ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นศ. คบ. สอบแล้ว

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี590315202เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,25/02/6208.15-09.45GAB204นศ. คบ. สอบแล้ว
024023902วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี590315201เคมีฉลวย เสาวคนธ์, ,25/02/6208.15-09.45GAB204
014013102กลศาสตร์ควอนตัม 1580316201ฟิสิกส์สิงหเดช แตงจวง, ,25/02/6210.00-11.30GAB305นศ. คบ. สอบแล้ว
014014903สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์580316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,25/02/6212.30-14.00GAB305นศ. คบ. สอบแล้ว
014023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี580315201เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,25/02/6212.30-14.00GAB206นศ. คบ. สอบแล้ว
024023730การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี580315202เคมีอัมพวัน ไมตรัตน์, ,25/02/6212.30-14.00GAB206
014034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา580315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,25/02/6214.15-15.45942นศ. คบ. สอบแล้ว
024034902สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา580315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,25/02/6214.15-15.45942
014094201ทฤษฎีจำนวน580310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,26/02/6208.15-09.45GAB305นศ. คบ. สอบแล้ว
024094201ทฤษฎีจำนวน580310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,26/02/6208.15-09.45GAB306นศ. คบ. สอบแล้ว
024121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ580315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,26/02/6212.30-14.00GAB305นศ. คบ. สอบแล้ว

ผศ.ชื่นกมล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
017072501พลังงานและการแปลงรูปพลังงาน590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพุทธดี อุบลสุข, ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ,22/02/6210.00-11.301021อ.พุทธดีผศ.ชื่นกมล
014512401การออกแบบและตกแต่งอาหาร590420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,25/02/6210.00-11.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.จิราพร ก
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร610420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,25/02/6212.30-14.00คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.วรวุฒิ
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600315202เคมีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A205อ.อนุชาผศ.ชื่นกมล
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600446102รัฐประศาสนศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A205
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310801พลศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A205
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร610420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,26/02/6212.30-14.00คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.วันวิสาข์
014513901สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,28/02/6208.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ชุมพล

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศพีระพล ขุนอาสา, ,26/02/6210.00-11.30A311อ.ดร.พีระพลผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,26/02/6214.15-15.45844อ.ชนิดาผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014124609ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,27/02/6208.15-09.45A304อ.พิชิตผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,27/02/6210.00-11.30A301ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญผศ.ไชยยา

ผศ.ดร.ณิชารีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว590310802พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,22/02/6210.00-11.30GAB305อ.พิชชาภาผศ.ดร.ณิชารีย์
024071501อนามัยการเจริญพันธุ์600427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,22/02/6212.30-14.00GAB303ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.อนุชา
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610439801การบัญชีวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28/02/6208.15-09.45A802อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
014093604กำหนดการเชิงเส้น600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,28/02/6210.00-11.30942อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600449001นิติศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A304อ.ดร.อัมพวันผศ.ดร.ณิชารีย์

ผศ.ดร.พรทิพพา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม590427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,22/02/6208.15-09.45GAB304รศ.ดร.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1600427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,22/02/6210.00-11.30GAB304รศ.ดร.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014072327การส่งเสริมสุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,25/02/6208.15-09.45GAB206อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,27/02/6210.00-11.30GAB303อ.กนกวรรณ มผศ.ดร.พรทิพพา

ผศ.ดร.รัชนี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014513301การจัดบริการอาหารในสถาบัน590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,22/02/6212.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรผศ.ดร.รัชนี
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา580315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,25/02/6210.00-11.30943ผศ.ดร.รัชนีผศ.ดร.ราตรี
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา590315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,25/02/6212.30-14.00943ผศ.ดร.รัชนีอ.ดร.ธนิต
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา590315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,25/02/6212.30-14.00943
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2590315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/02/6214.15-15.45A311อ.ดร.อัมพวันผศ.ดร.รัชนี

ผศ.ดร.ราตรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032601จุลชีววิทยา610420601อาหารและโภชนาการวันวิสาข์ พิระภาค, ,22/02/6212.30-14.00944อ.ดร.วารุณีผศ.ดร.ราตรี
014033501เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา590425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,25/02/6208.15-09.45936อ.ดร.สุทธิดาผศ.ดร.ราตรี
014033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา580315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,25/02/6210.00-11.30943ผศ.ดร.รัชนีผศ.ดร.ราตรี
044121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590313901คอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,26/02/6212.30-14.00GAB303ผศ.ดร.ราตรีอ.ศศิธร
064121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,26/02/6212.30-14.00GAB303
014124203ปัญญาประดิษฐ์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,28/02/6210.00-11.30A312ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.สุทธิดา

ผศ.ดร.ศรัณยู

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อม590427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,22/02/6208.15-09.45GAB303ผศ.ดร.ศรัณยูอ.วิไลวรรณ
024072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1600427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,22/02/6210.00-11.30GAB303ผศ.ดร.ศรัณยูอ.วิไลวรรณ
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, ,26/02/6208.15-09.45GAB206รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ศรัณยู
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, ,26/02/6208.15-09.45GAB206
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,26/02/6210.00-11.30GAB303ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.ชาติทนง
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1610310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6208.15-09.45GAB204อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.ศรัณยู
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6208.15-09.45GAB204

ผศ.ดร.สุภาพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063421การจัดการขยะและของเสียอันตราย590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,25/02/6208.15-09.45GAB207ผศ.ดร.สุภาพรอ.มานิตย์
014072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,25/02/6212.30-14.00GAB209อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ดร.สุภาพร
017073901สถิติและการวิจัยสำหรับวิศวกรรม590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพุทธดี อุบลสุข, พงษ์ธร วิจิตรกุล,26/02/6208.15-09.451021อ.พุทธดีผศ.ดร.สุภาพร
014031304สัตววิทยา610315301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,26/02/6212.30-14.0010310อ.ดร.สิริวดีผศ.ดร.สุภาพร
024031304สัตววิทยา610315302ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,26/02/6212.30-14.0010310
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,27/02/6210.00-11.30GAB209ผศ.ดร.สุภาพรอ.ดร.นภาภรณ์
014092601พีชคณิตเชิงเส้น600310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6208.15-09.45GAB206อ.ดิเรกผศ.ดร.สุภาพร

ผศ.ดร.เสรี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024032401พันธุศาสตร์600451101เกษตรศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,22/02/6212.30-14.00942อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.เสรี
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,25/02/6210.00-11.30A310อ.อนุชาผศ.ดร.เสรี
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600446101รัฐประศาสนศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A304อ.สุรพลผศ.ดร.เสรี
284000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310802พลศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A304
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,28/02/6208.15-09.45845ผศ.ดร.เสรีอ.สุรพล

ผศ.ยุทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,22/02/6212.30-14.00GAB305อ.ดร.กนกวรรณ กผศ.ยุทธชัย
024123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,22/02/6212.30-14.00GAB305
024111101หลักสถิติ600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,25/02/6210.00-11.30GAB205ผศ.ยุทธชัยอ.เผด็จการ
034111101หลักสถิติ610434951การจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,25/02/6210.00-11.30GAB205
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600318101ภาษาเกาหลียุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A204ผศ.ยุทธชัยอ.นารีวรรณ
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600440201ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A204
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310302สังคมศึกษายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A204
034031102ชีววิทยา 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/02/6210.00-11.30GAB206อ.ดร.สุทธิดาผศ.ยุทธชัย
014022626เคมีวิเคราะห์ 2600315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,27/02/6212.30-14.00GAB204อ.ดร.วชิราภรณ์ผศ.ยุทธชัย
024022626เคมีวิเคราะห์ 2600315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,27/02/6212.30-14.00GAB204
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A904อ.ดร.จิราพร กผศ.ยุทธชัย
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610311101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A904
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600310102ภาษาไทยธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A904

ผศ.ไชยยา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121205อัลกอริทึม600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,22/02/6210.00-11.30GAB307อ.ดร.พีระพลผศ.ไชยยา
014031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,25/02/6214.15-15.45A403อ.ดร.กชกรผศ.ไชยยา
024093201ทฤษฎีเซต600310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,26/02/6208.15-09.45942ผศ.ไชยยาอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600440202ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A802ผศ.ไชยยาอ.พิชิต
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310301สังคมศึกษายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A802
264000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434701นิเทศศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A802
024061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, ,27/02/6210.00-11.30A301ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญผศ.ไชยยา

