..:: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการติดตามและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคโบทูลิสซึม ::..

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.
.................................................................................................................................
1 พ.ย. 55 - กำหนดฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 55 - 15 ก.พ. 56
             
- กำหนดฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 1 พ.ย. 55 - 31 ม.ค. 56
24 ต.ค. 55
....กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร
............................................................................................................. ดูข่าวทั้งหมด

:: บริการดาวน์โหลด ::.   เอกสารดาวน์โหลด
แบบการลาของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ก)   สำหรับ..นักศึกษา
ตัวอย่างการเขียนรายงาน (ภาคผนวก ข)
            ..หมายเลข 1
     [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]             ..หมายเลข 2
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงาน (ภาคผนวก ค)             ..หมายเลข 3
     [ปกนอก] [ปกใน] [จดหมายนำส่งรายงาน]             ..หมายเลข 4
     [กิตติกรรมประกาศ] [[บทคัดย่อ] [สารบัญ]             ..หมายเลข 5
     [สารบัญตาราง] [สารบัญภาพ]   สำหรับ..สถานประกอบการ
คะแนน / เกณฑ์การประเมินผลคะแนน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
            ..หมายเลข 6
              ..หมายเลข 7
              ..หมายเลข 8
    สำหรับ..อาจารย์นิเทศ
              ..หมายเลข 9

...ดูรายละเอียดทั้งหมด
 

ประมวลภาพกิจกรรม ::.
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2554
(ครั้งที่1) ภาคเรียนที่2/2554


ปฐมนิเทศ นิเทศตามสถานประกอบการ ปัจฉิมนิเทศ

 
 
 


หากท่านต้องการอ่านไฟล์เอกสาร pdf
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่น
ี่

คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

   
 

กระดานถาม-ตอบ

การติดต่อ...............
สำนักงานคณะวิทย์ฯ
โทร. 0-5541-1096
            ต่อ 1300,1302
โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1312


โปรแกรมคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์
โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1307
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1303

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์
โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1308
- สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1304
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1322

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1316