรี
014514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,21/09/6112.30-14.00คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ดร.เสรี
024031603จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,24/09/6112.30-14.00946ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.เสรี
014033109อนุกรมวิธาน590425301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/09/6112.30-14.00936อ.พัทธชัยผศ.ดร.เสรี

ผศ.ยุทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014112204ความน่าจะเป็นและสถิติ 1600420401คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,19/09/6112.30-14.00GAB207ผศ.ยุทธชัยดร.กนกวรรณ ก
054091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6114.15-15.45GAB207ผศ.ยุทธชัยดร.กฤษณะ
064091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6114.15-15.45GAB207
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600318201นาฏศิลป์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A302ผศ.ยุทธชัยอ.พัทธชัย
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600433601เศรษฐศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A302
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600443511ดนตรีไทยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A302
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600443521ดนตรีสากลยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A302
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น610310401คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/09/6110.00-11.30GAB305ผศ.ยุทธชัยดร.พีระพล
024091201หลักการคณิตศาสตร์610310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/09/6112.30-14.00GAB305ผศ.ยุทธชัยอ.จุฬาลักษณ์
014091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,25/09/6108.15-09.45GAB308ผศ.ยุทธชัยดร.สุทธิดา
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590139802การบัญชีพิชชาภา คนธสิงห์, ,25/09/6114.15-15.45A401อ.พิชชาภาผศ.ยุทธชัย
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,25/09/6114.15-15.45A401
054011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600451101เกษตรศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,26/09/6110.00-11.30GAB310อ.กนกวรรณ มผศ.ยุทธชัย
064011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกนกวรรณ มารักษ์, ,26/09/6110.00-11.30GAB310

ผศ.สมคิด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,18/09/6110.00-11.30GAB306อ.เผด็จการผศ.สมคิด
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ580313901คอมพิวเตอร์สมคิด ทุ่นใจ, ,18/09/6112.30-14.00GAB305ผศ.สมคิดดร.กิตติวรรณ
014073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2590427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,19/09/6108.15-09.45GAB306อ.ศศิธรผศ.สมคิด
014094505ทอพอโลยีเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,19/09/6112.30-14.00GAB206รศ.ดร.อิสระผศ.สมคิด
014123106ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,21/09/6108.15-09.45GAB306ผศ.สมคิดอ.เผด็จการ
024032401พันธุศาสตร์590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,24/09/6108.15-09.45A310ดร.กิตติผศ.สมคิด
014022502ชีวเคมีเบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจิราพร เกตุวราภรณ์, ,24/09/6110.00-11.30936ดร.จิราพร กผศ.สมคิด
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ590425301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,26/09/6108.15-09.45936ดร.สิริวดีผศ.สมคิด

ผศ.ไชยยา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094405การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น580310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,19/09/6108.15-09.45GAB304ผศ.ไชยยาอ.พุทธดี
024094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น580310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,19/09/6112.30-14.00GAB209ผศ.ไชยยาอ.จำรูญ
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600314001การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A204ผศ.ไชยยาดร.กิตติวรรณ
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600427902สาธารณสุขศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A204
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434711นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)วิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A204
014093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3590310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/09/6108.15-09.45GAB306ผศ.ไชยยาดร.พันธุ์ทิพย์
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์590310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/09/6112.30-14.00GAB204ผศ.ไชยยาอ.ชนิดา
024091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปไชยยา แซ่ยับ, ,25/09/6108.15-09.45GAB309ผศ.ไชยยาอ.นารีวรรณ
034091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปไชยยา แซ่ยับ, ,25/09/6108.15-09.45GAB309
024092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,25/09/6110.00-11.30GAB306ผศ.ไชยยาดร.กฤษณะ
024072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,26/09/6108.15-09.45GAB310อ.จงรักผศ.ไชยยา

รศ.จักรกฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย590427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,18/09/6108.15-09.45GAB309รศ.จักรกฤษณ์อ.ธันยบูรณ์
014063417หลักการจัดการลุ่มน้ำ580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,18/09/6110.00-11.30GAB303ดร.ชาติทนงรศ.จักรกฤษณ์
024073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2590427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,19/09/6108.15-09.45GAB307รศ.จักรกฤษณ์อ.ชุมพล
014122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ600313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,19/09/6110.00-11.30GAB205อ.ชุมพลรศ.จักรกฤษณ์
024022503ชีวเคมี 1590315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,21/09/6110.00-11.30GAB307ผศ.ดร.พรทิพพารศ.จักรกฤษณ์
034022503ชีวเคมี 1590425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,21/09/6110.00-11.30GAB307
044022503ชีวเคมี 1600425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,21/09/6110.00-11.30GAB307
014123308การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,24/09/6110.00-11.30GAB207อ.ชุมพลรศ.จักรกฤษณ์
014073301หลักการควบคุมโรค590427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,24/09/6112.30-14.00GAB307รศ.จักรกฤษณ์ดร.กฤษณะ
024022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1590315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/09/6110.00-11.30945ผศ.ดร.พรทิพพารศ.จักรกฤษณ์
044022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1600425301ชีววิทยาพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/09/6110.00-11.30945

รศ.ดร.สิงหเดช

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063504การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,24/09/6108.15-09.45GAB209ดร.ชาติทนงรศ.ดร.สิงหเดช
014132601การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,24/09/6110.00-11.30GAB303อ.กฤษณ์รศ.ดร.สิงหเดช
014071101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1610427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,25/09/6110.00-11.30GAB309ดร.ธนากรรศ.ดร.สิงหเดช
034053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก590316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์,25/09/6112.30-14.00GAB308รศ.ดร.สิงหเดชดร.พงษ์ศักดิ์
014072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,26/09/6108.15-09.45GAB309ดร.กิตติวรรณรศ.ดร.สิงหเดช
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600315301ชีววิทยาสิงหเดช แตงจวง, ,26/09/6110.00-11.30GAB309รศ.ดร.สิงหเดชอ.พิชิต
044011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600315302ชีววิทยาสิงหเดช แตงจวง, ,26/09/6110.00-11.30GAB309