รศ.ดร.จักรกฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073336อนามัยสิ่งแวดล้อม590427901สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,22/02/6208.15-09.45GAB304รศ.ดร.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1600427901สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,22/02/6210.00-11.30GAB304รศ.ดร.จักรกฤษณ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา590313902คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,25/02/6210.00-11.30GAB207อ.ชุมพลรศ.ดร.จักรกฤษณ์
024124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา590313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,25/02/6210.00-11.30GAB207
014021116เคมีสำหรับวิศวกร610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,28/02/6210.00-11.30GAB207อ.ดร.พงศ์เทพรศ.ดร.จักรกฤษณ์
024021116เคมีสำหรับวิศวกร600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,28/02/6210.00-11.30GAB207
034021116เคมีสำหรับวิศวกร610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,28/02/6210.00-11.30GAB207
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,28/02/6212.30-14.00GAB304รศ.ดร.จักรกฤษณ์อ.กฤษณ์

รศ.ดร.สิงหเดช

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024072327การส่งเสริมสุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,25/02/6208.15-09.45GAB205อ.ดร.กิตติวรรณรศ.ดร.สิงหเดช
014011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, ,26/02/6208.15-09.45GAB206รศ.ดร.สิงหเดชผศ.ดร.ศรัณยู
034011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างสิงหเดช แตงจวง, ,26/02/6208.15-09.45GAB206
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB205รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.ชาติทนง
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB205
014123639คอมพิวเตอร์กราฟิก590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,27/02/6208.15-09.45A312อ.อนุชารศ.ดร.สิงหเดช
024011305ฟิสิกส์ 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,28/02/6210.00-11.30GAB205รศ.ดร.สิงหเดชอ.มานิตย์

รศ.ดร.อิสระ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094410การวิเคราะห์เชิงซ้อน590420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,22/02/6212.30-14.00GAB306รศ.ดร.อิสระอ.ดร.โสภณ
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600465511เทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A310รศ.ดร.อิสระอ.พิชชาภา
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A310
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น600316202ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27/02/6212.30-14.00GAB207อ.วิศิษฎ์รศ.ดร.อิสระ
024012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น600316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27/02/6212.30-14.00GAB207
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1610310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,28/02/6208.15-09.45GAB205รศ.ดร.อิสระอ.ปริญญา
014011305ฟิสิกส์ 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,28/02/6210.00-11.30GAB204อ.ธันยบูรณ์รศ.ดร.อิสระ

สอบนอกตาราง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี580315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,22/02/6208.15-09.45942สอบนอกตาราง
024024902สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี580315202เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,22/02/6208.15-09.45942
014083111การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,22/02/6208.15-09.45GAB306สอบนอกตาราง
014023706เคมีอุตสาหกรรม590425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,22/02/6210.00-11.30936สอบนอกตาราง
014512204อาหารนานาชาติ600420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,22/02/6210.00-11.30คหกรรม2สอบนอกตาราง
014023727ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม590425201เคมีธนิต เมธีนุกูล, ,22/02/6212.30-14.00936สอบนอกตาราง
014063801การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,22/02/6212.30-14.00GAB207สอบนอกตาราง
014063802การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,22/02/6212.30-14.00GAB209สอบนอกตาราง
024031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,22/02/6214.15-15.45942สอบนอกตาราง
034031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610315201เคมีวารุณี จอมกิติชัย, ,22/02/6214.15-15.45942
014031110ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,22/02/6214.15-15.45943สอบนอกตาราง
014081601ฟุตบอล 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,25/02/6208.15-09.45844สอบนอกตาราง
014122208ทฤษฎีการคำนวณ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ,25/02/6208.15-09.45GAB305สอบนอกตาราง
014024707พลังงานทดแทนทางเคมี590425201เคมีฉลวย เสาวคนธ์, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย,25/02/6210.00-11.30GAB204สอบนอกตาราง
024024707พลังงานทดแทนทางเคมี580315201เคมีฉลวย เสาวคนธ์, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย,25/02/6210.00-11.30GAB204
034024707พลังงานทดแทนทางเคมี580315202เคมีฉลวย เสาวคนธ์, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย,25/02/6210.00-11.30GAB204
014021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น610315302ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, ,25/02/6212.30-14.00942สอบนอกตาราง
024021104ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น610315301ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, ,25/02/6212.30-14.00942
014061701การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,25/02/6212.30-14.00GAB306สอบนอกตาราง
014063901สัมมนาสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,25/02/6212.30-14.00GAB108สอบนอกตาราง
014093304ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์สุภาวิณี สัตยาภรณ์, ,26/02/6208.15-09.45GAB308สอบนอกตาราง
014082414การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ไม่ระบุ,26/02/6210.00-11.30A402สอบนอกตาราง
984124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์590000003-อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,26/02/6210.00-11.30สอบนอกตาราง
014124910การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,26/02/6210.00-11.30GAB306สอบนอกตาราง
014022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1600315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,26/02/6212.30-14.00A302สอบนอกตาราง
024022308ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1600315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,26/02/6212.30-14.00A302
014112205ความน่าจะเป็นและสถิติ 2600420401คณิตศาสตร์, ,26/02/6212.30-14.00936สอบนอกตาราง
014021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,27/02/6208.15-09.45A301สอบนอกตาราง
024021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,27/02/6208.15-09.45A301
034021117ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,27/02/6208.15-09.45A301
024073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ,27/02/6208.15-09.45GAB303สอบนอกตาราง
014073619สถิติสำหรับงานสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์สุนีย์ กันแจ่ม, ,27/02/6208.15-09.45GAB304สอบนอกตาราง
014093406แคลคูลัส 3600420401คณิตศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,27/02/6208.15-09.45GAB306สอบนอกตาราง
014512205อาหารว่าง600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,27/02/6208.15-09.45คหกรรม2สอบนอกตาราง
014023502ปฏิบัติการชีวเคมี 2590425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,27/02/6210.00-11.30936สอบนอกตาราง
014064901การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพุทธดี อุบลสุข, ,27/02/6212.30-14.00GAB307สอบนอกตาราง
014092501เรขาคณิตเบื้องต้น610310401คณิตศาสตร์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, ,27/02/6212.30-14.00GAB304สอบนอกตาราง
024092501เรขาคณิตเบื้องต้น610310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,27/02/6212.30-14.00GAB305สอบนอกตาราง
014113201ทฤษฎีการตัดสินใจ600420401คณิตศาสตร์, ,27/02/6214.15-15.45GAB204สอบนอกตาราง
014093901โครงงานคณิตศาสตร์590420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,28/02/6210.00-11.30GAB304สอบนอกตาราง
014511202หลักการประกอบอาหาร610420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,28/02/6210.00-11.30คหกรรม1สอบนอกตาราง
014022504ปฏิบัติการชีวเคมี 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ไม่ระบุ,28/02/6212.30-14.00936สอบนอกตาราง
014022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2600315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,28/02/6212.30-14.00A302สอบนอกตาราง
024022627ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2600315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,28/02/6212.30-14.00A302

อ.กนกวรรณ ม

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012101ทัศนศาสตร์590316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,25/02/6210.00-11.30GAB304อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ณัฐกฤตา
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,26/02/6208.15-09.45GAB307อ.กนกวรรณ มอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,26/02/6212.30-14.00GAB307อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ณัฐกฤตา
014042101ดาราศาสตร์และอวกาศ590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,27/02/6210.00-11.30GAB303อ.กนกวรรณ มผศ.ดร.พรทิพพา
014012103กลศาสตร์ 1590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,27/02/6212.30-14.00GAB209อ.กนกวรรณ มอ.จำรูญ
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2610316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,28/02/6212.30-14.00GAB206อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ณัฐกฤตา

อ.กฤษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์600427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,22/02/6212.30-14.00GAB304อ.ดร.สุนีย์อ.กฤษณ์
014122202โครงสร้างข้อมูล590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,26/02/6208.15-09.45GAB303อ.กฤษณ์อ.ดร.สุนีย์
024122202โครงสร้างข้อมูล610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,26/02/6208.15-09.45GAB303
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB204อ.ดร.เอมอรอ.กฤษณ์
064011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB204
014031102ชีววิทยา 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/02/6210.00-11.30GAB205อ.พัทธชัยอ.กฤษณ์
024031102ชีววิทยา 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/02/6210.00-11.30GAB205
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม610429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,28/02/6208.15-09.45GAB305อ.กฤษณ์อ.เผด็จการ
024073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,28/02/6212.30-14.00GAB304รศ.ดร.จักรกฤษณ์อ.กฤษณ์

อ.กานต์ธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ590315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,25/02/6208.15-09.45942อ.ดร.กิตติอ.กานต์ธิดา
044033605เทคโนโลยีชีวภาพ590315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,25/02/6208.15-09.45942
014081507เทนนิส610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/02/6208.15-09.45844อ.ดร.ภาคภูมิอ.กานต์ธิดา
014083418มวยไทยประกอบดนตรี590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,27/02/6212.30-14.00A302อ.พิชชาภาอ.กานต์ธิดา
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีม590420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,28/02/6212.30-14.00คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ชุมพล
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600310103ภาษาไทยจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,28/02/6214.15-15.45A301อ.ดร.ธนิตอ.กานต์ธิดา

อ.จงรัก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,25/02/6208.15-09.45GAB304อ.จงรักอ.พิชิต
024074337การบริหารงานสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ไม่ระบุ,25/02/6212.30-14.00GAB303อ.จงรักอ.ปริญญา
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์590313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,26/02/6208.15-09.45GAB304อ.จำรูญอ.จงรัก
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์590313902คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,26/02/6208.15-09.45GAB304
024023501ชีวเคมี 2590315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/02/6212.30-14.00GAB209อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.จงรัก
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์จิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,28/02/6214.15-15.45A305อ.จงรักอ.ดร.โสภณ
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,28/02/6214.15-15.45A305
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,28/02/6214.15-15.45A305
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600420401คณิตศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,28/02/6214.15-15.45A305

อ.จำรูญ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว590310801พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,22/02/6210.00-11.30GAB306อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.จำรูญ
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,25/02/6208.15-09.45GAB303อ.ศศิธรอ.จำรูญ
014123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์590313901คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,26/02/6208.15-09.45GAB304อ.จำรูญอ.จงรัก
024123706การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์590313902คอมพิวเตอร์จำรูญ จันทร์กุญชร, ,26/02/6208.15-09.45GAB304
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB206อ.วิศิษฎ์อ.จำรูญ
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB206
074011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB206
034061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,27/02/6210.00-11.30GAB207อ.ดร.ชาติทนงอ.จำรูญ
014012103กลศาสตร์ 1590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปกนกวรรณ มารักษ์, ,27/02/6212.30-14.00GAB209อ.กนกวรรณ มอ.จำรูญ

อ.จุฬาลักษณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30นิเทศอ.วรินสินีอ.จุฬาลักษณ์
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600318001ภาษาจีนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30นิเทศ
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600318002ภาษาจีนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30นิเทศ
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310102ภาษาไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30นิเทศ
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น610429701เทคโนโลยีสารสนเทศดิเรก บัวหลวง, ,27/02/6210.00-11.30GAB307อ.ดิเรกอ.จุฬาลักษณ์
014013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์610316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,27/02/6212.30-14.00GAB206อ.ดร.เอมอรอ.จุฬาลักษณ์
024013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,27/02/6212.30-14.00GAB206
014013106กลศาสตร์ 2590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28/02/6208.15-09.45GAB303อ.ดร.เอมอรอ.จุฬาลักษณ์
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2610427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,28/02/6210.00-11.30GAB305อ.ดร.ธนากรอ.จุฬาลักษณ์

อ.ชนิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,22/02/6208.15-09.45GAB307อ.ชนิดาอ.ดร.พงศ์เทพ
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600315201เคมีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A401อ.ชนิดาอ.ฐิติพร
014124304เกมส์และการจำลอง590000001-ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,26/02/6214.15-15.45844อ.ชนิดาผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014124707เว็บเทคโนโลยี590429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,27/02/6212.30-14.00A303อ.ชนิดาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/02/6214.15-15.45A310อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ชนิดา
034023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2590315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/02/6214.15-15.45A310
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,28/02/6212.30-14.00GAB303อ.ดร.กิตติวรรณอ.ชนิดา

อ.ชุมพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022503ชีวเคมี 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,22/02/6208.15-09.45936อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ชุมพล
014124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา590313902คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,25/02/6210.00-11.30GAB207อ.ชุมพลรศ.ดร.จักรกฤษณ์
024124101ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา590313901คอมพิวเตอร์ชุมพล แพร่น่าน, ,25/02/6210.00-11.30GAB207
014063603ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,26/02/6210.00-11.30GAB209อ.ดร.กฤษณะอ.ชุมพล
014513901สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ590420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,28/02/6208.15-09.45คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ชุมพล
014513205เครื่องดื่มและไอศกรีม590420601อาหารและโภชนาการกานต์ธิดา ไชยมา, ,28/02/6212.30-14.00คหกรรม1อ.กานต์ธิดาอ.ชุมพล

อ.ฐิติพร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512102โภชนศาสตร์ชุมชน590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,22/02/6208.15-09.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.กชกร
014513301การจัดบริการอาหารในสถาบัน590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,22/02/6212.30-14.00คหกรรม1อ.ฐิติพรผศ.ดร.รัชนี
014513206ขนมไทย600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,25/02/6208.15-09.45คหกรรม2อ.ฐิติพรอ.ดร.ฉลวย
014093201ทฤษฎีเซต600310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,26/02/6208.15-09.45943อ.ดิเรกอ.ฐิติพร
034093201ทฤษฎีเซต600420401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,26/02/6208.15-09.45943
054000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600315201เคมีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A401อ.ชนิดาอ.ฐิติพร
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590134951การจัดการธุรกิจบริการวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28/02/6208.15-09.45นิเทศอ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ฐิติพร
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590134931การบริหารทรัพยากรมนุษย์วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28/02/6208.15-09.45นิเทศ
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600440202ภาษาอังกฤษวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28/02/6208.15-09.45นิเทศ
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28/02/6208.15-09.45นิเทศ

อ.ดร.กชกร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014512102โภชนศาสตร์ชุมชน590420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,22/02/6208.15-09.45คหกรรม1อ.ฐิติพรอ.ดร.กชกร
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต590315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,22/02/6212.30-14.00945อ.ดร.กชกรอ.มานิตย์
034034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,22/02/6212.30-14.00945
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา580315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,25/02/6210.00-11.30942อ.ดร.กชกรอ.ดร.ธนิต
014031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,25/02/6214.15-15.45A403อ.ดร.กชกรผศ.ไชยยา
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,26/02/6210.00-11.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.กชกร
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28/02/6210.00-11.30A310อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.กชกร

อ.ดร.กนกวรรณ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศกนกวรรณ กันยะมี, ,22/02/6212.30-14.00GAB305อ.ดร.กนกวรรณ กผศ.ยุทธชัย
024123905การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,22/02/6212.30-14.00GAB305
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600451101เกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A206อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.วรวุฒิ
294000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600313901คอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A206
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,27/02/6210.00-11.30GAB304อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.กนกวรรณ ก
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,27/02/6212.30-14.00GAB306อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.ธนิต
014033108ชีววิทยาของเซลล์600425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,28/02/6208.15-09.45936อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.กนกวรรณ ก
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,28/02/6212.30-14.00A310อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.กนกวรรณ ก

อ.ดร.กฤษณะ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ590420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,22/02/6208.15-09.45GAB209อ.วรินสินีอ.ดร.กฤษณะ
024093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ600420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,22/02/6208.15-09.45GAB209
014094504ทฤษฎีกราฟ590420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,25/02/6212.30-14.00GAB204อ.วรินสินีอ.ดร.กฤษณะ
034094504ทฤษฎีกราฟ590310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,25/02/6212.30-14.00GAB204
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6208.15-09.45GAB205อ.วิศิษฎ์อ.ดร.กฤษณะ
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6208.15-09.45GAB205
014063603ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกฤษณะ คำฟอง, ,26/02/6210.00-11.30GAB209อ.ดร.กฤษณะอ.ชุมพล
024073415วิทยาการระบาด600427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,28/02/6210.00-11.30GAB306อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.กฤษณะ

อ.ดร.กิตติ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024033605เทคโนโลยีชีวภาพ590315302ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,25/02/6208.15-09.45942อ.ดร.กิตติอ.กานต์ธิดา
044033605เทคโนโลยีชีวภาพ590315301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,25/02/6208.15-09.45942
014082501กรีฑา 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,25/02/6212.30-14.00844อ.พิชชาภาอ.ดร.กิตติ
014033902ชีวสถิติ590425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,26/02/6210.00-11.30936อ.ดร.กิตติอ.ดร.อัมพวัน
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,27/02/6212.30-14.00844อ.ดร.โสภณอ.ดร.กิตติ