รศ.ดร.อิสระ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073104เภสัชวิทยา590427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,18/09/6112.30-14.00GAB307ผศ.ดร.ณิชารีย์รศ.ดร.อิสระ
014094505ทอพอโลยีเบื้องต้น580420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,19/09/6112.30-14.00GAB206รศ.ดร.อิสระผศ.สมคิด
044091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6114.15-15.45GAB206รศ.ดร.อิสระดร.ชาติทนง
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600449901สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A203รศ.ดร.อิสระดร.สิริวดี
024093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3590310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/09/6108.15-09.45GAB307รศ.ดร.อิสระอ.กนกวรรณ ม
014091201หลักการคณิตศาสตร์610310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/09/6112.30-14.00GAB304รศ.ดร.อิสระอ.พุทธดี
014084609วิทยาศาสตร์การกีฬาเพี่อพัฒนาชุมชน580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,25/09/6110.00-11.30844อ.พิชชาภารศ.ดร.อิสระ
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610440102ภาษาไทย(ภาษาไทย)วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,25/09/6114.15-15.45A405อ.วีระศักดิ์ กรศ.ดร.อิสระ
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590139801การบัญชีวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,25/09/6114.15-15.45A405
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610315201เคมีวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,25/09/6114.15-15.45A405

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเคมี580425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,18/09/6114.15-15.45GAB305สอบนอกตาราง
014023803การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี580425201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,18/09/6114.15-15.45GAB306สอบนอกตาราง
014074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,18/09/6114.15-15.45GAB308สอบนอกตาราง
024074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์, ,18/09/6114.15-15.45GAB309สอบนอกตาราง
034074801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์, ,18/09/6114.15-15.45GAB310สอบนอกตาราง
014074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,18/09/6114.15-15.45GAB308สอบนอกตาราง
024074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,18/09/6114.15-15.45GAB309สอบนอกตาราง
034074802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,18/09/6114.15-15.45GAB310สอบนอกตาราง
014134801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,18/09/6114.15-15.45GAB304สอบนอกตาราง
014134803การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศพรเทพ จันทร์เพ็ง, ,18/09/6114.15-15.45GAB307สอบนอกตาราง
014513801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,18/09/6114.15-15.45คหกรรม1สอบนอกตาราง
014513802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,18/09/6114.15-15.45คหกรรม2สอบนอกตาราง
014081411การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,19/09/6108.15-09.45943สอบนอกตาราง
014064902โครงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,19/09/6110.00-11.30GAB305สอบนอกตาราง
014512204อาหารนานาชาติ590420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,19/09/6110.00-11.30คหกรรม1สอบนอกตาราง
014014902ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์580316201ฟิสิกส์คชรัตน์ ภูฆัง, ,19/09/6112.30-14.00615สอบนอกตาราง
014034801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา580425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,19/09/6114.15-15.45A312สอบนอกตาราง
014034803การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางชีวิทยา580425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,19/09/6114.15-15.45A313สอบนอกตาราง
014124801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,19/09/6114.15-15.45GAB309สอบนอกตาราง
014124805การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,19/09/6114.15-15.45GAB310สอบนอกตาราง
014094801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,21/09/6110.00-11.30GAB305สอบนอกตาราง
014094802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,21/09/6110.00-11.30GAB304สอบนอกตาราง
014074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,21/09/6112.30-14.00GAB306สอบนอกตาราง
024074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,21/09/6112.30-14.00GAB307สอบนอกตาราง
034074913การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,21/09/6112.30-14.00GAB308สอบนอกตาราง
014024909สัมมนาเคมี 1590425201เคมีพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,24/09/6112.30-14.00GAB206สอบนอกตาราง
014083801การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,24/09/6114.15-15.45844สอบนอกตาราง
014083802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเสรี แสงอุทัย, ,24/09/6114.15-15.45845สอบนอกตาราง
014034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา580315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,25/09/6108.15-09.45942สอบนอกตาราง
024034901ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา580315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,25/09/6108.15-09.45942
014024901ปัญหาพิเศษทางเคมี580315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,25/09/6110.00-11.30GAB307สอบนอกตาราง
024024901ปัญหาพิเศษทางเคมี580315202เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,25/09/6110.00-11.30GAB307
014072516สุขภาพทางเลือก600427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,25/09/6112.30-14.00GAB304สอบนอกตาราง
024072516สุขภาพทางเลือก600427902สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,25/09/6112.30-14.00GAB305สอบนอกตาราง
014513210อาหารท้องถิ่น590420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,26/09/6112.30-14.00คหกรรม1สอบนอกตาราง

อ.กนกวรรณ ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,18/09/6112.30-14.00GAB209ดร.นภาภรณ์อ.กนกวรรณ ม
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์สิงหเดช แตงจวง, ,21/09/6110.00-11.30GAB310อ.กนกวรรณ มอ.จงรัก
074011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสิงหเดช แตงจวง, ,21/09/6110.00-11.30GAB310
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB310อ.กนกวรรณ มอ.ฐิติพร
074011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB310
024093401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3590310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/09/6108.15-09.45GAB307รศ.ดร.อิสระอ.กนกวรรณ ม
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,24/09/6112.30-14.00GAB207อ.จำรูญอ.กนกวรรณ ม
014013115ดาราศาสตร์ 1580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,25/09/6112.30-14.00GAB209อ.กนกวรรณ มอ.จำรูญ
054011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600451101เกษตรศาสตร์กนกวรรณ มารักษ์, ,26/09/6110.00-11.30GAB310อ.กนกวรรณ มผศ.ยุทธชัย
064011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกนกวรรณ มารักษ์, ,26/09/6110.00-11.30GAB310
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600315301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,26/09/6114.15-15.45GAB310อ.กนกวรรณ มอ.พุทธดี
044011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600315302ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,26/09/6114.15-15.45GAB310