อ.ดร.กิตติวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024072327การส่งเสริมสุขภาพ600427902สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,25/02/6208.15-09.45GAB205อ.ดร.กิตติวรรณรศ.ดร.สิงหเดช
024072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,25/02/6212.30-14.00GAB207อ.ดร.กิตติวรรณอ.วิไลวรรณ
014091106แคลคูลัสเบื้องต้น600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30GAB207อ.วิไลวรรณอ.ดร.กิตติวรรณ
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2610316201ฟิสิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,26/02/6212.30-14.00GAB306อ.ดร.สะอาดอ.ดร.กิตติวรรณ
024073415วิทยาการระบาด600427902สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,28/02/6210.00-11.30GAB306อ.ดร.กิตติวรรณอ.ดร.กฤษณะ
014073620ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,28/02/6212.30-14.00GAB303อ.ดร.กิตติวรรณอ.ชนิดา

อ.ดร.จิราพร ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063417หลักการจัดการลุ่มน้ำ590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,22/02/6208.15-09.45GAB204อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.จิราพร ก
014512401การออกแบบและตกแต่งอาหาร590420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,25/02/6210.00-11.30คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.จิราพร ก
024091106แคลคูลัสเบื้องต้น600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปไชยยา แซ่ยับ, ,26/02/6210.00-11.30GAB206อ.ดร.สะอาดอ.ดร.จิราพร ก
014021103เคมีเบื้องต้น610315301ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, จิราพร เกตุวราภรณ์,27/02/6208.15-09.45GAB209อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.สิริวดี
024021103เคมีเบื้องต้น610315302ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, จิราพร เกตุวราภรณ์,27/02/6208.15-09.45GAB209
034000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A904อ.ดร.จิราพร กผศ.ยุทธชัย
044000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต610311101เกษตรศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A904
104000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600310102ภาษาไทยธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A904

อ.ดร.จิราภรณ์ นิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต590315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,22/02/6212.30-14.00946อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.สุรพล
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,27/02/6208.15-09.45936อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014033903ชีวสารสนเทศ590425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,27/02/6212.30-14.00A312อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.นารีวรรณ
014033108ชีววิทยาของเซลล์600425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,28/02/6208.15-09.45936อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.กนกวรรณ ก
014034207การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช590425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,28/02/6212.30-14.00A310อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.ดร.กนกวรรณ ก

อ.ดร.ฉลวย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121403การปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,22/02/6212.30-14.00844อ.พิชิตอ.ดร.ฉลวย
014513206ขนมไทย600420601อาหารและโภชนาการฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, ,25/02/6208.15-09.45คหกรรม2อ.ฐิติพรอ.ดร.ฉลวย
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิเรก บัวหลวง, ,26/02/6210.00-11.30A202อ.ดิเรกอ.ดร.ฉลวย
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600466511เทคโนโลยีอุตสาหการดิเรก บัวหลวง, ,26/02/6210.00-11.30A202
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310103ภาษาไทยดิเรก บัวหลวง, ,26/02/6210.00-11.30A202
014033109อนุกรมวิธาน590315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/02/6212.30-14.00944อ.พัทธชัยอ.ดร.ฉลวย
024033109อนุกรมวิธาน590315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/02/6212.30-14.00944
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,27/02/6208.15-09.45844อ.สุรพลอ.ดร.ฉลวย

อ.ดร.ชาติทนง

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014063417หลักการจัดการลุ่มน้ำ590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,22/02/6208.15-09.45GAB204อ.ดร.ชาติทนงอ.ดร.จิราพร ก
024094504ทฤษฎีกราฟ590310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,25/02/6212.30-14.00GAB205อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.ชาติทนง
024073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,26/02/6210.00-11.30GAB303ผศ.ดร.ศรัณยูอ.ดร.ชาติทนง
044011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB205รศ.ดร.สิงหเดชอ.ดร.ชาติทนง
054011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB205
034061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาติทนง โพธิ์ดง, ,27/02/6210.00-11.30GAB207อ.ดร.ชาติทนงอ.จำรูญ
014011306ฟิสิกส์ 2610316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,28/02/6210.00-11.30GAB206อ.วิศิษฎ์อ.ดร.ชาติทนง

อ.ดร.ณัฐกฤตา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014012101ทัศนศาสตร์590316201ฟิสิกส์กนกวรรณ มารักษ์, ,25/02/6210.00-11.30GAB304อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ณัฐกฤตา
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน600315301ชีววิทยาณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,26/02/6210.00-11.30GAB204อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.พรเทพ
014011102ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,26/02/6212.30-14.00GAB307อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ณัฐกฤตา
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,27/02/6208.15-09.45GAB205อ.ดร.วารุณีอ.ดร.ณัฐกฤตา
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น610315201เคมีวารุณี จอมกิติชัย, ,27/02/6208.15-09.45GAB205
014022307เคมีอินทรีย์ 1600315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27/02/6210.00-11.30GAB204อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.มานิตย์
024022307เคมีอินทรีย์ 1600315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27/02/6210.00-11.30GAB204
014011602ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2610316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,28/02/6212.30-14.00GAB206อ.กนกวรรณ มอ.ดร.ณัฐกฤตา

อ.ดร.ธนากร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014111101หลักสถิติ610434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,25/02/6210.00-11.30GAB206อ.วิไลวรรณอ.ดร.ธนากร
024023202เคมีอนินทรีย์ 2590315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,26/02/6208.15-09.45GAB209อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.ธนากร
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,26/02/6210.00-11.30GAB304อ.ดร.ธนากรอ.ปริญญา
024092601พีชคณิตเชิงเส้น600310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6208.15-09.45GAB207อ.วรินสินีอ.ดร.ธนากร
014071102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2610427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,28/02/6210.00-11.30GAB305อ.ดร.ธนากรอ.จุฬาลักษณ์

อ.ดร.ธนิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024033502การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา580315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,25/02/6210.00-11.30942อ.ดร.กชกรอ.ดร.ธนิต
014033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา590315301ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,25/02/6212.30-14.00943ผศ.ดร.รัชนีอ.ดร.ธนิต
024033904วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา590315302ชีววิทยารัชนี เพ็ชร์ช้าง, ,25/02/6212.30-14.00943
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,27/02/6208.15-09.45GAB207อ.ดร.เอมอรอ.ดร.ธนิต
024011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,27/02/6208.15-09.45GAB207
014121105จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์610313901คอมพิวเตอร์กนกวรรณ กันยะมี, ,27/02/6212.30-14.00GAB306อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.ธนิต
114000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600310103ภาษาไทยจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,28/02/6214.15-15.45A301อ.ดร.ธนิตอ.กานต์ธิดา

อ.ดร.นภาภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,22/02/6212.30-14.00GAB307อ.ดร.นภาภรณ์อ.พรเทพ
024094504ทฤษฎีกราฟ590310402คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,25/02/6212.30-14.00GAB205อ.ดร.นภาภรณ์อ.ดร.ชาติทนง
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310101ภาษาไทยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A201อ.ดร.นภาภรณ์อ.พัทธชัย
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434951การจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A201
014061104พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,27/02/6210.00-11.30GAB209ผศ.ดร.สุภาพรอ.ดร.นภาภรณ์
014093604กำหนดการเชิงเส้น600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,28/02/6210.00-11.30942อ.ดร.นภาภรณ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600440101ภาษาไทยธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A302อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.นภาภรณ์

อ.ดร.พงศ์เทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123104การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศนารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,22/02/6208.15-09.45GAB307อ.ชนิดาอ.ดร.พงศ์เทพ
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,22/02/6210.00-11.30GAB209อ.ดร.พงศ์เทพอ.นารีวรรณ
024031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,25/02/6214.15-15.45A402อ.พัทธชัยอ.ดร.พงศ์เทพ
014022402ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,27/02/6208.15-09.45936อ.ดร.พงศ์เทพอ.ดร.จิราภรณ์ นิ
014021116เคมีสำหรับวิศวกร610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,28/02/6210.00-11.30GAB207อ.ดร.พงศ์เทพรศ.ดร.จักรกฤษณ์
024021116เคมีสำหรับวิศวกร600166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,28/02/6210.00-11.30GAB207
034021116เคมีสำหรับวิศวกร610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,28/02/6210.00-11.30GAB207
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,28/02/6212.30-14.00GAB207อ.ดร.สะอาดอ.ดร.พงศ์เทพ
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,28/02/6212.30-14.00GAB207
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,28/02/6212.30-14.00GAB207

อ.ดร.พงษ์ศักดิ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014072327การส่งเสริมสุขภาพ600427901สาธารณสุขศาสตร์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, ,25/02/6208.15-09.45GAB206อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ดร.พรทิพพา
014072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2600427901สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,25/02/6212.30-14.00GAB209อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ผศ.ดร.สุภาพร
014011101ฟิสิกส์เบื้องต้น610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกนกวรรณ มารักษ์, ,26/02/6208.15-09.45GAB307อ.กนกวรรณ มอ.ดร.พงษ์ศักดิ์
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน610451101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,26/02/6210.00-11.30GAB205อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.พงษ์ศักดิ์
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน600315302ชีววิทยาวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,26/02/6210.00-11.30GAB205
014073415วิทยาการระบาด600427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,28/02/6210.00-11.30GAB209อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.พุทธดี