อ.กฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033106นิเวศวิทยา580315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,18/09/6108.15-09.45A304อ.พัทธชัยอ.กฤษณ์
024033106นิเวศวิทยา580315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,18/09/6108.15-09.45A304
014022622เคมีวิเคราะห์ 1600315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,19/09/6110.00-11.30GAB308ดร.วชิราภรณ์อ.กฤษณ์
024022622เคมีวิเคราะห์ 1600315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,19/09/6110.00-11.30GAB308
034022622เคมีวิเคราะห์ 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,19/09/6110.00-11.30GAB308
014073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ590427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,19/09/6112.30-14.00GAB303อ.สุนีย์อ.กฤษณ์
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A206อ.พิชิตอ.กฤษณ์
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434951การจัดการธุรกิจบริการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A206
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช580315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,21/09/6112.30-14.00942ผศ.ดร.รัชนีอ.กฤษณ์
024034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช580315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชรช้าง, ,21/09/6112.30-14.00942
014132601การบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,24/09/6110.00-11.30GAB303อ.กฤษณ์รศ.ดร.สิงหเดช
014122202โครงสร้างข้อมูล610313901คอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,25/09/6108.15-09.45GAB303อ.กฤษณ์อ.พุทธดี

อ.กานต์ธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590313902คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,18/09/6110.00-11.30GAB310อ.มานิตย์อ.กานต์ธิดา
034123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,18/09/6110.00-11.30GAB310
014032102สรีรวิทยาทั่วไป590315301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,19/09/6108.15-09.45946ดร.วารุณีอ.กานต์ธิดา
024032102สรีรวิทยาทั่วไป590315302ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,19/09/6108.15-09.45946
034022501ชีวเคมีพื้นฐาน600451101เกษตรศาสตร์อัมพวัน ไมตรัตน์, ,24/09/6112.30-14.00A303ดร.วีรศักดิ์ จอ.กานต์ธิดา
014512201อาหารไทย600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,25/09/6112.30-14.00คหกรรม1อ.กานต์ธิดาดร.กนกวรรณ ก
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610440201วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,25/09/6114.15-15.45A207ดร.ภาคภูมิอ.กานต์ธิดา
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,26/09/6112.30-14.00คหกรรม2อ.กานต์ธิดาอ.พิชชาภา
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/09/6114.15-15.45A802อ.พัทธชัยอ.กานต์ธิดา
024031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/09/6114.15-15.45A802
034031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/09/6114.15-15.45A802

อ.จงรัก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,18/09/6112.30-14.00GAB306ดร.พีระพลอ.จงรัก
014074912การสัมมนาสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,19/09/6108.15-09.45GAB308อ.จงรักดร.ฉลวย
054011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์สิงหเดช แตงจวง, ,21/09/6110.00-11.30GAB310อ.กนกวรรณ มอ.จงรัก
074011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสิงหเดช แตงจวง, ,21/09/6110.00-11.30GAB310
014124611การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์580429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,21/09/6112.30-14.00GAB304อ.จุฬาลักษณ์อ.จงรัก
024072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข600427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,25/09/6108.15-09.45GAB305อ.จงรักดร.ฉลวย
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์,25/09/6112.30-14.00GAB307อ.ธันยบูรณ์อ.จงรัก
024053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์,25/09/6112.30-14.00GAB307
024072517การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,26/09/6108.15-09.45GAB310อ.จงรักผศ.ไชยยา
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น610420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,26/09/6112.30-14.00GAB309ดร.วารุณี อ.จงรัก

อ.จำรูญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,18/09/6110.00-11.30GAB307ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.จำรูญ
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,19/09/6110.00-11.30GAB209อ.จำรูญผศ.ดร.ณิชารีย์
024094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น580310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,19/09/6112.30-14.00GAB209ผศ.ไชยยาอ.จำรูญ
014093604กำหนดการเชิงเส้น600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24/09/6108.15-09.45GAB304อ.ดิเรกอ.จำรูญ
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,24/09/6112.30-14.00GAB207อ.จำรูญอ.กนกวรรณ ม
044091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปไชยยา แซ่ยับ, ,25/09/6108.15-09.45GAB310อ.ดิเรกอ.จำรูญ
014013115ดาราศาสตร์ 1580316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,25/09/6112.30-14.00GAB209อ.กนกวรรณ มอ.จำรูญ
014071306การสาธารณสุขเบื้องต้น610427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,26/09/6110.00-11.30GAB305อ.ศศิธรอ.จำรูญ

อ.จุฬาลักษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034616จุลินทรีย์อุตสาหกรรม580425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,18/09/6108.15-09.45A311ดร.กิตติอ.จุฬาลักษณ์
014032601จุลชีววิทยา600451101เกษตรศาสตร์กชกร ลาภมาก, ,18/09/6110.00-11.30945ดร.กชกรอ.จุฬาลักษณ์
024021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,19/09/6114.15-15.45943ผศ.ดร.พรทิพพาอ.จุฬาลักษณ์
014124611การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์580429701เทคโนโลยีสารสนเทศจุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,21/09/6112.30-14.00GAB304อ.จุฬาลักษณ์อ.จงรัก
024112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น610310402คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,24/09/6110.00-11.30GAB306อ.ดิเรกอ.จุฬาลักษณ์
024091201หลักการคณิตศาสตร์610310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/09/6112.30-14.00GAB305ผศ.ยุทธชัยอ.จุฬาลักษณ์
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,26/09/6114.15-15.45945ดร.พงษ์เทพอ.จุฬาลักษณ์
044021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,26/09/6114.15-15.45945
054021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,26/09/6114.15-15.45945

อ.ชนิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032202พฤกษศาสตร์590315301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,18/09/6108.15-09.45946ดร.จิราภรณ์ นิอ.ชนิดา
024032202พฤกษศาสตร์590315302ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,18/09/6108.15-09.45946
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปฉลวย เสาวคนธ์, ,18/09/6114.15-15.45A312ดร.ฉลวยอ.ชนิดา
014092701โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,19/09/6110.00-11.30GAB306อ.ดิเรกอ.ชนิดา
024092701โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,19/09/6110.00-11.30GAB306
014081501กรีฑา 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,21/09/6112.30-14.00946ดร.วรวุฒิอ.ชนิดา
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610420601อาหารและโภชนาการวารุณี จอมกิติชัย, ,21/09/6114.15-15.45A310ดร.วารุณีอ.ชนิดา
034021109หลักเคมี 1610315201เคมีพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,24/09/6110.00-11.30GAB309ดร.พงษ์เทพอ.ชนิดา
044021109หลักเคมี 1610420601อาหารและโภชนาการพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,24/09/6110.00-11.30GAB309
014094404การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์590310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/09/6112.30-14.00GAB204ผศ.ไชยยาอ.ชนิดา
014123642เทคโนโลยีสื่อประสม590429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,25/09/6110.00-11.30GAB108อ.ชนิดาดร.ธนิต

อ.ชุมพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512203อาหารว่างและขนมหวานไทย590420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,18/09/6110.00-11.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ชุมพล
024073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2590427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,19/09/6108.15-09.45GAB307รศ.จักรกฤษณ์อ.ชุมพล
014122205ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ600313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,19/09/6110.00-11.30GAB205อ.ชุมพลรศ.จักรกฤษณ์
014123308การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,24/09/6110.00-11.30GAB207อ.ชุมพลรศ.จักรกฤษณ์
014032602จุลชีววิทยาเบื้องต้น600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,25/09/6108.15-09.45936ดร.วันวิสาข์อ.ชุมพล
014082603วอลเลย์บอล 2590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,25/09/6110.00-11.30845ดร.วรวุฒิอ.ชุมพล
014513208อาหารเอเซีย590420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,26/09/6108.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ชุมพล

อ.ฐิติพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014511204ขนมอบเบื้องต้น600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,19/09/6108.15-09.45คหกรรม2อ.ฐิติพรดร.ภาคภูมิ
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A401ผศ.กฤดาอ.ฐิติพร
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600311101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A401
054011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB310อ.กนกวรรณ มอ.ฐิติพร
074011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB310
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310801พลศึกษาธนิต เมธีนุกูล, ศศิธร สุขจิตต์,24/09/6110.00-11.30A203อ.ฐิติพรดร.จิราภรณ์ นิ
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610310802พลศึกษาธนิต เมธีนุกูล, ศศิธร สุขจิตต์,24/09/6110.00-11.30A203
014513102โภชนศาสตร์ครอบครัว590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,24/09/6112.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรดร.วารุณี
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น610420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,25/09/6108.15-09.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.พรเทพ
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ590420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล,25/09/6110.00-11.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.พรเทพ

อ.ดิเรก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092701โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,19/09/6110.00-11.30GAB306อ.ดิเรกอ.ชนิดา
024092701โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์600420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,19/09/6110.00-11.30GAB306
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์600315201เคมีสะอาด อยู่เย็น, ,19/09/6112.30-14.00GAB309อ.ดิเรกอ.อนุชา
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์600315202เคมีสะอาด อยู่เย็น, ,19/09/6112.30-14.00GAB309
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน580446402ภาษาจีนธุรกิจดิเรก บัวหลวง, ,21/09/6108.15-09.4510310อ.ดิเรกดร.วีรศักดิ์ จ
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปดิเรก บัวหลวง, ,21/09/6108.15-09.4510310
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600448401การจัดการวัฒนธรรมดิเรก บัวหลวง, ,21/09/6108.15-09.4510310
014093604กำหนดการเชิงเส้น600310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24/09/6108.15-09.45GAB304อ.ดิเรกอ.จำรูญ
024112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น610310402คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,24/09/6110.00-11.30GAB306อ.ดิเรกอ.จุฬาลักษณ์
044091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปไชยยา แซ่ยับ, ,25/09/6108.15-09.45GAB310อ.ดิเรกอ.จำรูญ
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2600310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,25/09/6110.00-11.30GAB305อ.ดิเรกดร.พงษ์ศักดิ์
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,26/09/6108.15-09.45GAB306อ.พิชิตอ.ดิเรก

อ.ธันยบูรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย590427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,18/09/6108.15-09.45GAB309รศ.จักรกฤษณ์อ.ธันยบูรณ์
014064201จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,18/09/6112.30-14.00GAB108อ.ปริญญาอ.ธันยบูรณ์
014011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, ,21/09/6110.00-11.30GAB308อ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
024011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิงหเดช แตงจวง, ,21/09/6110.00-11.30GAB308
034011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, ,21/09/6110.00-11.30GAB308
014011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB308อ.ธันยบูรณ์ดร.โสภณ
024011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB308
034011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB308
014012105นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1580316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,25/09/6110.00-11.30GAB209อ.ธันยบูรณ์อ.สุนีย์
014053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์,25/09/6112.30-14.00GAB307อ.ธันยบูรณ์อ.จงรัก
024053101วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์,25/09/6112.30-14.00GAB307
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600315201เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/09/6110.00-11.30GAB308อ.ธันยบูรณ์ผศ.ดร.ศรัณยู
024011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600315202เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/09/6110.00-11.30GAB308
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600315201เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/09/6114.15-15.45GAB309อ.ธันยบูรณ์ดร.สุภาพร
024011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600315202เคมีธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/09/6114.15-15.45GAB309