อ.ดร.พันธุ์ทิพย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014023202เคมีอนินทรีย์ 2590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,26/02/6208.15-09.45GAB207อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ศศิธร
034023202เคมีอนินทรีย์ 2590315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,26/02/6208.15-09.45GAB207
024023501ชีวเคมี 2590315201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/02/6212.30-14.00GAB209อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.จงรัก
014124707เว็บเทคโนโลยี590429701เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, ,27/02/6212.30-14.00A303อ.ชนิดาอ.ดร.พันธุ์ทิพย์
014023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/02/6214.15-15.45A310อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ชนิดา
034023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2590315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/02/6214.15-15.45A310
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28/02/6210.00-11.30936อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.พัทธชัย
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600448401การจัดการวัฒนธรรมธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A201อ.ดร.สุนีย์อ.ดร.พันธุ์ทิพย์
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600310101ภาษาไทยธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A201
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600425301ชีววิทยาธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A201

อ.ดร.พีระพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121205อัลกอริทึม600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พีระพล ขุนอาสา, ,22/02/6210.00-11.30GAB307อ.ดร.พีระพลผศ.ไชยยา
014123501การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ590429701เทคโนโลยีสารสนเทศพีระพล ขุนอาสา, ,26/02/6210.00-11.30A311อ.ดร.พีระพลผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014063902สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,27/02/6210.00-11.30GAB306อ.ปริญญาอ.ดร.พีระพล
024012103กลศาสตร์ 1590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,27/02/6212.30-14.00GAB303อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.พีระพล
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600166511เทคโนโลยีอุตสาหการพิชชาภา คนธสิงห์, ,28/02/6208.15-09.45A311อ.พิชชาภาอ.ดร.พีระพล
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์พิชชาภา คนธสิงห์, ,28/02/6208.15-09.45A311
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610440201พิชชาภา คนธสิงห์, ,28/02/6208.15-09.45A311
014081301จิตวิทยาการกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28/02/6212.30-14.00845อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.พีระพล

อ.ดร.ภาคภูมิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081507เทนนิส610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,26/02/6208.15-09.45844อ.ดร.ภาคภูมิอ.กานต์ธิดา
014081603วอลเลย์บอล 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,26/02/6210.00-11.30844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.สิริวดี
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์,27/02/6210.00-11.30844อ.ดร.ภาคภูมิอ.อนุชา
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600440201ภาษาอังกฤษวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28/02/6208.15-09.45A301อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.วันวิสาข์
014082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28/02/6212.30-14.00844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.วันวิสาข์

อ.ดร.วชิราภรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014022503ชีวเคมี 1600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ,22/02/6208.15-09.45936อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ชุมพล
024023202เคมีอนินทรีย์ 2590315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,26/02/6208.15-09.45GAB209อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.ธนากร
014021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน610451101เกษตรศาสตร์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,26/02/6210.00-11.30GAB205อ.ดร.วชิราภรณ์อ.ดร.พงษ์ศักดิ์
034021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน600315302ชีววิทยาวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,26/02/6210.00-11.30GAB205
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,27/02/6208.15-09.45GAB206อ.พัทธชัยอ.ดร.วชิราภรณ์
014022626เคมีวิเคราะห์ 2600315201เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,27/02/6212.30-14.00GAB204อ.ดร.วชิราภรณ์ผศ.ยุทธชัย
024022626เคมีวิเคราะห์ 2600315202เคมีวชิราภรณ์ เขียวมั่ง, ,27/02/6212.30-14.00GAB204
014071305โภชนาการสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,28/02/6212.30-14.00GAB305อ.ศศิธรอ.ดร.วชิราภรณ์

อ.ดร.วรวุฒิ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032401พันธุศาสตร์600425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,22/02/6212.30-14.00943อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.วรวุฒิ
034032401พันธุศาสตร์600315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,22/02/6212.30-14.00943
044032401พันธุศาสตร์600315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,22/02/6212.30-14.00943
014081602บาสเกตบอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,25/02/6212.30-14.00A401อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
014511203การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร610420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,25/02/6212.30-14.00คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.วรวุฒิ
174000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600451101เกษตรศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A206อ.ดร.กนกวรรณ กอ.ดร.วรวุฒิ
294000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600313901คอมพิวเตอร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A206
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,28/02/6208.15-09.45A303อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.โสภณ
014081301จิตวิทยาการกีฬา610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28/02/6212.30-14.00845อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.พีระพล

อ.ดร.วันวิสาข์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024032401พันธุศาสตร์600451101เกษตรศาสตร์วันวิสาข์ พิระภาค, ,22/02/6212.30-14.00942อ.ดร.วันวิสาข์ผศ.ดร.เสรี
014033107วิวัฒนาการ590315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,26/02/6208.15-09.45944อ.ดร.วันวิสาข์อ.สุทธิพันธุ์
024033107วิวัฒนาการ590315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,26/02/6208.15-09.45944
014511201วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร610420601อาหารและโภชนาการชื่นกมล ปัญญายง, ,26/02/6212.30-14.00คหกรรม1ผศ.ชื่นกมลอ.ดร.วันวิสาข์
014033106นิเวศวิทยา600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,27/02/6212.30-14.00936อ.ดร.วันวิสาข์อ.สุทธิพันธุ์
074000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600440201ภาษาอังกฤษวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28/02/6208.15-09.45A301อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.วันวิสาข์
014082203การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,28/02/6212.30-14.00844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.วันวิสาข์

อ.ดร.วารุณี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032601จุลชีววิทยา610420601อาหารและโภชนาการวันวิสาข์ พิระภาค, ,22/02/6212.30-14.00944อ.ดร.วารุณีผศ.ดร.ราตรี
014032102สรีรวิทยาทั่วไป600425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,26/02/6208.15-09.45936อ.ดร.วารุณีอ.ดร.อัมพวัน
014031109ชีววิทยาเบื้องต้น610316201ฟิสิกส์วารุณี จอมกิติชัย, ,27/02/6208.15-09.45GAB205อ.ดร.วารุณีอ.ดร.ณัฐกฤตา
034031109ชีววิทยาเบื้องต้น610315201เคมีวารุณี จอมกิติชัย, ,27/02/6208.15-09.45GAB205
014512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,28/02/6210.00-11.30คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.วารุณี

อ.ดร.วีรศักดิ์ จ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014081602บาสเกตบอล 1590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,25/02/6212.30-14.00A401อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.วีรศักดิ์ จ
014023501ชีวเคมี 2590425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/02/6212.30-14.00GAB207อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ปริญญา
034023501ชีวเคมี 2590315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/02/6212.30-14.00GAB207
014021111หลักเคมี 2610315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน,27/02/6212.30-14.00GAB205อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.พุทธดี
024021111หลักเคมี 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน,27/02/6212.30-14.00GAB205
024021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ,28/02/6210.00-11.30A310อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.กชกร
064000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600440101ภาษาไทยธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A302อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ดร.นภาภรณ์

อ.ดร.วีระศักดิ์ ก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ600315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,22/02/6208.15-09.45GAB305อ.นารีวรรณอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
014083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว590310801พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,22/02/6210.00-11.30GAB306อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.จำรูญ
024093201ทฤษฎีเซต600310402คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,26/02/6208.15-09.45942ผศ.ไชยยาอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590134951การจัดการธุรกิจบริการวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28/02/6208.15-09.45นิเทศอ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.ฐิติพร
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ590134931การบริหารทรัพยากรมนุษย์วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28/02/6208.15-09.45นิเทศ
084000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600440202ภาษาอังกฤษวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28/02/6208.15-09.45นิเทศ
114000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28/02/6208.15-09.45นิเทศ
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ไม่ระบุ,28/02/6212.30-14.00A303อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.สุรพล