อ.นารีวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014131101หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,18/09/6108.15-09.45GAB209อ.นารีวรรณอ.วิศิษฎ์
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590313901คอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,18/09/6110.00-11.30GAB309อ.นารีวรรณดร.สะอาด
034074912การสัมมนาสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,19/09/6108.15-09.45GAB310ดร.พงษ์ศักดิ์อ.นารีวรรณ
014094406การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น580310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,19/09/6112.30-14.00GAB204ผศ.กฤดาอ.นารีวรรณ
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600315301ชีววิทยาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A303อ.นารีวรรณอ.พุทธดี
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610441801การท่องเที่ยวและการโรงแรมวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A303
024093604กำหนดการเชิงเส้น600310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,24/09/6108.15-09.45GAB305ดร.นภาภรณ์อ.นารีวรรณ
024021109หลักเคมี 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,24/09/6110.00-11.30GAB308ดร.ณัฐกฤตาอ.นารีวรรณ
024091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปไชยยา แซ่ยับ, ,25/09/6108.15-09.45GAB309ผศ.ไชยยาอ.นารีวรรณ
034091112คณิตศาสตร์เบื้องต้น600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปไชยยา แซ่ยับ, ,25/09/6108.15-09.45GAB309

อ.ปริญญา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014064201จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,18/09/6112.30-14.00GAB108อ.ปริญญาอ.ธันยบูรณ์
024073522สุขภาพผู้สูงอายุ580427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,19/09/6112.30-14.00GAB307อ.ศศิธรอ.ปริญญา
014091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6114.15-15.45GAB205อ.วรินสินีอ.ปริญญา
024091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6114.15-15.45GAB205
034091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6114.15-15.45GAB205
014063902สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,21/09/6110.00-11.30GAB303อ.ปริญญาอ.สุนีย์
024022201เคมีอนินทรีย์ 1590315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,21/09/6112.30-14.00GAB310ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ปริญญา
034022201เคมีอนินทรีย์ 1590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,21/09/6112.30-14.00GAB310
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข590420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,24/09/6110.00-11.30GAB304อ.วรินสินีอ.ปริญญา
024094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,24/09/6110.00-11.30GAB304
014000113ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,25/09/6108.15-09.45GAB306อ.ปริญญาดร.วชิราภรณ์
014072210สุขภาพจิตชุมชน610427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,26/09/6112.30-14.00GAB305อ.สุนีย์อ.ปริญญา

อ.พรเทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,18/09/6110.00-11.30GAB308อ.สุนีย์อ.พรเทพ
014121102วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,19/09/6112.30-14.00GAB107อ.พรเทพดร.จิราภรณ์ นิ
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600314002การศึกษาปฐมวัยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A205ดร.สะอาดอ.พรเทพ
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600315302ชีววิทยาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A205
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600427901สาธารณสุขศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A205
014032401พันธุศาสตร์590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุทธิดา วิทนาลัย, ,24/09/6108.15-09.45A401ดร.สุทธิดาอ.พรเทพ
034032401พันธุศาสตร์590425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,24/09/6108.15-09.45A401
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600444201การพัฒนาชุมชนธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24/09/6110.00-11.30A305ดร.ธนิตอ.พรเทพ
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610446101รัฐประศาสนศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, จงรัก ดวงทอง,24/09/6110.00-11.30A305
014511101โภชนศาสตร์เบื้องต้น610420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,25/09/6108.15-09.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.พรเทพ
014513201อาหารเพื่อสุขภาพ590420601อาหารและโภชนาการรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล,25/09/6110.00-11.30คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.พรเทพ

อ.พัทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033106นิเวศวิทยา580315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,18/09/6108.15-09.45A304อ.พัทธชัยอ.กฤษณ์
024033106นิเวศวิทยา580315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,18/09/6108.15-09.45A304
014093301พีชคณิตนามธรรม 1590420401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,19/09/6110.00-11.30GAB304ดร.นภาภรณ์อ.พัทธชัย
014073522สุขภาพผู้สูงอายุ580427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,19/09/6112.30-14.00GAB306ดร.กิตติวรรณอ.พัทธชัย
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600318201นาฏศิลป์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A302ผศ.ยุทธชัยอ.พัทธชัย
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600433601เศรษฐศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A302
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600443511ดนตรีไทยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A302
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600443521ดนตรีสากลยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A302
014023708เคมีสภาวะแวดล้อม580315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,21/09/6110.00-11.30945ดร.ธนิตอ.พัทธชัย
024023708เคมีสภาวะแวดล้อม580315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,21/09/6110.00-11.30945
024031101ชีววิทยา 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,25/09/6112.30-14.00GAB310อ.พัทธชัยดร.ธนากร
014033109อนุกรมวิธาน590425301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/09/6112.30-14.00936อ.พัทธชัยผศ.ดร.เสรี
014031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/09/6114.15-15.45A802อ.พัทธชัยอ.กานต์ธิดา
024031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/09/6114.15-15.45A802
034031103ปฏิบัติการชีววิทยา 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/09/6114.15-15.45A802

อ.พิชชาภา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย590310801พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,18/09/6108.15-09.45844อ.พิชชาภาอ.สุรพล
024083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย590310802พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,18/09/6108.15-09.45844
014084904การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,18/09/6112.30-14.00845อ.พิชชาภาดร.โสภณ
014083115การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,19/09/6108.15-09.45845อ.พิชชาภาผศ.ดร.ราตรี
014082301เวชศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,19/09/6110.00-11.30845อ.พิชชาภาผศ.ดร.พรทิพพา
014083408แอโรบิคแดนซ์580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,24/09/6110.00-11.30844อ.พิชชาภาดร.กชกร
014084609วิทยาศาสตร์การกีฬาเพี่อพัฒนาชุมชน580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,25/09/6110.00-11.30844อ.พิชชาภารศ.ดร.อิสระ
044000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590139802การบัญชีพิชชาภา คนธสิงห์, ,25/09/6114.15-15.45A401อ.พิชชาภาผศ.ยุทธชัย
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พิชชาภา คนธสิงห์, ,25/09/6114.15-15.45A401
014512301การบริการอาหารและเครื่องดื่ม600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,26/09/6112.30-14.00คหกรรม2อ.กานต์ธิดาอ.พิชชาภา

อ.พิชิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122207ดีสครีตและโครงสร้าง590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,18/09/6108.15-09.45GAB305ผศ.ดร.ราตรีอ.พิชิต
024074912การสัมมนาสาธารณสุข580427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,19/09/6108.15-09.45GAB309ดร.ธนากรอ.พิชิต
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A206อ.พิชิตอ.กฤษณ์
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610434951การจัดการธุรกิจบริการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A206
014094903สัมมนาคณิตศาสตร์580420401คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,24/09/6108.15-09.45GAB303ดร.สะอาดอ.พิชิต
014021109หลักเคมี 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,24/09/6110.00-11.30GAB307ดร.วชิราภรณ์อ.พิชิต
014132101เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต590429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,25/09/6112.30-14.00GAB207อ.พิชิตผศ.ดร.ศรัณยู
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,26/09/6108.15-09.45GAB306อ.พิชิตอ.ดิเรก
034011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600315301ชีววิทยาสิงหเดช แตงจวง, ,26/09/6110.00-11.30GAB309รศ.ดร.สิงหเดชอ.พิชิต
044011101ฟิสิกส์เบื้องต้น600315302ชีววิทยาสิงหเดช แตงจวง, ,26/09/6110.00-11.30GAB309

อ.พุทธดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014122506วิศวกรรมซอฟต์แวร์580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,18/09/6108.15-09.45GAB306ดร.พีระพลอ.พุทธดี
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์580429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,18/09/6110.00-11.30GAB304อ.อนุชาอ.พุทธดี
014094405การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น580310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,19/09/6108.15-09.45GAB304ผศ.ไชยยาอ.พุทธดี
104000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600315301ชีววิทยาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A303อ.นารีวรรณอ.พุทธดี
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน610441801การท่องเที่ยวและการโรงแรมวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A303
014091201หลักการคณิตศาสตร์610310401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,24/09/6112.30-14.00GAB304รศ.ดร.อิสระอ.พุทธดี
014122202โครงสร้างข้อมูล610313901คอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,25/09/6108.15-09.45GAB303อ.กฤษณ์อ.พุทธดี
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น610315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,26/09/6112.30-14.00GAB310ดร.สุทธิดาอ.พุทธดี
034011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600315301ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,26/09/6114.15-15.45GAB310อ.กนกวรรณ มอ.พุทธดี
044011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น600315302ชีววิทยากนกวรรณ มารักษ์, ,26/09/6114.15-15.45GAB310

อ.มานิตย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014072326อาชีวอนามัยและความปลอดภัย590427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,18/09/6108.15-09.45GAB310ผศ.ดร.ศรัณยูอ.มานิตย์
024123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590313902คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,18/09/6110.00-11.30GAB310อ.มานิตย์อ.กานต์ธิดา
034123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,18/09/6110.00-11.30GAB310
014034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา580315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,19/09/6108.15-09.45942ดร.กชกรอ.มานิตย์
024034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา580315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,19/09/6108.15-09.45942
034021110ปฏิบัติการหลักเคมี 1610315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,19/09/6114.15-15.45944ดร.จิราพร กอ.มานิตย์
014081505ว่ายน้ำ 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,21/09/6108.15-09.45942อ.วีระศักดิ์ กอ.มานิตย์
014023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม580315201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,21/09/6112.30-14.00945ดร.จิราพร กอ.มานิตย์
024023709ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม580315202เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,21/09/6112.30-14.00945
014121305หลักการเขียนโปรแกรม610313901คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,24/09/6108.15-09.45GAB310อ.มานิตย์อ.วิศิษฎ์
024121305หลักการเขียนโปรแกรม610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,24/09/6108.15-09.45GAB310
034121305หลักการเขียนโปรแกรม610429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,24/09/6108.15-09.45GAB310
014012103กลศาสตร์ 1590316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,24/09/6112.30-14.00GAB209ดร.เอมอรอ.มานิตย์

อ.วรินสินี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3600167501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,18/09/6108.15-09.45GAB307อ.วรินสินีดร.สุทธิดา
024093402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,18/09/6108.15-09.45GAB307
014091402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6110.00-11.30GAB303อ.วรินสินีดร.โสภณ
014091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6114.15-15.45GAB205อ.วรินสินีอ.ปริญญา
024091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6114.15-15.45GAB205
034091607พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,19/09/6114.15-15.45GAB205
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600311102เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A202อ.วรินสินีดร.สุทธิดา
064000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600312801การประถมศึกษายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,21/09/6108.15-09.45A202
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600162201บริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,24/09/6108.15-09.45GAB308อ.วรินสินีอ.สุรพล
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600462201บริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,24/09/6108.15-09.45GAB308
014094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข590420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,24/09/6110.00-11.30GAB304อ.วรินสินีอ.ปริญญา
024094407การวิเคราะห์เชิงตัวเลข600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,24/09/6110.00-11.30GAB304
024091403แคลคูลัส 1610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวรินสินี จันทะคุณ, ,25/09/6108.15-09.45GAB209อ.วรินสินีดร.อัมพวัน