อ.ดร.สะอาด

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024091106แคลคูลัสเบื้องต้น600310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปไชยยา แซ่ยับ, ,26/02/6210.00-11.30GAB206อ.ดร.สะอาดอ.ดร.จิราพร ก
014092401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2610316201ฟิสิกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,26/02/6212.30-14.00GAB306อ.ดร.สะอาดอ.ดร.กิตติวรรณ
014093301พีชคณิตนามธรรม 1590310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,27/02/6210.00-11.30GAB305อ.ดร.สะอาดอ.ดร.สิริวดี
024093301พีชคณิตนามธรรม 1590310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,27/02/6210.00-11.30GAB305
014091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1610310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6208.15-09.45GAB204อ.ดร.สะอาดผศ.ดร.ศรัณยู
024091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6208.15-09.45GAB204
014092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,28/02/6212.30-14.00GAB207อ.ดร.สะอาดอ.ดร.พงศ์เทพ
024092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วรินสินี จันทะคุณ, ,28/02/6212.30-14.00GAB207
034092605คณิตศาสตร์วิศวกรรม610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วรินสินี จันทะคุณ, ,28/02/6212.30-14.00GAB207

อ.ดร.สิริวดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,25/02/6208.15-09.45941อ.ดร.สิริวดีอ.พรเทพ
034033605เทคโนโลยีชีวภาพ590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,25/02/6208.15-09.45941
014081603วอลเลย์บอล 1600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาณัฐวุฒิ ฉิมมา, ,26/02/6210.00-11.30844อ.ดร.ภาคภูมิอ.ดร.สิริวดี
014031304สัตววิทยา610315301ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,26/02/6212.30-14.0010310อ.ดร.สิริวดีผศ.ดร.สุภาพร
024031304สัตววิทยา610315302ชีววิทยาสิริวดี พรหมน้อย, ,26/02/6212.30-14.0010310
014021103เคมีเบื้องต้น610315301ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, จิราพร เกตุวราภรณ์,27/02/6208.15-09.45GAB209อ.ดร.จิราพร กอ.ดร.สิริวดี
024021103เคมีเบื้องต้น610315302ชีววิทยาฉลวย เสาวคนธ์, จิราพร เกตุวราภรณ์,27/02/6208.15-09.45GAB209
014093301พีชคณิตนามธรรม 1590310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,27/02/6210.00-11.30GAB305อ.ดร.สะอาดอ.ดร.สิริวดี
024093301พีชคณิตนามธรรม 1590310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,27/02/6210.00-11.30GAB305

อ.ดร.สุทธิดา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032401พันธุศาสตร์600425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,22/02/6212.30-14.00943อ.ดร.สุทธิดาอ.ดร.วรวุฒิ
034032401พันธุศาสตร์600315302ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,22/02/6212.30-14.00943
044032401พันธุศาสตร์600315301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,22/02/6212.30-14.00943
014033501เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา590425301ชีววิทยาสุทธิดา วิทนาลัย, ,25/02/6208.15-09.45936อ.ดร.สุทธิดาผศ.ดร.ราตรี
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน610451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,27/02/6208.15-09.45GAB204อ.ดร.สุทธิดาอ.ปริญญา
034031102ชีววิทยา 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/02/6210.00-11.30GAB206อ.ดร.สุทธิดาผศ.ยุทธชัย
014124203ปัญญาประดิษฐ์590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์ราตรี คำโมง, ,28/02/6210.00-11.30A312ผศ.ดร.ราตรีอ.ดร.สุทธิดา

อ.ดร.สุนีย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014071501อนามัยการเจริญพันธุ์600427901สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,22/02/6212.30-14.00GAB304อ.ดร.สุนีย์อ.กฤษณ์
014122202โครงสร้างข้อมูล590315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,26/02/6208.15-09.45GAB303อ.กฤษณ์อ.ดร.สุนีย์
024122202โครงสร้างข้อมูล610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,26/02/6208.15-09.45GAB303
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/02/6210.00-11.30GAB305อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.สุนีย์
014123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,28/02/6208.15-09.45GAB304อ.พิชิตอ.ดร.สุนีย์
074000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600448401การจัดการวัฒนธรรมธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A201อ.ดร.สุนีย์อ.ดร.พันธุ์ทิพย์
094000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600310101ภาษาไทยธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A201
134000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600425301ชีววิทยาธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A201

อ.ดร.อัมพวัน

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014032102สรีรวิทยาทั่วไป600425301ชีววิทยาวารุณี จอมกิติชัย, ,26/02/6208.15-09.45936อ.ดร.วารุณีอ.ดร.อัมพวัน
014033902ชีวสถิติ590425301ชีววิทยากิตติ เมืองตุ้ม, ,26/02/6210.00-11.30936อ.ดร.กิตติอ.ดร.อัมพวัน
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน ไมตรัตน์, ,27/02/6212.30-14.00A403อ.ดร.อัมพวันอ.สุรพล
024023203ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2590315201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,27/02/6214.15-15.45A311อ.ดร.อัมพวันผศ.ดร.รัชนี
054000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600449001นิติศาสตร์ธนิต เมธีนุกูล, สุนีย์ กันแจ่ม,28/02/6214.15-15.45A304อ.ดร.อัมพวันผศ.ดร.ณิชารีย์

อ.ดร.เอมอร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
034011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610162201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB204อ.ดร.เอมอรอ.กฤษณ์
064011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610462201วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างวิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB204
014011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2600316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,27/02/6208.15-09.45GAB207อ.ดร.เอมอรอ.ดร.ธนิต
024011104คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2600316202ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,27/02/6208.15-09.45GAB207
014013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์610316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,27/02/6212.30-14.00GAB206อ.ดร.เอมอรอ.จุฬาลักษณ์
024013116วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ,27/02/6212.30-14.00GAB206
014013106กลศาสตร์ 2590316201ฟิสิกส์ชัยณรงค์ รักธรรม, ,28/02/6208.15-09.45GAB303อ.ดร.เอมอรอ.จุฬาลักษณ์
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,28/02/6212.30-14.00GAB205อ.ดร.เอมอรอ.ดิเรก

อ.ดร.โสภณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014094410การวิเคราะห์เชิงซ้อน590420401คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,22/02/6212.30-14.00GAB306รศ.ดร.อิสระอ.ดร.โสภณ
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A301อ.ดร.โสภณอ.มานิตย์
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ไม่ระบุ,27/02/6210.00-11.30A302อ.พิชชาภาอ.ดร.โสภณ
014123404ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์โสภณ วิริยะรัตนกุล, ,27/02/6212.30-14.00844อ.ดร.โสภณอ.ดร.กิตติ
014083204โภชนศาสตร์การกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวรวุฒิ ธุวะคำ, ,28/02/6208.15-09.45A303อ.ดร.วรวุฒิอ.ดร.โสภณ
014000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600467101วิศวกรรมโลจิสติกส์จิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,28/02/6214.15-15.45A305อ.จงรักอ.ดร.โสภณ
024000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,28/02/6214.15-15.45A305
084000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,28/02/6214.15-15.45A305
124000105วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต600420401คณิตศาสตร์จิราพร เกตุวราภรณ์, จงรัก ดวงทอง,28/02/6214.15-15.45A305

อ.ดิเรก

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,25/02/6208.15-09.45GAB209อ.ดิเรกอ.นารีวรรณ
014093201ทฤษฎีเซต600310401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,26/02/6208.15-09.45943อ.ดิเรกอ.ฐิติพร
034093201ทฤษฎีเซต600420401คณิตศาสตร์ไชยยา แซ่ยับ, ,26/02/6208.15-09.45943
034000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600465621เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิเรก บัวหลวง, ,26/02/6210.00-11.30A202อ.ดิเรกอ.ดร.ฉลวย
044000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600466511เทคโนโลยีอุตสาหการดิเรก บัวหลวง, ,26/02/6210.00-11.30A202
214000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310103ภาษาไทยดิเรก บัวหลวง, ,26/02/6210.00-11.30A202
014112201ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น610429701เทคโนโลยีสารสนเทศดิเรก บัวหลวง, ,27/02/6210.00-11.30GAB307อ.ดิเรกอ.จุฬาลักษณ์
014092601พีชคณิตเชิงเส้น600310401คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6208.15-09.45GAB206อ.ดิเรกผศ.ดร.สุภาพร
014011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,28/02/6212.30-14.00GAB205อ.ดร.เอมอรอ.ดิเรก

อ.ธันยบูรณ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/02/6208.15-09.45GAB204อ.ธันยบูรณ์อ.เผด็จการ
064011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/02/6208.15-09.45GAB204
074011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/02/6208.15-09.45GAB204
014011109ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/02/6210.00-11.30GAB305อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.สุนีย์
024042101ดาราศาสตร์และอวกาศ590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,27/02/6210.00-11.30GAB304อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.กนกวรรณ ก
024012103กลศาสตร์ 1590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,27/02/6212.30-14.00GAB303อ.ธันยบูรณ์อ.ดร.พีระพล
014011305ฟิสิกส์ 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,28/02/6210.00-11.30GAB204อ.ธันยบูรณ์รศ.ดร.อิสระ
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,28/02/6212.30-14.00GAB204อ.ธันยบูรณ์อ.วรินสินี