อ.วิศิษฎ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014131101หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,18/09/6108.15-09.45GAB209อ.นารีวรรณอ.วิศิษฎ์
024073104เภสัชวิทยา590427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,18/09/6112.30-14.00GAB308ผศ.ดร.ศรัณยูอ.วิศิษฎ์
014012104ฟิสิกส์แผนใหม่600316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,19/09/6110.00-11.30GAB307อ.วิศิษฎ์ดร.จิราภรณ์ นิ
024012104ฟิสิกส์แผนใหม่600316202ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,19/09/6110.00-11.30GAB307
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,21/09/6110.00-11.30GAB309อ.วิศิษฎ์อ.เผด็จการ
064011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,21/09/6110.00-11.30GAB309
014121305หลักการเขียนโปรแกรม610313901คอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,24/09/6108.15-09.45GAB310อ.มานิตย์อ.วิศิษฎ์
024121305หลักการเขียนโปรแกรม610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,24/09/6108.15-09.45GAB310
034121305หลักการเขียนโปรแกรม610429701เทคโนโลยีสารสนเทศมานิตย์ พ่วงบางโพ, ,24/09/6108.15-09.45GAB310
014092201ระบบจำนวน590420401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,24/09/6112.30-14.00GAB303ผศ.กฤดาอ.วิศิษฎ์
014011306ฟิสิกส์ 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,25/09/6112.30-14.00GAB306อ.วิศิษฎ์ดร.กิตติวรรณ
024011306ฟิสิกส์ 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิศิษฎ์ มหานิล, ,25/09/6112.30-14.00GAB306
014092403แคลคูลัส 2600420401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,26/09/6108.15-09.45GAB308ดร.สะอาดอ.วิศิษฎ์
024092403แคลคูลัส 2600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสะอาด อยู่เย็น, ,26/09/6108.15-09.45GAB308

อ.วิไลวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย590420401คณิตศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/09/6108.15-09.45GAB308อ.วิไลวรรณดร.วารุณี
024093303คณิตศาสตร์เต็มหน่วย610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,18/09/6108.15-09.45GAB308
014063210มลพิษทางดินและการจัดการ590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,19/09/6108.15-09.45GAB303ดร.สุภาพรอ.วิไลวรรณ
024121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศจำรูญ จันทร์กุญชร, ,19/09/6110.00-11.30GAB207ดร.กนกวรรณ กอ.วิไลวรรณ
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600312802การประถมศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A304อ.วิไลวรรณดร.กชกร
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิไลวรรณ รัตนกูล, ,21/09/6108.15-09.45A304
034111101หลักสถิติ610134921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,24/09/6108.15-09.45นิเทศอ.วิไลวรรณผศ.ดร.รัชนี
054111101หลักสถิติ610134951การจัดการธุรกิจบริการวิไลวรรณ รัตนกูล, ,24/09/6108.15-09.45นิเทศ
064111101หลักสถิติ610434921การตลาดวิไลวรรณ รัตนกูล, ,24/09/6108.15-09.45นิเทศ
014091608คณิตศาสตร์สำหรับเกษตรศาสตร์610451101เกษตรศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,25/09/6108.15-09.45GAB207อ.วิไลวรรณดร.ธนิต
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1610316201ฟิสิกส์ไชยยา แซ่ยับ, ,25/09/6112.30-14.00GAB206อ.วิไลวรรณอ.ศศิธร
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น610315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,26/09/6112.30-14.00GAB308ดร.กชกรอ.วิไลวรรณ

อ.วีระศักดิ์ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023710เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น580425201เคมีพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,18/09/6110.00-11.30GAB305ดร.พงษ์เทพ อ.วีระศักดิ์ ก
014022625ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ590425201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,19/09/6108.15-09.45936ดร.วีรศักดิ์ จอ.วีระศักดิ์ ก
014022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1590315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,19/09/6114.15-15.45941ดร.พันธุ์ทิพย์อ.วีระศักดิ์ ก
024022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1590315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,19/09/6114.15-15.45941
034022202ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,19/09/6114.15-15.45941
014081505ว่ายน้ำ 1610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,21/09/6108.15-09.45942อ.วีระศักดิ์ กอ.มานิตย์
014083303การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ580429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,21/09/6110.00-11.30941อ.วีระศักดิ์ กดร.สิริวดี
014082601ฟุตบอล 2590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,24/09/6110.00-11.30845อ.วีระศักดิ์ กดร.สุทธิดา
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610440102ภาษาไทย(ภาษาไทย)วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,25/09/6114.15-15.45A405อ.วีระศักดิ์ กรศ.ดร.อิสระ
034000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590139801การบัญชีวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,25/09/6114.15-15.45A405
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610315201เคมีวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,25/09/6114.15-15.45A405
014082505ว่ายน้ำ 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,26/09/6112.30-14.00A207อ.วีระศักดิ์ กผศ.ชื่นกมล

อ.ศศิธร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024023301เคมีอินทรีย์ 2590315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,18/09/6112.30-14.00GAB310ดร.ณัฐกฤตาอ.ศศิธร
014073225การพัฒนาอนามัยชุมชน 2590427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,19/09/6108.15-09.45GAB306อ.ศศิธรผศ.สมคิด
024073522สุขภาพผู้สูงอายุ580427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,19/09/6112.30-14.00GAB307อ.ศศิธรอ.ปริญญา
014124103ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ580429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,21/09/6108.15-09.45GAB304ดร.กนกวรรณ กอ.ศศิธร
014072214สังคมวิทยาการสาธารณสุข600427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,25/09/6108.15-09.45GAB304อ.ศศิธรดร.สะอาด
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1610316201ฟิสิกส์ไชยยา แซ่ยับ, ,25/09/6112.30-14.00GAB206อ.วิไลวรรณอ.ศศิธร
014071306การสาธารณสุขเบื้องต้น610427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,26/09/6110.00-11.30GAB305อ.ศศิธรอ.จำรูญ

อ.สุทธิพันธุ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์600315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,18/09/6112.30-14.00946ดร.กชกรอ.สุทธิพันธุ์
024032604จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์600315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,18/09/6112.30-14.00946
034034602ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา580425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,19/09/6108.15-09.45A310ดร.สุทธิดาอ.สุทธิพันธุ์
014514901การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ580420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,21/09/6112.30-14.00คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ดร.เสรี
014511401ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,24/09/6110.00-11.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์ดร.วารุณี
014082108คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬา600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,25/09/6112.30-14.00942ดร.วรวุฒิอ.สุทธิพันธุ์
014022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1600315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,25/09/6114.15-15.45942ดร.วชิราภรณ์อ.สุทธิพันธุ์
024022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1600315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,25/09/6114.15-15.45942
034022623ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,25/09/6114.15-15.45942
014512202การถนอมอาหาร600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,26/09/6110.00-11.30คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์ดร.กิตติ

อ.สุนีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข580427903สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,18/09/6110.00-11.30GAB308อ.สุนีย์อ.พรเทพ
014073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ590427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,19/09/6112.30-14.00GAB303อ.สุนีย์อ.กฤษณ์
014124202การประมวลผลภาพ580423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,21/09/6108.15-09.45GAB307ผศ.ดร.ราตรีอ.สุนีย์
014063902สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม580429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,21/09/6110.00-11.30GAB303อ.ปริญญาอ.สุนีย์
014012105นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1580316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,25/09/6110.00-11.30GAB209อ.ธันยบูรณ์อ.สุนีย์
024123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์600315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,26/09/6108.15-09.45GAB307ดร.โสภณอ.สุนีย์
014072210สุขภาพจิตชุมชน610427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,26/09/6112.30-14.00GAB305อ.สุนีย์อ.ปริญญา

อ.สุรพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย590310801พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,18/09/6108.15-09.45844อ.พิชชาภาอ.สุรพล
024083309กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย590310802พลศึกษาพงศกร สังข์เงิน, ,18/09/6108.15-09.45844
034021116เคมีสำหรับวิศวกร600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,19/09/6110.00-11.30GAB310ดร.ณัฐกฤตาอ.สุรพล
044021116เคมีสำหรับวิศวกร610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,19/09/6110.00-11.30GAB310
054021116เคมีสำหรับวิศวกร610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,19/09/6110.00-11.30GAB310
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์600313901คอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,19/09/6112.30-14.00GAB205อ.สุรพลผศ.ดร.ศรัณยู
044011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB309ดร.เอมอรอ.สุรพล
064011106ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,21/09/6114.15-15.45GAB309
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600162201บริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,24/09/6108.15-09.45GAB308อ.วรินสินีอ.สุรพล
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม600462201บริหารงานก่อสร้างวรินสินี จันทะคุณ, ,24/09/6108.15-09.45GAB308
014121701ดิจิตอลเบื้องต้น600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,24/09/6112.30-14.00GAB108อ.สุรพลผศ.ดร.ศรัณยู
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร580466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,26/09/6114.15-15.45944ดร.ธนิตอ.สุรพล
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร590466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, ,26/09/6114.15-15.45944

อ.อนุชา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์580429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,18/09/6110.00-11.30GAB304อ.อนุชาอ.พุทธดี
014023301เคมีอินทรีย์ 2590315201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,18/09/6112.30-14.00GAB309ดร.จิราพร กอ.อนุชา
034023301เคมีอินทรีย์ 2590425201เคมีจิราพร เกตุวราภรณ์, ,18/09/6112.30-14.00GAB309
014091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์600315201เคมีสะอาด อยู่เย็น, ,19/09/6112.30-14.00GAB309อ.ดิเรกอ.อนุชา
024091103คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์600315202เคมีสะอาด อยู่เย็น, ,19/09/6112.30-14.00GAB309
014123643การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก590000001-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,20/09/6114.15-15.45A312อ.อนุชาดร.ณัฐกฤตา
014023101เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี610315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,21/09/6112.30-14.00936ดร.วีรศักดิ์ จอ.อนุชา
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,21/09/6114.15-15.45941ดร.กชกรอ.อนุชา
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,21/09/6114.15-15.45941
014122206ระบบจัดการฐานข้อมูล600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,25/09/6110.00-11.30GAB308อ.อนุชาดร.อัมพวัน

อ.เผด็จการ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014074426นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข580427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,18/09/6110.00-11.30GAB306อ.เผด็จการผศ.สมคิด
024073226สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ590427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,19/09/6112.30-14.00GAB304อ.เผด็จการดร.โสภณ
014123106ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,21/09/6108.15-09.45GAB306ผศ.สมคิดอ.เผด็จการ
044011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,21/09/6110.00-11.30GAB309อ.วิศิษฎ์อ.เผด็จการ
064011105ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,21/09/6110.00-11.30GAB309
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1610316201ฟิสิกส์เอมอร วันเอก, ,25/09/6110.00-11.30GAB204ดร.เอมอรอ.เผด็จการ
014092601พีชคณิตเชิงเส้น600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,26/09/6112.30-14.00GAB307ดร.นภาภรณ์อ.เผด็จการ
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,26/09/6114.15-15.45GAB308ดร.เอมอรอ.เผด็จการ
024011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,26/09/6114.15-15.45GAB308

กลับหน้าหลัก