อ.นารีวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014123506การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ600315401เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, ,22/02/6208.15-09.45GAB305อ.นารีวรรณอ.ดร.วีระศักดิ์ ก
014022401เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, ,22/02/6210.00-11.30GAB209อ.ดร.พงศ์เทพอ.นารีวรรณ
014113407สถิติและการวิจัยเบื้องต้น590420401คณิตศาสตร์ดิเรก บัวหลวง, ,25/02/6208.15-09.45GAB209อ.ดิเรกอ.นารีวรรณ
114000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600318101ภาษาเกาหลียุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A204ผศ.ยุทธชัยอ.นารีวรรณ
144000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600440201ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A204
234000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310302สังคมศึกษายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A204
014033903ชีวสารสนเทศ590425301ชีววิทยาจิราภรณ์ นิคมทัศน์, ,27/02/6212.30-14.00A312อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.นารีวรรณ

อ.ปริญญา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024074337การบริหารงานสาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ไม่ระบุ,25/02/6212.30-14.00GAB303อ.จงรักอ.ปริญญา
014073524เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ธนากร ธนวัฒน์, ,26/02/6210.00-11.30GAB304อ.ดร.ธนากรอ.ปริญญา
014023501ชีวเคมี 2590425201เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/02/6212.30-14.00GAB207อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.ปริญญา
034023501ชีวเคมี 2590315202เคมีพรทิพพา พิญญาพงษ์, ,26/02/6212.30-14.00GAB207
014031107ชีววิทยาพื้นฐาน610451101เกษตรศาสตร์สุทธิดา วิทนาลัย, ,27/02/6208.15-09.45GAB204อ.ดร.สุทธิดาอ.ปริญญา
014063902สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญา ไกรวุฒินันท์, ,27/02/6210.00-11.30GAB306อ.ปริญญาอ.ดร.พีระพล
034091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1610310402คณิตศาสตร์อิสระ อินจันทร์, ,28/02/6208.15-09.45GAB205รศ.ดร.อิสระอ.ปริญญา

อ.พรเทพ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014092202การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น600420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,22/02/6212.30-14.00GAB307อ.ดร.นภาภรณ์อ.พรเทพ
014033605เทคโนโลยีชีวภาพ590310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,25/02/6208.15-09.45941อ.ดร.สิริวดีอ.พรเทพ
034033605เทคโนโลยีชีวภาพ590310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิริวดี พรหมน้อย, ,25/02/6208.15-09.45941
024021107เคมีอินทรีย์พื้นฐาน600315301ชีววิทยาณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,26/02/6210.00-11.30GAB204อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.พรเทพ
054121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590313902คอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,26/02/6212.30-14.00GAB304อ.พรเทพอ.เผด็จการ
074121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพรเทพ จันทร์เพ็ง, ,26/02/6212.30-14.00GAB304

อ.พัทธชัย

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024031104ปฏิบัติการชีววิทยา 2610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,25/02/6214.15-15.45A402อ.พัทธชัยอ.ดร.พงศ์เทพ
194000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310101ภาษาไทยยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A201อ.ดร.นภาภรณ์อ.พัทธชัย
254000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434951การจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A201
014033109อนุกรมวิธาน590315302ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/02/6212.30-14.00944อ.พัทธชัยอ.ดร.ฉลวย
024033109อนุกรมวิธาน590315301ชีววิทยาพัทธชัย ปิ่นนาค, ,26/02/6212.30-14.00944
024031109ชีววิทยาเบื้องต้น610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาวารุณี จอมกิติชัย, ,27/02/6208.15-09.45GAB206อ.พัทธชัยอ.ดร.วชิราภรณ์
014031102ชีววิทยา 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/02/6210.00-11.30GAB205อ.พัทธชัยอ.กฤษณ์
024031102ชีววิทยา 2610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปพัทธชัย ปิ่นนาค, ,27/02/6210.00-11.30GAB205
014021112ปฏิบัติการหลักเคมี 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,28/02/6210.00-11.30936อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.พัทธชัย

อ.พิชชาภา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024083201วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว590310802พลศึกษาพิชชาภา คนธสิงห์, ,22/02/6210.00-11.30GAB305อ.พิชชาภาผศ.ดร.ณิชารีย์
014082501กรีฑา 2600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาเบญจมาศ เกิดมาลัย, ,25/02/6212.30-14.00844อ.พิชชาภาอ.ดร.กิตติ
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600465511เทคโนโลยีไฟฟ้าวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A310รศ.ดร.อิสระอ.พิชชาภา
184000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600455801วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A310
014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ไม่ระบุ,27/02/6210.00-11.30A302อ.พิชชาภาอ.ดร.โสภณ
014083418มวยไทยประกอบดนตรี590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,27/02/6212.30-14.00A302อ.พิชชาภาอ.กานต์ธิดา
054000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ600166511เทคโนโลยีอุตสาหการพิชชาภา คนธสิงห์, ,28/02/6208.15-09.45A311อ.พิชชาภาอ.ดร.พีระพล
064000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์พิชชาภา คนธสิงห์, ,28/02/6208.15-09.45A311
094000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610440201พิชชาภา คนธสิงห์, ,28/02/6208.15-09.45A311

อ.พิชิต

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014121403การปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพิชิต พวงภาคีศิริ, ,22/02/6212.30-14.00844อ.พิชิตอ.ดร.ฉลวย
014073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,25/02/6208.15-09.45GAB304อ.จงรักอ.พิชิต
164000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600440202ภาษาอังกฤษยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A802ผศ.ไชยยาอ.พิชิต
224000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310301สังคมศึกษายุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A802
264000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434701นิเทศศาสตร์ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A802
014124609ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศสมคิด ทุ่นใจ, ,27/02/6208.15-09.45A304อ.พิชิตผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
014123307การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พิชิต พวงภาคีศิริ, ,28/02/6208.15-09.45GAB304อ.พิชิตอ.ดร.สุนีย์

อ.พุทธดี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
017072501พลังงานและการแปลงรูปพลังงาน590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพุทธดี อุบลสุข, ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ,22/02/6210.00-11.301021อ.พุทธดีผศ.ชื่นกมล
014074337การบริหารงานสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ไม่ระบุ,25/02/6212.30-14.00GAB304อ.เผด็จการอ.พุทธดี
017073901สถิติและการวิจัยสำหรับวิศวกรรม590467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานพุทธดี อุบลสุข, พงษ์ธร วิจิตรกุล,26/02/6208.15-09.451021อ.พุทธดีผศ.ดร.สุภาพร
014124611การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์590000001-มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,26/02/6214.15-15.45845อ.มานิตย์อ.พุทธดี
014021111หลักเคมี 2610315201เคมีวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน,27/02/6212.30-14.00GAB205อ.ดร.วีรศักดิ์ จอ.พุทธดี
024021111หลักเคมี 2610429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวีรศักดิ์ จอมกิติชัย, พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน,27/02/6212.30-14.00GAB205
014073415วิทยาการระบาด600427901สาธารณสุขศาสตร์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ,28/02/6210.00-11.30GAB209อ.ดร.พงษ์ศักดิ์อ.พุทธดี

อ.มานิตย์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต590315302ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,22/02/6212.30-14.00945อ.ดร.กชกรอ.มานิตย์
034034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต590425301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,22/02/6212.30-14.00945
014063421การจัดการขยะและของเสียอันตราย590429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ,25/02/6208.15-09.45GAB207ผศ.ดร.สุภาพรอ.มานิตย์
154000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,26/02/6210.00-11.30A301อ.ดร.โสภณอ.มานิตย์
014124611การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์590000001-มานิตย์ พ่วงบางโพ, ,26/02/6214.15-15.45845อ.มานิตย์อ.พุทธดี
014022307เคมีอินทรีย์ 1600315201เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27/02/6210.00-11.30GAB204อ.ดร.ณัฐกฤตาอ.มานิตย์
024022307เคมีอินทรีย์ 1600315202เคมีณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, ,27/02/6210.00-11.30GAB204
024011305ฟิสิกส์ 1610310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิงหเดช แตงจวง, ,28/02/6210.00-11.30GAB205รศ.ดร.สิงหเดชอ.มานิตย์

อ.วรินสินี

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ590420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,22/02/6208.15-09.45GAB209อ.วรินสินีอ.ดร.กฤษณะ
024093405สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ600420401คณิตศาสตร์วรินสินี จันทะคุณ, ,22/02/6208.15-09.45GAB209
014092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,25/02/6210.00-11.30GAB303อ.วรินสินีอ.ศศิธร
014094504ทฤษฎีกราฟ590420401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,25/02/6212.30-14.00GAB204อ.วรินสินีอ.ดร.กฤษณะ
034094504ทฤษฎีกราฟ590310401คณิตศาสตร์นภาภรณ์ จันทร์สี, ,25/02/6212.30-14.00GAB204
024000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600465611เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30นิเทศอ.วรินสินีอ.จุฬาลักษณ์
084000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600318001ภาษาจีนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30นิเทศ
094000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600318002ภาษาจีนวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30นิเทศ
204000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310102ภาษาไทยวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30นิเทศ
024092601พีชคณิตเชิงเส้น600310402คณิตศาสตร์สะอาด อยู่เย็น, ,28/02/6208.15-09.45GAB207อ.วรินสินีอ.ดร.ธนากร
024011601ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1610310501วิทยาศาสตร์ทั่วไปเอมอร วันเอก, ,28/02/6212.30-14.00GAB204อ.ธันยบูรณ์อ.วรินสินี

อ.วิศิษฎ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610166801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6208.15-09.45GAB205อ.วิศิษฎ์อ.ดร.กฤษณะ
044011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610466801วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6208.15-09.45GAB205
014011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะวิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB206อ.วิศิษฎ์อ.จำรูญ
024011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB206
074011108ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,26/02/6212.30-14.00GAB206
014012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น600316202ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27/02/6212.30-14.00GAB207อ.วิศิษฎ์รศ.ดร.อิสระ
024012106อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น600316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,27/02/6212.30-14.00GAB207
014011306ฟิสิกส์ 2610316201ฟิสิกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ไม่ระบุ,28/02/6210.00-11.30GAB206อ.วิศิษฎ์อ.ดร.ชาติทนง
014012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1590316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,28/02/6212.30-14.00GAB209อ.วิศิษฎ์อ.อนุชา

อ.วิไลวรรณ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073336อนามัยสิ่งแวดล้อม590427902สาธารณสุขศาสตร์ศรัณยู เรือนจันทร์, ,22/02/6208.15-09.45GAB303ผศ.ดร.ศรัณยูอ.วิไลวรรณ
024072215การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1600427902สาธารณสุขศาสตร์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ,22/02/6210.00-11.30GAB303ผศ.ดร.ศรัณยูอ.วิไลวรรณ
014111101หลักสถิติ610434931การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,25/02/6210.00-11.30GAB206อ.วิไลวรรณอ.ดร.ธนากร
024072518การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2600427902สาธารณสุขศาสตร์ณิชารีย์ ใจคำวัง, ,25/02/6212.30-14.00GAB207อ.ดร.กิตติวรรณอ.วิไลวรรณ
014091106แคลคูลัสเบื้องต้น600310502วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30GAB207อ.วิไลวรรณอ.ดร.กิตติวรรณ

อ.ศศิธร

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024073337เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข590427902สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,25/02/6208.15-09.45GAB303อ.ศศิธรอ.จำรูญ
014092402แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานวรินสินี จันทะคุณ, ,25/02/6210.00-11.30GAB303อ.วรินสินีอ.ศศิธร
014023202เคมีอนินทรีย์ 2590425201เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,26/02/6208.15-09.45GAB207อ.ดร.พันธุ์ทิพย์อ.ศศิธร
034023202เคมีอนินทรีย์ 2590315202เคมีพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ,26/02/6208.15-09.45GAB207
044121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590313901คอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,26/02/6212.30-14.00GAB303ผศ.ดร.ราตรีอ.ศศิธร
064121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ610423801วิทยาการคอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,26/02/6212.30-14.00GAB303
014071305โภชนาการสาธารณสุข610427901สาธารณสุขศาสตร์ศศิธร สุขจิตต์, ,28/02/6212.30-14.00GAB305อ.ศศิธรอ.ดร.วชิราภรณ์

อ.สุทธิพันธุ์

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014033107วิวัฒนาการ590315301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,26/02/6208.15-09.45944อ.ดร.วันวิสาข์อ.สุทธิพันธุ์
024033107วิวัฒนาการ590315302ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,26/02/6208.15-09.45944
014513202การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร590420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,26/02/6210.00-11.30คหกรรม1อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.กชกร
014033106นิเวศวิทยา600425301ชีววิทยาวันวิสาข์ พิระภาค, ,27/02/6212.30-14.00936อ.ดร.วันวิสาข์อ.สุทธิพันธุ์
104000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ610439801การบัญชีวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, ,28/02/6208.15-09.45A802อ.สุทธิพันธุ์ผศ.ดร.ณิชารีย์
014512302การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ600420601อาหารและโภชนาการสุทธิพันธุ์ แดงใจ, ,28/02/6210.00-11.30คหกรรม2อ.สุทธิพันธุ์อ.ดร.วารุณี

อ.สุรพล

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024034116ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต590315301ชีววิทยากชกร ลาภมาก, ,22/02/6212.30-14.00946อ.ดร.จิราภรณ์ นิอ.สุรพล
124000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600446101รัฐประศาสนศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A304อ.สุรพลผศ.ดร.เสรี
284000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310802พลศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A304
014123708สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์600423801วิทยาการคอมพิวเตอร์สุรพล ชุ่มกลิ่น, ,27/02/6208.15-09.45844อ.สุรพลอ.ดร.ฉลวย
014021501ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ610427901สาธารณสุขศาสตร์อัมพวัน ไมตรัตน์, ,27/02/6212.30-14.00A403อ.ดร.อัมพวันอ.สุรพล
014081207กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2610429501วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชชาภา คนธสิงห์, ,28/02/6208.15-09.45845ผศ.ดร.เสรีอ.สุรพล
014084202หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา590429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ไม่ระบุ,28/02/6212.30-14.00A303อ.ดร.วีระศักดิ์ กอ.สุรพล

อ.อนุชา

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024071501อนามัยการเจริญพันธุ์600427902สาธารณสุขศาสตร์จงรัก ดวงทอง, ,22/02/6212.30-14.00GAB303ผศ.ดร.ณิชารีย์อ.อนุชา
014123310ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์590429701เทคโนโลยีสารสนเทศอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,25/02/6210.00-11.30A310อ.อนุชาผศ.ดร.เสรี
074000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600315202เคมีวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A205อ.อนุชาผศ.ชื่นกมล
134000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600446102รัฐประศาสนศาสตร์วิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A205
244000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน600310801พลศึกษาวิไลวรรณ รัตนกูล, ,26/02/6210.00-11.30A205
014123639คอมพิวเตอร์กราฟิก590423801วิทยาการคอมพิวเตอร์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, ,27/02/6208.15-09.45A312อ.อนุชารศ.ดร.สิงหเดช
014082202การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย600429501วิทยาศาสตร์การกีฬาภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์,27/02/6210.00-11.30844อ.ดร.ภาคภูมิอ.อนุชา
014012107แม่เหล็กไฟฟ้า 1590316201ฟิสิกส์วิศิษฎ์ มหานิล, ,28/02/6212.30-14.00GAB209อ.วิศิษฎ์อ.อนุชา

อ.เผด็จการ

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
024111101หลักสถิติ600429401วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,25/02/6210.00-11.30GAB205ผศ.ยุทธชัยอ.เผด็จการ
034111101หลักสถิติ610434951การจัดการธุรกิจบริการยุทธชัย มิ่งขวัญ, ,25/02/6210.00-11.30GAB205
014074337การบริหารงานสาธารณสุข590427901สาธารณสุขศาสตร์เผด็จการ กันแจ่ม, ไม่ระบุ,25/02/6212.30-14.00GAB304อ.เผด็จการอ.พุทธดี
054011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467501วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/02/6208.15-09.45GAB204อ.ธันยบูรณ์อ.เผด็จการ
064011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467101วิศวกรรมโลจิสติกส์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/02/6208.15-09.45GAB204
074011107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2610467701วิศวกรรมการจัดการพลังงานธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ,26/02/6208.15-09.45GAB204
054121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ590313902คอมพิวเตอร์พรเทพ จันทร์เพ็ง, ,26/02/6212.30-14.00GAB304อ.พรเทพอ.เผด็จการ
074121306การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ610429701เทคโนโลยีสารสนเทศพรเทพ จันทร์เพ็ง, ,26/02/6212.30-14.00GAB304
014121204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม610429701เทคโนโลยีสารสนเทศกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, ,28/02/6208.15-09.45GAB305อ.กฤษณ์อ.เผด็จการ

กลับหน้าหลัก